Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích"

Transkript

1 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -1- Stanovení pufrační a neutralizační kapacity ve vodách, výluzích a suspenzích 1. Teoretická část Hodnota ph a oxidačně-redukčního potenciálu jsou významnými veličinami, které určují např. speciaci anorganických sloučenin, ovlivňují průběh pochodů při úpravě a čištění odpadních vod nebo slouží k posuzování agresivity vod. V čistých přírodních podzemních i povrchových vodách se hodnota ph pohybuje v rozmezí 4,5 9,5 a je dána obvykle uhličitanovou rovnováhou. Tuto závislost mohou však ovlivňovat např. huminové látky, kationty snadno podléhající hydrolýze (Al, Fe), nitrifikace, iontová výměna na hydratovaných oxidech a hlinitokřemičitanech. [1] 1.1. Pufrační (tlumivá) kapacita Elektrolyty rozpuštěné ve vodách přírodních, podzemních i odpadních, mohou po přídavku kyseliny nebo zásady vytvořit tlumivý roztok (pufr). Pufr je roztok tvořený směsí slabé kyseliny (nebo zásady) a jejich soli s kationtem silné zásady (nebo aniontem silné kyseliny), který po přídavku kyseliny (nebo zásady) mění své ph v malých intervalech. Schopnost pufru vázat silnou kyselinu nebo zásadu je omezená a kvantitativně ji lze vyjádřit tzv. pufrační kapacitou (ß), která je definována výrazem: /1/ kde je rozdíl hodnot ph způsobený infinitezimálním přídavkem jednosytné zásady nebo kyseliny. Podle průběhu titrační křivky znázorňující závislost, lze posoudit tlumivou kapacitu vody. Na obr. 1a. je znázorněna titrační křivka vzorku vody a jí odpovídající průběh tlumivé kapacity (obr. 1b.) Tlumivá kapacita (ß) má vždy kladnou hodnotu a koresponduje s převrácenou hodnotou směrnice tečny k titrační křivce v daném bodě. Minimální kapacita odpovídá inflexním bodům na strmých částech titrační křivky (body ekvivalence), naopak maximální kapacita inflexním bodům na prodlevách. Nejvyšší kapacitu mají pufry, v nichž je poměr kyselé a zásadité složky 1:1, tedy je-li ph = pk. Tlumivá schopnost roztoků (vyjádřená pufrační kapacitou) se mění s ředěním roztoku, přídavkem solí a/nebo vlivem teploty. [1, 2] Zpracoval: Ing. Roman Slavík, Ph. D. Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko

2 ph [1] ß [l mmol -1 ] Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín c* [mmol l -1 ] ph [1] a) b) Obr. 1. Neutralizační titrační křivka a) a průběh tlumivé kapacity b) vzorku podzemní vody Ve vodách se uplatňuje řada homogenních i heterogenních tlumivých systémů, přičemž celková tlumivá kapacita je dána součtem dílčích tlumivých kapacit. U přírodních vod, kde zcela převládá uhličitanový pufrační systém, je celková pufrační kapacita (ß T ) dána součtem pufrační kapacity chemicky čisté vody a dílčích tlumivých systémů a : /2/ Nicméně, například u odpadních vod může být celý systém značně komplikovaný, neboť ve vodě mohou být přítomny i jiné pufrační systémy fosforečnany, boritany, křemičitany, amoniakální dusíkaté látky, sulfidy nebo organické kyseliny a zásady. Tlumivá kapacita vod (suspenzí) může být způsobena i některými heterogenními systémy, např. minerály, dnové sedimenty, iontovýměnné reakce, heterogenním vápenato-uhličitanovým systémem, probíhající fotosyntézou, respirací mikroorganismů, organickou hmotou aerobního nebo anaerobního kalu, atd. V takových případech nejsou známy ani všechny složky působící na hodnotu pufrační kapacity, ani jejich koncentrace. Proto výpočet (ß) není reálný a je nutné stanovit jej experimentálně. [1, 2] Znalost pufrační kapacity přírodních, užitkových, technologických nebo odpadních vod umožňuje v jednodušších případech odhadnout, které systémy se na pufraci podílejí, nebo zhodnotit vliv změn ph na různé pochody, například při úpravě a čištění vod rychlost oxidace železa rozpuštěným kyslíkem ve vodách, odkyselování vody, koagulace, aerobní a anaerobní pochody, atd Neutralizační kapacita (NK) Je definována jako schopnost 1 litru vody vázat určité látkové množství silné jednosytné kyseliny (kyselinová neutralizační kapacita KNK) nebo zásady (zásadová neutralizační kapacita ZNK) potřebné pro dosažení zvolené hodnoty ph, a představuje integrál tlumivé kapacity v daném rozmezí hodnot ph [1-5]: /3/

3 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -3- kde ß je tlumivá kapacita a ph 1 počáteční hodnota ph vody před přídavkem kyseliny (zásady) a ph 2 konečná hodnota ph vody po přídavku kyseliny (zásady). Volba konečné hodnoty ph závisí na účelu, jemuž má příslušné stanovení sloužit, proto se zvolená hodnota ph uvádí jako index u zkratek KNK (anglická zkratka ANC) a ZNK (anglická zkratka BNC). Například u průmyslových vod je vhodné stanovení neutralizační kapacit do ph = 7, protože se jedná o technologický parametr, z něhož lze odhadnout spotřebu kyseliny nebo zásady na neutralizaci dané odpadní vody. U průmyslových vod je proto vhodné stanovit celý průběh neutralizační titrační křivky, z níž lze odečíst podle spotřeby údaje o neutralizační kapacitě do libovolné hodnoty ph [2]. Obecná definice neutralizační kapacity vyplývá z příslušné protonové bilance sestavené vzhledem k referenční hodnotě (nulové hladině): /4/ kde c je látková koncentrace, z nenábojové číslo iontu, H n A složky s nadbytkem protonů proti referenční hladině a H n-x A složky s deficitem protonů proti referenční hladině. Referenční hladina závisí na systému, který se řeší. V případě uhličitanového systému jsou referenční hladinou postupně složky H 2 CO 3 *, HCO 3 - a CO Největší význam mají první dvě složky, které v systému převládají při hodnotách ph 4,5 a 8,3. [1] Popišme si titrační křivku uhličitanového systému (obr. 2.), v prvním bodě ekvivalence X je ve vodě převážně přítomen volný oxid uhličitý, tzn., tomuto bodu odpovídá ph asi 4,5 a tlumivá kapacita vykazuje první minimum. Dalším přídavkem silné jednosytné zásady (c z ) začne vznikat tlumivý roztok o složení H 2 CO 3 * + HCO 3 -. Pufrační kapacita postupně narůstá až do svého maxima v inflexním bodě A, kdy platí že tedy ph = pk A1 = 6,35. Dalším přídavkem zásady se zvyšuje koncentrace hydrogenuhličitanů až dosáhne maxima v inflexním bodě Y (druhý bod ekvivalence). Pufrační kapacita má v tomto bodě druhé minimum a platí, že, ph v tomto bodě má hodnotu 8,3. Dalším přídavkem silné jednosytné 2- zásady vzniká již acidimetricky prokazatelné množství CO 3 a v bodě B je dosaženo rovnováhy, kdy platí, že a platí, že ph = pk A2 = 10,33. Pufrační kapacita zde má druhé maximum, ale to je však překryto pufrační kapacitou čisté vody. Další část titrační křivky je již velmi plochá, protože se zde uplatňuje pufrační kapacita vody. V bodě Z (třetí bod ekvivalence, který je však analyticky těžko stanovitelný), převažují v roztoku uhličitany, tzn. a ph v tomto bodě je asi 10,6. [1] V tab. 1. Je zobrazen přehled hlavních kyselinových a zásadových kapacit uhličitanového systému. Tab. 1. Přehled neutralizačních kapacit uhličitanového systému (c koncentrace, v mol l -1 ) [1]. KNK 4,5 = c(hco 3 - ) + 2c(CO 3 2- ) + c(oh - ) - c(h + ) KNK 8,3 = c(co 3 2- ) + c(oh - ) c(h 2 CO 3 ) c(h + ) KNK 10,6 = c(oh - ) c(hco 3 - ) 2c(H 2 CO 3 ) c(h + ) ZNK 4,5 = c(h + ) c(hco 3 - ) 2c(CO 3 2- ) c(oh - ) ZNK 8,3 = c(h + ) + c(h 2 CO 3 ) c(co 3 2- ) c(oh - ) ZNK 10,6 = c(h + ) + 2c(H 2 CO 3 ) + c(hco 3 - ) c(oh - ) Alkalita, celková alkalita, m-hodnota Zjevná alkalita, uhličitanová alkalita, p-hodnota Hydroxidová alkalita Zjevná acidita, minerální acidita CO 2 acidita, minerální acidita Celková acidita

4 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -4- Obr. 2. Titrační křivka uhličitanového systému a příslušné neutralizační kapacity [1]. Z rovnic definujících různé kyselinové a zásadové neutralizační kapacity lze vypočítat [1]: a) Distribuci forem výskytu oxidu uhličitého (volného CO 2, HCO 3 - a CO 3 2- ). b) Změny hodnoty ph vody po přídavku kyselin a zásad (potřebné dávky kyselin a zásad pro dosažení zvolené hodnoty ph). c) Složení vody po smísení vod různého složení. d) Změny ve složení vody při odvětrávání (stripování) CO 2 nebo naopak při zavádění (sycení) CO 2 do vody (tzv. dekarbonizace). e) Potřebný zřeďovací poměr mezi odpadní a povrchovou vodou, aby nebyly po jejich smísení překročeny limitní hodnoty pro ph. f) Celkovou zásadovou kapacitu vody, která není experimentálně stanovitelná Stanovení KNK do ph = 4,5 a 8,3 KNK 8,3 se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 HCl na indikátor fenolftalein do jeho odbarvení nebo potenciometrickou titrací do ph = 8,3. KNK 4,5 se stanovuje titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 HCl na indikátor nethylenovou oranž (do cibulového zabarvení), případně na směsný indikátor (do šedého zabarvení) nebo potenciometrickou titrací do ph = 4,5. Hodnotu příslušné KNK lze vypočítat podle vztahu: /5/

5 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -5- kde KNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph [mmol/l], C HCl je skutečná koncentrace zásobního roztoku HCl [mol/l], V i spotřeba roztoku HCl při titraci do zvolené hodnoty ph [ml], V KNK je objem zkoušeného vzorku [ml] Stanovení ZNK do ph = 4,5 a 8,3 Silně kyselá reakce vody (ph < 4,5) může být způsobena přítomností silných minerálních kyselin nebo jejich hydrogenaniontů ve vzorku vody. V tomto případě se stanovuje ZNK 4,5 titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 NaOH na indikátor methylovou oranž (do žlutého zbarvení), na směsný indikátor (do modrého zbarvení) nebo potenciometrickou titrací do ph = 4,5. U přírodních a užitkových vod se ph obvykle pohybuje v rozmezí 5,5 až 7,5. V tomto rozmezí závisí hodnota ph na koncentraci CO 2 a hydrogenuhličitanů a lze tedy stanovit ZNK 8,3 titrací vzorku vody odměrným roztokem 0,1mol l -1 NaOH na indikátor fenolftalein do stálého (minimálně 30 s) slabě růžového zbarvení nebo potenciometrickou titrací do ph = 8,3. Hodnotu příslušné ZNK lze vypočítat podle vztahu: /6/ kde ZNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph [mmol l -1 ], C NaOH je skutečná koncentrace odměrného roztoku NaOH [mol l -1 ], V i je spotřeba roztoku NaOH při titraci do zvolené hodnoty ph [ml], V ZNK je objem zkoušeného vzorku [ml].

6 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Experimentální část Zadání: 1) Stanovte kyselinovou a zásadovou neutralizační kapacitu ve vybraných vzorcích a) ZNK 4,5 zjevnou aciditu b) ZNK 8,3 celkovou aciditu c) KNK 8,3 zjevnou alkalitu d) KNK 4,5 celkovou alkalitu 2) Určete průběh pufrační kapacity u vybraných vzorků Pomůcky: Automatický titrátor Mettler Toledo T50, 3ks 100ml plastový titrační kelímek, ph elektroda, pufry (ph = 4,01; 7,00; 10,00), 2ks 1l odměrná baňka, 2ks 100ml odměrná baňka, nálevka, lodička, lžička, 10ml dělená pipeta, 50ml nedělená pipeta, střička Chemikálie: 1. Kyselina chlorovodíková odměrný roztok o koncentraci c (HCl) = 0,1 mol l -1 R-věta: S-věta: Klasifikace: R S CAS: M r = 36,46 g mol -1 C Do 1l odměrné baňky se odpipetuje 9 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové ( = 1,16 g/ml), baňka se doplní destilovanou vodou a promíchá. Připravený odměrný roztok se nalije do popsané zásobní láhve, na kterou se našroubuje vyměnitelná byreta. 2. Hydroxid sodný odměrný roztok o koncentraci c (NaOH) = 0,1 mol l -1 R-věta: S-věta: Klasifikace: R 35 S 26 37/39 45 CAS: M r = 40,00 g mol -1 C Nejprve se připraví zásobní roztok NaOH o koncentraci c (NaOH) = 16 mol l -1 (tzv. bezuhličitanový hydroxid) do 1l odměrné baňky. Při přípravě tohoto roztoku používejte výhradně latexové rukavice a ochranné brýle!!! Je-li navážka (650 g) NaOH rozpouštěna v destilované vodě, dbejte nejvyšší opatrnosti a nádobu, v níž je NaOH rozpouštěn, neustále chlaďte. Po rozpuštění navážky doplňte destilovanou vodu v odměrné baňce na objem 1 l a připravený roztok velmi opatrně promíchejte.

7 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -7- Zásobní roztok 16mol l -1 NaOH se pak nechá několik dní stát, na dně se vysráží Na 2 CO 3 a pro přípravu odměrného roztoku NaOH o koncentraci c (NaOH) = 0,1 mol l -1, se používá čirá tekutina, která neobsahuje uhličitany. Do 1l odměrné baňky se odpipetuje 7 ml 16mol l -1 roztoku NaOH, baňka se doplní destilovanou vodou a promíchá. Připravený odměrný roztok se nalije do popsané zásobní láhve, na kterou se našroubuje vyměnitelná byreta. 3. Zásobní roztok standardu KHCO 3 CAS: M r = 100,15 g mol -1 Vypočtěte navážku pro přípravu 100 ml 0,05mol l -1 zásobního roztoku KHCO 3 (M r = 100,15 g.mol -1 ). Navážku ( ) převeďte kvantitativně do odměrné baňky a rozpusťte v přiměřeném množství destilované vody, pak doplňte vodu na objem 100 ml a baňku promíchejte. Vypočtěte aktuální koncentraci ( ) Vámi připraveného zásobního roztoku standardu KHCO Zásobní roztok hydrogenftalanu draselného CAS: S-věta: M r = 204,23 g mol -1 S 22 24/25 Vypočtěte navážku pro přípravu 100 ml 0,05mol l -1 zásobního roztoku hydrogenftalanu draselného. Navážku ( ) převeďte kvantitativně do odměrné baňky a rozpusťte v přiměřeném množství destilované vody, pak doplňte vodu na objem 100 ml a baňku promíchejte. Vypočtěte aktuální koncentraci ( ) Vámi připraveného zásobního roztoku standardu hydrogenftalanu draselného. Vzorky pro analýzu - Destilovaná voda (slepý pokus) - Pitná, říční nebo kalová voda po odfiltrování kalové suspenze přes filtrační papír - Výluh pevného odpadu - Vzorky vlastní vody (studna, vodovodní řad, minerální vody, apod.) Vzorky se odebírají do suchých čistých uzavíratelných skleněných nebo polypropylenových nádob o minimálním objemu 100 ml. Nádoby musí být naplněny vzorkem tak, aby po jejich uzavření v nich nebyla přítomna žádná vzduchová bublina. Na nádobě by se měl nacházet štítek s identifikačními údaji o vzorku. Při přepravě vzorku k laboratorní analýze a po dobu do provedení analýzy je potřeba, aby se nádoba nacházela na chladném místě, čímž dojde k zabránění nežádoucích pochodů ve vzorku.

8 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -8- Pracovní postup: Část I. Spuštění přístroje a kalibrace elektrody 1. Zapněte PC, k němuž je připojen přístroj a spusťte program [LabX Titration]. Zapněte přístroj a na dotykovém ovládacím panelu se přihlaste na účet [STUDENT], heslo STUDENT. 2. Po přihlášení terminál detekuje připojenou elektrodu a typ nainstalovaného titračního činidla. V obou případech stiskněte na dotykové obrazovce tlačítko [OK]. Nakonec se zobrazí úvodní obrazovka s nastavenými programy, které budete používat během cvičení. 3. Nejprve je nutné provést kalibraci ph elektrody, která je připojena k terminálu. Na dotykové obrazovce stiskněte ikonu programu [Kalibrace]. 4. Na obrazovce objeví informace o metodě kalibrace. Stiskněte tlačítko [Start] a poté se zobrazí hlášení o vložení vzorku ( Add sample ). 5. Do plastové nádobky nalijte přibližně 50 ml roztoku pufru a upevněte ji do manuálního titračního stojanu. Ve stojanu musí být zasunuta pouze ph elektroda a vrtulové míchadlo. 6. Pak stiskněte tlačítko [OK] a proběhne měření potenciálu ph elektrody. 7. Takto budete postupovat (kroky 5. a 6.) dokud nebudou změřeny všechny tři roztoky pufrů. 8. Po změření všech pufrů terminál aktualizuje kalibrační údaje ph elektrody. Pak stiskněte tlačítko [OK] dokud se nezobrazí úvodní obrazovka s nastavenými programy.

9 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -9- Část II. Stanovení KNK Standardizace odměrného roztoku 0,1M HCl 1. Zkontrolujte, zda je v terminálu nainstalována vyměnitelná byreta připojená k zásobní láhvi s roztokem 0,1mol l -1 HCl. Do plastového kelímku odpipetujte 10 ml roztoku standardu KHCO 3 ( ) a přidejte přibližně 40 ml destilované vody. Pak kelímek našroubujte do manuálního titračního stojanu a zkontrolujte, zda je do něj zavedena dávkovací hadice vyměnitelné byrety. 2. Na dotykové obrazovce spusťte program [HCl-stand]. 3. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0001). Zde vyplňte Number of samples Stiskněte tlačítko [Samples] a zobrazí se vám obrazovka s přehledem standardů. Když stisknete název standardu, zobrazí se obrazovka s možnostmi nastavení standardů. Na ní vyplňte v políčku Sample size hmotnost primárního standardu ( ). Pak stiskněte tlačítko [OK] a [Start]. 5. Budete vyzváni k vložení prvního ze tří vzorků. Stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 6. Po ukončení první titrace uvolněte plastový kelímek. Destilovanou vodou opláchněte vrtulové míchadlo a ph elektrodu. Kelímek vyčistěte a opět do něj odpipetujte 10 ml roztoku KHCO Plastový kelímek nainstalujte do titračního stojanu a rameno umístěte nazpět na terminál. 8. Po ukončení všech tří titrací přístroj provede jejich vyhodnocení a aktualizuje údaje o nainstalovaném titračním činidle ve vyměnitelné byretě.

10 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Tři získané body ekvivalence (R) si zapište a z průměrné hodnoty ( ) vypočtěte aktuální koncentraci zásobního roztoku HCl dle vzorce: kde ( ) je aktuální koncentrace roztoku standardu KHCO 3, vyjádřená v mol.l -1 ; ( ) objem roztoku standardu použitého při titraci, v ml, (obvykle 10 ml); ( ) průměrná spotřeba odměrného roztoku HCl při titraci roztoku standardu KHCO 3, v ml; ( ) aktuální koncentrace odměrného roztoku HCl o přibližné koncentraci 0,1M, v mol.l -1 Export naměřených dat do MS Excel Všechny data, která jsou naměřena terminálem, se automaticky odesílají do programu [LabX titration], kde se archivují. V dialogovém okně programu klikněte na záložku Reports (1) a pak postupně rozevřete celou stromovou strukturu (2) u metody, kterou jste měřili až na položku EQP titration. Pak na ni klikněte a zobrazí se vám titrační křivka i s tabulkou naměřených dat

11 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -11- Data v tabulce (3) lze označit táhnutím kurzoru myši, následně provést kopírování do schránky (<ctrl>+<c>) a vložení do listu v programu MS Excel (<ctrl>+<v>). Potenciometrické stanovení kyselinové neutralizační kapacity 1. Na dotykové obrazovce spusťte program [HCl-titr]. 2. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0003), na níž vyplňte sample size 50 ml (V KNK ) a pak stiskněte tlačítko [Start]. Zobrazí se okno Add sample. 3. Do plastového kelímku odpipetujte 50 ml vzorku a kelímek upevněte do titračního stojanu. Pak na dotykové obrazovce stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 4. Ovládací software vyhodnotí titrační křivku a zobrazí výsledky ( Results ). Hodnoty objemů titračního činidla si zapište do laboratorního deníku. V případě že místo čísla je zobrazena zkratka NaN, pak je hodnota Proveďte export naměřených dat do MS Excel pro pozdější vyhodnocení. Data v souboru si uložte na vlastní přenosné médium (disketa, flash disk, apod.)

12 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Vypočtěte hodnotu KNK při ph = 4,5 a ph = 8,3 dle následujícího vzorce: kde KNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph, vyjádřená v mmol/l; c HCl skutečná koncentrace zásobního roztoku HCl, vyjádřená v mol/l; R i spotřeba roztoku HCl při titraci do zvolené hodnoty ph, v ml; V KNK objem zkoušeného vzorku v ml. Před dalším stanovením vyučující vymění odměrný roztok HCl za odměrný roztok NaOH v terminálu!

13 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -13- Část III. Stanovení ZNK Standardizace odměrného roztoku 0,1 M NaOH 1. Do plastového kelímku odpipetujte 10 ml připraveného roztoku standardu hydrogenftalanu draselného ( ) a přidejte přibližně 40 ml destilované vody. Pak kelímek našroubujte do manuálního titračního stojanu a zkontrolujte, zda je do něj zavedena dávkovací hadice vyměnitelné byrety. 2. Na dotykové obrazovce spusťte program [NaOH-stand]. 3. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0002), zde vyplňte Number of samples Stiskněte tlačítko [Samples] a zobrazí se vám obrazovka s přehledem standardů. Po stisknutí názvu standardu se zobrazí na obrazovce možnosti jeho detailnějšího nastavení. Zde vyplňte do políčka Sample size hmotnost primárního standardu ( ). Pak stiskněte tlačítko [OK] a [Start]. 5. Budete vyzváni k vložení prvního ze tří vzorků. Stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 6. Po ukončení první titrace uvolněte plastový kelímek. Destilovanou vodou opláchněte vrtulové míchadlo a ph elektrodu. Kelímek vyčistěte a opět do něj odpipetujte 10 ml roztoku hydrogenftalanu draselného. 7. Plastový kelímek nainstalujte do titračního stojanu a rameno umístěte nazpět na terminál. 8. Po ukončení všech tří titrací přístroj provede jejich vyhodnocení a aktualizuje údaje o nainstalovaném titračním činidle ve vyměnitelné byretě. 9. Tři získané body ekvivalence (R) si zapište a z průměrné hodnoty ( )

14 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -14- vypočtěte aktuální koncentraci zásobního roztoku NaOH dle vzorce: kde ( ) je aktuální koncentrace roztoku standardu hydrogenftalanu draselného, vyjádřená v mol.l -1 ; ( ) objem roztoku standardu použitého při titraci, v ml, (obvykle 10 ml); ( ) průměrná spotřeba odměrného roztoku NaOH při titraci roztoku standardu hydrogenftalanu draselného, v ml; ( ) aktuální koncentrace odměrného roztoku NaOH o přibližné koncentraci 0,1M, v mol.l -1 Potenciometrické stanovení zásadové neutralizační kapacity 1. Na dotykové obrazovce spusťte program [NaOH-titr]. 2. Zobrazí se úvodní obrazovka programu (S0004), na níž vyplňte sample size 50 ml (V ZNK ) a pak stiskněte tlačítko [Start]. Zobrazí se okno Add sample. 3. Do plastového kelímku odpipetujte 50 ml vzorku a kelímek upevněte do titračního stojanu. Pak na dotykové obrazovce stiskněte tlačítko [OK] a proběhne titrace. 4. Ovládací software vyhodnotí titrační křivku a zobrazí výsledky ( Results ). Hodnoty objemů titračního činidla si zapište do laboratorního deníku. V případě že místo čísla je zobrazena zkratka NaN, pak je hodnota Proveďte export naměřených dat do MS Excel pro pozdější vyhodnocení. Data v souboru si uložte na vlastní přenosné médium (disketa, flash disk, apod.)

15 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín Vypočtěte hodnotu ZNK při ph = 4,5 a ph = 8,3 dle následujícího vzorce: kde ZNK ph je schopnost vzorku reagovat s vodíkovými ionty do zvolené hodnoty ph, vyjádřená v mmol/l; c NaOH skutečná koncentrace zásobního roztoku NaOH, vyjádřená v mol/l; R i spotřeba roztoku NaOH při titraci do zvolené hodnoty ph, v ml; V ZNK objem zkoušeného vzorku v ml. Před ukončením úlohy vyučující vymění odměrný roztok NaOH za odměrný roztok HCl v terminálu! Pokyny pro vypracování protokolu: Základní doporučení pro sepsání protokolu jsou uvedena v Pomocníku pro psaní protokolů, který lze najít na adrese: Při vyhodnocování experimentálních dat použijte pro vyloučení hrubých chyb statistické metody sledování odlehlosti dat (např. Dean-Dixonův test s hladinou významnosti α = 0,05). Veškerá naměřená data sestavená do tabulek nebo grafických závislostí musí být okomentována v diskusní části protokolu s patřičným odkazem na ně. V diskusi by student měl popsat vztahy mezi naměřenými hodnotami a rozhodnout, která ze závislostí popisuje nejlépe studovaný jev. 1. Standardizace odměrných roztoků HCl a NaOH V protokolu uveďte výpočty teoretických navážek pro přípravu obou roztoků standardů, a také výpočty aktuálních koncentrací ze skutečných navážek obou standardů. Z naměřených dat u obou titračních křivek sestrojte obrázky, na nichž bude současně zobrazena titrační křivka a křivka I. nebo II. derivace, pomocí nichž určíte bod ekvivalence (obr. 3.) Metodiku I. a II. derivace lze nalézt například na adrese: Poté vypočtěte aktuální koncentrace obou odměrných roztoků (HCl i NaOH).

16 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -16- Obr. 3. Příklad vyhodnocení titrační křivky metodou I. derivace. 2. Stanovení neutralizačních kapacit U všech měřených vzorků vod proveďte výpočet hodnot KNK 4,5, KNK 8,3, ZNK 4,5 a ZNK 8,3, z nichž vytvořte tabulku a uveďte příklad výpočtu alespoň jedné z naměřených hodnot. U výpočtů uvádějte všechny potřebné údaje. 3. Stanovení pufrační (tlumivé) kapacity Pro každý měřený vzorek vody je nejprve třeba zpracovat data získaná při stanovení neutralizačních kapacit do tabulky (tab. 1.) Do první části tabulky je třeba vložit data ze stanovení KNK v opačném pořadí (sestupně), a to tak že na počátku tabulky jsou konečné hodnoty ph a dávkovaného objemu odměrného roztoku HCl, a na konci této části tabulky je hodnota ph nativního vzorku bez jakéhokoliv přídavku HCl nebo NaOH! Do další části tabulky se pak vloží data ze stanovení ZNK již bez úprav pořadí (vzestupně). Se záporným znaménkem uvádějte koncentrace HCl ( ) po přídavku kyseliny při titraci. Z dat v tabulce pak sestrojte grafické závislosti a, které budou součástí protokolu. Výsledná grafická podoba je zobrazena například na obr. 1. V protokolu uveďte příklad výpočtu jednoho řádku tabulky z kyselé oblasti a jednoho řádku tabulky ze zásadité oblasti. Z grafu odečtěte maximální a minimální hodnoty pufrační kapacity a v diskusní části protokolu proveďte jejich kritické zhodnocení, případně diskutujte výskyt anomálií. V závěru práce pak proveďte sumarizaci naměřených dat KNK, ZNK a pufrační kapacity (ß).

17 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, FT, UTB Zlín -17- Tab. 1. Záhlaví tabulky pro stanovení průběhu pufrační kapacity vzorku. ph [1] 0 V HCl/NaOH [ml] 10 C* [mol/l] (ph 0 ) ph [1] C* [mol/l) ß [l/mol] kde (ph 0 ) je hodnota ph na počátku titrace (ph nativního vzorku), V HCl/NaOH je objem odměrného roztoku dávkovaný při titraci, C* je koncentrace odměrného roztoku v titrační nádobě, ph a C* jsou rozdíly hodnot ph a koncentrace odměrného roztoku v titrační nádobě a ß je pufrační kapacita. Obecná pravidla 1: Pozdní příchody do laboratoří nebudou tolerovány. Do laboratorních cvičení student přichází řádně vybaven (pracovní návod, laboratorní deník, psací potřeby, laboratorní plášť, kalkulačka, chemické tabulky) a musí být obeznámen s danou úlohou, kterou má provádět. 2: Jestliže studentovy znalosti při vstupním přezkoušení budou shledány jako nedostatečné, bude z laboratoře vyloučen, a úlohu musí nahradit v jiném termínu. 3: Odchod od laboratorní úlohy je třeba vždy nahlásit vyučujícímu. V případě, že student chce úlohu ukončit, musí laboratorní stůl uklidit a předat laborantce nebo vedoucímu cvičení. 4: Protokoly musí být odevzdány vždy následující týden. Jestliže student protokol neodevzdá, bude mu s každým následujícím týdnem přidělen vždy jeden výpočtový příklad, který bude nedílnou součástí protokolu. 5: V případě prokázání opisování protokolů, tento nebude uznán jak zdrojové skupině, tak skupině plagiátorské. Obě skupiny budou muset úlohu opakovat a protokoly znovu vypracovat. Použitá literatura: 1. Pitter, P.: Hydrochemie. 4. vydání. Praha Vydavatelství VŠCHT, ISBN Hoffmann J., Řezníčková I., Růžička J.: Technologická cvičení z ochrany prostředí, část I. 1. vydání. Zlín: VUT v Brně, FT ve Zlíně, ISBN Zábranská J. a kol.: Laboratorní metody v technologii vody. 1. vydání. Praha: Vydavatelství VŠCHT, ISBN ČSN EN ISO : Jakost vod Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) Část 1: Stanovení KNK 4,5 a KNK 8,3 (1996). 5. ČSN : Jakost vod Stanovení zásadové (neutralizační) kapacity (ZNK). (2001).

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Neutralizační titrace

Neutralizační titrace CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Neutralizační titrace seznámí studenty s jednou z metod kvantitativní chemické analýzy. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení Obsah ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ POJMY... 5 1.1. Koncentrace látek v roztocích... 5 1.2. Chemické rovnice...

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 20 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení isosbestického

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce Název: E620 Výukové materiály Téma: Chemická analýza acidobazická titrace aminokyselin Úroveň: střední škola Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu Předmět (obor): chemie, biochemie Doporučený

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Kompaktní titrace. Titrátor Compact G20. One Click Titrace Jednoduchá a spolehlivá

Kompaktní titrace. Titrátor Compact G20. One Click Titrace Jednoduchá a spolehlivá Kompaktní titrace Titrátor Compact G20 One Click Titrace Jednoduchá a spolehlivá Jednoduchost Inteligentní pomocník pro jednoduché titrace One Click Titrace Intuitivní adaptace metody Přesné výsledky jednoduše

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Měření ph roztoků. Úkol měření: Teoretický rozbor měřeného problému: Definice ph

Měření ph roztoků. Úkol měření: Teoretický rozbor měřeného problému: Definice ph Měření ph roztoků Úkol měření: 1) Zjistěte orientačně hodnoty ph neznámých měřených roztoků pomocí ph sondy a pomoci lakmusových papírků. 2) Pomocí přiložené tabulky, ve které jsou uvedeny konkrétní hodnoty

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení aminokyselin kyseliny asparagové, threoninu, serinu, kyseliny glutamové,

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Mirek Kubera žák diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení, volí

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 ACH/CHZP CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ACH/CHZP Chemie životního prostředí

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více