J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4"

Transkript

1 J A B L O N N É N A D O R L I C Í Ú Z E M N Í P L Á N Z M Ě N A Č. 4 NÁVRH

2 OBSAH A. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část Výkres základního členění - 1x výřez 1: Hlavní výkres 1x výřez 1 : B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1 Textová část B.2 Grafická část Koordinační výkres -1x výřez 1: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - 1x 1: výřez Výkres ZPF, zeleň 1x výřez 1 : POŘIZOVATEL Městský úřad ŽAMBERK odbor regionálního rozvoje a územního plánování Bc. MELANIE HOLUBOVÁ, DiS STAROSTA MĚSTA MIROSLAV WÁGNER PROJEKTANT SPOLUPRÁCE Ing. arch. MICHAL PANUŠČÍK JANA FRÝDLOVÁ Srpen 2015 ATELIER AUREA spol. s r. o. 2

3 A1 Textová část Zastupitelstvo města Jablonné nad Orlicí příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen stavební zákon ), za použití 43 odst. 4 a 55 odst. odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,v platném znění, ve spojení s ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona v y d á v á opatřením obecné povahy č.. tuto Změnu č. 4 Územního plánu města Jablonné nad Orlicí, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí č. 08/ZM/2004 ze dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2004; změněného změnou č. 1 Územního plánu města Jablonné nad Orlicí, schválenou usnesením Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí č. 20/ZM/2006 ze dne ; změněného změnou č. 2, vydanou opatřením obecné povahy č. 2/2011 ze dne č. zasedání 6/ZM/2011 a změněného změnou č. 3 vydanou opatřením obecné povahy č. 1/2013 ze dne pod č. usnesení 15/ZM/2013. Územně plánovací dokumentace se mění takto: 1. Hranice zastavěného území byla aktualizována ke dni v souladu se stavebním zákonem. 2. Nově se vymezuje zastavitelná plocha BC čistě obytná zástavba s touto charakteristikou: Číslo lokality: Z4/BC Název lokality: Lubník Stávající funkční využití: travnaté plochy 0206 Navrhované funkční využití: BC čistě obytná zástavba Výměra lokality: 0,5 ha Dotčené pozemky: část pozemku p. č. 737/1 Pro funkční plochu BC čistě obytná zástavba platí regulativy uvedené v obecné závazné vyhlášce města č. 1/ Mění se stávající funkční využití pozemků parc. č. 241/36, 582 a 243/15 v katastrálním území Jablonné nad Orlicí z kategorie 0206 (travnaté plochy) na plochy 0205 (VZ veřejná zeleň, parky, hřbitovy) přestavbová plocha. Pro funkční plochu VZ veřejná zeleň, parky, hřbitovy) platí regulativy uvedené v obecné závazné vyhlášce města č. 1/2014. Doplňuje se podmíněně přípustné využití: Při realizaci respektovat odstupové vzdálenosti mezi stávající zástavbou rodinných domů a novým pohřebištěm realizací dostatečnou šíří pásu zeleně. 3

4 Podrobnější charakteristika plochy přestavby (mění se stávající využití v zastavěném území) Číslo lokality: Z4.1 Název lokality: U kostela Stávající funkční využití: travnaté plochy 0206 Navrhované funkční využití: VZ veřejná zeleň, parky, hřbitovy Specifické podmínky: zachovat volný průhled na kulturní památku kostel sv. Bartoloměje a případné prostorově výraznější prvky budoucí parkové úpravy soustředit na parcelu 241/36 mimo pohledovou osu kostela; plochu navazující na areál kostela ze západu ponechat převážně volnou Výměra lokality: 0,3771 ha Dotčené pozemky: 241/36, 582, 243/15 4. V rámci změny č. 4 se zpřesňuje trasa biokoridoru RK 872, který vede přes stávající obytnou zástavbu a přesouvá do nejbližší volné trasy v souladu s platnou metodikou ÚSES. 5. Nově se vymezuje plocha TV technické vybavení s touto charakteristikou: Číslo lokality: Z4.3 Název lokality: Kolonie Stávající funkční využití: lesní plochy 0202 Navrhované funkční využití: TV technické vybavení Výměra lokality: 0,06 ha Dotčené pozemky: část pozemku p. č Pro funkční plochu TV technické vybavení platí regulativy uvedené v obecné závazné vyhlášce města, a to: 0510 TV - Technické vybavení Plochy veřejné technické vybavenosti jako jsou na příklad - trafostanice, čistírny odpadních vod, regulační stanice, areály technických služeb, radiokomunikační prvky, samostatně situované areály separovaného sběru atd. Hlavní využití: Plochy a linie sloužící technické vybavenosti. Přípustné: Trafostanice. Čistírny odpadních vod. Čerpací stanice. Regulační stanice. Další veřejné technické prvky vrty, studny, monitoring, vysílače, převaděče atd. Areály technických služeb. Samostatně situované areály separovaného sběru, atd. Stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací. Doplňující a izolační zeleň. Manipulační plochy. 4

5 Nepřípustné: Stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností přípustných. Jde zejména o stavby pro bydlení, rekreaci, občanského vybavení a kultury. 7.Byla zajištěna návaznost lokálních ÚSES na platný ÚP Jamné nad Orlicí (LK2 a LK 10). A.2 GRAFICKÁ ČÁST Výkres základního členění - 1x výřez 1:5 000 Hlavní výkres 1x výřez 1:

6 B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1 TEXTOVÁ ČÁST 1. Postup pořízení změny územního plánu. Zahájení prací: O pořízení změny č. 4 územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo města ze dne usnesením č. 22/ZM/2014. Žádost o pořízení úřadu územního plánování v Žamberku byla také schválena tímto usnesením. Určeným zastupitelem pro pořízení změny je Ing. Pavel Černohous (č. usnesení 3/ZM/2015 ze dne ). Pro zpracování návrhu zadání bylo využito stávající platné územně plánovací dokumentace a aktuální územně analytické podklady ORP Žamberk. Zadání: V období od do byl projednáván návrh zadání změny. V průběhu projednávání měly možnost dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky na obsah územního plánu. Ve stejné lhůtě mohly uplatňovat své podněty sousední obce. K předloženému návrhu bylo podáno stanovisko KrÚ Pardubice, odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a na vymezené ptačí oblasti, neboť území dotčené koncepcí není v blízkosti žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Orgánem posuzování vlivů na životní prostředí KrÚ Pardubice bylo sděleno, že není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí, neboť navrhované záměry nesměřují k naplnění záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů. Návrh zadání byl ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a doplněn dle požadavků dotčených orgánů a předložen zastupitelstvu ke schválení. Zadání bylo schváleno na 24. zasedání zastupitelstva, které se konalo (č. usnesení 24/ZM/14). Návrh - společné jednání: Projednávání návrhu územního plánu bylo zahájeno od do Společné jednání bylo vypsáno od 10:00 hodin na MěÚ v Žamberku. Do doby společného jednání nebyl podán požadavek o prodloužení lhůty pro podání stanoviska. V průběhu projednávání byl vydán nesouhlas s předloženým vyhodnocením důsledků na OZPF k lokalitě Z4.2 a proto byl tento návrh na vymezení zastavitelné plochy z dokumentace vypuštěn. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu změn ÚP a zajistil upravení návrhu, který s vyhodnocením stanovisek a připomínek sousedních obcí a veřejnosti po společném jednání se žádostí o stanovisko postoupil krajskému úřadu Pardubice. V průběhu projednávání návrhu byla Městem Jablonné nad Orlicí (ZM) podána žádost o doplnění změny č. 4 o změnu funkčního využití části pozemku p. č. 261 (lesní pozemek) v k. ú. Jablonné nad Orlicí na nové funkční využití technického vybavení (usnesení 14/RADA/2015 z ). Pozemek je součástí areálu sběrného dvora a není v současné době zalesněn. V předběžném vyjádření se orgán státní správy lesů vyjádřil, že nemá námitky k odnětí části pozemku p. č. 261 pro účely překladiště. Návrh - veřejné řízení: Bude doplněno na základě projednání. 6

7 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z pohledu Politiky územního rozvoje ČR, vydanou vládou České republiky jsou navrhované lokality situovány mimo rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti, koridory technické infrastruktury a související rozvojové záměry. Změna č. 4 respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje a rovněž priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Změna č. 4 ÚPM respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly stanovené pro rozvojovou osu krajského významu OSk 3 stanovené ve čl. 38 a 39 ZÚR Pk. Dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) se řešené území nachází v rozvojové ose krajského významu OSk Ústí nad Orlicí Letohrad Žamberk. ZÚR Pk stanovují v ose OSk 3 tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: a) Územní rozvoj soustředit do měst Žamberk, Letohrad, Jablonné nad Orlicí. b) Posílit využívání železniční trati Ústí nad Orlicí-Letohrad-Jablonné nad Orlicí- Lichkov. c) Respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. ZÚR Pk stanovují v ose OSk tyto úkoly pro územní plánování: a) Ověřit možnosti územního rozvoje měst Žamberk, Letohrad a Jablonné nad Orlicí. b) Respektovat požadavky na ochranu městských památkových zón Jablonné nad Orlicí, Letohrad a Žamberk. c) Respektovat požadavky na ochranu evropsky významné lokality Tichá Orlice, přírodní památky Letohradská bažantnice a přírodního parku Orlice. d) Respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených čl. 112: nadregionálního biokoridoru K81, regionálních biocenter 357 Vadětín, 408 Panská dolina, 461 Les u Hrklice, 494 Obora, 1924 Sutice, regionálních biokoridorů 818 Suchá K81, 822 Studenský horní les Těchonín, 865 Žampach Vadětín, 866 Vadětín Kamenný vrch, 870 Vadětín Les u Hrklice, 871 Les u Hrklice Sutice, 872 Sutice RK 822. V rámci změny byla zpřesněna trasa biokoridoru RBK 872 s dodržením prostorového parametru biokoridoru z důvodu jeho střetu se zastavěným územím. Dále byla zajištěna návaznost a zpřesnění tohoto RBK 872 na sousední území v severní části na obec Sobkovice. Byla zajištěna návaznost lokálních ÚSES se sousedním územím z Jamného nad Orlicí zakreslením pokračováním trasy LK 10 s vyústěním do LK 2. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje zařazují město Jablonné nad Orlicí do kategorie centra osídlení ostatních obcí s pověřeným obecním úřadem, kde je žádoucí udržení případných obslužných funkcí. Změna č. 4 vytváří předpoklady pro zvýšení atraktivity a návštěvnosti města a tím i posílení obslužných funkcí. Dle čl. 143 ZÚR Pk je nutné zajistit vymezení a zpřesnění koridou pro umístění stavby E02 nadzemní vedení 2x 110 kv TR Žamberk TR Jablonné nad Orlicí. Tato veřejně prospěšná stavba končí na hranici s obcí Bystřec stavbou elektrické stanice; koridor E02 nadzemního vedení zde nezasahuje a tudíž není v UDP zpřesňován. 7

8 Území se nachází v krajině s předpokládanou vyšší mírou urbanizace (čl.137), krajině lesozemědělské (131), lesní (127) a sídelní (135), kde změnou nedochází k narušení stanovených zásad pro plánování změn v území. Mezi kulturní hodnoty území kraje je zařazena městská památková zóna Jablonné nad Orlicí a mezi civilizační hodnoty území kraje je zařazena nadmístní komunikační síť tvořená silnicí I. třídy č. 11 a železniční trať celostátního významu č U lokality Z4. 1 bylo zohledněno její umístění v městské památkové zóně, kde se nachází kulturní památka kotel sv. Bartoloměje se starým hřbitovem a kříž. Navržená změna č. 4 územního plánu respektuje priority územního plánování. Město Jablonné nad Orlicí sousedí s obcemi Orličky, Jamné nad Orlicí, Sobkovice, Mistrovice a Bystřec. Předmětem změny č. 4 je změna funkčního využití plochy z travnatých ploch na veřejnou zeleň, parky, hřbitovy v zastavěném území města a změna funkčního využití pozemku p. č. 261 na funkční využití technické vybavení; z těchto záměrů nevyplývají nároky na koordinaci z hlediska širších územních vztahů. 3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Návrh změny č. 4 je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu ustanovení 18 stavebního zákona, neboť: - zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, - jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a je zajištěna ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů, - jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a je zajištěna ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Návrh změny č. 4 je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu ustanovení 19 stavebního zákona, neboť: - zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, - prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, - stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, - stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Změna č. 4 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, nic nebrání zabezpečení trvale udržitelného rozvoje a souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. 8

9 4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Návrh změny ÚP č. 4 je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Do 30 dnů ode dne společného jednání mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska; sousední obce mohly ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího území. Ve stanovené lhůtě sousední obce neuplatnily připomínky. Dotčené orgány se vyjádřily takto: Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Hradec Králové, č. j. 578/550/15-Hd z do jihozápadní hranice zasahuje ložiskové území Mistrovice a jsou zde evidovány 2 plochy potenciálních sesuvů. Vyhodnocení: Tyto limity jsou obsaženy v platném územním plánu koordinačním výkresu. Řešené lokality změnou č. 4 se nachází mimo tyto prvky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, č. j.: MPO 16631/2015 z neuplatňují připomínky. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, č. j. HSPA /2015 z souhlasné koordinované stanovisko. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, č. j. MOCR / z stanovisko s upozorněním na jevy z ÚAP. Vyhodnocení: Stanovisko obsahuje výčet územně analytických podkladů, které jsou územně plánovacími podklady pro změnu územně plánovací dokumentace. Jsou obsahem části výřezu koordinačního výkresu a v platném ÚP. Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. KrÚ 21130/2015/OŽPZ/Se z Orgán ochrany ovzduší - bez požadavků Orgán ochrany přírody bez námitek Orgán ochrany ZPF samostatné stanovisko bylo vydáno a Dne byl příslušným orgánem ochrany ZPF KrÚ vydán nesouhlas k navrhovanému vyhodnocení důsledků na OZPF v souvislosti se změnou zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, kdy bylo požadováno z důvodu neprokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu, vypuštění lokality Z4.2 (parcela p. č. 737/1)a požadováno upravení výměr navrhovaných ploch v tabulkové části návrhu. Vyhodnocení: byla pořizovatelem žádost doplněna a opětovně podána o nové samostatné stanovisko s dotazem na použití přechodných ustanovení novely zákona o ZPF. 9

10 Nové stanovisko bylo obdrženo souhlasné k lokalitě Z4.1 k navrhované ploše zeleně a opět nesouhlasné s lokalitou Z4.2 plocha využití pro bydlení, která byla dále z návrhu vypuštěna. Orgán státní správy lesů bez připomínek Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, č. j. KHSPA 04461/2015/HOK-UO z s využitím navrhovaných lokalit souhlasí. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj Hradec Králové č. j. 630/15/52.104/Št z souhlas. Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, Praha, č.j. SPU /2014 z bez připomínek,; v lokalitách změn se nenachází stavby vodních děl hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. České Dráhy, odbor správy a prodeje majetku, č.j. 3579/2015-O32 z upozornění na majetek ve vlastnictví ČD, kdy tento návrhem změn není dotčen. Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. MUZBK /2014/ZPZE/POKM/SOU/139 z neuplatňují připomínky k návrhu. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, č. j. NPÚ- 361/34875/2015 z lokalita Z4.1 zasahuje do památkově chráněného území 2029 do městské památkové zóny Jablonné nad Orlicí, kde se v bezprostřední blízkosti nachází kulturní památka - kostel sv. Bartoloměje se starým hřbitovem a kříž. Celé území je nutné chápat jako území s archeologickými nálezy. Při koncipování parkových úprav je nutné respektovat volný průhled na areál kostela jeho průčelí a příp. výraznější parkové úpravy soustředit na parcelu 241/36 mimo pohledovou osu kostela a plochu navazující na areál kostela ze západu ponechat převážně volnou. Vyhodnocení: Stanovisko bude zohledněno v textové části; podmínka bude uplatněna v dalším stupni řízení realizace stavby. 6. Vyhodnocení splnění zadání Dokument se zabývá požadavky obsaženými v Zadání změny č. 4 územního plánu Jablonné nad Orlicí. Toto zadání bylo schváleno usnesením ZM Jablonné nad Orlicí pod č. usnesení 24/ZM/2014. Požadavky uvedené v zadání byly do územního plánu zapracovány takto: 1- požadavek Města Jablonné n. O. na změnu využití funkční plochy z travnatých ploch na veřejnou zeleň, parky, hřbitovy (VZ). Zapracování do změny: v rámci změny č. 4 bylo zařazeno nové funkční využití pozemků p. č. 241/36, 582 a 243/15 v k. ú. Jablonné n. O. z travnaté plochy na VZ veřejnou zeleň. Jelikož 10

11 se jedná o změnu funkčního využití v zastavěném území města, jedná se o přestavbovou lokalitu. 2 - návrh na změnu funkčního využití travnatých ploch pro bydlení (BC) na části pozemku p. č. 737/1 (p. Pauk). Zapracování do změny: v rámci změny č. 4 bylo vymezeno nové funkční využití na části pozemku na BC čistě obytné území. V průběhu projednávání s dotčenými orgány byl orgánem ochrany ZPF KrÚ Pardubice vydán nesouhlas se samostatným vyhodnocením předložených důsledků na OZPF k lokalitě Z4.2 z důvodu neprokázání zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu u této plochy, která byla navržena na zemědělské půdě s třídou ochrany I. Proto byla tato lokalita dále z dalšího projednávání návrhu vypuštěna. 3 z projednávané změny č. 4 vyplynulo upravení hranice pozemku p. č 788/24 v souladu s právním stavem a zpřesnění trasy regionální biokoridoru 872, která vedla přes zastavěné území. Trasa byla po odsouhlasení se zpracovatelem ÚSES navržena do části nezastavěného území s dodržením parametrů daných pro umístění biokoridoru. Byla zajištěna návaznost lokálních biokoridorů na sousední území. 4 po společném jednání bylo zastupitelstvem města schváleno a požadováno upravení pozemku p. č. 259/1 jako funkční plochu TV 2(byla překryta vrstvou SR 5) a zařazení změny funkčního využití části pozemku p. č. 261 na plochu technického vybavení (TV). Nesrovnalosti překrytí dvou ploch byla odstraněna v grafické části UPD. a)požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Zapracování požadavků vlastníků pozemků na změnu využití území je uvedeno výše. Byla aktualizována hranice zastavěného území k datu Při zpracování změny č. 4 byla respektována struktura ploch vymezená v platné územně plánovací dokumentaci obce. Zapracování požadavků vyplývajících z aktualizované Politiky územního rozvoje ČR 2008 a ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je uvedeno v kapitole 2. Návrh změny č. 4 respektuje stanovené limity využití území, přírodní, civilizační a kulturně urbanistické hodnoty v území i omezení vyplývající z vlastností území. V územním plánu stanovená koncepce veřejné infrastruktury zůstane zachována; nevzniká potřeba souvisejícího vymezení plochy veřejného prostranství. b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Nově nejsou vymezovány žádné plochy ani koridory územních rezerv. c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo Nejsou navrhovány nové plochy veřejně prospěšných staveb, opatření ani asanací. d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 11

12 Nové územní studie nejsou vymezovány. e) případný požadavek na zpracování variant řešení Variantní řešení nebylo požadováno. f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh změny č. 4 byl zpracován v nezbytném a přiměřeném obsahu podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. g) v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán pro část území města Nerelevantní. h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Viz kapitola 8 této textové části. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty V rámci zpracování změny byla aktualizována hranice zastavěného území v souladu s 58 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu k datu Do zastavěného území byl zahrnut pozemek p. č. 788/24, který souvisí s úpravou stávajícího stavu hranic pozemků. Dle zadání byla projednávána lokalita Z4.2 vymezení funkční plochy pro bydlení, avšak tato musela být z projednávání vypuštěna, neboť v průběhu projednávání návrhu vstoupila v platnost novela zákona o ochraně ZPF, která neumožňovala žádné další funkční plochy na půdách tř. ochrany I a II a nebyl zdůvodněn vyšší veřejný zájem. Dotčené pozemky za kostelem ( 241/36, 582 a 243/15) jsou v současné době zatravněné plochy. Změna kategorie zeleně administrativně umožní městu realizovat (financovat) parkové úpravy s vysokým stupněm údržby, drobnou architekturou a rozptylovou loučkou. Jelikož se jedná o realizaci rozšíření pohřebiště prakticky v centru města, je nutné obě funkce bydlení opatřit podmínkami vzájemného oddělení těchto dvou ploch. Proto bylo do plochy VZ do podmíněně přípustného využití doplněna podmínka realizace ochranného pásu zeleně nejen z důvodů hygienických, ale také estetických. V ÚP z roku 2002 byla trasa RK 872 převzata z generelu ÚSES v měřítku 1 : (1 : ). Generel ÚSES zpracovaný před rokem 2000 byl koncepční dokument. Biokoridory byly zobrazeny v podstatě grafickou značkou, čárou mezi biocentry. Podrobnější polohopis (parcelace, rozptýlená zástavba, apod.) byl pod rozlišovací možností mapových podkladů ÚSES. Při průmětu biokoridorů z generelů do podkladových map ÚP (1 : 5000) docházelo ke kolizím tras biokoridorů se skutečným stavem území (terénní konfigurace, stávající způsob využití území, zástavba, parcelace, apod.). Podle tehdejší metodiky pro pořizování ÚPD byly prvky ÚSES z generelů ÚSES zvětšeny do měřítka ÚP a bez jakýchkoliv modifikací převedeny do územního plánu s tím, že trasy budou později upřesněny samostatnými projekty ÚSES. Většinou, stejně jako v případě RK 872 k tomu nedošlo. V případě pořízení nového územního plánu města Jablonné nad Orlicí budou prvky USES zařazeny do veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění. 12

13 V průběhu projednávání návrhu byla Městem Jablonné nad Orlicí (ZM) podána žádost o doplnění změny č. 4 o změnu funkčního využití části pozemku p. č. 261 (lesní pozemek) v k. ú. Jablonné nad Orlicí na nové funkční využití technického vybavení (usnesení 14/RADA/2015 z ). Pozemek je součástí areálu sběrného dvora a není v současné době zalesněn. V předběžném vyjádření se orgán státní správy lesů vyjádřil, že nemá námitky k odnětí části pozemku p. č. 261 pro účely překladiště. V rámci této žádosti bylo dále požadováno správné zakreslení zastavěného území v prostoru překladiště odpadů, kdy areál není zahrnut do zastavěného území. Dále bylo požádáno o odstranění nesouladu v grafické části výkresu - na pozemku p.č. 259/1 ponechat funkční plochu TV 2, kterou nesprávně překrývá SR2. Tyto nesrovnalosti byly v grafické části opraveny. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch Ve změně č. 4 je vymezována jedna plocha přestavby s funkčním využitím plochy veřejné zeleně, parky, hřbitovy (určené pro veřejnost). Jedná se o pozemky p. č. 241/36, 582 a 243/15 v k. ú. Jablonné n. O. v zastavěném území a změnu funkčního využití z travnatých ploch na plochu veřejné zeleně a nezakládá nárok na vynětí ze ZPF. Navrhovaná plocha pro technické vybavení (překladiště odpadů) lokalita Z4.3 je součástí sběrného dvora, nachází se v ní odvodňovací kanál a není v současné době zalesněna. Jedná se o plochu záboru 0,06 ha pozemku p. č v k. ú. Jablonné nad Orlicí. Velikost katastrálního území Jablonné nad Orlicí a jeho zastavěnost neumožňuje nabídku nových rozvojových ploch, proto město využívá stávajících. 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Dle stanoviska Orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje čj. KrÚ 39198/2014/OŽPZ/Se z není požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Změna ÚP č. 4 nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významnou lokalitu (EVL) Tichá Orlice či jiné evropsky významné lokality (vyjádření KrÚ Pk č.j /2014/OŽPZ/Le z ). 13

14 14

15 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa V návrhu dochází k záborům pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to v případě vymezení funkčního využití lokality Z4.3 Kolonie. Předběžným vyjádřením orgánu státní správy lesů MěÚ Žamberk bylo sděleno, že nemá námitky k odnětí části pozemku p. č č. lokalita (popis) číslo parcely kultura BPEJ třída ochrany výměra celé parcely Zábor ve změně ÚPM Z4.3 Kolonie Část 261 PUFL ,06 Z4.1 U kostela 241/36, 582, 243/15 TTP ,3771 0, Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno na základě projednání návrhu. 11. Vyhodnocení připomínek Bude doplněno na základě projednání návrhu. B.2 GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 UPM Grafická část odůvodnění změny č. 4 obsahuje tyto výkresy: Koordinační výkres -1 výřez 1: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - 1x 1: výřez Výkres ZPF, zeleň 1x výřez 1:

16 P O U Č EN Í Proti změně č. 4 územního plánu Jablonné nad Orlicí vydané formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. Dle ustanovení 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad. V souladu s 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. V Jablonném nad Orlicí dne.. Ing. Ladislav Ježek místostarosta Miroslav Wágner starosta Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o vydání opatření obecné povahy tj.... změna č. 4 zapracované návrhy ze zadání modrý text doplněné skutečnosti po společném jednání zelený text 16

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Upravený návrh březen 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000 A.2.2 Hlavní

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kočí

Změna č. 1 Územního plánu Kočí Změna č. 1 Územního plánu Kočí Zastupitelstvo obce Kočí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst.

Více

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4 J A B L O N N É N A D O R L I C Í Ú Z E M N Í P L Á N M Ě S T A Z M Ě N A Č. 4 NÁVRH 2015 1 OBSAH A. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MÉSTA měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část Výkres základního

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Územní plán Vysoká Srbská

Územní plán Vysoká Srbská O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 1 1 Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Obsah Změny č. 3 ÚPSÚ Červená Voda: A. Textová část B. Grafická část B.1 Výkres základního členění B.2 Hlavní výkres Obsah odůvodnění Změny č. 3 ÚPSÚ Červená Voda: C. Textová

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz NÁVRH ZPRÁVY O

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: říjen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín v samostatné působnosti, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Zadání vypracovala: Melanie Holubová, úřad územního plánování MěÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 Nová Role Vyřizuje: Ing. Jan Humplík, pověřená osoba pořizovatele, tel. 353 540 116, 602 310 355 Č.J.: V Nové Roli dne: 26.7.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Územní plán města Nová Role

Územní plán města Nová Role Územní plán města Nová Role Z měna3/bv3 Pořizovatel: Městský úřad Nová Role, smluvně zastoupený společností Moyo holding. a.s. Dalovice, osobou ing. Janem Humplíkem, splňujícím kvalifikaci pro výkon územně

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004 MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ Zastupitelstvo města Jablonné nad Orličí vydává podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.,

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 V Borových Ladách dne 07.09.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Borová

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N VELKÁ JESENICE II.A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. Postup při pořízení územního plánu str.50 B. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR)

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 5. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK: ) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Zastupitelstvo obce Hrádek rozhodlo

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠPINDLERŮV MLÝN NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. arch. Iva Lánská, zodpovědná osoba pořizovatele,, ve spolupráci s určeným zastupitelem Bc. Vladimírem Staruchem. Únor 2015

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Únor 2016 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Listopad 2015 O pořízení územního plánu Křivsoudov rozhodlo Zastupitelstvo městyse Křivsoudov na

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Strážné è. 1/2011/OOP ze dne 1. listopadu 2011 ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO OBEC STR én ZASTUPITELSTVO OBCE Strážné 129, 543 52 Strážné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký;

Více

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 Obec Trhanov Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Orgán územního plánování Pořizovatel oprávněná osoba Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a ÚP

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE 1. Postup při pořízení územního plánu 1 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 3. Soulad

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více