TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, Smiřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice"

Transkript

1

2 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo 499/ Orná půda Kvíčera Vladimír Ing. 499/ Orná půda SJM Svoboda Jiří a Svobodová Lenka 499/ Orná půda Vychytilová Milada 526/ Ostatní plocha John Václav 526/ Ostatní plocha Vychytilová Milada 529/ Ostatní plocha Mazánková Věra 529/ Ostatní plocha John Václav 529/ Ostatní plocha Černý Josef 529/ Ostatní plocha Hrčková Anna, Kotěrová Helena, Matějů Jaroslava Seznam vlastníků: vlastník Černý Josef Hrčková Anna John Václav Kotěrová Helena Kvíčera Vladimír Ing. Matějů Jaroslava Mazánková Věra Svoboda Jiří Svobodová Lenka Vychytilová Milada adresa Hubíles 20, Smržov Hubíles 1, Smržov č.p. 65, Smržov Sehnoutkova 21, Černožice Starý Ples 46, Jaroměř Rozkoš 22, Kounov č.p. 225, Lhota pod Libčany Palackého 126, Smiřice Zahradní 495, Smiřice Hubíles 3, Smržov Pozemky dotčené návrhem územní studie mimo hranice řešeného území: k.ú. Hubíles: p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo st. 43/ Zastavěná plochy a nádvoří Hrčková Anna, Kotěrová Helena, Matějů Jaroslava 499/ Orná půda Kudrnáčová Ivana Mgr., Vlášková Radomíra 499/ Orná půda CONSTAT spol. s r.o. 499/ Orná půda SJM Gerža Karel Ing. a Geržová Bronislava Mgr. 1/9

3 499/ Orná půda SJM Gerža Karel Ing. a Geržová Bronislava Mgr., Lišková Vladimíra Bc., Vicenec Martin 524/ Zahrada Dendiš Václav 525/ Zahrada SJM Kaisrlík Martin a Kaisrlíková Gabriela Mgr. 525/5 370 Zahrada SJM Gerža Karel Ing. a Geržová Bronislava Mgr., Lišková Vladimíra Bc., Vicenec Martin 526/10 40 Ostatní plocha SJM Lacko Miroslav a Lacková Eva 526/11 47 Ostatní plocha Vychytilová Milada 541/ Orná půda Hrčková Anna, Kotěrová Helena, Matějů Jaroslava 571/3 479 Ostatní plocha Obec Smržov 572/ Zahrada Obec Smržov Ostatní plocha Hrčková Anna, Kotěrová Helena, Matějů Jaroslava Orná půda Špaček Vladimír Seznam vlastníků: vlastník CONSTAT spol. s r.o. Dendiš Václav Genža Karel Ing. a Genžová Bronislava Mgr. Hrčková Anna Kaisrlík Martin a Kaisrlíková Gabriela Mgr. Kotěrová Helena Kudrnáčová Ivana Mgr. Lacko Miroslav a Lacková Eva Lišková Vladimíra Bc. Matějů Jaroslava Obec Smržov Špaček Vladimír Vicenec Martin Vlášková Radomíra Vychytilová Milada adresa Nerudova 615/9, Hradec Králové Hubíles 18, Smržov Hubíles 57, Smržov Hubíles 1, Smržov Hubíles 56, Smržov Sehnoutkova 21, Černožice č.p. 56, Skalice Hubíles 37, Smržov Nývltova 53, Smiřice Rozkoš 22, Kounov č.p. 11, Smržov Zábědov 15, Nový Bydžov Nývltova 53, Smiřice Číbuz 5, Skalice Hubíles 3, Smržov Pořizovatel: Magistrát města Hradec Králové Odbor hlavnho architekta Československé armády č.p. 408, Hradec Králové Objednatel: Obec Smržov Smržov 11, Smiřice Zhotovitel: ŽALUDA, projektová kancelář Železná 493/20, Praha 1, IČ: tel/fax: / Projektant: Ing. Eduard Žaluda, ČKA /9

4 Spolupráce: a23 architekti Ing. arch. Michaela Dejdarová, ČKA 4079 tel Datum: 08/2014 Stupeň: Územní studie A.01 Hlavní cíle řešení Cílem a účelem územní studie je ověřit možnosti a podmínky změn v území pro vymezenou plochu, stanovit podrobné podmínky pro rozhodování v území, zajistit koordinaci rozvoje území, vazby na veřejnou infrastrukturu a okolní zástavbu zejména se zaměřením na následující úkoly: - vymezit pozemky (včetně jejich dělení a scelování) a jejich využití, - stanovit požadavky na umístění a prostorové uspořádání navrhovaných staveb (plošné a prostorové regulativy) - vymezit dostatečné plochy nejen pro bydlení, ale i pro zeleň s rekreačně pobytovou funkcí - vymezit veřejná prostranství v souvislosti se zastavitelnými plochami tak, aby členila uliční koridory a umožňovala výsadbu sídelní zeleně, výstavbu dětských hřišť, apod. v souladu s platnou legislativou (pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné se vymezuje s touto plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m 2 mimo pozemních komunikací) - řešit dopravní infrastrukturu s dostatečným množstvím parkovacích stání - řešit napojení na technickou infrastrukturu - stanovit požadavky na ochranu a rozvoj hodnot zájmového území, - prověřit odtokové poměry v území Územní studie bude u této lokality, určené pro bydlení, velikostí a tvarem pozemků ctít strukturu stávajícího zastavěného území a bude respektovat krajinný ráz místní části Hubíles. A.02 Podmínky vyplývající z ÚPD Z Územního plánu Smržov vyplývá požadavek na prověření zastavitelných ploch mimo jiné i lokality Z13 územní studií. Jako podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je lokalita Z13 navržena jako: Smíšené obytné venkovské (SV) hlavní využití: - není stanoveno přípustné využití: - rodinné domy s hospodářským zázemím, užitkovými zahradami a případným chovem hospodářských zvířat - stavby a zařízení sloužící individuální a rodinné rekreaci - ubytovací a stravovací zařízení místního významu - stavby a zařízení občanského vybavení místního významu - plochy veřejných prostranství - dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území - zeleň veřejná a soukromá, drobná architektura jako součást ploch veřejné a soukromé zeleně, malé vodní plochy a bazény 3/9

5 - zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce podmíněně přípustné využití: - výroba a skladování (drobná zemědělská výroba, lehká a řemeslná výroba, sběrný dvůr) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou výrazně nezvýší dopravní zátěž v území - zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb nepřípustné využití: - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití podmínky prostorového uspořádání: - max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví A.03 Vyhodnocení splnění zadání Zadání územní studie bylo zpracováno pořizovatelem (Magistrát města Hradec Králové, Odbor hlavního architekta). Požadavky stanovené v jednotlivých kapitolách zadání jsou návrhem respektovány. A.04 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování Cíle územního plánování jsou uvedeny v 18 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řešení územní studie se týkají odst. 1, 2 a 4. (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní studie vytváří předpoklady pro výstavbu vymezením stavebních pozemků pro stavby rodinných domů v souladu s územním plánem. Podrobnějším návrhem prostorového uspořádání a koncepce řešení dopravní a technické infrastruktury pro možnost koordinace záměrů v lokalitě vytváří předpoklad pro udržitelný rozvoj území. Studie dále stanovuje podrobnější podmínky z důvodu ochrany a rozvoje urbanistických a přírodních hodnot, jsou stanoveny s cílem vytvoření příznivého životního prostředí. (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Územní studie respektuje obsahový rámec a metodický postup stanovený příslušnou legislativou. Mezi podklady pro návrh prostorového uspořádání patří situace mapující majetkoprávní vztahy v území. Koncepce návrhu studie je projednána se zástupci obce. (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Územní studie rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a přírodních hodnot stanovenou v územním plánu. Urbanistickou koncepcí jsou definovány podmínky pro hospodárné využití zastavitelných ploch v souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu. Ochrana nezastavitelných ploch v rámci řešeného území je zajištěna vymezením odpovídajícího rozsahu ploch veřejných prostranství. 4/9

6 B. ŘEŠENÍ STUDIE B.01 Vymezení řešeného území Územní studie řeší plochu v rozsahu lokality Z13 platného územního plánu Smržov, která je určena jako zastavitelná plocha v místní části Hubíles. Řešené území je vymezeno v návaznosti na zastavěné území, severozápadní stranu lokality tvoří hranice zastavěného území Hubílesa, jihozápadní strana sousedí s navrhovanou lokalitou Z14, z jihozápadu je hranice lokality určena jižní stranou pozemků p.č. 529/6, 529/2, 529/7, 529/8 a spojnicí nejjižnějšího bodu pozemku p.č.529/6 a nejbližšího bodu pozemku p.č.518/7 vše v katastrálním území Hubíles. Severovýchodní hranici tvoří místní účelová komunikace na pozemku p.č B.02 Charakteristika a vazby řešeného území Hubíles leží asi 12 km severně od města Hradec Králové. Sídlo je liniového uspořádání, stávající zástavba je soustředěna podél komunikace vedoucí z obce Smržov Hubílesem do Číbuze. Lokalita zastavitelné plochy Z13 se nachází v přímé vazbě na zastavěné území, je plochou rozvíjející zástavbu území jihovýchodním směrem dále od hlavní komunikace. Území je mírně svažité se severozápadní orientací. Navazující plochy zastavěného území jsou z velké části stejného funkčního využití jako zájmová lokalita. Ve středu severozápadní hranice území navazuje zastavěná plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury s plochou veřejného prostranství s památkou místního významu v podobě kříže a zvoničky datované do roku V severní části navazujícího území je plocha zemědělské výroby. Stávající zástavbu tvoří domy o jednom nadzemním podlaží s podkrovím výjimečně doplněné domy o dvou nadzemních podlažích s podkrovím. B.03 Návrh urbanistické koncepce Základním cílem urbanistické koncepce je vytvoření obytné zástavby vhodně zapojené do stávající struktury. Řešení je dále determinováno limity technického charakteru týkající se především dopravní infrastruktury. V rámci prostorového uspořádání jsou navrženy veřejné prostory pro zkvalitnění stávajících obslužných komunikací, tak aby vyhověli současným požadovaným parametrům, a umístění nové rovnoběžně se silnicí III/3087. Nově navržená komunikace je napojena na stávající místní komunikaci při severozápadní hranici lokality a vedením přes sousední plochu Z14 na stávající místní komunikaci jihozápadně od řešeného území. Pro lepší prostupnost území je ve střední části doplněno napojení na silnici III/3087. Veřejné prostory komunikací jsou navrženy s parametry minimální šířky veřejného prostoru pro obousměrnou komunikaci. Pro možnost budoucího rozvoje území jsou navrženy prostorové rezervy pro případnou navazující dopravní infrastrukturu. V návaznosti na veřejné prostranství zeleně s Křížkem a zvoničkou je navržena větší plocha veřejného prostoru pro vegetační plochy s možností vybavení mobiliářem dětských herních prvků apod. Územním plánem je stanovena výšková regulace staveb. Po podrobnějším zmapování stávající zástavby a z důvodu vyšší polohy zastavitelné plochy lokality ve vztahu k zastavěnému území je územní studií navržena úprava regulativu výškového uspořádání jeho snížením. Úpravou bude zajištěno zachování venkovského charakteru sídla. B.04 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených v územním plánu. Územní studie plochy dále člení a stanovuje podrobné podmínky využití. podmínky prostorového uspořádání šířka veřejného prostoru pro umístění obslužné komunikace je min. 8 m max. počet nadzemních podlaží: 1 nadzemní podlaží a podkroví max. výška staveb: 9 m od stávajícího terénu stavby na sousedních pozemcích na sebe mohou stavebně navazovat v maximálním počtu 2 (dvojdomy) je stanoven závazný odstup hlavní stavby od hranice veřejného prostranství komunikace rovnoběžné se silnicí III/3087: 5,5 m 5/9

7 odstup hlavní stavby od hranice veřejného prostoru komunikací propojujících hlavní obslužnou komunikaci lokality a silnici III/3087 je stanoven jako minimální: 5,5 m koeficient zastavěných ploch max. 25%. Koeficient zastavěných ploch vyjadřuje poměr zastavěných ploch všech nadzemních staveb (hlavní i doplňkových) k výměře pozemku. koeficient zeleně min. 60%. Koeficient zeleně vyjadřuje poměr všech nezastavěných a nezpevněných ploch k výměře pozemku. stavby budou respektovat charakter a strukturu okolní zástavby B.05 Limity využití území Lokalita zasahuje do území s archeologickými nálezy. V území platí povinnost oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. B.06 Návrh řešení dopravy, občanského a technického vybavení Doprava Dopravní řešení Pro kvalitní napojení je navrženo zkvalitnění stávajících obslužných komunikací, tak aby vyhověli současným požadovaným parametrům, a je navržena nová obslužná komunikace rovnoběžně se silnicí III/3087. Nově navržená komunikace je napojena na stávající místní komunikaci při severozápadní hranici lokality a vedením přes sousední plochu Z14 na stávající místní komunikaci jihozápadně od řešeného území. Pro lepší prostupnost území je ve střední části doplněno napojení stykovou křižovatkou na silnici III/3087. Pro možnost budoucího rozvoje území jsou navrženy prostorové rezervy pro případnou navazující dopravní infrastrukturu. Komunikace jsou navrženy jako obytné ulice s jednopruhovým obousměrným příčným uspořádáním jízdního pásu s výhybnami. Studií je navrženo základní prostorové uspořádání. Délky rozhledů, směrové oblouky, příčné a podélné sklony, výškové oblouky, atd. budou navrženy v dalších stupních projektové dokumentace. Při navrhování místních komunikací a křižovatek je doporučeno respektovat požadavky ČSN Projektování místních komunikací, ČSN Projektování křižovatek a místních komunikací, ČSN odstavné a parkovací plochy a ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty. Doprava v klidu Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích v rámci navazujících stupňů projektových prací konkrétních záměrů. Pro hostinská stání je doporučeno realizovat min. 16 individuálních parkovací stání v profilech veřejných prostranství v části vymezené pro výhybny a parkovací stání (viz. uspořádání veřejného prostoru komunikace - obytná zóna jako součást výkresu situace prostorového uspořádání). Hromadná doprava U křížku a zvoničky je zastávka autobusové dopravy Smržov - Hubíles. Nejbližší vlaková zastávka je západním směrem ve městě Smiřice. Pěší a cyklistická doprava Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací. Po silnici III/3087 vede cykloturistická trasa Veřejná prostranství Struktura a rozsah veřejných prostranství odpovídá požadavkům stanoveným v územním plánu a vyhlášce č. 501/2006 Sb. Minimální šířka veřejného prostranství, jehož součástí je obousměrná pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. 6/9

8 Zeleň K výsadbám ve veřejném prostoru je vhodné využít druhově původních dřevin. Pro další výsadby je vhodné využít listnatých, příp. ovocných dřevin. Občanské vybavení Občanské vybavení obce je velmi omezené, občanské vybavení je soustředěno do blízkého města Smiřice a především do Hradce Králové. Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou Obec Smržov je napojena na vodárenskou soustavu východní Čechy. Napojení na VSVČ je provedeno z východního směru z Českého Meziříčí přes obce Králova Lhota, Libřice, Lejšovka a Smržov (z vodojemu Bohuslavice). Zástavba místní části je napojena z hlavního zásobovacího řadu. Na systém veřejného vodovodu obce je napojena cca ½ obyvatel, ostatní jsou zásobovány vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové. Potřebné množství vody pro zastavitelné plochy navržené územním plánem je možno z dnešního vodovodního systému zajistit včetně požární ochrany. Lokalita bude napojena na stávající vodovodní řad severozápadně a severně od lokality. Návrhem je zajištěno zokruhování vodovodního řadu. Naržené trasy vodovodních řadů budou umístěny v profilech veřejných prostranství místních komunikací. Z vodovodních řadů budou provedeny jednotlivé domovní přípojky. Bilance Počet RD 32 Počet obyvatel 128 Průměrná denní potřeba vody Qp Qp = 128 obyv x 150 l/os.den = 19,20 m 3 /den = 0,26 l/s Maximální denní potřeba vody Qm = 19,20 m 3 /den x 1,5 = 28,80 m 3 /den = 0,33 l/s Maximální hodinová potřeba vody Qh = 0,33 x 4,4 = 1,45 l/s Roční potřeba vody Qr = m 3 /rok Vodovodní řady jsou zakresleny v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených řadů je orientační, budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. Veřejný vodovod je využit pro zásobování požární vodou. Návrh vnějších odběrných míst bude respektovat požadavky ČSN Požární bezpečnost staveb Zásobování požární vodou a bude navržen a posouzen včetně požárně bezpečnostním řešením v dalším stupni PD. Ochranná pásma viz. kapitola Kanalizace Kanalizace Kanalizace splašková Hubíles nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci. Nečištěné nebo částečně předčištěné splaškové vody jsou odvedeny povrchovou kanalizací podél hlavní komunikace severozápadním směrem do vodoteče. Obec Smržov plánuje vybudování splaškové kanalizace. Plánovaná stavba má vydané stavební povolení a čeká na svou realizaci. Kanalizační řady jsou navrženy v napojení na 7/9

9 plánovanou kanalizační síť, zakreslení je orientační, řady budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. Do doby možnosti napojení na splaškovou kanalizaci bude likvidace splaškových vod řešena individuálně formou bezodtokových jímek, případně domácích čistíren s likvidací vod vsakováním na vlastním pozemku stavby. Bilance Celkové množství odpadních vod odpovídá bilanci pitné vody. Kanalizace dešťová Srážkové vody budou v maximální možné míře zadržovány na pozemcích. U navržených stavebních pozemků budou dešťové vody vsakovány na vlastních pozemcích. Voda z komunikací a zpevněných ploch ve veřejném prostoru bude odváděna dešťovou kanalizací do vsakovacích zařízení ve veřejných prostorech v blízkosti stavby nebo do stávající povrchové kanalizace v hlavní komunikaci a odvedena do vodoteče. Trasy vedení dešťové kanalizace budou odpovídat trasám vedení kanalizace splaškové. Pro posouzení schopnosti území absorbovat potřebné množství srážkových vod bude v dalším stupni projektové dokumentace proveden hydrogeologický průzkum. Ochranná pásma Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích): ( 23, odst. 3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Zásobování elektrickou energií Zásobování elektrickou energií řešeného území bude zajištěno rozvody NN s napojením ve stávající trafostanici severně od lokality. Bilance Bilance potřeby elektrické energie navrhované zástavby (32 RD): (lokalita je plynofikována, u většiny objektů je počítáno s předpokladem plynového vytápění) P = 32*(1,6 + 4/32 1/2 ) = 74 kw Stávající vedení sítí je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených vedení je orientační, budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. Ochranná pásma Údaje o ochranných pásmech dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. ( 46, odst. 3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany a) u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně 1. pro vodiče bez izolace 7 m, 2. pro vodiče s izolací základní 2 m, 3. pro závěsná kabelová vedení 1 m, 8/9

10 b) u napětí nad 35 kv do 110 kv včetně 1. pro vodiče bez izolace 12 m, 2. pro vodiče s izolací základní 5 m, c) u napětí nad 110 kv do 220 kv včetně 15 m, d) u napětí nad 220 kv do 400 kv včetně 20 m, e) u napětí nad 400 kv 30 m, f) u závěsného kabelového vedení 110 kv 2 m, g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. ( 46, odst. 5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kv a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kv činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. ( 46, odst. 6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kv v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kv a menší než 52 kv na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech, c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kv a menší než 52 kv na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění Veřejné osvětlení V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Rozvody a stožáry veřejného osvětlení budou realizovány v plochách veřejných prostranství. Napojení a podzemní vedení bude řešeno v místě a trase návrhu elektrického vedení. Zásobování teplem a plynem Hubíles má zajištěno zásobování plynem. Pro napojení lokality je navržen STL řad s napojením na stávající vedení v hlavní komunikaci. Stávající vedení je zakresleno v podrobnosti podkladů získaných od správce sítě. Zakreslení navržených vedení je orientační, budou umístěny ve veřejném prostoru, upřesnění polohy bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace stejně jako přípojky které souvisí s umístěním staveb v rámci konkrétních záměrů. Odpady Pro separovaný odpad vyprodukovaný v řešeném území budou využity stávající nádoby. Plochy pro eventuální umístění sběrných nádob na separovaný odpad je doporučeno umísťovat v souladu se zákonem č. 185/2011 Sb. na veřejných prostranstvích s ohledem na snadný přístup vozů zajišťujících jejich obsluhu. Prostor pro umístění nádob na komunální odpad bude vymezen na vlastních pozemcích pro výstavbu RD. 9/9

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stránka 1 z 12 Textová část Stránka 2 z 12 Název akce : Územní studie Lokalita D1, D2 Nad hřištěm, Perná Zastavovací studie lokality C Perná Investor : Zpracovatel : Stupeň : Obec Perná, 691 86 Perná 294

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU"

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - ČTVRTKY POD DRÁHOU ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z01 Z ÚP LADNÁ - "ČTVRTKY POD DRÁHOU" LEDEN 2015 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST... 2 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 A.1. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.1.1. řešené a správní území obce... 3 A.1.2. širší vztahy

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie

Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie Jenišov komerční zóna na pozemku p.č. 404/5 Územní studie A. Identifikační údaje B. Základní údaje B.1 Důvody pro pořízení studie B.2 Hlavní cíle řešení B.3 Schválené územně plánovací dokumentace C. Řešení

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu A/ Textová část Průvodní zpráva 1. Základní údaje...3 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...3 1.2 Obsah změny územního plánu...3 2. Koncepce změny územního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z8, SMRŽOV, k.ú. SMRŽOV U SMIŘIC

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z8, SMRŽOV, k.ú. SMRŽOV U SMIŘIC A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z8, k.ú. Smržov u Smiřic Obec: Smržov Dotčené pozemky lokality Z8: k.ú. Smržov u Smiřic: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku

Více

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY

OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY 1 Investor : Obec Výčapy OBYTNÁ LOKALITA OVČÍRNA VÝČAPY ÚZEMNÍ STUDIE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, Třebíč, IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 Ing.arch. M. Grygar, M. Kheková 04/2010 tel/fax 561 204

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE MOŠNOV Z9 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI str. 1. Důvody pro pořízení územní studie, hlavní cíle řešení 3 2. Podklady a dokumentace 3 3. Vymezení

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HOLICE LOKALITA Zb4a,b

ÚZEMNÍ STUDIE HOLICE LOKALITA Zb4a,b ÚZEMNÍ STUDIE HOLICE LOKALITA Zb4a,b A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: A1. ÚVOD 1.1. Základní údaje, zadání úkolu 1.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 1.3. Použité podklady 1.4. Vymezení řešeného

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU V ÚPO SLATIŇANY (ozn. 44/R) V ČÁSTI OBCE TRPIŠOV BYDLENÍ NÍZKOPODLAŽNÍ (RD) II. ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA II.A TEXTOVÁ ČÁST O B S

Více

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická

Územní studie. ÚS ST 62 Katovická -1- Textová část Územní studie ÚS ST 62 Katovická k.ú. Strakonice Vypracoval: Ing.arch. Lukáš Velíšek, Architektonický atelier Aleš, s.r.o. Praha 4, Podolská 888/12, PSČ 14700 Datum: září 2015 -2- OBSAH

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Miloslav SOHR, Ph.D., Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN DIVÁKY TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Hustopeče Odbor regionálního rozvoje Objednatel

Více

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY

TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY ÚZEMNÍ STUDIE TŘEBOŇ ZASTAVITELNÁ PLOCHA BM 10 V K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ ODBOR ÚPaSŘ Zastoupený Ing.arch. Alešem Valderem Palackého náměstí 46/II 379 01 Třeboň tel.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 Ú Z E M N Í S T U D I E R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Duben 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína Náměstí Míru 12 761 40 Zlín Zhotovitel: Ing. arch. M. Dubina Pod Vrškem 6602

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky Obec Hrušky AR projekt

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

Územní studie/lokalita US1 Jeřmanice

Územní studie/lokalita US1 Jeřmanice Územní studie/lokalita US1 Jeřmanice Obsah Seznam výkresů grafické části Identifikační údaje...2 A _ Základní údaje...3 a1_ Hlavní cíle řešení... 3 a2_ Zhodnocení dříve zpracované ÚPD a jejího vztahu k

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Územní studie 1 ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Textová část Prosinec 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování Územní studie 2

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s

URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ. Říjen 2011. kbd&p a r c h i t e c t s URBANISTICKÁ STUDIE OBYTNÉ ZÓNY T9 - ZÁHONY V LESE, k.ú.trávník, KROMĚŘÍŽ Říjen 2011 kbd&p a r c h i t e c t s 1 TEXTOVÁ ČÁST Identifikační údaje: Obytná zóna T9, Záhony v lese, k.ú.trávník Pořizovatel:

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

DUBICE, lokalita Z16a

DUBICE, lokalita Z16a Územní studie DUBICE, lokalita Z16a Identifikační údaje: Stupeň dokumentace: Řešená lokalita: Obec: Sídlo, katastrální území: Lokalita dle změny č. 4 ÚPnSÚ Územní studie Řehlovice Dubice lokalita Z16a

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Regulační plán TISEM - SEVER

Regulační plán TISEM - SEVER Regulační plán TISEM - SEVER I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Tisem Regulační plán Tisem - Sever Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Odpovědný projektant, Ing.arch. Miroslav Tůma I.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Záznam o účinnosti Regulační plán DOBŘEJOVICE NAD PRAŽSKOU CESTOU zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Zastupitelstvo obce Dobřejovice Číslo jednací Opatření

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více