Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití."

Transkript

1 CZ NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušný svařovací automat Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Použití Svařování následujících materiálů přeplátováním nebo páskou: plachet z povlakovaných tkanin, fólií s nebo bez vyztužené tkaniny, homogenních nebo potažených těsnicích pásů z PVC-P, PE, TPO, ECB, CSPE, EPDM, PVDF atd., jakož i páskových tkanin s povlakem PE. OVERLAP Svařovací automat přeplátováním Šířka svaru 20 nebo 40 mm TAPE Páskový svařovací automat Šířka svaru 40 nebo 50 mm Leister Technologies AG, Riedstrasse, CH-6060 Sarnen/Švýcarsko Tel Fax

2 Varování Nebezpečí ohrožení života při otevírání přístroje z důvodu odkrytí součástí a obvodů pod napětím. Před otevřením přístroje přístroj zcela odpojte od elektrické sítě. Nebezpečí požáru a exploze při neodborné montáži a používání ohřívačů vzduchu, především v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných plynů. Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se trubky topného tělesa a trysky v horkém stavu. Přístroj nechte vychladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby nebo zvířata. Přístroj připojte k zásuvce s ochranným vodičem. Každé přerušení ochranného vodiče v přístroji nebo mimo přístroj je nebezpečné! Používejte pouze prodlužovací kabel s ochranným vodičem! Bezpečnostní upozornění FI Jmenovité napětí uvedené na přístroji musí souhlasit se síťovým napětím. Při použití přístroje na staveništích je pro ochranu osob bezpodmínečně nutné používat proudový chránič FI. Přístroj je třeba provozovat pod dohledem. Teplo se může dostat k hořlavým materiálům, které se nacházejí mimo zorné pole. Přístroj smí být používán pouze vyškolenými odborníky nebo pod jejich dohledem. Dětem je používání přístroje zcela zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí a mokrem. Značka schválení TECHNICKÉ ÚDAJE Napětí V~ Příkon W Frekvence Hz Teplota C Průtok vzduchu l/min. Statický tlak Pa Hladina hluku LpA (db) Rychlost pojezdu m/min. Rozměry D Š V mm Rozměry D Š V mm Hmotnost páska kg Hmotnost přeplátování kg 2 Třída ochrany I / Nastavitelné % max ,5 až páska přeplátování 28 vč. 5 m kabelu 23 vč. 5 m kabelu Druh certifikace CCA Napájecí napětí není přepínatelné

3 Parametry svařování Teplota svařování Nastavte teplotu svařování pomocí tlačítek H, +. Teplota závisí na materiálu a teplotě okolí. Nastavená POŽADOVANÁ hodnota bude zobrazena na displeji (5). Pomocí tlačítek + a H (stiskněte současně) zapněte ohřev. Doba nahřívání je cca 5 minut. Ohřev H Na displeji bliká kurzor + Nastavení POŽADOVANÉ hodnoty + & H ZAP/ VYP Rychlost svařování Dle fólie nebo těsnicího pásu a atmosférických vlivů nastavte rychlost svařování tlačítky POŽADOVANÁ hodnota se zobrazí na displeji (5). +. Nastavená Pojezd + Nastavení POŽADOVANÉ hodnoty M ZAP/ VYP Průtok vzduchu H 2 + Displej se rozsvítí po cca 5 sekund Vynulování Ukazatel měřidla svaru M & + * Ohřev/Pojezd aktivní 3

4 Popis přístroje Přeplátování 20/40 mm Síťový kabel 2. Skříň 3. Hlavní vypínač 4. Pole tlačítek 5. Displej 6. Senzor 7. Zajištění sondy pojezdu 8. Horkovzdušné dmychadlo 9. Svařovací tryska 10. Držadlo pro přenášení 11. Aretační páka. Hnací/přítlačné kolo 13. Kolo přítlačného řemene 14. Vodící kladky 15. Kulatý řemen 16. Řídicí kolečko podvozku Detail A Detail B 17. Vodicí kolečko 18. Excentr vodicího kolečka 19. Páka vodicího kolečka 20. Závaží 21. Držadlo pro přenášení 22. Vodicí rukojeť 23. Upevňovací šroub vodicí rukojeti 24. Držák síťového kabelu 25. Zdvihací zařízení 26. Páka zdvihacího zařízení 27. Řídicí kolo zdvihacího zařízení 28. Hrazda dmychadla 29. Ložiskový stojan vnější 30. Aretační šroub vodicí tyče 31. Seřizovací šroub ložiskového stojanu 32. Senzor krytu Detail C 1 2mm mm 9 39,5 mm 1 2 mm Plachta 17 Plachta 4

5 Obsluha Přeplátování 20/40 mm Před uvedením do provozu Namontujte vodicí rukojeť (22). Zavěste síťový kabel (1) do držáku síťového kabelu (24). Zkontrolujte základní nastavení vodicího kolečka (17) a svařovací trysky (9) (z výroby detail A, B a C, strana 4). Dle síly a vlastnosti materiálu je třeba nastavit vzdálenost mezi svařovací tryskou (9) a hnacím/přítlačným kolem () mm. Optimální rychlost svařování je třeba zjistit svařovacími zkouškami. Transportní poloha Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) nahoru. Aktivací páky zdvihacího zařízení (26) zvedněte automat. Uvolnětehorkovzdušné dmychadlo (8) táhnutím aretační páky (11) a naklápějte až do aretačního bodu. Připojte zařízení k síti. Sítové napětí musí souhlasit s napětím přístroje. Nastavení polohy přístroje Umístěte svařovací automat na plachtu nebo fólii (detail C, strana 4). Pomocí páky zdvihacího zařízení (26) postavte hnací/přítlačné kolo () na svařovanou plachtu. Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) dolů. Svařovací automat nyní stojí jednou stranou na vodicím kolečku (17), druhou na hnacím/přítlačném kole (). Vodicí kolečko (17) a hnací/přítlačné kolo () musí být rovnoběžně s okrajem fólie (detail C, strana 4). Průběh svařování Nastavte parametr svařování, viz strana 3. Svařovací teplota musí být dostatečná. Proveďte testovací svařování dle návodu na svařování výrobce materiálu a národních norem a směrnic. Zkontrolujte zkušební svar. Zatáhněte za aretační páku (11), spusťte dolů horkovzdušné dmychadlo (8) a najíždějte mezi přeplátovací dráhy až k dorazu. Aretační páka (11) musí zapadnout. Pojezdový motor se spustí automaticky. Nedojde-li k automatickému startu, zapněte senzor (viz Příčina chyby automatického startu strana 13). Zařízení lze rovněž spustit tlačítkem M. Svařovací automat se vodí pomocí vodicího kolečka (17). Odchylky zkorigujte pomocí vodicí rukojeti (22). Na vodicí rukojeť (22) nevyvíjejte tlak, mohlo by to vést k chybám při svařování. Dbejte na polohu vodicího kolečka (17). Po svařování zatáhněte za aretační páku (11), vyvezte horkovzdušné dmychadlo (8) až k dorazu a naklápějte až k aretačnímu bodu. Po ukončení svařovacích prací vypněte ohřev tlačítky + a H (stiskněte současně). Tím se svařovací tryska (9) zchladí. Vypněte přístroj hlavním vypínačem (3). 5

6 Popis přístroje Páska 40/50 mm Síťový kabel 2. Skříň 3. Hlavní vypínač 4. Pole tlačítek 5. Displej 6. Senzor 7. Aretační kotouč pro senzor 8. Horkovzdušné dmychadlo 9. Svařovací tryska 10. Držadlo dmychadla 11. Aretační páka. Hnací/přítlačné kolo 16. Řídicí kolečko podvozku 17. Vodicí kolečko 18. Excentr vodicího kolečka 19. Páka vodicího kolečka 20. Závaží Držadlo pro přenášení 22. Vodicí rukojeť 23. Upevňovací šroub vodicí rukojeti 24. Držák síťového kabelu 25. Zdvihací zařízení 26. Páka zdvihacího zařízení 27. Řídicí kolečko zdvihacího zařízení 28. Hrazda dmychadla 29. Ložiskový stojan vnější 30. Zajištění hrazdy dmychadla 31. Seřizovací šroub ložiskového stojanu 32. Senzor krytu 33. Vedení pásky 34. Upevnění vedení pásky 35. Odvíječ pásky 36. Křídlová matice odvíječe pásky 37. Vodící kolečko 27 Detail D Detail E Detail F 17 Páska Svařovací páska mm 2 3mm 138,5mm Plachta 37 Plachta 33 6

7 Obsluha Páska 40/50 mm Před uvedením do provozu Namontujte vodicí rukojeť (22). Zavěste síťový kabel (1) do držáku síťového kabelu pro síťový kabel (24). Zkontrolujte základní nastavení vodicího kolečka (17) a svařovací trysky (9) (z výroby, detail D a E, strana 6). Transportní poloha: Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) nahoru. Aktivací páky zdvihacího zařízení (26) zvedněte automat. Uvolněte horkovzdušné dmychadlo (8) táhnutím aretační páky (11) a naklápějte až do aretačního bodu. Připojte zařízení k síti. Síťové napětí musí souhlasit s napětím přístroje. Nastavení polohy přístroje Umístěte svařovací automat na plachtu nebo fólii (detail E, strana 6). Protáhněte svařovací pásku vedením pásku (33) i pod hnacím/přítlačným kolem () (viz detail F, strana 6). Pomocí páky zdvihacího zařízení (26) postavte hnací/přítlačné kolo () na svařovanou plachtu. Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) dolů. Svařovací automat nyní stojí jednou stranou na vodicím kolečku (17), druhou na hnacím/přítlačném kole (). Průběh svařování Nastavte parametr svařování, viz strana 3. Svařovací teplota musí být dostatečná. Proveďte testovací svařování dle návodu na svařování výrobce materiálu a národních norem a směrnic. Zkontrolujte zkušební svar. Zatáhněte za aretační páku (11), spusťte dolů horkovzdušné dmychadlo (8) a najíždějte až k dorazu. Aretační páka (11) musí zapadnout. Pojezdový motor se spustí automaticky. Nedojde-li k automatickému startu, zapněte senzor (viz Příčina chyby automatického startu strana 13). Zařízení lze rovněž spustit tlačítkem M. Svařovací automat se vodí pomocí vodícího kolečka (37). Odchylky zkorigujte pomocí vodicí rukojeti (22). Na vodicí rukojeť (22) nevyvíjejte tlak, mohlo by to vést k chybám při svařování. Dbejte na polohu vodícího kolečka (37). Po svařování zatáhněte za aretační páku (11), vyvezte horkovzdušné dmychadlo (8) až k dorazu a naklápějte až k aretačnímu bodu. Po ukončení svařovacích prací vypněte ohřev pomocí tlačítek + a H ( stiskněte současně). Tím se svařovací tryska (9) zchladí. Vypněte přístroj hlavním vypínačem (3). 7

8 Možnosti displeje Před uvedením do provozu Připojte svařovací automat k elektrickému napájení. Zařízení spusťte pomocí hlavní (Main) či řídicí (Control) úrovně. Bez příslušenství modulu měření napětí 1 3 Hlavní úroveň Hlavní vypínač (3) ZAPNUTO Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. POŽADOVANÁ hodnota rychlosti 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. POŽADOVANÁ hodnota teploty 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru Úroveň řízení & + & Hlavní vypínač (3) ZAPNUTO Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. Rychlost, výkon v % po startu 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. Teplota, výkon v % po startu 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru

9 Možnosti displeje Dodatečnou výbavu modulem měření napětí může provádět pouze autorizované servisní středisko Leister. S příslušenstvím modulu měření napětí Hlavní úroveň Hlavní vypínač (3) ZAPNUTO Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. POŽADOVANÁ hodnota rychlosti 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. POŽADOVANÁ hodnota teploty 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele napětí 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru Úroveň řízení & + & Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. Rychlost, výkon v % po startu 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. Teplota, výkon v % po startu 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele napětí 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru * Ohřev/Pojezd aktivní 9

10 Přestavba Je.li tryska horká, nedotýkejte se jí. Vypněte ohřev pomocí tlačítek + a H (stiskněte zároveň), tím se svařovací tryska (9) zchladí. Vypněte přístroj hlavním vypínačem (3). Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přestavení svařovací trysky Svařování přeplátováním 20 mm na 40 mm Svařování páskováním 40 mm na 50 mm Svařování přeplátováním na svařování páskováním 1. Šroub s čočkovitou hlavou M Svařovací tryska Demontáž svařovací trysky, sekvence č. 1-2 Montáž svařovací trysky, sekvence č Přemontujte pásku 40 mm na pásku 50 mm Přemontování svařovací trysky Přemontování hnacího/přítlačného kola 1. Šroub s válcovou hlavou M Napínací kotouč 3. Hnací/přítlačné kolo 4. Těsné pero Demontáž hnacího/přítlačného kola, sekvence č. 1-3 Montáž hnacího/přítlačného kola, sekvence č Přemontování vedením pásky 1. Šroub s válcovou hlavou M5 2. Šroub s čočkovitou hlavou M Distanční kotouč 4. Vodicí kolečko pásky Demontáž vedení pásky, sekvence č. 1-5 Montáž vedení pásky, sekvence č

11 Přestavba Přestavba páskování na přeplátování Přemontujte svařovací trysku (viz strana 9) Páska 40/50 mm 1. Šroub s válcovou hlavou M5 2. Vedení pásky 3. Šroub s válcovou hlavou M6 4. Odvíječ pásky 5. Šroub s válcovou hlavou M Napínací kotouč 7. Hnací/přítlačné kolo 8. Hřídel přítlačného kola 9. Osa (uvolnit na čtyřhranu) 10. Rozpěrací pouzdro 11. Šroub s válcovou hlavou M8 30. Oběžné kolo 13. Šroub s válcovou hlavou M Ložiskový stojan 15. Ukazovací kolo (uvolnit na čtyřhranu) 16. Šroub s válcovou hlavou M6 17. Kryt 18. Panel zdvihacího zařízení 19. Šroub s válcovou hlavou M Řídicí kolečko zdvihacího zařízení 21. Ucpávka Demontáž páskového automatu, sekvence č Montáž přeplátovacího automatu, sekvence č. 15-1, strana hran hran

12 Přestavba Přestavba přeplátování na páskování Přemontujte svařovací trysku (viz strana 9) Přeplátování 20/40 mm 1. Šroub s válcovou hlavou M Napínací kotouč 3. Hnací/přítlačné kolo 4. Kolo přítlačného řemene 5. Kruhový řemen 6. Pojistná podložka D8 7. Přidržovací kolo 8. Šroub s válcovou hlavou M Řídicí kolečko podvozku 10. Šroub s válcovou hlavou M6 11. Kryt. Panel zdvihacího zařízení 13. Šroub s válcovou hlavou M Řídicí kolečko zdvihacího zařízení 15. Hřídel přítlačného kola Demontáž přeplátovacího automatu, sekvence č Montáž páskového automatu, sekvence č. 21-1, strana

13 CHyba-Příčina-Opatření Error 100/101/102 check the blower Opatření Zkontrolujte dmychadlo (z trysky musí proudit vzduch) Opakovaná chyba, kontaktujte servisní středisko Bez příslušenství Modul měření napětí (řídicí úroveň [Control Level]) Displej 4 Ohřev Příčina chyby Opatření 100 % & POŽADOVANÉ Podpětí v síti Snižte průtok vzduchu 100 % hodnoty nedosaženo Vadné topné těleso Oprava / servisní středisko Displej 2 Pojezd Příčina chyby Opatření 100 % Podpětí v síti Redukce rychlosti svařování Vysoká rychlost svařování Kontrola Svařování s velkým zatěžovacím momentem Průběh/automat S příslušenstvím modulu měření napětí Displej 3 Ohřev Příčina chyby Opatření POŽADOVANÉ hodnoty Podpětí v síti Snižte průtok vzduchu nedosaženo Vadné topné těleso Oprava / servisní středisko Displej 1 Pojezd Příčina chyby Opatření POŽADOVANÉ hodnoty nedosaženo Podpětí v síti Vysoká rychlost svařování s velkým zatěžovacím momentem Redukce rychlosti svařování Kontrola Svařování Průběh/Automat Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. POŽADOVANÁ hodnota rychlosti 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. POŽADOVANÁ hodnota teploty 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. Rychlost, výkon v % po startu 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. Teplota, výkon v % po startu 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele napětí 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru

14 CHyba-Příčina-Opatření Příčina chyby automatického startu Pojezdový motor automaticky nestartuje po spuštění trysky Senzor (6) chybně nastaven Opatření Nastavte senzor Vypněte hlavní vypínač (3) Sundejte kryt senzoru (32) Spusťte dolů horkovzdušné dmychadlo (8) a uveďte jej až k levému dorazu Aretační páka (11) musí zapadnout Uvolněte zajištění sondy pojezdu (7) Senzor (6) nasuňte na držadlo dmychadla (10) (spínací vzdálenost 0,5 mm) Utáhněte zajištění sondy pojezdu (7) Namontujte kryt senzoru (32) Přemístěte horkovzdušné dmychadlo (8) až na doraz a vyklopte jej Přetrvává-li PŘÍČINA CHYBY, kontaktujte servisní středisko

15 Příslušenství Je povoleno používat výhradně příslušenství firmy LEISTER. Modul měření napětí Dodatečnou výbavu modulem měření napětí může provádět pouze autorizované servisní středisko Leister. Školení Leister Process Technologies a jejich autorizovaná servisní střediska nabízí bezplatné konzultace v rámci aplikace. Zákazníka lze v případě nutnosti proškolit na místě. Údržba Vyčistěte svařovací trysku (9) drátěným kartáčem. U dmychadla (8) vyčistěte přívod vzduchu. Zkontrolujte případné elektrické a mechanické poškození síťového kabelu (1). Servis a opravy Zařízení musí zkontrolovat autorizované servisní středisko, když se na displeji (5) objeví hlášení «maintenance; servicing» (údržba, servis). Opravy nechte provádět výhradně v autorizovaném servisním středisku firmy LEISTER. Tato servisní střediska zaručují během 24 hodin odborný a spolehlivý opravárenský servis za použití originálních náhradních dílů dle schémat zapojení a seznamů náhradních dílů. Záruka Záruční servis a odpovědnost se plní dle záručního listu, jakož i aktuálně platných všeobecných obchodních a dodacích podmínek. Společnost LEISTER Technologies AG nenese odpovědnost za zařízení, která nejsou v původním stavu. V žádném případě nelze zařízení LEISTER upravovat či měnit. Technické změny vyhrazeny Vaše autorizované servisní středisko: WELDPLAST ČR s.r.o. Dělnická 86/ Praha 7 Tel. prodejna: , Tel. servis: Web: 15

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) UNIPLAN E Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze před zprovozněním a uschovejte jej pro další uživatele.

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze před zprovozněním a uschovejte jej pro další uživatele. TAPEMAT Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (originální návod k obsluze)

Více

Obsah strana 44. Použití, Varování, Upozornění strana 45. Shoda, Likvidace, Technické údaje strana 46. Popis přístroje, Ovládací prvky strana 47

Obsah strana 44. Použití, Varování, Upozornění strana 45. Shoda, Likvidace, Technické údaje strana 46. Popis přístroje, Ovládací prvky strana 47 TR 2 PL CZ RUS 23 44 65 VARIANT T1 Tape Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com CZ Obsah Obsah

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) CZ WELDPLAST S6 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Rozm ry mm 420 270 210 Hmotnost kg 11,5

Rozm ry mm 420 270 210 Hmotnost kg 11,5 Plachty Automaty a ruªní pœístroje LEISTER na svaœování plachet z pota ené tkaniny, fólií a izolaªních pásæ z PVC-P, PE, ECB, CSPE, EPDM, PVDF atd. a páskov ch tkanin pota en ch PE. Horkovzduƒné svaœovací

Více

Katalog 2016 Ploché střechy

Katalog 2016 Ploché střechy Katalog 2016 Ploché střechy Výhradní distributor a autorizovaný servis Leister Technologies AG pro Čechy a Slovensko: WELDPLAST ČR s.r.o. Tel: +420 272 706 819 WELDPLAST SK s.r.o. Tel: +421 415 166 068

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou ití a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou ití a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Svaœovací automat s kombinovan m kl nem Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou ití a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT je svaœovací automat s kombinovan m klínem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití.

Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití. CZ NÁVOD K OBSLUZE Leister WELDMAX Ruªní Miniextruder Pœed uvedením do provozu si tento návod na pou ití pozorn pœeªt te a peªliv uschovejte pro dalƒí pou ití. Pou ití urªen ke svaœování termoplastick

Více

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici. GROOVER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k Obsluze (Překlad originálního návodu

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

termoplastických materiálů

termoplastických materiálů Technologie svařování termoplastických materiálů ÚVOD MERCANTA byla založena v roce 1994 jako obchodní organizace. Po celou dobu své existence prodává přístroje, poskytuje prvotřídní servis a odborné technické

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. CZ MISTRAL SYSTEM Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100 VC 6100 VC 6200 VC 6100 Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 31 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 88 Magyar 95 Čeština 101 Slovenščina

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany PRO 1100 A Čeština 3 English 7 Français xx Dansk xx Čeština xx Slovenčina xx Nederlands xx Italiano xx Norsk xx Svenska xx Magyar xx Hrvatski xx Slovenščina xx Româneşte xx Български xx Bosanski xx Srpski

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG)

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k použití. Kotoučová pila se spodním tahem UK 333

Návod k použití. Kotoučová pila se spodním tahem UK 333 Návod k použití Kotoučová pila se spodním tahem UK 333 11. OPRAVY Upozorňujeme, že opravy el. nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: Záruční

Více

Návod k použití pro Ovinovací stroj

Návod k použití pro Ovinovací stroj Návod k použití pro Ovinovací stroj Katalogové číslo: 180003 Popis Způsob balení palet ovinováním zajišťuje: perfektní zafixování zboží na paletě ochranu proti vlhkosti a zašpinění ekonomické balení -

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění Návod k použití Bruska koutových svárů KNSE 12-150 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Horkovzduƒn pœístroj LEISTER Welding Pen A LEISTER Welding Pen S Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT LEISTER Welding Pen

Více

Leister WELDPLAST S4 / WELDPLAST EC4 Ruční extrudér

Leister WELDPLAST S4 / WELDPLAST EC4 Ruční extrudér CZ NÁVOD K OBSLUZE (Překlad originálního návodu k obsluze) Leister WELDPLAST S4 / WELDPLAST EC4 Ruční extrudér Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

Vibrační posilovací stroj

Vibrační posilovací stroj Vibro Jett 018 Návod k použití Úvod Děkujeme za zakoupení a používání tohoto výrobku. Pro správné použití a plné využití všech vlastností výrobku prosím pozorně čtěte návod k obsluze před prvním použitím.

Více

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 ČERPADLO ZAHRADNÍ Gartenpumpe ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 2 3 4 5 6 7 8 1) rukojeť 2) výstupní připojení vody 3) vstupní připojení

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Stolová kotoučová pila

Stolová kotoučová pila Stolová kotoučová pila 5463 0901 ts 4020 230V/50Hz 3,0 kw 5463 0902 ts 4020 400V/50Hz 3,8 kw 5463 0903 ts 4020 400V/50Hz 4,8 kw 5463 0904 ts 4020 230V/50Hz 3,0 kw s předřezem 5463 0905 ts 4020 400V/50Hz

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

K 4 Full Control 59671430 (0 /16)

K 4 Full Control 59671430 (0 /16) K 4 Full Control Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 23 Nederlands 29 Español 35 Português 41 Dansk 47 Norsk 52 Svenska 57 Suomi 62 Ελληνικά 68 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 87 Čeština 93 Slovenščina

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

K 5 Premium Full Control

K 5 Premium Full Control K 5 Premium Full Control Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 23 Nederlands 29 Español 35 Português 41 Dansk 47 Norsk 52 Svenska 57 Suomi 62 Ελληνικά 68 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 87 Čeština 93 Slovenščina

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

Originál návodu k použití

Originál návodu k použití Originál návodu k použití A SBE 900 Impuls SBE 1300 SBE 1100 Plus SBE 1000 SB 710 SBE 701 SP SBE 710 SBE 730 SBE 751 SBE 850 1 min 1 min 9 ( 8.5) 10 ( 10.) 8 ( 8.6) 8 ( 8.6) 7 ( 8.3) 6 ( 8.8) 5 ( 8.9)

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu POZOR Tento návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento návod k obsluze

Více

Katalog svařování plastů 2011. Správné řešení pro každý obor

Katalog svařování plastů 2011. Správné řešení pro každý obor Katalog svařování plastů 2011 Správné řešení pro každý obor Leister Corporate Center, Kägiswil, Švýcarsko Leister Technologies, výrobní budova, Sarnen, Švýcarsko Leister Technologies, výrobní budovy, Kägiswil,

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro další použití.

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro další použití. TR PL CZ RUS BITUMAT B2 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 4 4 Fax +41 41 662 4 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálu

Více

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55 K 55 K 55 pet K 55 Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Español 24 Português 28 Dansk 32 Norsk 36 Svenska 40 Suomi 44 Ελληνικά 48 Türkçe 53 Русский 57 Magyar 62 Čeština 66 Slovenščina

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz 7 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 1 SBE 650 Impuls 8 2 3 9 10 4 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 5 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls L R BE 650, SBE 650,

Více

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Verze 1.2 česky Návod na obsluhu Řezačka obkladů BFSM800 Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Návod k obsluze. testo 316-4 detektor úniku chladiv

Návod k obsluze. testo 316-4 detektor úniku chladiv Návod k obsluze testo 316-4 detektor úniku chladiv 2 Jistota měření a ochrana životního prostředí Jistota a ochrana životního prostředí Poznámky k návodu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze Geberit AquaClean Sela Návod k obsluze CS Informace Obsah Bezpečnost... 2 Popis výrobku... 3 Obsluha... 5 Technická údržba... 12 Udržitelný rozvoj... 18 Shoda... 19 Bezpečnost Cílová skupina Tento dokument

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY /00 KG TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení si tuto příručku důkladně prostudujte. Všechny činnosti se vztahem k zařízení včetně

Více

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000 Zcela podle Vašich představ... 58 Moderní tělesná hygiena... 58 Jednoduchá obsluha... 58 Další otázky? - Rádi Vám odpovíme!... 58 Důležité pokyny... 59 Použití v souladu s určením... 59 Bezpečnostní pokyny...

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití TYPOVÁ ŘADA: WHIPPER MODELY: Whipper,Whipper plus,whipper 5,Whipper 5 plus ke kterému se vztahuje tento návod k použití je v souladu se směrnicemi Evropského společenství

Více

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem 2 TECHNICKÁ DATA Napětí V 230 (1-50 Hz) Jmenovitý proud A 5,8 Jištění A 10 Výkon motoru (jmenovitý výkon P1-S6-20%-5 min) kw 1,3 Způsob ochrany IP 20 Ochranná třída II Počet otáček min-1 5500 Rychlost

Více

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GFP 3500 D GB F DK CZ SK NL I NOR S Obj. č. 94615 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Více

Deutsch Bedienungsanleitung 3. English Operating Instructions 18. Français Instructions d utilisation 15. Espanõl Instrucciones de funcionamiento 21

Deutsch Bedienungsanleitung 3. English Operating Instructions 18. Français Instructions d utilisation 15. Espanõl Instrucciones de funcionamiento 21 VARIANT T1 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com D GB USA F E I NL S N DK SF CZ TR PL

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

ALF SSIV-102 ALF DSIV-103 ALF UKIV-104 ALF ISIV-105 ALF DSIV-106

ALF SSIV-102 ALF DSIV-103 ALF UKIV-104 ALF ISIV-105 ALF DSIV-106 AIR TECHNOLOGY ALF SSIV-102 ALF DSIV-103 ALF UKIV-104 ALF ISIV-105 ALF DSIV-106 VENTILÁTORY S IONIZÁTOREM A ZVLHČOVAČEM NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníci, prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte na

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM PORTICO 35/500 KG Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL092A-20L

Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL092A-20L proauto Návod k obsluze Mokrosuchý univerzální vysavač WL092A-20L prodej a servis : Autoservis Akademie s.r.o. Přepeřská 1809 511 01 Turnov tel.481 323 931 info@proauto-obchod.cz - 1 - Úvod Mokrosuchý

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

UHE 20 Multi. UHE 22 Multi UHE 28 Multi. Návod k použití

UHE 20 Multi. UHE 22 Multi UHE 28 Multi. Návod k použití UHE 20 Multi UHE 22 Multi UHE 28 Multi Návod k použití UHE 20 Multi UHE 22 Multi UHE 28 Multi Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí obrátili na značku

Více

Návod k obsluze Kompaktní váha

Návod k obsluze Kompaktní váha KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze Kompaktní váha KERN FOB-S Verze 1.1

Více

504606-39 CZ DW626 3 15 2 14 13 1 2 5 12 11 10 9 4 8 7 6 A 10 9 16 17 9 B C 15 14 13 12 19 11 20 18 D 6 20 4 7 E 5 20 21 4 7 22 23 F G 25 24 8 H J HORNÍ FRÉZKA Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více