V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje"

Transkript

1 ?O26X?f? O2)Xf? *?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h*?h Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 2 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ÚNOR 2006 V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje VÝZVU k předkládání projektů na poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína v roce 2006 na podporu kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro hlučínskou veřejnost, popřípadě propagují město v souladu se Zásadami pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína. Rada města Hlučína rozhodla o vyhlášení výzvy k předkládání projektů na poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína v roce 2006 na podporu kulturních, sportovních a dalších akcí, které jsou pořádány pro veřejnost, popřípadě propagují město. Podrobné informace a formuláře žádosti o poskytnutí grantu je možné získat na Odboru školství, kultury a regionálního rozvoje MěÚ Hlučín na úseku regionálního rozvoje (tel: ), formuláře je také možné si stáhnout z internetových stránek v rubrice Město informuje. odbor školství, kultury a regionálního rozvoje W2)Xe??W&)X???7)X? 7(Y?e? (?'?? (Ye?V'?? (Yg?V'?? (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (?'?f (Ye?V'?f (Ye? 3(Y?e? 3?h? N)X?g??3)Xg??V')X?f? V4)Xf? I4)Xe??I4)e? Koncert k pfiíleïitosti rozlouãení se star mi varhanami Dne v 15 hodin v hlučínském kostele sv. Jana Křtitele se koná koncert duchovní hudby, na kterém vystoupí naši varhaníci a chrámový sbor sv. Cecílie. Touto akcí se chceme důstojně rozloučit s naším chrámovým nástrojem, který nás, hlučínské farníky, po mnoho let překrásně doprovázel. V měsíci březnu dojde k odbornému rozebrání nástroje, a proto využijte této příležitosti k poslechu jeho posledních tónů. Dobrovolné vstupné věnujeme na nové varhany. Ing. Pavel Šuránek Koncert k 30. výročí založení Komorního orchestru Vejvanovský (oprava termínu) Koncert k 30. výročí založení Komorního orchestru Vejvanovský se uskuteční až v neděli Termín je v kalendáři k 750 letům města uveden chybně. - jh - V')Xe??V'1e? V'L?? )Xhe?W& )Xg?W& W&??W&5? V'H???V'5e? V'(Ye??V'0Y?e? V40Mhe? Koneãné v sledky Tfiíkrálové sbírky Charita Hluãín V sledky jednotliv ch obcí za rok 2006 OBEC vybraná částka 2006 OBEC vybraná částka 2006 Antošovice Kč Kravaře, Kravaře-Kouty Kč Dolní Benešov+Zábřeh Kč Ludgeřovice Kč Bělá Kč Bobrovníky Kč Markvartovice Kč Píšť Kč Bohuslavice Kč Rohov Kč Bolatice, Borová Kč Strahovice Kč Darkovice Kč Sudice Kč Darkovičky Kč Šilheřovice Kč Hať Kč Štěpánkovice Kč Hlučín - město Kč Třebom Kč Chuchelná Kč Kobeřice Kč Vřesina Kč Závada Kč Kozmice Kč Jilešovice Kč Celkem Charita Hlučín: ,50 Kč Cizí měna: 37,50 EUR, 45 SK, 3,5 PLZ Z celkové vykoledované částky získá Charita Hlučín 65%, t. j Kč. 1. Specifikace grantu Maximální částka grantu na jeden projekt činí Kč. Minimální částka není stanovena. 2. Okruh oprávněných žadatelů - občanská sdružení, - humanitární organizace, - jiné právnické a fyzické osoby působící na území města Hlučína 3. Požadavky na projekt (akci) Grant je určen na podporu různorodých nevýdělečných kulturních, sportovních a dalších aktivit určených pro veřejnost, které se vyznačují svou jedinečností, zviditelňují město Hlučín navenek a jsou konány u příležitosti oslav 750 let od založení města Hlučína. Při veškeré vizuální propagaci projektu, na který bude přidělen grant, bude použito Logo oslav 750 let založení města. Akce musí být uskutečněna v období od do Termín a způsob podávání žádostí Žádosti se přijímají v zalepené obálce do 28. února 2006 zaslané doporučenou poštou na níže uvedenou adresu či doručené na podatelnu MěÚ Hlučín. U žádostí zaslaných poštou rozhoduje razítko z pošty, u žádostí doručených na podatelnu, razítko z podatelny. Městský úřad Hlučín Odbor školství, kultury a regionálního rozvoje Mírové náměstí 23, Hlučín Kontaktní osoba: Ing. Hana Gavlasová Tel: Žadatelé jsou povinni předložit projekt, který se sestává z: - vyplněného formuláře Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína obecná + specifická část, - kopie dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.), - podrobný rozpočet projektu. 6. Výběr projektů Obálky s projekty jsou otevírány na podatelně MěÚ Hlučín a opatřeny podacím číslem. Formální náležitosti předložených žádostí jsou přezkoumány určenými pracovníky odboru školství, kultury a regionálního rozvoje. O formálním přezkumu je vyhotoven písemný zápis. Podané projekty, které prošly formální kontrolou, jsou posuzovány grantovou pracovní skupinou, která předloží radě města seznam projektů navržených k financování. Rada města schvaluje hodnotící tabulku pro daný kalendářní rok, která je závazná pro všechny členy grantové pracovní skupiny. Při hodnocení projektů bude kladen důraz na kvalitu zpracování žádosti, výše spolufinancování projektu žadatelem, obsahový soulad projektu s podmínkami grantu. Na návrh grantové pracovní skupiny Rada města Hlučína schvaluje projekty k udělení grantů, a to v žadatelem v požadované částce. (Výjimku může tvořit projekt, který je navržen grantovou pracovní skupinou k financování jako poslední a požadovaná dotace přesahuje výši rozpočtu určenou pro granty v roce V tomto případě má Rada města Hlučína pravomoc zkrátit požadovanou výši dotace). UPOZORNùNÍ V průběhu měsíce února bude Muzeum Hlučínska a IC UZAVŘENO. Důvodem je oprava podlah a výměna osvětlení. Textové příspěvky do HN odevzdávejte, prosím, na podatelně MěÚ, příspěvky v el. podobě je možno i nadále posílat na Výstava,,Ideální Hlučín se přesouvá na březen. Děkujeme za pochopení. Chceme zároveň touto cestou poděkovat všem, kteří nám byli při Tříkrálové sbírce jakýmkoliv způsobem nápomocni: starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a rozpečeťování pokladniček a při konečném sčítání výtěžků. Děkujeme také duchovním správcům farností, kteří nám pomohli s propagací a s organizací samotné sbírky. Dále děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří obětovali svůj volný čas a bez nichž by se sbírka nemohla vůbec uskutečnit. Velký dík pak patří především malým i velkým koledníkům, kteří i přes velké mrazy neúnavně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru. Na závěr zbývá vyjádřit poděkování vám všem, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim do pokladniček. Podpořili jste tak charitní dílo u nás ivzahraničí. Za Charitu Hlučín Mgr. Lukáš Volný

2 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? e? h? h? h? h? h? h? g g g g g g??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee???ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee????????? strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY únor 2006 Pálením odpadû po kozujete zdraví své, sv ch nejbliï ích i ostatních spoluobãanû Po zdražení plynu a elektřiny se lidé začínají vracet k levnějším palivům, zejména k uhlí a dřevu, ale v mnoha případech se uchylují i ke spalování odpadu (plast, dřevotříska, molitan, guma aj.). Spalujeteli odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy, dioxiny, dehet a jiné látky, které dlouhodobě negativně ovlivňují zdraví vaše i vašeho okolí. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Velmi nebezpečnými produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Evropské emisní limity stanovené u dioxinů pro spalovny jsou právě v domácích topeništích často překračovány. Přitom například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. I když doma spálíte relativně malé množství odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice nízkých koncentracích. Možná, že nikoho přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku chronických dýchacích potíží hlavně dětí a starších lidí. Nejhorší jsou plasty, které obvykle dobře hoří, a tak často končí v kamnech. Plasty obsahují těžké kovy kadmium a zinek, které se při spalování jednak dostávají do ovzduší a jednak zůstávají v popelu. Další nebezpečnou škodlivinou, která se dostává do ovzduší, jsou ftaláty. Ty se v lidském těle hromadí a jsou považovány za ještě nebezpečnější než polychlorované bifenyly (PCB). Při spalování plastů mohou vznikat také monomery příslušného plastu (nejčastěji etylén, styren a propylen), které jsou jedovaté anebo mají na lidské zdraví dlouhodobé účinky. Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování je PVC neboli polyvinylchlorid. Vyrábí se z něho podlahové krytiny (lino), novodurové trubky, ubrusy, fólie, hadice, některé lahvičky na kosmetiku, čisticí prostředky apod. Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková, jedovatý monomer vinylchlorid, karcinogenní dioxiny, dále také jedovatý čpavek a ještě agresivnější fosgen. Tyto plyny se používaly na bojištích první světové války. Zdroj: http.//www.vitaova.cz Odbor ŽPa KS Nabídka bytu v pûdní vestavbû Město Hlučín nabízí přidělení městského bytu o velikosti 2+1, I. kategorie v půdní vestavbě v domě na ul. Dr. Ed. Beneše 24 v Hlučíně. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši Kč. Žádosti o přidělení tohoto bytu podávejte do na MěÚ Hlučín, odbor investic a správy městského majetku, kancelář č. C 207. Telefon číslo K žádosti je nutno přiložit vyplněný osobní dotazník, který je k dispozici na výše uvedeném odboru MěÚ Hlučín a na internetových stránkách Města Hlučína (www.hlucin.cz). MěÚ Hlučín, odbor IaSMM Kardiologická ambulance děkuje panu Aloisi Michnovi z firmy AGROZEA za perfektní úklid parkoviště před lékárnou a poliklinikou. MUDr. Jiří Bizoň Město Hlučín a Kulturní centrum Hlučín vyhlašuje výtvarnou soutěž u příležitosti 750 let založení města Hlučína na téma Hlučín místo na zemi...hluãín z pohledu dûtské fantazie... Do soutěže budou zařazeny výtvarné práce (s různou technikou). Zúčastnit se může jakákoliv škola z Hlučína, Darkoviček a Bobrovníků. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: 1. kategorie - Mateřské školy 2. kategorie - I. stupeň zákl. školy + Zvláštní škola 3. kategorie-ii. stupeň základní školy + Gymnázium Uzávěrka soutěže je 30. března Vybraná výtvarná díla budou vystavena v Kulturním domě Hlučín. Podrobné informace lze získat u pí. Řezáčové na MěÚ Hlučín, tel Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. navyšuje ceny vodného a stočného: Cena bez DPH Cena s DPH 5 % Aktuální informace o procesu komunitního plánování v Hluãínû V posledním měsíci roku 2005 proběhlo 1. jednání pracovních skupin pro komunitní plánování. Jednání se zúčastnili zástupci institucí se sídlem v Hlučíně: Charita, Domov důchodců, ÚSP pro mládež, Dětský ranč, Dětská rehabilitace, DDM, STP, dále zástupci Klubů důchodců, starosta města a další členové. Jednalo se ve věcech: schválení jednacího řádu, plánu činností a plánovacího období, volba vedoucích a zástupců pracovních skupin, oslovení dalších potenciálních účastníků pracovních skupin. V tomtéž měsíci byly zprovozněny internetové stránky pro komunitní plánování. Jsou zde k dispozici veškeré informace o procesu, jeho aktuální průběh, realizované aktivity, výsledné dokumenty, zápisy z jednání pracovních skupin, ale i prostor pro Vaše dotazy a připomínky. Odkaz na tyto stránky je umístěn také na adrese: V současné době probíhá příprava na 2. jednání pracovních skupin. Členové budou mimo jiné projednávat tyto návrhy: informační leták, katalog sociálních služeb a služeb souvisejících a dotazník, který už brzy dostanete do svých domovů. Tento dotazník bude sloužit ke zjištění spokojenosti uživatelů sociálních služeb a zároveň ke zmapování pohledu veřejnosti na sociální oblast města Hlučína. Tyto návrhy (leták, katalog, dotazník) budou na jednání připomínkovány a zároveň bude rozhodnuto o jejich distribuci. Veškeré informace z jednání budou přístupné v archívu zápisů na stránkách pro komunitní plánování. MěÚ Hlučín, odbor sociálních věcí Ceny vodného a stoãného pro rok 2006 zákazníky a povinností daných zákony a 52 prováděcích vyhlášek. Z uvedených důvodů musí VaK Hlučín, s.r.o. věnovat provozování a obnově majetku zvýšenou péči navázanou na finanční zdroje z vodného a stočného. e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? Podûkování Poděkování všem poctivým a hodným občanům města Hlučína. Děkuji neznámé ženě, která v lékárně odevzdala obálku s obnosem peněz, která mě vypadla u pultu, dále bych chtěla poděkovat místní optice za její služby a v neposlední řadě také Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci v Hlučíně. V. Ř. Touto cestou bychom chtěli vyjádřit dík Hasičům Hlučínského záchranného sboru a Dobrovolným hasičům Bobrovníky za rychlý a profesionální přístup v případě zásahu při sněhové katastrofě. Zároveň vyslovujeme dík Ing. Antonínu Lokajovi za profesionální pomoc v oblasti dalšího řešení nehody. Moc děkujeme Manželé Lesňákovi Voda pitná (vodné) 23,39 Kč/m 3 24,56 Kč/m 3 Voda odvedená (stočné) 20,16 Kč/m 3 21,17 Kč/m 3 Celkem 43,55 Kč/m 3 45,73 Kč/m 3 Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. Ostravská 124/18, Hlučín Tel: Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. provozují a vlastní m vodovodních řadů, m kanalizačních řadů, 5 objektů čerpacích stanic, 3 vodojemy a 2 čistírny odpadních vod. Výstavba uvedených zařízení probíhala od roku 1936 a především v rozmezí let Průměrné stáří kanalizací a vodovodů je 41 roků. Při ověřené průměrné životnosti potrubí a objektů 35 až 50 roků a zároveň při kvalitě stavebních prací v době realizace a následné údržbě, odpovídá stávající technický stav těmto nežádoucím aspektům. Naším základním cílem je zajistit bezpečný chod těchto zařízení, dodržení podmínek smluv s našimi Pro názornost uvádím několik hodnot porovnávajících skutečnost roku 2003 s plánem nákladů v ceně vodného a stočného na rok 2006: poplatky za odběr podzemní vody vzrostly z Kč na Kč tj. o 41 % cena vody nakupované z SmVaK vzrostla z 5,75 Kč na 6,42 Kč tj. o 11,9 % náklady na nutné opravy staveb vzrostly z Kč na Kč tj. o 60 % náklady na zákonné rozbory pitné vody vzrostly z61165,- Kč na Kč tj. o 423 % výrazně se nám podařilo navýšit stavební investice z Kč na Kč tj.o 197 % sazby silové el.energie oproti roku 2005 vzrostly při VT o 17 %, NT o 26 %, náklady v ceně vody jen o 11% cena vodného a stočného vzrostla z 36,94 Kč na 45,73 Kč vč. DPH tj. o 24 %. Věřím, že se mi podařilo i v této zkrácené podobě předložit argumenty prokazující nezbytnost navýšení ceny vodného a stočného. Navýšení nákladů je pokryto nejen navýšením ceny, ale rovněž ekonomickým provozováním vodovodů a kanalizací naší společností. Ing. Josef Tomíček, ředitel