Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití."

Transkript

1 CZ NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušný svařovací automat Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Použití Svařování následujících materiálů přeplátováním nebo páskou: plachet z povlakovaných tkanin, fólií s nebo bez vyztužené tkaniny, homogenních nebo potažených těsnicích pásů z PVC-P, PE, TPO, ECB, CSPE, EPDM, PVDF atd., jakož i páskových tkanin s povlakem PE. OVERLAP Svařovací automat přeplátováním Šířka svaru 20 nebo 40 mm TAPE Páskový svařovací automat Šířka svaru 40 nebo 50 mm Leister Technologies AG, Riedstrasse, CH-6060 Sarnen/Švýcarsko Tel Fax

2 Varování Nebezpečí ohrožení života při otevírání přístroje z důvodu odkrytí součástí a obvodů pod napětím. Před otevřením přístroje přístroj zcela odpojte od elektrické sítě. Nebezpečí požáru a exploze při neodborné montáži a používání ohřívačů vzduchu, především v blízkosti hořlavých materiálů a výbušných plynů. Nebezpečí popálení! Nedotýkejte se trubky topného tělesa a trysky v horkém stavu. Přístroj nechte vychladnout. Proud horkého vzduchu nesměřujte na osoby nebo zvířata. Přístroj připojte k zásuvce s ochranným vodičem. Každé přerušení ochranného vodiče v přístroji nebo mimo přístroj je nebezpečné! Používejte pouze prodlužovací kabel s ochranným vodičem! Bezpečnostní upozornění FI Jmenovité napětí uvedené na přístroji musí souhlasit se síťovým napětím. Při použití přístroje na staveništích je pro ochranu osob bezpodmínečně nutné používat proudový chránič FI. Přístroj je třeba provozovat pod dohledem. Teplo se může dostat k hořlavým materiálům, které se nacházejí mimo zorné pole. Přístroj smí být používán pouze vyškolenými odborníky nebo pod jejich dohledem. Dětem je používání přístroje zcela zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí a mokrem. Značka schválení TECHNICKÉ ÚDAJE Napětí V~ Příkon W Frekvence Hz Teplota C Průtok vzduchu l/min. Statický tlak Pa Hladina hluku LpA (db) Rychlost pojezdu m/min. Rozměry D Š V mm Rozměry D Š V mm Hmotnost páska kg Hmotnost přeplátování kg 2 Třída ochrany I / Nastavitelné % max ,5 až páska přeplátování 28 vč. 5 m kabelu 23 vč. 5 m kabelu Druh certifikace CCA Napájecí napětí není přepínatelné

3 Parametry svařování Teplota svařování Nastavte teplotu svařování pomocí tlačítek H, +. Teplota závisí na materiálu a teplotě okolí. Nastavená POŽADOVANÁ hodnota bude zobrazena na displeji (5). Pomocí tlačítek + a H (stiskněte současně) zapněte ohřev. Doba nahřívání je cca 5 minut. Ohřev H Na displeji bliká kurzor + Nastavení POŽADOVANÉ hodnoty + & H ZAP/ VYP Rychlost svařování Dle fólie nebo těsnicího pásu a atmosférických vlivů nastavte rychlost svařování tlačítky POŽADOVANÁ hodnota se zobrazí na displeji (5). +. Nastavená Pojezd + Nastavení POŽADOVANÉ hodnoty M ZAP/ VYP Průtok vzduchu H 2 + Displej se rozsvítí po cca 5 sekund Vynulování Ukazatel měřidla svaru M & + * Ohřev/Pojezd aktivní 3

4 Popis přístroje Přeplátování 20/40 mm Síťový kabel 2. Skříň 3. Hlavní vypínač 4. Pole tlačítek 5. Displej 6. Senzor 7. Zajištění sondy pojezdu 8. Horkovzdušné dmychadlo 9. Svařovací tryska 10. Držadlo pro přenášení 11. Aretační páka. Hnací/přítlačné kolo 13. Kolo přítlačného řemene 14. Vodící kladky 15. Kulatý řemen 16. Řídicí kolečko podvozku Detail A Detail B 17. Vodicí kolečko 18. Excentr vodicího kolečka 19. Páka vodicího kolečka 20. Závaží 21. Držadlo pro přenášení 22. Vodicí rukojeť 23. Upevňovací šroub vodicí rukojeti 24. Držák síťového kabelu 25. Zdvihací zařízení 26. Páka zdvihacího zařízení 27. Řídicí kolo zdvihacího zařízení 28. Hrazda dmychadla 29. Ložiskový stojan vnější 30. Aretační šroub vodicí tyče 31. Seřizovací šroub ložiskového stojanu 32. Senzor krytu Detail C 1 2mm mm 9 39,5 mm 1 2 mm Plachta 17 Plachta 4

5 Obsluha Přeplátování 20/40 mm Před uvedením do provozu Namontujte vodicí rukojeť (22). Zavěste síťový kabel (1) do držáku síťového kabelu (24). Zkontrolujte základní nastavení vodicího kolečka (17) a svařovací trysky (9) (z výroby detail A, B a C, strana 4). Dle síly a vlastnosti materiálu je třeba nastavit vzdálenost mezi svařovací tryskou (9) a hnacím/přítlačným kolem () mm. Optimální rychlost svařování je třeba zjistit svařovacími zkouškami. Transportní poloha Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) nahoru. Aktivací páky zdvihacího zařízení (26) zvedněte automat. Uvolnětehorkovzdušné dmychadlo (8) táhnutím aretační páky (11) a naklápějte až do aretačního bodu. Připojte zařízení k síti. Sítové napětí musí souhlasit s napětím přístroje. Nastavení polohy přístroje Umístěte svařovací automat na plachtu nebo fólii (detail C, strana 4). Pomocí páky zdvihacího zařízení (26) postavte hnací/přítlačné kolo () na svařovanou plachtu. Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) dolů. Svařovací automat nyní stojí jednou stranou na vodicím kolečku (17), druhou na hnacím/přítlačném kole (). Vodicí kolečko (17) a hnací/přítlačné kolo () musí být rovnoběžně s okrajem fólie (detail C, strana 4). Průběh svařování Nastavte parametr svařování, viz strana 3. Svařovací teplota musí být dostatečná. Proveďte testovací svařování dle návodu na svařování výrobce materiálu a národních norem a směrnic. Zkontrolujte zkušební svar. Zatáhněte za aretační páku (11), spusťte dolů horkovzdušné dmychadlo (8) a najíždějte mezi přeplátovací dráhy až k dorazu. Aretační páka (11) musí zapadnout. Pojezdový motor se spustí automaticky. Nedojde-li k automatickému startu, zapněte senzor (viz Příčina chyby automatického startu strana 13). Zařízení lze rovněž spustit tlačítkem M. Svařovací automat se vodí pomocí vodicího kolečka (17). Odchylky zkorigujte pomocí vodicí rukojeti (22). Na vodicí rukojeť (22) nevyvíjejte tlak, mohlo by to vést k chybám při svařování. Dbejte na polohu vodicího kolečka (17). Po svařování zatáhněte za aretační páku (11), vyvezte horkovzdušné dmychadlo (8) až k dorazu a naklápějte až k aretačnímu bodu. Po ukončení svařovacích prací vypněte ohřev tlačítky + a H (stiskněte současně). Tím se svařovací tryska (9) zchladí. Vypněte přístroj hlavním vypínačem (3). 5

6 Popis přístroje Páska 40/50 mm Síťový kabel 2. Skříň 3. Hlavní vypínač 4. Pole tlačítek 5. Displej 6. Senzor 7. Aretační kotouč pro senzor 8. Horkovzdušné dmychadlo 9. Svařovací tryska 10. Držadlo dmychadla 11. Aretační páka. Hnací/přítlačné kolo 16. Řídicí kolečko podvozku 17. Vodicí kolečko 18. Excentr vodicího kolečka 19. Páka vodicího kolečka 20. Závaží Držadlo pro přenášení 22. Vodicí rukojeť 23. Upevňovací šroub vodicí rukojeti 24. Držák síťového kabelu 25. Zdvihací zařízení 26. Páka zdvihacího zařízení 27. Řídicí kolečko zdvihacího zařízení 28. Hrazda dmychadla 29. Ložiskový stojan vnější 30. Zajištění hrazdy dmychadla 31. Seřizovací šroub ložiskového stojanu 32. Senzor krytu 33. Vedení pásky 34. Upevnění vedení pásky 35. Odvíječ pásky 36. Křídlová matice odvíječe pásky 37. Vodící kolečko 27 Detail D Detail E Detail F 17 Páska Svařovací páska mm 2 3mm 138,5mm Plachta 37 Plachta 33 6

7 Obsluha Páska 40/50 mm Před uvedením do provozu Namontujte vodicí rukojeť (22). Zavěste síťový kabel (1) do držáku síťového kabelu pro síťový kabel (24). Zkontrolujte základní nastavení vodicího kolečka (17) a svařovací trysky (9) (z výroby, detail D a E, strana 6). Transportní poloha: Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) nahoru. Aktivací páky zdvihacího zařízení (26) zvedněte automat. Uvolněte horkovzdušné dmychadlo (8) táhnutím aretační páky (11) a naklápějte až do aretačního bodu. Připojte zařízení k síti. Síťové napětí musí souhlasit s napětím přístroje. Nastavení polohy přístroje Umístěte svařovací automat na plachtu nebo fólii (detail E, strana 6). Protáhněte svařovací pásku vedením pásku (33) i pod hnacím/přítlačným kolem () (viz detail F, strana 6). Pomocí páky zdvihacího zařízení (26) postavte hnací/přítlačné kolo () na svařovanou plachtu. Aktivací páky vodicího kolečka (19) naklopte vodicí kolečko (17) dolů. Svařovací automat nyní stojí jednou stranou na vodicím kolečku (17), druhou na hnacím/přítlačném kole (). Průběh svařování Nastavte parametr svařování, viz strana 3. Svařovací teplota musí být dostatečná. Proveďte testovací svařování dle návodu na svařování výrobce materiálu a národních norem a směrnic. Zkontrolujte zkušební svar. Zatáhněte za aretační páku (11), spusťte dolů horkovzdušné dmychadlo (8) a najíždějte až k dorazu. Aretační páka (11) musí zapadnout. Pojezdový motor se spustí automaticky. Nedojde-li k automatickému startu, zapněte senzor (viz Příčina chyby automatického startu strana 13). Zařízení lze rovněž spustit tlačítkem M. Svařovací automat se vodí pomocí vodícího kolečka (37). Odchylky zkorigujte pomocí vodicí rukojeti (22). Na vodicí rukojeť (22) nevyvíjejte tlak, mohlo by to vést k chybám při svařování. Dbejte na polohu vodícího kolečka (37). Po svařování zatáhněte za aretační páku (11), vyvezte horkovzdušné dmychadlo (8) až k dorazu a naklápějte až k aretačnímu bodu. Po ukončení svařovacích prací vypněte ohřev pomocí tlačítek + a H ( stiskněte současně). Tím se svařovací tryska (9) zchladí. Vypněte přístroj hlavním vypínačem (3). 7

8 Možnosti displeje Před uvedením do provozu Připojte svařovací automat k elektrickému napájení. Zařízení spusťte pomocí hlavní (Main) či řídicí (Control) úrovně. Bez příslušenství modulu měření napětí 1 3 Hlavní úroveň Hlavní vypínač (3) ZAPNUTO Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. POŽADOVANÁ hodnota rychlosti 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. POŽADOVANÁ hodnota teploty 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru Úroveň řízení & + & Hlavní vypínač (3) ZAPNUTO Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. Rychlost, výkon v % po startu 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. Teplota, výkon v % po startu 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru

9 Možnosti displeje Dodatečnou výbavu modulem měření napětí může provádět pouze autorizované servisní středisko Leister. S příslušenstvím modulu měření napětí Hlavní úroveň Hlavní vypínač (3) ZAPNUTO Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. POŽADOVANÁ hodnota rychlosti 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. POŽADOVANÁ hodnota teploty 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele napětí 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru Úroveň řízení & + & Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. Rychlost, výkon v % po startu 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. Teplota, výkon v % po startu 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele napětí 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru * Ohřev/Pojezd aktivní 9

10 Přestavba Je.li tryska horká, nedotýkejte se jí. Vypněte ohřev pomocí tlačítek + a H (stiskněte zároveň), tím se svařovací tryska (9) zchladí. Vypněte přístroj hlavním vypínačem (3). Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přestavení svařovací trysky Svařování přeplátováním 20 mm na 40 mm Svařování páskováním 40 mm na 50 mm Svařování přeplátováním na svařování páskováním 1. Šroub s čočkovitou hlavou M Svařovací tryska Demontáž svařovací trysky, sekvence č. 1-2 Montáž svařovací trysky, sekvence č Přemontujte pásku 40 mm na pásku 50 mm Přemontování svařovací trysky Přemontování hnacího/přítlačného kola 1. Šroub s válcovou hlavou M Napínací kotouč 3. Hnací/přítlačné kolo 4. Těsné pero Demontáž hnacího/přítlačného kola, sekvence č. 1-3 Montáž hnacího/přítlačného kola, sekvence č Přemontování vedením pásky 1. Šroub s válcovou hlavou M5 2. Šroub s čočkovitou hlavou M Distanční kotouč 4. Vodicí kolečko pásky Demontáž vedení pásky, sekvence č. 1-5 Montáž vedení pásky, sekvence č

11 Přestavba Přestavba páskování na přeplátování Přemontujte svařovací trysku (viz strana 9) Páska 40/50 mm 1. Šroub s válcovou hlavou M5 2. Vedení pásky 3. Šroub s válcovou hlavou M6 4. Odvíječ pásky 5. Šroub s válcovou hlavou M Napínací kotouč 7. Hnací/přítlačné kolo 8. Hřídel přítlačného kola 9. Osa (uvolnit na čtyřhranu) 10. Rozpěrací pouzdro 11. Šroub s válcovou hlavou M8 30. Oběžné kolo 13. Šroub s válcovou hlavou M Ložiskový stojan 15. Ukazovací kolo (uvolnit na čtyřhranu) 16. Šroub s válcovou hlavou M6 17. Kryt 18. Panel zdvihacího zařízení 19. Šroub s válcovou hlavou M Řídicí kolečko zdvihacího zařízení 21. Ucpávka Demontáž páskového automatu, sekvence č Montáž přeplátovacího automatu, sekvence č. 15-1, strana hran hran

12 Přestavba Přestavba přeplátování na páskování Přemontujte svařovací trysku (viz strana 9) Přeplátování 20/40 mm 1. Šroub s válcovou hlavou M Napínací kotouč 3. Hnací/přítlačné kolo 4. Kolo přítlačného řemene 5. Kruhový řemen 6. Pojistná podložka D8 7. Přidržovací kolo 8. Šroub s válcovou hlavou M Řídicí kolečko podvozku 10. Šroub s válcovou hlavou M6 11. Kryt. Panel zdvihacího zařízení 13. Šroub s válcovou hlavou M Řídicí kolečko zdvihacího zařízení 15. Hřídel přítlačného kola Demontáž přeplátovacího automatu, sekvence č Montáž páskového automatu, sekvence č. 21-1, strana

13 CHyba-Příčina-Opatření Error 100/101/102 check the blower Opatření Zkontrolujte dmychadlo (z trysky musí proudit vzduch) Opakovaná chyba, kontaktujte servisní středisko Bez příslušenství Modul měření napětí (řídicí úroveň [Control Level]) Displej 4 Ohřev Příčina chyby Opatření 100 % & POŽADOVANÉ Podpětí v síti Snižte průtok vzduchu 100 % hodnoty nedosaženo Vadné topné těleso Oprava / servisní středisko Displej 2 Pojezd Příčina chyby Opatření 100 % Podpětí v síti Redukce rychlosti svařování Vysoká rychlost svařování Kontrola Svařování s velkým zatěžovacím momentem Průběh/automat S příslušenstvím modulu měření napětí Displej 3 Ohřev Příčina chyby Opatření POŽADOVANÉ hodnoty Podpětí v síti Snižte průtok vzduchu nedosaženo Vadné topné těleso Oprava / servisní středisko Displej 1 Pojezd Příčina chyby Opatření POŽADOVANÉ hodnoty nedosaženo Podpětí v síti Vysoká rychlost svařování s velkým zatěžovacím momentem Redukce rychlosti svařování Kontrola Svařování Průběh/Automat Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. POŽADOVANÁ hodnota rychlosti 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. POŽADOVANÁ hodnota teploty 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru Zobrazení: 1. SKUTEČNÁ hodnota rychlosti 2. Rychlost, výkon v % po startu 3. SKUTEČNÁ hodnota teploty 4. Teplota, výkon v % po startu 5. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele napětí 6. SKUTEČNÁ hodnota ukazatele měřidla svaru

14 CHyba-Příčina-Opatření Příčina chyby automatického startu Pojezdový motor automaticky nestartuje po spuštění trysky Senzor (6) chybně nastaven Opatření Nastavte senzor Vypněte hlavní vypínač (3) Sundejte kryt senzoru (32) Spusťte dolů horkovzdušné dmychadlo (8) a uveďte jej až k levému dorazu Aretační páka (11) musí zapadnout Uvolněte zajištění sondy pojezdu (7) Senzor (6) nasuňte na držadlo dmychadla (10) (spínací vzdálenost 0,5 mm) Utáhněte zajištění sondy pojezdu (7) Namontujte kryt senzoru (32) Přemístěte horkovzdušné dmychadlo (8) až na doraz a vyklopte jej Přetrvává-li PŘÍČINA CHYBY, kontaktujte servisní středisko

15 Příslušenství Je povoleno používat výhradně příslušenství firmy LEISTER. Modul měření napětí Dodatečnou výbavu modulem měření napětí může provádět pouze autorizované servisní středisko Leister. Školení Leister Process Technologies a jejich autorizovaná servisní střediska nabízí bezplatné konzultace v rámci aplikace. Zákazníka lze v případě nutnosti proškolit na místě. Údržba Vyčistěte svařovací trysku (9) drátěným kartáčem. U dmychadla (8) vyčistěte přívod vzduchu. Zkontrolujte případné elektrické a mechanické poškození síťového kabelu (1). Servis a opravy Zařízení musí zkontrolovat autorizované servisní středisko, když se na displeji (5) objeví hlášení «maintenance; servicing» (údržba, servis). Opravy nechte provádět výhradně v autorizovaném servisním středisku firmy LEISTER. Tato servisní střediska zaručují během 24 hodin odborný a spolehlivý opravárenský servis za použití originálních náhradních dílů dle schémat zapojení a seznamů náhradních dílů. Záruka Záruční servis a odpovědnost se plní dle záručního listu, jakož i aktuálně platných všeobecných obchodních a dodacích podmínek. Společnost LEISTER Technologies AG nenese odpovědnost za zařízení, která nejsou v původním stavu. V žádném případě nelze zařízení LEISTER upravovat či měnit. Technické změny vyhrazeny Vaše autorizované servisní středisko: WELDPLAST ČR s.r.o. Dělnická 86/ Praha 7 Tel. prodejna: , Tel. servis: Web: 15

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Leister WELDPLAST S4 / WELDPLAST EC4 Ruční extrudér

Leister WELDPLAST S4 / WELDPLAST EC4 Ruční extrudér CZ NÁVOD K OBSLUZE (Překlad originálního návodu k obsluze) Leister WELDPLAST S4 / WELDPLAST EC4 Ruční extrudér Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití.

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Přenosný kontejner DS5. Sušící kontejner DS5, 240V 0700 011 086 Susící kontejner DS5, 110V 0700 011 088. Přenosný kontejner DS8

Přenosný kontejner DS5. Sušící kontejner DS5, 240V 0700 011 086 Susící kontejner DS5, 110V 0700 011 088. Přenosný kontejner DS8 Sušící zařízení ESAB Přenosný kontejner DS5 DS5 je velmi lehký a přenosný kontejner pro suché skladování elektrod pro svařování. Tento kontejner má nastavitelné držadlo, které umožňuje nastavení řady pozic

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A

VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ CB-986A FERDUS - MATERIÁLY NA OPRAVY PNEUMATIK J. Fučíka 699, 768 11 Chropyně e-mail: info@ferdus.cz, tel./fax: 577 103 566, 573 356 390 E-OBCHOD : www.ferdus.cz. VYVAŽOVACÍ STROJ PNEUMATIK OSOBNÍCH VOZIDEL typ

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO

Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Stručný návod k instalaci solárního střídače PIKO Tento stručný návod k obsluze obsahuje důležité kroky, které jsou nezbytné k montáži a uvedení solárního střídače do provozu. Kromě toho je zde uveden

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze VYSÍLAČ RS485 RTS CZ Návod k obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny a upozornění 4 3. Montáž vysílače 5 3.1. Montáž vysílače na stěnu 5 3.2.

Více