Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem."

Transkript

1 Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údržbu Vašeho pøístroje ALTO mùže vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob; rovnìž mùže dojít k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøed použitím tohoto pøístroje musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše obsluha neumí èíst èesky, je nutné pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì vysvìtlit. Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pro novou knížku pište na adresu: ALTO U.S. Inc., 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas Form No B-CZ 9/99 CLARKE TECHNOLOGY Printed in the U.S.A.

2

3 Obsah Bezpeènostní pokyny pro obsluhu... 3 Úvod a specifikace pøístroje tøídy L... 5 Úvod a specifikace pøístroje tøídy S... 6 Postupy pøi transportu... 7 Symboly použité na pøístrojích Encore... 8 Ovládací panel pøístroje tøídy S Ovládací panel pøístroje tøídy L Ovládání pøístroje a jeho funkce Jak pøístroj pøipravit k provozu Jak nainstalovat baterie Údržba baterie Jak nabíjet baterie Jak nainstalovat kartáèe nebo unášeèe kotouèù Jak sejmout kartáèe nebo unášeèe kotouèù Jak pøístroj používat Jak používat stíradlo Jak naplnit nádrž na roztok...18 Jak èistit podlahu Údržba Pøíslušenství Èást II - Souèástky a servisní pøíruèka Jak odstranit problémy s pøístrojem Údržba systému polohování hlavy Encore - výkres montážní skupiny stíradla/ramena stíradla Seznam souèástek...31 Encore - výkres montážní skupiny systému pohybu Seznam souèástek...33 Encore - výkres montážní skupiny kartáèové hlavy Seznam souèástek...35 Encore - výkres systému pøívodu roztoku/systému sbìru Seznam souèástek...37 Encore - výkres montážní skupiny krytu ovládání Seznam souèástek...39 Encore - výkres montážní skupiny zadního krytu Seznam souèástek...41 Encore - výkres a seznam souèástek motoru kartáèù Encore - výkres a seznam souèástek pøevodové skøínì Encore - výkres a seznam souèástek motoru sání Encore S28/S33/S38 - brzda a nápravy Stature a nápravy Stature L28 s mìkkým startem Encore L33/L38 - brzda a náprava Imperial Výkres a seznam souèástek 36-voltové nabíjeèky akumulátorù Encore S28/S33/S38 - elektrické schéma...48 Encore S28/S33/S38- schéma zapojení Encore L28/L33/L38 - elektrické schéma...50 Encore L28/L33/L38- schéma zapojení CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

4 VÝSTRAHA BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU NEBEZPEÈÍ: Nepøeètení a nedodržení všech upozornìní oznaèených jako NEBEZPEÈÍ by mohlo vést k vážnému zranìní nebo ke smrti. Pøeètìte si a dodržujte všechna upozornìní oznaèená jako NEBEZPEÈÍ, která najdete v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji. Nepøeètení a nedodržení všech upozornìní oznaèených jako VÝSTRAHA by mohlo vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob; mùže také dojít k poškození majetku. Pøeètìte si a dodržujte všechna upozornìní oznaèená jako VÝSTRAHA, která najdete v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji. POZOR: Nepøeètení a nedodržení všech upozornìní oznaèených jako POZOR by mohlo vést k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøeètìte si a dodržujte všechna upozornìní oznaèená jako POZOR, která najdete v Pøíruèce pro obsluhu a na pøístroji. NEBEZPEÈÍ: Nepøeètení této knížky pøed provozem nebo pøed pokusem o servisní postup èi údržbu Vašeho pøístroje Clarke mùže vést k Vašemu zranìní nebo ke zranìní jiných osob; rovnìž mùže dojít k poškození pøístroje èi jiného majetku. Pøed použitím tohoto pøístroje musí probìhnout školení o jeho provozu. Pokud Vaše obsluha neumí èíst èesky, je nutné pøed pokusem o provoz tohoto pøístroje pøíruèku dùkladnì vysvìtlit. NEBEZPEÈÍ: NEBEZPEÈÍ: NEBEZPEÈÍ: NEBEZPEÈÍ: NEBEZPEÈÍ: Provoz pøístroje, který není úplný nebo plnì smontovaný, by mohl vést ke zranìní nebo k poškození majetku. Pøístroj neuvádìjte do provozu, dokud není úplnì smontován. Pøed provozem pøístroj dùkladnì prohlédnìte. Pøístroj mùže zpùsobit explozi, pokud je provozován blízko hoølavých materiálù a výparù. Pøístroj nepoužívejte na paliva, obilný prach, rozpouštìdla, øedidla, èi jiné hoølavé materiály, ani v jejich blízkosti. Tento pøístroj není vhodný na sbìr nebezpeèného prachu. Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou zpùsobit explozi. K baterii nepøibližujte jiskry a plamen. V okolí pøístroje nekuøte. Baterie nabíjejte pouze v prostoru s dobrou ventilací. Pøed odpojením nabíjeèky z pøístroje se ujistìte, že jste ji odpojili ze sížové zásuvky. Práce s bateriemi mùže být nebezpeèná! Pokud pracujete blízko baterií, vždy používejte ochranu oèí a ochranný odìv. Sundejte si všechny šperky. Neklaïte žádné nástroje èi jiné kovové pøedmìty na kontakty baterií ani na horní plochu baterií. Používání nabíjeèky s poškozeným pøívodním kabelem mùže vést ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem. Pokud je pøívodní kabel poškozený, nabíjeèku nepoužívejte. Obsluha tohoto pøístroje z jakéhokoli jiného místa než ze zadní strany mùže vést ke zranìní nebo poškození. Pøístroj obsluhujte pouze zezadu. Tento pøístroj je tìžký. Pøed pokusem o jeho transport nebo pøemístìní si obstarejte pomoc. Pro pøesun pøístroje po rampì nebo naklonìné rovinì použijte dvì zpùsobilé osoby. Vždy jím pohybujte pomalu. Pøístroj na rampì neotáèejte. Na rampì nebo naklonìné rovinì pøístroj nezastavujte a neopouštìjte. Pøed transportem si pøeètìte Postup pøi transportu v této pøíruèce. Pokud pøístroj navedete na hranu schodù nebo nakládací rampy, mùže se pøevrhnout a zpùsobit zranìní nebo poškození. Pøístroj mùžete zastavit a opustit pouze na rovném povrchu. Pokud stroj zastavíte, otoète klíèek do polohy VYPNUTO. (Aktivujte parkovací brzdu.) CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38-3 -

5 POZOR: POZOR: Údržba a opravy provádìné nepovolanými osobami mohou vést k poškození nebo ke zranìní. Údržbu a opravy musí provádìt pouze autorizovaný personál firmy Clarke. Veškeré úpravy èi modifikace tohoto pøístroje by mohly vést k poškození pøístroje nebo ke zranìní obsluhy èi kolemstojících. Úpravy èi modifikace, které nejsou autorizovány výrobcem, zpùsobí zánik platnosti všech záruk a závazkù. Elektrické souèástky tohoto pøístroje mohou zkratovat, pokud jsou vystaveny vodì nebo vlhkosti. Udržujte elektrické souèástky pøístroje v suchu. Po každém použití pøístroj vytøete. Pøi skladování uchovávejte pøístroj v suché budovì. Provoz stroje bez dodržení všech nápisù a pokynù by mohl vést ke zranìní nebo k poškození. Pøed pokusem o uvedení do provozu pøeètìte všechny nápisy na pøístroji. Ujistìte se, že jsou na pøístroji nalepeny nebo upevnìny všechny nápisy a pokyny. Náhradní nápisy a štítky získáte od Vašeho distributora firmy Clarke. Mokré podlahy mohou být kluzké. Vodní roztoky nebo èistící materiály, které se používají s tímto typem pøístroje, mohou na podlaze zanechat mokré plochy. Tyto plochy mohou pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit nebezpeèné podmínky. V okolí/ v blízkosti ploch, které èistíte, vždy umístìte nápisy Pozor. Nesprávné vypouštìní odpadové vody mùže poškodit životní prostøedí a je nelegální. Úøad pro životní prostøedí Spojených státù amerických vypracoval urèité pøedpisy ohlednì vypouštìní odpadové vody. Ve Vašem regionu mohou platit rovnìž mìstské a státní pøedpisy o vypouštìní odpadu. Seznamte se s naøízeními ve Vašem regionu a dodržujte je. Uvìdomte si, že chemikálie, které vypouštíte, jsou nebezpeèné životnímu prostøedí. Použití tohoto pøístroje na pøepravu jiných pøedmìtù, nebo lezení na tento pøístroj mùže vést ke zranìní nebo poškození. Pøístroj nepoužívejte jako schùdek nebo nábytek. Na pøístroji nejezdìte. Záruka za Váš pøístroj zanikne, pokud na nìm budou použity jiné než originální díly Clarke. Na výmìnu používejte vždy díly Clarke CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

6 Úvod a specifikace pøístroje Úvod a specifikace pøístroje Novì vyvinuté automatické èistièe podlahy firmy ALTO, Encore 38, 33 a 28 jsou úèinné a vynikající pøístroje k èištìní podlahy. Encore 38 používá dva kartáèe nebo kotouèe ke kartáèování plochy o šíøce 38 palcù. Encore 33 používá dva kartáèe nebo kotouèe ke kartáèování plochy o šíøce 33 palcù. Encore 28 používá dva kartáèe nebo kotouèe ke kartáèování plochy o šíøce 33 palcù. Stíradlo stírá podlahu a sací motor odstraòuje z podlahy špinavý roztok - všechno pøi jednom prùjezdu. Automatické èistièe podlahy Encore 38, 33 a 28 jsou dodávány v soupravì se šesti 6-voltovými bateriemi, pìti kabely pro pøipojení baterií, jednou soupravou bateriového kabelu, jednou nabíjeèkou baterií, buïto dvìma kartáèi nebo dvìma unášeèi kotouèù a s jednou pøíruèkou pro obsluhu. SPECIFIKACE: Model L A L A L A Model s brzdami L E L E L E Motor, sání 67 kw, tøístupòový 67 kw, tøístupòový 67 kw, tøístupòový tangenciální prùtok tangenciální prùtok tangenciální prùtok Napájení 36 V (6-6 V baterií) 36 V (6-6 V baterií) 36 V (6-6 V baterií) 250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah 250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah 250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah Nádrž na roztok 114 l 114 l 114 l Sbìrná nádrž 114 l 114 l 114 l Motor, kartáèe (2) 0.74 kw 0.74 kw 0.56 kw Motor, pohyb 0,37 kw 0,37 kw 0,37 kw Kartáèe (2) 48 cm 43 cm 36 cm s pøesahem 1,5 cm s pøesahem 3 cm s pøesahem 1,5 cm Rychlost kartáèe 200 ot./min. 200 ot./min. 200 ot./min. Pøítlak kartáèe promìnný liber promìnný liber promìnný liber Rychlost dopøedu promìnná do 230 stop/min. promìnná do 230 stop/min. promìnná do 230 stop/min. Rychlost dozadu promìnná do 180 stop/min. promìnná do 180 stop/min. promìnná do 180 stop/min. Nabíjeèka 36 V, 25 A, 115 V/60 Hz 36 V, 25 A, 115 V/60 Hz 36 V, 25 A, 115 V/60 Hz Délka 168 cm 160 cm 159 cm Šíøka 71 cm 71 cm 71 cm Výška 112 cm 112 cm 112 cm Rychlost èištìní 3901 m 2 /hod m 2 /hod m 2 /hod. Zábìr pøi èištìní 38 palcù 33 palcù 28 palcù (66 cm) Sklon èištìní 6 nahoru 6 nahoru 6 nahoru Hmotnost s bateriemi 471 liber 467 liber 462 liber (330 Ah) Hmotnost dodávky s 608 liber 604 liber 559 liber bateriemi (330 Ah) CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38-5 -

7 Úvod a specifikace pøístroje (pokr.) SPECIFIKACE: Model S A S A S A Model s brzdami S E S E S E Motor, sání 67 kw, tøístupòový 67 kw, tøístupòový 67 kw, tøístupòový tangenciální prùtok tangenciální prùtok tangenciální prùtok Napájení 36 V (6-6 V baterií) 36 V (6-6 V baterií) 36 V (6-6 V baterií) 250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah 250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah 250 Ah, 330 Ah nebo 370 Ah Nádrž na roztok 114 l 114 l 114 l Sbìrná nádrž 114 l 114 l 114 l Motor, kartáèe (2) 0.74 kw 0.56 kw 0.56 kw Motor, pohyb 0,37 kw 0,37 kw 0,37 kw Kartáèe (2) 48 cm 43 cm 36 cm s pøesahem 1,5 cm s pøesahem 3 cm s pøesahem 1,5 cm Rychlost kartáèe 200 ot./min. 200 ot./min. 200 ot./min. Pøítlak kartáèe 150 liber 150 liber 150 liber Rychlost dopøedu promìnná do 230 stop/min. promìnná do 230 stop/min. promìnná do 230 stop/min. Rychlost dozadu promìnná do 180 stop/min. promìnná do 180 stop/min. promìnná do 180 stop/min. Nabíjeèka 36 V, 25 A, 115 V/60 Hz 36 V, 25 A, 115 V/60 Hz 36 V, 25 A, 115 V/60 Hz Délka 168 cm 160 cm 159 cm Šíøka 71 cm 71 cm 71 cm Výška 112 cm 112 cm 112 cm Rychlost èištìní 3901 m 2 /hod m 2 /hod m 2 /hod. Zábìr pøi èištìní 95,3 cm 84 cm 70 cm Sklon èištìní 6 nahoru 6 nahoru 6 nahoru Hmotnost s bateriemi 471 liber 467 liber 462 liber (330 Ah) Hmotnost dodávky 608 liber 604 liber 559 liber s bateriemi (330 Ah) CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

8 POSTUPY PØI TRANSPORTU Jak uložit pøístroj do dodávky nebo nákladního automobilu Tento pøístroj je tìžký. Zajistìte si dvì zpùsobilé osoby, aby Vám pomohly dostat pøístroj na rampu. 1. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8) stop dlouhá a dostateènì pevná, aby pøístroj unesla. 2. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá. 3. Položte rampu na místo. 4. Pøed nakládáním odstraòte skupinu stíradla, kryty kartáèù a kartáèe nebo unášeèe kotouèù. 5. Otoète spínací klíè do polohy zapnuto. 6. Srovnejte pøístroj na rovný povrch deset (10) stop pøed rampou. 7. Pøepínaè rychlosti pohybu pøepnìte do polohy HI. 8. Celou cestu tlaète ovládací páky smìrem k pøístroji. 9. Vytlaète pøístroj na vrchol rampy. 10.Otoète spínací klíè do polohy vypnuto. 11.Upevnìte pøístroj k vozidlu. Jak pøístroj vyložit z dodávky nebo nákladního automobilu 1. Zajistìte, aby v prostoru vykládání nebyly žádné pøekážky. 2. Zajistìte, aby nakládací rampa byla alespoò osm (8) stop dlouhá a dostateènì pevná, aby pøístroj unesla. 3. Zajistìte, aby rampa byla èistá a suchá. 4. Položte rampu na místo. 5. Uvolnìte pøístroj. Tento pøístroj je tìžký. Zajistìte si dvì zpùsobilé osoby, aby Vám pomohly dostat pøístroj dolù z rampy. 6. Otoète spínací klíè do polohy zapnuto. 7. Opatrnì a pomalu odtáhnìte pøístroj na vrchol rampy. 8. Pøepínaè rychlosti pohybu nastavte do polohy HI. 9. Když se pøístroj zaène pohybovat po rampì smìrem dolù, tlaète ovládací páky smìrem k pøístroji, abyste udrželi pomalou rychlost smìrem dolù. 10.Když je pøístroj vyložen a pøipraven k použití, nainstalujte skupinu stíradla, kryty kartáèù a kartáèe nebo unášeèe kotouèù. CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38-7 -

9 SYMBOLY POUŽ ITÉ NA ENCORE S38, S33, S28 a L38, L33, L28 Výstraha ( tøída L a tøída S ) Napájení ( tøída L a tøída S ) Spínací klíè vypnuto/zapnuto ( tøída L a tøída S ) Rychlost pohybu ( tøída L a tøída S ) Ovládání roztoku ( tøída L a tøída S ) Kartáè dolù/nahoru ( tøída L a tøída S ) CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

10 SYMBOLY POUŽ ITÉ NA ENCORE S38, S33, S28 a L38, L33, L28 Stíradlo/sání (pouze tøída L ) Poèítadlo provozních hodin ( tøída L a tøída S ) Zvýšení/sníŽení pøítlaku kartáèe (pouze tøída L ) VýstraŽný štítek ( tøída L a tøída S ) S BRZDOU Mìøidlo pøítlaku kartáèe (pouze tøída L ) Ukazatel stavu baterie ( tøída L a tøída S ) VýstraŽný štítek ( tøída L a tøída S ) BE BRZDY CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38-9 -

11 OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (S38, S33 a S28) Spínací klíè (viz obr. 1, položka A ) Spínací klíè zapíná napájení ovládacího panelu. 0 znamená vypnuto a 1 znamená zapnuto. Pøepínaè rychlosti pohybu (viz obr. 1, položka B ) Ovládaní mìní rychlost od nízké k vyšší rychlosti. Otoèením knoflíku doprava rychlost zvýšíte. Otoèením knoflíku doleva rychlost snížíte. Pøepínaè polohy kartáèe (viz obr. 1, položka C ) Pøepínaè kartáèe má dvì polohy: Poloha nahoru kartáè zvedne; dolù položí kartáè na podlahu. Když jsou kartáèe dole, spustí se motory kartáèù. Knoflík ovládaní roztoku (viz obr. 1, položka D ) Ovládání roztoku reguluje prùtok èistícího roztoku na podlahu. Prùtok zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru hodinových ruèièek. Prùtok snížíte otoèením knoflíku proti smìru hodinových ruèièek. Ovládací páky (viz obr. 1, položka E ) Ovládací páka se nachází na zadní stranì pøístroje. Ovládá smìr pøístroje. Stlaèením dopøedu se pohybujete dopøedu. (Viz obr. 3, strana 10), Pøitažením dozadu se pohybujete zpìt. (Viz obr. 4, strana 10). Jistièe (viz obr. 1, položky F - J ) Resetovací tlaèítka jistièù se nacházejí na zadním krytu pod ovládací pákou. Jistièe jsou umístìny takto: položka F a G - motory kartáèù (35 A) položka H - motor pohybu (30 A) položka I - motor sání (25 A) položka J - motor pohonu, hlava kartáèù (5 A) Pokud jistiè vyskoèí, zjistìte, který motor nefunguje a spínací klíè pøepnìte do polohy vypnuto. Poèkejte pìt minut a zatlaète resetovací tlaèítko zpìt dovnitø. Spínací klíè otoète do polohy zapnuto a zkuste to znova. Pokud jistiè opìt vypadne, je nutno kontaktovat povolaného servisního pracovníka. Poèítadlo provozních hodin (viz obr. 1, položka K) Poèítadlo provozních hodin ukazuje poèet hodin provozu pøístroje. Mìøidlo mìøí pouze tehdy, když se pøístroj pohybuje dopøedu nebo dozadu. E D C B A K J I H G F Obrázek CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

12 OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (L38, L33 a L28) Spínací klíè (viz obr. 2, položka A ) Spínací klíè zapíná napájení ovládacího panelu. 0 znamená vypnuto a 1 znamená zapnuto. Pøepínaè rychlosti pohybu (viz obr. 2, položka B ) Ovládaní mìní rychlost od nízké k vyšší rychlosti. Otoèením knoflíku doprava rychlost zvýšíte. Otoèením knoflíku doleva rychlost snížíte. Pøepínaè polohy kartáèe (viz obr. 2, položka C ) Pøepínaè kartáèe má dvì polohy: Poloha nahoru kartáè zvedne; dolù položí kartáè na podlahu. Motory kartáèù nebìží, dokud nejsou aktivovány ovládací páky. Knoflík regulace pøítlaku kartáèe (viz obr.2, položka D ) Knoflík regulace pøítlaku kartáèe se používá ke zvýšení pøítlaku kartáèù z poèáteèní kartáèovací polohy. Pøítlak snížíte otoèením knoflíku proti smìru hodinových ruèièek. Pøítlak zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru hodinových ruèièek. Knoflík ovládaní roztoku (viz obr. 2, položka E ) Ovládání roztoku reguluje prùtok èistícího roztoku na podlahu. Prùtok zvýšíte otoèením knoflíku ve smìru hodinových ruèièek. Prùtok snížíte otoèením knoflíku proti smìru hodinových ruèièek. Pøepínaè stírání/sání (viz obr. 2, položka F ) 3-polohový pøepínaè stíradla nastaví polohu stíradla buïto (1) nahoru, kdy je motor sání vypnutý, (2) nahoru, kdy je motor sání zapnutý, nebo (3) dolù, kdy je motor sání zapnutý. Stíradlo se automaticky samo zvedne, když sa ovládací páky zatáhnou opaènì. Ovládací páka (viz obr. 2, položka G ) Ovládací páka ovládá smìr pohybu pøístroje. Nachází se na zadní stranì pøístroje. Stlaèením dopøedu se pohybujete dopøedu. (viz obr 3), pøitažením dozadu se pohybujete zpìt (viz obr. 4). Poznámka: Rychlost dozadu se automaticky sníží pøibližnì o 30 procent. Uvolnìním ovládací páky do støední polohy sa použije dynamická brzda motoru pohybu, èímž se pøístroj zpomalí. Pokud pøístroj kartáèuje a uvolníte ovládací páku, motory kartáèù se po dvou sekundách zastaví. Ukazatel stavu baterie (viz obr. 2, položka H ) Ukazatel stavu baterie indikuje relativní nabití bateriového zdroje. Pokud je ukazatel v èervené oblasti, pøístroj dále neprovozujte. Tím se snižuje životnost baterie. Mìøidlo pøítlaku kartáèù (viz obr. 2, položka I ) Mìøidlo pøítlaku kartáèù indikuje relativní hodnotu tlaku, který kartáèe nebo kotouèe vyvíjejí na podlahu. Abyste maximalizovali provozní dobu na jedno nabití baterie, udržujte svìtelný indikátor ve støedu zelené oblasti. Abyste zabránili poškození motorù kartáèù, neprovozujte pøístroj v èervené oblasti. Poèítadlo provozních hodin (viz obr. 2, položka J ) Poèítadlo provozních hodin ukazuje poèet hodin provozu pøístroje. Mìøidlo mìøí pouze tehdy, když se pøístroj pohybuje dopøedu nebo dozadu. CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

13 OVLÁDACÍ PANEL PØÍSTROJE (L38, L33 a L28) Jistièe (viz obr. 2, položky K - P ) Resetovací tlaèítka jistièù se nacházejí na zadním krytu pod ovládací pákou. Jistièe jsou umístìny takto: položka K a L - motory kartáèù (35 A) položka M - motor pohybu (30 A) položka N - motor sání (25 A) položka O - motor pohonu, hlava kartáèù (5 A) položka P - motor pohonu, stíradlo (1,5 A) Pokud jistiè vyskoèí, zjistìte, který motor nefunguje a spínací klíè pøepnìte do polohy vypnuto. Poèkejte pìt minut a zatlaète resetovací tlaèítko zpìt dovnitø. Spínací klíè otoète do polohy zapnuto a zkuste to znova. Pokud jistiè opìt vypadne, je nutno kontaktovat povolaného servisního pracovníka. G E I D C F H B J A P O N M L K Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

14 OVLÁDÁNÍ PØÍSTROJE A JEHO FUNKCE Páka zvedání stíradla. Viz obr. 5a, 5b a 5c. Páka zvedání stíradla se nachází pod ovládacími pákami na pravé stranì. Používá se ke zvedání nebo spuštìní stíradla. Když je stíradlo spuštìno dolù, spustí se sací motor. (Pouze modely S38, S33 a S28). Parkovací brzda. Viz obr. 6 Parkovací brzda zabraòuje pohybu pøístroje. Nachází se na levé stranì motoru nápravy. Pøed použitím brzdy vypnìte spínací klíè, nebo odpojte napájení od baterie. Na brzdì je umístìna mechanická páèka. Tato páèka slouží k pøeklenutí funkce brzdy. Abyste brzdu mechanicky zablokovali, otoète páèku proti smìru hodinových ruèièek. Chcete-li vrátit brzdu zpìt do normálního stavu nebo chcete-li brzdu použít, otoète páèku ve smìru hodinových ruèièek. POZNÁMKA: Pokud páèku ponecháte v pøeklenovací poloze, brzda nebude pøi použití spínacího klíèe fungovat. Obrázek 5a POZOR: Brzdu neaktivujte bìhem pohybu pøístroje. Plovákový vypínaè. Viz obr. 7. Vypínaè pro sací motor je umístìn ve sbìrné nádrži. Automaticky vypíná sací motor, když je sbìrná nádrž plná. Obrázek 5b Obrázek 6 Obrázek 5c Obrázek 7 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

15 JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU Jak nainstalovat baterie ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE 38722B Pøístroje Encore 38, 33 a 28 používají šest 6-voltových baterií nebo tøi 12-voltové baterie. Baterie se nacházejí v prostoru pro baterie pod sbìrnou nádrží. Baterie nainstalujete následujícím postupem: 38720B 38720B 1. Vypnìte spínací klíè. 2. Ujistìte se, že jsou obì nádrže prázdné. 3. Odpojte hadice od sbìrné nádrže (horní nádrž) a odpojte sací motor. Sejmìte sbìrnou nádrž. 4. Uložte baterie do nádrže na roztok podle obrázkù 8a - 8d. Zvedání baterií bez pomoci mùže vést ke zranìní. Na zvedání baterií si zajistìte pomoc. Baterie jsou tìžké. Práce s bateriemi mùže být nebezpeèná. Pokud pracu jete blízko baterií, vždy používejte ochranu oèí a ochranný odìv. NEKUØTE! 5. Zapojte propojovací kabely mezi bateriemi a podle obrázku nainstalujte bateriové kabely. Viz obr. 8a - 8d. ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE 38720B 38722B 330 Ah, 6 V (BATERIE È MOKRÁ) (BATERIE È SUCHÁ) (DISTANÈNÍ VLOžKA È B, POTØEBNÉ 2 KS) (DISTANÈNÍ VLOžKA 38720B È B, POTØEBNÉ 38722B 2 KS) Obrázek 8a ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE 38722B 38722B 370 Ah, 6 V (BATERIE È A MOKRÁ) (BATERIE È A SUCHÁ) (DISTANÈNÍ VLOžKA È B, POTØEBNÉ 2 KS) (DISTANÈNÍ VLOžKA 38720B È B, POTØEBNÉ 38722B 2 KS) Obrázek 8b ÈELNÍ STRANA PØÍSTROJE 38720B 38720B 38720B 38722B 38722B 195 Ah, 12 V (BATERIE È ) (DISTANÈNÍ VLOžKA 67881A, POTØEBNÝ 1 KS) (DISTANÈNÍ VLOžKA È B, POTØEBNÉ 38720B 2 KS) Obrázek 8d 250 Ah, 6 V (BATERIE È MOKRÁ) (BATERIE È SUCHÁ) (DISTANÈNÍ VLOžKA È A, POTØEBNÉ 3 KS) (DISTANÈNÍ VLOžKA È B, POTØEBNÉ 2 KS) Obrázek 8c -14- CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

16 JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU 6. Pøipojte konektor bateriového zdroje ke konektoru na ovládacím panelu. Viz obr Nainstalujte nádrž, pøipojte znovu hadice a vražte na místo dva šrouby upevòující nádrž na roztok na zadní stranu rámu. POZNÁMKA: Pøed použitím pøístroje baterie nabijte. ÚdrŽba baterie Elektrická energie pro provoz pøístroje je dodávána z akumulátorových baterií. Akumulátorové baterie vyžadují preventivní údržbu. Obrázek 9 Práce s bateriemi mùže být nebezpeèná. Pokud pracujete blízko baterií, vždy používejte ochranu oèí a ochranný odìv. NEKUØTE! Abyste baterie udrželi v dobrém stavu, dodržujte následující pokyny: 1. Udržujte správnou hladinu elektrolytu. Správná hladina je mezi úrovní 1/4 pod dnem nátrubku v každém èlánku a nad horní hranou destièek. Hladinu elektrolytu zkontrolujte vždy, když baterie nabíjíte. Viz obr. 10. POZNÁMKA: Hladinu elektrolytu zkontrolujte pøed nabíjením baterií. Ujistìte se, že destièky v každém èlánku jsou zalité elektrolytem. Èlánky pøed nabíjením nedolévejte. Elektrolyt bìhem nabíjení expanduje. V dùsledku toho by elektrolyt mohl z èlánkù pøetéci. Po nabití èlánky vždy doplòte destilovanou vodou. Pokud elektrolyt nezakrývá destièky, dojde k nevratnému poškození baterií. UdrŽujte správnou hladinu elektrolytu. Správná hladina náplnì Pokud jsou baterie naplnìny výše než po dno nátrubku v každém èlánku, mùže dojít k poškození pøístroje a výboji mezi konektory baterií. Nedoplòujte baterie až po dno nátrubku v èláncích. Otøete veškerou kyselinu z pøístroje nebo z horní strany baterií. Po instalaci do baterií nikdy nedolévejte kyselinu. Voda z vodovodu mùže obsahovat neèistoty, které baterie poškodí. Baterie je nutno doplòovat pouze destilovanou vodou. Obrázek Horní stranu baterie vždy udržujte suchou a èistou. Kontakty a konektory vždy udržujte èisté. K èištìní horní strany baterií používejte vlhkou látku se slabým roztokem èpavku nebo s roztokem bikarbonátu sodného. K èištìní kontaktù a konektorù používejte nástroje na èištìní kontaktù a konektorù. Nedovolte, aby se èpavek nebo bikarbonát sodný dostaly dovnitø baterií. 3. Baterie udržujte v nabitém stavu. CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

17 JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU Jak nabíjet baterie Nabíjení baterií v prostoru bez odpovídající ventilace mùže zpùsobit explozi. Abyste explozi zabránili, nabíjejte baterie pouze v prostoru s dobrou ventilací. Olovìné baterie vytváøejí plyny, které mohou explo dovat. Zabraòte styku baterií k jiskrami a plamenem. NEKUØTE! Pokud neodpojíte støídavý pøívod ze zásuvky pøed pøipojením nebo odpojením stejnosmìrného konektoru na nabíjeèce, mùže to vést k explozi. Pøed pøipojením nebo odpojením stejnosmìrného konektoru na nabíjeèce vždy odpojte støídavý pøívod ze zásuvky. Obrázek 11 Pøi nabíjení baterií dodržujte následující postup: 1. Položte nabíjeèku na plochý povrch. Zajistìte, aby byly otvory po stranách vzdáleny alespoò dva palce od stìn èi jiných pøedmìtù. Zajistìte, aby v okolí otvorù na spodní stranì nabíjeèky nebyly žádné pøedmìty. 2. Ujistìte se, že spínací klíè je v poloze vypnuto. 3. Odpojte konektor bateriového zdroje od konektoru v krytu ovládání. Viz obr Pøipojte stejnosmìrný konektor na nabíjeèce ke konektoru bateriového zdroje. Viz obr Pøipojte nabíjeèku k náležitì uzemnìné jednofázové (3-vodièové) zásuvce, která má napìtí, frekvenci a proudovou kapacitu podle specifikace uvedené na typovém štítku nabíjeèky. Obrázek 12 Ohlednì dalších pokynù k použití nabíjeèky pøeètìte návod k použití, dodaný s nabíjeèkou CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

18 JAK PØÍSTROJ PØIPRAVIT K PROVOZU Jak nainstalovat kartáèe nebo unášeèe kotouèù Pøi instalaci kartáèù nebo unášeèù kotouèù dodržujte následující postup: 1. Otoète spínací klíè do polohy zapnuto. 2. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy nahoøe. 3. Spínací klíè otoète do polohy vypnuto. 4. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje. 5. Uvolnìte levý a pravý kryt kartáèe a sejmìte je. Viz obr Vložte kartáè nebo unášeè kotouèe pod desku motoru kartáèù. Viz obr. 14. Obrázek Srovnejte tømeny na høídeli motoru s vybráními na závìsu kartáèe. 8. Zatlaète kartáè nahoru, až závìs zaskoèí. 9. Kroky 6, 7 a 8 opakujte pøi instalaci druhého kartáèe nebo unášeèe kotouèe. Jak sejmout kartáèe nebo unášeèe kotouèù Pøi sejmutí kartáèù nebo unášeèù kotouèù dodržujte následující postup: 1. Spínací klíè otoète do polohy zapnuto Obrázek Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy nahoøe. 3. Spínací klíè otoète do polohy vypnuto. 4. Pøejdìte k pøední stranì pøístroje. 5. Zatlaète na dvì strany kartáèe nebo unášeèe kotouèe, až se závìsy uvolní. CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

19 JAK PØÍSTROJ POUŽ ÍVAT Jak používat stíradlo (pouze modely tøídy S ) Stíradlo stírá podlahu, zatímco sací motor odstraòuje špinavý roztok z podlahy. Ke spouštìní nebo zvedání stíradla používejte pravou ruku. Pøi použití stíradla postupujte následovnì: 1. Pohybem páky stíradla doprava a dolù spustíte stíradlo a nastartujete sací motor. Viz obr Zvednutím páky stíradlo zvednete. Viz obr. 16. Poznámka: Støední poloha nechá sací motor bìžet se zdvihnutým stíradlem, aby se zabránilo kapání. Jak naplnit nádrž na roztok Obrázek 15 POZOR: Zajistìte, aby se voda ani roztok nedostaly do otvoru pro sací motor. Viz obr. 17. Víko nádrže na roztok je vepøedu. Pøi plnìní nádrže postupujte následovnì: 1. Sejmìte víko nádrže. Viz obr Naplòte nádrž vodou. 3. Do vody pøidejte èistící chemikálii. Správné množství zjistíte podle pokynù uvedených na nádobì. 4. Znovu nasaïte víko nádrže. Obrázek 16 Obrázek 18 Obrázek CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

20 JAK PØÍSTROJ POUŽ ÍVAT (pokr.) Vodní roztoky nebo èistící materiály, které se používají s tímto typem pøístroje, mohou na povrchu podlahy zanechat mokré plochy. Tyto plochy mohou pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit nebezpeèné podmínky. V okolí ploch, které èistíte, vždy umístìte nápisy POZOR. Pøístroj mùže zpùsobit vznícení hoølavých materiálù a výparù. Pøístroj nepoužívejte na hoølaviny, jako je benzín, obilný prach, rozpouštìdla a øedidla. PouŽívejte pouze koncentrát èistícího prostøedku doporuèený výrobcem. Obrázek 19 POZNÁMKA: Pøepnìte pøístroj na pomalou rychlost pohybu. PouŽívejte pøístroj v prostorech, kde se nenachází nábytek a pøedmìty, pokud nelze udìlat následující: 1. Pohybovat pøístrojem v pøímém smìru, dopøedu a dozadu. 2. Pøístroj bezpeènì zastavit. 3. Pohybovat pøístrojem v pøímém smìru po jeho otoèení. Pøi pohybu pøístroje dodržujte následující postup: 1. Spínací klíè otoète do polohy zapnuto. 2. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy nahoøe. Obrázek Zvednìte stíradlo. 4. Pro pohyb dopøedu tlaète ovládací páky smìrem k pøístroji. Viz obr Pro zastavení pøístroje dejte páky do støední polohy. 6. Pro pohyb dozadu odtáhnìte páky od pøístroje. Viz obr Pro otoèení pøístroje zatlaète zadní èást pøístroje do strany. 8. Když pøístroj zastavíte, otoète spínací klíè do polohy vypnuto. CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

21 JAK PØÍSTROJ POUž ÍVAT (pokr.) JAK ÈISTIT PODLAHU Vodní roztoky nebo èistící materiály, které se používají s tímto typem pøístroje, mohou na povrchu podlahy zanechat mokré plochy. Tyto plochy mohou pro obsluhu èi jiné osoby vytvoøit nebezpeèné podmínky. V okolí ploch, které èistíte, vždy umístìte nápisy POZOR. Pøi èištìní podlahy postupujte následovnì: 1. Dejte vodu a èistící chemikálii do nádrže na roztok. 2. Spínací klíè otoète do polohy zapnuto. 3. Spusžte stíradlo. 4. Pøepínaè polohy kartáèù pøepnìte do polohy dole. 5. Knoflík ovládání roztoku otoète doprava, abyste aktivovali proudìní roztoku. Nastavte prùtok èistého roztoku na požadovanou hodnotu. 6. Pohybujte pøístrojem po podlaze ve smìru dopøedu. Viz obr. 21 (1). 7. Když je pøístroj ve vzdálenosti jedné délky pøístroje od konce plochy, která se má èistit (obr. 21 (2)), otoète knoflík regulace roztoku doleva. 8. Otoète se o 180. Viz obr. 21 (3) POZNÁMKA: Když dìláte více prùjezdù, nechejte kartáèe pøibližnì 2 palce na ploše, která již byla pomocí kartáèù vyèištìna. Viz obr. 21 (4). POZNÁMKA: U vìtšiny èistících procedur aplikujte a odstraòte roztok pøi jedné operaci. JAK VYÈISTIT VELMI ŠPINAVOU PODLAHU Pøi èištìní velmi špinavé podlahy postupujte následovnì: 1. Aplikujte roztok na podlahu. 2. Nespouštìjte stíradlo. 3. Neaktivujte sací motor. 4. Spusžte kartáèe a vydrhnìte podlahu. 5. Nechejte roztok na podlaze dostateènì dlouho, aby roztok podlahu vyèistil. 6. Vydrhnìte podlahu ještì jednou s dalším roztokem, pøièemž všechen roztok z podlahy odstraníte pomocí stíradla. Obrázek CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

22 ÚDRŽ BA ÚdrŽbu a opravy smí provádìt pouze autorizovaný personál. NeŽ budete provádìt jakoukoliv údržbu, vždy vyprázdnìte nádrž na roztok a sbìrnou nádrž. Utáhnìte všechny upevòovací prvky. Tyto procedury údržby je nutno provést každý den Pøístroj udržujte èistý, pak bude vyžadovat ménì oprav a bude mít delší životnost. Tyto procedury proveïte, když zaèínáte pracovní smìnu Obrázek 22 POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na pøístroji vždy aktivujte parkovací brzdu. 1. Spínací klíè otoète do polohy vypnuto. 2. Odpojte zástrèku na nabíjeèce z konektoru na zadní stranì pøístroje. Viz obr Pøipojte konektor od baterie (1) do pøípojky na ovládacím panelu. Viz obr Ujistìte se, že víko sbìrné nádrže je ve správné poloze. Viz obr. 23, položka A. 5. Ujistìte se, že sítový filtr nad sacím motorem je èistý a na svém místì. Viz obr. 24, položka B. Obrázek Ujistìte se, že ventily na vypouštìcích hadicích jsou èisté. Ventily pevnì utáhnìte. 7. Ujistìte se, že kryty kartáèù a manžety jsou na svém místì na hlavì kartáèù. 8. Ujistìte se, že kartáèe jsou ve správné poloze a že jsou správnì nainstalovány. 9. Zkontrolujte instalaci stíradla a hadice stíradla. Obrázek 24 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

23 ÚDRŽ BA Tyto procedury proveïte, když konèíte práci POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na pøístroji vždy aktivujte parkovací brzdu. 1. Vypusžte nádrž na roztok (obr. 25a) a sbìrnou nádrž (obr. 25b). Pøi vypouštìní nádrží postupujte následovnì: a) Spínací klíè otoète do polohy vypnuto. b) Sejmìte vypouštìcí hadice ze zadní strany pøístroje. c) Konec hadice umístìte nad odpadní kanál nebo kbelík. d) Páku ventilu otoète doleva. Vytažením páky otevøete výpust. (obr. 25c). POZNÁMKA: KdyŽ otevíráte ventil, držte otvor na stranì ventilu smìrem od sebe. e) Abyste ventil otevøeli úplnì, otoète páku doprava. Vytáhnìte páku z ventilu. (obr. 25d). 2. Vypláchnìte nádrže. Nádrže vyplachujte tak, že otvorem na horní stranì nádrže pøivedete èistou vodu. 3. Pokud je v nádrži nebo vypouštìcí hadici nìjaká pøekážka, vypláchnìte nádrž nebo vypouštìcí hadici vodou pomocí vysokotlaké hadice. Hadici s vodou zasuòte do vypouštìcí hadice. 4. Nádrž a vypouštìcí hadice ponechejte otevøené, aby na vzduchu vyschly. 5. Zkontrolujte list stíradla. Na vyèištìní listu použijte hadr. Pokud je list stíradla poškozený nebo opotøebený, obražte jej nebo jej vymìòte. 6. Pøekontrolujte a vyèistìte tìsnící víko roztoku. Použijte jemný èistící prostøedek a opláchnìte jednotlivé èásti v èisté vodì. Zkontrolujte baterie a podle potøeby doplòte destilovanou vodu. Správná hladina je mezi 1/4 palce pod dnem nátrubku v každém èlánku. POZOR: Voda z vodovodu mùže obsahovat neèistoty, které baterie poškodí. Baterie je nutno doplòovat pouze destilovanou vodou. Olovìné baterie produkují plyny, které mohou zpùsobit explozi. NEKUØTE. Pokud pracujete blízko baterií, vždy noste ochranu oèí a ochranný odìv. Použijte èistý hadr a otøete povrch pøístroje. Nabijte baterie. Viz pokyny v èásti s názvem Jak nabíjet baterie v této knížce. 25 Obrázek 25a Obrázek 25b Obrázek 25c Obrázek 25d -22- CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

24 ÚDRŽ BA Tyto procedury je nutno provádìt každý týden: ÚdrŽbu a opravy smí provádìt pouze autorizovaný personál. NeŽ budete provádìt jakoukoliv údržbu, vždy vyprázdnìte nádrž na roztok a sbìrnou nádrž. Utáhnìte všechny upevòovací prvky. Pokud pracujete blízko baterií, vždy používejte ochranu oèí a ochranný odìv. Neklaïte Žádné nástroje èi jiné kovové pøedmìty na kontakty baterií ani na horní plochu baterií. POZOR: Abyste zabránili poškození pøístroje a výboji mezi konektory baterií, nedoplòujte baterie nad úroveò dna nátrubku v èláncích. Otøete veškerou kyselinu z pøístroje nebo z horní strany baterií. Po instalaci do baterií nikdy nedolévejte kyselinu. POZNÁMKA: Pøed provádìním servisních prací na pøístroji vždy vypnìte spínací klíè. Pokud pracujete blízko baterií, vždy používejte ochranu oèí a ochranný odìv. NEKUØTE! Obrázek Pøi prohlídce baterií vyklopte sbìrnou nádrž, až se zachytí v horní poloze. Viz obr Odpojte baterie. Na otøení horní strany baterií použijte hadr a roztok èpavku nebo bikarbonátu sodného. Oèistìte kontakty baterie. Baterii znovu pøipojte. 3. Zkontrolujte, zda hadice neteèou, zda v nich nejsou pøekážky a jiná poškození. 4. Zkontrolujte a oèistìte síto filtru v pøívodní hadici roztoku. Pøi èištìní síta postupujte následovnì: a) Otoète konektor doleva. b) Sejmìte a vyèistìte síto filtru. c) Nainstalujte filtr do hadice. Otoète konektor doprava, abyste pøipojili hadici. 5. Použijte maznièku na promazání øídícího kola a pojezdových koleèek. Viz obr Zkontrolujte tlak pneumatik. Tlak v pneumatice má být asi 50 psi. Obrázek 27 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

25 ÚDRŽ BA 7. Zkontrolujte, zda není poškozeno stíradlo a kartáèe nebo kotouèe. 8. Zkontrolujte, zda stíradlo a sací hadice nevykazují poškození, netìsnosti a pøekážky. ÚdrŽba stíradla Pøi demontáži stíradla postupujte následovnì: 1. Sejmìte montážní skupinu stíradla uvolnìním dvou knoflíkù, které pøipevòují stíradlo k pøístroji. Stíradlo vyjmìte. Viz obr. 28. Obrázek Prohlédnìte list stíradla. 3. Pokud je list opotøebovaný, otoète list tak, aby byla ve stírací poloze nová hrana. 4. Montážní skupinu stíradla opìt nainstalujte na pøístroj. Jak nastavit stíradlo Následující nastavení byla provedena ve výrobním závodì, mohou však vyžadovat mírnou úpravu. Obrázek 29 Nastavení pøítlaku stíradla: Pøi nastavování pøítlaku viz obr. 29. Správné nastavení zajistí pøi pohybu pøístroje dopøedu rovnomìrnou stopu za zadním listem. Pøítlak zvýšíte utažením šroubù na každé stranì výkyvného ramena. Pøítlak snížíte uvolnìním matic na každé stranì. Nastavení náklonu stíradla: Náklon stíradla zpùsobí, že zadní list se zvedne uprostøed nebo na stranách, podle toho, ve kterém smìru se náklon zmìní. Pøi nastavování náklonu viz obr. 30. Uvolnìte levý a pravý šroub X. Abyste snížili zadní list uprostøed, poklepte na Y smìrem dolù. Abyste snížili obì strany, poklepte na Y smìrem nahoru. Dìlejte velmi malé zmìny a zkoušejte je, dokud nedosáhnete stejnomìrné stopy. Zmìna náklonu mùže rovnìž vyžadovat nové nastavení pøítlaku stíradla. Obrázek CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

26 ÚDRŽ BA Nastavení listù stíradla: Je-li správnì nainstalován, mìl by být pøední list pøibližnì 0,06 nad zadním listem. Viz obr. 31. Nastavení nosných koleèek stíradla: Nosná koleèka by mìla být nastavena 0,12 nad podlahou, pøièemž zadní list se má dotýkat podlahy. Viz obr ÚdrŽbu a opravy smí provádìt pouze autorizovaný personál. Obrázek 31 Elektrické opravy smí provádìt pouze autorizovaný personál. Ohlednì servisních postupù konzultujte s pracovníkem autorizovaného servisu Clarke. Používejte pouze originální díly Clarke. Jak vyèistit pøívod roztoku Pokud se pøívod roztoku zanese, vyjmìte montážní skupinu filtru zpoza krytu kartáèù (obr. 32) a vyjmìte síto filtru (obr. 33) a to vyèistìte nebo vymìòte. Zatlaète montážní skupinu filtru zpìt do rámu. Obrázek 32 Obrázek 33 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

27 Pøíslušenství Clarke Encore 28/33/38-9/99 Pøíslušenství: Popis Souprava napájecího systému Souprava recyklovacího systému ESP Skupina mìkkého pojezdového koleèka Ošetøovací souprava Clarke Skupina stíradla, volitelnì 29 (pouze model 28) Øídící kolo, vyplnìné pìnou Souprava elektrické parkovací brzdy Stature Souprava elektrické parkovací brzdy Imperial È. souèástky 10674A 10675A 52127A 14607A 18818A 59955A 10676A 10684A Nitrilové listy stíradla (zadní listy): Délka Pøístroj È. souèástky 28.12" A 38.50" A 41.38" A 48.00" A Kartáèe: Rozmìr Popis È. souèástky 17" polymer 11424B 17" drsný-tìžký 11425B 17" drsný-støední 11430B 17" mìkký-nylon 11428B 14" polymer 11427B 14" drsný-tìžký 11426B 14" drsný-støední 11431B 14" mìkký-nylon 11429B 19" polymer 11434B 19" drsný-tìžký 11433B 19" drsný-støední 11432B 19" mìkký-nylon 11435B Unášeèe kotouèù: Rozmìr È. souèástky 19" 17524B 17" 17520C 14" 17521C -26- CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

28 Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38 Èást II Souèástky a servisní pøíruèka (79049B) CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual - Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

29 JAK ODSTRANIT PROBLÉMY S PØÍSTROJEM PROBLÉM PØÍÈINA OPATØENÍ Pøístroj neodstraòuje z podlahy všechnu vodu. Baterie neposkytují obvyklou dobu provozu. Stíradlo je nahoøe. Sací nádrž je plná. Sítový filtr je zneèištìný. Na stíradle, hadici stíradla nebo svislé trubce je pøekážka nebo poškození. Sací motor nebìží. Hadice stíradla je odpojená. List stíradla je poškozený, opotøebovaný nebo nesprávnì nainstalovaný. Tlak stíradla není správnì nastavený. Tìsnìní na krytu sbìrné nádrže jsou poškozena. Kontakty baterie jsou zneèištìny nebo poškozeny. Hladina elektrolytu je pøíliš nízká. Baterie nejsou úplnì nabity. Nabíjeèka je poškozena. Baterie je vadná. Baterie jsou odpojeny. Spusžte stíradlo dolù. Vypusžte nádrž. Vyèistìte sítový filtr. Odstraòte pøekážku nebo opravte poškození. Provìøte, zda nevypadl jistiè. Na opravu pøivolejte pracovníka autorizovaného servisu. Pøipojte hadici. Otoète nebo vymìòte list stíradla. Nainstalujte jej správnì. Nastavte tlak stíradla. Vymìòte tìsnìní. Vyèistìte kontakty a konektory baterie. Vymìòte poškozené kabely. Nabijte baterie. Doplòte destilovanou vodu do každého èlánku a nabijte baterie. Baterie nabíjejte plných 16 hodin. Na opravu nabíjeèky pøivolejte pracovníka autorizovaného servisu. Pøi vybíjení zkontrolujte napìtí každého èlánku. Pøipojte baterie. Èištìní není rovnomìrné. Pøístroj nebìží. Kartáèe nebo kotouèe jsou opotøebované. Montážní skupina kartáèe, koleèka nebo ventil pøívodu roztoku jsou poškozeny. Motory kartáèù nebìží. Hladina roztoku je nízká. Pøístroj ztrácí výkon. Vymìòte kartáèe nebo kotouèe. Na potøebné opravy pøivolejte pracovníka autorizovaného servisu. Zkontrolujte, zda nevypadly jistièe, resetujte je. Zkontrolujte uvolnìné spoje. Naplòte nádrž roztokem. POZNÁMKA: Pokud problém trvá, konzultujte jej s pracovníkem autorizovaného servisu. Resetujte jistièe. Zkontrolujte pøipojení vodièù k motoru pohonu. Zkontrolujte pøipojení baterie. POZNÁMKA: Pokud problém trvá, konzultujte jej s pracovníkem autorizovaného servisu CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

30 ÚDRŽ BA Nastavení pøepínaèe polohy hlavy kartáèù: (Viz obr. 34) 1. Spínací klíè otoète do polohy zapnuto. 2. Zaènìte s pøepínaèem polohy hlavy kartáèù v poloze nahoøe a knoflík regulace pøítlaku kartáèe nastavte na minimální hodnotu, zcela na doraz proti smìru hodinových ruèièek. Tím by mìla být hlava kartáèù v maximální horní poloze. 3. Nainstalujte pøíslušné kartáèe nebo kotouèe a unášeèe kotouèù pro daný typ pøístroje. 4. Ponechte knoflík regulace pøítlaku kartáèù nastavený na minimální hodnotu, zcela nadoraz proti smìru hodinových ruèièek. Pøepínaè polohy hlavy kartáèù pøepnìte do polohy dole. Tím by se mìla hlava kartáèù pøesunout dolù na podlahu, až se sepne polohový spínaè kartáèù (47422A). V tom okamžiku pohon hlavy kartáèù ukonèí pohyb smìrem dolù. 5. Na pøední stranì pøístroje vizuálnì zkontrolujte, zda jsou kartáèe èi kotouèe na podlaze zcela naplocho. Šroub, který prochází trubicí pohonu hlavy kartáèù (69188A), by mìl být na horní stranì 1,25-palcové štìrbiny v trubici. Pokud kartáèe èi kotouèe nejsou na podlaze anebo. šroub není na horní stranì štìrbiny, je tøeba uvolnit polohový spínaè kartáèù (47422A) a posunout nahoru nebo dolù ve štìrbinì na montážní konzoli spínaèe (65972A). Polohový spínaè opìt utáhnìte. 6. Knoflík regulace pøítlaku kartáèe mìjte stále nastavený na minimální hodnotu, zcela nadoraz proti smìru hodinových ruèièek. Pomocí pøepínaèe polohy kartáèù je tøeba zvednout a znovu spustit hlavu kartáèù. Vizuálnì zkontrolujte, zda toto nastavení položí kartáèe èi kotouèe na podlahu a zda je šroub poøád na horní stranì štìrbiny. Pokud ne, opakujte krok 5, dokud není tento krok zcela dokonèen. Obrázek 34 Výmìna vadného Hallova snímaèe hlavy kartáèù (Viz obr. 35) 1. Sejmìte montážní skupinu pohonu hlavy kartáèù z pøístroje. 2. Uvolnìte pojistnou matici Hallova snímaèe na horní stranì pohonu hlavy kartáèù. 3. Odšroubujte Hallùv snímaè (è. souèástky 46742A) z horní strany pohonu hlavy kartáèù. 4. Našroubujte nový Hallùv snímaè na horní stranu pohonu hlavy kartáèù, až se dotkne kovového kotouèe na soukolí motoru. Hallùv snímaè otoète o tøi (3) celé otáèky smìrem od horní strany pohonu hlavy kartáèù. 5. S použitím dodané pojistné matice zajistìte Hallùv snímaè hlavy kartáèù pomocí závlaèky. 6. Montážní skupinu pohonu hlavy kartáèù znovu nainstalujte do pøístroje. Obrázek 35 CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -- Encore S28/L28/S33/L33/S38/L

31 ALTO PRODUCT SUPPORT BRANCHES U. S. A. Locations European Locations HEAD OFFICE ALTO U.S. Inc., St. Louis, Missouri 390 S. Woods Mill Rd., Suite 300 Chesterfield, Missouri PRODUCTION FACILITIES ALTO U.S. Inc., Springdale, Arkansas 2100 Highway 265 Springdale, Arkansas (501) Customer Service Technical Service ALTO U.S. Inc., Bowling Green, Ohio Haskins ALTO U.S. Inc., Clearwater, Florida N. Belcher Road SALES FACILITIES ALTO U.S. Inc., Carlstadt, New Jersey Commerce Road (201) ALTO U.S. Inc., Elk Grove, Illinois Elmhurst Road (847) ALTO U.S. Inc., Denver, Colorado Lipan (303) ALTO U.S. Inc., Houston, Texas North Gessner Road ALTO U.S. Inc., Madison Heights, Michigan John R. (810) ALTO U.S. Inc., Marietta, Georgia West Oak Common Lane (770) ALTO U.S. Inc., Santa Fe Springs, California Valley View, Suite E (310) CLARKE TECHNOLOGY AMERICAN SANDERS TECHNOLOGY A.L. COOK TECHNOLOGY Customer Service Headquarters and Factory 2100 Highway 265 Springdale, Arkansas (501) Technical Service PRODUCITON FACILITIES ALTO Danmark A/S, Aalborg Blytaekkervej 2 DK-9000 Aalborg ALTO Danmark A/S, Hadsund Industrikvarteret DK-9560 Hadsund SALES SUBSIDIARIES ALTO Canada Ltd., Rexdale Ontario 24 Constellation Ct. (416) ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia) 1B/8 Resolution Drive Caringbah NSW ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore 271 Bukit Timah Rd. #04-11 Balmoral Plaza Singapore ALTO Deutschland GmbH, Frondenberg (Germany) Ardeyer Str. 15 D Frondenberg ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BN ALTO France S.A. Strasbourg B.P. 44, 4 Place d Ostwald F Strasbourg Cedex ALTO Nederland B.V. Vianen Stuartweg 4C NL-4131 NJ Vianen ALTO Sverige AB, Molndal (Sweden) Aminogatan 18 Box 4029 S Molndal ALTO Norge A/S, Oslo (Norway) Bjornerudveien 24 N

32 Clarke Technology Encore 28/33/38 Accessories - 6/02 ACCESSORIES Description Power Wand System Kit ESP Recycle System Kit Soft Caster Asm. Clarke Technology Care Kit Squeegee Asm., Optional 29" (28 model only) Drive Wheel, Foam Filled Stature Electric Parking Brake Kit Imperial Electric Parking Brake Kit Part No A 10675A 52127A 14607A 18818A 59955A 10676A 10684A Optional Squeegee Blades Machine Blade Type Material Length Part No. 28 Inner Optional Urethane, Ribbed (60) 25.88" 30951A 28 Inner Optional Urethane, Notched, 1/16" (80) 25.88" 30955A 28 Inner Optional Urethane, Ribbed (60) 35.88" 30952A 28 Inner Optional-Grout Urethane, Notched 1/16" (80) 35.88" 30957A 33 Inner Optional Urethane, Ribbed (60) 40.25" 30953A 33 Inner Optional-Grout Urethane, Notched 1/16" (80) 41.00" 30958A 38 Inner Optional Urethane, Ribbed (60) 46.00" 30954A 38 Inner Optional-Grout Urethane, Notched, 1/16" (80) 46.00" 30959A 28 Outer Optional Nitrile, Solid (40) 28.12" 30938A 28 Outer Optional Nitrile, Solid (40) 38.50" 30936A 33 Outer Optional Nitrile, Solid (40) 42.12" 30937A 38 Outer Optional Nitrile, Solid (40) 48.00" 30939A Brushes: Size Description Part No. 17" Poly 11424B 17" Grit-Heavy 11425B 17" Grit-Medium 11430B 17" Grit-Lite 10384A 17" Soft Nylon 11428B 14" Poly 11427B 14" Grit-Heavy 11426B 14" Grit-Medium 11431B 14" Grit-Lite 10383A 14" Soft Nylon 11429B 19" Poly 11434B 19" Grit-Heavy 11433B 19" Grit-Medium 11432B 19" Grit-Lite 10385A 19" Soft Nylon 11435B Pad Drivers: Size Part No. 19" 17524B 17" 17520C 14" 17521C Manual Numbers for Translations: Part No. Description Part No. Description Part No. Description 79049B-FR French 79049B-DK Danish 79049B-DE German 79049B-ES Spanish 79049B-NL Dutch 79049B-SE Swedish 79049B-NO Norwegian 79049B-CZ Czk 79049B-IT Italian 79049B-PT Portuguese 79049B-FI Finnish Page -26- CLARKE TECHNOLOGY Operator's Manual -Encore S28/L28/S33/L33/S38/L38

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS

Obsluha/opravy/díly. SL800/1100 Mustang 11000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A2161F CS Obsluha/opravy/díly SL800/00 Mustang 000 Bezvzduchová støíkací stanice 3A26F CS K aplikaci architektonických barev a nátìrù. Urèeno pouze k profesionálnímu použití. Není schváleno k použití ve výbušném

Více

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max

Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max Oprava Elektrické bezvzduchové støíkací pistole Mark V Premium a Mark V Max 3A2421B CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS

Oprava. Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Oprava Elektrické støíkací stanice Mark VII Max, Mark X Premium a Mark X Max 3A2396A CS Pro pøenosné bezvzduchové støíkání architektonických krycích nátìrù a barev Urèeno pouze k profesionálnímu použití.

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34 976 571 197

Více

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 200000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3637657

Vaše uživatelský manuál BRIGGS & STRATTON 200000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3637657 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BRIGGS & STRATTON 200000. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0 vydání 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK

AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK AKU mini sada pro airbrush HS08ADCK NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení našeho mini kompresoru řady HS08 s příslušenstvím. Před použitím tohoto kompresoru si prosím pečlivě přečtěte celý tento návod

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

Robotická sekačka Hütermann SmartMower 500

Robotická sekačka Hütermann SmartMower 500 Robotická sekačka Hütermann SmartMower 500 Návod k použití 1 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky Hütermann. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1. Úvod Inteligentní robotická

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

559122-55CZ/SK DW712

559122-55CZ/SK DW712 559122-55CZ/SK DW712 2 3 4 5 6 7 CZ POKOSOVÁ PILA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro náøadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností a nepøetržitý inovaèní proces èiní z firmy DEWALT právem spolehlivého

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití

W 43. Praèka Návod k instalaci a použití W 43 Praèka Návod k instalaci a použití Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro posuvné brány Robus 400/400P 600/600P 1000/1000P www.kovopolotovary.cz Robus OBSAH strana 400/400P 600/600P 1000/1000P 1 Upozornìní 3 2 Popis výrobku a jeho použití 4 2.1 Provozní možnosti 4 2.2 Typické

Více

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA ESP- PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA Uživatelská příručka (CZ) V této pøíruèce naleznete pokyny k instalaci, obsluze a údržbì øezací soupravy ESP- poèínaje sériovým èíslem: Konzoly: P/N 0558004371-208/230 V,

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Hadice horké taveniny Freedom

Hadice horké taveniny Freedom Pokyny - Czech - Hadice horké taveniny Freedom Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ! Toto zařízení smí obsluhovat a opravovat pouze personál, který absolvoval příslušná školení a má dostatečné zkušenosti.

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

STIGA PARK 121M 8211-3011-07

STIGA PARK 121M 8211-3011-07 STIGA PARK 121M 8211-3011-07 5b. 1. Park -1993 5a. D 5c. Pro18 - Pro20 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

10 Před horní úvrati při 850 ot/min

10 Před horní úvrati při 850 ot/min Kapitola 5B Zapalování Obsah 1 Zapalovaní - všeobecné informace...145 2 Zapalování testování...146 3 Zapalovací cívka (y) demontáž, testování a montáž...147 4 Rozdělovač - demontáž a montáž...147 Technické

Více

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03

STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 ESKY CZ SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na opat ení

Více

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U SURT192RMXLBP2 SURT192RMXLBP2J Česky 990-2485B 02/2009 Úvod O tomto zdroji UPS Externí bateriová sada American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Minn Kota. Návod na montáž a provoz závěsného elektrického motoru Minn Kota

Minn Kota. Návod na montáž a provoz závěsného elektrického motoru Minn Kota Minn Kota Návod na montáž a provoz závěsného elektrického motoru Minn Kota Montáž motoru Nainstalujte motor na příčník (zrcadlo) člunu nebo lodi. Dejte pozor na bezpečné dotažení svorníků. Nastavení hloubky

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

Návod na použití. Fréza na hrany TR 50

Návod na použití. Fréza na hrany TR 50 Návod na použití Fréza na hrany TR 50 TR-50 Frézka Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Podstavec 3. Základní deska 4. Křídlový šroub 5. Stupnice 6. Kleštinové upínací pouzdro 7. Pracovní nástroj 8. Klíče

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 SESTAVEDNÍ...

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 07 FORM NO. 769-01813C jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Magyar Polski Česky Slovensky Româneşte Slovensko Hrvatski Bosanski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc å Eesti Lietuviškai Latviešu

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRICKÝ SKÚTR CITY 306 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za nákup našeho elektrického skútru. Před použitím pečlivě čtěte tuto uživatelskou příručku. OBSAH I. PRO UŽIVATELE II. POPIS HLAVNÍCH ČÁSTÍ III.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F

Motorový manuál. Version:1.1. Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F Motorový manuál Version:1.1 Motorový manuál a seznam dílů pro Benzinový motor 340F / 380F OBSAH: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Ovládací prvky na motoru 4 Uvedení do

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ. Návod k použití WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ GF4010 Combat GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Ovládání. Systém pro znaèení vozovek ThermoLazer 3A0027C

Ovládání. Systém pro znaèení vozovek ThermoLazer 3A0027C Ovládání Systém pro znaèení vozovek ThermoLazer US Patent D619,625 S 3A0027C CES - Pro profesionální použití s termoplastickými materiály pro dopravní znaèení (reflexní korálky nanášené souèasnì s vyrovnávacím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

SMC Snake 100 URO. Návod k použití

SMC Snake 100 URO. Návod k použití SMC Snake 100 URO Návod k použití Poznámka: některé údaje uvedené v tomto manuálu se mohou lišit v závislosti na konkrétním provedení stroje. Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah AVSL 100 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský AVSL 100 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion

Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Bateriový zastøihovaè plotù 18V Li-ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V zastøihovaè plotù byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality.

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SVL-45 Obsah: 1. ÚVOD.. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. 3 2.1. Před jízdou 2.2. Při jízdě 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 4. Ovládání.. 6 4.1. Ovládací panel 4.2. Ovládání stroje 4.3.

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

imx 50B imx 50BT imx 50BB

imx 50B imx 50BT imx 50BB NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ imx 50B imx 50BT imx 50BB ED. 05-2013 CS ORIGINÁLNÍ NÁVOD Dok. 10042009 Ver. AA Popisy obsažené v této publikaci nejsou závazné. Firma si proto vyhrazuje právo kdykoli a bez předešlého

Více

www.garudan.cz a katalog náhradních dílù GPS - 0402 series

www.garudan.cz a katalog náhradních dílù GPS - 0402 series Návod k používání a katalog náhradních dílù pro prùmyslový šicí stroj GPS - 0402 series ANITA B, s.r.o. Hliníky 2068 680 01 Boskovice Czech Republic tel.: +420 501 454774, 453496 fax: +420 501 452751 e-mail:

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Motorola MC17 stručný návod k použití

Motorola MC17 stručný návod k použití Motorola MC17 stručný návod k použití Obecný popis LED Zkosená hrana Displej Rolovací tlačítko vlevo Klávesa Enter Rolovací tlačítko vpravo Rolovací tlačítko dolů Tlačítko skeneru Rolovací tlačítko nahoru

Více

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Návod k použití Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Rychlé spuštìní Než vysavaè Kobold VR100 poprvé použijete, pøeètìte si pozornì úplný návod k použití. Dbejte na to, aby podlahové senzory

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více