CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ 03 - Fond pro nestátní neziskové organizace - 2. výzva Seznam podpořených projektů - III Sociální inkluze"

Transkript

1 Číslo projektu Žadatel Název projektu Partner z donorské země Doba realizace Přidělený grant Kč Celkové náklady projektu Kč Místo realizace (kraj) Portimo, o.p.s. Škola (nemusí být) nuda?! N/A Kč Kč Vysočina Projekt je zaměřen na vzdělávací inkluzi romských dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě. EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podpoří cílovou skupinu tak, aby přibylo romských dětí a mladých lidí, kteří úspěšně zvládnou vzdělávání na základní i střední škole. Obsahem projektu je předškolní příprava, motivace ke vzdělání, podpora pravidelné školní docházky, pomoc se školní přípravou, spolupráce při volbě střední školy a při hledání zaměstnání, tvorba metodiky inkluze, aktivity zaměřené na cílenou propagaci nabídky a na spolupráci s rodiči a pedagogy EUROTOPIA Opava o.p.s. Spolu to jde lépe N/A Kč Kč Moravskoslezský kraj Celkovým cílem projektu je podpora školní úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí, zejména dětí romských. Cíl projektu směřuje ke zvýšení připravenosti sociálně a kulturně znevýhodněných dětí a jejich rodičů na vzdělávání v základních školách, na zvýšení kompetence pedagogických pracovníků všech stupňů škol ve vzdělávání těchto žáků a na zvyšování informovanosti rodičů dětí z cílové skupiny o významu vzdělávání pro budoucí život jejich dětí. Záměrem je také zvyšování kompetence rodičů při přípravě dětí na školu a návazné aktivity, které přispívají k získání sebedůvěry a uznání ve společnosti Společnost Podané ruce, o.p.s. SOAD Sociální adaptace a vzdělávání romské mládeže N/A Kč Kč Olomoucký kraj Projekt je zaměřen na pomoc romským dětem v dosažení úspěšného vzdělání na základní a střední škole, a to formou propojení jejich pedagogů s pracovníky nízkoprahových klubů, kde děti tráví volný čas. Projekt v těchto klubech umožní zavést neformální vzdělávání konkrétně nastavené na aktuální potřeby dětí ve školách. K výstupům projektu budou patřit manuál dobré praxe, až 320 dětí účastnících se jednotlivých vzdělávacích aktivit, síť pedagogů a nízkoprahových pracovníků podporujících setrvání romských dětí ve školách Český západ, o. p. s. Lepší budoucnost pro romské děti a mládež N/A Kč Kč Karlovarský kraj Projekt Lepší budoucnost pro romské děti a mládež chce poskytnout podporu romským rodinám ze sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska tak, aby romské děti a mládež byly v budoucnu schopné plnohodnotně se zařadit do většinové společnosti, trh práce a život mimo vyloučenou lokalitu. Podpora bude poskytována prostřednictvím aktivit, které v současné době chybějí, nicméně jsou velice potřebné. Jedná se například o podporu předškolní výchovy dětí, motivaci rodičů dětí a mládeže, volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiče a podporu při vzdělávání dětí Diecézní charita Brno Terénní podpora vzdělávání N/A Kč Kč Vysočina

2 Obsahem projektu je realizace terénní podpory vzdělávání dětí a mládeže ve věku od 2 do 15 let ze dvou sociálně vyloučených lokalit Kraje Vysočina s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost v hlavním vzdělávacím proudu. Dlouhodobou vizí projektu je zvýšení míry zaměstnanosti v určených sociálně vyloučených lokalitách. Projekt sleduje dílčí cíle jako zvýšení úspěšnosti studia, prevence předčasného odchodu z hlavního vzdělávacího proudu, přechod na navazující studium, spolupráce organizací za účelem odstraňování překážek ve vzdělávání, zapojení dobrovolníku z lokalit i mimo ně Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. Kreativní partnerství podpora vzdělávání romských žáků The Great Pretenders (Norsko) Kč Kč Karlovarský kraj Projekt se zaměřuje na podporu úspěšného začlenění romských žáků do vzdělávacích programů škol hlavního vzdělávacího proudu a zlepšování jejich školních výsledků. Projekt zavádí na 2 ZŠ program Kreativní partnerství. Hlavní metodou práce tohoto programu je využívání umění a spolupráce umělců s pedagogy. Umělci a pedagogové společně připravují i realizují výuku ve třídách. Vytváří tzv. třídní projekty, které pracují se specifickými potížemi romských žáků prostřednictvím metod umění. Třídní projekty rozvíjí klíčové kompetence žáků, zlepšují studijní výsledky, zvyšují motivaci žáků k učení RATOLEST BRNO, občanské sdružení Vzdělávání pro děti na ubytovnách N/A Kč Kč Jihomoravský kraj Projekt reaguje na situaci romských dětí a mládeže žijících na brněnských ubytovnách nebo v sociálně vyloučené lokalitě v Brně. Aktivitami projektu chceme přispět ke zlepšení jejich životní situace hlavně vzdělávacími a volnočasovými aktivitami přímo v prostředí, kde děti žijí, nebo se většinu svého času pohybují. Skrze sociální práci chceme přispět ke zvýšení jejich povědomí o právech a o dostupných zdrojích. Kombinací aktivit a kvalitami profesionálního týmu je chceme podpořit ve změně své obtížné situace a zvýšit šance na zapojení se a setrvání ve vzdělávacím systému Člověk v tísni, o.p.s. Douč se to se mnou! Pedverket Kompetanse (Norsko) Kč Kč Ústecký kraj Projekt Douč se to se mnou! bude realizován v 9 městech: Ústí n.l, Chomutov, Kladno, Liberec, Sokolov, Bílina, Plzeň, Olomouc a Praha. Zaměří se na podporu romských dětí, které se potýkají se školními neúspěchy. Kombinuje individuální a skupinové doučování s volnočasovými vzdělávacími aktivitami. Klade důraz na navázání úzké spolupráce mezi doučovanými dětmi a jejich rodiči, dobrovolníky a pedagogy.v rámci projektu bude implementována norská metoda Grunnlaget. Bude doučováno min 110 dětí, uskuteční se celkem 27 volnočasových aktivit, zapojí se 80 dobrovolníků, 40 pedagogů IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Do školy v pohodě N/A Kč Kč Středočeský kraj Projekt je zaměřen na žáky romské národnosti základních škol v Berouně a Králově Dvoře. Jeho cílem je podpora žáků v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím doučování. Dále podpora při integraci cílové skupiny do majoritní společnosti, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a terénních prací v rodinách cílové skupiny. Projekt podpoří spolupráci mezi NNO, školami a místním OSPOD. Hmotným výstupem bude vytvořená metodika pro zlepšení inkluzivního vzdělávání Amalthea o.s. Učíme se společně N/A Kč Kč Pardubický kraj

3 Projekt se zaměřuje na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání romských předškolních dětí a dětí navštěvujících 1. a 2. třídy základních škol, s cílem zamezit jejich předčasnému selhávání a následným odchodům na školy praktické či speciální. Cíle dosáhneme aktivitami zaměřenými nejen na děti, ale i na jejich rodiče tak, aby po skončení projektu byli sami schopni pokračovat v podpoře svých dětí. Do aktivit budeme zapojovat i orgány místní správy a samosprávy, mateřské a základní školy a apelovat na jejich roli a úkoly v oblasti inkluzivního vzdělávání Šance pro Tebe o.s. Já, předškolák N/A Kč Kč Pardubický kraj Projekt je zaměřen na práci s předškolními dětmi ze znevýhodněného prostředí. Chceme jim usnadnit vstup do první třídy základní školy a předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání.projekt zprostředkuje dětem i jejich rodičům pozitivní zkušenost se vzděláváním a pomůže odstraňovat bariéry a předsudky na straně rodičů, pedagogů a spolužáků.chceme zamezit zbytečnému přestupu dětí do speciálních škol, chceme učit děti i jejich rodiče odpovědnosti při přípravě do školy, chceme poukázat na důležitost vzdělání pro budoucí život Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze Učíme se pro lepší budoucnost N/A Kč Kč Jihomoravský kraj Projekt "Učíme se pro lepší budoucnost" si klade za cíl pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí ve vzdělávání a vyrovnání handicapů, se kterými se musejí potýkat ve škole i v běžném životě. Projekt dětem nabízí prostor pro systematickou pomoc, podporou a snaží se děti i jejich rodiny motivovat ke snaze o dosažení lepšího vzdělání. V rámci projektu bude realizováno několik klíčových aktivit zaměřených na různé věkové skupiny dětí - pro předškolní děti dopolední klub Čhavore, pro děti z přípravných tříd kroužek Přípravka a pro děti ze základních a středních škol odpolední Doučování Nová škola, o. p. s. Školní asistent nástroj podporující rovné příležitosti romských žáků se sociálním znevýhodněním N/A Kč Kč Středočeský kraj Cílem projektu je podpora inkluze soc. znev. romských dětí do hlavního vzděláv. proudu zavedením funkce školního asistenta do 2 spolupracujících ZŠ a její standardizací. Projekt reaguje na problém, kdy sociálně znevýhodnění žáci bez asistence často nedokončí základní školu nebo jsou přeřazeni do tzv. ZŠ praktické. Školní asistent podpoří tyto žáky přímo ve výuce a pomůže jim formou doučování se školní přípravou. Asistent aktivně a se znalostí prostředí komunikuje s rodiči žáků a vytváří tak most mezi rodinou a školou. S dobrovolníky organizuje pro děti volnočasové aktivity a příměstský tábor Oblastní charita Most Učíme se učit prostřednictvím metody Grunnlaget N/A Kč Kč Ústecký kraj Projekt je zaměřen na včasnou péči a předškolní přípravu romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí v lokalitách Most a Duchcov. Pocházejí z odlišného sociálního prostředí, z rodin, ve kterých není rozvoj jazyka a analytických kategorií dostatečně podpořen. Právě konceptuální učení (metoda Grunnlaget), jako alternativní metoda napomáhá tyto obtíže účinně zmírňovat a tím zlepšovat startovní životní pozici těchto dětí. Nepřímou cílovou skupinou jsou rodiče. Projekt pro ně nabízí odbornou podporu, přísun praktických a především srozumitelných informací Občanské sdružení D.R.A.K. Centrum "Přebírání D.R.A.K." pro rodiny s dětmi N/A Kč Kč Liberecký kraj

4 Projekt zajistí vytvoření Centra pro romské děti ve věku 1-6 let a jejich matky z regionu Tanvaldsko. Děti se společně s matkami budou učit základním návykům a dovednostem, které jsou předpokladem pro úspěšný vstup do vzdělávacího procesu. Centrum bude kompenzovat nedostatečné podnětné prostředí, ve kterém děti žijí, a rozvíjet jejich řečové, grafomotorické a další dovednosti. Odpolední hodiny jsou věnovány starším sourozencům, resp. romským školákům, kterým Centrum nabídne volnočasové a doučovací aktivity. Komplexnost přístupu je zavržena prací s rodinou zacílenou na školní přípravu dětí Sdružení Romano jasnica Od hraní k učení aneb z předškolky do školy N/A Kč Kč Ústecký kraj Projekt reaguje na zvýšenou potřebu začlenění dětí a mládeže,zejména z romských rodin,do aktivit,které jim umožní vstoupit,zapojit se a úspěšně setrvat v hlavním vzdělávacím proudu.cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 3 do 14 let.dílčími cíli projektu je zapojení dětí do předškolního vzdělávání prostřednictvím aktivit předškolního centra,podpora vzdělávání prostřednictvím individ. ale i skupinové práce,rozvoj podpůrných aktivit NZDM a dále rozvoj aktivit zaměřených na podporu rodin a kompetencí rodičů.důležitou součástí projektu je spolupráce s Univerzitou J.E.Purkyně a se ZŠ Trmice NADĚJE Předškolní kluby - NADĚJE Písek N/A Kč Kč Jihočeský kraj Projekt poskytuje podporu a pomoc romským dětem předškolního věku, s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Zaměřuje se na oblast vzdělávání a na preventivní aktivity. Akce připravuje romské děti ve třech předškolních klubech na vstup do první třídy základní školy. Záměrem je dosahovat toho, aby děti přicházely do prvních tříd se znalostmi, které jsou u dětí jejich věku ze strany škol očekávané, aby se vyhnuly zařazování do speciálních škol. Aktivity jsou realizovány v městě Písku, v sociálně vyloučených lokalitách Purkratice, Svatoplukova a nábřeží 1. máje SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Ranvej - Podpora vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem N/A Kč Kč Plzeňský kraj Projekt spočívá v podpořa vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v Plzni, především z chudých romských rodin. Sestává z koordinace dobrovolníků, kteří děti doučují, spolupráce a mediace se školou a s učiteli, motivace dětí ke školní práci a k dalšímu vzdělávání, a poradenství rodičům v oblasti vzdělávání jejich dětí ROMEA, o.p.s. Romská identita na českých základních školách N/A Kč Kč Praha Projekt je založen na jedinečné síle osobního setkání a osobního předávání, přináší do základních škol romské osobnosti, romskou kulturu a historii. Celoroční volnočasové aktivity pod vedením profesionálních romských mentorů podpoří v osobnostním rozvoji 80 žáků čtyř ZŠ v etnicky smíšených skupinách. Sedm seminářů pro alespoň 70 pedagogů ZŠ posílí jejich schopnost začlenit romskou historii a kulturu do výuky. Tomu bude sloužit i dotisk 1000 kusů didaktické příručky Druhá směna. Výsledkem projektu bude posílení respektu a spolupráce na základních školách a lepší integrace romských žáků Rodina v centru, o.s. Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže v komunitním centru v roce 2015 N/A Kč Kč Liberecký kraj Hlavním cílem projektu je přispět k tomu, aby etnicita a sociální zázemí neměly vliv na úspěšnost romských dětí ve vzdělávacím systému. Projekt poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem z cílové skupiny prostřednictvím předškolního klubu, podpoří žáky v setrvání na základní nebo střední škole a zlepší jejich studijní výsledky pomocí individuálního doučování a podpory komunikace rodiny se školou. Těmto dětem nabídne rovněž volnočasové a zájmové aktivity. Projektové aktivity jsou pokračováním tříleté práce občanského sdružení Rodina v centru s danou cílovou skupinou.

5 Romodrom o.p.s. Na cestě za vzděláním N/A Kč Kč Středočeský kraj Cílem projektu je zlepšit pozici romských žáků 1. stupně v hlavním vzdělávacím proudu ve městě Slaný. Romodrom o.p.s. zde dlouhodobě působí v rámci Sociálně aktivizační služby a terénní služby a zná tedy dobře situaci dětí a rodičů. Školáci neprospívají, rodiče se jim dostatečně nevěnují a školy nemají kapacitu na osobní péči. Romodrom o.p.s. za pomoci individuální systematické podpory, doučování, motivace a volnočasových aktivit chce dosáhnout zlepšení startovní pozice romských žáků a udržet je v hlavním vzdělávacím proudu. Projekt podpoří 20 dětí a 15 rodičů Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Školák - Vláček - Předškoláček II N/A Kč Kč Moravskoslezský kraj Projekt se zaměřuje na podporu a motivaci ke vzdělávání romských dětí. Cílem je zvýšit jejich úspěšnost v běžných školkách a základních školách formou přípravy na vstup do školky, školy, doučování a volnočasových aktivit. Projekt vychází z potřeb romských rodin žijících v Sociálním bydlení na ulici Sokolská třída 62 v Ostravě (který má kapacitu 43 samostatných bytových jednotek) a přispívá k sociální inkluzi Romů do většinové společnosti Sdružení sociálních asistentů, z.s. "Vzdělávání bez rozdílů" N/A Kč Kč Moravskoslezský kraj Projekt "Vzdělávání bez rozdílů" se zaměřuje na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které nenavštěvují mateřské školky a při vstupu na základní školu čelí řadě obtíží. Činnosti nízkoprahového předškolního klubu Kuřátko směřují k rozpoznání, vyrovnání či odstranění vzdělávacích hendikepů sociálně vyloučených dětí. Vzdělávací intervence jsou provázány s aktivitami v domácích podmínkách dítěte. Projekt dále nabízí službu mimoškolního vzdělávání pro děti na 1.stupni ZŠ.Během projektu bude podpořeno 50 dětí a 45 rodičů Diecézní charita ostravsko-opavská Předškolní klub N/A Kč Kč Moravskoslezský kraj Hlavním cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit při nástupu do ZŠ. Ve dvou Předškolních klubech si děti hravou formou osvojí všechny sociální i další dovednosti a jejich rodiče se naučí, jak své dítě vhodně podporovat. Děti a rodiče budou podporováni ambulantními aktivitami v komunitních centrech i terénní prací v rodinách. Aktivity budou probíhat denně v pracovních dnech ve dvou střediscích DCHOO v Ostravě, kde vhodně doplní stávající činnost. Činnost obou středisek bude rozšířena o volnočasové aktivity pro školní děti Tosara Vzdělávací klub Kereka N/A Kč Kč Středočeský kraj Projekt pokrývá ve městě Slaný chybějící vzdělávací služby pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Formou předškolního kroužku realizovaného dvakrát týdně projekt cílí na zvýšení úrovně základních kompetencí předškolních dětí a vyrovnává jejich vzdělávací šance. Další aktivity sestávají z navazující služby individuálního i skupinového doučování určeného pro děti nastupující do ZŠ, jejichž záměrem je prevence přeřazení do ZŠ prakticé. Cílem projektu je pak napomoci začlenění sociálně znevýhodněných dětí města Slaného do většinové společnosti. Projektem bude podpořeno 35 dětí a jejich rodin.

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013 HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z evaluace OBSAH Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval SocioFactor s.r.o. SocioFactor

Více

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu

Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Popis podpořených ročních projektů z výtěžku 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - řazeno dle čísla projektu Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Region Cílová skupina Přidělená částka

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více