Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H"

Transkript

1 Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Obec: Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: Datum: říjen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny 1

2 Název: Změna č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory Místo : Kra j: k.ú. Hory u Jenišova Karlovarský Pořizovatel : Obec s rozšířenou působností: Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary Karlovy Vary Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Bredler autorizovaný architekt Blahoslavova 18, Karlovy Vary IČ: č.autorizace : Termín zpracování: říjen 2014 Ing. arch. Alexandra Kasková autorizovaný architekt projekční kancelář, Sokolovská 54, Karlovy Vary IČ: č. autorizace: Záznam o účinnosti Změna č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory Správní orgán: Zastupitelstvo obce Hory Jméno a příjmení oprávněné osoby pořizovatele: Ing. arch. Irena Václavíčková vedoucí odd. územního plánování, odbor ÚÚPaSÚ Magistrátu města Karlovy Vary Datum nabytí účinnosti: Otisk úředního razítka: Podpis oprávněné osoby:... podpis 2

3 Obec Hory, Hory 47, Jenišov V Horách dne. Změna č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory Zastupitelstvo obce Hory, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona pozdějších předpisů (dále stavební zákon ) za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky pozdějších předpisů, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 stavebního zákona vydává Změnu č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory, schváleného usnesením č. 1 Zastupitelstva obce Hory dne , jehož závazná část byla vyhlášena vyhláškou obce Hory o závazných částech ÚPN SÚ Hory, která nabyla účinnosti dne a upraveného Změnou č. 1 ÚPN SÚ Hory schválenou ZO Hory dne usnesením č. 1, jejíž závazná část byla vyhlášena OZV č. 1/2006, která nabyla účinnosti dne , Změnou č. 2 ÚPN SÚ Hory schválenou ZO Hory dne usnesením č. 10/2006, jejíž závazná část byla vyhlášena OZV č. 1/2006, která nabyla účinnosti dne , Změnou č. 2 II/B1 ÚPN SÚ Hory vydanou ZO Hory dne , která nabyla účinnosti dne , Změnou č. 5 ÚPN SÚ Hory vydanou ZO Hory dne usnesením č. 8/2010, která nabyla účinnosti dne , Změnou č. 6 ÚPN SÚ Hory vydanou ZO Hory dne usnesením č. 4/2010, která nabyla účinnosti dne a Změnou č. 7 ÚPN SÚ Hory vydanou ZO Hory dne , která nabyla účinnosti dne Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 1. Nově se vymezuje tato funkční plocha: a) plocha dopravní infrastruktury (komunikace) - označená v grafické části této změny č.9/h 2. Pro funkční plochu vymezenou v odstavci 1 bod a) plocha dopravní infrastruktury platí následující regulativy: Hlavní využití: - silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy - pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a doprovodné a izolační zeleně Přípustné využití: - cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky - pozemky staveb dopravního zařízení a dopravního vybavení: autobusová nádraží, odstavná stání, parkoviště, hromadné a řadové garáže, údržba komunikací - čerpací stanice pohonných hmot Nepřípustné využití: - bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci Podmíněně přípustné využití: - polní a lesní cesty širší než 3 m 3. Doplňuje se seznam veřejně prospěšných staveb (příloha A) v kapitole : C Doprava o : - WD 03 komunikace Loketská výsypka II 3

4 4. Součástí návrhu změny č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory jsou tyto výkresy grafické části: a) Výkres č. 1 - Plán funkčního vyžití území (Hlavní výkres) 1 : b) Výkres č. 4 Doprava 1 : c) Výkres č. 9 - Veřejně prospěšné stavby 1 :

5 Výkres č. 1 - Plán funkčního vyžití území (Hlavní výkres) 5

6 Výkres č. 4 Doprava 6

7 Výkres č. 9 - Veřejně prospěšné stavby 7

8 Odůvodnění Odůvodnění Změny č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory obsahuje textovou a grafickou část. A. Textová část odůvodnění Změny č.9/h 1. Postup při pořízení změny Souhlas s pořízením změny byl dán Zastupitelstvem obce Hory dne usnesením č.88/8/11. Na základě souhlasu s pořízením zpracoval pořizovatel návrh zadání změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory, Upravený návrh zadání byl schválen ZO obce Hory usnesením č. 12/02/2013 ze dne Návazně na schválené zadání změny nechal pořizovatel u autorizované osoby ing. arch. Bredlera pořídit návrh změny č.9/h. Společné jednání dotčených orgánů, obce Hory, sousedních obcí a krajského úřadu k návrhu dílčí změny 9/H se konalo dne od 9,00 hod. v zasedací místnosti č. 408 Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 v souladu s 50 odst. 2 stavebního zákona. Lhůta k uplatnění stanovisek a připomínek uplynula dnem Pořizovatel podle 50 odst. 3 stavebního zákona doručil návrh změny veřejnou vyhláškou a vyzval k uplatnění připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne , doručena byla 15. dnem, tj Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do Dne (doručen ) byl návrh v souladu s 50 odst. 7 stavebního zákona společně s připomínkami a stanovisky předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje k posouzení z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad ve svém stanovisku ze dne pod č. 47/RR/14-2 konstatoval, že z hlediska koordinace širších územních vztahů a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebyly zjištěny rozpory. Pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a připomínky ostatních a nechal návrh ÚP upravit dle požadavků DO. O upraveném a posouzeném návrhu se v souladu s 52 stavebního zákona konalo dne veřejné projednání. Pořizovatel zajistil, aby po dobu 30 dní ode dne doručení veřejné vyhlášky (vyvěšeno od do ) byl návrh změny č. 9 vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary a Obecního úřadu Hory, dále na elektronické vývěsce a a dále k nahlédnutí u pořizovatele i na obecním úřadě. Na základě připomínky, že návrh změny č. 9 nebyl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup v celém rozsahu, zahájil pořizovatel opakované řízení o návrhu změny č. 9 a oznámil jeho konání veřejnou vyhláškou (15.7. až ). Opakované veřejné projednání se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory. Na základě veřejného projednání návrhu změny č. 9 v souladu s 53 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání. Pořizovatel v souladu s 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona přezkoumal návrh změny č. 9 z hledisek uvedených v odst. 4 a doplnil odůvodnění změny o části uvedené v odst. 5 stavebního zákona. Upravená změna č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory byla poté spolu s odůvodněním předložena v souladu s 54 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvu obce Hory, které jej, jako orgán příslušný podle 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, vydává v samostatné působnosti formou opatření obecné povahy. 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů. Z politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR) schválené dne usnesením vlády č.929/2009 vyplývá, že obec Hory se nachází v rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary. Území obce Hory leží jižně od rychlostní komunikace R6, která představuje rozvojovou osu OS7 Ústí nad Labem Cheb hranice ČR/SRN. PÚR 2008 stanovuje pro změnu č.9 tyto úkoly : 8

9 - chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území - navrhovat hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace, zejména ve vztahu k navrhovaným zastavitelným plochám bez vazby na ZÚ - řešit rozvoj pěší turistiky, agroturistiky a cykloturistiky, stabilizovat stávající turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky a navrhnout dle potřeby nové Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR), které nabyly účinnosti dne a jsou závazným dokumentem, nevyplývají pro lokalitu změny žádné přímé požadavky. Území obce Hory leží ve specifické oblasti krajinných hodnot a ochrany přírody SK 9 Loketsko a specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR 8 Karlovarsko. Správního území obce Hory se dotýkají tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření: D.03 R6 - stavba rychlostní silnice R 6 v úseku Hory Kamenný dvůr ( na území obce je již realizována ) D.46 II/606 přeložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6 v prostoru obce Loučky (na území obce je již realizována ) D.47 II/606 přeložka silnice II/606 v souvislosti s realizací R6 v prostoru sídla Jalový Dvůr ( na území obce je již realizována ) U Svatošské skály NRBC Změnou č. 9/H navrhované řešení se nedotýká výše uvedených zájmů a není v rozporu s platnou Politikou územního rozvoje, ani se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje. Řešené území není v konfliktu s ÚSES ani s evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (Natura 2000). Z hlediska širších vztahů nebude mít tato změna s ohledem na její rozsah žádný dopad na vztah postavení obce v systému osídlení zabývá se pouze lokální změnou v daném území. 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Navrhovaná změna v souladu s úkoly územního plánování prověřuje a posuzuje potřebu této změny, veřejný zájem na jejím provedení, její vlivy na obecně chráněné zájmy a na veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání. Změna č. 9/H ÚPN SÚ Hory vytváří v souladu s ustanoveními 18 a 19 stavebního zákona předpoklady k zabezpečení všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území se zřetelem na péči o životní prostředí. Změna je v souladu s obecnými cíli územního plánování, neboť sleduje dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Změnou č. 9/H je upravován ÚPN SÚ Hory schválený před účinností zákona č.183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Grafická a z části i textová část je proto členěna tak, aby byla zachována srozumitelnost a kompatibilita s původní dokumentací. Celek dokumentace změny je zpracován s požadavky nové legislativy tak, aby bylo možno změnu vydat. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení sporů Návrh Změny č. 9/H respektuje zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, zejména ochranné pásmo II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Při řešení výstavby v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené Usnesením vlády č. 257 ze dne a ustanovení 37 zákona č.164/2001 Sb., (lázeňský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 9

10 Změna respektuje stanovené chráněné ložiskové území Jenišov I a poddolovaná území č.434 Hory Podhoří, č. 508 Tašovice, č. 472 Jenišov, č. 424 Mírová, č.5239 Hory u Jenišova a č Loket Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě s body 1-4 uvedenými ve vyhl.č.500/2006 Sb.,příloze č.7 části II bod b) Návrh zadání změny č. 9/H byl v souladu s požadavky platného zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů projednán. Požadavky, které byly v průběhu projednávání vzneseny, byly zahrnuty do upraveného zadání. Upravené a schválené zadání zahrnovalo změny ÚPN SÚ Hory č. 9/A, 9/B, 9/C, 9/E, 9/G a 9/H. Na základě kapacitních a finančních důvodů rozhodla obec o zpracování návrhu změn na dvě etapy a to etapa č.i změny č.9/c, 9/E, 9/G a 9/H a etapa č.ii změny č.9/a a 9/B. Byla provedena úprava trasy tak, aby v co největším rozsahu vedla po stávajících zpevněných nebo polních cestách a ve své severovýchodní části nezasahovala do vedlejšího katastrálního území Jenišov. Výkres širších vztahů je oproti požadovanému měřítku 1 : proveden v měřítku větším a to 1 : Elaborát změny nebude oproti požadavku zadání dodán ve vektorové podobě, vzhledem k tomu, že původní ÚPN SÚ Hory se v této podobě nezpracovával. Ve všech ostatních směrech změna č.9/h schválené upravené zadání naplňuje a respektuje. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Záměr obce je prodloužit trasu komunikace (dopravní infrastruktura), která byla řešena změnou č.7/a ( Loketská výsypka I) o cca 2,5 km. Nově navržená trasa se napojuje na navrženou dílčí změnu č.7/a a probíhá v prostoru severně od ní. Plocha navržená jako dopravní infrastruktura zahrnuje parcely p.č. viz. bod 11 v katastrálním území Hory u Jenišova. Celková výměra změny činí m 2 tj. 1,56 ha v katastrálním území Hory u Jenišova a leží mimo zastavěné území. Změna navrhuje novou plochu jako plochu dopravní infrastruktury. Z hlediska využití zemědělské půdy pro nezemědělské účely i přes nepříznivou bilanci dosavadního využití vymezených zastavitelných ploch, lze konstatovat, že plochy jsou pro zemědělské účely nevyužitelné, neboť se jedná o prostor Loketské výsypky. Kvalita zemědělských pozemků navržených k záboru je ve III., IV. a V. třídě ochrany ZPF. Dalším nezanedbatelným důvodem, proč nelze účelně využít již vymezené plochy ÚPN SÚ Hory je jejich soukromé vlastnictví. Z hlediska možnosti jejich využití jsou tak prakticky nevyužitelné. Změna č.9/h je kompromisem mezi rozvojovými záměry obce, požadavky obyvatel obce, zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy ochrany ZPF. Je možno konstatovat, že předkládanou změnou nedochází k zásadnímu negativnímu dopadu na určující složky životního prostředí, krajinné prostředí, ochranu ZPF i na hodnoty kulturní. 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Krajský úřad Karlovarského kraje jako dotčený orgán ve svém stanovisku ze dne pod č.j.3185/zz/12 konstatoval, že změna 9/H nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ( EVL) ani ptačí oblasti a stanoviskem ze dne pod č.j.3408/zz/12 sdělil, že nemá požadavky na vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA) ani na zpracování variantního řešení změny. Na základě těchto stanovisek nebylo třeba zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Nově navrhované funkční využití území změny nebude mít negativní vliv na úroveň kvality složek životního prostředí v dané lokalitě a jejím okolí. 10

11 9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst.1 stavebního zákona ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení Změna č. 9/H nenavrhuje na území obce Hory změny v území ani územní rezervy nadmístního významu, které nejsou řešeny v rámci ZÚR KK. 10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Návrh Změny 9/H se týká plochy veřejného prostranství, která se nachází z větší části mimo zastavěné území a na základě společného metodického doporučení MMR a MŽP se zábor ZPF vyhodnocuje. K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa nedochází. Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno dle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Dále bylo použito nového společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu z července 2011 na základě kterého se v zastavěných územích z hlediska ZPF : - nevyhodnocují zábory lokalit do výměry m 2 - nevyhodnocují plochy pro bydlení v jakémkoliv rozsahu 1) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílů půdy náležejících do ZPF Celková výměra změny č.9/h činí m 2 t.j 1,56 ha, rozsah požadovaného odnětí ZPF činí m 2 tj. 1,43 ha, z toho ve III.třídě ochrany ZPF 0,0131 ha, ve IV. třídě 0,1808 ha a v V.třídě 1,2104 ha. 2) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti V současné době ani ve výhledu se nepředpokládá investiční zásah do ZPF. V rozvojových lokalitách se nenachází vodní toky ani hlavní odvodňovací zařízení ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. 3) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a pod. V řešeném území se nenachází žádný areál staveb zemědělské prvovýroby. 4) Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení Obec Hory je obklopena zemědělským půdním fondem s různou třídou ochrany z čehož vyplývá, že jakákoliv navržená zastavitelná plocha mimo zastavěné území zasáhne do zemědělského půdního fondu. Území změny nezasahuje do prvků ÚSES a nenarušuje svým zásahem ekologickou stabilitu území. 5) Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálního území Znázornění průběhu hranice zastavěného území, hranice lokality záboru půdního fondu a hranice lokality záboru ZPF je zpracováno v grafické příloze odůvodnění změny ve výkrese: - č.8 Výkres vyhodnocení ztrát ZPF a PUPFL v měř. 1 :

12 6) Zdůvodnění proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecních zájmů Cílem návrhu změny je vytvoření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Zásady ZPF jsou v návrhu změny respektovány při komplexně systémovém řešení celého území bydlení. Posílením trvalého charakteru bydlení může dojít ke stabilizaci obce, na což se váže i budování a údržba veřejné infrastruktury, která je podmínkou fungování a rozvoje stávajících sídel. Záměr obce je prodloužit trasu komunikace ( dopravní infrastruktury), která byla řešena změnou č.7/a ( Loketská výsypka I) o cca 2,5 km. Nově navržená trasa se napojuje na navrženou dílčí změnu č.7/a a probíhá v prostoru severně od ní. Změna navrhuje novou plochu jako plochu dopravní infrastruktury. Z hlediska využití zemědělské půdy pro nezemědělské účely i přes nepříznivou bilanci dosavadního využití vymezených zastavitelných ploch, lze konstatovat, že plochy jsou pro zemědělské účely nevyužitelné, neboť se jedná o prostor Loketské výsypky. Kvalita zemědělských pozemků navržených k záboru je ve III., IV. a V. třídě ochrany ZPF. Změna č.9/h je kompromisem mezi rozvojovými záměry obce, požadavky obyvatel obce, zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy ochrany ZPF. Je možno konstatovat, že předkládanou změnou nedochází k zásadnímu negativnímu dopadu na určující složky životního prostředí, krajinné prostředí, ochranu ZPF i na hodnoty kulturní. 7) Určení hranic zastavěného území, trasy základních zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených pozemkových úprav Hranice zastavěného území byla stanovena Územním plánem sídelního útvaru Hory a je vyznačena ve výkresové části odůvodnění viz.bod 5. Trasy základních zemědělských účelových komunikací nejsou řešením územního plánu dotčeny a zůstávají v původním rozsahu stejně jako územní a ekologické záměry vyplývající ze schválených pozemkových úprav. Tabulka č.1 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit Katastrální území Hory u Jindřichovic 9/H Funkční využití Výměra (ha) odnětí Výměra RP (ha) Pro bydlení Pro rekreaci Pro občanské vybavení Pro veřejná prostranství Pro smíšené obytné Pro výrobu a skladování Pro dopravu (cyklostezka) 1,4043 1,5575 Pro technické vybavení Pro zeleň Pro plochy vodní a vodohospodářské Pro smíšené výrobní CELKEM 1,4043 1,

13 Tabulka č.2 Tabulka "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond" Katastrální území Hory u Jenišova Číslo Způsob využití plochy Celková výměra lokality (ha) Zábor ZPF podle jednotlivých kultur Zábor ZPF podle tříd ochrany Celkový (ha) (ha) zábor ZPF (ha) trvalé travní orná půda zahrady III. IV. V. porosty 9/H Plochy dopravní infrastruktury 1,5575 1,4043 0,6664 0,0773 0,5891 0,1315 0,1315 0,6064 0,0131 0,1035 0,4898 Plochy dopravní infrastruktury celkem 1,5575 1,4043 0,1248 0,1315 0,6064 0,0131 0,1808 1,2104 ZÁBOR CELKEM 1,5575 1,4043 0,7912 0,1315 0,6064 0,0131 0,1808 1, Výčet jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině dle Katastru nemovitostí číslo kat. území č. poz. výměra dle KN kultura číslo BPEJ výměra BPEJ výměra lokality vlastník 310/ ostatní plocha 520 Sokolovská uhelná 311/4 93 ostatní plocha 93 město Loket 311/5 246 ostatní plocha 180 město Loket / TTP město Loket 9/H Hory Jenišova 313/1 347 vodní plocha 144 město Loket 312/4 46 TTP město Loket u 330/2 283 zahrada město Loket 333/4 302 TTP město Loket 336/5 74 zahrada město Loket 336/6 205 zahrada PO 336/3 42 zahrada město Loket 337/ TTP město Loket 337/12 29 TTP SPÚ 337/ TTP SPÚ 344/2 177 ostatní plocha 177 Sokolovská uhelná 345/4 36 zahrada SPÚ 13

14 349/3 57 ostatní plocha 30 Sokolovská uhelná 350/2 913 orná půda město Loket 353/3 177 zahrada SPÚ 354/1 94 ostatní plocha 60 Sokolovská uhelná 355/3 122 zahrada SPÚ 355/2 58 zahrada Sokolovská uhelná 311/6 137 ostatní plocha 66 Sokolovská uhelná 396/2 294 zahrada SPÚ ostatní plocha 30 Sokolovská uhelná 390/2 392 zahrada SPÚ 393/6 222 zahrada město Loket 391/2 49 ostatní plocha 30 Sokolovská uhelná 393/1 669 zahrada SPÚ 386/1 190 zahrada SPÚ 464/ TTP město Loket 464/ TTP SPÚ 311/10 65 ostatní plocha 36 Sokolovská uhelná 368/6 51 zahrada SPÚ 368/2 23 zahrada město Loket 467/ TTP SPÚ 467/ TTP město Loket / orná půda 467/ TTP město Loket 216 město Loket 14

15 467/ TTP SPÚ 467/ TTP město Loket 466/4 57 ostatní plocha 48 město Loket 464/ TTP město Loket 465/8 24 orná půda město Loket 465/ orná půda město Loket 465/ orná půda město Loket 473/3 397 TTP město Loket 747/4 649 orná půda město Loket 474/6 10 orná půda SPÚ 476/5 24 ostatní plocha 24 SPÚ 464/7 11 ostatní plocha 11 město Loket 477/5 230 TTP město Loket 478/8 39 vodní plocha 39 město Loket 478/5 98 TTP SPÚ 482/ orná půda SPÚ / orná půda obec Hory 450/2 88 TTP obec Hory 483/5 24 ostatní plocha 24 SPÚ 451/ TTP SPÚ 451/5 882 TTP SPÚ 482/ orná půda obec Hory 484/ TTP obec Hory 480/2 995 ostatní plocha 20 SPÚ 479/ TTP FO 486/ TTP SPÚ 15

16 / orná půda FO 487/ TTP město Loket 487/ TTP SPÚ celkem Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Námitky proti návrhu dílčí změny č. 9/G Územního plánu sídelního útvaru Hory, které mohly být uplatněny nejpozději ve lhůtě do , nebyly podány. O námitkách proto nebylo potřeba rozhodnout. 13. Vyhodnocení připomínek KDT, a.s. ze dne , doručena dne Námitky a připomínky k úpravě Územního plánu sídelního útvaru Hory změna č. 9/G a 9/H dle 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, spis. zn. SÚ/9047/12-Gie K výše uvedeným změnám návrhu Územního plánu Hory ve smyslu výše uvedeného zákona společnost KDT konstatuje: 1) změna 9/G Změna výkresu č. 9 - veřejně prospěšné stavby - WD - 02 místní komunikace nemůže propojovat Hory s Jenišovem, není zde prostor ani kapacita pro napojení, navíc tím, že se zasahuje do sousední obce, nikdo toto neprojednával ani s obcí, ani s vlastníky dotčených pozemků. Přitom toto naše společnost a Obec Jenišov již připomínkovala - s tímto řešením zásadně nesouhlasíme. Na elektronické úřední desce o Oznámení o veřejném projednání... ze dne nebyla vyvěšena" strana č. 3 textové části. Tedy v elektronické verzi tato strana scházela. 2) změna 9/H I když je změna č. 9/H popsána ikonou v severní části katastru, je plocha přiléhající ke katastrálnímu území Jenišov v místě, kde společnost KDT, a.s. je vlastníkem pozemků, vybarvena stejnou barvou, jako je označena změna 9/H. Pokud je i tato plocha dotčená jakoukoliv změnou, tak změna není popsána v textové části. Grafická část změny je tedy zmatečná a zavádějící. připomínka uplatněná k opakovanému veřejnému projednání KDT, a.s. ze dne , doručena dne Námitky a připomínky k úpravě Územního plánu sídelního útvaru Hory změna č. 9/G a 9/H dle 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, spis. zn. SÚ/9047/12-Gie opakované veřejné projednání Vzhledem k prohlášení pořizovatele, že dokumentace je beze změny od úpravy po společném jednání, a popis provedených úprav není součástí elektronické úřední desky, trváme na našem stanovisku ze dne , které níže citujeme: K výše uvedeným změnám návrhu Územního plánu Hory ve smyslu výše uvedeného zákona společnost KDT konstatuje: 1) změna 9/G Změna výkresu č. 9 - veřejně prospěšné stavby - WD - 02 místní komunikace nemůže propojovat Hory s Jenišovem, není zde prostor ani kapacita pro napojení, navíc tím, že se zasahuje do sousední obce, nikdo toto neprojednával ani s obcí, ani s vlastníky dotčených pozemků. Přitom toto naše společnost a Obec Jenišov již připomínkovala - s tímto řešením zásadně nesouhlasíme. 2) změna 9/H 16

17 I když je změna č. 9/H popsána ikonou v severní části katastru, je plocha přiléhající ke katastrálnímu území Jenišov v místě, kde společnost KDT, a.s. je vlastníkem pozemků, vybarvena stejnou barvou, jako je označena změna 9/H. Pokud je i tato plocha dotčená jakoukoliv změnou, tak změna není popsána v textové části. Grafická část změny je tedy zmatečná a zavádějící. Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje. Navržená veřejně prospěšná stavby WD 02 místní komunikace nebude propojovací, textová část je opravena. Komunikace je navržena pro obsluhu přilehlého území, nikoliv jako propojka do lokality Pod Rohem. Oznámení o veřejném projednání změny a upravený a projednaný návrh změny byly zveřejněny v souladu s 52 odst. 1 stavebního zákona a 172 odst. 1 a 2 správního řádu, tj. návrh byl vystaven k nahlédnutí u pořizovatele, v obci Hory i způsobem umožňující dálkový přístup. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh nebyl v elektronické podobě vystaven v celém znění (chyběly některé stránky textové části), nařídil pořizovatel nové opakované veřejné projednání a úplný návrh změny byl řádně zveřejněn. Textová i grafická část jasně vymezuje rozsah území řešeného dílčí změnou 9/H. Rozdíl v barevnosti je zřejmě způsoben přenosem počítačovou technikou. Legenda grafické části bude doplněna o popis dalších funkčních ploch. K předmětné připomínce byla v souladu s 53 odst. 1 stavebního zákona dotčenými orgány uplatněna následující stanoviska, která sloužila jako podklad pro vyhodnocení: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, stanovisko ze dne pod č. j. KHSKV09987/2014/HOK/vrb, vedené pod č. j. SÚ/12206/14, doručené dne : K Vašemu dopisu ve shora uvedené věci, kterým vyzýváte v souladu s ust. 53 odst. 1 stavebního zákona dotčené orgány k uplatnění stanoviska KHS sděluje, že k předloženému návrhu vyhodnocení nemá výhrady a z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví s návrhem vyhodnocení souhlasí. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, stanovisko ze dne pod č. j. SPU452842/2014, vedené pod č. j. SÚ/12297/14, doručené dne : V k.ú. Hory u Jenišova jsou zahájeny komplexní pozemkové úpravy. K návrhu ÚP sídelního útvaru Hory náš úřad vydal stanovisko č.j. SPÚ /2013 ze dne a naše požadavky v něm vyjádřené jsou v návrhu změny č.9 akceptovány. K návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu změny č.9 ÚP sídelního útvaru Hory nemáme žádné připomínky ani námitky. Státní energetická inspekce, stanovisko ze dne pod č. j. 785/14/32.103/Sie, vedené pod č. j. SÚ/12558/14, doručené dne : S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením připomínek k návrhu změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory ČR-Státní energetická inspekce, jako dotčený orgán příslušný podle 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí z hlediska jí sledovaných zájmů, chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, stanovisko ze dne pod č. j. SBS27645/2014/OBÚ-08, vedené pod č. j. SÚ/13089/14, doručené dne : Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského k zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných při veřejném projednání návrhu změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory žádné připomínky. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko ze dne pod č. j. 2861/ZZ/14, vedené pod č. j. SÚ/13284/14, doručené dne :: Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) Vyjádření dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších (dále jen zákon ): Záměr nemůže mít významný vliv na stávající evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 17

18 Toto vyjádření informativního charakteru nenahrazuje stanovisko dle 45i zákona, které vydává Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení 77a odst. 3 písm. w) zákona. Příslušným orgánem ochrany přírody je Magistrát města Karlovy Vary. Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Skálová/221) K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko zn. 3408/ZZ/12 ze dne s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. Námitky a připomínky k návrhu Změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory se týkají nesouhlasu propojení obce Hory s obcí Jenišov pomocí místní komunikace, nezveřejnění celé textové části oznámení o konání veřejného projednání v elektronické podobě a rozdílů v barevnosti grafického návrhu změny územního plánu. Takové návrhy do územního plánu nestanoví rámec pro budoucí povolení záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. K návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory nemáme připomínky. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) Bez připomínek. Ochrana zemědělského půdního fondu (Výborný/204) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), obdržel výzvu Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu, k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory (dále jen Změna č. 9 ÚP NSÚ Hory ) v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 9 ÚP NSÚ Hory. K výzvě byl doložen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek zpracované pořizovatelem Změny č. 9 ÚP NSÚ Hory. Krajský úřad, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF ), předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek posoudil. Vycházel přitom zejména z odůvodnění námitek a připomínek a dále také z veškeré dokumentace návrhu Změny č. 9 ÚP NSÚ Hory, z aktuální katastrální situace a z výsledků místního šetření. V souladu s ustanovením 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně ZPF ) uplatňuje krajský úřad podle 5 odst. 2 tohoto zákona následující stanovisko k připomínkám a námitkám uplatněným k návrhu Změny č. 9 ÚP NSÚ Hory v rámci veřejného projednání návrhu. K návrhu Změny č. 9 ÚP NSÚ Hory nebyly uplatněny žádné námitky. K návrhu Změny č. 9 ÚP NSÚ Hory byly uplatněny následující připomínky: 1) Připomínka Ředitelství silnic a dálnic ČR: Obsah: Lokalita 9/C může být zasažena negativními vlivy z dopravy z rychlostní silnice R6. Případné protihlukové opatření nebude hrazeno ze státních finančních prostředků a bude muset být provedeno mimo pozemky silnice R6. Stanovisko orgánu ZPF: Protihluková opatření nejsou v tomto případě předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. V návrhu Změny č. 9 ÚP NSÚ Hory nebyla žádná protihluková opatření navržena. 2) Připomínka společnosti KDT, a.s. Obsah: a) Změna 9/G - navržená komunikace WD-02 nemůže propojovat obce Hory a Jenišov. V obci Jenišov není kapacita pro napojení této veřejně prospěšné stavby. b) Změna 9/H navržená trasa cyklostezky má nejasné grafické znázornění a z hlediska předkladatele připomínky je zmatečná a zavádějící. Stanovisko orgánu ZPF: Ad a) Ke skutečnosti, že komunikace nebude propojovat obec Jenišov s obcí Hory, nemá krajský úřad připomínky. Zábor zemědělské půdy pro tuto plochu byl již řádně odsouhlasen a skutečnost, že komunikace nebude propojovací, nemá na tento souhlas vliv. Ad b) K doplnění legendy v grafické části o další popis funkčních ploch nemá krajský úřad připomínky. Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 18

19 Dle ust. 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí. Ochrana ovzduší (Mgr. Harzerová/595) Bez připomínek. Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. 106 vodního zákona v případě územního plánu obce Hory Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, stanovisko ze dne pod č. j. 940/RR/14, vedené pod č. j. SÚ/13353/14, doručené dne :: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. 178 odst. 1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. 53 odst. 1 stavebního zákona, stanovisko krajského úřadu - nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných při projednání návrhu Změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Hory, tj. dílčím změnám č. 9/C, č. 9/G, č. 9/E, č. 9/H. 1. Základní údaje: Upravený návrh změny ÚPN SÚ, tj. úpravu návrhu před veřejným projednáním, zpracoval projektant Ing. arch. Vladimír Bredler, aut. arch., Karlovy Vary, v 05/2014, na základě výsledků společného jednání o návrhu změny ÚPN SÚ. Původní návrh změny ÚPN SÚ byl zpracován v 08/2013, společné jednání o návrhu změny ÚPN SÚ proběhlo dne Veřejné projednání proběhlo dne , opakované veřejné projednání proběhlo dne , protože bylo zjištěno, že na elektronické úřední desce nebylo zveřejněno celé opatření obecné povahy Změna č. 9 ÚPN SÚ. 2. Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu změny ÚPN SÚ z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje 2008, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje: Na základě předloženého podkladu zdejší úřad sděluje, že k němu nemá připomínky. 14. Závěr pořizovatele Vyhodnocení v souladu s 53 odst. 4 stavebního zákona a) vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje 2008 Návrh změny č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory je v souladu s PÚR ČR b) vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 Návrh změny č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory je v souladu se ZÚR KK Všechny kapitoly ZÚR KK 2010 týkající se řešeného území jsou do návrhu zapracovány. c) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Změna č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory je zpracována v souladu s cíly územního plánování, jak je stanoveno v 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a splňuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavků na ochranu nezastavěného území. Změna respektuje limity v území a nemění zásadním způsobem komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území, které vzniklo vývojem obce na základě doposud platného ÚPN SÚ. 19

20 d) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Změna č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory je navržena v souladu s ustanoveními a požadavky stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Stejně tak obsah dokumentace (textová i grafická část) odpovídá požadavkům uvedených právních předpisů. e) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory je vypracována v potřebném souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Stanoviska, připomínky a námitky k návrhu ÚP jsou pořizovatelem v souladu s těmito předpisy do návrhu zapracovány. Tabulka s vyhodnocením výsledků společného jednání je uvedena v příloze č. 1 a tabulka s vyhodnocením výsledků veřejného projednání je uvedena v příloze č. 2. Pří projednání návrhu změny č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory nebylo třeba řešit rozpory. Návrh změny č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory je v souladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními předpisy. B. Grafická část odůvodnění Změny č.9/h Grafickou část odůvodnění tvoří výkresy: a) Výkres č. 7 - Limity využití území (Koordinační výkres) 1 :5000 b) Výkres č Širší vztahy 1 : c) Výkres č. 8 Vyhodnocení ztrát ZPF a PUPFL 1 :

21 Výkres č. 7 - Limity využití území (Koordinační výkres) 21

22 Výkres č Širší vztahy 22

23 Výkres č. 8 Vyhodnocení ztrát ZPF a PUPFL 23

24 Poučení: Proti Změně č. 9/H Územního plánu sídelního útvaru Hory vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád)... Zdeněk Novek místostarosta obce Hory.. Milan Pokorný starosta obce Hory 24

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A návrh k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum: červenec

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Hory. Změna č. 9/H. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ:

Hory. Změna č. 9/H. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/H Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: květen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A

Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: září 2011-1 - Název: Změna č. 7/A Územního plánu sídelního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Územní plán města Nová Role

Územní plán města Nová Role Územní plán města Nová Role Z měna3/bv3 Pořizovatel: Městský úřad Nová Role, smluvně zastoupený společností Moyo holding. a.s. Dalovice, osobou ing. Janem Humplíkem, splňujícím kvalifikaci pro výkon územně

Více

Hory. Změna č. 9/G. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ:

Hory. Změna č. 9/G. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/G Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: květen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 Nová Role Vyřizuje: Ing. Jan Humplík, pověřená osoba pořizovatele, tel. 353 540 116, 602 310 355 Č.J.: V Nové Roli dne: 26.7.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy

Obec Hovězí. Opatření obecné povahy Obec Hovězí Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Hovězí, jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

Územní plán Vysoká Srbská

Územní plán Vysoká Srbská O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 1 1 Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy Obec Žeravice Žeravice 40 697 47 Žeravice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet stran: 8 V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel:

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel: II. dle ustanovení 6 odst. 5 písm. 1) stavebního zákona ve spojení s částí šestou - 171 správního řádu, a ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona ukončuje platnost Územního plánu obce Kyselovice, který

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kočí

Změna č. 1 Územního plánu Kočí Změna č. 1 Územního plánu Kočí Zastupitelstvo obce Kočí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Nučic e è. 1/2 0 1 6 / O O P ÚZE M N Í PL Á N NUČIC OBEC NUČICE ZASTUPITELSTVO OBCE Kubrova 31, 252 16 Nučice; okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00233668;

Více

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4

J A B L O N N É N A D O R L I C Í Z M Ě N A Č. 4 J A B L O N N É N A D O R L I C Í Ú Z E M N Í P L Á N Z M Ě N A Č. 4 NÁVRH 2015 1 OBSAH A. ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část Výkres základního členění - 1x výřez

Více

Změna č. 7/B. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy občanského vybavení p.p.č. 75/1. návrh

Změna č. 7/B. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy občanského vybavení p.p.č. 75/1. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/B návrh k.ú. Hory plochy občanského vybavení p.p.č. 75/1 Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum:

Více

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HRÁDEK ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 5. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK: ) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HRÁDEK Zastupitelstvo obce Hrádek rozhodlo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Obsah Změny č. 3 ÚPSÚ Červená Voda: A. Textová část B. Grafická část B.1 Výkres základního členění B.2 Hlavní výkres Obsah odůvodnění Změny č. 3 ÚPSÚ Červená Voda: C. Textová

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM PALACKÉHO 280, 463 65 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Č. j. NMPS/1878/2011-ÚP V NOVÉM MĚ S TĚ POD SMRKEM DNE 25.05.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.. 1/2011 3. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Strážné è. 1/2011/OOP ze dne 1. listopadu 2011 ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO OBEC STR én ZASTUPITELSTVO OBCE Strážné 129, 543 52 Strážné, okres Trutnov, kraj Královéhradecký;

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE 1. Postup při pořízení územního plánu 1 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 3. Soulad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

Hory. Změna č. 9/C. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ:

Hory. Změna č. 9/C. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/C Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: květen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ Vydáno usnesením

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Upravený návrh březen 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000 A.2.2 Hlavní

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38

OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 OBEC BOROVÁ LADA 384 92 BOROVÁ LADA 38 V Borových Ladách dne 07.09.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Borová

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období Městský úřad Tišnov Odbor územního plánování a stavebního řádu náměstí Míru 346, 666 19 Tišnov Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období Zpracovaná na základě ustanovení 55

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) LIBIŠ Pořizovatel úřad územního plánování: Městský úřad Neratovice Datum zpracování: květen 2012 Číslo projektu: 110 628 Zpracovatel změny ÚPSÚ: IKP Consulting

Více

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín v samostatné působnosti, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6

Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 Obec Trhanov Změna územního plánu sídelního útvaru Trhanov č. 6 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Orgán územního plánování Pořizovatel oprávněná osoba Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a ÚP

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Hory. Změna č. 9/E. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ:

Hory. Změna č. 9/E. Územní plán sídelního útvaru. Obec Hory, Hory 47, Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 9/E Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Milanem Pokorným IČ: 0049750500 Datum: květen 2014 Obsah: I. Návrh změny II. Odůvodnění změny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel:

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel: Návrh Zadání změny č. 8 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 8: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE. Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování

NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE. Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1 NÁVRH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENÉ JANOVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: DUBEN 2013 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí.

Základními nástroji územního plánování jsou podle stavebního zákona územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a územní rozhodnutí. Název: Základní pojmy Kapitola: 01. Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje \ 1. Územní plánování Pořadí v kapitole: 1 Možnost vytvářet diskuzi Klíčová slova: Typ: Kategorie: Určeno pro: Dokument Článek

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM B1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU TEXTOVÁ Č ÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM OBSAH TEXTOVÉ Č ÁSTI: 1. Vyhodnocení souladu s PÚR ČR...2 1.1. Republikové priority územního plánování pro

Více

v y d á v á VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE 1. NOVĚ SE VYMEZUJÍ TYTO FUNKČNÍ PLOCHY A OPATŘENÍ:

v y d á v á VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE 1. NOVĚ SE VYMEZUJÍ TYTO FUNKČNÍ PLOCHY A OPATŘENÍ: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE Zastupitelstvo města Pohořelice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH 2 0 1 5-0 8. Středočeský Název: Územní plán sídelního útvaru Úholičky - změna č. 3

NÁVRH 2 0 1 5-0 8. Středočeský Název: Územní plán sídelního útvaru Úholičky - změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ÚHOLIČKY Z M Ě N A Č. 3 NÁVRH 2 0 1 5-0 8 Základní a Identifikační údaje: Obec: Úholičky adresa: Náves 10, 25264 Úholičky Okres: Praha-západ Kraj: Středočeský Název: Územní

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU ZMĚNY Č.12 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRÁDEK NAD NISOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 73, 463 34 HRÁDEK NAD NISOU BC. LUCIE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více