Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích"

Transkript

1 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu jsou významnými veličinami, které určují např. speciaci anorganických sloučenin, ovlivňují průběh pochodů při úpravě a čištění odpadních vod nebo slouží k posuzování agresivity vod. V čistých přírodních podzemních i povrchových vodách se hodnota ph pohybuje v rozmezí 4,5 9,5 a je dána obvykle uhličitanovou rovnováhou. Tuto závislost mohou však ovlivňovat např. huminové látky, kationty snadno podléhající hydrolýze (Al, Fe), nitrifikace, iontová výměna na hydratovaných oxidech a hlinitokřemičitanech. [1] 1.1. Pufrační (tlumivá) kapacita Elektrolyty rozpuštěné ve vodách přírodních, podzemních i odpadních, mohou po přídavku kyseliny nebo zásady vytvořit tlumivý roztok (pufr). Pufr je roztok tvořený směsí slabé kyseliny (nebo zásady) a jejich soli s kationtem silné zásady (nebo aniontem silné kyseliny), který po přídavku kyseliny (nebo zásady) mění své ph v malých intervalech. Schopnost pufru vázat silnou kyselinu nebo zásadu je omezená a kvantitativně ji lze vyjádřit tzv. pufrační kapacitou (ß), která je definována výrazem: /1/ kde je rozdíl hodnot ph způsobený infinitezimálním přídavkem jednosytné zásady nebo kyseliny. Podle průběhu titrační křivky znázorňující závislost, lze posoudit tlumivou kapacitu vody. Na obr. 1a. je znázorněna titrační křivka vzorku vody a jí odpovídající průběh tlumivé kapacity (obr. 1b.) Tlumivá kapacita (ß) má vždy kladnou hodnotu a koresponduje s převrácenou hodnotou směrnice tečny k titrační křivce v daném bodě. Minimální kapacita odpovídá inflexním bodům na strmých částech titrační křivky (body ekvivalence), naopak maximální kapacita inflexním bodům na prodlevách. Nejvyšší kapacitu mají pufry, v nichž je poměr kyselé a zásadité složky 1:1, tedy je-li ph = pk. Tlumivá schopnost roztoků (vyjádřená pufrační kapacitou) se mění s ředěním roztoku, přídavkem solí a/nebo vlivem teploty. [1, 2] Zpracoval: Ing. Roman Slavík, Ph. D. Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko

2 ph [1] ß [l mmol -1 ] Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín c* [mmol l -1 ] ph [1] a) b) Obr. 1. Neutralizační titrační křivka a) a průběh tlumivé kapacity b) vzorku podzemní vody Ve vodách se uplatňuje řada homogenních i heterogenních tlumivých systémů, přičemž celková tlumivá kapacita je dána součtem dílčích tlumivých kapacit. U přírodních vod, kde zcela převládá uhličitanový pufrační systém, je celková pufrační kapacita (ß T ) dána součtem pufrační kapacity chemicky čisté vody a dílčích tlumivých systémů a : /2/ Nicméně, například u odpadních vod může být celý systém značně komplikovaný, neboť ve vodě mohou být přítomny i jiné pufrační systémy fosforečnany, boritany, křemičitany, amoniakální dusíkaté látky, sulfidy nebo organické kyseliny a zásady. Tlumivá kapacita vod (suspenzí) může být způsobena i některými heterogenními systémy, např. minerály, dnové sedimenty, iontovýměnné reakce, heterogenním vápenato-uhličitanovým systémem, probíhající fotosyntézou, respirací mikroorganismů, organickou hmotou aerobního nebo anaerobního kalu, atd. V takových případech nejsou známy ani všechny složky působící na hodnotu pufrační kapacity, ani jejich koncentrace. Proto výpočet (ß) není reálný a je nutné stanovit jej experimentálně. [1, 2] Znalost pufrační kapacity přírodních, užitkových, technologických nebo odpadních vod umožňuje v jednodušších případech odhadnout, které systémy se na pufraci podílejí, nebo zhodnotit vliv změn ph na různé pochody, například při úpravě a čištění vod rychlost oxidace železa rozpuštěným kyslíkem ve vodách, odkyselování vody, koagulace, aerobní a anaerobní pochody, atd Neutralizační kapacita (NK) Je definována jako schopnost 1 litru vody vázat určité látkové množství silné jednosytné kyseliny (kyselinová neutralizační kapacita KNK) nebo zásady (zásadová neutralizační kapacita ZNK) potřebné pro dosažení zvolené hodnoty ph, a představuje integrál tlumivé kapacity v daném rozmezí hodnot ph [1-5]: /3/

3 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -3- kde ß je tlumivá kapacita a ph 1 počáteční hodnota ph vody před přídavkem kyseliny (zásady) a ph 2 konečná hodnota ph vody po přídavku kyseliny (zásady). Volba konečné hodnoty ph závisí na účelu, jemuž má příslušné stanovení sloužit, proto se zvolená hodnota ph uvádí jako index u zkratek KNK (anglická zkratka ANC) a ZNK (anglická zkratka BNC). Například u průmyslových vod je vhodné stanovení neutralizační kapacit do ph = 7, protože se jedná o technologický parametr, z něhož lze odhadnout spotřebu kyseliny nebo zásady na neutralizaci dané odpadní vody. U průmyslových vod je proto vhodné stanovit celý průběh neutralizační titrační křivky, z níž lze odečíst podle spotřeby údaje o neutralizační kapacitě do libovolné hodnoty ph [2]. Obecná definice neutralizační kapacity vyplývá z příslušné protonové bilance sestavené vzhledem k referenční hodnotě (nulové hladině): /4/ kde c je látková koncentrace, z nenábojové číslo iontu, H n A složky s nadbytkem protonů proti referenční hladině a H n-x A složky s deficitem protonů proti referenční hladině. Referenční hladina závisí na systému, který se řeší. V případě uhličitanového systému jsou referenční hladinou postupně složky H 2 CO 3 *, HCO 3 - a CO Největší význam mají první dvě složky, které v systému převládají při hodnotách ph 4,5 a 8,3. [1] Popišme si titrační křivku uhličitanového systému (obr. 2.), v prvním bodě ekvivalence X je ve vodě převážně přítomen volný oxid uhličitý, tzn., tomuto bodu odpovídá ph asi 4,5 a tlumivá kapacita vykazuje první minimum. Dalším přídavkem silné jednosytné zásady (c z ) začne vznikat tlumivý roztok o složení H 2 CO 3 * + HCO 3 -. Pufrační kapacita postupně narůstá až do svého maxima v inflexním bodě A, kdy platí že tedy ph = pk A1 = 6,35. Dalším přídavkem zásady se zvyšuje koncentrace hydrogenuhličitanů až dosáhne maxima v inflexním bodě Y (druhý bod ekvivalence). Pufrační kapacita má v tomto bodě druhé minimum a platí, že, ph v tomto bodě má hodnotu 8,3. Dalším přídavkem silné jednosytné 2- zásady vzniká již acidimetricky prokazatelné množství CO 3 a v bodě B je dosaženo rovnováhy, kdy platí, že a platí, že ph = pk A2 = 10,33. Pufrační kapacita zde má druhé maximum, ale to je však překryto pufrační kapacitou čisté vody. Další část titrační křivky je již velmi plochá, protože se zde uplatňuje pufrační kapacita vody. V bodě Z (třetí bod ekvivalence, který je však analyticky těžko stanovitelný), převažují v roztoku uhličitany, tzn. a ph v tomto bodě je asi 10,6. [1] V tab. 1. Je zobrazen přehled hlavních kyselinových a zásadových kapacit uhličitanového systému. Tab. 1. Přehled neutralizačních kapacit uhličitanového systému (c koncentrace, v mol l -1 ) [1]. KNK 4,5 = c(hco 3 - ) + 2c(CO 3 2- ) + c(oh - ) - c(h + ) KNK 8,3 = c(co 3 2- ) + c(oh - ) c(h 2 CO 3 ) c(h + ) KNK 10,6 = c(oh - ) c(hco 3 - ) 2c(H 2 CO 3 ) c(h + ) ZNK 4,5 = c(h + ) c(hco 3 - ) 2c(CO 3 2- ) c(oh - ) ZNK 8,3 = c(h + ) + c(h 2 CO 3 ) c(co 3 2- ) c(oh - ) ZNK 10,6 = c(h + ) + 2c(H 2 CO 3 ) + c(hco 3 - ) c(oh - ) Alkalita, celková alkalita, m-hodnota Zjevná alkalita, uhličitanová alkalita, p-hodnota Hydroxidová alkalita Zjevná acidita, minerální acidita CO 2 acidita, minerální acidita Celková acidita

4 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -4- Obr. 2. Titrační křivka uhličitanového systému a příslušné neutralizační kapacity [1]. Z rovnic definujících různé kyselinové a zásadové neutralizační kapacity lze vypočítat [1]: a) Distribuci forem výskytu oxidu uhličitého (volného CO 2, HCO 3 - a CO 3 2- ). b) Změny hodnoty ph vody po přídavku kyselin a zásad (potřebné dávky kyselin a zásad pro dosažení zvolené hodnoty ph). c) Složení vody po smísení vod různého složení. d) Změny ve složení vody při odvětrávání (stripování) CO 2 nebo naopak při zavádění (sycení) CO 2 do vody (tzv. dekarbonizace). e) Potřebný zřeďovací poměr mezi odpadní a povrchovou vodou, aby nebyly po jejich smísení překročeny limitní hodnoty pro ph. f) Celkovou zásadovou kapacitu vody, která není experimentálně stanovitelná Stanovení KNK do ph = 4,5 a 8,3 KNK 8,3 se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 HCl na indikátor fenolftalein do jeho odbarvení nebo potenciometrickou titrací do ph = 8,3. KNK 4,5 se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 HCl na indikátor nethylenovou oranž (do cibulového zabarvení), případně na směsný indikátor (do šedého zabarvení) nebo potenciometrickou titrací do ph = 4,5. Hodnotu příslušné KNK lze vypočítat podle vztahu: /5/

5 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -5- kde KNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph [mmol/l], C HCl je skutečná koncentrace zásobního roztoku HCl [mol/l], V i spotřeba roztoku HCl při titraci do zvolené hodnoty ph [ml], V KNK je objem zkoušeného vzorku [ml] Stanovení ZNK do ph = 4,5 a 8,3 Silně kyselá reakce vody (ph < 4,5) může být způsobena přítomností silných minerálních kyselin nebo jejich hydrogenaniontů ve vzorku vody. V tomto případě se stanovuje ZNK 4,5 titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 NaOH na indikátor methylovou oranž (do žlutého zbarvení), na směsný indikátor (do modrého zbarvení) nebo potenciometrickou titrací do ph = 4,5. U přírodních a užitkových vod se ph obvykle pohybuje v rozmezí 5,5 až 7,5. V tomto rozmezí závisí hodnota ph na koncentraci CO 2 a hydrogenuhličitanů a lze tedy stanovit ZNK 8,3 titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 NaOH na indikátor fenolftalein do stálého (minimálně 30 s) slabě růžového zbarvení nebo potenciometrickou titrací do ph = 8,3. Hodnotu příslušné ZNK lze vypočítat podle vztahu: /6/ kde ZNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph [mmol l -1 ], C NaOH je skutečná koncentrace odměrného roztoku NaOH [mol l -1 ], V i je spotřeba roztoku NaOH při titraci do zvolené hodnoty ph [ml], V ZNK je objem zkoušeného vzorku [ml].

6 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Experimentální část Zadání: 1) Stanovte kyselinovou a zásadovou neutralizační kapacitu ve vybraných vzorcích a) ZNK 4,5 zjevnou aciditu b) ZNK 8,3 celkovou aciditu c) KNK 8,3 zjevnou alkalitu d) KNK 4,5 celkovou alkalitu 2) Určete průběh pufrační kapacity u vybraných vzorků Pomůcky: Automatický titrátor Mettler Toledo T50, 3ks 100ml plastový titrační kelímek, ph elektroda, pufry (ph = 4,01; 7,00; 10,00), 2ks 1l odměrná baňka, 2ks 100ml odměrná baňka, nálevka, lodička, lžička, 10ml dělená pipeta, 50ml nedělená pipeta, střička Chemikálie: 1. Kyselina chlorovodíková odměrný roztok o koncentraci c (HCl) = 0,1 mol l -1 R-věta: S-věta: Klasifikace: R S CAS: M r = 36,46 g mol -1 C Do 1l odměrné baňky se odpipetuje 9 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové ( = 1,16 g/ml), baňka se doplní destilovanou vodou a promíchá. Připravený odměrný roztok se nalije do popsané zásobní láhve, na kterou se našroubuje vyměnitelná byreta. 2. Hydroxid sodný odměrný roztok o koncentraci c (NaOH) = 0,1 mol l -1 R-věta: S-věta: Klasifikace: R 35 S 26 37/39 45 CAS: M r = 40,00 g mol -1 C Nejprve se připraví zásobní roztok NaOH o koncentraci c (NaOH) = 16 mol l -1 (tzv. bezuhličitanový hydroxid) do 1l odměrné baňky. Při přípravě tohoto roztoku používejte výhradně latexové rukavice a ochranné brýle!!! Je-li navážka (650 g) NaOH rozpouštěna v destilované vodě, dbejte nejvyšší opatrnosti a nádobu, v níž je NaOH rozpouštěn, neustále chlaďte. Po rozpuštění navážky doplňte destilovanou vodu v odměrné baňce na objem 1 l a připravený roztok velmi opatrně promíchejte.

7 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -7- Zásobní roztok 16mol l -1 NaOH se pak nechá několik dní stát, na dně se vysráží Na 2 CO 3 a pro přípravu odměrného roztoku NaOH o koncentraci c (NaOH) = 0,1 mol l -1, se používá čirá tekutina, která neobsahuje uhličitany. Do 1l odměrné baňky se odpipetuje 7 ml 16mol l -1 roztoku NaOH, baňka se doplní destilovanou vodou a promíchá. Připravený odměrný roztok se nalije do popsané zásobní láhve, na kterou se našroubuje vyměnitelná byreta. 3. Zásobní roztok standardu KHCO 3 CAS: M r = 100,15 g mol -1 Vypočtěte navážku pro přípravu 100 ml 0,05mol l -1 zásobního roztoku KHCO 3 (M r = 100,15 g.mol -1 ). Navážku ( ) převeďte kvantitativně do odměrné baňky a rozpusťte v přiměřeném množství destilované vody, pak doplňte vodu na objem 100 ml a baňku promíchejte. Vypočtěte aktuální koncentraci ( ) Vámi připraveného zásobního roztoku standardu KHCO Zásobní roztok hydrogenftalanu draselného CAS: S-věta: M r = 204,23 g mol -1 S 22 24/25 Vypočtěte navážku pro přípravu 100 ml 0,05mol l -1 zásobního roztoku hydrogenftalanu draselného. Navážku ( ) převeďte kvantitativně do odměrné baňky a rozpusťte v přiměřeném množství destilované vody, pak doplňte vodu na objem 100 ml a baňku promíchejte. Vypočtěte aktuální koncentraci ( ) Vámi připraveného zásobního roztoku standardu hydrogenftalanu draselného. Vzorky pro analýzu - Destilovaná voda (slepý pokus) - Pitná, říční nebo kalová voda po odfiltrování kalové suspenze přes filtrační papír - Výluh pevného odpadu - Vzorky vlastní vody (studna, vodovodní řad, minerální vody, apod.) Vzorky se odebírají do suchých čistých uzavíratelných skleněných nebo polypropylenových nádob o minimálním objemu 100 ml. Nádoby musí být naplněny vzorkem tak, aby po jejich uzavření v nich nebyla přítomna žádná vzduchová bublina. Na nádobě by se měl nacházet štítek s identifikačními údaji o vzorku. Při přepravě vzorku k laboratorní analýze a po dobu do provedení analýzy je potřeba, aby se nádoba nacházela na chladném místě, čímž dojde k zabránění nežádoucích pochodů ve vzorku.

8 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -8- Pracovní postup: Část I. Spuštění přístroje a kalibrace elektrody 1. Zapněte PC, k němuž je připojen přístroj a spusťte program [LabX Titration]. Zapněte přístroj a na dotykovém ovládacím panelu se přihlaste na účet [STUDENT], heslo STUDENT. 2. Po přihlášení terminál detekuje připojenou elektrodu a typ nainstalovaného titračního činidla. V obou případech stiskněte na dotykové obrazovce tlačítko [OK]. Nakonec se zobrazí úvodní obrazovka s nastavenými programy, které budete používat během cvičení. 3. Nejprve je nutné provést kalibraci ph elektrody, která je připojena k terminálu. Na dotykové obrazovce stiskněte ikonu programu [Kalibrace]. 4. Na obrazovce objeví informace o metodě kalibrace. Stiskněte tlačítko [Start] a poté se zobrazí hlášení o vložení vzorku ( Add sample ). 5. Do plastové nádobky nalijte přibližně 50 ml roztoku pufru a upevněte ji do manuálního titračního stojanu. Ve stojanu musí být zasunuta pouze ph elektroda a vrtulové míchadlo. 6. Pak stiskněte tlačítko [OK] a proběhne měření potenciálu ph elektrody. 7. Takto budete postupovat (kroky 5. a 6.) dokud nebudou změřeny všechny tři roztoky pufrů. 8. Po změření všech pufrů terminál aktualizuje kalibrační údaje ph elektrody. Pak stiskněte tlačítko [OK] dokud se nezobrazí úvodní obrazovka s nastavenými programy.

9 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -9- Část II. Stanovení KNK Standardizace odměrného roztoku 0,1M HCl 1. Zkontrolujte, zda je v terminálu nainstalována vyměnitelná byreta připojená k zásobní láhvi s roztokem 0,1mol l -1 HCl. Do plastového kelímku odpipetujte 10 ml roztoku standardu KHCO 3 ( ) a přidejte přibližně 40 ml destilované vody. Pak kelímek našroubujte do manuálního titračního stojanu a zkontrolujte, zda je do něj zavedena dávkovací hadice vyměnitelné byrety. 2. Na dotykové obrazovce spusťte program [HCl-stand]. 3. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0001). Zde vyplňte Number of samples Stiskněte tlačítko [Samples] a zobrazí se vám obrazovka s přehledem standardů. Když stisknete název standardu, zobrazí se obrazovka s možnostmi nastavení standardů. Na ní vyplňte v políčku Sample size hmotnost primárního standardu ( ). Pak stiskněte tlačítko [OK] a [Start]. 5. Budete vyzváni k vložení prvního ze tří vzorků. Stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 6. Po ukončení první titrace uvolněte plastový kelímek. Destilovanou vodou opláchněte vrtulové míchadlo a ph elektrodu. Kelímek vyčistěte a opět do něj odpipetujte 10 ml roztoku KHCO Plastový kelímek nainstalujte do titračního stojanu a rameno umístěte nazpět na terminál. 8. Po ukončení všech tří titrací přístroj provede jejich vyhodnocení a aktualizuje údaje o nainstalovaném titračním činidle ve vyměnitelné byretě.

10 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Tři získané body ekvivalence (R) si zapište a z průměrné hodnoty ( ) vypočtěte aktuální koncentraci zásobního roztoku HCl dle vzorce: kde ( ) je aktuální koncentrace roztoku standardu KHCO 3, vyjádřená v mol.l -1 ; ( ) objem roztoku standardu použitého při titraci, v ml, (obvykle 10 ml); ( ) průměrná spotřeba odměrného roztoku HCl při titraci roztoku standardu KHCO 3, v ml; ( ) aktuální koncentrace odměrného roztoku HCl o přibližné koncentraci 0,1M, v mol.l -1 Export naměřených dat do MS Excel Všechny data, která jsou naměřena terminálem, se automaticky odesílají do programu [LabX titration], kde se archivují. V dialogovém okně programu klikněte na záložku Reports (1) a pak postupně rozevřete celou stromovou strukturu (2) u metody, kterou jste měřili až na položku EQP titration. Pak na ni klikněte a zobrazí se vám titrační křivka i s tabulkou naměřených dat

11 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -11- Data v tabulce (3) lze označit táhnutím kurzoru myši, následně provést kopírování do schránky (<ctrl>+<c>) a vložení do listu v programu MS Excel (<ctrl>+<v>). Potenciometrické stanovení kyselinové neutralizační kapacity 1. Na dotykové obrazovce spusťte program [HCl-titr]. 2. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0003), na níž vyplňte sample size 50 ml (V KNK ) a pak stiskněte tlačítko [Start]. Zobrazí se okno Add sample. 3. Do plastového kelímku odpipetujte 50 ml vzorku a kelímek upevněte do titračního stojanu. Pak na dotykové obrazovce stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 4. Ovládací software vyhodnotí titrační křivku a zobrazí výsledky ( Results ). Hodnoty objemů titračního činidla si zapište do laboratorního deníku. V případě že místo čísla je zobrazena zkratka NaN, pak je hodnota Proveďte export naměřených dat do MS Excel pro pozdější vyhodnocení. Data v souboru si uložte na vlastní přenosné médium (disketa, flash disk, apod.)

12 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Vypočtěte hodnotu KNK při ph = 4,5 a ph = 8,3 dle následujícího vzorce: kde KNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph, vyjádřená v mmol/l; c HCl skutečná koncentrace zásobního roztoku HCl, vyjádřená v mol/l; R i spotřeba roztoku HCl při titraci do zvolené hodnoty ph, v ml; V KNK objem zkoušeného vzorku v ml. Před dalším stanovením vyučující vymění odměrný roztok HCl za odměrný roztok NaOH v terminálu!

13 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -13- Část III. Stanovení ZNK Standardizace odměrného roztoku 0,1 M NaOH 1. Do plastového kelímku odpipetujte 10 ml připraveného roztoku standardu hydrogenftalanu draselného ( ) a přidejte přibližně 40 ml destilované vody. Pak kelímek našroubujte do manuálního titračního stojanu a zkontrolujte, zda je do něj zavedena dávkovací hadice vyměnitelné byrety. 2. Na dotykové obrazovce spusťte program [NaOH-stand]. 3. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0002), zde vyplňte Number of samples Stiskněte tlačítko [Samples] a zobrazí se vám obrazovka s přehledem standardů. Po stisknutí názvu standardu se zobrazí na obrazovce možnosti jeho detailnějšího nastavení. Zde vyplňte do políčka Sample size hmotnost primárního standardu ( ). Pak stiskněte tlačítko [OK] a [Start]. 5. Budete vyzváni k vložení prvního ze tří vzorků. Stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 6. Po ukončení první titrace uvolněte plastový kelímek. Destilovanou vodou opláchněte vrtulové míchadlo a ph elektrodu. Kelímek vyčistěte a opět do něj odpipetujte 10 ml roztoku hydrogenftalanu draselného. 7. Plastový kelímek nainstalujte do titračního stojanu a rameno umístěte nazpět na terminál. 8. Po ukončení všech tří titrací přístroj provede jejich vyhodnocení a aktualizuje údaje o nainstalovaném titračním činidle ve vyměnitelné byretě. 9. Tři získané body ekvivalence (R) si zapište a z průměrné hodnoty ( )

14 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -14- vypočtěte aktuální koncentraci zásobního roztoku NaOH dle vzorce: kde ( ) je aktuální koncentrace roztoku standardu hydrogenftalanu draselného, vyjádřená v mol.l -1 ; ( ) objem roztoku standardu použitého při titraci, v ml, (obvykle 10 ml); ( ) průměrná spotřeba odměrného roztoku NaOH při titraci roztoku standardu hydrogenftalanu draselného, v ml; ( ) aktuální koncentrace odměrného roztoku NaOH o přibližné koncentraci 0,1M, v mol.l -1 Potenciometrické stanovení zásadové neutralizační kapacity 1. Na dotykové obrazovce spusťte program [NaOH-titr]. 2. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0004), na níž vyplňte sample size 50 ml (V ZNK ) a pak stiskněte tlačítko [Start]. Zobrazí se okno Add sample. 3. Do plastového kelímku odpipetujte 50 ml vzorku a kelímek upevněte do titračního stojanu. Pak na dotykové obrazovce stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 4. Ovládací software vyhodnotí titrační křivku a zobrazí výsledky ( Results ). Hodnoty objemů titračního činidla si zapište do laboratorního deníku. V případě že místo čísla je zobrazena zkratka NaN, pak je hodnota Proveďte export naměřených dat do MS Excel pro pozdější vyhodnocení. Data v souboru si uložte na vlastní přenosné médium (disketa, flash disk, apod.)

15 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Vypočtěte hodnotu ZNK při ph = 4,5 a ph = 8,3 dle následujícího vzorce: kde ZNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph, vyjádřená v mmol/l; c NaOH skutečná koncentrace zásobního roztoku NaOH, vyjádřená v mol/l; R i spotřeba roztoku NaOH při titraci do zvolené hodnoty ph, v ml; V ZNK objem zkoušeného vzorku v ml. Před ukončením úlohy vyučující vymění odměrný roztok NaOH za odměrný roztok HCl v terminálu! Pokyny pro vypracování protokolu: Základní doporučení pro sepsání protokolu jsou uvedena v Pomocníku pro psaní protokolů, který lze najít na adrese: Při vyhodnocování experimentálních dat použijte pro vyloučení hrubých chyb statistické metody sledování odlehlosti dat (např. Dean-Dixonův test s hladinou významnosti α = 0,05). Veškerá naměřená data sestavená do tabulek nebo grafických závislostí musí být okomentována v diskusní části protokolu s patřičným odkazem na ně. V diskusi by student měl popsat vztahy mezi naměřenými hodnotami a rozhodnout, která ze závislostí popisuje nejlépe studovaný jev. 1. Standardizace odměrných roztoků HCl a NaOH V protokolu uveďte výpočty teoretických navážek pro přípravu obou roztoků standardů, a také výpočty aktuálních koncentrací ze skutečných navážek obou standardů. Z naměřených dat u obou titračních křivek sestrojte obrázky, na nichž bude současně zobrazena titrační křivka a křivka I. nebo II. derivace, pomocí nichž určíte bod ekvivalence (obr. 3.) Metodiku I. a II. derivace lze nalézt například na adrese: Poté vypočtěte aktuální koncentrace obou odměrných roztoků (HCl i NaOH).

16 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -16- Obr. 3. Příklad vyhodnocení titrační křivky metodou I. derivace. 2. Stanovení neutralizačních kapacit U všech měřených vzorků vod proveďte výpočet hodnot KNK 4,5, KNK 8,3, ZNK 4,5 a ZNK 8,3, z nichž vytvořte tabulku a uveďte příklad výpočtu alespoň jedné z naměřených hodnot. U výpočtů uvádějte všechny potřebné údaje. 3. Stanovení pufrační (tlumivé) kapacity Pro každý měřený vzorek vody je nejprve třeba zpracovat data získaná při stanovení neutralizačních kapacit do tabulky (tab. 1.) Do první části tabulky je třeba vložit data ze stanovení KNK v opačném pořadí (sestupně), a to tak že na počátku tabulky jsou konečné hodnoty ph a dávkovaného objemu odměrného roztoku HCl, a na konci této části tabulky je hodnota ph nativního vzorku bez jakéhokoliv přídavku HCl nebo NaOH! Do další části tabulky se pak vloží data ze stanovení ZNK již bez úprav pořadí (vzestupně). Se záporným znaménkem uvádějte koncentrace HCl ( ) po přídavku kyseliny při titraci. Z dat v tabulce pak sestrojte grafické závislosti a, které budou součástí protokolu. Výsledná grafická podoba je zobrazena například na obr. 1. V protokolu uveďte příklad výpočtu jednoho řádku tabulky z kyselé oblasti a jednoho řádku tabulky ze zásadité oblasti. Z grafu odečtěte maximální a minimální hodnoty pufrační kapacity a v diskusní části protokolu proveďte jejich kritické zhodnocení, případně diskutujte výskyt anomálií. V závěru práce pak proveďte sumarizaci naměřených dat KNK, ZNK a pufrační kapacity (ß).

17 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -17- Tab. 1. Záhlaví tabulky pro stanovení průběhu pufrační kapacity vzorku. ph [1] 0 V HCl/NaOH [ml] 10 C* [mol/l] (ph 0 ) ph [1] C* [mol/l) ß [l/mol] kde (ph 0 ) je hodnota ph na počátku titrace (ph nativního vzorku), V HCl/NaOH je objem odměrného roztoku dávkovaný při titraci, C* je koncentrace odměrného roztoku v titrační nádobě, ph a C* jsou rozdíly hodnot ph a koncentrace odměrného roztoku v titrační nádobě a ß je pufrační kapacita. Obecná pravidla 1: Pozdní příchody do laboratoří nebudou tolerovány. Do laboratorních cvičení student přichází řádně vybaven (pracovní návod, laboratorní deník, psací potřeby, laboratorní plášť, kalkulačka, chemické tabulky) a musí být obeznámen s danou úlohou, kterou má provádět. 2: Jestliže studentovy znalosti při vstupním přezkoušení budou shledány jako nedostatečné, bude z laboratoře vyloučen, a úlohu musí nahradit v jiném termínu. 3: Odchod od laboratorní úlohy je třeba vždy nahlásit vyučujícímu. V případě, že student chce úlohu ukončit, musí laboratorní stůl uklidit a předat laborantce nebo vedoucímu cvičení. 4: Protokoly musí být odevzdány vždy následující týden. Jestliže student protokol neodevzdá, bude mu s každým následujícím týdnem přidělen vždy jeden výpočtový příklad, který bude nedílnou součástí protokolu. 5: V případě prokázání opisování protokolů, tento nebude uznán jak zdrojové skupině, tak skupině plagiátorské. Obě skupiny budou muset úlohu opakovat a protokoly znovu vypracovat. Použitá literatura: 1. Pitter, P.: Hydrochemie. 4. vydání. Praha Vydavatelství VŠCHT, ISBN Hoffmann J., Řezníčková I., Růžička J.: Technologická cvičení z ochrany prostředí, část I. 1. vydání. Zlín: VUT v Brně, FT ve Zlíně, ISBN Zábranská J. a kol.: Laboratorní metody v technologii vody. 1. vydání. Praha: Vydavatelství VŠCHT, ISBN ČSN EN ISO : Jakost vod Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) Část 1: Stanovení KNK 4,5 a KNK 8,3 (1996). 5. ČSN : Jakost vod Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK). (2001).

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK

Hydrochemie Oxid uhličitý a jeho iontové formy, ph, NK 1 Oxid uhličitý - CO 2 původ: atmosférický - neznečištěný vzduch 0,03 obj. % CO 2 biogenní aerobní a anaerobní rozklad OL hlubinný magma, termický rozklad uhličitanových minerálů, rozklad uhličitanových

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

Neutralizační (acidobazické) titrace

Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační titrace jsou založeny na reakci mezi kyselinou a zásadou. V podstatě se vždy jedná o reakci iontů H + s ionty OH - podle schematu: H + + OH - H O V průběhu

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) je schopnost vody tlumit změny ph po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový tlumivý systém CO 2 HCO 3 - CO 3 2- další tlumivé systémy: fosforečnany, boritany,

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH

ČÁST 1: POTENCIOMETRICKÉ STANOVENÍ ph VE VODÁCH ČÁST 1: Pracovní úkol 1. Stanovte ph ve vzorku pitné, povrchové, destilované a minerální (mořské) vody. 2. V závěru rovněž proveďte diskusi (komentář) k naměřeným hodnotám tří rozdílných vzorků vody. 3.

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Úkol: A. Stanovte potenciometrickým měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte potenciometrickým měřením

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Název: Redoxní titrace - manganometrie

Název: Redoxní titrace - manganometrie Název: Redoxní titrace - manganometrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí

Více

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3 1 Teorie celkový oxid uhličitý: *) + c(h- ) + c( ) Výpočet forem CO 2 z distribučních koeficientů δ a c(h 2 *) = δ 0 c(h- ) = δ 1 c( ) = δ 2 Výpočet forem CO 2 z NK = c(oh - ) + 2c( ) + c(h- ) c(h + )

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

Odměrná stanovení v analýze vod

Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná stanovení v analýze vod Odměrná (titrační) stanovení (jinak též volumetrie), patří mezi klasické metody kvantitativní analýzy, které si i přes prudký nástup instrumentálních metod udržely v analytické

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

13. A L K A L I M E T R I E A K O N D U K T O M E T R I E

13. A L K A L I M E T R I E A K O N D U K T O M E T R I E 1. A L K A L I M E T R I E A K O N D U K T O M E T R I E I. ALKALIMETRICKÉ TITRACE 1.1. Standardizace,1M roztoku NaO Roztok dvojsytné kyseliny šťavelové C O. O se titruje do druhého stupně odměrným roztokem

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení

ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Česká zemědělská univerzita v Praze Katedra chemie AF ODPADNÍ VODY Stručné návody na cvičení Praha 2004 STANOVENÍ NH 4 + FOTOMETRICKY Potřebné chemikálie a zařízení: Standartní roztok NH 3...navážka NH

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ, PŘÍPRAVA ROZTOKU URČITÉHO SLOŽENÍ PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/3. Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Laboratorní úloha B/3 Stanovení koncentrace složky v roztoku pomocí indikátoru Úkol: A. Stanovte koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku pomocí indikátoru. ze e Pomocí indikátoru a barevného přechodu

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ

STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ STANOVENÍ SIŘIČITANŮ VE VÍNĚ CÍLE ÚLOHY: seznámit se s principy izotachoforézy a jodometrické titrace kvantitativně stanovit siřičitany v bílém víně oběma metodami POUŽITÉ VYBAVENÍ: Chemikálie: ITP 10mM

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý

Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013. Ročník: osmý ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní vlastností

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/2. Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Laboratorní úloha B/2. Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci H 2 SO 4 v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení monosacharidů a oligosacharidů (metoda titrace po inverzi) Garant úlohy: Ing. Lucie Drábová, Ph.D. OBSAH Základní požadované znalosti pro vstupní

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU Cílem práce je stanovit koncentraci síranů v neznámém vzorku postupem A, B a C a porovnat jednotlivé metody mezi sebou. Protokol musí osahovat veškeré výpočty

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!!

Výpočty koncentrací. objemová % (objemový zlomek) krvi m. Vsložky. celku. Objemy nejsou aditivní!!! Výpočty koncentrací objemová % (objemový zlomek) Vsložky % obj. = 100 V celku Objemy nejsou aditivní!!! Příklad: Kolik ethanolu je v 700 ml vodky (40 % obj.)? Kolik promile ethanolu v krvi bude mít muž

Více

chemie Konduktometrická titrace Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů

chemie Konduktometrická titrace Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Zadání úlohy Návaznost experimentů pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada Konduktometrická titrace chemie 08 úloha číslo Cíle Provést titrační stanovení koncentrace kyseliny chlorovodíkové ve vzorku technické

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace železnaté soli Aleš Mareček

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace železnaté soli Aleš Mareček Výstup RVP: Klíčová slova: Komplexní sloučeniny Aleš Mareček žák se seznámí s moderní měřicí technikou a propojí poznatky z oblasti fyziky s metodami chemické analýzy, dále si rozšíří vědomosti z oblasti

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní. Datum tvorby Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická analytická chemie kvantitativní 2. ročník Datum tvorby

Více

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů Aleš Mareček žák se seznámí s moderními metodami kvantitativní analýzy (práce propojuje

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU PROBIOTICKÝCH BAKTERIÍ RODU ENTEROCOCCUS 1 Rozsah a účel Postup slouží ke stanovení počtu probiotických bakterií v doplňkových látkách, premixech

Více

Stanovení kritické micelární koncentrace

Stanovení kritické micelární koncentrace Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Název: Standardizace roztoku manganistanu

Název: Standardizace roztoku manganistanu Název: Standardizace roztoku manganistanu Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

53. ročník 2016/2017

53. ročník 2016/2017 Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 10

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 10 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření vzniku kyselého deště. Ověření souvislosti mezi změnou kyselosti roztoku a změnou ph. Příprava oxidu uhličitého. MODULY A SENZORY PC + program

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Uhlík. Oxid uhličitý.

Uhlík. Oxid uhličitý. Uhlík. Uhlík patří mezi nepostradatelné základní stavební látky všeho živého. Na naší planetě se uhlík vyskytuje v pěti velkých rezervoárech. V atmosféře, v přírodních vodách, v uhličitanových horninách,

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU Jak zkontrolovat, zda vás váš dodavatel nešidí? Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více