ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRACOVNÍ PRÁVO ES ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům základních svobod, zejména svobody volného pohybu osob, byla již od začátku jasná potřeba vytvoření rovnováhy mezi hospodářskou a sociální dimenzí. Zlepšování životní úrovně a pracovních podmínek bylo stanoveno jako základní cíl členských států již v počátcích integračních procesů. Původní úprava sociální politiky a pracovního práva se objevila v zakládací smlouvě o EHS (Římská smlouva HLAVA VIII. čl ). Byl to vlastně výsledek kompromisu mezi francouzskou a německou představou. Historie - vývoj evropské sociální politiky: 4 fáze a poč. 60. let - období hospodářského rozvoje - omezená činnost v oblasti s.p léta - soc. pol. vystupuje z pozadí - Pařížská schůzka 1972 (soc. pol. postavena na stejnou úroveň jako hospodářská a měnová unie) - Jednotný evropský akt 1986 (posilování sociální soudržnosti, BOZP, dialog se sociálními partnery) jako základ Charty sociálních základních práv pracujících ---) Akční program Komise v oblasti pracovní a sociálně právní (volný pohyb pracovníků, zaměstnanost a odměna za práci, zlepšování pracovních a životních podmínek, sociální ochrana, spolčovací právo, odborné vzdělávání apod.) ---) Protokol a Dohoda o sociální politice - Protokol a Dohoda plně komunitární, další vývoj s.p. K dosahování stanovených cílů dospívají členské státy v zásadě prostřednictvím principu koordinace (sbližování) systémů sociálního zabezpečení a harmonizace (slaďování) pracovněprávních úprav. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ

2 Nejprve se tedy zaměřme na hlavní principy koordinace systémů sociálního zabezpečení. Koordinace znamená, že národní systémy v jednotlivých členských státech existují i nadále, dochází "pouze" ke stanovení minimálních společných standardů sociální ochrany. Nejrychlejší fáze koordinace probíhala ve druhé polovině 70. let v souvislosti s ekonomickou integrací. Byla dána potřebou vytvořit a udržet pro ekonomické subjekty takové podmínky, v nichž nebude narušena hospodářská soutěž. Zároveň můžeme definovat některé hlavní důvody, proč je právo sociálního zabezpečení (pojištění) předmětem koordinace a ne harmonizace: - rozdílné historické kontexty a tradice sociální politiky v jednotlivých zemích - míra a rozsah sociální politiky závisí na ekonomické vyspělosti země - míra a rozsah soc. pol. závisí také na "volebním výsledku" - sociální dumping Hlavní cíl koordinace tedy spočívá v umožnění volného pohybu pracovníků (viz 4 fundamentální svobody, čl. 39 SES) a tím ve vytváření společného pracovního trhu. Volně se pohybujícím (tzv. migrujícím) pracovníkem je míněna každá osoba, která se na území členských států EU může ucházet o práci, popř. tam zůstat v důchodu. Hlavní cíl této oblasti byl definován v článku 51 Smlouvy o EHS: Rada ministrů přijme na poli sociálního zabezpečení taková opatření, která umožní svobodu pohybu osob. [o sociálním zabezpečení se rozhoduje jednomyslně]. Jedná se tedy o to, aby osoby, které se pohybují v rámci členských států nepřišly o svá práva a nároky na dávky sociálního zabezpečení (z důvodu této migrace). Praktické užití článku 51 upravuje Nařízení 1408/71 o aplikaci systémů sociálního zabezpečení na zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin, pohybující se v rámci Společenství. To nechává na samotných členských státech jak si samy vypracují systém soc. zabezpečení a se sladěním se zatím výhledově nepočítá.

3 Postupy při realizaci tohoto nařízení upravuje Nařízení Rady 574/72/EHS. Toto je shrnuto do tzv. čtyř principů koordinace : 1. Aplikace právního řádu jediného státu U zaměstnané nebo SVČ osoby přecházející z jednoho členského státu do druhého je důležité, aby nenastala situace, kdy není v žádném členském státě pojištěna nebo je pojištěna v několika členských státech zároveň. V některých členských státech je pojištěna každá osoba, která má v tomto státě trvalé bydliště (např. v Dánsku), zatímco v jiných členských státech používají jiné kriterium, podle kterého je kryt pojištěním každý, kdo v takovém státě pracuje (např. v Německu). Pokud by neexistovala koordinace, mohlo by docházet k uplatňování různých kriterií pro pojištění. Mohly by tak nastat situace, kdy pracovník buď nebude pojištěn vůbec nebo bude kryt několika systémy zároveň. Nařízení 1408/71 zajišťuje, aby k takovéto (pozitivní nebo negativní) kolizi zákonů nemohlo dojít. Předpis stanoví kriteria, dle kterých lze aplikovat pouze jednu národní legislativu, přičemž obecným pravidlem je, že se uplatňuje legislativa země, kde zaměstnaná nebo SVČ osoba pracuje, bez ohledu na místo jejího trvalého pobytu (článek 13). 2. Rovnost zacházení Jedná se o rovnost zacházení z důvodu státního občanství ( migrující pracovníci mají stejná práva a povinnosti jako občané toho daného členského státu)

4 3. Výplata dávek i do ciziny Podle Nařízení se státy vzdávají všech doložek vyžadujících trvalý pobyt. Invalidní, starobní, vdovské a sirotčí důchody a důchody vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání, kterých bylo nabyto dle zákonů členského státu, musí být příslušné osobě vypláceny, a to i tehdy, jestliže tato sídlí v jiném členském státě. Vyplácení těchto dávek může být prováděno kdekoli ve Společenství, kde je pojištěnec chce dostávat, trvalý pobyt se nevyžaduje ani pro přiznání ani pro vyplácení peněz. 4. Sčítání dob pojištění Nárok na některé dávky vzniká a až po určité době účasti v systému. Příslušná dávka se vypočte součtem všech odpracovaných let ve všech členských zemích. Vznikne určitá částka, která je tvořena podíly za každou zem, kde byl občan účasten systému. Každá země stanovuje částku za sebe, ale podle stejné metody. Rozsah koordinace A. Věcný - čl.4 Předpisy Společenství o sociálním zabezpečení se týkají všech národních legislativ v těchto oblastech: - nemoc a mateřství - dávky v případě invalidity - starobní důchody - dávky pro pozůstalé - pracovní úrazy a nemoci z povolání

5 - pohřebné - podpory v nezaměstnanosti - rodinné dávky a přídavky Nezáleží na tom, zda jsou tyto dávky a podpory financovány z příspěvků, ani zda jsou vypláceny zaměstnavateli, institucemi sociálního zabezpečení nebo orgány veřejné správy. Předpisy Společenství se však nevztahují na dávky: a) sociální a zdravotní pomoci - asistence (tyto závisejí na prověření majetkových poměrů) b) které jsou založeny na dohodách mezi zaměstnavateli a odbory (systémy penzijního připojištění, předčasných důchodů) c) podle speciálních systémů pro státní zaměstnance d) pro oběti války nebo následků války B. Osobní - čl. 2 Působnost Nařízení 1408/71 se vztahuje na: - pracovníky (= zaměstnané nebo SVČ osoby ze státu, který je členem EU, a které jsou nebo byly ) účastny pojištění podle legislativy těchto států - důchodce, kteří jsou občany členských států, i když se stali důchodci předtím, než se jejich země stala členem EU - státní zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, kteří však požívají ochrany jen pokud nejsou pojištěni ve zvláštních systémech pojištění pro státní zaměstnance, ale ve všeobecném systému, který pokrývá veškeré obyvatelstvo - rodinné příslušníky a pozůstalé (= kdokoli, kdo je za rodinného příslušníka nebo člena domácnosti považován podle toho systému sociálního zabezpečení, na jehož základě jsou dávky poskytovány)

6 - uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti (zde se vychází z definice uvedené v čl.1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti (New York 1954) B.1 Zvláštní kategorie osob - příhraniční pracovníci - (pendleři - min. jednou týdně se vracejí, v místě výkonu práce - pojištěn, rodinné přídavky i když rodinní příslušníci žijí jinde, sčítání dob pojištění ze všech zemí, v nichž pracoval (=byl pojištěn) alespoň jeden rok, podpora v nezaměstnanosti - pouze v zemi trvalého pobytu - vyslaní pracovníci - max. 12 měsíců (výjimečně 24) - pojištěn v domovské zemi - dávky (okamžité, nezbytné) lékařské péče v zemi, kam přijel pracovat, - rodinné přídavky - ze země kde je nadále pojištěn - nezaměstnanost - dávky z vysílající země - sezónní pracovníci - max. 8 měsíců v jiné zemi - stejná práva a povinnosti jako ostatní kategorie pracovníků - pojištění v zemi kde pracuje - nezaměstnanost - může si vybrat, ale - dostává-li dávky v zemi kde sezónně pracoval, může - za stejných podmínek jako ostatní nezaměstnaní- odjet do jiné země si hledat práci. V těchto případech je však tříměsíční období pro zachování práva na dávky omezeno pouze na dobu, která zbývá do konce sezóny, na niž byl přijat

7 - studenti - mají.-li trvalý pobyt v zemi studia - nárok na všechny dávky zdravotního pojištění v naturáliích (E 111), pokud mají přechodný pobyt - naléhavé dávky, u nenaléhavých musí žádat o proplacení v zemi trvalého pobytu (E 112) - turisté - při onemocnění, úrazu - naléhavě nutné dávky zdravotní péče (E 111), pokud nemá formulář, zaplatí hotově a doma mu to pojišťovna proplatí - neaktivní osoby - ani zaměstnané, OSVČ, důchodci - nejsou dosud kryty ustanoveními o sociálním zabezpečení, v některých případech mohou využívat omezené krytí jako rodinní příslušníci, jinak soukromé pojištění - námořníci (čl. 14b) - příslušná právní úprava toho státu, pod jehož vlajkou plují - diplomaté (čl. 16) - osoby zaměstnané na diplomatických misích a konzulárních úřadech a pomocný personál ES - kde pracují, tam podléhají - ale mohou kooptovat pro příslušnost k právním předpisům vysílajícího (akreditujícího) státu - státní příslušníci třetí země - nejsou kryti - výjimka= rodinní příslušníci - v mnoha případech existují dvoustranné dohody o soc. zabezp., určitá ustanovení jsou zakotvena také v dohodách o přidružení [Výjimky ze základní svobody- činnost spojená s výkonem veřejné moci ( ESD považuje výjimku přípustnou pouze jde-li o přímou či nepřímou účast na výkonu suverénních práv, či plnění úkolů spojených s uskutečňováním obecných úkolů státu. - ozbrojené síly, policie, výkon soudnictví, diplomacie, finanční správy)]

8 EVROPSKÉ PRACOVNÍ PRÁVO Evropské pracovní právo není zatím ustálený, standardní pojem. Tvoří ho do značné míry právo základních svobod, je třeba ho ovšem chápat také jako součást sociální politiky. Hlavní metodou evropského zákonodárství je harmonizace obsahů jednotlivých úprav pracovního práva. Jedná se o vytváření směrnic (ty jsou dle čl. 94 a 138 SES výlučným prostředkem harmonizace), které obsahují jakási pravidla pro zajištění sice samostatných národních právních úprav, ale pokud možno bezrozporných a to nikoli z hlediska obsahového sjednocení pracovního práva, ale stanovení minimálního standardu. Nad rámec tohoto minimálního standardu mají členské státy volnost v tvorbě právních úprav, pokud jsou tyto pro pracovníka vhodnější. Evropské pracovní právo upravuje kromě základních vztahů zaměstnance a zaměstnavatele také právní poměry zástupců zaměstnanců, odborů, národních orgánů, orgánů spolurozhodujících v podnicích. Oblasti harmonizovaného pracovního práva: 1) pracovní podmínky - pracovní doba, kolektivní propouštění, převod podniků, insolventnost zaměstnavatele, informační povinnost, ochrana mladistvých, Evropská podniková rada, vysílání pracovníků, práce na částečný úvazek, ochrana některých skupin (mladiství, těhotné, kojící matky, zdravotně postižení ) 2) Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci - ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců, minimální bezpečnostní požadavky na pracoviště, ochrana před různými látkami a vlivy 3) Kolektivní pracovní právo - sdružování zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, smluvní právo sociálních partnerů, podnikové rady, spolurozhodování a spoluúčast zaměstnanců - dokumenty: čl SES, Dohoda o soc. pol. Protokol ke smlouvě o EU, ESCH, Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků,

9 4) Rovné podmínky - zásada rovného přístupu, stejného odměňování, stejné zacházení, odstraňování diskriminace 5) Pohyb pracujících - koordinace opatření, zrušení omezení, právo pobytu na území jiného členského státu

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny překážky Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

USNESENÍ. 6 Ads 18/2012-82

USNESENÍ. 6 Ads 18/2012-82 6 Ads 18/2012-82 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: JUDr.

Více