Získávání a výběr pracovníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Získávání a výběr pracovníků"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Získávání a výběr pracovníků Recruitment and selection of workers Bakalářská diplomová práce Martina Kočová Vedoucí bakalářské diplomové práce: Mgr. Lenka Prášilová Olomouc 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci dne Podpis:

3 Anotace V bakalářské práci se zabývám procesem získávání a výběru pracovníků, který je jednou z klíčových personálních činností, které finanční úřad vykonává. Ve své práci vycházím z teoretických východisek autorů odborné literatury. V kapitolách, které se zabývají procesem získávání a výběru pracovníků, postupně propojuji teoretická východiska odborné literatury s reálnou praxí na finančním úřadu. Cílem mé práce je seznámení s procesem získávání a výběru pracovníků na finančním úřadu, jeho zhodnocení a návrh doporučení.

4 Obsah Úvod 5 1. Personální činnosti 6 2. Personální plánování 8 3. Vytváření a analýza pracovních míst Vytváření pracovních míst Analýza pracovních míst Zdroje informací potřebných pro analýzu pracovních míst Metody analýzy pracovních míst Finanční úřad - profil organizace Historie a současnost organizace Personální práce územních finančních orgánů Získávání pracovníků Proces získávání pracovníků Identifikace potřeby získávání pracovníků, zvážení alternativ Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů Volba metod získávání pracovníků Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů Formulace a uveřejnění nabídky zaměstnání Shromážďování dokumentů a informací a jednání s uchazeči Předvýběr na základě předložených dokumentů a informací Sestavení seznamu uchazečů k výběrovým procedurám Výběr pracovníků Fáze procesu výběru pracovníků Metody výběru pracovníků Životopis Dotazník Výběrový pohovor Zkoumání referencí 49

5 6.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího pracovníka Vyrozumění uchazečů o rozhodnutí Hodnocení 53 Závěr 57 Použité zdroje 59 Seznam příloh 61

6 Úvod Úspěšnost každé organizace spočívá nejen v uvědomění si důležitosti materiálních, finančních a informačních zdrojů, ale především v uvědomění si významu a důležitosti lidských zdrojů, jejichž kvalita a osobnostní předpoklady vedou k dosahování cílů organizace. Ve své bakalářské práci se zabývám personálními činnostmi, které jsou v kompetenci finančního úřadu, procesem získávání a výběru pracovníků. V procesu získávání pracovníků se organizace snaží obsadit volné pracovní místo tím nejvhodnějším kandidátem a uchazeč o zaměstnání se snaží nalézt pro sebe to nevhodnější zaměstnání. Při výběru pracovníků organizace posuzuje předpoklady uchazečů vzhledem k nárokům obsazovaného pracovního místa, zvažuje využití uchazečů v organizaci a rozhodujeme, který z potenciálních uchazečů bude ten nejvhodnější. Práci jsem rozdělila do šesti kapitol. Postupuji od personálních činností k personálnímu plánování a dále k vytváření a analýze pracovních míst, které předcházejí samotnému procesu získávání a výběru pracovníků. V krátkosti představuji organizaci a v kapitolách, které se zabývají procesem získávání a výběru pracovníků, propojuji teoretická východiska autorů odborné literatury s reálnou praxí na finančním úřadu. Informace o tom, jak získávání a výběr pracovníků v dané organizaci probíhá, jsem získala prostřednictvím interních a internetových zdrojů. Cílem mé práce je seznámení s procesem získávání a výběru pracovníků na finančním úřadu, jeho zhodnocení a návrh případných doporučení. 5

7 1 Personální činnosti Úkoly řízení lidských zdrojů nacházejí svůj konkrétní výraz v personálních činnostech, které tvoří výkonnou část personální práce. V odborné literatuře se setkáváme s různým pojetím a počtem personálních činností. Nejčastěji se uvádějí přibližně v následující podobě: 1. Vytváření a analýza pracovních míst 2. Personální plánování 3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků 4. Hodnocení pracovníků 5. Rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru 6. Odměňování 7. Vzdělávání pracovníků 8. Pracovní vztahy 9. Péče o pracovníky 10. Personální informační systém 11. Průzkum trhu práce 12. Zdravotní péče o pracovníky 13. Činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací 14. Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků 1 V organizacích vykonává personální činnosti, které slouží k realizaci organizačních cílů v oblasti řízení a vedení lidí, personální útvar. Podle Dvořákové je personální útvar vytvořen ve velkých a středních organizacích a jeho začlenění do organizační struktury vyjadřuje, jaký význam přikládá organizace personální práci k dosažení svých cílů. 2 1 Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s

8 Rozsah personálních činnosti závisí na velikosti konkrétní organizace. Velké podniky provádějí všechny personální činnosti soustavně, v malých podnicích se některé personální činnosti vykonávají jen příležitostně. 3 Šikýř uvádí, že výkon organizace ovlivňuje systém personálních činností tím, že ovlivňuje výkon zaměstnanců. Pro to, aby organizace dosáhla očekávaného výkonu, je nezbytný takový systém personálních činností, který organizaci umožní ovlivňovat všechny podstatné determinanty výkonu zaměstnanců (jejich schopnosti, motivaci, podmínky k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu). 4 Shrnutí Dvořáková ve svém Slovníku pojmů k řízení lidských zdrojů uvádí, že personální činnosti jsou činnosti vykonávané personálním útvarem k realizaci organizačních cílů v oblasti řízení a vedení lidí. 5 Podle Koubka lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje (materiální, finanční, informační) a determinují jejich využívání a zároveň pro organizaci představují ten nejcennější a také nejdražší zdroj. 6 Pro úspěch každé organizace mají lidské zdroje rozhodující význam. Každá organizace proto, aby dosáhla svých vytýčených cílů, zejména v oblasti lidských zdrojů, by měla personálním činnostem věnovat náležitou pozornost. 3 Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s 13. 7

9 2 Personální plánování Personální plánování je personální činnost, která se zaměřuje především na budoucnost organizace v oblasti lidských zdrojů v zájmu dosažení cílů organizace. Podle Koubka slouží personální plánování k realizaci podnikových cílů tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření, která směřují k současnému a perspektivnímu zajištění podnikových úkolů adekvátní pracovní silou. 7 Personální plánování usiluje o to, aby měla organizace v současnosti i v budoucnosti pracovní síly: v potřebném množství (kvantita), s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita), s žádoucími osobnostními charakteristikami, optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci, flexibilní a připravené na změny, optimálně rozmístěné do pracovních míst a organizačních celků, ve správný čas, s přiměřenými náklady. 8 Jak dále Koubek uvádí, personální plánování rozpoznává a předvídá potřebu pracovních sil v podniku i zdroje pokrytí této potřeby. Jeho úkolem je dosáhnout dynamické rovnováhy mezi poptávkou po pracovních silách (a jejich schopnostech) v organizaci a nabídkou pracovních sil (a jejich schopností) v organizaci i mimo ni. Personální plánování má rovněž zajišťovat perspektivní rozvoj každého pracovníka, napomáhat při 7 Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

10 uspokojování jeho sociálních potřeb a zvyšovat jeho uspokojení z vykonávané práce. 9 Šikýř popisuje tři oblasti plánování zaměstnanců: plánování potřeby zaměstnanců (poptávka po zaměstnancích), plánování pokrytí potřeby zaměstnanců (nabídka zaměstnanců) a plánování personálního rozvoje zaměstnanců (kariéra, následnictví) za účelem dosahování cílů organizace a uspokojování specifických potřeb zaměstnanců. 10 Personální plánování je do značné míry závislé na konkrétních podmínkách organizace. Armstrong užívá termín plánování lidských zdrojů a uvádí několik cílů plánování lidských zdrojů: získat a udržet si takové počty lidí, kteří mají požadované dovednosti, zkušenosti a schopnosti a které organizace potřebuje; předcházet problémům, které souvisí s přebytkem nebo nedostatkem lidí; formovat dobře vycvičenou a flexibilní pracovní sílu proto, aby byla organizace schopna adaptovat se na nejisté a měnící se prostředí; snižovat závislost organizace na získávání pracovníků z vnějších zdrojů pomocí formulování strategie stabilizace a rozvoje pracovníků; zavádět flexibilnější systémy práce pro zlepšení využití pracovníků. 11 Nástrojem strategického řízení organizace je systematické plánování zaměstnanců, které je spojené se systémovým řešením předpokládaného nedostatku nebo nadbytku zaměstnanců Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s

11 Podle Šikýře je postup plánování zaměstnanců následující: 13 Plánovaný cíl organizace (plánovaný objem produkce) Celková potřeba zaměstnanců (počet, druh) Vnitřní zdroje zaměstnanců (stav + nástupy - odchody) Čistá potřeba zaměstnanců (celková potřeba - vnitřní zdroje) nulová (pokrytí celkové potřeby) kladná (nedostatek zaměstnanců) záporná (nadbytek zaměstnanců) Hroník rozděluje plánování lidských zdrojů na tři etapy: monitoring interního a externího prostředí, podmínek a zdrojů, vyhodnocení a předpověď, návrh opatření, průběžná realizace a kontrola. 14 Shrnutí Z výše uvedeného textu je zřejmé, že personální plánování slouží nejen k dosahování strategických cílů organizace, ale také k uspokojování potřeb zaměstnanců. Jak zmiňuje Koubek, protože plánování je nejdůležitějším 13 Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. HRONÍK, F. Jak se nespálit podruhé. 1. vyd. Brno: MotivPress, s.r.o., 2007, s

12 nástrojem podnikového řízení a člověk je nejdůležitějším faktorem podniku, je personální plánování těžištěm plánovacích aktivit v organizaci. 15 Personální plánování jsem do své práce zařadila proto, že se domnívám, že je jednou z nejdůležitějších činností personálního řízení a je nezbytné pro efektivní proces získávání a výběru pracovníků. 15 Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

13 3 Vytváření a analýza pracovních míst V následující části své práce se pokusím přiblížit personální činnosti, které stejně jako personální plánování předcházejí získávání a výběru pracovníků, a zabývají se vytvářením a analýzou pracovních míst. 3.1 Vytváření pracovních míst Bělohlávek říká, že pracovní místo je definováno organizační strukturou (určuje postavení pracovníka v systému nadřízenosti a podřízenosti) a popisem práce (vymezuje povinnosti spjaté s jeho funkcí). 16 Definování pracovních úkolů a jejich seskupování do pracovních míst základních organizačních jednotek je proces, který Šikýř označuje jako vytváření pracovních míst. Definování pracovních úkolů a vytváření pracovních míst je spojeno s hledáním uspokojivých odpovědí na otázky, které závisí na podmínkách organizace a určují přístup organizace k vytváření pracovních míst: proč potřebujeme nové pracovní místo (přidaná hodnota)? co je obsahem práce (pracovní úkoly)? jak se má práce vykonávat (pracovní postup)? kde se má práce vykonávat (pracovní prostředí)? kdy se má práce vykonávat (pracovní doba)? kdo má práci vykonávat (požadavky práce)? s kým se má práce vykonávat (pracovní vztahy)? za kolik se má práce vykonávat (náklady práce)? 17 Vytváření pracovních míst musí zabezpečit uskutečnění cílů organizace i uspokojení potřeb zaměstnanců, musí využívat a rozvíjet schopnosti (znalosti, dovednosti, chování) zaměstnanců, musí zaměstnance uspokojovat 16 Srov. BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. 1. vyd. Olomouc: Rubico, s.r.o., 1996, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s

14 a motivovat, nesmí jej ohrožovat a poškozovat a musí být v souladu s právními předpisy. 18 Shodný názor má i Koubek, který píše ve své publikaci, že je třeba zajistit, aby pracovní úkoly přispívaly nejen k dosahování cílů organizace, ale aby také přinášely uspokojení a motivaci pracovníkům, aby neměly negativní dopad na zdraví pracovníků, aby tyto úkoly byly v souladu s kvalifikací a dalšími schopnostmi pracovníků a aby byly v souladu se zákony a dalšími předpisy Analýza pracovních míst Nejen vytváření pracovních míst, ale i analýza pracovních míst je klíčovou personální činností, jejíž kvalita rozhoduje o efektivním vykonávání mnoha dalších personálních činností, o úspěšnosti podnikové personální práce, o efektivním vykonávání práce v organizaci a o spokojenosti pracovníků s vykonávanou prací a je základním kamenem, na němž je ukotvena klenba těch nejdůležitějších personálních činností. 20 Jak uvádí Dvořáková, analýza pracovních míst systematicky zkoumá údaje o pracovních místech (především o pracovních úkolech a pracovních podmínkách) a dále údaje o požadavcích pracovních míst na zaměstnance (zejména o odborné kvalifikaci). 21 Analýza pracovních míst představuje zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách práce, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

15 Šikýř uvádí, že analýza pracovních míst je podkladem pro zpracování popisů a specifikací pracovních míst, které využívají manažeři a personalisté při zajišťování ostatních personálních činností, vytváření pracovních míst, plánování zaměstnanců, obsazování volných pracovních míst, řízení pracovního výkonu, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců nebo péči o zaměstnance a pracovní podmínky. Popisy a specifikace pracovních míst jsou výstupem analýzy pracovních míst a zahrnující údaje o pracovních místech a vymezující požadavky pracovních míst na zaměstnance. 23 Popis pracovního místa to jsou údaje o pracovním místě (název, organizační začlenění, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, úkoly, povinnosti, pravomoci, odpovědnosti, podmínky apod.). Specifikace pracovního místa shrnuje údaje o požadavcích pracovního místa na zaměstnance (dosažené vzdělání, odborná praxe, specifické znalosti a dovednosti, požadované chování a motivace, zdravotní způsobilost apod.) Zdroje informací potřebných pro analýzu pracovních míst Úspěšnost analýzy pracovních míst a na ní založeného vytváření či přetváření pracovních míst závisí na kvalitě informací o pracovním místě. 25 Podle názoru Koubka bývá nejčastějším zdrojem informací pracovník zařazený na pracovní místo, dále to bývá bezprostřední nadřízený analyzovaného pracovního místa či pracovníci na stejných nebo podobných pracovních místech, ostatní spolupracovníci, podřízení. Koubek dále uvádí, že někdy se informace získávají tak, že práci na pracovním místě vykonává pro účely analýzy specialista na analýzu pracovních míst. Zdrojem informací mohou být i odborníci, především techničtí experti. Za doplňkový zdroj lze považovat i existující písemné materiály Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

16 Kocianová upozorňuje na skutečnost, že důležitost zjišťovaných informací se pozměňuje podle typu práce (pracovní činnosti). Jiné informace o práci budou důležité ve výrobním provozu (např. pohyby, postoj při práci, technické podmínky práce) a jiné informace budou důležité o administrativních pozicích (např. šíření informací, proces rozhodování) Metody analýzy pracovních míst Metody analýzy pracovních míst představují podle Šikýře specifické postupy zkoumání a posuzování údajů o pracovních místech a požadavcích pracovních míst na zaměstnance. Výchozí metodou je analýza dokumentů souvisejících s pracovními místy (např. stávajících nebo typových popisů a specifikací pracovních míst, organizačních schémat, organizačních a pracovních řádů, pracovních postupů, právních předpisů apod.), dále jsou to metody: pozorování zaměstnanců při vykonávání práce, dotazník pro zaměstnance nebo rozhovor se zaměstnancem, popř. vlastní výkon práce analytikem. 28 Dvořáková říká, že dosáhnout požadované přesnosti a úplnosti zkoumaných údajů o pracovních místech a požadavcích pracovních míst na zaměstnance a odpovídající kvality vytvářených popisů a specifikací pracovních míst, lze kombinací různých metod analýzy pracovních míst. 29 Shodný názor má i Koubek, který říká, že při analýze pracovních míst je vhodné neomezovat se pouze na jeden zdroj informací, ale využívat více zdrojů a doporučuje kombinovat metody získávání informací o pracovních místech Srov. KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s Srov. ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

17 Shrnutí Vytváření a analýza pracovních míst je důležitá personální činnost, která ovlivňuje efektivnost dalších personálních činností a nezbytná pro efektivní proces získávání a výběru pracovníků. Vytváření pracovních míst představuje definování pracovních úkolů a jejich seskupování do pracovních míst. Analýza pracovních míst systematicky zkoumá údaje o pracovních místech a údaje o požadavcích pracovních míst na zaměstnance a je podkladem pro zpracování popisů a specifikací pracovních míst. Pro analýzu pracovních míst je vhodné využívat více zdrojů informací a kombinovat metody získávání informací o pracovních místech. 16

18 4 Finanční úřad - profil organizace 4.1 Historie a současnost organizace Finanční úřad byl zřízen v roce 1991 zákonem č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (ZÚFO) a jeho územní působnost je stanovena přílohou č. 1 tohoto zákona. 31 Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále. Finanční úřad řídí ředitel finančního úřadu, který je přímo podřízen a za činnost finančního úřadu odpovídá řediteli finančního ředitelství. Finanční úřad má 57 zaměstnanců a člení se na útvary: sekretariát a vnitřní správa oddělení registrační a evidence daní oddělení vyměřovací oddělení vymáhací oddělení majetkových daní a ostatních agend 4.2 Personální práce územních finančních orgánů Postavení a kompetence orgánů daňové správy jsou upraveny zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů dostupné z [cit ] 32 dostupné z [cit ] 17

19 Daňová správa je v České republice tvořena třístupňovou soustavou územních finančních orgánů (ÚFO), podřízených Ministerstvu financí. Daňovou správu (ÚFO) tvoří: Generální finanční ředitelství finanční ředitelství finanční úřady 33 Vnitřní fungování územních finančních orgánů je dáno jejich organizačním řádem, který vydává Generální finanční ředitelství. Struktura finančního ředitelství je odvozena od druhů daní, resp. dalších agend. Struktura finančních úřadů naopak vychází z jednotlivých fází daňového řízení. 34 Samostatný personální odbor generálního finančního ředitelství zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, systemizace, platové a sociální politiky, vzdělávání a závodní preventivní péče zaměstnanců, koncepci, koordinaci, metodické řízení a kontrolu územních finančních orgánů. Oddělení personální, platové a systemizace, jak vyplývá z organizačního schématu Generálního finančního ředitelství, je podřízeno Samostatnému personálnímu odboru. 35 Nadřízeným orgánem finančního ředitelství je Generální finanční ředitelství. 36 Personální oddělení finančního ředitelství koordinuje, metodicky řídí a komplexně zabezpečuje personální činnosti v působnosti finančního ředitelství v rámci delegované pravomoci pro finanční ředitelství dostupné z [cit ] 34 tamtéž [cit ] 35 dostupné z [cit ] 36 dostupné z [cit ] 37 dostupné z [cit ] 18

20 Nadřízeným orgánem finančního úřadu je finanční ředitelství. 38 Z kapitoly 4.1, ve které uvádím členění finančního úřadu na útvary, je zřejmé, že finanční úřad nemá personální oddělení. Personální činnosti, které jsou v kompetenci finančního úřadu a ke kterým patří i získávání a výběr pracovníků, vykonává ředitel za pomoci pracovníka sekretariátu a vnitřní správy. Ředitel finančního úřadu mimo jiné předkládá řediteli finančního ředitelství návrhy na organizační uspořádání finančního úřadu, návrhy na přijímání zaměstnanců finančního úřadu, na jejich převedení na jinou práci nebo na rozvázání pracovního poměru, podává návrhy na pracovní a platové zařazení zaměstnanců finančního úřadu. 38 dostupné z [cit ] 19

21 5 Získávání pracovníků Následující část své práce věnuji personální činnosti, která navazuje na personální plánování a na vytváření a analýzu pracovních míst, a zabývá se získáváním pracovníků. Vzhledem k tomu, že moje práce nese název "Získávání a výběr pracovníků", vycházím v této části své práce z teoretických východisek odborné literatury, která porovnám s praxí v dané organizaci. Dvořáková velmi výstižně definuje získávání zaměstnanců jako personální činnost, jejímž cílem je identifikovat, přitáhnout a najmou kvalifikovanou pracovní sílu a uvádí, že efektivnost procesu získávání zvyšuje soulad mezi potřebami organizace a potřebami uchazeče, kterého lze dosáhnout, pokud zaměstnavatel poskytne realistickou představu o nabízené práci a požadavcích na uchazeče, který si tak může srovnat své pracovní priority a očekávání se skutečností. 39 Podle Koubka je hlavním úkolem získávání pracovníků zajistit, aby volné pracovní místo přilákalo dostatečné množství vhodných uchazečů, a to s přiměřenými náklady a včas, důležitým úkolem je i získání přiměřených informací o jednotlivých uchazečích, aby bylo možné později na jejich základě vybrat nejvhodnějšího z nich. 40 Získávání pracovníků neznamená získat pouze potřebný počet kvalifikovaných pracovníků, ale jak říká Koubek, jde také o získávání pracovníků pro cíle a zájmy podniku, pracovníků zaujatých a motivovaných a jejichž zájmy se co nejvíce ztotožňují se zájmy organizace a jejichž hodnoty nejsou v rozporu s kulturou organizace. 41 Efektivní proces získávání pracovníků se neobejde bez perfektní znalosti povahy jednotlivých pracovních míst, kterou přináší analýza 39 Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s

22 pracovních míst a předvídání uvolňování či vytváření nových pracovních míst, které je součástí personálního plánování Proces získávání pracovníků V procesu získávání pracovníků stojí na jedné straně organizace, která si konkuruje s ostatními zaměstnavateli o žádanou pracovní sílu, a na druhé straně vystupují potenciální zaměstnanci, kteří hledají práci a vybírají si mezi různými nabídkami. Proces získávání, který je zakončený výběrem pracovníků, zahrnuje podle Dvořákové následující postup: plánování lidských zdrojů analýzu práce, identifikaci znalostí, schopností, dovedností a jiných osobnostních charakteristik požadovaných od uchazeče zpracování strategie získávání, tj jakou pracovní sílu, z jakých zdrojů, pomocí jakých metod, za jaké náklady a v jakém časovém plánu výběr vč. vytvoření metodiky výběru (předvýběr, testování, assessment center, výběrový rozhovor) hodnocení efektivnosti získávání a výběru 43 Koubek upozorňuje na faktory, které ovlivňují získávání pracovníků a dělí je na faktory podnikem ovlivnitelné (vše co se týká nabídky zaměstnání, charakteristiky pracovního místa a charakteristiky podniku), které ovlivňují spíše individuální rozhodování potenciálních uchazečů reagovat na nabídku podniku a dále faktory neovlivnitelné podnikem neboli vnější faktory, které musí podnik při svých rozhodováních brát na vědomí (faktory demografické, ekonomické, sociální, technologické, sídelní a politicko-legislativní) Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

23 Podle Koubka se proces získávání pracovníků skládá z několika kroků, které na sebe navazují: 1. Identifikace potřeby získávání pracovníků. 2. Popis a specifikace obsazovaných pracovních míst. 3. Zvážení alternativ. 4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých založíme získávání a pozdější výběr pracovníků. 5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů. 6. Volba metod získávání pracovníků. 7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů o zaměstnání. 8. Formulace nabídky zaměstnání. 9. Uveřejnění nabídky zaměstnání. 10. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi. 11. Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací. 12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozvání k výběrovým procedurám Identifikace potřeby získávání pracovníků, zvážení alternativ Identifikace potřeby získávání pracovníků musí vycházet z podnikových plánů a z momentální, operativní potřeby. Z plánů personalisté a linioví manažeři vycházejí při odhadu počtu a struktury pracovníků. Identifikace potřeby nových pracovníků musí být zajištěna s předstihem před realizací vlastního získávání pracovníků. 46 V případě potřeby náhrady některých pracovníků, nebo pokud organizace potřebuje obsadit nově vytvořené pracovní místo, je nezbytné prověřit, zda jsou tyto potřeby oprávněné Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s

24 Z rozhovoru s ředitelem úřadu vyplynulo, že ředitel nemá kompetenci k tomu, aby mohl rozhodnout o zvyšování nebo snižování počtu pracovníků. Koncepci v oblasti systemizace pracovních míst, jak jsem uvedla v kapitole 4.2, vytváří a realizuje generální finanční ředitelství. Ředitel vede evidenci o stavu a pohybu pracovníků finančního úřadu, která umožňuje identifikovat potřebu nových pracovníků v případě, že v nadcházejícím období odchází pracovníci do důchodu, na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, z organizace nebo na jiná pracovní místa v rámci organizace (příloha č. 6). Identifikovat potřebu nových pracovníků s předstihem není možné, jak zmiňuje Koubek, v případě náhlého úmrtí nebo náhlé invalidity. 48 Koubek upozorňuje na to, že v procesu získávání pokračujeme v případě, pokud dojdeme k závěru, že práce vyžaduje plný úvazek nebo v případě, že práci lze pokrýt formou částečného úvazku či dočasného poměru Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa Popisem a specifikací pracovního místa jsem se podrobněji zabývala v podkapitole 3.2 Analýza pracovních míst. Z popisu a specifikace pracovního místa vycházíme při formulování nabídky pracovního místa. Umožňuje nám získat informace o tom, jakého pracovníka hledat, s jakou kvalifikací, jaké metody získávání pracovníků zvolit, jaké dokumenty požadovat od uchazečů, jaká kritéria při výběru pracovníků použít. Bez popisu a specifikace pracovního místa nelze zabezpečit efektivní získávání a výběr pracovníků. 50 Podnik by měl mít zpracovány základní charakteristiky všech pracovních činností ve formě popisů pracovních míst zahrnující obsahovou 48 Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4.vyd. Praha: Management Press, 2007, s Srov. KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. 2. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, s

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Sociální mix je: a) kombinace personálních služeb a priorit sociálního rozvoje v nabídce sociálního programu firmy a

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Obsazování volných pracovních míst

Obsazování volných pracovních míst 2 Obsazování volných pracovních míst Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (např. v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (např.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Personální informační systém (PIS)

Personální informační systém (PIS) Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001 ISO 9001 Certifikace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ

ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0117.docx Autor Ing. Adam

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Získávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníků

Získávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníků UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Získávání, výběr, přijímání a adaptace pracovníků Recruitment, selection and process adaptation

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY. Martin Šikýř

PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY. Martin Šikýř PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY A PERSONALISTY Martin Šikýř zásady a postupy organizace personální práce výběr, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců seznámení s důležitými ustanoveními pracovněprávních

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Brno International Business School ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Jiří Duda KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B-PeR) Téma 4: ZÍSKÁVÁNÍ, ADAPTACE, UVOLŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 ÚKOLY ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více