Získávání a výběr pracovníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Získávání a výběr pracovníků"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Získávání a výběr pracovníků Recruitment and selection of workers Bakalářská diplomová práce Martina Kočová Vedoucí bakalářské diplomové práce: Mgr. Lenka Prášilová Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne Podpis:

3 Anotace V bakalářské práci se zabývám procesem získávání a výběru pracovníků, který je jednou z klíčových personálních činností, které finanční úřad vykonává. Ve své práci vycházím z teoretických východisek autorů odborné literatury. V kapitolách, které se zabývají procesem získávání a výběru pracovníků, postupně propojuji teoretická východiska odborné literatury s reálnou praxí na finančním úřadu. Cílem mé práce je seznámení s procesem získávání a výběru pracovníků na finančním úřadu, jeho zhodnocení a návrh doporučení.

4 Obsah Úvod 5 1. Personální činnosti 6 2. Personální plánování 8 3. Vytváření a analýza pracovních míst Vytváření pracovních míst Analýza pracovních míst Zdroje informací potřebných pro analýzu pracovních míst Metody analýzy pracovních míst Finanční úřad - profil organizace Historie a současnost organizace Personální práce územních finančních orgánů Získávání pracovníků Proces získávání pracovníků Identifikace potřeby získávání pracovníků, zvážení alternativ Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů Volba metod získávání pracovníků Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů Formulace a uveřejnění nabídky zaměstnání Shromážďování dokumentů a informací a jednání s uchazeči Předvýběr na základě předložených dokumentů a informací Sestavení seznamu uchazečů k výběrovým procedurám Výběr pracovníků Fáze procesu výběru pracovníků Metody výběru pracovníků Životopis Dotazník Výběrový pohovor Zkoumání referencí 49

5 6.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího pracovníka Vyrozumění uchazečů o rozhodnutí Hodnocení 53 Závěr 57 Použité zdroje 59 Seznam příloh 61

6 Úvod Úspěšnost každé organizace spočívá nejen v uvědomění si důležitosti materiálních, finančních a informačních zdrojů, ale především v uvědomění si významu a důležitosti lidských zdrojů, jejichž kvalita a osobnostní předpoklady vedou k dosahování cílů organizace. Ve své bakalářské práci se zabývám personálními činnostmi, které jsou v kompetenci finančního úřadu, procesem získávání a výběru pracovníků. V procesu získávání pracovníků se organizace snaží obsadit volné pracovní místo tím nejvhodnějším kandidátem a uchazeč o zaměstnání se snaží nalézt pro sebe to nevhodnější zaměstnání. Při výběru pracovníků organizace posuzuje předpoklady uchazečů vzhledem k nárokům obsazovaného pracovního místa, zvažuje využití uchazečů v organizaci a rozhodujeme, který z potenciálních uchazečů bude ten nejvhodnější. Práci jsem rozdělila do šesti kapitol. Postupuji od personálních činností k personálnímu plánování a dále k vytváření a analýze pracovních míst, které předcházejí samotnému procesu získávání a výběru pracovníků. V krátkosti představuji organizaci a v kapitolách, které se zabývají procesem získávání a výběru pracovníků, propojuji teoretická východiska autorů odborné literatury s reálnou praxí na finančním úřadu. Informace o tom, jak získávání a výběr pracovníků v dané organizaci probíhá, jsem získala prostřednictvím interních a internetových zdrojů. Cílem mé práce je seznámení s procesem získávání a výběru pracovníků na finančním úřadu, jeho zhodnocení a návrh případných doporučení. 5

7 1 Personální činnosti Úkoly řízení lidských zdrojů nacházejí svůj konkrétní výraz v personálních činnostech, které tvoří výkonnou část personální práce. V odborné literatuře se setkáváme s různým pojetím a počtem personálních činností. Nejčastěji se uvádějí přibližně v následující podobě: 1. Vytváření a analýza pracovních míst 2. Personální plánování 3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků 4. Hodnocení pracovníků 5. Rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru 6. Odměňování 7. Vzdělávání pracovníků 8. Pracovní vztahy 9. Péče o pracovníky 10. Personální informační systém 11. Průzkum trhu práce 12. Zdravotní péče o pracovníky 13. Činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací 14. Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků 1 V organizacích vykonává personální činnosti, které slouží k realizaci organizačních cílů v oblasti řízení a vedení lidí, personální útvar. Podle Dvořákové je personální útvar vytvořen ve velkých a středních organizacích a jeho začlenění do organizační struktury vyjadřuje, jaký význam přikládá organizace personální práci k dosažení svých cílů. 2 1 Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s

8 Rozsah personálních činnosti závisí na velikosti konkrétní organizace. Velké podniky provádějí všechny personální činnosti soustavně, v malých podnicích se některé personální činnosti vykonávají jen příležitostně. 3 Šikýř uvádí, že výkon organizace ovlivňuje systém personálních činností tím, že ovlivňuje výkon zaměstnanců. Pro to, aby organizace dosáhla očekávaného výkonu, je nezbytný takový systém personálních činností, který organizaci umožní ovlivňovat všechny podstatné determinanty výkonu zaměstnanců (jejich schopnosti, motivaci, podmínky k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu). 4 Shrnutí Dvořáková ve svém Slovníku pojmů k řízení lidských zdrojů uvádí, že personální činnosti jsou činnosti vykonávané personálním útvarem k realizaci organizačních cílů v oblasti řízení a vedení lidí. 5 Podle Koubka lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje (materiální, finanční, informační) a determinují jejich využívání a zároveň pro organizaci představují ten nejcennější a také nejdražší zdroj. 6 Pro úspěch každé organizace mají lidské zdroje rozhodující význam. Každá organizace proto, aby dosáhla svých vytýčených cílů, zejména v oblasti lidských zdrojů, by měla personálním činnostem věnovat náležitou pozornost. 3 Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s 13. 7

9 2 Personální plánování Personální plánování je personální činnost, která se zaměřuje především na budoucnost organizace v oblasti lidských zdrojů v zájmu dosažení cílů organizace. Podle Koubka slouží personální plánování k realizaci podnikových cílů tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření, která směřují k současnému a perspektivnímu zajištění podnikových úkolů adekvátní pracovní silou. 7 Personální plánování usiluje o to, aby měla organizace v současnosti i v budoucnosti pracovní síly: v potřebném množství (kvantita), s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita), s žádoucími osobnostními charakteristikami, optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci, flexibilní a připravené na změny, optimálně rozmístěné do pracovních míst a organizačních celků, ve správný čas, s přiměřenými náklady. 8 Jak dále Koubek uvádí, personální plánování rozpoznává a předvídá potřebu pracovních sil v podniku i zdroje pokrytí této potřeby. Jeho úkolem je dosáhnout dynamické rovnováhy mezi poptávkou po pracovních silách (a jejich schopnostech) v organizaci a nabídkou pracovních sil (a jejich schopností) v organizaci i mimo ni. Personální plánování má rovněž zajišťovat perspektivní rozvoj každého pracovníka, napomáhat při 7 Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

10 uspokojování jeho sociálních potřeb a zvyšovat jeho uspokojení z vykonávané práce. 9 Šikýř popisuje tři oblasti plánování zaměstnanců: plánování potřeby zaměstnanců (poptávka po zaměstnancích), plánování pokrytí potřeby zaměstnanců (nabídka zaměstnanců) a plánování personálního rozvoje zaměstnanců (kariéra, následnictví) za účelem dosahování cílů organizace a uspokojování specifických potřeb zaměstnanců. 10 Personální plánování je do značné míry závislé na konkrétních podmínkách organizace. Armstrong užívá termín plánování lidských zdrojů a uvádí několik cílů plánování lidských zdrojů: získat a udržet si takové počty lidí, kteří mají požadované dovednosti, zkušenosti a schopnosti a které organizace potřebuje; předcházet problémům, které souvisí s přebytkem nebo nedostatkem lidí; formovat dobře vycvičenou a flexibilní pracovní sílu proto, aby byla organizace schopna adaptovat se na nejisté a měnící se prostředí; snižovat závislost organizace na získávání pracovníků z vnějších zdrojů pomocí formulování strategie stabilizace a rozvoje pracovníků; zavádět flexibilnější systémy práce pro zlepšení využití pracovníků. 11 Nástrojem strategického řízení organizace je systematické plánování zaměstnanců, které je spojené se systémovým řešením předpokládaného nedostatku nebo nadbytku zaměstnanců Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s

11 Podle Šikýře je postup plánování zaměstnanců následující: 13 Plánovaný cíl organizace (plánovaný objem produkce) Celková potřeba zaměstnanců (počet, druh) Vnitřní zdroje zaměstnanců (stav + nástupy - odchody) Čistá potřeba zaměstnanců (celková potřeba - vnitřní zdroje) nulová (pokrytí celkové potřeby) kladná (nedostatek zaměstnanců) záporná (nadbytek zaměstnanců) Hroník rozděluje plánování lidských zdrojů na tři etapy: monitoring interního a externího prostředí, podmínek a zdrojů, vyhodnocení a předpověď, návrh opatření, průběžná realizace a kontrola. 14 Shrnutí Z výše uvedeného textu je zřejmé, že personální plánování slouží nejen k dosahování strategických cílů organizace, ale také k uspokojování potřeb zaměstnanců. Jak zmiňuje Koubek, protože plánování je nejdůležitějším 13 Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. HRONÍK, F. Jak se nespálit podruhé. 1. vyd. Brno: MotivPress, s.r.o., 2007, s

12 nástrojem podnikového řízení a člověk je nejdůležitějším faktorem podniku, je personální plánování těžištěm plánovacích aktivit v organizaci. 15 Personální plánování jsem do své práce zařadila proto, že se domnívám, že je jednou z nejdůležitějších činností personálního řízení a je nezbytné pro efektivní proces získávání a výběru pracovníků. 15 Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

13 3 Vytváření a analýza pracovních míst V následující části své práce se pokusím přiblížit personální činnosti, které stejně jako personální plánování předcházejí získávání a výběru pracovníků, a zabývají se vytvářením a analýzou pracovních míst. 3.1 Vytváření pracovních míst Bělohlávek říká, že pracovní místo je definováno organizační strukturou (určuje postavení pracovníka v systému nadřízenosti a podřízenosti) a popisem práce (vymezuje povinnosti spjaté s jeho funkcí). 16 Definování pracovních úkolů a jejich seskupování do pracovních míst základních organizačních jednotek je proces, který Šikýř označuje jako vytváření pracovních míst. Definování pracovních úkolů a vytváření pracovních míst je spojeno s hledáním uspokojivých odpovědí na otázky, které závisí na podmínkách organizace a určují přístup organizace k vytváření pracovních míst: proč potřebujeme nové pracovní místo (přidaná hodnota)? co je obsahem práce (pracovní úkoly)? jak se má práce vykonávat (pracovní postup)? kde se má práce vykonávat (pracovní prostředí)? kdy se má práce vykonávat (pracovní doba)? kdo má práci vykonávat (požadavky práce)? s kým se má práce vykonávat (pracovní vztahy)? za kolik se má práce vykonávat (náklady práce)? 17 Vytváření pracovních míst musí zabezpečit uskutečnění cílů organizace i uspokojení potřeb zaměstnanců, musí využívat a rozvíjet schopnosti (znalosti, dovednosti, chování) zaměstnanců, musí zaměstnance uspokojovat 16 Srov. BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1. vyd. Olomouc: Rubico, s.r.o., 1996, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s

14 a motivovat, nesmí jej ohrožovat a poškozovat a musí být v souladu s právními předpisy. 18 Shodný názor má i Koubek, který píše ve své publikaci, že je třeba zajistit, aby pracovní úkoly přispívaly nejen k dosahování cílů organizace, ale aby také přinášely uspokojení a motivaci pracovníkům, aby neměly negativní dopad na zdraví pracovníků, aby tyto úkoly byly v souladu s kvalifikací a dalšími schopnostmi pracovníků a aby byly v souladu se zákony a dalšími předpisy Analýza pracovních míst Nejen vytváření pracovních míst, ale i analýza pracovních míst je klíčovou personální činností, jejíž kvalita rozhoduje o efektivním vykonávání mnoha dalších personálních činností, o úspěšnosti podnikové personální práce, o efektivním vykonávání práce v organizaci a o spokojenosti pracovníků s vykonávanou prací a je základním kamenem, na němž je ukotvena klenba těch nejdůležitějších personálních činností. 20 Jak uvádí Dvořáková, analýza pracovních míst systematicky zkoumá údaje o pracovních místech (především o pracovních úkolech a pracovních podmínkách) a dále údaje o požadavcích pracovních míst na zaměstnance (zejména o odborné kvalifikaci). 21 Analýza pracovních míst představuje zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách práce, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

15 Šikýř uvádí, že analýza pracovních míst je podkladem pro zpracování popisů a specifikací pracovních míst, které využívají manažeři a personalisté při zajišťování ostatních personálních činností, vytváření pracovních míst, plánování zaměstnanců, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců nebo péči o zaměstnance a pracovní podmínky. Popisy a specifikace pracovních míst jsou výstupem analýzy pracovních míst a zahrnující údaje o pracovních místech a vymezující požadavky pracovních míst na zaměstnance. 23 Popis pracovního místa to jsou údaje o pracovním místě (název, organizační začlenění, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, úkoly, povinnosti, pravomoci, odpovědnosti, podmínky apod.). Specifikace pracovního místa shrnuje údaje o požadavcích pracovního místa na zaměstnance (dosažené vzdělání, odborná praxe, specifické znalosti a dovednosti, požadované chování a motivace, zdravotní způsobilost apod.) Zdroje informací potřebných pro analýzu pracovních míst Úspěšnost analýzy pracovních míst a na ní založeného vytváření či přetváření pracovních míst závisí na kvalitě informací o pracovním místě. 25 Podle názoru Koubka bývá nejčastějším zdrojem informací pracovník zařazený na pracovní místo, dále to bývá bezprostřední nadřízený analyzovaného pracovního místa či pracovníci na stejných nebo podobných pracovních místech, ostatní spolupracovníci, podřízení. Koubek dále uvádí, že někdy se informace získávají tak, že práci na pracovním místě vykonává pro účely analýzy specialista na analýzu pracovních míst. Zdrojem informací mohou být i odborníci, především techničtí experti. Za doplňkový zdroj lze považovat i existující písemné materiály Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

16 Kocianová upozorňuje na skutečnost, že důležitost zjišťovaných informací se pozměňuje podle typu práce (pracovní činnosti). Jiné informace o práci budou důležité ve výrobním provozu (např. pohyby, postoj při práci, technické podmínky práce) a jiné informace budou důležité o administrativních pozicích (např. šíření informací, proces rozhodování) Metody analýzy pracovních míst Metody analýzy pracovních míst představují podle Šikýře specifické postupy zkoumání a posuzování údajů o pracovních místech a požadavcích pracovních míst na zaměstnance. Výchozí metodou je analýza dokumentů souvisejících s pracovními místy (např. stávajících nebo typových popisů a specifikací pracovních míst, organizačních schémat, organizačních a pracovních řádů, pracovních postupů, právních předpisů apod.), dále jsou to metody: pozorování zaměstnanců při vykonávání práce, dotazník pro zaměstnance nebo rozhovor se zaměstnancem, popř. vlastní výkon práce analytikem. 28 Dvořáková říká, že dosáhnout požadované přesnosti a úplnosti zkoumaných údajů o pracovních místech a požadavcích pracovních míst na zaměstnance a odpovídající kvality vytvářených popisů a specifikací pracovních míst, lze kombinací různých metod analýzy pracovních míst. 29 Shodný názor má i Koubek, který říká, že při analýze pracovních míst je vhodné neomezovat se pouze na jeden zdroj informací, ale využívat více zdrojů a doporučuje kombinovat metody získávání informací o pracovních místech Srov. KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

17 Shrnutí Vytváření a analýza pracovních míst je důležitá personální činnost, která ovlivňuje efektivnost dalších personálních činností a nezbytná pro efektivní proces získávání a výběru pracovníků. Vytváření pracovních míst představuje definování pracovních úkolů a jejich seskupování do pracovních míst. Analýza pracovních míst systematicky zkoumá údaje o pracovních místech a údaje o požadavcích pracovních míst na zaměstnance a je podkladem pro zpracování popisů a specifikací pracovních míst. Pro analýzu pracovních míst je vhodné využívat více zdrojů informací a kombinovat metody získávání informací o pracovních místech. 16

18 4 Finanční úřad - profil organizace 4.1 Historie a současnost organizace Finanční úřad byl zřízen v roce 1991 zákonem č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (ZÚFO) a jeho územní působnost je stanovena přílohou č. 1 tohoto zákona. 31 Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále. Finanční úřad řídí ředitel finančního úřadu, který je přímo podřízen a za činnost finančního úřadu odpovídá řediteli finančního ředitelství. Finanční úřad má 57 zaměstnanců a člení se na útvary: sekretariát a vnitřní správa oddělení registrační a evidence daní oddělení vyměřovací oddělení vymáhací oddělení majetkových daní a ostatních agend 4.2 Personální práce územních finančních orgánů Postavení a kompetence orgánů daňové správy jsou upraveny zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů dostupné z [cit ] 32 dostupné z [cit ] 17

19 Daňová správa je v České republice tvořena třístupňovou soustavou územních finančních orgánů (ÚFO), podřízených Ministerstvu financí. Daňovou správu (ÚFO) tvoří: Generální finanční ředitelství finanční ředitelství finanční úřady 33 Vnitřní fungování územních finančních orgánů je dáno jejich organizačním řádem, který vydává Generální finanční ředitelství. Struktura finančního ředitelství je odvozena od druhů daní, resp. dalších agend. Struktura finančních úřadů naopak vychází z jednotlivých fází daňového řízení. 34 Samostatný personální odbor generálního finančního ředitelství zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, systemizace, platové a sociální politiky, vzdělávání a závodní preventivní péče zaměstnanců, koncepci, koordinaci, metodické řízení a kontrolu územních finančních orgánů. Oddělení personální, platové a systemizace, jak vyplývá z organizačního schématu Generálního finančního ředitelství, je podřízeno Samostatnému personálnímu odboru. 35 Nadřízeným orgánem finančního ředitelství je Generální finanční ředitelství. 36 Personální oddělení finančního ředitelství koordinuje, metodicky řídí a komplexně zabezpečuje personální činnosti v působnosti finančního ředitelství v rámci delegované pravomoci pro finanční ředitelství dostupné z [cit ] 34 tamtéž [cit ] 35 dostupné z [cit ] 36 dostupné z [cit ] 37 dostupné z [cit ] 18

20 Nadřízeným orgánem finančního úřadu je finanční ředitelství. 38 Z kapitoly 4.1, ve které uvádím členění finančního úřadu na útvary, je zřejmé, že finanční úřad nemá personální oddělení. Personální činnosti, které jsou v kompetenci finančního úřadu a ke kterým patří i získávání a výběr pracovníků, vykonává ředitel za pomoci pracovníka sekretariátu a vnitřní správy. Ředitel finančního úřadu mimo jiné předkládá řediteli finančního ředitelství návrhy na organizační uspořádání finančního úřadu, návrhy na přijímání zaměstnanců finančního úřadu, na jejich převedení na jinou práci nebo na rozvázání pracovního poměru, podává návrhy na pracovní a platové zařazení zaměstnanců finančního úřadu. 38 dostupné z [cit ] 19

21 5 Získávání pracovníků Následující část své práce věnuji personální činnosti, která navazuje na personální plánování a na vytváření a analýzu pracovních míst, a zabývá se získáváním pracovníků. Vzhledem k tomu, že moje práce nese název "Získávání a výběr pracovníků", vycházím v této části své práce z teoretických východisek odborné literatury, která porovnám s praxí v dané organizaci. Dvořáková velmi výstižně definuje získávání zaměstnanců jako personální činnost, jejímž cílem je identifikovat, přitáhnout a najmou kvalifikovanou pracovní sílu a uvádí, že efektivnost procesu získávání zvyšuje soulad mezi potřebami organizace a potřebami uchazeče, kterého lze dosáhnout, pokud zaměstnavatel poskytne realistickou představu o nabízené práci a požadavcích na uchazeče, který si tak může srovnat své pracovní priority a očekávání se skutečností. 39 Podle Koubka je hlavním úkolem získávání pracovníků zajistit, aby volné pracovní místo přilákalo dostatečné množství vhodných uchazečů, a to s přiměřenými náklady a včas, důležitým úkolem je i získání přiměřených informací o jednotlivých uchazečích, aby bylo možné později na jejich základě vybrat nejvhodnějšího z nich. 40 Získávání pracovníků neznamená získat pouze potřebný počet kvalifikovaných pracovníků, ale jak říká Koubek, jde také o získávání pracovníků pro cíle a zájmy podniku, pracovníků zaujatých a motivovaných a jejichž zájmy se co nejvíce ztotožňují se zájmy organizace a jejichž hodnoty nejsou v rozporu s kulturou organizace. 41 Efektivní proces získávání pracovníků se neobejde bez perfektní znalosti povahy jednotlivých pracovních míst, kterou přináší analýza 39 Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

22 pracovních míst a předvídání uvolňování či vytváření nových pracovních míst, které je součástí personálního plánování Proces získávání pracovníků V procesu získávání pracovníků stojí na jedné straně organizace, která si konkuruje s ostatními zaměstnavateli o žádanou pracovní sílu, a na druhé straně vystupují potenciální zaměstnanci, kteří hledají práci a vybírají si mezi různými nabídkami. Proces získávání, který je zakončený výběrem pracovníků, zahrnuje podle Dvořákové následující postup: plánování lidských zdrojů analýzu práce, identifikaci znalostí, schopností, dovedností a jiných osobnostních charakteristik požadovaných od uchazeče zpracování strategie získávání, tj jakou pracovní sílu, z jakých zdrojů, pomocí jakých metod, za jaké náklady a v jakém časovém plánu výběr vč. vytvoření metodiky výběru (předvýběr, testování, assessment center, výběrový rozhovor) hodnocení efektivnosti získávání a výběru 43 Koubek upozorňuje na faktory, které ovlivňují získávání pracovníků a dělí je na faktory podnikem ovlivnitelné (vše co se týká nabídky zaměstnání, charakteristiky pracovního místa a charakteristiky podniku), které ovlivňují spíše individuální rozhodování potenciálních uchazečů reagovat na nabídku podniku a dále faktory neovlivnitelné podnikem neboli vnější faktory, které musí podnik při svých rozhodováních brát na vědomí (faktory demografické, ekonomické, sociální, technologické, sídelní a politicko-legislativní) Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

23 Podle Koubka se proces získávání pracovníků skládá z několika kroků, které na sebe navazují: 1. Identifikace potřeby získávání pracovníků. 2. Popis a specifikace obsazovaných pracovních míst. 3. Zvážení alternativ. 4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých založíme získávání a pozdější výběr pracovníků. 5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů. 6. Volba metod získávání pracovníků. 7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů o zaměstnání. 8. Formulace nabídky zaměstnání. 9. Uveřejnění nabídky zaměstnání. 10. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi. 11. Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací. 12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozvání k výběrovým procedurám Identifikace potřeby získávání pracovníků, zvážení alternativ Identifikace potřeby získávání pracovníků musí vycházet z podnikových plánů a z momentální, operativní potřeby. Z plánů personalisté a linioví manažeři vycházejí při odhadu počtu a struktury pracovníků. Identifikace potřeby nových pracovníků musí být zajištěna s předstihem před realizací vlastního získávání pracovníků. 46 V případě potřeby náhrady některých pracovníků, nebo pokud organizace potřebuje obsadit nově vytvořené pracovní místo, je nezbytné prověřit, zda jsou tyto potřeby oprávněné Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s

24 Z rozhovoru s ředitelem úřadu vyplynulo, že ředitel nemá kompetenci k tomu, aby mohl rozhodnout o zvyšování nebo snižování počtu pracovníků. Koncepci v oblasti systemizace pracovních míst, jak jsem uvedla v kapitole 4.2, vytváří a realizuje generální finanční ředitelství. Ředitel vede evidenci o stavu a pohybu pracovníků finančního úřadu, která umožňuje identifikovat potřebu nových pracovníků v případě, že v nadcházejícím období odchází pracovníci do důchodu, na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, z organizace nebo na jiná pracovní místa v rámci organizace (příloha č. 6). Identifikovat potřebu nových pracovníků s předstihem není možné, jak zmiňuje Koubek, v případě náhlého úmrtí nebo náhlé invalidity. 48 Koubek upozorňuje na to, že v procesu získávání pokračujeme v případě, pokud dojdeme k závěru, že práce vyžaduje plný úvazek nebo v případě, že práci lze pokrýt formou částečného úvazku či dočasného poměru Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa Popisem a specifikací pracovního místa jsem se podrobněji zabývala v podkapitole 3.2 Analýza pracovních míst. Z popisu a specifikace pracovního místa vycházíme při formulování nabídky pracovního místa. Umožňuje nám získat informace o tom, jakého pracovníka hledat, s jakou kvalifikací, jaké metody získávání pracovníků zvolit, jaké dokumenty požadovat od uchazečů, jaká kritéria při výběru pracovníků použít. Bez popisu a specifikace pracovního místa nelze zabezpečit efektivní získávání a výběr pracovníků. 50 Podnik by měl mít zpracovány základní charakteristiky všech pracovních činností ve formě popisů pracovních míst zahrnující obsahovou 48 Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 3. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, (AN, JT, LP, KL)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, (AN, JT, LP, KL) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, (AN, JT, LP, KL) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Sociální mix je: a) kombinace personálních služeb a priorit sociálního rozvoje v nabídce sociálního programu firmy a

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy Personalistika v řízení školy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistika v řízení školy MARTIN ŠIKÝŘ DAVID BOROVEC IRENA TROJANOVÁ 2., aktualizované vydání Vzor citace: ŠIKÝŘ,

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž)

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU. asistent pro IT (M/Ž) OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída AST 3 Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce asistent

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Obsazování volných pracovních míst

Obsazování volných pracovních míst 2 Obsazování volných pracovních míst Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (např. v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (např.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 S účinností od 1. 7. 2016 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci.

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj Tísňová péče GIRASOLE Osobní asistence Girasole

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Personální informační systém (PIS)

Personální informační systém (PIS) Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001 ISO 9001 Certifikace

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více