Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina Pojmonová

2 Obsah Úvod strana 3 1. Získávání a výběr pracovníků strana 4 2. Získávání pracovníků strana 7 3. Metody výběru pracovníků strana 12 Závěr strana 17 Seznam použité literatury strana 18

3 Strana 3 (celkem 19)

4 Úvod Jako téma závěrečné práce jsem si zvolila Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti. Cílem této závěrečné práce je srovnat proces získávání a výběru pracovníků, který je popsán v odborné literatuře s postupem přijímacího řízení v Proxima Sociale o. p. s. A případně doporučit nejvhodnější způsob výběru pracovníku přímo v naší organizaci Proxima Sociale. V první kapitole se zabývám pojmem personalistika obecně a personálními činnostmi, které předchází výběrovému řízení. Druhá kapitola je více zaměřena na samotné získávání nových pracovníků. Poslední úsek práce je věnován přímo přijímacímu řízení. Každá z těchto kapitol obsahuje komentář, který se vztahuje ke konkrétní organizaci, kde pracuji (Proxima Sociale, o. p. s.). Strana 4 (celkem 19)

5 1. Získávání a výběr pracovníků Získávání a výběr pracovníků je jedna z nejvíce důležitých personálních činností, protože z velké části rozhoduje o tom, kolik a jaké pracovníky bude mít organizace k dispozici. 1 Při získávání a výběru pracovníků musíme brát v úvahu, že jde nejen o získání pracovníků, kteří vyhovují požadavkům pracovního místa, ale že hledáme pracovníky schopné stát se platnými členy pracovního kolektivu. Snažíme se získat pracovníky pro zájmy a cíle organizace, optimálně takové pracovníky, jejichž individuální zájmy se co nejvíce ztotožňují se zájmy organizace. 2 Personalistika je manažerská funkce. Jedná se o obsazování volných pracovních pozic v organizační struktuře společnosti a udržování jejich obsazení. Zahrnuje péči o zaměstnance a administrativní práce spojené se zaměstnáváním lidí. Personalistika se týká jak potenciálních uchazečů o zaměstnání, tak i stávajících zaměstnanců v organizaci. Personalistika zahrnuje: identifikaci a strategické plánování požadavků na pracovní sílu, inventarizací disponibilní pracovní síly v organizaci, plánování karierního postupu a povyšování, vybírání, najímání, umisťování lidí, ohodnocování pracovníků, vzdělávání a školení V následujícím textu jsou popsány personální činnosti předcházející vlastnímu procesu získávání a výběru pracovníků a to plánování lidských zdrojů, analýza pracovního místa a z ní vycházející popis a specifikace pracovního místa. 1 2 KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada, s. 65 KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha : Grada, s.67 Strana 5 (celkem 19)

6 Analýza a plánování pracovního místa Analýza práce je proces shromažďování všech důležitých dat o všech existujících pracovních místech v organizaci. Tyto aktivity poskytují databázi pracovních míst pro strategickou analýzu a plánování. Pokud jsou v analýze práce obsaženy i dovednosti potřebné do budoucna, jedná se o tzv. job modeling. Analýza práce = popis pracovního místa + specifikace pracovního místa Co tedy musí obsahovat popis pracovního místa? Název pracovního místa, struktura podřízenosti/nadřízenosti a seznam kompetencí, účel pracovního místa, hlavní povinnosti (specifikovat co nejpřesněji), doplňkové úkoly nebo úkoly, se kterými se může zaměstnanec také setkat. Specifikace pracovního místa je dokument, který stanoví dovednosti a znalosti, které musí jedinec mít, aby byl způsobilý plnit úkoly v souvislosti s popisem práce, tzv. kvalifikační profil pracovníka. Kvalifikační profil pracovníka musí podle Kociánové obsahovat dosažené školní vzdělání (stupeň, obor, specializace), odborné a další vzdělání (získané certifikáty, kurzy v rámci profesního vzdělávání, kurzy v oblasti osobního rozvoje), jazykové předpoklady (požadovaná úroveň), zkušenosti, délka praxe, specifické znalosti a dovednosti (co konkrétně musí pracovník na daném místě znát a umět), osobnostní a fyzické předpoklady a další požadavky (například práce na PC, nároky na pracovní režim). 3 Metody plánování lidských zdrojů Manažerský odhad vychází ze zkušenosti vedoucích pracovníků organizace a strategických a podnikatelských plánů. Jedná se o metodu nejrozšířenější, která se nejvíce používá zejména v malých a středních firmách. 3 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, Strana 6 (celkem 19)

7 Analytické metody (založeny na pracovních studiích, časových studiích a normativních metodách) a statistické metody (vycházejí ze statistické analýzy časových řad vývoje počtu a struktury pracovníků) nacházejí uplatnění zejména ve velkých výrobních organizacích. V Proxima Sociale existují popisy pracovních míst, které jsou uvedeny ve vnitřních předpisech. Součástí popisu pracovního místa je i náplň práce, kompetence, které jsou i následně uvedeny v pracovních smlouvách. V praxi je obvyklé, že nový pracovník absolvuje tzv. "kolečko" po službách, které organizace nabízí a tím získá větší přehled o struktuře P.S. Strana 7 (celkem 19)

8 2. Získávání pracovníků V této kapitole se budu zabývat získáváním uchazečů o zaměstnání. Stručně zde popíšu podmínky ovlivňující získávání pracovníků, zdroje pracovních sil, metody využívané při přilákání uchazečů, dokumenty požadované od uchazečů o zaměstnání. "Při získávání pracovníků organizace zahajuje akci tím, že vyšle signál o tom, že potřebuje obsadit pracovní místo. Očekává přitom odezvu od uchazečů o zaměstnání, kterými mohou být jak volné pracovní zdroje na trhu práce a zaměstnanci jiných organizací, tak i současní pracovníci organizace. 4 To, jak reagují uchazeči, zájemci o pracovní místo v organizaci je dle Koubka ovlivněno řadou podmínek a okolností. Ty rozděluje Koubek na vnitřní a vnější. 5 Vnitřní podmínky mohou souviset s konkrétním pracovním místem s organizací, která zaměstnání nabízí Pokud jde o konkrétní pracovní místo, důležitou roli hrají především následující podmínky: - povaha práce - postavení v podnikové hierarchii funkcí - požadavky na pracovníka (vzdělání, kvalifikace aj.) - rozsah povinností a odpovědnost - organizace práce a pracovní doby - místo vykonávané práce - pracovní podmínky (odměna, pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody aj.) 4 5 KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích Praha : Grada, s. 68. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management Press, Strana 8 (celkem 19)

9 Podmínky, související s organizací mohou být například: - význam organizace a její úspěšnost - pověst organizace (serióznost ve vztahu k zaměstnancům i ke klientům) - úroveň péče o zaměstnance v porovnání s ostatními organizacemi - úroveň a spravedlnost odměňování - možnost dalšího vzdělávání a rozvoje - mezilidské vztahy a sociální klima v organizaci Mezi nejzávažnější vnější podmínky získávání pracovníků patří: - demografické podmínky, tj. prostorová mobilita obyvatelstva, kolísání nabídky pracovních sil na trhu práce a poptávkou po nich - technologické podmínky vytvářející nová zaměstnání či likvidující zaměstnání stará - sídelní podmínky, např. preference území s příznivějšími charakteristikami životního prostředí - politicko-legislativní podmínky, které ovlivňují proces získávání pracovníků, např. zaměstnávání tuzemců v zahraničí a cizinců v tuzemsku, překážky pro diskriminaci uchazečů o zaměstnání, nařízení zaměstnávání určitých osob (např. se změněnou pracovní schopností) apod. Vnitřní podmínky mohou souviset s konkrétním pracovním místem s organizací, která zaměstnání nabízí Zdroje pracovníků V této fázi získávání a výběru zaměstnanců zvažujeme, z jakých zdrojů budeme pracovní místo obsazovat. Strana 9 (celkem 19)

10 Zdroje pracovníků dělíme na: Vnitřní= pracovníci, kteří jsou v organizaci již zaměstnaní Na nabízené místo mohou být pracovníci z vnitřních zdrojů umístěni: - povýšením, - přeřazením, - na základě interního výběrového řízení. Vnější = získávání pracovníků náborem, realizuje se na trhu práce Nábor = získávání pracovníků z vnějších zdrojů. Vnější zdroje = trh práce. Mezi vnější zdroje pracovní síly patří: - volné pracovní síly na trhu práce, - absolventi škol a učilišť, - executive search (cílené oslovení) - jedná se o osoby, které jsou zaměstnanci jiných organizací a jsou rozhodnuti změnit zaměstnavatele a zaměstnání nebo je naše nabídka k tomuto rozhodnutí přivede, - ženy v domácnosti, - starobní důchodci, - studenti, - pracovní síla v zahraničí Následujícím krokem v procesu výběru a získávání pracovníků je výběr vhodných a účinných metod, které využijeme při získávání pracovníků. Při volbě metod vycházíme z toho, že je třeba oslovit vhodné uchazeče a přilákat je, aby se ucházeli o námi nabízená volná pracovní místa. Nejčastěji používané metody získávaní pracovníků: - uchazeči se nabízejí sami; - doporučení současného pracovníka organizace; - přímé oslovení vyhlédnutého jedince; Strana 10 (celkem 19)

11 - vývěsky (v organizaci nebo mimo ni); - letáky vkládané do poštovních schránek; - inzerce ve sdělovacích prostředcích; - spolupráce organizace se vzdělávacími institucemi; - spolupráce s odbory a využívání jejich informačního systému; - spolupráce se sdruženími odborníků, stavovskými organizacemi, vědeckými společnostmi apod. a využívání jejich informačních systémů; - spolupráce s úřady práce; - využívání služeb komerčních zprostředkovatelen; - využívání počítačových sítí (internetu). Dokumenty požadované od uchazečů Dokumenty, které nejčastěji organizace požadují, jsou doklady o vzdělání a praxi, vyplněný speciální dotazník organizace a životopis, hodnocení a reference z předchozích zaměstnání, výpis z rejstříku trestů, vysvědčení o lékařské prohlídce a průvodní dopis, ve kterém uchazeč sdělí důvody svého zájmu o zaměstnání a to, co od zaměstnání a organizace očekává. Strana 11 (celkem 19)

12 V Proxima Sociale jsou vypisována veřejná výběrová řízení na pracovní pozice registrované v registru sociálních služeb, pracovníků výchovných a vzdělávacích programů a pracovníků podpory programů, mimořádně může ředitel organizace rozhodnout o interním výběrovém řízení. V případě výběrového řízení vyhlášeného veřejně je inzerát umístěna na webových stránkách organizace, na stránkách zabývajících se nabídkou zaměstnání a na webových stránkách střešních organizací (například České asociace streetwork). V případě interního výběrového řízení rozesílá vedoucí pracovník zaměstnancům. Za přípravu, realizaci a ukončení výběrového řízení zodpovídá vedoucí pracovník s personální kompetencí daného organizačního celku (programu), ve kterém je volná pracovní pozice obsazována. Základní parametry výběrového řízení, tj. pozice, úvazek, mzdová hladina, pracovní doba, nástup, schvaluje před vypsáním výběrového řízení porada vedení, resp. ředitel organizace. Ve vnitřních směrnicích je určeno, co má obsahovat text inzerátu. Je to název a popis pracovní pozice, velikost pracovního úvazku, kvalifikační a jiné požadavky na danou pozici (vzdělání, praxe), povinnost zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu, kontaktní ová adresa a telefon. Strana 12 (celkem 19)

13 3. Metody výběru pracovníků Výběr pracovníků je personální činností navazující na získávání pracovníků. Cílem je identifikovat a vybrat mezi uchazeči o práci v organizaci takového uchazeče, který bude nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, ale bude splňovat úseková i celopodniková (organizační) kritéria. Je důležité, aby pracovník dobře zapadl do pracovního kolektivu a měl takové vlastnosti, které organizace vyžaduje u svých zaměstnanců. 6 Výběr pracovníků probíhá ve třech krocích: 1/ předvýběr 2/ vlastní výběr 3/ rozhodnutí o přijetí Předvýběr se provádí na základě posouzení žádostí o zaměstnání a informací uvedených v těchto žádostech a jejich přílohách (obvykle se jedná o průvodní dopis a životopis). Cílem předvýběru je rozhodnout o tom, které kandidáty vyřadit z výběrového řízení z důvodu nesplnění bezpodmínečně nutných požadovaných kritérií. Výsledkem předvýběru je rozdělení uchazečů do 3 skupin: - velmi vhodní kandidáti, kteří postupují do dalšího výběrového kola, - vhodní kandidáti, kteří postupují do dalšího výběrového kola, pokud je málo velmi vhodných uchazečů, případně se stávají personálními rezervami, - nevhodní kandidáti, kterým je třeba zaslat odmítavý dopis. 7 Metody výběru zaměstnanců lze členit různým způsobem. Většinou se při procesu výběru kombinuje více metod k tomu, aby se zvýšila jeho přesnost a spolehlivost. Jedno z možných členění metod výběru je toto: 1. Informace o dosažením vzdělání, specifické znalosti (kurzy, jazykové znalosti) 2. Analýza životopisu 6 7 KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada, s. 93 KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada, s Strana 13 (celkem 19)

14 Tuto metodu celkem bez problémů používají všichni personalisté a manažeři, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců. Důležité je soustředit se především na některé jevy (způsob sepsání životopisu, vnější znaky - PC, napsáno ručně, chybějící údaje, podpis apod. 3. Využití referencí 4. Nestrukturovaný a strukturovaný rozhovor Nejpoužívanější, nejvhodnější a klíčová metoda výběru pracovníků, cílem je získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči, poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní, posoudit osobnost uchazeče, založit či vytvořit přátelské vztahy mezi organizací a uchazečem, 5. Psychodiagnostické metody: testy výkonností a schopností osobnostní dotazníky projektivní metody 6. Assessment centra Při projektování AC je nezbytná spolupráce s odborníky. Ti musí pomoci převést volně definované požadavky na kandidáta do měřitelné podoby, navrhnout způsoby a metody jejich zjišťování a zajistit odborné zaškolení hodnotitelů. 7. Využití externích konzultantských firem Externí poradenské firmy jsou při získávání nových zaměstnanců využívány spíše zahraničními podnikatelskými subjekty. Používají vlastně všech uvedených metod a navíc tzv. head - huntingu, přímého oslovení manažerů či odborníků jiných firem. Strana 14 (celkem 19)

15 Vlastní výběr Výběrové pohovory můžeme rozlišovat dle počtu účastníků (na straně tazatelů i na straně uchazečů). Koubek uvádí, že pohovor je nejpoužívanější a nejlepší metoda výběru pracovníků a rozlišuje pohovor mezi čtyřma očima a panel posuzovatelů. 8 Individuální pohovor - jde o pohovor, který probíhá mezi uchazečem o zaměstnání a vedoucím pohovoru, tedy mezi čtyřma očima. Pro uchazeče tento typ není tolik stresující (což je výhoda - může probíhat snazší komunikace a navázání užšího kontaktu. Nevýhodou je to, že u tohoto pohovoru není další osoba, která průběh sleduje, a tak může snadno dojít ke špatnému rozhodnutí. 9 Výběrový panel (dva či více lidí na straně tazatelů) - v případě dvou tazatelů, jej tvoří zpravidla personalista a potenciální nadřízený uchazeče. V případě většího počtu tazatelů mohou být přítomni i potenciální spolupracovníci uchazeče nebo externí odborník. Nevýhodou výběrového panelu je v případě většího počtu tazatelů méně uvolněná atmosféra. 10 Hodnocení uchazečů po ukončení pohovoru Tato fáze vyžaduje zachování kritického přístupu, se kterým porovnáváme uchazeče s požadavky pracovního místa a s profilem pracovníka na tomto místě. Je třeba vyhodnotit výkon a chování uchazečů v průběhu rozhovoru. Úkolem hodnocení uchazečů je určit, jaký je vztah uchazečů k dané práci a s jakým výkonem budou jednotliví uchazeči pravděpodobně práci vykonávat KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management press, 2000, s. 142 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, s. 101 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, s. 101 KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, s. 104 Strana 15 (celkem 19)

16 Rozhodnutí o přijetí Po vlastním výběrovém řízení následuje fáze rozhodnutí o přijetí kandidáta, který nejlépe odpovídá stanoveným požadavkům a kritériím a informování uchazečů o výsledku výběrového řízení (rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů o pracovní místo). Jakmile rozhodneme o výběru určitého uchazeče, musíme mu to sdělit. Nejvhodnější je, když mu naše rozhodnutí o výběru sdělíme nejen ústně, ale nabídku zaměstnání potvrdíme i písemně se žádostí, aby do určitého data potvrdil (nejraději písemně) svůj zájem pracovat v organizaci. V písemné nabídce uvedeme název práce, pracovního místa, místo kde se bude práce vykonávat, funkci, jméno bezprostředního nadřízeného, pracovní dobu a pracovní režim, mzdu nebo plat, zaměstnanecké výhody, zkušební dobu, žádoucí den nástupu, podmínky, které je třeba splnit před nástupem, termín v němž by měl uchazeč na nabídku reagovat. Tento termín by neměl by být příliš vzdálený, abychom nenechávali další uchazeče v nejistotě. 12 Přijímací řízení v Proxima Sociale Předvýběr probíhá tak, že příchozí životopisy a motivační dopisy uchazečů shromažďuje a tiskne zodpovědný vedoucí pracovník do papírové složky. Po datu ukončení příjmu přihlášek zodpovědný vedoucí pracovník zpracuje seznam s tabulkou pro administrativní kolo (každý člen administrativní výběrové komise má svůj sloupec), který je na počátku složky. Složení administrativní výběrové komise stanovuje zodpovědný vedoucí pracovník. Členové administrativní výběrové komise vyberou uchazeče pro přijímací pohovory, a to tím způsobem, že ke každému jménu do tabulky připojí značku: 0 = nevím, + = určitě ANO - = určitě NE 12 KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada, s Strana 16 (celkem 19)

17 Po vyhodnocení administrativního kola se administrativní výběrová komise dohodne na uchazečích, které pozve na pohovory. Následně jsou uchazeči obvoláni a je s nimi dohodnut termín přijímacích pohovorů. Vlastní výběr - přijímací pohovor trvá nejdéle 45 minut, poté má výběrová komise 15 minut přestávku před pohovorem s dalším uchazečem. Výběrová komise vybere z uchazečů po přijímacích pohovorech nejvýše 3 kandidáty, u kterých stanoví pořadí. Zodpovědný vedoucí pracovník je oprávněn obtelefonovat a zjistit reference na všechny 3 kandidáty. Na základě pořadí a případných referencí se výběrová komise dohodne na optimálním kandidátovi. Pokud si není jistá, může pozvat kandidáty ještě do III. kola výběrového řízení. Obvykle III. kolo probíhá formou jednodenní aktivní stáže ve službě, na kterou je pracovník přijímán. Dva členové komise (vedoucí programu či regionální koordinátor a pracovník týmu) sledují uchazeče při výkonu stáže. Na základě stáže se výběrová komise rozhodne o navázání spolupráce s uchazečem. Uchazeči dokazují své dovednosti při plnění zadaných úkolů, které mohou být součástí II. kola výběrového řízení. Komise se po setkání se všemi uchazeči rozhodne o výběru uchazeče. Pracovník je poté pozván a jsou slaďovány vzájemné potřeby. Rozhodnutí o přijetí - vybraný uchazeč před nástupem do organizace absolvuje stručný pohovor s vedením organizace (ředitel, zástupce ředitele). Pracovní smlouva s uchazečem je podepsána ředitelem organizace až po absolvování uvedeného pohovoru. V okamžiku, kdy je pracovník vybrán, je s ním navázán kontakt zástupcem ředitele organizace (po dohodě s vedoucím programu a ředitelem organizace). Domlouvá s pracovníkem další podrobnosti, které jsou nutné k tomu, aby nastoupil. S pracovníkem je sepsána pracovní smlouva včetně náplně práce, pracovní doby a mzdového výměru. Nový pracovník je povinen při nástupu do pracovního poměru předložit dokumenty, které jsou vypsány ve vnitřních směrnicích, projít školením o bezpečnosti práce atd. Každý pracovník organizace má založen osobní spis pro ukládání důležitých dokladů vztahujících se k pracovnímu poměru pracovníka. Strana 17 (celkem 19)

18 Závěr Při srovnání doporučených metod přijímacího řízení v odborné literatuře s postupem přijímacího řízení v organizaci, kde pracuji, jsem zjistila, že Proxima Sociale, využívá téměř všech doporučených metod. Nejčastěji se nejprve hledá pro obsazení z vnitřních zdrojů organizace. Zaměstnanci jsou informováni z ů, na poradách, z pravidelných měsíčních zpráv od vedení organizace. Když se neobsadí toto místo z vnitřních zdrojů, nastupují zdroje vnější, což popisuji v poslední kapitole. Tento postup je pro organizaci i pracovníky naprosto vyhovující. Jako malou připomínku bych uvedla počet členů výběrové komise u vlastního výběrového řízení. Větší počet členů, než tři, by mohl být pro uchazeče stresující a i kvalitní pracovník by tím pak mohl být znevýhodněn. Strana 18 (celkem 19)

19 Seznam použité literatury: AMBROSOVÁ, H. a kol. Abeceda personalisty. Jihlava: ANAG KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vyd. Praha: Management Press, KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada, KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, Strana 19 (celkem 19)

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Definovat relevantní kritéria pro výběr

Definovat relevantní kritéria pro výběr NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ DÍLČÍ CÍLE EFEKTIVNÍHO NÁBORU A VÝBĚRU Definovat relevantní kritéria pro výběr Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny Doporučit několik dobrých kandidátů Nechat vybrat

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0117.docx Autor Ing. Adam

Více

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku 5 Nábor Ú V O D Každá společnost musí více či méně řešit potřebu obsazení pracovních míst. Je mnoho způsobů řešení

Více

Získávání a výběr pracovníků

Získávání a výběr pracovníků UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Získávání a výběr pracovníků Recruitment and selection of workers Bakalářská diplomová práce Martina Kočová Vedoucí

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Nábor a výběr zaměstnanců PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Co to znamená být dobrým zaměstnancem? 1. Life-work

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Institut celoživotního vzdělávání ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MKS HOLEŠOV EMPLOYEES RECRUITMENT IN AN ALLOWANCE ORGANIZATION

Více

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení,

VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA. Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, VEŘEJNĚ SPRÁVNÍ AKADEMIE vyšší odborná škola VSA Okruhy pro absolutorium studijního oboru Personální řízení, Charakterizujte pojem řízení lidských zdrojů a vysvětlete jeho místo a význam v životě podniku.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Výběr pracovníků do firmy

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Výběr pracovníků do firmy VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Výběr pracovníků do firmy (bakalářská práce) Autor: Eva Kykalová Vedoucí práce: Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. Prohlášení:

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

s absolventy humanitních

s absolventy humanitních Martýrium přijímacích pohovorů aneb setkání třetího druhu s absolventy humanitních oborů Anna Vandasová Národní knihovna ČR INFOS 2015 14.-17.4.2015 (R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A Efektívne knižnice, ako

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8

PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 OBSAH ÚVOD 1 Poznámky ke kapitole 5 Kapitola 1 PROČ POTŘEBUJETE NEJLEPŠÍHO PRACOVNÍKA 7 Úvod 7 Váš úspěch závisí na vašich lidech 8 Přijetí kvalitních lidí něco stojí 8 Víte, co potřebujete? 9 Zaměřte

Více

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R)

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců (kód: 62-012 -R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně MINISTERSTVO $KQLSTVi. MLADEZE A T~LOVYCHOVY pro l!onl!li ncnchgpno$l INVESTICE DO ROZVOJE VZOEIAvÁNi "Partnerství v oblasti stavebnictvi a architektury" (CZ.1.07l2.4.00/17.0064 ) Metodika odborné praxe

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Sociální mix je: a) kombinace personálních služeb a priorit sociálního rozvoje v nabídce sociálního programu firmy a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B-PeR) Téma 4: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu

PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu PŘÍLOHA č. 1 - Pravidla pro vytvoření a působení Realizačního týmu ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení pracovníků administrativy a obchodního úseku středního managementu Registrační číslo projektu:

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více