Zpráva nezávislého auditora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva nezávislého auditora"

Transkript

1 Zpráva nezávislého auditora pro Akademii ved Ceské republiky Provedl jsem audit priložené úcetní záverky úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2013, výkazu zisku a ztráty za rok koncící a prílohy této úcetní záverky, která obsahuje popis použitých podstatných úcetních metod a další vysvetlující informace. Údaje o úcetní jednotce Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i. jsou uvedeny v príloze této úcetní záverky. Statutární orgán úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i. je odpovedný za sestavení úcetní záverky, která podává verný a poctivý obraz v souladu s ceskými úcetními predpisy, a za takový vnitrní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úcetní záverky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpusobené podvodem nebo chybou. Mojí odpovedností je vyjádrit na základe mého auditu výrok k této úcetní záverce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikacními doložkami Komory auditoru Ceské republiky. V souladu s temito predpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal primerenou jistotu, že úcetní záverka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupu k získání dukazních informací o cástkách a údajích zverejnených v úcetní záverce. Výber postupu závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaju uvedených v úcetní záverce zpusobené podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocování techto rizik auditor posoudí vnitrní kontrolní systém relevantní pro sestavení úcetní záverky podávající verný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádrit se k úcinnosti vnitrního kontrolního systému úcetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úcetních metod, primerenosti úcetních odhadu provedených vedením i posouzení celkové prezentace úcetní záverky. Jsem presvedcen, že dukazní informace, které jsem získal, poskytují dostatecný a vhodný základ pro vyjádrení mého výroku. Výrok auditora bez výhrad: Podle mého názoru úcetní záverka podává verný a poctivý obraz aktiv, pasiv úcetní jednotky Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i. k 31. prosinci 2013 a nákladu, výnosu a výsledku jejího hospodarení za rok koncící v souladu s ceskými úcetními predpisy. V Melníku dne 28. kvetna 2014

2 , Zrizovatel: Akademie ved CR Rozvaha (v tis. Kc) sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znení pozdejších predpisu k Název úcetní jednotky: Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, V.V.i. Sldlo: Rumburská89, Libechov IC: Název SU cls. Stav rád. Stav k Stav k A DlouhodobÝ majetek celkem I.. 1 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 I Nehmotnévýsledkyvýzkumua vývoje _ Software f l: cenitelnápráva I 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek I 5. statní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek _ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celke Pozemky Umelecká díla, predmety, sbírky Stavby Samostatné movité veci a soubory movitých vecí Pestitelské celky trvalých porosta Základní stádo a tažná zvírata Drobný dlouhodobý hmotný majetek statní dlouhodobý hmotný majetek Nedokoncený dlouhodobý hmotný majete_ Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý financní majetek celkem 6 20 _ 1. Podíly v ovládaných a rízených osobách odíly v osobách pod podstatným vlivem 062 _ Dluhové cenné papíry _ _. 4. pajcky organizacním složkám statní dlouhodobé pajcky statní dlouhodobý financní majetek PorizovanÝdlouhodobý financní majetek IV ávky k dlouhodobému majetku celke právky k nehmotným výsledkam výzkumu a vývoje právkyk softwaru právky k ocenitelným právam = právky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku I právky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 3_ 6. právky ke stavbám _= právky k samostatným movitým vecem asouborammovi právky k pestitelským celkam trvalých porosta právky k základnímu stádu a tažným zvíratam f 10. právky k drobnémudlouhodobému hmotnému majetku Drávkv k ostatnímudlouhodobémuhmotnémumajetku I

3 , B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem !' Materiál na sklade Materiál na ceste 111, Nedokoncenávýro Polotovary vlastní výroby S. Výrobky Zvírata _ Zboží na sklade a v prodejnách Zboží na ceste 131,13c Poskytnuté zálohy na zásoby 50 _ 'C II. Pohledávky celkem dberatelé Smenky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy S. statní pohledávky Phledávkyz amestnanci _ Pohledávky z institucemi sociálního zabezpecení a VZP Dan z príjmb statní prímé dane Dan z pridané hodnoty statní dane a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúctování se státním rozpoctem Nároky na dotace a ostatní zúctování s rozpoctem orgánb Úx Pohledávky za úcastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z vydaných dluhopisb Jinépohledáv Dohadné úcty aktivní pravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý financní majetek celke 1 2E Pokladna Ceniny _ 3. Úctyvbankác Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování _ statní cenné papíry Porizovaný krátkodobý financní majetek Peníze na ceste IV. Jiná aktiva celkem Náklady príštích období 'príjmy príštíchobdobí f 3. Kurzové rozdíly aktivní A+B Aktiva celkem

4 .., A Vlastní zdroje celkem _ f= 1. ~ní celke~ ~ ~ Vlastní jmení '' f _ 2. Fondy _l!! Sociální fond Rezervní fond ' =fondúcelove urce_ných prostredka _ ~1~ _ _ 11 Fondreprodukcemajetku _ 916 _l.!j~ B. 3:1ocenovací rozdílv z Drecenení majetku a závazka Výsledek hospodarení celkem Úcet výsledku hospodarení _ _ ~ Výsledek hospodarení ve schvalovacím rízení NerozdelenÝzisk neuhrazená ztráta minulýchlet Cizí zdroje celkem Rezervy celkem.~.~ ~.~ ~.~~ ~ IRezervy Dlouhodobé závazky celkem 38, '' ~ Dlouhodobé bankovní úvery ~~ 99 ~ 2. Vydanédluhopisy Závazky z pronájmu Prijaté dlouhodobé zálohy ~ _...Q..? Dlouhodobé smenkykúhrade I x 103 ~ ~ _ f~' Dohadnéúctypasivní ~ _.J!. 17. statní dlouhodobé závazky _ ~II. Krátkodobé závazky celkem ~ Dodavatelé Smenkyk úhrade Prijaté zálohy statnízávazky _I~ Zamestn~ statnízávazkyvaci zamestnancam _ _ ~ Závazkyk institucímsociálníhozabezpecenía VZP e' _ + ~ Danz príjma 24~..!!i statníprímédane t 10. Dan z pridané hodnoty _ statní dane a poplatky Závazky ze vztahu k státnímu rozpoctu ~ Závazkyze vztahuk rozpoctuúsc _ x 119 ~ 14. Závazkyz upsanýchnesplacenýchcennýchpapíra a podíla I f 15. Závazky k úcastníkam sdružení o t 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí Jiné závazky =9 11 f 18. Krátkodobé bankovní úvery 281 ~ _~ _ r 19.Eskontní úvery _ ! 2. ' 20. Vydané krátkodobé dluhopisy _ 28111~ _ ~ I 21. Vlastnídluhopisy f 22. Dohadné úcty pasivní 389 _ 128 _6.!~_ 1175 A+B II. I. II. 23. statní krátkodobé financní výdomoci IV. Jiná pasiva celkem I. Výdaje príštích období Výnosy príštích období _ ~ Kurzové rozdíly Dasivní Pasiva celkem Predmet cinnosti: Datum sestavení: Rozvahový den: ~/W;l~L:é.::~;?... pocrpisa jméno sestavil IJt&. JaroslaYa Kastkori 7Jstupc:e ~tclc ÚŽF AV CR. v.v.i n J( 679 o,~1104 otisk razítka JLP.I,IF.1.

5 Zrizovatel: Akademie ved CR Název úcetní jednotky: Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kc) sestavený dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znení pozdejších predpisu k Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i. Sídlo: Rumburská 89, Libechov IC: Název cís. tlnnost ukazatele 50 rád. hlavni hospodáfská A. Náklady I. Spotrebované nákupy celkem Spotreba materiálu Spotreba energie Spotreba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem pravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci statní služby 518, III. sobni náklady celkem Mzdovénáklady Zákonné sociální pojištení statní sociální pjištení Zákonné sociální náklady statní sociální náklady IV. Dane a poplatky celkem Dan silnicní Dan z nemovitostí statní dane a poplatky V. statni náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení statní pokuty a penále dpis nedobytné phledávky Úroky Kurzové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. dpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem dpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku I 26. Z!jstatková cena prodaného DNM a DHM I 27. Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorbarezerv Tvorba opravných pložek VII. Poskytnuté prispevky celkem Poskytnuté príspevky z!jctované mezi organizacními složkami x Poskytnuté clenské príspevky VIII. Dan z prijmll celkem I I 33. Dodatecné odvody dane z príjm!j

6 Název 50 cís. ukazatele rád. B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržba z prodeje služeb Tržba za prodané zboží II. Zmeny stavu vnltroorganlzacních zásob celkem Zmena stavu zásob nedokoncené výroby Zmena stavu zásob polotovar Zmena stavu zásob výrobk Zmena stavu zvírat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizacních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. statní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení statní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kurzové zisky Zúctování fond Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúct.rezerv a oprav. položek celkem Tržby z prodeje DNM a DHM Tržby z prodeje cenných papír a podíl Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého financního majetku Zúctování rezerv Výnosy z dlouhodobého financního majetku Zúctování opravných položek VI. Prijaté príspevky celkem Prijaté príspevky (dary) Prijaté clenské príspevky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace C. Výsledek hospodarení pred zdanením Dan z príjm D. Výsledek hospodarení po zdanení Predmet cinnosti: Datum sestavení: Rozvahový den: Í!:~~~ podpi~a Jmeno sestavil ln& Jaroslava KasfkovA 7.ás1Up«teditele ÚŽfa AV CR. v.v.l

7 Príloha k úcetní záverce za rok 2013 IC : Název organizace : Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i. Ústav živocišné fyziologie a genetiky AV CR, v.v.i. je právnickou osobou zrízenou na dobu neurcitou, na základe zákona 341/2005 Sb. jako verejná výzkumná instituce se sídlem v Libechove, Rumburská 89, PSC Zrizovatelem ÚŽFG AV CR, v.v.i. (dále jen ÚŽFG) je Akademie ved Ceské republikyorganizacnísložkastátuic se sídlempraha 1,Národní1009/3,PSC Úcelem zrízení ÚŽFG je uskutecnovat vedecký výzkum v oblastech fyziologie a genetiky živocichu, prispívat k využití jeho výsledku a zajištovat infrastrukturu výzkumu. rgány ÚŽFG je reditel, rada instituce a dozorcí rada. Statutárním orgánem oprávneným jednat ve jménu ÚŽFG je reditel. rganizacní usporádání ÚŽFG upravuje organizacní rád vydaný reditelem a schválený radou instituce. V rámci hlavní cinnosti ÚŽFG získává, zpracovává a rozširuje vedecké informace, poskytuje vedecké posudky, provádí konzultacní, poradenskou a expertní cinnost. Ve spolupráci s vysokými školami vychovává vedecké pracovníky. Dodatkem c. 1 ke zrizovací listine ze dne povolila Kancelár Akademie ved CR v souladu se zákonem c. 341/2005 Sb. ÚŽFG jinou cinnost. Predmetem jiné cinnosti ÚŽFG je porádání odborných kurzu, semináru, konferencí a jiných vzdelávacích akcí, vcetne lektorské cinnosti, chov a prodej laboratorních a experimentálních zvírat, výroba, obchod a služby v oblasti biologických a chemických ved, zejména príprava a produkce biologicky aktivních a modifikovaných látek, jejich purifikace, kultivace bunek a tkání, expertní cinnost v uvedených oblastech, forenzní služby voblasti biodiverzity, specializované veterinární služby, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Soucástí jiné cinnosti je od roku 2009 chov laboratorních prasat, porádání konferencí, expertní zakázky, služby ubytování a bytové hospodárství. V roce 2009 byla správa bytového hospodárství smluvne predána firme Klokoc, s.r.o. Neratovice. ÚŽFG jako úcetní jednotka úctuje podle vyhlášky 504/2002 Sb. k zákonu 563/1991 Sb. o úcetnictví a dále dle CÚS ÚŽFG vede úcetnictví a sestavuje záverku v plném rozsahu. Úcetním obdobím je kalendární rok. Úcetní zpracování se provádí na PC od roku 2007 v systému ifis firmy BBM, s.r.o. Písek a personalistika vcetne zpracování mezd v systému ELANR GLBAL spolecnosti ELANR,s.r.o. Dne byla rozhodnutím reditele zrízena v ÚŽFG valutová pokladna. cenování majetku se v ÚŽFG rídí 25 a 27 zákona 563/91 Sb. a 32 a 33 vyhlášky 504/2002 Sb. Zpusoby ocenování jsou zahrnuty také ve vnitrní Smernici o úctování a ocenování zásob a Smernici o úctování a odepisování majetku. V roce 2013 byl veškerý nove zarazený dlouhodobý majetek ocenen porizovací cenou, zásoby nakoupené také porizovací cenou a zásoby vlastní výroby vlastními náklady. V roce 2013 nebyl propocet nákladu na 1 ks behouna proveden, protože v nákladech chovu byly cástecne i náklady na prasata sledovaná v pokusu. Propocet na 1 ks by byl výrazne zkreslený. cenení reprodukcní porizovací hodnotou a reálnou hodnotou nebylo v roce 2013 použito. Kontrola ocenení majetku a zásob byla soucástí inventarizace. Fyzické inventury probíhaly v prubehu listopadu a prosince 2013 a v lednu Inventura pokladen byla provedena pred jejich otevrením.

8 I Soucástí záverky 2013 byla také dokladová inventura úctu nedokonceného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pohledávek, závazku, prechodných úctu aktiv a pasiv a jednotlivých fondu. Stav nedokonceného majetku na úctu 042 byl k tis. Kc na stavební investice. V prubehu roku byla zaúctována do nákladu jako zmarená investice cástka 425 tis. Kc vynaložená v souvislosti s žádostí na projekt Bios z P VaVpI v minulých letech, který byl vyrazen. Nejvýznamnejší cástí pohledávek jsou pohledávky na úctu odberatelu ve výši tis. Kc. Pohledávky za zamestnanci ve výši 631tis. Kc na rádku 57 v Rozvaze vznikly z titulu poskytnutí pujcky ze Sociálního fondu. Na rádku 55 evidujeme provozní zálohy ve výši 650tis. Kc. V prubehu roku 2013 byl proveden odpis pohledávky ve výši 251 tis. Kc (9750 EUR). Nejvýznamnejší pohledávkou ve výši 1 507tis. Kc byly faktury za smluvní výzkum pro spolecnost CHDI Foundation z USA. K dnešnímu dni jsou tyto pohledávky vyrovnané. Pohledávka z titulu nadmerného odpoctu DPH ve výši 2257 tis. Kc predstavuje nárok na odpocet z fakturované ceny prístroje zakoupeného v prosinci 2013 ve výši tis. Kc z projektu P VaVpI. Nárok na odpocet byl uplatnen ve výši krácené pomerem. Pohledávka ve výši 94 tis. Kc na úcte 378 je zjištená pohledávka z roku 2000 vzniklá složením jistoty vratné v roce Dohadné úcty aktivní tis. Kc predstavují predpokládané schválení vyúctování od MŠMT (projekt P VaVpI a P VK). Jiná aktiva ve výši tis. Kc jsou tvorena náklady príštích období ve výši 920 tis. Kc z titulu predplacených služeb a rozložení spotreby paliva ve stáji v topné sezone a smluvne zajištených príjmu príštích období ve výši 308 tis. Kc. Krátkodobé závazky ve výši tis. Kc obsahují závazky vuci dodavatelum ve splatnosti ve výši tis. Kc,z toho cástka tis. Kc je za prístroj se splatností , dan z príjmu 112 tis. Kc, prijaté zálohy tis. Kc. Výše prijatých záloh je dána ex ante financováním projektu z P VaVpI. Dohadné úcty pasivní ve výši tis. Kc zahrnuje predpokládané odmeny za rok 2013 pro orgány ÚŽFG spolu s príslušnými odvody institucím SZ a VZP a dále prepokládanou fakturaci za analýzy v projektu GACR. Na úctu 347 je zaúctován závazek ke státnímu rozpoctu 561 tis. Kc. Povinnost vrátit do státního rozpoctu uvedenou cástku vznikla nedocerpáním grantu bez možnosti prevodu do FÚUP. Jiná pasiva 290 tis. Kc zahrnují doplacení auditu za rok 2013, které bude provedeno v roce 2014, ( výdaje príštích období), prijatou úhradu za pronájem reklamní plochy vareálu ÚŽFG rozvrženou na ctyri roky a casové rozlišení dopredu uhrazených analýz (výnosy príštích období). Rezerva na opravu dlouhodobého majetku ve výši celkem 285 tis. Kc na opravu sklepu v bytovém dome v Libechove cp. 251byla v roce 2013 zúctována do výnosu. Celkový výsledek hospodarení ve výši 859 tis. Kc po zdanení zahrnuje zisk z jiné cinnosti 353 tis. Kc. S komplexní položkou režie Wavnícinnosti byl vykázán zisk 506 tis. Kc. Celkový prídel neinvesticních financních prostredku v roce 2013 od Akademie ved CR zahrnoval prostredky na podporu výzkumné organizaci a dotaci na cinnost v celkové výši tis. Kc, financní prostredky pridelené prostrednictvím Grantové agentura AV CR na jednotlivé granty ve výši 710 tis. Kc. Mimorozpoctové prostredky tvorila dotace od Grantové agentury CR na jednotlivé projekty ve výši tis. Kc, z toho od príjemcu dotací tis. Kc a dotace od ostatních poskytovatelu ve výši 8748 tis. Kc a ze zahranicí tis. Kc na granty. Dotace na investice byla poskytnuta od AV CR v celkové výši tis. Kc, z toho dotace na cinnost 4253 tis. Kc vcetne stavebních investic. Základ dane pro zdanení príjmu za rok 2013 byl stanoven z výsledku hospodarení 971tis. Kc v souladu s 18 odst. 5) a dále podle 24,25 a následujících Zákona c. 586/1992 Sb. Po použití danové úlevy dle 20 odst. 7) byla vycíslena dan z príjmu ve výši 112tis. Kc.

9 I Výsledek hospodarení roku 2012 ve výši tis. Kc byl po schválení v roce 2013 rozdelen v souladu se zákonem 341/05 Sb. prídelem 5 % tj. 208 tis. Kc na rezervní fond, tis. Kc na fond reprodukce majetku a 94 tis. Kc do vlastního jmení. Prumerný evidencní prepoctený pocet zamestnancu v roce 2013 byl 130,33 v kategoriích vedectí pracovníci 45,43 doktorandi 21,32, odborní pracovníci Vš 3,25 laboranti a technici 29,64, technickohospodárští pracovníci 12,01 a pracovníci provozu 18,68. sobní náklady cinily celkem tis. Kc( položka AIII Výkazu zisku a ztrát), z toho mzdové náklady tis. Kc (AIII9), zákonné sociální pojištení tis. Kc (AIIII0) a zákonné sociální náklady 2 896tis. Kc (AIIII2). ÚŽFG nevlastní žádné cenné papíry k obchodování ani majetkové úcasti v cizích spolecnostech, nevlastní dluhové cenné papíry a nemá uzavrenou žádnou úverovou smlouvu s financní ci jinou institucí. Žádnému clenu orgánu ÚŽFG nebyl v roce 2013 poskytnut z ÚžFG úver. Žádný z clenu orgánu ÚŽFG není úcasten v osobách, s nimiž ÚŽFG uzavrela v roce 2013 obchodnl smlouvu.. ii\(\ V Libechove , V.v.l.

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Právní forma: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov společnost s ručením omezeným

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavený k 31.12.2010. (v tis.

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavený k 31.12.2010. (v tis. Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED Sestavená k 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové

Více

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice 2011 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Pardubice obsah 1. Úvod 5 2. Roční účetní uzávěrka 9 3. Analýza příjmů, výnosů, výdajů a nákladů 23 4. Vývoj

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2010 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Peklov; IČO 70939560; Nihošovice 72, 387 01 Nihošovice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo pol. AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. SÚ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: 00583600 30.01.2014 15:25 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 00000

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Název položky Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76, 387 52 Cehnice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00291013 Název: Obecní úřad Kněžpole =711. AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576913 Název: Obec Střítež AKTIVA CELKEM 76 211

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2012 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název účetní jednotky I. Sbor ČCE Opletalova A K T I V A dni

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů

Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: Rok: 2015 Dne: Tisk vybraných záznamů Výsledovka Strana NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 9378800 Rok: 0 Dne: 3.03.06 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 1 Tabulka č.1 Inventura majetku k 30.9.2012

Příloha č. 1 Tabulka č.1 Inventura majetku k 30.9.2012 Příloha č. 1 Tabulka č.1 Inventura majetku k 30.9.2012 č.ř. Předmět inventury Účet Typ inventury *) 1 Dlouhodobý nehmotný majetek (nehm.výsledky výzk.a vývoje) 012 FI 2 Dlouhodobý nehmotný majetek (software)

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 47 847 000,00 50 079 824,23 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 47 847 000,00 49 981 084,35 3 Spotřeba materiálu 501 3 650

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 49467964 Název a sídlo účetní jednotky Farní sbor Českobratrské církve

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 5 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky občanské sdružení LUNARIA Jindřichovice pod Smrkem

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Běžné období výkazu. Minulé období. Kód

Běžné období výkazu. Minulé období. Kód Pomocný konsolidační přehled Část I: Přehled stavu položek KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA zahrnutá zjednodušenou metodou plné konsolidace, metodou plné konsolidace a metodou poměrné konsolidace Konsolidovaná

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A (v tisících Kč) Česká republika. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky ke dni... 31.12.2015 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560 (v tisících Kč)

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 24 až 62 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha (bilance) ke dni... A K T I V A. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha (bilance) ke dni... 31.12.2016 (v tis. Kč) IČO 28771648 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

Zpráva o auditu účetní závěrky Ústavu jaderné fyziky AV ČR,v.v.i. za účetní období roku 2010

Zpráva o auditu účetní závěrky Ústavu jaderné fyziky AV ČR,v.v.i. za účetní období roku 2010 Danuše Prokůpková auditorská kancelář OSVČ KAČR 0712 Zpráva o auditu účetní závěrky Ústavu jaderné fyziky AV ČR,v.v.i. za účetní období roku 2010 Se sídlem : Řež u Prahy Husinec IČ: 61389005 DIČ: CZ61389005

Více

Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele.

Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele. Finanční vypořádání příspěvku od zřizovatele. Organizace: Základní škola a Mateřská škola Lenora Poskytnuto v roce 2018: 300.000,- z toho: neinvestiční příspěvek: 300.000,- investiční příspěvek: 0 Nevyčerpaná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v v celých tis. Kč Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.7.2015 (v v celých tis. Kč Kč) IČO 00443000 Název a sídlo účetní jednotky ČESKÝ BRIDŽOVÝ SVAZ Italská

Více

ROZVAHA A K T I V A

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek le vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 6 4 0 4 0 5 3 4 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky LUNARIA 46365 A K T I V A A Dlouhodobý majetek celkem

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 18385036 Název: Stredni prumyslova skola technicka, Jablonec nad Nisou,Belgicka 4852, prispevkova organizace

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/02 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 30616 Podací číslo: 1076084632 Heslo zjištění stavu: 374db858 Stav podání: podáno 3 1 1 2 2 0

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace Datum vytvoření: 1. 6. 2016 Mikulovská sportovní, příspěvková organizace Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA Aktiva

Více

ROZVAHA (BILANCE) k

ROZVAHA (BILANCE) k Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 Název účetní jednotky (v celých tis. Kč) Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové IČO Černá 646/9

Více

13. 6. 2017 18 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Rolling, spolek pro rozvoj

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2016 (v celých tis. Kč) Název a sídlo účetní jednotky Centrum pro bezpečný stát, z.s. IČO Pražská

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY Výroční zpráva o hospodaření rok 2010 Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov je příspěvková organizace tvořena dvěma základními

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ IČO Nadrazní ˇ 111 27031161 Stara Paka 507 91 Název a sídlo účetní jednotky Sportem proti barieram,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, POD STRÁNÍ 6, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, POD STRÁNÍ 6, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Datum vytvoření: 1. 6. 2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, POD STRÁNÍ 6, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Minulé období Brutto Korekce

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, OKRES BŘECLAV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, OKRES BŘECLAV Datum vytvoření: 1. 6. 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, OKRES BŘECLAV Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA

Více

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v

Více

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Finanční zpravodaj 6/2012 Strana 123 24 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Referent: JUDr. David Bauer Ing. Michal Svoboda

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více