V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje"

Transkript

1 ?O26X?f? O2)Xf? *?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 2 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ÚNOR 2006 V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje VÝZVU k předkládání projektů na poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína v roce 2006 na podporu kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro hlučínskou veřejnost, popřípadě propagují město v souladu se Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína. Rada města Hlučína rozhodla o vyhlášení výzvy k předkládání projektů na poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína v roce 2006 na podporu kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro veřejnost, popřípadě propagují město. Podrobné informace a formuláře žádosti o poskytnutí grantu je možné získat na Odboru školství, kultury a regionálního rozvoje MěÚ Hlučín na úseku regionálního rozvoje (tel: ), formuláře je také možné si stáhnout z internetových stránek v rubrice Město informuje. odbor školství, kultury a regionálního rozvoje W2)Xe??W&)X???7)X? 7(Y?e? (?'?? (Ye?V'?? (Yg?V'?? (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (Ye? 3(Y?e? 3?h? N)X?g??3)Xg??V')X?f? V4)Xf? I4)Xe??I4)e? Koncert k pfiíleïitosti rozlouãení se star mi varhanami Dne v 15 hodin v hlučínském kostele sv. Jana Křtitele se koná koncert duchovní hudby, na kterém vystoupí naši varhaníci a chrámový sbor sv. Cecílie. Touto akcí se chceme důstojně rozloučit s naším chrámovým nástrojem, který nás, hlučínské farníky, po mnoho let překrásně doprovázel. V měsíci březnu dojde k odbornému rozebrání nástroje, a proto využijte této příležitosti k poslechu jeho posledních tónů. Dobrovolné vstupné věnujeme na nové varhany. Ing. Pavel Šuránek Koncert k 30. výročí založení Komorního orchestru Vejvanovský (oprava termínu) Koncert k 30. výročí založení Komorního orchestru Vejvanovský se uskuteční až v neděli Termín je v kalendáři k 750 letům města uveden chybně. - jh - V')Xe??V'1e? V'L?? )Xhe?W& )Xg?W& W&??W&5? V'H???V'5e? V'(Ye??V'0Y?e? V40Mhe? Koneãné v sledky Tfiíkrálové sbírky Charita Hluãín V sledky jednotliv ch obcí za rok 2006 OBEC vybraná částka 2006 OBEC vybraná částka 2006 Antošovice Kč Kravaře, Kravaře-Kouty Kč Dolní Benešov+Zábřeh Kč Ludgeřovice Kč Bělá Kč Bobrovníky Kč Markvartovice Kč Píšť Kč Bohuslavice Kč Rohov Kč Bolatice, Borová Kč Strahovice Kč Darkovice Kč Sudice Kč Darkovičky Kč Šilheřovice Kč Hať Kč Štěpánkovice Kč Hlučín - město Kč Třebom Kč Chuchelná Kč Kobeřice Kč Vřesina Kč Závada Kč Kozmice Kč Jilešovice Kč Celkem Charita Hlučín: ,50 Kč Cizí měna: 37,50 EUR, 45 SK, 3,5 PLZ Z celkové vykoledované částky získá Charita Hlučín 65%, t. j Kč. 1. Specifikace grantu Maximální částka grantu na jeden projekt činí Kč. Minimální částka není stanovena. 2. Okruh oprávněných žadatelů - občanská sdružení, - humanitární organizace, - jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Hlučína 3. Požadavky na projekt (akci) Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných kulturních, sportovních a dalších aktivit určených pro veřejnost, které se vyznačují svou jedinečností, zviditelňují město Hlučín navenek a jsou konány u příležitosti oslav 750 let od založení města Hlučína. Při veškeré vizuální propagaci projektu, na který bude přidělen grant, bude použito Logo oslav 750 let založení města. Akce musí být uskutečněna v období od do Termín a způsob podávání žádostí Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2006 zaslané doporučenou poštou na níže uvedenou adresu či doručené na podatelnu MěÚ Hlučín. U žádostí zaslaných poštou rozhoduje razítko z pošty, u žádostí doručených na podatelnu, razítko z podatelny. Městský úřad Hlučín Odbor školství, kultury a regionálního rozvoje Mírové náměstí 23, Hlučín Kontaktní osoba: Ing. Hana Gavlasová Tel: Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který se sestává z: - vyplněného formuláře Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína obecná + specifická část, - kopie dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.), - podrobný rozpočet projektu. 6. Výběr projektů Obálky s projekty jsou otevírány na podatelně MěÚ Hlučín a opatřeny podacím číslem. Formální náležitosti předložených žádostí jsou přezkoumány určenými pracovníky odboru školství, kultury a regionálního rozvoje. O formálním přezkumu je vyhotoven písemný zápis. Podané projekty, které prošly formální kontrolou, jsou posuzovány grantovou pracovní skupinou, která předloží radě města seznam projektů navržených k financování. Rada města schvaluje hodnotící tabulku pro daný kalendářní rok, která je závazná pro všechny členy grantové pracovní skupiny. Při hodnocení projektů bude kladen důraz na kvalitu zpracování žádosti, výše spolufinancování projektu žadatelem, obsahový soulad projektu s podmínkami grantu. Na návrh grantové pracovní skupiny Rada města Hlučína schvaluje projekty k udělení grantů, a to v žadatelem v požadované částce. (Výjimku může tvořit projekt, který je navržen grantovou pracovní skupinou k financování jako poslední a požadovaná dotace přesahuje výši rozpočtu určenou pro granty v roce V tomto případě má Rada města Hlučína pravomoc zkrátit požadovanou výši dotace). UPOZORNùNÍ V průběhu měsíce února bude Muzeum Hlučínska a IC UZAVŘENO. Důvodem je oprava podlah a výměna osvětlení. Textové příspěvky do HN odevzdávejte, prosím, na podatelně MěÚ, příspěvky v el. podobě je možno i nadále posílat na Výstava,,Ideální Hlučín se přesouvá na březen. Děkujeme za pochopení. Chceme zároveň touto cestou poděkovat všem, kteří nám byli při Tříkrálové sbírce jakýmkoliv způsobem nápomocni: starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a rozpečeťování pokladniček a při konečném sčítání výtěžků. Děkujeme také duchovním správcům farností, kteří nám pomohli s propagací a s organizací samotné sbírky. Dále děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří obětovali svůj volný čas a bez nichž by se sbírka nemohla vůbec uskutečnit. Velký dík pak patří především malým i velkým koledníkům, kteří i přes velké mrazy neúnavně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru. Na závěr zbývá vyjádřit poděkování vám všem, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim do pokladniček. Podpořili jste tak charitní dílo u nás ivzahraničí. Za Charitu Hlučín Mgr. Lukáš Volný

2 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? e? h? h? h? h? h? h? g g g g g g??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee????????? strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 Pálením odpadû po kozujete zdraví své, sv ch nejbliï ích i ostatních spoluobãanû Po zdražení plynu a elektřiny se lidé začínají vracet k levnějším palivům, zejména k uhlí a dřevu, ale v mnoha případech se uchylují i ke spalování odpadu (plast, dřevotříska, molitan, guma aj.). Spalujeteli odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy, dioxiny, dehet a jiné látky, které dlouhodobě negativně ovlivňují zdraví vaše i vašeho okolí. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Velmi nebezpečnými produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Evropské emisní limity stanovené u dioxinů pro spalovny jsou právě v domácích topeništích často překračovány. Přitom například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. I když doma spálíte relativně malé množství odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice nízkých koncentracích. Možná, že nikoho přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku chronických dýchacích potíží hlavně dětí a starších lidí. Nejhorší jsou plasty, které obvykle dobře hoří, a tak často končí v kamnech. Plasty obsahují těžké kovy kadmium a zinek, které se při spalování jednak dostávají do ovzduší a jednak zůstávají v popelu. Další nebezpečnou škodlivinou, která se dostává do ovzduší, jsou ftaláty. Ty se v lidském těle hromadí a jsou považovány za ještě nebezpečnější než polychlorované bifenyly (PCB). Při spalování plastů mohou vznikat také monomery příslušného plastu (nejčastěji etylén, styren a propylen), které jsou jedovaté anebo mají na lidské zdraví dlouhodobé účinky. Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid. Vyrábí se z něho podlahové krytiny (lino), novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé lahvičky na kosmetiku, čisticí prostředky apod. Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková, jedovatý monomer vinylchlorid, karcinogenní dioxiny, dále také jedovatý čpavek a ještě agresivnější fosgen. Tyto plyny se používaly na bojištích první světové války. Zdroj: http.//www.vitaova.cz Odbor ŽPa KS Nabídka bytu v pûdní vestavbû Město Hlučín nabízí přidělení městského bytu o velikosti 2+1, I. kategorie v půdní vestavbě v domě na ul. Dr. Ed. Beneše 24 v Hlučíně. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši Kč. Žádosti o přidělení tohoto bytu podávejte do na MěÚ Hlučín, odbor investic a správy městského majetku, kancelář č. C 207. Telefon číslo K žádosti je nutno přiložit vyplněný osobní dotazník, který je k dispozici na výše uvedeném odboru MěÚ Hlučín a na internetových stránkách Města Hlučína (www.hlucin.cz). MěÚ Hlučín, odbor IaSMM Kardiologická ambulance děkuje panu Aloisi Michnovi z firmy AGROZEA za perfektní úklid parkoviště před lékárnou a poliklinikou. MUDr. Jiří Bizoň Město Hlučín a Kulturní centrum Hlučín vyhlašuje výtvarnou soutěž u příležitosti 750 let založení města Hlučína na téma Hlučín místo na zemi...hluãín z pohledu dûtské fantazie... Do soutěže budou zařazeny výtvarné práce (s různou technikou). Zúčastnit se může jakákoliv škola z Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: 1. kategorie - Mateřské školy 2. kategorie - I. stupeň zákl. školy + Zvláštní škola 3. kategorie-ii. stupeň základní školy + Gymnázium Uzávěrka soutěže je 30. března Vybraná výtvarná díla budou vystavena v Kulturním domě Hlučín. Podrobné informace lze získat u pí. Řezáčové na MěÚ Hlučín, tel Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. navyšuje ceny vodného a stočného: Cena bez DPH Cena s DPH 5 % Aktuální informace o procesu komunitního plánování v Hluãínû V posledním měsíci roku 2005 proběhlo 1. jednání pracovních skupin pro komunitní plánování. Jednání se zúčastnili zástupci institucí se sídlem v Hlučíně: Charita, Domov důchodců, ÚSP pro mládež, Dětský ranč, Dětská rehabilitace, DDM, STP, dále zástupci Klubů důchodců, starosta města a další členové. Jednalo se ve věcech: schválení jednacího řádu, plánu činností a plánovacího období, volba vedoucích a zástupců pracovních skupin, oslovení dalších potenciálních účastníků pracovních skupin. V tomtéž měsíci byly zprovozněny internetové stránky pro komunitní plánování. Jsou zde k dispozici veškeré informace o procesu, jeho aktuální průběh, realizované aktivity, výsledné dokumenty, zápisy z jednání pracovních skupin, ale i prostor pro Vaše dotazy a připomínky. Odkaz na tyto stránky je umístěn také na adrese: V současné době probíhá příprava na 2. jednání pracovních skupin. Členové budou mimo jiné projednávat tyto návrhy: informační leták, katalog sociálních služeb a služeb souvisejících a dotazník, který už brzy dostanete do svých domovů. Tento dotazník bude sloužit ke zjištění spokojenosti uživatelů sociálních služeb a zároveň ke zmapování pohledu veřejnosti na sociální oblast města Hlučína. Tyto návrhy (leták, katalog, dotazník) budou na jednání připomínkovány a zároveň bude rozhodnuto o jejich distribuci. Veškeré informace z jednání budou přístupné v archívu zápisů na stránkách pro komunitní plánování. MěÚ Hlučín, odbor sociálních věcí Ceny vodného a stoãného pro rok 2006 zákazníky a povinností daných zákony a 52 prováděcích vyhlášek. Z uvedených důvodů musí VaK Hlučín, s.r.o. věnovat provozování a obnově majetku zvýšenou péči navázanou na finanční zdroje z vodného a stočného. e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? Podûkování Poděkování všem poctivým a hodným občanům města Hlučína. Děkuji neznámé ženě, která v lékárně odevzdala obálku s obnosem peněz, která mě vypadla u pultu, dále bych chtěla poděkovat místní optice za její služby a v neposlední řadě také Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci v Hlučíně. V. Ř. Touto cestou bychom chtěli vyjádřit dík Hasičům Hlučínského záchranného sboru a Dobrovolným hasičům Bobrovníky za rychlý a profesionální přístup v případě zásahu při sněhové katastrofě. Zároveň vyslovujeme dík Ing. Antonínu Lokajovi za profesionální pomoc v oblasti dalšího řešení nehody. Moc děkujeme Manželé Lesňákovi Voda pitná (vodné) 23,39 Kč/m 3 24,56 Kč/m 3 Voda odvedená (stočné) 20,16 Kč/m 3 21,17 Kč/m 3 Celkem 43,55 Kč/m 3 45,73 Kč/m 3 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Ostravská 124/18, Hlučín Tel: Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. provozují a vlastní m vodovodních řadů, m kanalizačních řadů, 5 objektů čerpacích stanic, 3 vodojemy a 2 čistírny odpadních vod. Výstavba uvedených zařízení probíhala od roku 1936 a především v rozmezí let Průměrné stáří kanalizací a vodovodů je 41 roků. Při ověřené průměrné životnosti potrubí a objektů 35 až 50 roků a zároveň při kvalitě stavebních prací v době realizace a následné údržbě, odpovídá stávající technický stav těmto nežádoucím aspektům. Naším základním cílem je zajistit bezpečný chod těchto zařízení, dodržení podmínek smluv s našimi Pro názornost uvádím několik hodnot porovnávajících skutečnost roku 2003 s plánem nákladů v ceně vodného a stočného na rok 2006: poplatky za odběr podzemní vody vzrostly z Kč na Kč tj. o 41 % cena vody nakupované z SmVaK vzrostla z 5,75 Kč na 6,42 Kč tj. o 11,9 % náklady na nutné opravy staveb vzrostly z Kč na Kč tj. o 60 % náklady na zákonné rozbory pitné vody vzrostly z61165,- Kč na Kč tj. o 423 % výrazně se nám podařilo navýšit stavební investice z Kč na Kč tj.o 197 % sazby silové el.energie oproti roku 2005 vzrostly při VT o 17 %, NT o 26 %, náklady v ceně vody jen o 11% cena vodného a stočného vzrostla z 36,94 Kč na 45,73 Kč vč. DPH tj. o 24 %. Věřím, že se mi podařilo i v této zkrácené podobě předložit argumenty prokazující nezbytnost navýšení ceny vodného a stočného. Navýšení nákladů je pokryto nejen navýšením ceny, ale rovněž ekonomickým provozováním vodovodů a kanalizací naší společností. Ing. Josef Tomíček, ředitel

3 únor 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 3 Rada města Hlučína na své 85. schůzi, konané dne , rozhodla o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ dle Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína pro rok 2006, na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy na území města Hlučína, požádat o půjčku z Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít. Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí být podány do na odbor financí MěÚ Hlučín. Požadované tiskopisy žádostí jsou jednak k dispozici od u informátora, případně na odboru financí Městského úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách Plné znění Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína je k nahlédnutí na odboru financí MěÚ Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách ajeotištěno na 5 straně tohoto čísla Hlučínských novin. Veškeré potřebné informace Vám podá odbor financí, budova B 1. poschodí číslo dveří 154, 152 (pí. Antončíková, Ing. Šoferová) tel. č , Ing. Šoferová Krista vedoucí odboru financí VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada města Hlučína na své 85. schůzi, konané dne , rozhodla o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ dle Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína pro rok 2006, na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území města Hlučína, požádat o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Hlučína, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb použít. Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi musí být podány do na odbor financí MěÚ Hlučín. Rozpoãet mûsta Hluãína na rok 2006 Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo města Hlučína na svém 27. zasedání, konaném dne , schválilo rozpočet města na rok Byl schválen s celkovou výší příjmů ,5 tis. Kč a výdajů ,5 tis. Kč. Financování, to je částka 8.074,0 tis. Kč, vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet. Rozpočet našeho města se dotýká všech jeho občanů, proto musí být přehledný a přístupný všem. V tomto článku Vám předkládáme základní strukturu městského rozpočtu pro letošní rok. PŘÍJMY ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2006: VÝDAJE Vlastní příjmy ,2 tis. Kč Běžné výdaje ,5 tis. Kč Dotace ,3 tis. Kč Financování Kapitálové výdaje ,0 tis. Kč (zahrnuje splátky jistin přijatých úvěrů ,0 tis. Kč) ,0 tis. Kč Celkem zdroje ,5 tis. Kč Celkem výdaje ,5 tis. Kč Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech rozpočtu města Hlučína na rok PŘÍJMY CELKEM: ,5 tis. Kč z toho 1. daňové příjmy ,0 tis. Kč 47% 2. nedaňové příjmy ,6 tis. Kč 5% 3. kapitálové příjmy 1.754,6 tis. Kč 1% 4. přijaté dotace ,3 tis. Kč 47% 3. Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města Hlučína na rok Požadované tiskopisy žádostí jsou jednak k dispozici od u informátora, případně na odboru financí Městského úřadu Hlučín a jednak ke stažení na internetových stránkách Plné znění Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína je k nahlédnutí na odboru financí MěÚ Hlučín nebo ke stažení na internetových stránkách a je otištěno na 6 straně tohoto čísla Hlučínských novin. Veškeré potřebné informace Vám podá odbor financí, budova B 1. poschodí č. dv. 154, 152 (pí. Antončíková, Ing. Šoferová) tel. č , Ing. Šoferová Krista vedoucí odboru financí Výdaje celkem: ,5 tis. Kč z toho 5. běžné výdaje ,5 tis. Kč 91 % 6. kapitálové výdaje ,0 tis. Kč 9 % 5.

4 strana 4 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA V ROCE územní projektová dokumentace 350,0 tis. Kč 0,1% 2. městská policie 7 150,2 tis. Kč 2,7% 3. vnitřní správa ,9 tis. Kč 19,5% (výkon samosprávy a státní správy pro správní obvod cca 40 tis. obyvatel) 4. sociální dávky ,4 tis. Kč 36,9% (poskytování sociálních dávek občanům v obcích správního obvodu cca 40 tis. obyvatel) 5. doprava 5 371,0 tis. Kč 2,0% (úhrada prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy - Dopravní podnik Ostrava a.s., Connex Morava, a.s., Koordinátor ODIS s.r.o., TQM - holding s.r.o. Opava, a další přepravci) 6. údržba města ,6 tis. Kč 6,8% 7. komunální odpady 8 107,0 tis. Kč 3,0% (za poplatek za likvidaci komunálního odpadu od občanů města se v příjmech rozpočtu počítá s částkou 7.179,- tis. Kč) 8. školství ,0 tis. Kč 6,8% (Mateřská škola Hlučín, Severní, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, Základní škola Hlučín - Rovniny, Základní škola dr. M. Tyrše, Hlučín, Základní škola Hlučín, Hornická, Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, Základní škola a mateřská škola Hlučín - Bobrovníky) 9. bytový a nebytový fond ,4 tis. Kč 6,4% (za nájem z bytů a nebytových prostor je v příjmech rozpočtu města počítáno s ,- tis. Kč) 10. rozhlasový informační a varovný systém 3 100,6 tis. Kč 1,2% 11. rekonstrukce komunikací 8 100,0 tis. Kč 3,0% 12. plynofikace 600,0 tis. Kč 0,2% 13. investice do městské části Bobrovníky 1 800,0 tis. Kč 0,7% 14. investice do městské části Darkovičky 1 800,0 tis. Kč 0,7% 15. investice do sídliště Hlučín OKD 1 800,0 tis. Kč 0,7% (u položek bude záležet na rozhodnutí osadních výborů, které investice doporučí v roce 2006 k realizaci) 16. Fond na opravy a rekonstrukci fasád 1 000,0 tis. Kč 0,4% (z tohoto účelového fondu města jsou poskytovány půjčky na opravy a rekonstrukci fasád fyzickým a právnickým osobám, které vlastní budovy na území města Hlučína) 17. úroky z přijatých úvěrů 1 909,5 tis. Kč 0,7% 18. příspěvkové organizace ,8 tis. Kč 5,7% (Muzeum Hlučínska, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Dětská rehabilitace Hlučín, v průběhu roku 2006 pak přibude i Dům dětí a mládeže Hlučín) 19. dotace 4 650,0 tis. Kč 1,7% (z uvedené částky je 2.000,- tis. Kč, účelová dotace Sportovnímu klubu FC Hlučín, 1.000,- tis. Kč účelová dotace Římskokatolické farnosti na varhany a rekonstrukci kůru a zbývajících 1.650,- tis. Kč bude na základě žádostí rozděleno sportovním, kulturním, charitativním a ostatním organizacím - termín pro podání žádostí je do ) 20. granty 120,0 tis. Kč 0,0% (uvedené finanční prostředky budou přiděleny po vyhlášení výzvy k předložení projektů na poskytnutí grantů a proběhnutí výběrového řízení) Pozn.: vypočtené procento je 0,04% 21. ostatní 2 060,1 tis. Kč 0,8% CELKEM ,5 tis. Kč 100,0% PODROBNĚJI UVÁDÍME STRUKTURU VÝDAJŮ POLOŽKY 6. ÚDRŽBA MĚSTA Opravy a údržba komunikací 4 530,0 tis. Kč 25,0% Čištění města 2 300,0 tis. Kč 12,7% Opravy a výstavba čekáren 180,0 tis. Kč 1,0% Úhrada za srážkové vody 190,0 tis. Kč 1,0% Údržba příkopu na ulici Celní 100,0 tis. Kč 0,5% Havárie ve vodním hospodářství 25,0 tis. Kč 0,1% Opravy a výstavba hřišť 650,0 tis. Kč 3,6% Deratizace 140,0 tis. Kč 0,8% Veřejné osvětlení - elektrická energie+opravy 3 700,0 tis. Kč 20,4% Údržba hřbitovů včetně investic-výstavby chodníků 1 300,0 tis. Kč 7,2% Veřejné záchodky 300,0 tis. Kč 1,6% Psí útulek 120,0 tis. Kč 0,7% Péče o veřejnou zeleň 4 500,0 tis. Kč 24,8% Ostatní 104,6 tis. Kč 0,6% CELKEM ,6 tis. Kč 100,0%

5 únor 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 5 PŘEHLED INVESTIC Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA V ROCE 2006 Rozhlasový informační a varovný systém 3 100,6 tis. Kč 12,7% Obnova hardwarového a softwarového vybavení MěÚ 1 920,0 tis. Kč 7,9% Výstavba nových čekáren 130,0 tis. Kč 0,5% Výstavba hřiště pro cyklokros 350,0 tis. Kč 1,4% Projektová dokumentace na veřejné osvětlení 200,0 tis. Kč 0,8% Výstavba chodníků na hřbitově Hlučín - centrum 300,0 tis. Kč 1,2% Výstavba chodníků na hřbitově Hlučín - Březiny 100,0 tis. Kč 0,4% Rekonstrukce ulice Hluboká 4 000,0 tis. Kč 16,4% Rekonstrukce uliček přilehlých k náměstí 3 800,0 tis. Kč 15,6% Rekonstrukce nádvoří na ulici Dr. E. Beneše 7 300,0 tis. Kč 1,2% Projektová dokumentace polocentralizace školních jídelen 785,4 tis. Kč 3,2% Rekonstrukce zámku - hospodářské budovy 1 600,0 tis. Kč 6,6% Výstavba tlakových stanic na bytových domech 600,0 tis. Kč 2,5% Plynofikace ulice Písečná 600,0 tis. Kč 2,5% Investice do městské části Bobrovníky 1 800,0 tis. Kč 7,4% Investice do městské části Darkovičky 1 800,0 tis. Kč 7,4% Investice do sídliště Hlučí OKD 1 800,0 tis. Kč 7,4% Investiční dotace Římskokatolické farnosti Hlučín-varhany 700,0 tis. Kč 2,9% Investiční dotace Římskokatolické farnosti Hlučín-kůr 300,0 tis. Kč 1,2% Investiční dotace Základní škole Hlučín, Hornická 200,0 tis. Kč 0,8% CELKEM ,0 tis. Kč 100,0% Doufám, že tento stručný přehled nejdůležitějších položek rozpočtu města Vám poskytne základní informace, které pro Vás budou zajímavé a užitečné. K některým položkám rozpočtu se budeme v průběhu roku vracet. Podrobněji je rozpočet města Hlučína na internetových stránkách Petr Adamec, starosta města V bûrové fiízení Město Hlučín oznamuje výběrové řízení č. 1/2006 na obsazení pracovního místa pracovník na úseku metodiky a předpisů na odboru vnitřních věcí Předpokládaný nástup: březen / 2006 Pracoviště: Městský úřad Hlučín Vzdělání: min.vš bakalářský studijní program (výhodou právnická fakulta) Uzávěrka přihlášek: Informace o charakteristice činnosti, platovém zařazení, zákonných předpokladech a dalších podmínkách, obsahu přihlášky a jejích přílohách najdete na úřední desce MěÚ Hlučín, Mírové náměstí, budova C nebo na webu města: nebo na personálním úseku u pí Bořucké, MěÚ Hlučín, Mírové náměstí 23, číslo dveří A 209, telefon číslo , 1. kolo výběrového řízení bude probíhat na základě písemných materiálů zaslaných uchazeči (bez účasti uchazečů). 2. kolo výběrového řízení se bude konat dne Pozvánky na 2. kolo výběrového řízení NEBUDOU ZASÍLÁNY Jména postupujících a časový harmonogram 2. kola výběrového řízení bude vyvěšen od pátku ve vestibulu MěÚ. Tuto informaci lze rovněž získat od pátku na tel. č v čase od 9.00 do hodin. Město Hlučín Obecně závazná vyhláška č. 8/2000: Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína Zastupitelstvo města Hlučína dne schválilo podle 10 písm.d) a 84 odst. 2 písm.i), d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku č. 48/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína. Článek 1 Základní ustanovení (1) Město Hlučín v zájmu zlepšení životního prostředí a vzhledu města vytváří Fond na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína (dále jen fond, zkratka FORF-MH), který slouží k poskytování půjček na opravy a rekonstrukci fasád budov na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek. (2) Město Hlučín je oprávněno disponovat s prostředky fondu na základě této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel ze strany města Hlučína. Článek 2 Příjmy fondu (1) Příjmy fondu jsou : - prostředky z rozpočtu města Hlučína ve výši dle každoročně schváleného rozpočtu počínaje rokem % z ceny prodaných nemovitostí a pozemků určených k podnikatelské činnosti - splátky půjček poskytnuté městem vlastníkům budov aúrokové výnosy z nich - splátky půjček přijatých a použitých městem pro vlastní budovy a příslušný rok a úrokové výnosy z nich - výnosy z přechodně uložených volných finančních zdrojů fondu - dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.) - jiné prostředky z rozpočtu města Hlučína - jiné příjmy (2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Hlučína a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. Článek 3 Výdaje fondu (1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku minimálně 3% ročně a maximální lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta, podle pravidel dále uvedených. Prostředky fondu smí použít i město Hlučín podle čl.3 odst.(9). (2) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České spořitelně, a.s. pobočce Hlučín, za zřízení a vedení účtu fondu a náklady výběrového řízení dle článku 4. (3) Adresáty půjček z fondu podle odst. (1) tohoto článku mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy na území města Hlučína, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít. V případě, že půjčka bude poskytnuta na opravu (investici do) budov v majetku města, odpovídá za použití půjčky odbor MěÚ Hlučín zřízený k péči o majetek města, tj. odbor správy městského majetku. (4) Z fondu se poskytují tyto půjčky: Plocha fasády v m 2 Horní obvodového pláště hranice Lhůta budovy bez výplní půjčky Úrok splatnosti (oken, dveří) v tis.kč v % p. a. v letech do 300 m 2 do 100 tis. 3, m 2 do 200 tis. 3,00 7 nad 600 m 2 do 300 tis. 3,00 8 (5) Město Hlučín je pro poskytování půjček z fondu rozděleno do následujících zón: Zóna Tvořena I. Městská památková zóna (MPZ), včetně kulturních památek mimo MPZ II. Všechny budovy mimo zónu I., nacházející se na k. ú. Hlučín, Bobrovníky, Darkovičky (6) Prostředky poskytnuté půjčkou nelze opakovaně získat u jednoho domu. (7) Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat do konce roku (tj. do ). Splácení půjčky bude prováděno formou měsíčních anuitních splátek počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta.

6 strana 6 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 (8) Při poskytování půjčky pro domy, které jsou uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek, se horní hranice půjčky zvyšuje na dvojnásobek. (9) Město Hlučín smí prostředky fondu použít k úhradě nákladů na opravy fasád svých budov, za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu. Město převede zpět do fondu částku z rozpočtu města, odpovídající minimálně podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti půjčky, přičemž takto vypočtená částka bude zvýšena o 2%. (10) Na financování oprav fasád vlastních budov je město oprávněno použít maximálně 40% prostředků. Výjimečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem nebo nesplnili podmínky pro její poskytnutí dle podmínek výběrového řízení. (11) Po uzavření výběrového řízení lze během roku finanční prostředky fondu použít pro další potřeby města dle článku 3, odst.(9). Použití prostředků fondu musí být schváleno Zastupitelstvem města Hlučína. Článek 4 Výběrové řízení (1) Osoby, které splňují podmínky dle článku 4 odst.(3), mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje Rada města Hlučína a organizuje Městský úřad Hlučín (dále jen úřad ) pro každý kalendářní rok samostatně. (2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a způsobem v místě obvyklým zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je do 60 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení. (3) Obsah žádosti dle odst.(2) je zveřejněn na úřední desce. Žádost musí vždy obsahovat zejména : a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce, b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, případně telefon do zaměstnání a bytu, c) přesné označení předmětné budovy : - adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely - list vlastnický z katastrálního úřadu ne starší 3 měsíců - souhlas stavebního úřadu s ohlášením udržovacích prací (fasádou) na něž je žádáno o půjčku, včetně zařazení budovy do zóny dle čl. 3 odst. (5) - doklad o vlastnictví budovy s uvedeným nabývacím titulem d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty, e) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce, f) požadovaná částka půjčky podle tabulky v čl. 3 a způsob jejího výpočtu, g) pohledávka města ze smlouvy o půjčce musí být zajištěna následujícím způsobem : - g1) při podpisu smlouvy o půjčce musí být podepsána zároveň zástavní smlouva, kterou se ve prospěch města zřizuje zástavní právo k nemovitosti - zpravidla k budově, k jejíž opravě je půjčka poskytována. Zástavní právo města Hlučína přitom nemusí být první v pořadí; - g2) při podpisu smlouvy o půjčce vystaví příjemce půjčky ve prospěch města blankosměnku za účelem zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce. Náležitosti blankosměnky a pravidla jejího použití jsou blíže upraveny v příloze č.1, jež je nedílnou součástí této vyhlášky; - g3) jištění podle odst. g1) a g2) musí být vždy použito současně. Pokud však velikost půjčky nepřesahuje částku ,- Kč, nevyžaduje se jištění zástavním právem, ale pouze blankosměnkou. - g4) finanční prostředky ze smlouvy o půjčce mohou být čerpány i před provedením vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. (4) Úřad může pro zpracování žádosti podle odst.(3) vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení. (5) Komise FORF-MH sestavená z členů Zastupitelstva města Hlučína a schválená Radou města Hlučína vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení. (6) Výběrové řízení vyhlašuje Rada města Hlučína a o výběru rozhodne Zastupitelstvo města Hlučína. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Proti rozhodnutí na základě výběrového řízení není přípustné odvolání. (7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně vyrozuměni po schválení závěrů v Zastupitelstvu města Hlučína. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. V odůvodněných případech může dojít k prodloužení lhůty do 45-ti dnů. (8) Výběrové řízení probíhá zásadně 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v červenci příslušného roku, pro který je výběrové řízení vyhlášeno. (9) Žádosti, u nichž úřad zjistí, že jsou nesprávné nebo neúplně vybavené, nemohou být žadatelům vráceny k přepracování, pokud nebyly podány alespoň 7 dnů před koncem lhůty k podání žádosti o půjčku. (10) V případě, že při úkonech souvisejících s uzavřením smlouvy o půjčce předloží žadatel nesprávné nebo neúplné podklady, bude vystavení nových správných podkladů hrazeno žadatelem. Článek 5 Smlouva o půjčce (1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen uživatelé ) a schválením, uzavře bez zbytečného odkladu město Hlučín smlouvu o půjčce. (2) Smlouva o půjčce musí mít zejména tyto náležitosti: - smluvní strany - účel, na který je půjčka poskytnuta (čl.3) - celková částka půjčky - lhůta splatnosti půjčky - režim splácení ( úroky, jistina ), včetně uvedení dne v příslušném měsíci - způsob splácení (možnosti platebním příkazem, složenkou, srážkou ze mzdy, aj.) - smluvní pokuta za porušení účelovosti - tj.okamžité vrácení zůstatku půjčené částky + 30% smluvní pokuty z půjčené částky - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu - zajištění závazku - ujednání o vyplňovacím právu k blankosměnce (viz. příloha č.1 této vyhlášky) - závazek příjemce k neprodlenému vrácení celé půjčky, nedojde-li k zavkladování zástavního práva podle příslušné zástavní smlouvy z důvodu závad na straně příjemce půjčky - závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k zastavované nemovitosti před zavkladová-ním zástavního práva, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky - závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k již zastavené nemovitosti po dobu splácení půjčky bez předchozího písemného souhlasu města, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky - souhlas uživatele s kontrolním působením města Hlučína a jeho závazek předkládat městu Hlučínu účetní doklady o čerpání půjčky. (3) Město Hlučín může v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce. (4) Město Hlučín bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o půjčce umožní čerpání půjček vybraným žadatelům. Článek 6 Režim čerpání prostředků fondu Prostředky fondu budou čerpány vybranými žadateli bezhotovostním způsobem, tj. na základě předložených faktur budou prostředky do výše schválené půjčky převedeny dodavateli. Pouze v odůvodněných případech po schválení finančním odborem lze půjčku čerpat výběrem hotovosti z účtu fondu. Článek 7 Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná (1) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města Hlučína. (2) Souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení bude Zastupitelstvu města Hlučína předloženo vyhodnocení hospodaření fondu včetně dosažení věcných efektů za předchozí rok. Obsahem tohoto vyhodnocení je především: - stav fondu na začátku roku k počet schválených půjček a celková výše finančních prostředků na půjčky uplatněna do kalendářního roku - výše splátek z půjček, realizovaných v letech předcházejících (plán, skutečnost, dluh) - celková výše finančních prostředků fondu k kalendářního roku (3) Tato vyhláška nabývá účinnosti Příloha č. 1 obecně závazné Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína. Náležitosti a pravidla zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce prostřednictvím blankosměnky. 1. Blankosměnka bude vystavena jako směnka vlastní. 2. Blankosměnka bude obsahovat doložky nikoliv na řad a bez protestu. 3. Na blankosměnce budou vyplněny pouze tyto údaje : - jméno subjektu, kterému má být placeno - město Hlučín, - datum a místo vystavení, - podpis dlužníka (výstavce). Zbývající údaje blankosměnky (tj. směnečná suma, splatnost směnky, místo splatnosti) zůstanou nevyplněny. 4. Ve smlouvě o půjčce bude mezi městem a dlužníkem sjednána dohoda o vyplnění blankosměnky, ve které : - a) bude sjednáno, že účelem vystavení blankosměnky je zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce, - b) bude sjednáno, že chybějící údaje na blankosměnce chybí záměrně s uvedením toho, které údaje jsou na blankosměnce vyplněny a které údaje na blankosměnce záměrně vyplněny nejsou, - c) dlužník udělí městu právo vyplnění chybějících údajů blankosměnky, a to takto : - město bude mít právo vyplnit blankosměnku v případě, kdy dlužník bude v prodlení se splácením jistiny a úroků půjček, - město bude mít právo vyplnit blankosměnku, nastane-li situace, kdy je povinen podle smlouvy o půjčce dlužník vrátit neprodleně celou poskytnutou půjčku, - město může jako směnečnou sumu doplnit max.částku, kterou dlužník městu dluží, tzn. maximálně dosud nesplacenou část jistiny a úroků půjčky. 5. Ve smlouvě o půjčce bude sjednána povinnost města navrácení blankosměnky do rukou dlužníka při úplném splacení půjčky i s jejími úroky. Město Hlučín Obecně závazná vyhláška č. 12/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2000 (původní označení č. 48/2000), o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne usnesením č. 17/5b) usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. c) a v souladu s 84 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Obecně závazná vyhláška Města Hlučína č. 8/2000 (původní značení č. 48/2000) o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína, se mění a doplňuje takto: 1. Do článku 3 se za odst. 11) vkládá nový odst. 12), který zní: Jestliže je žadateli poskytnuta půjčka na opravu či rekonstrukci fasády z jiného účelového fondu města Hlučína, nelze již poskytnout půjčku z Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína. 2. Do článku 4 odst. 3) se za písm. g1) vkládá nové písm. g2), které zní: Pokud je žadateli poskytnuta půjčka z jiného účelového fondu města Hlučína, která nemusí být jištěna zástavním právem, tak další půjčka z Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína, zástavní prá-

7 únor 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 7 vo vyžaduje, a to v souhrnu částek všech poskytnutých půjček. 3. Dosavadní písm. g2, g3) a g4) se označují jako g3), g4) a g5). 4. Článek 4 odst. 3) písm. g4) (nově označené) se mění takto: jištění podle písm. g1) a g3) musí být použito současně. Pokud však půjčka nepřesahuje částku korun, nevyžaduje se jištění zástavním právem, ale pouze blankosměnkou mimo případy, stanovené v písm. g2). Čl. 2 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Petr Adamec ing. Pavol Kubuš starosta města místostarosta Město Hlučín Obecně závazná vyhláška č. 10/1998 včetně obecně závazné vyhlášky č. 12/1998 Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína Zastupitelstvo města Hlučína dne schválilo podle 14 odst.1 písm.i), e) a v souladu s 16 odst.1 a 36 odst.1 písm.f) zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 32/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína. Článek 1 Základní ustanovení (1) Město Hlučín v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytváří Fond rozvoje bydlení města Hlučína (dále jen fond, zkratka FRB-MH), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek. (2) Fond se zřizuje na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které poskytlo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu města Hlučína. Město Hlučín je oprávněno disponovat s prostředky fondu v souladu s uvedenou dohodou a na základě této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel ze strany města Hlučína. Článek 2 Příjmy fondu (1) Příjmy fondu jsou: - státní půjčka a případné výpomoci ze státního rozpočtu - prostředky z rozpočtu města Hlučína ve výši nejméně 50% výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku města počínaje rokem splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich - splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný rok ve výši 3% p.a. - výnosy z přechodně uložených volných finančních zdrojů fondu - dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.) - dotace, případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu, popřípadě jiného územního (regionálního) orgánu - jiné prostředky z rozpočtu města Hlučína - jiné příjmy (2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Hlučína a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. Článek 3 Výdaje fondu (1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 4% a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta podle pravidel dále uvedených. Prostředky fondu smí použít i město Hlučín podle čl. 3 odst.(8). (2) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České spořitelně, a. s. pobočce Opava za zřízení a vedení účtu a podúčtů dle článku 6 a náklady výběrového řízení dle článku 4. (3) Adresáty půjček z fondu podle odst. (1) tohoto článku mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území města Hlučína, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb použít. V případě, že půjčka bude poskytnuta na investici do obytného domu v majetku města, odpovídá za použití půjčky odbor MěÚ Hlučín zřízený k péči o majetek města, tj. odbor správy městského majetku. (4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: (viz tabulka) (5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Prostředky poskytnuté půjčkou nelze opakovaně získat na stejný účel u jednoho domu. (6) Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat do konce roku (tj. do ), v němž byl zřízen příslušný podúčet. Splácení půjčky bude prováděno formou měsíčních anuitních splátek počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. (7) Při poskytování výše uvedených druhů půjček pro domy, které jsou uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek se horní hranice půjčky zvyšuje na dvojnásobek. (8) Město Hlučín smí prostředky fondu použít k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého bytového fondu (zejména na účely uvedené v čl. 3 odst.(4)), za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu. Město převede zpět do fondu částku z rozpočtu města, odpovídající minimálně podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti návratné finanční výpomoci, přičemž takto vypočtená částka bude zvýšena o 3%. (9) Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu je obec oprávněna použít maximálně 80% prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Vyjímečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem. Článek 4 Výběrové řízení (1) Osoby, které splňují podmínky dle článku 4 odst.(3), mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje rada města Hlučína a organizuje Městský úřad Hlučín (dále jen úřad ) pro každý kalendářní rok samostatně. (2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a způsobem v místě obvyklým zveřejněny. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je do 60 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení. (3) Obsah žádosti dle odst.(2) je zveřejněn na úřední desce. Žádost musí vždy obsahovat zejména : a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce, b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, případně telefon do zaměstnání a bytu, c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby : - adresa, číslo popisné je-li již vydáno), číslo parcely - list vlastnický z Katastrálního úřadu ne starší 3 měsíců - stavební povolení či ohlášku drobné stavby o přípustnosti akce, na niž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku TABULKA ÚČELŮ FONDU - příslušnou projektovou dokumentaci - doklad o vlastnictví domu či stavby s uvedeným nabývacím titulem d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty, e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně, f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce, pokud není uvedena ve stavebním povolení, g) požadovaná částka úvěru podle tabulky v čl. 3 a způsob jejího výpočtu, h) pohledávka města ze smlouvy o půjčce musí být zajištěna následujícím způsobem : - h1) při podpisu smlouvy o půjčce musí být podepsána zároveň zástavní smlouva, kterou se ve prospěch města zřizuje zástavní právo k nemovitosti - zpravidla k obytné budově, k jejíž opravě je půjčka poskytována. Zástavní právo města Hlučína přitom nemusí být první v pořadí; - h2) při podpisu smlouvy o půjčce vystaví příjemce půjčky ve prospěch města blankosměnku za účelem zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce. Náležitosti blankosměnky a pravidla jejího použití jsou blíže upraveny v příloze, jež je nedílnou součástí této vyhlášky; - h3) jištění podle odst. h1) a h2) musí být vždy použito současně. Pokud však velikost půjčky nepřesahuje částku ,- Kč, nevyžaduje se jištění zástavním právem, ale pouze blankosměnkou. - h4) smlouva o půjčce smí být podepsána a půjčka smí být čerpána i bez předchozího zavkladování zástavního práva v katastru nemovitostí. (4) Úřad může pro snazší zpracování žádosti podle odst.(3) vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení. (5) Komise FRB-MH sestavená z členů zastupitelstva města Hlučína a schválená radou města Hlučína vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení. (6) Výběrové řízení vyhlašuje rada města Hlučína a o výběru rozhodne zastupitelstvo města Hlučína. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu odvolání se. (7) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně vyrozuměni po schválení závěrů v zastupitelstvu města Hlučína. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření Poř. číslo Název/účel Dům/byt Lhůta Úrok Hor. hranice splatnosti p.a. půjčky 1 Obnova střechy /krytina i konstrukce/ na 1 dům 5 let 5% do 100.tis.Kč starší dům 10 let 2 Zřízení plynového, dřevoplynového, elektrického nebo solárního topení ve stávajícím domě na 1 byt 2 roky 5% do 30.tis.Kč 3 Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu na 1 dům 2 roky 4% do 20.tis.Kč 4 Dodatečná izolace domu proti vodě - starší dům 10 let na 1 dům 5 let 4% do 100.tis.Kč 5 Obnova fasády včetně oplechování domu na 1 byt 3 roky 4% do 30.tis.Kč 6 Zateplení obvodového pláště domu na 1 byt 4 roky 4% do 40.tis.Kč 7 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není na 1 byt 3 roky 4% do 40.tis.Kč 8 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy na 1 byt 8 let 5% do 500.tis.Kč 9 Při vestavbě bytu do půdního prostoru na 1 byt 8 let 5% do 500.tis.Kč

8 strana 8 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. V odůvodněných případech může dojít k prodloužení lhůty do 45-ti dnů. (8) Výběrové řízení probíhá zásadně 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v červenci příslušného roku, pro který je výběrové řízení vyhlášeno. (9) Žádosti, u nichž úřad zjistí, že jsou nesprávné nebo neúplně vybavené, nemohou být žadatelům vráceny k přepracování, pokud nebyly podány alespoň 7 dnů před koncem lhůty k podání žádosti o půjčku. (10) V případě, že při úkonech souvisejících s uzavřením smlouvy o půjčce předloží žadatel nesprávné nebo neúplné podklady, bude vystavení nových správných podkladů hrazeno žadatelem. Článek 5 Smlouva o půjčce (1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen uživatelé ) a schválením, uzavře bez zbytečného odkladu město Hlučín smlouvu o půjčce. (2) Smlouva o půjčce musí mít zejména tyto náležitosti: - smluvní strany - účel, na který je půjčka poskytnuta (čl. 3) - celková částka půjčky, v případě kumulace účelu i skladba - lhůta splatnosti půjčky - režim splácení (úroky, jistina), včetně uvedení dne v příslušném měsíci - způsob splácení (platebním příkazem, složenkou, srážkou ze mzdy) - smluvní pokuta za porušení účelovosti - tj.okamžité vrácení zůstatku půjčené částky + 30% smluvní pokuty z půjčené částky - půjčky nelze čerpat výběrem v hotovosti z uživatelského účtu - závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu - zajištění závazku - ujednání o vyplňovacím právu k blankosměnce (viz.příloha této vyhlášky) - závazek příjemce k neprodlenému vrácení celé půjčky, nedojde-li k zavkladování zástavního práva podle příslušné zástavní smlouvy z důvodu závad na straně příjemce půjčky - závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k zastavované nemovitosti před zavkladováním zástavního práva, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky - závazek příjemce nepřevést vlastnické právo k již zastavené nemovitosti po dobu splácení půjčky bez předchozího písemného souhlasu města, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky - dohoda o otevření účtu u České spořitelny, a.s.pobočky Opava - souhlas uživatele s kontrolním působením České spořitelny, a.s. pobočky Opava a města Hlučína a jeho závazek předkládat České spořitelně, a.s. pobočce Opava účetní doklady o čerpání z účtu. (3) Město Hlučín může v dohodě s Českou spořitelnou, a.s. pobočkou Opava a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce. (4) Město Hlučín bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy České spořitelně, a.s. pobočce Opava, s výzvou na otevření účtu a k převodu z fondu příslušné částky na tento účet. Článek 6 Režim čerpání prostředků fondu O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře město Hlučín zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. pobočkou Opava. Článek 7 Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná (1) Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy (stavby), použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle přání uživatele, zpravidla ta delší. (2) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města Hlučína, České spořitelny, a.s. pobočky Opava a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. (3) Souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení bude zastupitelstvu města Hlučína předloženo vyhodnocení hospodaření fondu včetně dosažení věcných efektů za předchozí rok. Obsahem tohoto vyhodnocení je především: - stav fondu na začátku roku k počet schválených půjček a celková výše finančních prostředků na půjčky uplatněna do kalendářního roku - výše splátek z půjček, realizovaných v letech předcházejících (plán, skutečnost, dluh) - celková výše finančních prostředků fondu k kalendářního roku (4) Pro rok 1998 neplatí časové omezení termínu uzavření smluv o půjčkách do konce července (5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Příloha obecně závazné Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hlučína Náležitosti a pravidla zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce prostřednictvím blankosměnky. 1. Blankosměnka bude vystavena jako směnka vlastní. 2. Blankosměnka bude obsahovat doložky nikoliv na řad a bez protestu. 3. Na blankosměnce budou vyplněny pouze tyto údaje : - jméno subjektu, kterému má být placeno - město Hlučín, - datum a místo vystavení, - podpis dlužníka (výstavce). Zbývající údaje blankosměnky (tj. směnečná suma, splatnost směnky, místo splatnosti) zůstanou nevyplněny. 4. Ve smlouvě o půjčce bude mezi městem a dlužníkem sjednána dohoda o vyplnění blankosměnky, ve které : - a) bude sjednáno, že účelem vystavení blankosměnky je zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce, - b) bude sjednáno, že chybějící údaje na blankosměnce chybí záměrně s uvedením toho, které údaje jsou na blankosměnce vyplněny a které údaje na blankosměnce záměrně vyplněny nejsou, - c) dlužník udělí městu právo vyplnění chybějících údajů blankosměnky, a to takto : - město bude mít právo vyplnit blankosměnku v případě, kdy dlužník bude v prodlení se splácením jistiny a úroků půjček, - město bude mít právo vyplnit blankosměnku, nastane-li situace, kdy je povinen podle smlouvy o půjčce dlužník vrátit neprodleně celou poskytnutou půjčku, - město může jako směnečnou sumu doplnit max. částku, kterou dlužník městu dluží, tzn. maximálně dosud nesplacenou část jistiny a úroků půjčky. 5. Ve smlouvě o půjčce bude sjednána povinnost města navrácení blankosměnky do rukou dlužníka při úplném splacení půjčky i s jejími úroky. Petr Adamec Ing. Pavol Kubuš starosta místostarosta ZÁSADY PRO HODNOCENÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA Zastupitelstvo města Hlučína na svém 17. zasedání dne schválilo Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína. Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru financí, na odboru školství, kultury a regionálního rozvoje MěÚ Hlučín a rovněž na internetových stránkách města Hlučína. Realizace zásad a poskytování účelových dotací z prostředků rozpočtu města Hlučína se řídí platnými právními úpravami, vymezenými zejména zákony: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě aozměnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem těchto zásad je stanovení jednotných a závazných podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Hlučína formou dotací jako: a) podpory občanských sdružení, humanitárních organizací a jiných fyzických nebo právnických osob působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence Dotace pro rok: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA Žadatel: (úplný a přesný název) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Adresa žadatele: Ulice: Č. p. Obec: PSČ Tel.: Mobil: Fax: Webová stránka: Bankovní spojení: Číslo účtu žadatele: Název banky: Adresa banky: Kód banky: Spec. symbol: Statutární zástupce žadatele: Jméno, příjmení a titul: Pracovní zařazení, funkce: Adresa: Telefon:Mobil: příloha č. 1 příloha č. 1A Dotace sportovním organizacím (nutno doložit seznam registrovaných členů s datem narození v rozdělení na dospělé a mládež do 18-ti let): Charakteristika činnosti: Účel a výše požadované dotace: Náklady na elektrickou energii, plyn, topení, vodné+stočné za minulý rok: Náklady na pronájem tělocvičen, haly, místností a pozemků pro sportovní činnost: Náklady na údržbu tělovýchovných zařízení organizace v minulém roce mimo investic: Celkem provozní náklady v minulém roce (na požádání nutno doložit výkazem hospodaření): Výše dotace poskytnuté v minulém roce: účel dotace: částka: Počet registrovaných členů sportovní organizace k příslušného roku do 18-ti let (děti a mládež): Počet registrovaných členů sportovní organizace k příslušného roku nad 18 let (dospělí): Současný počet soutěžních družstev v okresní soutěži: Současný počet soutěžních družstev v krajské soutěži: Současný počet soutěžních družstev v republikové soutěži: Datum: Podpis (případně) razítko žadatele:.....

9 únor 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 9 kriminality a ochrany životního prostředí. Poskytnutí dotací není nárokové a je závislé na celkových možnostech rozpočtu města v daném roce, dále jen DOTACE b) doplňkového zdroje financování, kterým se město Hlučín bude spolupodílet na realizaci schválených projektů, dále jen GRANTY Add a) DOTACE 1. Písemná žádost o dotaci musí být podána na podatelnu Městského úřadu Hlučín nejpozději do daného roku, a to na formuláři Žádost o dotaci (příloha č.1 + příloha č.1a, 1B nebo 1C dle charakteru činnosti žadatele). Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel, výjimka bude poskytnuta jen v mimořádných případech. 2. K žádosti je nutno doložit doklady o právní subjektivitě (doklad o registraci organizace, stanovy, statut, doklad o přidělení IČ, osvědčení o registraci DIČ, zřizovací listina, apod.), případně průkaz totožnosti. Dále čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám, Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu města Hlučína. V případě, a že byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím kalendářním roce, musí rovněž prokázat, že předložil ve stanoveném termínu řádné vyúčtování dotace. 3. Žádosti budou podle zaměření projednány ve Finančním výboru Zastupitelstva města Hlučína nebo v Komisi pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže. O poskytnutí jednotlivých dotací rozhoduje na návrh finančního výboru a komise Zastupitelstvo města Hlučína (dále jen zastupitelstvo ) v případě příspěvku nad Kč. O dotacích do Kč rozhoduje Rada města Hlučína (dále jen rada ). 4. Po schválení dotací budou vyhotoveny návrhy smluv o poskytnutí dotace, které budou předloženy zastupitelstvu ke schválení. Smlouva o poskytnutí dotace musí být písemná, mimo jiné musí obsahovat: a) označení smluvních stran, b) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta, c) výši poskytnutých finančních prostředků, d) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, e) datum použití a vyúčtování poskytnuté dotace, f) sankční ujednání, g) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy. 5. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní smlouvě. 6. Příjemce dotace musí použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu. 7. Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do příslušného roku. 8. Příjemce dotace musí do následujícího kalendářního roku předložit vyúčtování poskytnuté dotace doložené kopiemi účetních dokladů (paragony, faktury, apod.). 9. V případě nedočerpání finančních prostředků musí příjemce dotace vrátit nedočerpané finanční prostředky na účet města Hlučína nejpozději do daného roku. 10. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků je povinen příjemce dotace vrátit neoprávněně čerpané prostředky do 30 dnů po výzvě města Hlučín a zároveň uhradit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání na účet města. 11. Město Hlučín je oprávněno v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, provádět veřejnosprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit příslušným orgánům poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému účelu a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. Add b) GRANTY 1. Projektem se pro účely těchto zásad rozumí jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. 2. Granty jsou poskytovány na základě výzvy k předložení projektů na poskytnutí grantu, dále jen výzvy. Návrhy výzvy, které v sobě zahrnují konkrétní podmínky pro vyhlášení grantů na dané období zpracovávají příslušné odbory Městského úřadu Hlučín. Výběrová řízení vyhlašuje Rada města Hlučína (dále jen rada ). 3. O grant mohou žádat, pokud není ve výzvě pro konkrétní vyhlášený grant uvedeno jinak, občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Hlučína. 4. O přidělení jednotlivých příspěvků rozhoduje na návrh rady Zastupitelstvo města Hlučína (dále jen zastupitelstvo ) v případě příspěvku nad Kč. O příspěvcích do Kč rozhoduje rada. 5. Výběrové řízení je uveřejněno na úřední desce města Hlučína, internetových stránkách města Hlučína, Hlučínských novinách, popřípadě na dalších místech. Formulář a vstupní informace, nutné pro zpracování projektů, jsou k dispozici na příslušných odborech městského úřadu a webových stránkách města. Formulář Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína (příloha č. 2) spolu s příslušnými přílohami v jednom vyhotovení, lze podat pouze doporučeně poštou nebo na podatelně městského úřadu. Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně. 6. Granty jsou poskytovány jednorázově nebo ve splátkách na příslušný kalendářní rok. 7. Granty jsou poskytovány zejména na realizaci projektů, které: a. významně reprezentují město Hlučín, b. zahrnují aktivity, na kterých má město zájem, 8. Žadatelé zpracují projekt, který musí obsahovat: a) vyplněný formulář Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína s předepsanými náležitostmi. Žádost se skládá ze dvou částí: obecná část, specifická část, b) kopie dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.), c) podrobný rozpočet. 9. Žadatelé předkládají své projekty v zalepené obálce, dle pokynů uvedených v konkrétní výzvě k předložení projektů na poskytnutí grantu. Obálky jsou otevírány na podatelně Městského úřadu Hlučín a opatřeny podacím číslem. 10. Nutným předpokladem poskytnutí grantu je vyrovnání veškerých předešlých závazků k rozpočtu města. 11. Nesplnění požadavků uvedených v bodech 8., 9., 10 je důvodem k vyřazení projektu výběrového řízení. 12. Formální náležitosti jsou přezkoumány určenými pracovníky příslušného odboru. O formálním přezkumu je vyhotoven písemný zápis. 13. Podané projekty, které prošly formální kontrolou, jsou posuzovány výběrovou pracovní skupinou, dále jen grantová pracovní skupina. O složení grantové pracovní skupiny na daný kalendářní rok rozhoduje rada. 14. Členové grantové pracovní skupiny jsou povinni respektovat vyloučení střetu veřejného zájmu se zájmy osobními. Rada schvaluje hodnotící tabulku pro daný kalendářní rok, která je závazná pro všechny členy grantové pracovní skupiny. 15. Organizační, administrativní a poradní funkci zajišťuje příslušný odbor městského úřadu. 16. Informace o schválených projektech jsou zveřejněny do 20 dnů po schválení na úřední desce města Hlučína a webových stránkách města Hlučína. Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni písemně. 17. Po schválení grantů budou vyhotoveny návrhy smluv o poskytnutí dotace, které budou předloženy zastupitelstvu ke schválení. 18. S úspěšnými žadateli uzavře město Hlučín smlouvu o poskytnutí dotace dle platných předpisů. Ve smlouvě příloha č. 1B Dotace na zájmovou činnost kromě sportovní (chovatelé, kynologové, zahrádkáři, včelaři, myslivci, dobrovolní hasiči a další): příloha č. 1C příloha č. 2 Charakteristika činnosti (zpráva o činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok - rozpis akcí): Účel a výše požadované dotace: Celkové příjmy v minulém roce: Celkové provozní náklady v minulém roce: Dotace na kulturu, vzdělávání a vědu, církve, zdravotnictví, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a ochrany životního prostředí, sociální služby aj. Charakteristika činnosti (zpráva o činnosti za předcházející rok a plán činnosti na daný rok - rozpis akcí): Účel a výše požadované dotace (předpokládané náklady - rozpočet akce): Celkové příjmy v minulém roce: Celkové provozní náklady v minulém roce: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA (specifická část) Název projektu Obsah a cíl projektu, zdůvodnění a předpokládaný přínos Termín zahájení, ukončení a místo realizace projektu Zahájení: Ukončení: Místo realizace: Výše dotace poskytnuté v minulém roce: účel dotace: částka: Počet členů organizace k příslušného roku do 18-ti let (děti a mládež): Počet členů organizace k příslušného roku nad 18 let (dospělí): Výše dotace poskytnuté v minulém roce: účel dotace: částka: Počet osob dotčených činností organizace: Celkové náklady na realizaci projektu (v příloze je nutné uvést položkový rozpis celkových nákladů) Předpokládané příjmy celkem (v příloze je nutné uvést položkový rozpis) Požadovaná výše grantu Datum: Podpis (případně) razítko žadatele:..... Datum: Podpis (případně) razítko žadatele: Jméno organizace (právnická nebo fyzická osoba, která se podílí na úhradě nákladů a v jaké výši) Bilance rozpočtu (příjmy - náklady)

10 strana 10 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 příloha č. 2 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU Z ROZPOČTU MĚSTA HLUČÍNA (obecná část) Evidenční číslo (doplní poskytovatel dotace) Dotace pro rok je mimo jiné stanoven účel použití dotace, výše dotace. Dále si město Hlučín může ve smlouvě stanovit povinnost žadatele prezentovat město Hlučín (např. znak města) při realizaci těchto projektů. Při uzavření smlouvy předloží žadatelé úředně ověřený doklad, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.). 19. Na vybrané projekty obdrží žadatelé účelově vázané finanční prostředky. Žadatelé s nimiž je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, jsou povinni předložit vyúčtování dotace do 31. ledna následujícího roku od roku, na který byla dotace poskytnuta. Vyúčtování musí obsahovat krátkou zprávu o použití finančních prostředků a kopie účetních dokladů. 20. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků musí příjemce grantu uhradit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Tyto zásady nabývají účinnosti dne Název dotačního programu Název projektu Žadatel (úplný a přesný název) Forma právnické osoby (pokud je žadatel právnická osoba) Číslo a datum registrace Číslo OP žadatele (pokud je žadatel fyzická osoba) Statutární zástupce žadatele Sídlo žadatele Telefon Číslo účtu žadatele Název a adresa peněžního ústavu IČ DIČ MùSTSK Ú AD HLUâÍN OZNAMUJE ZMùNU TEL. âísel: Kulturní dům Bobrovníky (správce): Kulturní dům Darkovičky (správce): V útulku pro psy v Hluãínû, v areálu TS Hluãín, s.r.o. na ul. Markvartovické se v souãasné dobû nachází tito psi a ãekají na nové pány. Telefon ãíslo Snímek č. 1 PEGY, strakatý kříženec - malý, fena, stáří 3 roky, vhodná k dětem Snímek č. 2 ZRZEK, kříženec foxteriéra, pes, stáří 3 roky, dobrý hlídač 2 3 Snímek č. 3 ČERT, černý kříženec jezevčíka, stáří asi 6 let Na své nové pániãky se také tû í Rita (fenka nûm. ovãáka) a jeden kfiíïenec, kter na své jméno teprve ãeká.

11 únor 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 11 Kostel sv. Jana Kfititele v Hluãínû (pokračování z minulého čísla) V roce 1589 se na velkém zvonu na věži objevila trhlina, a tak byl odlit nový zvon Joanis Baptist 15 centů těžký. V roce 1596 vydal nový pán Matyáš Bruntálský listinu, ze které se dozvídáme, že ve městě stojí ještě jeden kostel sv. Maří Magdalény, a to na západ od centra, dnes v místech autobusového nádraží. V roce 1597 dne 19. listopadu o 19. hodině se zřítila věž kostela, která byla rovněž příbytkem pro strážného města. Věž při pádu probořila i strop hlavní lodě kostela i kapli sv. Andělů, tehdy ještě kaple Tří králů. Již jedenáct let stojí ruina kostela, a proto je velkou snahou obyvatel našeho města kostel opravit, zhotovit strop hlavní lodi a kapli Tří králů a toto zastřešit. Velkou pílí všech obyvatel a velkými finančními náklady byla před adventem roku 1608 ukončena oprava. Další pohroma nedala na sebe dlouho čekat. Z jedné listiny se dovídáme o velkém požáru, který postihl naše město. Šířil se takovou rychlostí, že během jedné noci celé město s radnicí, zámkem i nově opraveným kostelem lehlo popelem. Silný žár roztavil zvony a z této hmoty byl ještě v tomto roce, a to 1616, odlit nový zvon. Požár vypukl mezi 19 a 20 hodinou ve čtvrtek po nanebevzetí Panny Marie dne a žárem nové klenutí spadlo a dva kněze, kteří se snažili zachránit vnitřní inventář, usmrtilo. V roce 1618 o sv. Františku byl kostel opět opraven. Kostel má gotické jádro a obě kaple mají zase barokní klenbu z roku V lunetách klenutí hlavní lodi jsou kulatá okna, která jsou symetrická s opěrnými pilíři, to znamená, že jsou jistě ze starší doby. Přistavěná kaple sv. Michaela, dnes Boží hrob je z období 1522 až Kaple Tří králů byla zřejmě tak velká jako kaple sv. Anny. V roce 1608 při opravě kostela došlo k rozšíření kaple až ke kapli Boží hrob. Dne 14. října 1625 zemřela Maruše Tworkovská z Kravař, paní na Hlučíně, a její majetek zdědil její syn Václav Bruntálský, který byl v roce 1624 ve Vídni povýšen do stavu hraběcího a jmenován císařským komořím. Tento pán nechal svým rodičům a prarodičům, bratrům i bratrancům, pochovaných rovněž v našem kostele, postavit náhrobní kameny, které stály po stranách hlavního oltáře. Kámen z levé strany oltáře dnes stojí v kapli sv. Andělů a je psán latinsky. Jsou na něm erby a končí: Václav, hrabě z Vrbna a Bruntálu, pán na Hlučíně, Fulneku, Paskově a Zábřehu, císařský rada a komoří. Náhrobní deska Maruše Tworkovské se nedochovala. O této paní se traduje, že zemřela dvakrát, ležela v hrobce 11 dnů, až jí uhnil nos. Tato událost se stala asi roku Jednou, když kněz sloužil při oltáři Panny Marie Růžencové mši svatou, slyšel on i ministranti bouchání v kryptě. Vchod do krypty by vedle oltáře a byl přikryt dřevěným poklopem. Kněz mši dokončil bez ministrantů, kteří ze strachu utekli. Pak to oznámil na zámku panu hraběti a ten nechal kryptu otevřít a uviděli, jak paní Maruše v rakvi seděla. Chtěli utéct, JAK BYL ZALOÎEN HLUâÍN Po letní bouřce v nádherném ránu červencového dne roku 1256 skupinka osadníků na místě dnešního zámku netrpělivě vyhlížela kdy se mezi stromy objeví povoz se vzácnými hosty z landeckého panství. Chystalo se slavnostní posvěcení a poklepání na základní kámen. Ženy osadníků chystaly v kotlíku výtečnou želví polévku ochucenou rozmanitými bylinkami, na rožni se opékal statný kňour a v sudu nesměla scházet řízná medovina. Po uvítání hostů fojtem z Longo Pago posílen medovinou přistoupil sám majitel landeckého panství v rozepnutém kaftanu ke kameni na kterém byl vyryt nápis budoucího sídla Hlcin a letopočet 1256, uchopil levou rukou kladívko a razantně na něj udeřil. Zcela náhodou se trefil do horní části číslice pět která se vyštípla, po úderu to vypadalo spíše na nulu. Přítomný církevní hodnostář poté kámen posvětil a všichni přítomní v pokoře zapěli ale ona volala: Nebojte se mne, neb jsem skutečně živá a dejte mi pít, neboť mám velikou žízeň. Tato paní před pochováním byla velice aktivní a dobrosrdečná. Po oživení žila ještě mnoho let, ale byla smutná a zádumčivá a někdy znenadání volala: Tma, tma! A proč jste mne tam nenechali, vždyť mi tam bylo dobře. K chudým již štědrá nebyla tak, jak bývala. Paní Maruše zemřela dne 14. října Je ale jisté, že z mrtvých nevstala, ale došlo probuzení ze zdánlivé smrti. Tato paní se synem Václavem nechala odlít nový zvon pro náš kostel. V této době již zuřila 30letá válka, která začala po bitvě na Bílé hoře. Pan Václav z Vrbna rovněž dal 100 zlatých na stavbu varhan v kostele sv. Jana Křitele. Tyto peníze byly v roce 1648 na varhany použity. Nedlouho po skončení 30leté války udeřil blesk do věže kostela a opět ji poškodil a obyvatelé znovu v této těžké poválečné době věž opravovali. Pro zajímavost uvádím, že v roce 1716 zemřelo v celé farnosti 28 dětí do 1 roku, z toho 17 chlapců, 29 dětí do 10 let, z toho 16 chlapců, 4 do 20 let - 3 muži, 9 do 30 let - 4 muži, 4 do 40 let - 2 muži, 24 do 50 let - 10 mužů, 15 do 60 let - 4 muži, 14 do 70 let - 6 mužů, 6 do 80 let - 2 muži a 3 muži do 90 let. Lidé umírali hlavně z nedostatku potravin a nemoci,na které nebyly léky. Průměrný věk v roce 1716 byl 50 a půl roku. Dne 17. července 1725 zemřel pan Jan Josef Fritschk farář a děkan v Hlučíně a dne 30. července byl pohřben uvnitř kostela u oltáře sv. Kříže. Na jeho místo nastoupil dne 30. srpna toho roku farář Jan Libor Mainka, narozený v Holešově. Pod podlahou v kryptách našeho kostela je pohřbeno mnoho šlechticů i vážených občanů našeho města. V roce 1736 se staví na kostele věžička nad hlavním oltářem. Dne 20. dubna 1736 byla stavba ukončena a zavěšen malý zvon zvaný,,sanktus. Ještě v roce 1739 se pohřbívali zemřelí na hřbitov vedle farního kostela. Z našeho města vystudovalo teologii mnoho rodáků, kteří sloužili v kostelích v Čechách, na Moravě i na Hlučínsku. Od roku 1514 do roku 1840 dalo město asi 71 farářů. Z významných umělců jmenujme alespoň akademického malíře Jana Bochenka, který pro náš kostel namaloval 4 obrazy. Dále to byl Pavel Josef Vejvanovský, významný hudební skladatel. Kromě jiných významných skladeb složil 20 mší, 13 ofertorií, 19 nešpor, 29 litanií, TeDeum a mnohé jiné. V kostele se konala kázání v moravském jazyce, pouze každou pátou či šestou neděli v jazyce německém. Lidé světili neděli i sváteční klid. Ve zprávě z roku 1896 se uvádějí tyto svátky: Vánoční, Nový rok, Velikonoční, 2 dny svatodušní, Nanebevzetí páně a Velký pátek. K nim patří i svátek protestanský,,busta s to ve středu před poslední nedělí v církevním roce. V ostatních svátcích bylo zakázáno rušit služby Boží hlučným zaměstnáním a v době bohoslužby byly krčmy, obchody a jiné veřejné budovy uzavřeny a běda tomu, kdo by nedodržel,,policajtštundu. hymnus Bože chválíme Tebe. Následovalo pohoštění, hosté i osadníci pronášeli přípitky, pracovní skupina mezi tím symbolicky pokácela letitý listnáč. Tím byla oficiální část slavnosti ukončena. Někteří osadníci pokračovali v pronášení přípitků tak dlouho, dokud nespatřili až samotné dno sudu. Fojta z Longo Pago dokonce odvezl domů na nedaleký statek čeledín na trakaři. Tím jejich geny utrpěly újmu, která byla důvodem o několik staletí později k založení Bratrstva střízlivosti. Ten základní kámen pak ležel nepovšimnut v křoví pod zámkem a teprve při budování obchvatu náměstí byl vybagrován a přemístěn do valu pod silnicí. Pokud si snad někdo ze současníků takto přestavuje vznik města, tak se opravdu, ale opravdu mýlí. Před padesáti lety Místní osvětová beseda vedle dalších aktivit uspořádala přenášku na téma Hlučín Chtěl jsem o našem kostele sv. Jana křtitele napsat krátký článek, ala nedalo mi to, abych nepřipomněl i jiné události, kterých je ovšem daleko více. I tak je můj článek dost dlouhý. Pro někoho možná nudný, pro někoho třeba zajímavý. Z díla Udo Wandenburga vybral J. Hlubek Kynologové v roce 2005 Vážení čtenáři, přátelé kynologie, milovníci pejsků, rádi bychom zrekapitulovali rok 2005 a seznámili Vás s výsledky naší činnosti. Po celý rok k nám přicházeli noví zájemci o výcvik a výchovu svého čtyřnohého přítele. Myslíme si, že práce spojená se zábavou, neuškodí žádnému plemeni, a tak se v našich řadách najdou malí bišonci, společenští kavalíři, pracovní plemena, psi salašničtí, kavkazští i obyčejní voříšci z útulku. Všichni mají šanci realizovat se v rámci svých možností, protože máme zkušenosti nejen s výcvikem služebním a sportovním, ale také psů záchranných. Někteří naši členové se aktivně věnují agility nebo dogtrekingu. Uplatnění najdou také různé psí kusy, které s chutí předvádíme na veřejných vystoupeních (Bambiriáda, Den dětí). V loňském roce jsme prověřili naše snažení v několika zkouškách dle různých zkušebních řádů. 5 psů splnilo Zkoušky základní ovladatelnosti, 6 pejsků vyšší zkoušky všestranného výcviku, 3 zkoušky mezinárodní, 4 záchranářské, 3 vytrvalostní a 5 adeptů splnilo zkoušky Brněnské kynologické jednoty. Naši svěřenci jsou úspěšní i na poli krásy. Můžeme se pochlubit Grandšampionem SR a Šampionem PL, několika vítězi tříd, mnoha tituly CAC, BOB, CACIB. Skupinu deseti krasavců brzy rozšíří další plemena, jejichž majitelé k nám přijíždějí z velké dálky. V loňském roce jsme kromě zkoušek uspořádali několik závodních klání. V červnu to byla Výstava voříšků spojená s rychlostním během na 50m. Celostátně uznávanou akcí se stal Memoriál Oldy Dvoroka, závod záchranných psů, jehož V. ročník se konal ve dnech Z organizačních důvodů se naši záchranáři nemohli závodu zúčastnit, ale pro medaili si zajeli až do Prahy. Hlučínskou závodní sezonu uzavíral XII. ročník Zimního závodu pořádaného pod záštitou města Hlučína. Jako každoročně jsme měli želízko v ohni a získali jsme 2. místo + titul nejlepší obranář. V závěru nám dovolte poděkovat všem sponzorům, kteří nám jak finančně, tak materiálně pomáhají udržovat kvalitní úroveň našich akcí, městu Hlučínu za jeho záštitu, a v neposlední řadě našim členům a jejich rodinám za obětavou práci, bez které by to vše nemohlo fungovat. S pozdravem Pac+Haf, členové ZO Hlučín-Rovniny včera, dnes a zítra. V sále bylo zhruba padesát posluchačů, mezi nimi jsem byl i já, kteří se zájmem vyslechli pozvaného historika. Ten spojoval vznik města s nutností vybudování tvrze na strategickém místě určeném k ochraně kupecké stezky. O jejím vybudování bylo nutno vytvořit infrastrukturu, zajišťující její chod a provoz. Tyto stavby vznikaly nejdříve na zápení straně náměstí a dnešní Opavské ulici. Jako důkaz uváděl nálet zbytků opálených dřevěných kůlů při hloubení sklepů právě v této lokalitě. Rovněž rozsáhlé náměstí není dílem nějaké studie, ale přítomností bažiny, okolo které vznikaly první dřevěné stavby a jediná úzká ulice, Toto uskupení staveb přimělo místní hodnostáře, aby využili přítomnosti krále na opavském sněmu a prostřednictvím landeckého panství jej požádali, aby udělil osadě statut města. Jestliže před padesáti lety historikové usoudili, že k onomu aktu povýšení osady na město došlo v roce 1256, je to nutno respektovat. Na propagačních materiálech města z roku 1994 je ještě uváděn termín povýšení, v pozdějších letech si už pohráváme s termíny založení,,,existence. Jindřich Smolka VOLNÝ ČAS

12 strana 12 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 VOLNÝ ČAS Nabídka akcí únor , , , soboty LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD pro děti, mládež a dospěláky rezervace míst po zaplacení v DDM odjezd v 7.00 od DDM pedagogický dozor pro děti zajištěn ověření naplnění zájezdu vždy ve čtvrtek na tel: , cena: 200 Kč sobota LIGA STOLNÍHO TENISU - IV. kolo * celoroční soutěž o Zlatý pohár, pro všechny děti a mládež, kteří si chtějí zahrát stolní tenis, rozděleno do kategorií podle věku * od 8:30 prezence, 9:00 zahájení soutěže * startovné 20 Kč * pálku a přezůvky s sebou pondělí RECITAČNÍ SOUTĚŽ okrskové kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů, určeno žákům ZŠ začátek ve sobota HLUČÍNSKÝ ŠPAGÁT folková soutěžní přehlídka písničkářů, předkolo Orlovského špagátu zvukové zkoušky, začátek soutěže bližší informace a přihlášky v DDM Hlučín - Marcela Košáková březen VÍTÁME JARO výstava fotografií přírody zúčastnit se mohou děti i dospělí, doporučený min formát fotografie 10x15 vernisáž výstavy na závěr výstavy budou dětskou porotou vybrány nejlepší snímky, zvětšeniny budou vystaveny v DDM bližší informace v DDM - Pavla Dihlová Jarní prázdniny bfiezen so - so ZIMNÍ TÁBOR Frenštát pod Radhoštěm - Pustevny pro děti od 8 let celotáborová hra: Po stopách Yettiho lyžování a bobování na Pustevnách dětský ranč - koně, krytý bazén, sport, hry. cena: 1900,-Kč (v ceně zahrnuta strava 5xdenně, doprava, lanovka, pojištění, ubytování v DDM Frenštát, vstupné, program.. cena nezahrnuje vleky) přihlášky a bližší informace v DDM - Pavla Dihlová ne - so JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH Jeseníky lyžařsko-snowborďácký tábor pro chlapce od 8 let lyžování, snowboarding na Pradědu (pro začátečníky výuka snowboardingu) ubytování ve vícelůžkových pokojích na chatě v Ludvíkově doprava na tábor a ke sjezdovkám mikrobusem stravování: snídaně a večeře na chatě, oběd na Ovčárně cena: 2600,- Kč porady a informace: Leo Schreier úterý ZÁJEZD DO AQUAPARKU VE WISLE jednodenní zájezd do Polska pro rodiče s dětmi cena: 400,-Kč/dítě 500,-Kč/dospělý (v ceně je zahrnuta doprava autobusem tam i zpět a návštěva aquaparku) bližší informace a přihlášky v DDM - Edita Studená Zdraví není vše, ale bez zdraví je vše ničím. A. Schopenhauer DEN ZDRAVÍ V HLUâÍNù V KULTURNÍM DOMĚ Ve čtvrtek 23. února hodin Členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ firmy NUTRA BONA Vám občanům Hlučína nabízí možnost prověřit si svůj zdravotní stav a tak si zajistit cílenou prevenci před vážnými civilizačními chorobami. Pro Vaše konkrétní potřeby nabízíme : měření cholesterolu měření krevního cukru měření krevního tlaku - zdarma měření tělního tuku - zdarma poradna pro výživu - zdarma ochutnávka českých nutraceutik - doplňku stravy - zdarma Srdečně Vás zvou členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ 7(Y?e? 3H? )X? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N W&??W&5? 5?? 0Mhe? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& L?? (Ye? 3(Y?e? @)X?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g Máte malé dítě a nejste si jisti jeho vývojem? Má Vaše dítě zdravotní postižení? Máte obavu, že něco zanedbáte? Potřebujete poradit? Rodičům, kteří mají malé dítě se zdravotním postižením, je určena sociální služba raná péče. Raná péče je terénní služba - poradci dojíždí do domácnosti rodiny, která dítěti zajišťuje bezpečné a známé prostředí. Je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jejich specifické potřeby. Tuto službu poskytuje Slezská diakonie - Poradna rané péče při středisku Benjamín. Sídlo poradny je v Krnově, odkud poradci vyjíždějí do rodin, které o službu projeví zájem. Poradna rané péče se zabývá dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, dětmi předčasně narozenými a dětmi s autismem. Věk dětí je od narození do 7 let nebo do nástupu do školního zařízení. Na poradnu se mohou obrátit i rodiče, kteří si nejsou jisti vývojem svého dítěte nebo ti, kteří potřebují jen jednorázovou konzultaci. Každá rodina má svého poradce - speciálního pedagoga, který spolupracuje s týmem dalších odborníků (složení týmu vychází z potřeb rodiny). Poradce navštěvuje rodinu v intervalu 1 až 3 měsíce, v případě potřeby i častěji. Na první schůzce se poradce seznámí s dítětem i rodiči, informuje rodiče o nabízených službách. Společně s rodiči se domluví na formách další spolupráce. Každá další návštěva se odvíjí podle potřeb rodiny. Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami a přáním rodičů. Poradce s rodiči konzultuje jednotlivé postupy práce s dítětem, pomáhá při výběru vhodných hraček a rehabilitačních pomůcek, poskytuje podněty a návrhy na řešení problémů, sociálně právní poradenství a zprostředkovává kontakty na další odborníky. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Poradnu rané péče můžete kontaktovat na telefonním čísle nebo Další informace získáte i na Dům dětí a mládeže Zámecká 6, Hlučín ( ) RANÁ PÉâE PODPORA A PROVÁZENÍ RODIN DùTÍ S POSTIÎENÍM První měsíc pohledu přes objektiv na naše město Hlučín máme za sebou a my jsme zvědavi a plní očekávání, kolik se nám sejde do termínu uzávěrky nafocených fotografií. Jelikož 5. února je neděle, platí také to, co přijde poštou a nebo, co přinesete 6. února v pondělí. Nezapomeňte na všech fotografiích vyplnit potřebné údaje dle pravidel soutěže, které jsou mimo jiné také na Vím, že mnozí z Vás jste byli celí netrpěliví a chtěli jste už v průběhu měsíce posílat fotografie elektronickou poštou. Bohužel technická příprava si vyžádala více času, a tak samostatná stránka k naší soutěži, byla zprovozněna až koncem ledna. Originální trička už čekají na 10 vylosovaných úspěšných fotografů, jejichž snímky zařadíme do naší foto reportáže o Hlučínu za měsíc leden. Vyhodnocení spojené s projekcí vybraných fotografií se uskuteční 21. února v 19:00 hod. ve velkém sále KD Hlučín a bude volně přístupné široké veřejnosti. Důležité upozornění: lednem to nekončí, a tak foťte, foťte...i v únoru naplno!

13 únor 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 13 Jedním slovem BRAVO Tak nějak spontánně se mi chtělo křičet z plných úst, když za mohutného potlesku byli odměňováni hlavní protagonisté a sólisté letošního Novoročního koncertu. Bravo, bravo. Byl to opravdu skvělý zážitek, na který se jen tak nezapomene. Začněme ale pěkně od začátku, aby čtenář pochopil, nad čím se tak rozplývám. Na letošní jubilejní rok, kdy si připomínáme 750 výročí založení města Hlučína, připravila Základní umělecká škola Hlučín, ve spolupráci s Hlučínským smíšeným pěveckým sborem a Kulturním centrem Hlučín Novoroční koncert. Ten se uskutečnil v zaplněném kostele sv. Jana Křtitele v neděli 8. ledna. Po krátkém úvodním slově starosty města Hlučína pana Petra Adamce a ředitelky Základní umělecké školy Hlučín paní Evy Niedobové byl koncert zahájen. Musím říci, že výběr jednotlivých skladeb byl více než zdařilý. Jednotlivé sbory, sólisté i orchestr v nich prokázali, že kromě technických kvalit dovedou zpívat a hrát především srdcem. Sympaticky na mě zapůsobil Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Hlučín, kterému patřila první část koncertu. O kvalitách komorního orchestru Vejvanovsky doplněného členy Orchestru mladých Dolní Benešov a Janáčkovou filharmonii Ostrava, nikdo nepochyboval a pod taktovkou dirigenta pana Jana Dajče předvedli opět mistrovský výkon. Nejhlubší dojem ve mně ovšem zanechalo společné vystoupení Chrámového sboru Kobeřice, Pěveckého sboru P.C. Lellka Dolní Benešov a našeho Hlučínského smíšeného sboru. Skladba od Antonína Rejchy: TE DEUM LAUDAMUS pro sbor, sóla a orchestr, byla důstojným vyvrcholením celého koncertu. Jako třešničky na dortě byly jednotlivé vstupy pěveckých sólistů: Marty Jiráskové, Sylvy Pivovarčikové, Martina Gurbala, Miroslava Lišky a varhanní sóla v podání Romany Běhůnkové. Nesmím zapomenout vyslovit také uznání všem sbormistrům Anně Veselé, Borisu Míčkovi a Anně Tošerové, kteří měli svůj nezastupitelný podíl na přípravě. Ještě jednou bravo, bravo a děkuji Všem aktérům koncertu za nevšední kulturní zážitek. Mgr. Zdeněk Kačor, ředitel KC Hlučín Hluãínské autobusové nádraïí Od ledna 2006 je v provozu zrekonstruované hlučínské autobusové nádraží. Už jsem jej jako cestující mohla několikrát vyzkoušet. Líbí se mi architektonický záměr pro přestupování cestujících z jedné autobusové linky na jinou. Veškeré přestupy se uskutečňují bez přecházení v rámci vnitřního okruhu a ne z jednoho ostrůvku na jiný, jako tomu bylo v minulosti. Tuto skutečnost si zvláště uvědomuji v souvislosti s dojížděním žáků z různých sousedních obcí. Na naši školu, ZŠ Hlučín - Hornická na sídlišti OKD, dojíždějí žáci z 16 okolních obcí nebo městských částí. Jejich doprava do školy se takto řešeným kruhovým nástupištěm stala bezpečnější a zároveň dostupnější pro ty žáky, jejichž rodiče doposud váhali přihlásit své dítě na naši školu právě kvůli bezpečnosti dopravy. Kristina Machálková, učitelka ZŠ Hlučín, Hornická 7 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKO- LY PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 MŠ Hlučín Severní úterý od 9-11 a hodin MŠ Dr. E. Beneše úterý od 9-12 hodin Přineste s sebou: rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Přijďte i s dítětem, které bude mít možnost si pohrát v přítomnosti učitelky MŠ a seznámíte se s prostředím mateřské školy. Těšíme se na Vás ředitelka MŠ Jana Adámková Statutární zástupce Emíla Benešová PhDr. Vážení rodiče! Mateřská škola Hlučín - Cihelní zve Vás a Vaše děti k ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007, který se uskuteční 8. března 2006 v budově MŠ v době od hodin. S sebou si, prosím, přineste očkovací průkaz a rodný list dítěte Těšíme se na Vás! Radka Josefusová, ředitelka školy VALENT NSKÉ KO ENÍ ÎIVOTA Láska je především tiché naslouchání. Toto jsou moudrá slova z pera francouzského prozaika Antoina de Saint-Exupéryho. Je v nich skryto životní přesvědčení, a snad i poslání světce, pro nějž se naslouchání zamilovaným stalo osudným - sv. Valentýna. Přitažlivou dělá lásku její rozmanitost. Láska milenecká, manželská, sourozenecká, přátelská. Láska rodičovská, láska, která hýbe světem, která je středem zájmu všech dětí a také, světe div se, i nás učitelů. Člověk může být vděčný, pokud ho všechny TYTO lásky potkají. Vytváření pozitivních mezilidských vztahů, umění docenit druhého, jsou cíle, ke kterým se snažíme dojít, sliby, kterým chceme dostát. Zvláště v období puberty, v níž je mladý člověk tolik zranitelný, je třeba umět tiše naslouchat. Není to vždy lehké. Proto obdivujme a važme si všech, kteří to dokážou! I u nás na Tyršovce ctíme tento tak křehký cit, a proto mu 14. února vzdáváme hold. A jak jej nejlépe uctít? No přeci tancem a vášnivým slovem! Valentýnská taneční soutěž, speciální vydání školního časopisu HLTY, rozhlasové vysílání pro všechny zamilované a vše dočervena - to jsou naše oběti lásce. A my si je užijeme! Mgr. Lucie Pospíšilová, učitelka ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín Základní škola dr. Miroslava Tyrše V úterý v hodin ve školní jídelně Milí předškoláci, přijďte za legrací k nám na MA KARNÍ BÁL víly, vodníci, kovbojové, námořníci, muchomůrky, kouzelníci! tanec, zábava a hry jsou připraveny pro všechny. Těší se na Vás kolektiv žáků a učitelů. LYÎA SK KURZ ZŠ Hornická Stejně jako v loňském roce jsme se zúčastnili lyžařského kurzu na Javorovém Vrchu u Třince. Počasí se vydařilo a kromě bohaté sněhové nadílky nás celý týden doprovázelo i sluníčko. Všichni žáci překonali sami sebe třeba i maličkostmi, které se při lyžáku naučili. Začátečníci lyžaři a snowborďáci udělali obrovské pokroky a naučili se základy lyžování a snowboardingu. No a ti pokročilí pilovali svůj styl. Závěrečný souboj ve slalomu sice vyhráli ti lepší, ale i ti, kteří na stupně vítězů nedosáhli, si to alespoň vyzkoušeli. Já i moji spolužáci jsme byli spokojeni a výcvik se nám opravdu líbil. Doufáme, že se lyžařského a snowboardového kurzu zúčastníme i příští rok. Aneta Prchalová, 7.C, ZŠ Hornická Renáta Kučerová, ZŠ Hlučín II. kategorie,,proč? PRÁCE ÎÁKYNù Základní koly dr. Miroslava Tyr e na v stavû v Jeruzalémû Na sklonku uplynulého roku jsme dostali do školy dopis, který nám všem udělal velkou radost. Píše se v něm, že práce naší bývalé žákyně, Renáty Kučerové, kterou jsme v roce 2004 zaslali do soutěže Zůstat člověkem, byla vybrána a spolu s 27 dalšími obrázky vystavena v Mezinárodní škole pro vzdělávání o holocaustu v Jeruzalémě. Výstava byla slavnostně otevřena 6. listopadu 2005 za účasti velvyslance ČR v Izraeli, pana Michaela Žantovského. Výstava dále poputuje po Izraeli, bude reprezentovat Českou republiku a prostřednictvím Renátina obrázku i město Hlučín. Mgr. Hana Demlová VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ

14 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? strana 14 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 KULTURA + SPORT Únor hod. Country bál s Karavanou hod. Dětský maškarní ples - SDH hod. Ples ZŠ Hornická hod. Ples CK Maxner hod. Ples ÚSP Hlučín hod. Hasičský bál - SDH a hod. Pavel Novák - Zvěřinec, představení pro MŠ a ZŠ hod. Neřesti a ctnosti - odpoledne pro pohlazení na duši s Pavlem Novákem hod. Ples VZÚ Hlučín PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: Maškarní ples - SDH XXII. ročník Hlučínské lilie Koncert k 30. výročí založení Komorního orchestru Vejvanovský ZUŠ Hlučín PŘIPRAVUJEME NA DUBEN: BASISTI - Milan Markovič v divadelní komedii s písničkami h? h? h? h? h? h? g g g g g g Kulturní centrum Hlučín Vás zve na odpolední pohlazení na duši s Pavlem Novákem Neřesti a ctnosti 21. února 2006 v hod. v KD Hlučín vstupné: 50 Kč SDRUŽENÍ RODIČŮ A VEDENÍ ZŠ HORNICKÁ Vás srdečně zve na PLES ZŠ HORNICKÁ v pátek od hodin v Kulturním domě v Hlučíně. Vstupné: 150 Kč rezervace a prodej vstupenek u sekretářky školy na tel. č K tanci a poslechu hraje orchestr Josefa Baďury Zajištěno občerstvení a bohatá tombola Dívky, chcete hrát fotbal? Máte pfiíleïitost! 1.DFC Hluãín Stále přijímá nové hráčky ve věku od 6 do 16 let, které mají zájem zahrát si fotbal. Trénujeme v Hlučíně v bývalém agitačním středisku na starých Rovninách, vždy v úterý, ve středu a v pátek od 17 hodin.???????? Program Kina Mír Hluãín na únor 2006 pátek a sobota v hod. neděle v hod. Harry Potter a Ohnivý pohár MP Film Velká Británie, USA - dobrodružný, rodinný. V českém znění. čtvrtek v hod. pátek v a hod. Panic je nanic Film ČR - komedie sobota a neděle v hod. Znám ji jako svý boty Film USA, SRN - komedie, adaptace. MN MP neděle v hod. Představení pro děti Slonisko a medvídek Pú Film USA - kreslená pohádka pro nejmenší diváky. V českém znění. pátek v hod. Tajemný let Film USA - akční drama. sobota a neděle v hod. King Kong MP od 12 let MP Film Nový Zéland, USA - dobrodružný. Teprve teď se vrací král. pátek a sobota v hod. Finty Dicka a Jane Film USA - komedie. Jim Carrey v hlavní roli. pátek a sobota v hod. Noc s nabroušenou břitvou Film USA - thriller neděle v hod. Madagaskar Film USA - kreslená pohádka neděle v hod. Štěstí Film ČR, SRN - psychologický MP MN MP Pfiipravujeme na bfiezen Fimfárum Panic je nanic Žít po svém Jak se krotí krokodýli Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň Zpráva o ãinnosti oddílu stolního tenisu za rok 2005 V fiíjnu jsme zahájili soutûï se tfiemi oddíly A MUŽSTVO OBSADILO V SOUTĚŽI ZATÍM 6. MÍSTO Tabulka OP - 1. třídy 1. MSA Dolní Benešov C : TTC Bolatice A S. Kateřinky B : TTC Bolatice B : KST Darkovice A : Hlučín A : TTC S.Lazce : TTC S. Lazce B : S.Kateřinky C : S. Bobrovníky C : SK Raduň A : SK Kravaře A : B MUŽSTVO OBSADILO V SOUTĚŽI ZATÍM 6. MÍSTO Tabulka OP - 3. třídy 1. S.Bobrovníky D S. Děhylov C SK Raduň KST Darkovice C S. Kobeřice B Hlučín B TTC S- Lazce D TTC Bolatice C Háj ve Slezsku Jiskra Jančí Družstvo dorostenců obsadilo v soutěži místo. Tabulku s výsedky jsme zatím neobdrželi. Zveřejníme ji v příští zprávě. Jako každý rok, tak i letos jsme uskutečnili VÁNOČNÍ TURNAJ a to těmito výsledky. 1. místo Kačmář Jiří 2. místo Duda Otakar 3. místo Zdražila Rudolf 4. místo Cigán Ivan V soutěži čtyřher obsadili: 1. místo Zdražila Rudolf - Radek Pavel 2. místo Kunovský Jan - Schreier Vítězslav 3. místo Kačmář Jiří - Kvapil Jan Kontakt a veškeré dotazy na tel čísle: Stanislav Svhwarzer Nebo na uvedené adrese v tréninkové dny. V roce 2006 oslaví oddíl stolního tenisu 60 let od svého vzniku. Vedení oddílu v čele s panem Milan Kolkem přeje všem hráčům hodně zdraví a sportovních úspěchů.

15 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? e? h? h? h? h? h? h? g g g g g g??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee????????? W-X?f W-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?hW-X?f V+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?f W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e?W&)X?e W&)Xe?W&)X? W&)X *, V'(Y?V'(Y? V'(Ye?V'(Y?e W-X?f V+Y?f V+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?hV+Y?f V+Y?f únor 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 15 Turnaje v halové kopané Ïen a ÏákyÀ SLEZSKÝ POHÁR V sobotu od 8.30 do cca hod. pořádá 1. DFC Hlučín ve spolupráci s městem Hlučín a SRA Hlučín v hlučínské sportovní hale již patnáctý ročník mezinárodního turnaje v halové kopané žen. Ani letos nebudou chybět zahraniční celky. Z Polska přijede mnohonásobný Mistr Polska a současný účastník polské extraligy KKS Czarni Sosnowiec a prvoligový celek KKS Zabrze, ze Slovenska přijede špičkový prvoligový tým ŠKF VIX Žilina a poprvé se na turnaji představí další prvoligový slovenský celek Družstevník Priechod (Banská Bystrica). Českou republiku budou kromě dvou družstev Hlučína reprezentovat FK Agria Choceň, TJ Dvůr Králové nad Labem, TJ Kotouč Štramberk a FK Nové Sady (Olomouc). HLUČÍNSKÝ POHÁR O týden později (v sobotu ) se ve Sportovní hale v Hlučíně již pošesté utkají žákyně z Polska, Slovenska a ČR o Hlučínský pohár v halové kopané. Turnaj bude probíhat od 8.30 do cca hod. a zúčastní se jej slovenský mistrovský celek PV- FA Bratislava (bývalý Slovan) a neméně kvalitní celek ŠKF VIX Žilina. Z Polska dorazí KKS Czarni Sosnowiec a Gimnazjum Kietrz. Českou republiku budou reprezentovat FC Vítkovice, TJ Kotouč Štramberk a dva celky Hlučína. Na oba turnaje srdečně zvou pořadatelé, kteří zároveň přejí pěkný sportovní zážitek. Předpokládaným zpestřením by mělo (v obou termínech) být utkání trenérů a funkcionářů, které se setkalo s velkou oblibou a přeneslo se i na další turnaje u nás i v zahraničí. Programátor C++ - praxe na pozici v vojáfi C++ pro Windows POŽADUJEME: - VŠ/SŠ vzdělání - Znalost programování v jazyce C/C++, Win32 API. - Znalost vývojového prostředí MS VisualStudio.NET - Základní Orientace v oblasti komunikací s hardwarem a teorie zpracování obrazu - Znalost AJ - Samostatnost, analytické myšlení, časová flexibilita - Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek KONTAKT: - UVB TECHNIK s. r. o., Ostravská 79A, Hlučín - tel: (sl. Lassaková), mail: LyÏování na Slovensku - Malinobrdo - jarní prázdiny jednodenní za 500 Kč bus a pernamentka. 4., 8. a 11. březen a pobyty s ubytováním polopenzí a pernamentkou 1. 5denní za Kč 2. 4 denní za Kč 3. 8 denní za Kč Inf. a přihl. Hana Gelnarová, lze i bez dopravy či pernamentky - individuální domluva - volejte do poloviny února. 1. DFC Hluãín na cestách V závěru loňského roku se hlučínská děvčata zúčastnila dvou halových turnajů v kopané. Oba proběhly v kategorii juniorek - ročníky 1990 a mladší. Turnaj na začátku prosince v polském Kietrzi se děvčatům velice vydařil. Z tohoto turnaje si odvezla vítězství. Ačkoliv se jim úvod turnaje vůbec nezdařil, postoupila do dalších bojů. Ve čtvrtfinále vyřadila až na pokutové kopy polský celek z Branic, v semifinále si poradila s Vítkovicemi a ve finále přemohla, do té doby v turnaji suverénní slovenský celek ze Žiliny. Nejlepší brankářkou turnaje se stala Zuzana Horváthová a nejlepší hráčkou týmu Zuzana Mokrošová. VÝSLEDKY 1. DFC HLUČÍN V KIETRZI Skupina: Hlučín - Vítkovice 1 : 2 (branku za DFC vsítila Mokrošová) Hlučín - Kietrz 1 : 1 (Steffková) Hlučín - Krnov 3 : 0 (Mokrošová, Horváthová, Jarolímová) Čtvrtfinále: Hlučín - Branice 0 : 0 (1 : 0 na pokutové kopy) Semifinále: Hlučín - Vítkovice 1 : 0 (Steffková) Finále: Hlučín - Žilina 2 : 1 (Mokrošová, Steffková) e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? Koupím stav. pozemek Hlučín a Bobrovníky, do 800 m 2. Tel. č: Prodám družstevní byt 1+1 v Hlučíně, 38 m 2. Tel. č.: Koupím stavební pozemek v Hlučíně a blízkém okolí. Nabídněte! Tel. č.: Začátečník hledá učitele italštiny Tel. č.: Pronajmu byt 1+1 Zahradní ulice. Tel. č.: Zubní ordinace MUDr. Fojtíkové, Hornická 1, Hlučín, oznamuje všem svým pacientům, že od dochází ke změně telefonního čísla na Koupím stavební parcelu Hlučín, Borovníky, Ludgeřovice platím hotově. Tel. č.: Koupím stavební pozemek v Darkovičkách. Tel. č.: Pronajmu byt 1+1 Rovniny Tel. č.: Prodám dr. byt 3+1 v Hlučíně, po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel. č.: Prodám družstevní byt 3+1 v Hlučíně - OKD Tel. č.: Prodám stavební parcelu 1500 m 2 v Bobrovníkách IS v dosahu. Cena dohodou. Tel. č.: po 14 hodině Prodám byt 3+1, Hlučín-Rovniny, po celkové rekonstrukci. Tel. č opravy střech a okapů odstranění rampouchů úklid sněhu se střech rozpočty na realizace střech v e s kvalitou od firmy PRO-ST Zdeněk Šindlář PRO-ST, Zahradní 23, Hlučín, tel. č RESTAURACE KASKÁDA Srdečně Vás zveme na naše tradiční vepřové hody ve dnech 17., 18. a 19. února 2006 Místa si můžete rezervovat na tel Prodej výrobků přes ulici! Sestava: Horváthová, Miklušová, Jarolímová, Steffková, Oršulíková, Brezinová, Mokrošová, Krömrová, Schwarzerová, Filipová Na Slovensku se mladým hráčkám Hlučína již tolik nedařilo. V silné konkurenci celé slovenské špičky jim opět nevyšel vstup do turnaje. Nakonec se jim podařil senzační postup ze skupiny z druhého místa na úkor domácí Žiliny, když dokázaly v rozhodujícím zápase porazit právě Žilinu 1:0. V semifinále holky narazily na obhájce poháru - silný celek Humenného, na který už nestačily a v boji o 3. místo podlehly Žiaru nad Hronom. V all star týmu se objevila teprve 13-ti letá Jana Filipová. VÝSLEDKY 1. DFC HLUČÍN V ŽILINĚ Skupina: Hlučín - Rim. Sobota 1 : 2 (Martínková) Hlučín - Žarnovica 1 : 1 (Steffková) Hlučín - Žilina 1 : 0 (Steffková) Semifinále: Hlučín - Humenné 0 : 2 O3.místo: Hlučín - Žiar 1 : 2 (Steffková) Sestava: Horváthová, Miklušová, Jarolímová, Steffková, Oršulíková, Kaňová, Mokrošová, Martinková, Schwarzerová, Filipová, Studená NEMYSLETE NA PENÍZE A BYDLETE LÉPE! SUPERÚVĚR od Wüstenrotu i bez počátečního vkladu úrok jež od 4,5 % ročně možnost schválení do 48 hodin Každých korun splácíte jen 700 měsíčně! HYPOTÉKA Wüstenrot s úrokem od 2,95 % REIT na opravy panelových domů Majetkové pojištění Pojištění osob Finanční poradenství a služby ZDARMA POZOR!!! ZDARMA stavební spoření pro děti Kancelář: Hlučín, ul. ČSA 6a, Tel.: kl. 161 Mobil: MASÁŽE ZDRAVOTNÍ RELAXAČNÍ REGENERAČNÍ Hlučín, Ostravská 16/130 (vedle Bludičky) Geometrické plány, vytyčovací práce GEODETICKÁ KANCELÁ MIKROAREA, s. r. o. HLUČÍN, ČSA 13A (v areálu Stavebnin Jednoty) Úterý hodin Pátek hodin Podle domluvy kdykoliv Plačková Irena tel: INZERCE + SPORT

16 strana 16 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 SOUTĚŽNÍ OTÁZKY PRO MĚSÍC ÚNOR 2006 Otázka č. 1: Z kterého roku pochází první listinná zmínka o obci Dlouhá Ves? (uveďte rok) Otázka č. 2: Ve kterém roce byla do Hlučína přivedena vodovodním potrubím pitná voda z Kružberské přehrady? (uveďte rok) Vážení čtenáři na tomto místě se budou (až do září) objevovat soutěžní otázky do naší dlouhodobé soutěže (v rámci oslav 750 výročí založení města) s názvem 750 HLUČÍNSKÝCH ZLAŤÁKŮ. Generálním sponzorem této soutěže je CK MAXNER a hlavní cenou pro vítěze je dovolená v Chorvatsku pro celou rodinu v hodnotě Kč. Mnoho lidí se na nás obrátilo s dotazem, zda se můžou do soutěže přihlásit, i když nestihli odevzdat odpovědi na otázky za měsíc leden Abyste byli zařazeni do slosování (uskuteční se v den Hlučínských slavností a měli tak šanci dostat se do finále soutěže o hlavní výhru) musíte nasbírat symbolických 750 hlučínských zlaťáků. Pozorný čtenář si už rychle spočítal, že pokud bude správně odpovídat na všechny otázky, tak celou sumu nasbírá už v červnu. Takový soutěžící si pak klidně může odjet v létě na dovolenou neboť má jistotu, že do slosování bude zařazen i kdyby už neposlal ani řádku. Z toho jasně vyplývá, že do naší soutěže se můžete zapojit třeba až od března ( jenže pak musíte odpovědět na všechny otázky správně, nebudete mít žádný prostor na omyl). Pravidla soutěže jsou obsaženy v publikaci s názvem 750 x Hlučín, kterou potřebujete vlastnit, abyste se do soutěže mohli zapojit. Každá publikace obsahuje registrační číslo, pod kterým budete vedeni v průběhu celé soutěže. V publikaci najdete 750 informací o Hlučíně, a když ji budete dobře číst, vždy tam najdete i správnou odpověď na každou otázku. Pokud ještě publikaci nevlastníte, můžete si ji koupit za 50 Kč přímo v Městské knihovně Hlučín, která je zároveň koordinátorem celé soutěže, nebo také v Informačním centru. Průběžné výsledky a stav vašeho pomyslného měšce s hlučínskými zlaťáky najdete na stránkách (HYPER- LINK ). Výsledky jsou uvedeny vždy pod vaším registračním kódem. Správné odpovědi na soutěžní otázky z měsíce ledna. Za každou správnou odpověď máte 25 hlučínských zlaťáků. Ti z Vás, kteří jste našli správné odpovědi, si jistě dokážete spočítat, že na Vašem kontě přibylo 125 Hlučínských zlaťáků. Odpověď č. 1: První zmínka o hlučínském farním kostele sv. Jana Křtitele je z roku (informace č. 613) Odpověď č. 2: Zrušení tramvajové dopravy mezi Hlučínem a Ostravou v roce 1982 si vyžádala zastaralost vozového parku a nevyhovující stav kolejového svršku. (informace č. 572) Odpověď č. 3: Kulturní dům v Hlučíně byl slavnostně otevřen 7. prosince (informace č. 727) Odpověď č. 4: V roce 1911 byla započata stavba železniční tratě Hlučín - Kravaře, která byla slavnostně předána do užívání dne (informace č. 99) Odpověď č. 5: S bouráním městských hradeb se začalo v roce Zbořena byla i Opavská brána. (informace č. 172) Otázka č. 3: Kdy byl položen základní kámen evangelického kostela se hřbitovem v Hlučíně? (uveďte celé datum) Otázka č. 4: Kdy byla slavnostně otevřena síť cyklotras Hlučínsko? (uveďte celé datum) Otázka č. 5: Ve kterém roce byla zahájena výstavba kamenného městského opevnění se dvěma vstupními branami a třinácti půlkruhovými baštami? (uveďte rok) Své odpovědi napište do soutěžního kupónu ÚNOR (máte ho v publikaci) a nezapomeňte tam vepsat svoje registrační číslo (máte ho v publikaci na poslední straně). Vyplněný soutěžní kupón odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 14. února 2006 do Městské knihovny Hlučín, Zámecká 4. PŘIVÍTALI JSME Šárka Balabová, Veronika Tomisová, Lukáš Baday, Kateřina Jiravová JUBILANTI Arnošt Kuchejda, Ing. Bohumil Závodný, Milada Volková, Alžběta Dostálová, Marie Pudichová, Adéla Kuchejdová, Zdenka Sukačová, Zdenka Vladařová, Zdenka Malíková, Jiřina Bazalová, Helena Starustková, Anna Miksová, Oldřich Kolář, Walter Sufner, Marie Veverková, Vlasta Vlčková Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle , nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním. HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Město Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký. Zástupce: Petr Adamec, další členové: Ing. P. Kubuš, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor. Jazyková úprava: Mgr. M. Gonsiorová. Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín , tel.: , mobil: Náklad: ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o. UZÁVùRKA P Í TÍHO âísla HLUâÍNSK CH NOVIN JE

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 O vytvoření a použití prostředků Účelového fondu rozvoje bydlení obce Nučice -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice č.1/2008. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov

Směrnice č.1/2008. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov Směrnice č.1/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov Městské zastupitelstvo schválilo usnesením ze svého zasedání č. 003/2008 ze dne 31. ledna

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne 26. 6. 1996 O vytvoření a použití účelových prostředků

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1)

STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1) STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1) Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání dne 15. 11. 2012 a 14. 11. 2013 v souladu s ustanovením 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice

Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice Obecní zastupitelstvo Vigantice schválilo dne 10.6.1999 podle ustanovení 16

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obce Nedakonice V Nedakonicích dne 9.6.2000 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Nedakonice, č.j.: xxx/2000 ze dne xxxx 2000, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova Pravidla města Holýšova č. 1/2015 ze dne 9. 3. 2015, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov Zastupitelstvo města

Více

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 'tj, r r v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 Obce Staré Sedlo o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce STARÉ SEDLO. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28.04.2010

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Město Sezemice. Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů. Organizační uspořádání účetní jednotky: obec

Město Sezemice. Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů. Organizační uspořádání účetní jednotky: obec Město Sezemice Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů Organizační uspořádání účetní jednotky: obec Zpracovala: Bc. Irina Rálišová tajemnice MěÚ Účinnost: 22. 02. 2011 Datum vydání: 22.

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č.81/16z/2016 ze dne 5.12.2016 na základě ustanovení 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141 1 Směrnice na použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Město Litvínov Zastupitelstvo města Litvínova na svém zasedání dne 31. 03. 2016 rozhodlo usnesením č.405/14 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška města Plzně č. 12 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ

STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ MĚSTO LETOHRAD STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ Čl. 1 Poslání Fondu 1) Město Letohrad v zájmu péče o kulturní památky a vzhled města vytvořilo Fond regenerace kulturních památek (dále

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Příloha č. 03. usnesení ze 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014 MĚSTO STŘÍBRO

Příloha č. 03. usnesení ze 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014 MĚSTO STŘÍBRO Příloha č. 03 usnesení ze 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: MĚSTO STŘÍBRO Zásady použití prostředků FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Příloha usnesení č. 102/12/2015

Příloha usnesení č. 102/12/2015 Příloha usnesení č. 102/12/2015 Zastupitelstvo obce se na svém 12. zasedání dne 3.12.2015 vydalo v souladu s ustanovením 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a

Více

Čl. 1. Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně

Čl. 1. Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20.3.2008 vydat Pravidla města Mimoně o použití

Více

SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Platnost od 1.7.2016 0 -1- Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Předklášteří Zastupitelstvo obce Předklášteří vydává dne

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

VYHLÁŠKA č. 5/1998. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle"

VYHLÁŠKA č. 5/1998. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Litovle VYHLÁŠKA č. 5/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle" Městské zastupitelstvo v Litovli schválilo na svém 29. zasedání konaném dne 10. 9. 1998 v souladu s 14

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška města Plzně č.23/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Označení dokumentu: 06/2016 Skartační zn.: V/5 Účinnost:od:01.01.2017 Typ dokumentu: Zásady, pravidla, Revize/datum: Účinnost do: pokyny Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh:

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA FONDU BYDLENÍ

ZŘIZOVACÍ LISTINA FONDU BYDLENÍ ZŘIZOVACÍ LISTINA Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves na svém zasedání dne 19. 12. 2013 schválilo v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Město Židlochovice STATUT Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Zastupitelstvo města Židlochovice tímto vydává v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni"

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni VYHLÁŠKA č. 4/1998 1 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni" Městské zastupitelstvo v Litovli schválilo na svém 29. zasedání konaném dne 10. 9. 1998

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 16.12.2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města

Více

23/2015. Zásady. použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chebu

23/2015. Zásady. použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chebu MĚSTO CHEB 23/2015 Zásady použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chebu Zastupitelstvo města Chebu na svém zasedání dne 28. května 2015 přijalo usnesením č. ZM 108/8/2015 tyto Zásady použití prostředků

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Směrnice č. 6/2014 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č. 6/2014 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č. 6/2014 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

Město Jílové u Prahy

Město Jílové u Prahy Město Jílové u Prahy Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy Z Á S A D Y pro poskytnutí účelově vázané dotace z rozpočtu města na údržbu a úpravy stavby Zastupitelstvo města Jílové u Prahy (dále jen

Více

12/2011. Článek I. Základní ustanovení

12/2011. Článek I. Základní ustanovení 12/2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY statutárního města Plzně č. 2/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2003, vyhlášky statutárního

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E OPATŘENÍ OBCE č.1/2016 o pravidlech k poskytování a použití účelových finančních prostředků z Fondu obnovy bydlení na území obce Řehlovice Zastupitelstvo obce Řehlovice se usneslo

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více