UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis. Předmět je vyučován formou klasické hodiny, projektu, laboratorních prací, vycházek či besed. Pro výuku je využívána počítačová učebna a odborné učebny. Předmět přírodopis je dotován dvěmi hodinami v 6. a 7. ročníku a jednou hodinou v 8. a 9. třídě. Předmět přírodopis, se zaměřuje se na poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, rozvíjení dovednosti objektivně a spolehlivě pozorovat. Při studiu přírody si poznávacími metodami žáci osvojují důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovedností soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti i vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane jestliže?) a hledat na ně odpovědi. V předmětu přírodopis žáci postupně poznávají souvislost mezi stavem přírody a lidskou činností a závislost člověka na přírodních zdrojích. Dále také vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principu udržitelného rozvoje. Významnou součástí komplexního pohledu na vztah mezi člověkem a přírodou je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

2 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka přírodopisu společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: - žák umí vyhledat, třídit a propojovat informace a používat je praktickém životě - žák samostatně pozoruje a experimentuje, umí výsledky zhodnotit a vyvodit z nich závěr - žák uvádí věci do souvislostí, propojuje poznatky - žák třídí a zpracovává nové informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je dávají do souvislostí a využívají je v praktickém životě - žák získá dovednost srovnávání a třídění je schopný posuzovat význam znaků, nadřazenost a podřazenost, zobecňování apod. Kompetence k řešení problémů: - žák se učí přecházet od smyslového poznávání k poznávání založenému na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů - žák se učí poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života

3 - žák posuzuje podmínky, průběh a závěry experimentů a hlavně závěry, které lze ze závěrů odvozovat. - žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - žák využívá Internet pro vyhledání potřebných informací. Kompetence komunikativní: - žáci jsou vedeni k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a argumentaci - žáci se učí stručně, přehledně i objektivně sdělovat postup a výsledky svých pozorování a experimentů (ústně i písemně) - žáci mají příležitost k formulování a vyjadřování svých myšlenek a názorů Kompetence sociální a personální: - žáci jsou vedeni k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení a problémů tím, že spolupracují při praktickém řešení úkolů ve dvojicích i ve skupinách - žáci třídí a statisticky zpracovávají informace, spolupracují při výukových programech., jsou schopni objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, požádají v případě potřeby o pomoc nebo ji sami poskytnou - žáci přispívají k diskusi v malé skupině i celé třídě. Kompetence občanské: - žáci chápou nutnost dodržovat základní pravidla vedoucí ke zlepšení životního prostředí a vysvětlí příčiny zhoršení životního prostředí (skleníkový efekt, ozónová díra, kyselé deště, nutnost třídění odpadů a jejich recyklace) - žáci kriticky hodnotí různé jevy ve společnosti, zaujímají vlastní postoje k ochraně životního prostředí Kompetence pracovní: - Žáci se učí optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a získaná data zpracovávat a vyhodnocovat - žáci jsou vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti práce a bezpečnosti při experimentech tím, že si při laboratorních pracích osvojí bezpečné pracovní postupy

4 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu přírodopis OSV Osobnostní a sociální výchova OSV 1 OSV 2 OSV 7 OSV 9 OSV 10 OSV 11 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika Sociální rozvoj Mezilidské vztahy: empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, vedení a organizování práce skupiny Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu Hodnoty, postoje, praktická etika: vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování MKV Multikulturní výchova MKV 1 MKV 2 MKV 3 MKV 4 MKV 5 Kulturní diference: nástin některých kulturních rozdílů u nás i ve světě Lidské vztahy: mezilidské vztahy, tolerance názorů Etnický původ: kolébka lidstva, vznik a vývoj člověka a ras Multikultura: multikultura jako výsledek globalizace Princip sociálního smíru a solidarity: rasismus, názorová, náboženská i etnická tolerance Rozvoj kompetencí je zaměřen na praktická pozorování v přírodě, laboratorní práce.

5 Vzdělávací obsah předmětu přírodopis v 6. ročníku Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 66 Člověk a příroda Přírodopis 3. období 6. ročník Učební texty: Přírodopis 6, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 2. popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 3. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 4. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 5. vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 6. uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 7. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka BIOLOGIE HUB 8. rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 9. vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 10. objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků BIOLOGIE ROSTLIN 11. odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 12. porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 13. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin 14. rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 15. odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

6 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 16. porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 17. rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 18. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 19. zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA 20. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 21. orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 22. objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 23. rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 24. aplikuje před lékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA 25. objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 26. rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 27. rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 28. porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 29. rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 30. uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi ZÁKLADY EKOLOGIE 31. uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 32. rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 33. vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 34. uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 35. aplikuje praktické metody poznávání přírody 36. dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

7 Cílové zaměření předmětu v 6. ročníku Vzdělávání v předmětu Přírodopis v 6. ročníku směřuje k: uvědomění si, jak vznikl život na Zemi; vnímání přírody a pochopení její rozmanitosti; seznámení se s technikou a možnostmi zkoumání přírody; seznámení se s některými vztahy mezi organismy; žáci se seznámí se základní strukturou života, rostlinnou a živočišnou buňkou; žák se seznámí s přehledem organismů od bakterii až po řasy a nižší živočichy; uvědomění si nezbytnosti ochrany přírody a životního prostředí; poznávání různých zásahů člověka do přírody; seznámení se s některými ekosystémy používání získaných poznatků a dovedností v praxi; získání osobního vztahu k přírodě;

8 6. ročník Výstupy z RVP Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky OVO 25: objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života Planeta Země a vznik Života na Zemi, Život na Zemi Planeta Země, vznik Života na Zemi - Žák zná postavení planety Země ve vesmíru - Žák zná teorie vzniku života na Zemi - Žák umí popsat stavbu zemského tělesa OVO 1: rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů - Žák umí vyjmenovat základní projevy organismů - Žák zná základní podmínky života Projevy života OSV 2 OVO 31:uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi OVO 33:vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam - Žák pochopí potravní vztahy mezi organismy, porozumí potravnímu řetězci Podmínky života, rozmanitost přírody Vztahy mezi organismy OSV 2 OSV 9, OSV 7, OSV 11 OVO 35: aplikuje praktické metody poznávání přírody OVO 36: dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody - Žák umí rozlišit základní metody zkoumání přírody, zná některé přístroje, sloužící ke zkoumání přírody, umí používat mikroskop a zhotovit mikroskopický preparát Jak zkoumáme přírodu, mikroskop OSV1

9 OVO 2: popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel -Žák chápe, že život začíná od buňky, umí popsat základní stavbu a některé rozdíly mezi typy buněk Základní struktura života Buňka základní stavební a funkční jednotka, buňka rostlinná a živočišná OSV 9, OSV 7 OVO 3: rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů - Žák zná rozdíl mezi jednobuněčným a mnohobuněčným organismem a chápe princip od buňky k organismu Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy OVO 4: třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek Přehled organismů - Žák zná základní systematické Soustava organismů skupiny a umí zařadit do těchto skupin vybrané organismy z učebnice OVO 7: uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - Žák chápe, že viry jsou nebuněčné organismy, žijící na úkor hostitelské buňky, zná základní onemocnění i ochranu před virovou nákazou Viry OSV 10 - Žák zná některé tvary bakterií, choroby i ochranu před onemocněními a praktické využití bakterií, ví, jak se podílí na koloběhu látek v přírodě Bakterie OSV 10 OVO 12: porovná vnější a - Žák zná základní stavbu sinic a Sinice

10 vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku OVO 8: rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků OVO 9: vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích jejich nebezpečí při přemnožení - Žák zná stavbu plodnice hub, princip rozmnožování, rozezná běžné druhy a umí rozlišit houby jedovaté a jedlé, zná jejich místo v potravním řetězci Houby OSV 7, OSV 9, OSV 10 OVO 12: porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku OVO 10: objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků - Žák umí popsat stavbu lišejníkové stélky, chápe význam soužití dvou různých organismů, umí určit běžné druhy, chápe význam lišejníků jako bioindikátorů Lišejníky OVO 14: rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů OVO 16: porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - Žák chápe řasy a jejich význam pro organismy, umí rozeznat jednotlivé zástupce - Žák chápe, že prvoci jsou schopni samostatné existence, zná některé zástupce Řasy Prvoci OSV 1, OSV 7, OSV 9

11 OVO 17: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin OVO 18:odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí OVO 19: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - Žák chápe význam názvu Žahavci, zná funkci žahavých buněk, umí popsat tělo, způsob získávání potravy a základní principy rozmnožování - Žák chápe rozdíl ve způsobu života volně žijících a cizopasných ploštěnců, jejich způsob výživy a rozmnožování, umí vysvětlit pojem vnitřní cizopasník - Žák chápe nebezpečí cizopasných hlístu a zná zásady hygieny - Žák rozezná běžné zástupce plžů, mlžů, hlavonožců, umí popsat stavbu těla, zná rozdíl mezi ulitou a lasturou Žahavci Ploštěnci Hlísti Měkkýši - Žák zná stavbu těla žížaly, umí vysvětlit hospodářský význam žížaly, je seznámen s některými dalšími druhy kroužkovců - Žák zná základní vnější a vnitřní stavbu těla členovců, umí vysvětlit pojem vnější kostra - Žák umí popsat základní stavbu Kroužkovci Členovci OSV 1, OSV 7, OSV 9

12 těla, druhy a vliv některých pavoukovců na zdraví člověka, chápe pojem mimotělní trávení - Žák umí vyjmenovat zástupce korýšů a uvědomuje si rozmanitost této skupiny živočichů - Žák umí vyvodit souvislost mezi pojmenováním skupiny vzdušnicovců a způsobem jejich dýchání - Žák umí popsat základní stavbu těla hmyzu, typy ústních ústrojí, zná rozdíly mezi proměnou dokonalou a nedokonalou a seznámí se způsoby života vybraných druhů hmyzu - Žák se seznámí se společnými, základními znaky ostnokožců, umí vysvětlit pojem regenerace Ostnokožci OVO 32: rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému - Žák porozumí termínu společenstvo, ekosystém, chápe závislost člověka na přírodě a nutnost její ochrany Člověk a příroda Společenstvo, ekosystém, člověk a příroda OSV2, OSV 11

13 Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník: Počet hodin : 66 Člověk a příroda Přírodopis 3. období 7. ročník Učební texty : Přírodopis 7, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 2. popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 3. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 4. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 5. vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 6. uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 7. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka BIOLOGIE HUB 8. rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 9. vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 10. objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků BIOLOGIE ROSTLIN 11. odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 12. porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 13. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin 14. rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 15. odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

14 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 16. porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 17. rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 18. odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 19. zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy BIOLOGIE ČLOVĚKA 20. určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 21. orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 22. objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 23. rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 24. aplikuje před lékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla NEŽIVÁ PŘÍRODA 25. objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 26. rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 27. rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 28. porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 29. rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 30. uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi ZÁKLADY EKOLOGIE 31. uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 32. rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému 33. vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 34. uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 35. aplikuje praktické metody poznávání přírody 35. dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

15 Cílové zaměření předmětu v 7. ročníku: Vzdělávání v předmětu přírodopis v 7. ročníku směřuje k: Vzbuzení aktivního zájmu o pozorování a poznávání přírody; Pochopení přírodních zákonů a vztahů mezi organismy; Získání vědomostí o vyšších živočiších a rostlinách; Seznámení se s vybranými společenstvy; Osvojení si znalostí a dovedností (tj. posuzování přírodovědných dat, výsledků měření a zkoumání, práce s informacemi jejich analyzování a vyhodnocování), které by přispěly k řešení problémů.; Vzbuzení zájmu o přírodu; Chápání, že voda je nezbytnou součástí života na Zemi.

16 7. ročník Výstupy z RVP Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky OVO 4: třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek - žák chápe pojem strunatci a umí rozlišit vývojově nižší strunatce od vyšších Zoologie nauka o živočiších Strunatci struna, nebo páteř? OSV 2. OSV 7 OVO 16: porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - žák umí popsat jejich charakteristické znaky, prostředí, ve kterém žijí, a zná jejich zástupce Kruhoústí, paryby OVO 17: rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin OVO 18: odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí OVO 19: zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - žák umí charakterizovat ryby na příkladu kapra - žák zná některé druhy sladkovodních ryb, umí rozlišit ryby stojatých a tekoucích vod, ví, čím se ryby živí - žák se seznámí s nejčastějšími způsoby chovu ryb a umí popsat jejich rozmnožování - žák zná zástupce některých mořských ryb, vytvoří si představu o jejich výskytu a způsobu lovu - žák zná některé druhy obojživelníků a chápe nezbytnost Ryby Sladkovodní ryby Významné mořské ryby Obojživelníci ve vodě i na souši Plazi svědkové dávných věků OSV 1, OSV 2, OSV 9

17 OVO 35: aplikuje praktické metody poznávání přírody vody pro jejich vývin, zná rozdíl mezi bezocasými a ocasatými obojživelníky OVO 11: odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům - žák chápe význam plazů pro další obratlovce, zná některé zástupce, způsob jejich života a některé zajímavosti, umí rozeznat užovku obojkovou od zmije obecné, zná některé cizokrajné plazy - žák umí zhodnotit vnější a vnitřní stavbu těla ptáků, zná některé jejich zástupce a umí vyjmenovat některá jejich fyziologická a morfologická přizpůsobení a jejich prvky v chování - žák umí rozeznat odlišnosti ve stavbě těla vyšších a nižších rostlin a má představu o rozmanitosti rostlinné říše - žák dokáže popsat stavbu těla mechorostů a jejich životní cyklus, umí poznat nejběžnější druhy - dokáže popsat stavbu těla kapraďorostů a jejich životní Ptáci opeření vládci vzduchu OSV 1, OSV 2, OSV 9 Botanika Přechod rostlin na souš Mechorosty Plavuně, přesličky a kapradiny

18 cyklus, umí vysvětlit jejich úlohu při vzniku černého uhlí, zná některé vybrané druhu Části těla semenných rostlin různé funkce, jeden celek: OSV 1 - žák zná stavbu kořene, jeho přeměny a funkci Kořen - žák zná stavbu stonku, jeho základní typy a funkci Stonek OVO 11: odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům OVO 12: porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku OVO 13: vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a -žák zná stavbu listu, jeho funkci a děje, které v něm probíhají (fotosyntéza, dýchání), zná základní morfologické znaky listů - žák zná stavbu květu a jeho význam pro rostlinu - žák pozná základní typy květenství - žák umí popsat proces opylení a oplození a chápe mezi těmito List Květ Květenství Opylení a oplození

19 jejich využití při pěstování rostlin OVO 3: rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů OVO 5: vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti - žák dokáže popsat stavbu semene a uvést jeho význam, umí rozlišit základní typy plodů - žák rozumí rozdílu mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním, zná pojem větrosnubné a hmyzosnubné rostliny, umí využít některé jednoduché metody vegetativního rozmnožování - žák zná jednotlivé fáze růstu rostliny, dokáže vysvětlit poje jednoletá, dvouletá rostlina a trvalka - Semena a plody - Rozmnožování rostlin pokračování rodu - Růst a vývin rostlin - žák umí vysvětlit pojem nahosemenná rostlina, dokáže popsat její stavbu a charakteristické vlastnosti a zná některé druhy - žák umí vysvětlit pojem krytosemenná rostlina, jednoděložná a dvouděložná rostlina, zná mezi nimi rozdíly a je schopen uvést některé příklady těchto rostlin - žák dokáže pojmenovat naše - Nahosemenné rostliny nahá semena - Krytosemenné rostliny semena v plodech - Listnaté stromy a keře OSV 2, OSV 7

20 OV4: třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek OVO 14: rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů OVO 15: odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí běžné listnaté dřeviny - žák zná vybrané zástupce - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - Pryskyřníkovité - Brukvovité - Růžovité - Bobovité - Miříkovité - Hluchavkovité - Lilkovité - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - žák zná vybrané zástupce, zná jejich hospodářský význam - Hvězdnicovité - Liliovité - Lipnicovité

21 - žák zná vybrané zástupce, chápe význam jejich ochrany - žák zná vybrané zástupce, zná jejich význam pro člověka - Vstavačovité - Cizokrajné rostliny OSV 10 OVO 31: uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi OVO 32: rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému OVO 33: vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam OVO 34: uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému - žák umí rozlišit typy lesu podle zastoupení jehličnatých a listnatých stromů, zná vegetační stupně lesa na našem území a typické zástupce dřevin a bylin, chápe les jako ekosystém - žák si uvědomuje rozmanitost pevninských vod a mokřadů včetně společenstev organismů, které je osídlují, chápe, že voda je nezbytnou podmínkou života na zemi - žák rozezná luční ekosystémy a dokáže popsat jejich dynamiku v závislosti na činnosti člověka, umí uvést příklady rostlin a živočichů těchto společenstev - žák rozezná společenstvo polní a sídelní aglomerace od ostatních společenstev, umí vyjmenovat základní druhy rostlin a živočichů Společenstvo - Společenstvo lesa - Společenstvo vod a mokřadů - Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - Společenstvo polí a sídelní aglomerace OSV 10 OSV 7

22 Vzdělávací obsah předmětu v 8. ročníku Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník: Počet hodin : 33 Člověk a příroda Přírodopis 3. období 8. ročník Učební texty : Přírodopis 8, pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 1. rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 2. popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 3. rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 4. třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 5. vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 6. uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 7. uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka BIOLOGIE HUB 8. rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 9. vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 10. objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků BIOLOGIE ROSTLIN 11. odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 12. porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 13. vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin 14. rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 15. odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více