Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2"

Transkript

1

2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona v y d á v á tyto Změny č. 2 územního plánu rekreační oblasti vodní nádrže Seč, (schváleného usnesením Zastupitelstva města Seč dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Seč, a změněného Změnami č. 1a a 1b tohoto územního plánu, schválenými usnesením zastupitelstva města Seč dne (Změny I a), resp (Změny I b) jejichž závazná část byla vydána obecně závaznými vyhláškami města Seč), schválenou usnesením zastupitelstva města Seč č.... dne..., jejíž závazná část byla vydána formou opatření obecné povahy. Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změny č.2 1 Textová část 2 Výkres základního členění území 3 Hlavní výkres Odůvodnění Změn č. 2 1 Textová část 2 Koordinační výkres 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

3

4 Textová část Změn č.2 Závazná část Územního plánu rekreační oblasti vodní nádrže Seč se mění takto: 1. Změnami 2. se urbanistická koncepce doplňuje o následující plochy: - lokalita II/1 - smíšené území rekreace v k.ú Kraskov přitom dochází ke změně původní funkční plochy území sportu a území občanské vybavenosti. - lokalita II/2a,b - smíšené území venkovského typu v k.ú Kraskov přitom dochází ke změně původní funkční plochy orná půda. Lokalita II/2b se zahrnuje do ploch zastavitelných; - lokalita II/3 - smíšené území venkovského typu v k.ú Hoješín přitom dochází ke změně původní funkční plochy plochy plošné nízké zeleně/sady. Část lokality vymezené mimo zastavěné území se zařazuje do ploch zastavitelných; - lokalita II/4 - smíšené území rekreace v k.ú Hoješín přitom dochází ke změně původní funkční plochy plochy plošné nízké zeleně/sady. Lokalita II/4 se zařazuje mezi zastavitelné plochy ; - lokalita II/5 - smíšené území venkovského typu v k.ú Hoješín přitom dochází ke změně původní funkční plochy plochy plošné nízké zeleně/sady a plochy areálů zemědělské výroby. Část lokality vymezené mimo zastavěné území se zařazuje do ploch zastavitelných; - lokalita II/6 - smíšené území rekreace v k.ú Hoješín na východním okraji Dlouhé Vsi přitom dochází ke změně původní funkční plochy území rekreace ; - lokalita II/7 - plochy veřejné zeleně v k.ú Seč přitom dochází ke změně původní funkční plochy území navrženého lesoparku. Lokalita se zařazuje do ploch zastavitelných; - lokalita II/8 - obytné území venkovského typu v k.ú Seč přitom dochází ke změně původní funkční plochy plochy plošné nízké zeleně/sady; - lokalita II/9a,b - obytné území venkovského typu v k.ú Seč přitom dochází ke změně původní funkční plochy plochy plošné nízké zeleně/sady; lokalita se zahrnuje do ploch zastavitelných; - lokalita II/10a - plochy výroby a skladování v k.ú Seč přitom dochází ke změně původní funkční plochy území drobné výroby a služeb, orná půda, plochy plošné nízké zeleně/sady. Lokalita II/10a se zařazuje mezi zastavitelné plochy ; - lokalita II/10b - plochy výroby a skladování v k.ú Seč přitom dochází ke změně původní funkční plochy území drobné výroby a služeb, orná půda, plochy plošné nízké zeleně/sady. Lokalita II/10b se zařazuje mezi zastavitelné plochy ; - lokalita II/11 - plochy výroby a skladování zemědělská malovýroba v k.ú. Proseč u Seče přitom dochází ke změně původní funkční plochy území drobné výroby a služeb, orná půda, plochy plošné nízké zeleně/sady. Lokalita II/11 se zařazuje mezi zastavitelné plochy ; - lokalita II/12 - smíšené území rekreace v k.ú Proseč u Seče přitom dochází ke změně původní funkční plochy území sportu a území občanské vybavenosti. Lokalita II/12 se zařazuje mezi zastavitelné plochy ; - lokalita II/13 - smíšené území rekreace v k.ú Seč přitom dochází ke změně původní funkční plochy území občanské vybavenosti ; - lokalita II/14 - smíšené území rekreace v k.ú Seč přitom dochází ke změně původní funkční plochy území drobné výroby a služeb ; - lokalita II/15 - lesy v k.ú. Seč jako plocha stabilizovaná

5 2. Lokality vymezené ve Změnách č. 2 se z hlediska podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití zařazují do funkčních ploch, resp. ploch s rozdílným způsobem využití, které stanovil platný ÚP ROVN, kdy podmínky využití těchto funkcí jsou stanoveny v Příloze č.1 obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu rekreační oblasti vodní nádrže Seč, 12/1999. Jedná se o funkční plochy: - smíšené území rekreace - smíšené území venkovského typu - obytné území venkovského typu - lesy 3. Pro funkční plochy, resp. plochy s rozdílným způsobem využití, vymezené touto změnou územního plánu je stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití: Plochy veřejné zeleně hlavní využití: - plochy zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou a rekreační funkci přípustné využití: - pozemky veřejně přístupné zeleně - travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby ( sadové úpravy), drobné vodní plochy, stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem ploch veřejné zeleně, tedy jako stavby doplňkové, které zvyšují kvalitu a využitelnost těchto ploch jako prostoru veřejného - pěší a cyklistické komunikace - vodní plochy a toky - dětská hřiště, izolovaná hřiště pro míčové hry - drobné zpevněné plochy - pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, nepřípustné využití: - jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití Plochy výroby a skladování hlavní využití: - průmyslová výroba a skladování přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby - pozemky, stavby a zařízení pro skladování - pozemky, stavby a zařízení zemědělské výroby rostlinné - pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory) - pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území - plochy zeleně podmíněně přípustné využití: - bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení majitelů a správců) - pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití nepřípustné využití: - stavby a zařízení pro ubytování a bydlení bez přímé funkční vazby na provoz areálu - zařízení vzdělávací, kulturní, zdravotnická, sociální péče, která funkčně nesouvisejí s provozem areálu

6 - zařízení pro rekreaci - v lokalitě II/10b je nepřípustná výrobní aktivita, která by negativně (hlukem, zplodinami, nadměrnou dopravou) obtěžovala navazující bytovou zástavbu - stavby a zařízení zemědělské výroby živočišné - další zařízení, stavby a činnosti, které narušují či omezují hlavní využití - fotovoltaické elektrárny podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: - hmotový a architektonický výraz objektů bude podřízen jejich přirozenému zapojení do okolního prostředí, zejména pak bezproblémovému působení v dálkových pohledech - při realizaci staveb budou respektovány podmínky a zásady ochrany krajinného rázu vyplývajících z obecných podmínek pro výstavbu v CHKO Železné hory Plochy výroby a skladování zemědělská malovýroba Hlavní využití: - zemědělská výroba, chovy hospodářských i nehospodářských zvířat jako podnikatelská činnost, skladování zemědělských komodit, přičemž negativní vlivy uvedených činností nad přípustnou mez nepřekračují hranice vlastních areálů Přípustné využití: - pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) - pozemky, stavby a zařízení pro bydlení vlastníků - pozemky, stavby a zařízení pro skladování dalších komodit souvisejících s provozem - pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky pro potřebu vlastního areálu - pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu konkrétního areálu - zeleň izolační a ochranná Nepřípustné využití: - další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžadovalo omezení využití hlavního - hromadné garáže (včetně řadových) Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající výškovou hladinou zástavby, novostavby a změny staveb budou přizpůsobeny venkovského charakteru okolní zástavby - při realizaci staveb budou respektovány podmínky a zásady ochrany krajinného rázu vyplývajících z obecných podmínek pro výstavbu v CHKO Žďárské vrchy 4. Pro lokalitu č. II/13 jsou stanoveny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - v ploše II/13 nebude umožněna realizace nových rekreačních objektů nad rámec stávajícího stavu; 5. Pro lokalitu č. II/11 jsou stanoveny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - v ploše II/11 budou případné stavby situovány při spodní, tedy východní hraně lokality v přímé návaznosti na stávající stavby;

7 6. Pro lokalitu II/5 jsou stanoveny následující upřesňující podmínky využití: - podmínkou pro rozhodování v lokalitě II/5 je zpracování územní studie, která bude řešit územně dopravní poměry. Lhůta o vložení údajů o studii do evidence územně plánovací činnosti bude 5 let ode dne vydání Změny č. II. ÚP ROVN Seč. 7. Koncepce dopravní a technické infrastruktury se Změnami č.2 nemění. 8. Řešení Změn č. 2 obsahuje 3 strany textu A4. Grafická část obsahuje Výkres základního členění území (výřezy v měřítku 1:5000), Hlavní výkres (výřezy v měřítku 1:5000);

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Textová část odůvodnění Změn č.2 včetně Odůvodnění zm.č. 2 ÚP ROVN Seč doplněné pořizovatelem - MěÚ Chrudim dle 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb.- kursíva a) Postup při pořízení změny územního plánu Bude doplněno po projednání návrhu Změn č.2 dle 53, odst. 4. Viz bod d). b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Řešené území neleží v rozvojových oblastech vymezených Politikou územního rozvoje ČR 2008 a schválenou Vládou ČR Usnesením č. 929 ze dne a neleží ani ve vymezených specifických oblastech. Z technických koridorů je administrativní území města Seč protnuto vertikálně technickým koridorem P5 souvisejícím s vedením VVTL plynovodu DN 500 PN 63. Na lokality změn nejsou kladeny speciální požadavky vyplývající z navržených koridorů a ploch dopravy a technické infrastruktury kromě jejich zákonné ochrany. Území města Seč je řešeno v rámci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Je nutno respektovat návrhový koridor propojovacího VVTL plynovodu Olešná Náchod - Polsko (rovněž vymezen jako veřejně prospěšná stavba P01), který bude veden v trase plynovodu stávajícího. Návrhové lokality Změn II. s koridorem nekolidují. Rovněž jsou změnami respektovány navržené koridory a plochy regionálních systémů ÚSES (veřejně prospěšná opatření U05, U61, U62). Návrh zm. č. 2 ÚP ROVN Seč není v kolizi s žádným z bodů řešených v "Politice územního rozvoje ČR", která byla schválena vládou ČR dne usnesením č.929. V kapitole 2: Republikové priority územního plánování naplňuje ustanovení zejména následujících bodů: č. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. Dále je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje dne , a to zejména v následujících bodech: - respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, zejména bodů 01, 02, 04 a respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené v čl. 131 a v čl. 133 ZÚR Pk pro krajinu lesozemědělskou a zemědělskou, a to především zásadu: zastavitelné plochy mimo zastavěné území obce lze mimo rozvojové osy a oblasti navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území. Nově navržené zastavitelné plochy vymezené v zm. č. 2 ÚP ROVN Seč navazují na stávající zastavěné území, nedošlo k záboru pozemků určených pro funkci lesa, návrh zm. č. 2 ÚP ROVN Seč vytváří podmínky pro ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu. - ochraňuje a respektuje vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených v čl. 112 (zejména body a) a c)) a 113 (zejména bod a)) ZÚR Pk (vymezení RBK 1357, přítomnost biocentra 896 Proseč a 895 Na Pilce, polygon CHKO Železné hory). - mezi civilizační hodnoty území kraje patří vodní nádrž Seč, jež je návrhem zm. č. 2 ÚP ROVN Seč respektována - VPS P01 propojovací VVTL plynovod Olešná Náchod Polsko není návrhem zm. č. 2 ÚP ROVN Seč upřesňován Zastavitelné plochy jsou řešeny doplňováním jádrového území obce, případně na jejích okrajích, nikoliv rozptýlenou výstavbou v krajině, což je jednou z priorit PÚR ČR i ZÚR Pk. Zastavitelné

24 plochy jsou situovány v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu, pro sjednocení výstavby jsou v některých lokalitách stanoveny i základní regulativy. Dopravní systém zastavěného území je stabilizován a zůstane zachován i do budoucna, při realizaci zástavby v rozsáhlejších lokalitách bude doplněn o místní obslužné komunikace. ZÚR Pk není zm. č. 2 ÚP ROVN Seč narušeny nebo omezovány. c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území Změnou č. 2 ÚP ROVN Seč nedojde k narušení urbanistické struktury města Seč, která byla stanovena platným územním plánem. Předmětem změny je vymezení lokalit pro smíšené území rekreace, smíšené území venkovského typu, ploch veřejné zeleně, ploch výroby a skladování, obytného území venkovského typu a stabilizace plochy lesa. d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Pořizovatelem zm. č. 2 ÚP ROVN Seč byl Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, a to na základě písemného požadavku města ze dne podle 6, odstavce 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Změna č. 2 ÚP ROVN byla pořizována podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění. O pořízení zm. č. 2 ÚP ROVN rozhodlo zastupitelstvo města Seč dne Pořizování zm. č.2 ÚP ROVN začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne bylo oznámeno projednání návrhu zadání zm. č. 2 ÚP ROVN. Návrh zadání byl vystaven na Městském úřadě v Seči a na MěÚ Chrudim. K zadání bylo možné se vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů od dne vyvěšení oznámení. Zadání zm. č. 2 ÚP ROVN Seč bylo schváleno zastupitelstvem města dne Dne v 9 00 hodin proběhlo společné jednání na MěÚ Chrudim o návrhu zm. č. 2 ÚP ROVN Seč dle 50 stavebního zákona. Návrh zm. č. 2 ÚP ROVN byl vystaven od do O upraveném a posouzeném návrhu zm. č. ÚP ROVN proběhlo řízení o územním plánu podle 52 stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení 172 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu zm. č.2 ÚP ROVN Seč se konalo dne v hodin na Městském úřadě v Seči. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky ani námitky nikdo nepodal. e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Dle vyjádření Správy CHKO Železné hory nemůže mít předložená zm. č. 2 ÚP ROVN Seč významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality (stanovisko dle ustanovení 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č.j. 1985/ZH/2009 ze dne ).

25 Stanoviska dotčených orgánů při projednání návrhu ÚP dle 50 Stavebního zákona Vyhodnocení Společné jednání pro dotčené orgány o návrhu zm. č. 2 ÚP ROVN Seč Adresy dotčených orgánů 1. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1 2. Obvodní báňský úřad, Horská 5, P.O.BOX 67, Trutnov 3. Státní energetická inspekce, úz. inspektorát pro PCE kraj, náměstí Republiky 12, Pardubice 4. Krajská hygienická stanice PCE kraje, úz. pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, Chrudim 5. Městský úřad Chrudim, stavební odbor, oddělení ochrany památek 6. Ministerstvo ŽP ČR, územní odbor, Resslova 1229, Hradec Králové 2 7. HZS Pardubického kraje, územní odbor Chrudim, Topolská 569, poš. schr. 37, Chrudim 8. Krajský úřad Pardubice - odbor živ. prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, Pardubice 9. Městský úřad Chrudim - odbor životního prostředí 10. Městský úřad Chrudim - odbor dopravy Nemá připomínek Nemá připomínek Nemá připomínek Souhlas s podmínkou, že plocha II/10b - část jih bude určena pro nerušící výrobu či technickou vybavenost Nemá připomínek V zájmovém území, které je vymezeno administrativním územím města Seč, nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani jakékoli vlivy důlní činnosti Orgán státní správy lesů: Upozorňujeme, že z textové i výkresové části návrhu změny územního plánu vyplývá, že umístěním lokalit označených jako II/1, II/4, II/9, II/13 bude dotčeno OP lesa do 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že odsouhlasení návrhu územně plánovací dokumentace spadá podle 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona č. 289/1995 Sb., do působnosti odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim jako dotčeného orgánu státní správy lesů Ochrana LPF: Kapitola i) odůvodnění změny ÚP bude u OP lesa doplněna o informaci, že stavby nebudou umísťovány v dosahu možného pádu stromů, což znamená cca 25 m od hranice lesa Dochází zde k plánování nové zástavby. V takovém případě požadujeme, aby byla pro větší návrhové plochy zpracována Do výroku bude doplněno, že plocha II/10b - část jih bude určena pro nerušící výrobu či technickou vybavenost. Bráno na vědomí. Do kapitoly i) odůvodnění změny ÚP bude u OP lesa doplněna informace, že stavby nebudou umísťovány v dosahu možného pádu stromů, což znamená cca 25 m od hranice lesa. Pro lokalitu II/5 v Hoješíně bude stanovena podmínka vypracování územně-dopravní studie před zahájením výstavby v této lokalitě.

26 územně-dopravní studie, která bude respektovat níže uvedené obecné podmínky. Především se jedná o lokalitu II/5 v Hoješíně. 11. Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Chrudim, Poděbradova 909, Chrudim 12. Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, Pardubice 13. Správa CHKO Železné hory, Nasavrky 14. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství Adresy orgánů územního plánování sousedních územních obvodů 15. Obec Běstvina 16. Město Třemošnice 17. Městys Bojanov, Bojanov 18, Obec Jeřišno, Jeřišno 25, Jeřišno 19. Obec Horní Bradlo, Dolní Bradlo7, Obec Rušinov, Rušinov 3, Chotěboř 21. Obec Klokočov, Klokočov 105, Chotěboř Ostatní: Lhůta pro vložení údajů o studii do evidence územně plánovací činnosti bude 5 let ode dne vydání zm.č. II ROVN Seč. 22. Krajský úřad Pardubice - odbor strateg. rozvoje kraje, Komenského nám. 125, Pardubice 23. Regio, projektový atelier 24. Povodí Labe K návrhu zadání jsme se vyjádřili dopisem č.j. PVZ/09/32752/Fr/0 dne ,naše vyjádření zůstává nadále v platnosti. Platnost vyjádření k návrhu územně plánovací dokumentace je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud během této doby nebude využito pro schválení Návrhu změny č. II územního plánu ROVN Seč Město Seč Uvést do souladu se zastavitelným územím dle současně platné ÚPD i parcelu p.č. 60/1 v k.ú. Hoješín, jež je součástí návrhové lokality II/5. Do zastavitelného území nezahrnuta plocha po pravé straně při výjezdu ze Seče na Kraskov lesní pozemek, uvést do souladu?? Žádost o vynětí pozemku p.č. 1165/24 v k.ú. Seč ze zastavitelného území Požadavky vznesené během projednávání návrhu zadání byly respektovány. V textové části odůvodnění zm.č. 2 ÚP ROVN Seč bude uvedeno, že všechny plochy řešené původním ROVN či zm.č. 1 ROVN neřešené zm.č. 2 zůstávají nadále v platnosti. Vymezit pozemek p.č. 1165/24 v k.ú. Seč jako novou návrhovou plochu s funkcí lesa a odůvodněním, že se jedná pouze o formální změnu z důvodu souladu v původních mapových podkladech 1:5000 a 1:10000 tak, aby se jednalo o nezastavitelný pozemek.

27 26. Pořizovatel Doplnit úvod výroku dle metodiky ÚÚR. V kapitole 3. výroku nahradit Žďárské vrchy za CHKO Železné hory. V grafické části uvést do souladu se skutečností hranice zastavitelných ploch vymezených zm.č. 2 ÚP ROVN (v části Hoješín) a II/9 a II/9a (Seč). Doplnit úvod výroku dle metodiky ÚÚR. V kapitole 3. výroku nahradit Žďárské vrchy za CHKO Železné hory. V grafické části uvést do souladu se skutečností hranice zastavitelných ploch vymezených zm.č. 2 ÚP ROVN (v části Hoješín) a II/9b a II/9a (Seč). f) Vyhodnocení splnění zadání Zadání Změn č.2 bylo respektováno. Zadání zm. č. 2 ÚP ROVN Seč bylo schváleno Zastupitelstvem města Seč na jeho zasedání dne pod č. usnesení 4/09. Pokyny k dopracování byly v další etapě projednávání zm.č. 1 ÚP Kočí respektovány. g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Změnou územního plánu jsou řešeny lokality uvedené v bodě 1 řešení (výroková část). V grafické části dokumentace jsou rovněž zobrazeny prvky týkající se pouze řešení této změny. Zastavitelné plochy vymezené ÚP ROVN Seč a jeho Změnami 1a a 1b zůstávají v platnosti dle schválených dokumentací, stejně tak zůstává v platnosti funkční využití ploch zastavěného a nezastavěného území. V Kraskově jsou vymezeny následující lokality změny: - II/1 - jedná se o plochu zastavitelnou vymezenou platným ÚPROVN Seč, která byla určena částečně jako území sportu a částečně jako území občanské vybavenosti. Účelem změny je zařazení plochy do funkce, která odpovídá současnému způsobu využití, tzn. do smíšených ploch rekreace. Vymezením lokality II/1 nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy; - II/2 a,b jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy, na níž bude umožněna realizace rodinného domu, na východním okraji zastavěného území v návaznosti na stávající obytné objekty; lokalita je tedy zařazena do funkce smíšené území venkovského typu; číst a leží v zastavěném území, část b mimo něj; V Hoješíně jsou vymezeny následující lokality změny: - II/3 lokalita představuje možnost rozšíření zahrad rodinných domů na severovýchodním okraji zástavby, přičemž části zahrad vymezené mimo zastavěné území jsou vymezeny jako plochy zastavitelné; - II/4 do územního plánu jsou vymezením lokality zahrnuty stávající zahrádky, které nebyly využívány v souladu s územním plánem. Lokalita je zařazena do funkce smíšené území rekreace, která umožní realizaci objektů individuální rekreace; - II/5 proluka v zastavěném území v jižní části Hoješína se změnou územního plánu zahrnuje do smíšeného území venkovského typu pro možnost realizace rodinných domů. Plošný rozvoj zemědělské výroby, který umožňoval platný územní plán se v této části Hoješína nepředpokládá; V Dlouhé Vsi je vymezena jedna lokalita: - II/6 jedná se o změnu funkčního využití zastavěného území (není vymezována nová zastavitelná plocha), která mimo objektů pro rekreaci umožní realizaci rodinného domu;

28 V Seči jsou vymezeny následující lokality změny: - II/7 plocha je vymezena jako veřejná zeleň bez možnosti zastavění; - II/8 jedná se o lokalitu na okraji zastavěného území, která je logicky zařazena do ploch obytných. Dosavadní využití (nízká zeleň) dle UP ROVN neodpovídalo skutečnému využití lokality obytné zahrady; - II/9 logické doplnění oboustranné zástavby na západním okraji Seče; přičemž část 9a je již zastavěna (uvedení stavu v území do souladu s ÚP), část 2b je vymezena jako plocha zastavitelná; - II/10a, II/10b plochy určené pro výrobu a skladování jsou umístěny na severním okraji Sečen při silnici III. třídy. Plochy navazují na stávající podnikatelské objekty. Z důvodu polohy v CHKO je v podmínkách využití lokalit uvedeno jako nepřípustné využitírealizace fotovoltaických elektráren. Lokality se nacházejí při silnici III. třídy v poloze, kde se nová zástavba nebude vzhledem k okolnímu terénu uplatňovat v dálkových pohledech ; - II/13 jedná se o zastavěné území jižně Seče, které bylo vymezeno jako území občanské vybavenosti. Z důvodu, že jde o plochu, kde se nacházejí jednotlivé chatky, které jsou ve vlastnictví soukromých osob, je Změnami č. 2 lokalitě určeno odpovídající funkční využití. Z důvodu nutnosti nezvyšovat podíl zastavění lokality, je v návrhu změny uvedena podmínka, že není možno zvyšovat počet rekreačních objektů nad rámec stávajícího stavu; - II/14 jedná se o změnu zastavěného území na východním okraji Seče, objekty kdysi sloužily jako bývalá vojenská hláska. Změna územního plánu představuje využití dle současného stavu. Lokalitou II/14 není vymezována nová zastavitelná plocha. - II/15 jedná se o stabilizovanou plochu lesa (PUPFL), která je ve Změně č. 2 zařazena z důvodů nutnosti upřesnění jejího využití, neboť ve funkčním využití ÚP ROVN Seč je ve výkresech v měřítku 1 : a 1: uvedená vždy jinak. V Proseči je vymezena jedna lokalita: - II/11 jedná se o plochu umožňující rozšíření areálu soukromě hospodařícího zemědělce. Vzhledem k exponované poloze jsou v návrhu změny uvedeny podrobnější podmínky prostorového uspořádání, resp. umístěn staveb při spodní hraně vymezené lokality; V Ústupkách je vymezena jedna lokalita: - II/12 jedná se o drobné zarovnání zastavěného území chatové osady na severovýchodním okraji Ústupek; Lokality ve Změnách č.2 jsou zařazeny jednak do funkčních ploch vymezených platným ÚP ROVN Seč (smíšené území rekreace, smíšené území venkovského typu, obytné území venkovského typu), jednak jsou pro ně stanoveny funkční plochy, pro které je touto změnou definováno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití (plochy veřejné zeleně, plochy výroby a skladování, plochy výroby a skladování zemědělská malovýroba). Nově stanovené funkční plochy jsou definovány v kap. 3 řešení Změn č. 2. Plochy výroby jsou stanoveny v souladu s 11 vyhlášky 501/2006 Sb. a plochy veřejné zeleně jsou stanoveny z důvodu nutnosti vymezen systému sídelní zeleně (odůvodnění vymezení ploch dle přílohy č.7, části I., odst.1, písm. c vyhlášky 500/2006 Sb.). Koncepce dopravy se změnou územního plánu nemění, jedná se o zastavitelné plochy, které je možno bezproblémově napojit na stávající dopravní síť, nebo se jedná o změnu funkčních ploch stabilizovaných, které jsou na dopravní systém již napojeny. Změnami č.2 nedochází ke změně koncepce technické infrastruktury, lokality změn budou napojeny na stávající systémy technické infrastruktury. V lokalitách, kde není koncepčně vyřešeno odkanalizování a zásobování vodou, budou odpadní vody likvidovány individuálně v souladu s platnými předpisy a objekty budou zásobovány z vlastních zdrojů vody a to do doby koncepčního řešení. Změny č. 2 si nevyžádaly vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření.

29 Navrženými změnami se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci rozvojových lokalit nejsou navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou v rámci rozvojových lokality vymezen plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. Změnami č. 2 nebude dotčen žádný objekt, zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Je nutno respektovat skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen dle 22, 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Je nutno respektovat, že se řešené lokality nacházejí v CHKO Železné hory. Lokality změn nezasahují do žádného maloplošného chráněného území přírody ( dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) ani do lokalit NATURA 2000 (EVL Chrudimka). Řešené lokality nezasahují do ploch ani koridorů systému ekologické stability. V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů v území. V řešeném území nebylo stanoveno záplavové území. Předmětné změny není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Při realizaci záměrů je nutno respektovat limity využití vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí. Grafickou část odůvodnění Změn č.2 tvoří Koordinační výkres a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:5000 výřezy, které jsou nedílnou součástí odůvodnění Změn č. 2. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem Změn II. jsou lokality s místním dosahem působnosti, neobsahuje odůvodnění výkres širších vztahů (nedochází k ovlivnění území sousedních obcí). h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vzhledem k faktu, že Krajský úřad Pardubického kraje neuplatnil k zadání požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Změny č.2. zpracováno. Změny č. 2 nebudou mít svým charakterem a rozsahem vliv na udržitelný rozvoj území. Nebylo požadováno viz zadání zm.č. 2 ÚP ROVN Seč. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno Dle vyjádření orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Pardubicích, není nutno návrh zadání zm.č. 2 ÚP ROVN Seč posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí (podle ustanovení 22 písm. e) a 10i odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, pod č.j /2009/OŽPZ/PI ze dne ).

30 i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Vyhodnocení potřeby nových zastavitelných ploch dle 55 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb, V řešeném území jsou zastoupeny půdy různé kvality, půdy I. a II. třídy ochrany se vyskytují i v návaznosti na zastavěné území jednotlivých místních částí. Půdy I. a II. třídy ochrany budou dotčeny zejména v souvislosti s vymezením lokalit: - II/10a, II/10b na severním okraji Seče jedná se o vymezení ploch pro výrobní aktivity v místech, kde již se výroba rozvíjí. Vzhledem ke konfiguraci terénu, poloze v CHKO a rozvržení jednotlivých funkcí v území není možné rozvoj těchto aktivit směřovat do jiných částí města; - II/3, II/4, II/12 pouze minimální plochy záborů, lokalita II/4 je v současnosti využívána jako oplocené zahrádky; - II/5 v Hoješíně, kde se v návaznosti na zastavěné území vyskytují téměř výhradně půdy I. třídy ochrany (rozsah lokality byl oproti původnímu požadavky zmenšen na polovinu v rámci proluky zastavěného území, přičemž nový zábor ZPF je minimální. Větší část lokality představuje změna využití ploch stabilizovaných); - II/7 vymezena pro veřejnou zeleň, jejíž součástí budou i travnaté plochy; - II/11 pro zemědělskou malovýrobu, navazuje na sousední areál soukromého zemědělce v Proseči; Přehled předpokládaného odnětí ZPF v zastavěném území (intravilán) Číslo lokality II/2a II/5 II/8 II/9a Návrh funkčního využití lokality smíšené území venkovského typu smíšené území venkovského typu obytné území venkovského typu obytné území venkovského typu celková výměra lokality (ha) BPEJ Výměra zemědělské půdy Třída ochrany Druh pozemku dílčí výměra (ha) 0, III. zahrada 0,10 2, III. t.t.p. 0, I. t.t.p., orná 0, II. orná 0,02 0, III. orná 0,51 0, III. t.t.p. 0, V. t.t.p. 0,27 Výměra nezemědělských pozemků (ha) 1,82ha bez záboru změna funkce součet 3,07 1,25 1,82 Přehled předpokládaného odnětí ZPF mimo zastavěné území (extravilán) Číslo lokality II/2b II/3 II/4 II/7 II/8 II/9b Návrh funkčního využití lokality smíšené území venkovského typu smíšené území venkovského typu smíšené území rekreace celková výměra lokality (ha) BPEJ Výměra zemědělské půdy Třída ochrany Druh pozemku dílčí výměra (ha) Výměra nezemědělských pozemků (ha) 0, III. orná 0,54 0,02 0,08 veřejná zeleň 7,39 obytné území venkovského typu obytné území venkovského typu V. t.t.p. 0, I. t.t.p., orná 0,02 0, I. t.t.p. 0,01 0, I. orná 1, II. t.t.p. 1, III. t.t.p., orná 1,6 0, III. orná 0,51 0, III. t.t.p. 0, V. t.t.p. 0,29 2,96

31 II/10a výroba 1, I. t.t.p. 1, I. t.t.p. 0,12 0,12 II/10b výroba I. t.t.p. 1,88 0,12 II/11 malozemědělská výroba 0, I. t.t.p., orná 0,4 II/12 rekreace 0, I. orná 0,12 součet 13,59 9,85 3,74 Přehled lokalit bez nového záboru ZPF: Číslo lokality Návrh funkčního využití lokality způsob vymezení změny II/1 smíšené území rekreace bez záboru ZPF změna funkce stávajících ploch sportu II/6 smíšené území rekreace bez záboru ZPF změna funkce stávajících ploch rekreace II/13 smíšené území rekreace bez záboru ZPF změna funkce stabilizovaných ploch zastavěného území ploch II/14 smíšené území rekreace bez záboru ZPF změna funkce stabilizovaných ploch zastavěného území II/15 stabilizovaná plocha PUPFL Navrženou změnou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Je nutno respektovat pásmo 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní správy lesů. Do ochranného pásma lesa zasahují lokality II/1, II/4, II/9, II/13, v každém případě je nutno neumísťovat stavby blíže než 25 m od hranice lesa. Lokalita II/15 je ve Změně č. 2 uvedena z důvodu nutnosti upřesnění jejího využití v ÚPD obce Seč. Jedná se o stabilizovanou plochu lesa. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Návrh zm.č. 2 ÚP ROVN Seč vycházel především z požadavků vlastníků pozemků, příp. investorů a obce, byl zpracován s ohledem na zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Rozsah navrhovaných ploch se jeví jako průměrný, s ohledem na rekreační potenciál obce a její rozvojové možnosti je odůvodnitelný. Navrhovány jsou nové plochy pro bytovou výstavbu, pro rekreaci, veřejnou zeleň a lokality pro rozvoj ploch výroby a skladování. Urbanistický návrh obce vychází především z požadavku vzájemné koordinace stávající zástavby se všemi navrhovanými změnami ve využití území a je dán požadavkem na ochranu stávajícího sytému sídlení zeleně. Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany zemědělské půdního fondu (dále jen OZPF) dle 17a písm.a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon ), vydal dle ustanovení 5 odst. 2 zákona souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení zm.č. 2 ÚP ROVN Seč na OZPF ve smyslu ustanovení 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. dne pod č.j. KrÚ 72860/2010/OŽP/Bo. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 16,6600 ha. j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Žádná námitka nebyla během projednávání vznesena. k) Vyhodnocení připomínek Žádná připomínka nebyla během projednávání vznesena.

32 Grafická část odůvodnění Změn č.2 Koordinační výkres (výřezy) 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřezy) 1 : 5 000

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Poučení: Proti ZMĚNÁM Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU REKREAČNÍ OBLASTI VODNÍ NÁDRŽE SEČ, vydaných formou opatření obecné povahy, nelze podle 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, po tuto dobu je v úplné podobě k nahlédnutí na Městském úřadu Seč a na webových stránkách obce ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU REKREAČNÍ OBLASTI VODNÍ NÁDRŽE SEČ bude po nabytí účinnosti uložena na Městském úřadu Seč, na Městském úřadu Chrudim (odbor územního plánování a regionálního rozvoje), na Městském úřadu Třemošnici (stavební úřad) a na Krajském úřadu Pardubického kraje. Podle tohoto opatření obecné povahy se postupuje při rozhodování v území podle stavebního zákona a dalších právních předpisů. Marcel Vojtěch starosta města Lubor Schmitt místostarosta města

Změna č. 1 Územního plánu Kočí

Změna č. 1 Územního plánu Kočí Změna č. 1 Územního plánu Kočí Zastupitelstvo obce Kočí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst.

Více

a) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

a) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Odůvodnění zm.č. 2 ÚP města Ronov nad Doubravou pořizovatel : MěÚ Chrudim Odůvodnění dle 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb. Obsah: Textová část: a) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části obce Trpišov Zastupitelstvo město Slatiňany, jako věcně příslušný

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4 J A B L O N N É N A D O R L I C Í Ú Z E M N Í P L Á N Z M Ě N A Č. 4 NÁVRH 2015 1 OBSAH A. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část Výkres základního členění - 1x výřez

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 Nová Role Vyřizuje: Ing. Jan Humplík, pověřená osoba pořizovatele, tel. 353 540 116, 602 310 355 Č.J.: V Nové Roli dne: 26.7.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 5. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK: ) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Zastupitelstvo obce Hrádek rozhodlo

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Upravený návrh březen 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000 A.2.2 Hlavní

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Územní plán města Nová Role

Územní plán města Nová Role Územní plán města Nová Role Z měna3/bv3 Pořizovatel: Městský úřad Nová Role, smluvně zastoupený společností Moyo holding. a.s. Dalovice, osobou ing. Janem Humplíkem, splňujícím kvalifikaci pro výkon územně

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny

Opatření obecné povahy-změnu č. 4 ÚPNSÚ města Trhové Sviny, 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny 1 Opatření obecné povahy Města Trhové Sviny Číslo 1 / 2009 ze dne 2.2.2009 Zastupitelstvo města Trhové Sviny, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 Obec Trhanov Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Orgán územního plánování Pořizovatel oprávněná osoba Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a ÚP

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy Obec Hovězí Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Hovězí, jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: říjen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy Obec Žeravice Žeravice 40 697 47 Žeravice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet stran: 8 V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 SEDLEC - PRCICE

Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 SEDLEC - PRCICE Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 " SEDLEC - PRCICE ÚZEMNí PLÁN OBCE v v ZMENA C. 1, NAVRH RNDr. jedn ibor

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

Projednávání zadání změny ÚP Proseč u Skutče - vyhodnocení podnětů a připomínek

Projednávání zadání změny ÚP Proseč u Skutče - vyhodnocení podnětů a připomínek Projednávání zadání změny ÚP Proseč u Skutče - vyhodnocení podnětů a připomínek Schvalované zadání ÚP Proseč bylo pořizováno a projednáváno dle platných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Územní plán Vysoká Srbská

Územní plán Vysoká Srbská O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 1 1 Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY

ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY ÚZEMNÍ PLÁN TUNĚCHODY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16. 1. 2008. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace. 2. KONCEPCE ROZVOJE

Více

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. VELKÉ NĚMČICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel:

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel: Návrh Zadání změny č. 8 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 8: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více