Bachofen J. J., Das Mutterrecht. Stuttgart Morgan L. System of consanguinity and affinity in the human family. Washington 1871.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bachofen J. J., Das Mutterrecht. Stuttgart 1861. Morgan L. System of consanguinity and affinity in the human family. Washington 1871."

Transkript

1 Poznámky

2 ŽENA PØÍRODNÍ 1 Müller-Lyer A., Die Famílie. Albert Langen, München Bachofen J. J., Das Mutterrecht. Stuttgart Morgan L. System of consanguinity and affinity in the human family. Washington O gorile vypráví cestovatel a lovec Koppenfels, jehož pokládají za prvního Evropana, který pozoroval gorilu v divoké pøírodì a zastøelil ji vlastní rukou. Podle Koppenfelse žije gorila v užším rodinném kruhu, nehledì na staré hypochondrické samce a protože spotøebuje mnoho potravy, koèuje a pøenocuje tam, kde ji právì zastihne tma. Proto si každý veèer ze zelených výhonkù staví hnízdo na zdravých, štíhlých a ne pøíliš silných stromech ve výšce pìt až šest metrù. Spí v nìm mláïata s matkou, zatímco samec tráví noc opøený zády o kmen stromu: chrání rodinu pøed útokem leoparda. První gorilu zastøelil Koppenfels v roce Pozoroval jsem gorilí rodinu schován za kmenem, jak bez obav sbírá ovoce. Byli to oba rodièe a dvì mláïata rùzného vìku... Bylo dojemné dívat se, s jakou láskou se samièka starala o svá mláïata. Samec si však nevšímal nièeho, snažil se ukojit pouze svùj hlad. Když už snìdli lepší plody, samice se s neobyèejnou šikovností vyšplhala na strom a støásla zralé ovoce. Jiný lovec vidìl samici, jak nosila ovoce starému samci sedícímu u kmene a kladla mu ho k nohám. Položil jí svou dlouhou ruku okolo krku a žertoval s ní, pøièemž vydával rùzné mumlavé, jeèivé a kvièící zvuky, které se obèas podobaly smíchu... 4 Pokud oèkujeme nìkterá zvíøata krví zvíøete jiného druhu, vzniknou v krevním séru oèkovaného zvíøata tzv. precipitiny látky, které v krevním séru zvíøat patøících k jiné rase vyvolávají srážení. Tímto zpùsobem lze zjistit bílkovinu ještì pøi rozøedìní 1: Dùležitìjší však je, že sérologickou metodou lze rozeznat rùzné druhy bílkoviny, což je chemickými metodami vylouèeno. Když napøíklad oèkujeme ovci lidskou krví, po urèité dobì se v ovèím krevním séru vyskytnou precipitiny na lidské sérum, ale nikoliv na sérum psí, volské apod. Jak víme, sérum je prùzraèná tekutina, která se vyluèuje pøi srážení krve. Tímto zpùsobem lze tedy zjistit nejen to, o jakou krev jde, ale dokázat i rasovou pøíbuznost mezi rùznými druhy zvíøat. Reakce je všeobecnì specifická. Sérum urèené na lidskou krev vyvolává srážení jen v lidské krvi, sérum urèené na psí krev jen v psí krvi. Zároveò se však prokázalo, že u zvíøat pokrevnì pøíbuzných se vyskytuje èasto spoleèná reakce, takže touto metodou lze zjistit pøíbuzenské vztahy mezi zvíøecími rasami. Precipitiny urèené na lidskou krev vyvolávají srážení jen u antropoidních opic, což svìdèí o blízké biochemické pøíbuznosti tìchto opic s èlovìkem. Krev rùzných zvíøecích druhù vyvolává však ještì další reakci. Sérum jednoho druhu aglutinuje (sluèuje) krevní tìlíska jiného druhu. Vzájemný úèinek však mùže mít i sérum rùzných lidí. Když spojíme krev jednoho èlovìka s krví nebo krevním sérem jiného èlovìka, v urèitých pøípadech se èervená tìlíska onoho èlovìka aglutinují, srážejí se dohromady. Z tohoto hlediska dìlí biochemie lidstvo na ètyøi skupiny: jsou lidé, kteøí aglutinují èervená krevní tìlíska všech ostatních lidí nebo neaglutinují žádná a lidé, kteøí aglutinují jen krevní tìlíska urèitých lidí nebo jejichž sérum naopak aglutinuje krevní tìlíska pøedešlých lidí. Když èervená krevní tìlíska urèité krve aglutinuje jisté sérum, aglutinuje naopak i sérum z oné krve èervená tìlíska této krve. Nikdy však neaglutinuje sérum krevní tìlíska lidí, kteøí patøí k té samé skupinì. Zjistilo se, že zde jde skuteènì o rasové rozdíly a další výzkum jistì povede k výsledkùm velmi závažným i pro poznání pùvodu èlovìka. 5 O šimpanzovi hovoøí cestovatel Savage, že nežije pøíliš družnì, protože jen zøídka je možné jich nalézt spolu více než pìt, nanejvýše deset. Nìkdy se však shromažïují ve vìtším poètu, aby si hráli. Jeden domorodec ubezpeèoval cestovatele, že jich jednou vidìl alespoò padesát, jak se bavili køikem a bubnováním na staré kmeny. Podle Koppengelse staví

3 šimpanz pro svá mláïata hnízdo jako gorila, které je podobné hnízdu èápa, ale na silnìjších a vyšších kmenech. Sameèek tráví noc na vidlici vìtve, tìsnì pod hnízdem své rodiny. Pechel-Loesche vypráví o šimpanzích v Loangu, že v nìkterých oblastech usuzujíc podle velkého køiku je jich zøejmì velmi mnoho a žijí prý v rodinách a tlupách. Dospívající šimpanzi obou pohlaví tvoøí na svobodì velké tlupy, prohánìjící se po pralese s velkým køikem, zatímco dospìlí jedinci se pohybují spíše v malých rodinných skupinách vedených starým samcem, který doprovází samice s jejich mláïaty. Pospolitý pud mladých zvíøat se projevil i v nové zásilce do stanice lidoopù na Tenerife, kde hned utvoøily skupinu, jen co je vpustili do velké travnaté zahrady. 6 Müller-Lyer F., Phasen der Kultur und Richtungslinien des Fortschritts. Soziologische Überblicke. München, Langen Marschall Wiliam E., A phrenologist amongst the Todas, or the study of a primitive tribe in South India. London Ploss H., Das Weib in der Natur-und Völkerkunde. V. Auflage. Nejnovìjší vydání tohoto hlavního a nìkolikrát znovu zpracovaného díla vyšlo v roce 1927: Das Weib in der Natur-und Völkerkunde. Anthropologische Studien von Weiland Dr. Heinrich Ploss und Dr. Max und Paul Bartels. Neu bearbeitet und herausgegeben von Ferd. Frh. v. Reitzenstein. Elfte, stark vermehrte Auflage in drei Bänden, Neufeld u. Henius, Berlin. Jagor, Reisen in den Philipinen, Berlin Monrad H. C., Gemälde der Küste von Neu-Guinea usw., entworfen ; aus dem Dänischen von H. E. Wolf. Weimar Dalton Ed., Descriptive Ethnology of Bengal, London Tschudi J. J. v., Kulturhistorische un sprachliche Beiträge zur Kenntniss des alten Peru. Wien Moderní výsledky výzkumu o škodlivosti pokrevních pøíbuzenských sòatkù shrnuje Siemens v Pøíruèním slovníku sexuální vìdy (nìm. Bonn 1926) takto: Pokrevními nazýváme ta individua, která pocházejí ze spoleèného pøedka. Taková individua mají podle stupnì pokrevní pøíbuznosti s vìtší èi menší pravdìpodobností stejné dìdièné vlastnosti. Když je dìdièná náchylnost recesivní (zastøená), vzrùstá pokrevním pøíbuzenským sòatkem pravdìpodobnost, že pøi plození utvoøí stejné recesivní náchylnosti stejnì náchylný pár, a když se pøi stejné náchylnosti projevují recesivní náchylné vlastnosti, vyskytují se recesivní dìdièné znaky (a nemoci) hlavnì u dìtí pokrevnì pøíbuzných rodièù. Jinými slovy: u lidí s recesivními znaky (nebo nemocemi) se vyskytuje velmi èasto pokrevní pøíbuznost rodièù a tedy pokrevní pøíbuznost tìchto rodièù zjistíme tím èastìji, èím vzácnìjší je uvedená recesivní náchylnost dìdièná; protože èlovìk s velmi rozšíøenou recesivní náchylností má i pøi sòatku s cizím èlovìkem pomìrnì velkou možnost setkat se s partnerem se stejnou recesivní náchylností. Recesivní dìdièná náchylnost se projevuje tedy velmi èasto u pokrevních pøíbuzenských sòatkù. Ve skuteènì zdravém rodu však nemá tato nitrosnubnost tak škodlivé následky. Takzvané degeneraèní jevy s objevily jen v nìkolika pøípadech, když se pìstovala nitrosnubnì zvíøata (napø. myši, morèata) a rostliny po dobu padesáti i více generací, nìkdy dokonce výhradnì snoubením sourozencù, neobjevily se tzv. degeneraèní vlivy. Celkovì lze øíci, že následky pøíbuzenských sòatkù se velmi èasto fantasticky pøeceòovaly. Recesivní dìdièné nemoci nejsou pøíliš èastým zjevem a pomìrnì zøídka se objevují i u dìtí z pøíbuzenských sòatkù. Charakteristickými pøíklady recesivních nemocí jsou hlavnì idiotypická hluchonìmost, retinitis pigmentosa, albinismus universalis a xeroderma pigmentosum. Když tedy znamená pøíbuzenský sòatek pøece jen urèité riziko pro jednotlivce, není tøeba se mu vyhýbat v zájmu rasy. Nitrosnubností se projevuje èást recesivních náchylností, které v zatøeném stavu pøecházejí z pokolení

4 na pokolení a tím zaniká vážnìjší nemoc ohrožující pokrevní manželství nebo život napadeného. Pokrevním manželstvím ubývá tedy z generace na generaci celkové množství recesivních nemocí. Nejdùležitìjším biologickým dùsledkem pokrevních pøíbuzenských manželství tedy je, že se projevují dìdièné recesivní náchylnosti. Když se tvrdí, že dìti z pokrevních manželství (bratra se sestrou, otce s dcerou) jsou velmi èasto ménìcenná, odùvodòuje se to zøejmì selektivními vztahy (plemenným výbìrem), tedy jinými slovy, lidé dopouštìjící se krvesmilstva jsou zpravidla zpustlá individua. Ménìcennost dìtí z krvesmilstva není tedy dùsledkem pokrevního pomìru, ale dùsledkem dìdiènosti. 13 Hellwald Friedrich von, Menschliche Familie, Lepzig Escherich: Die Ameise. Braunschweig von den Steinen Karl, Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens. Reiseschilderungen und Ergebnisse der zweiten Schingú-Expedition Berlin Reizenstein Ferd. Frhr. v., Das Weib bei den Naturvölkern. Neugeld u. Henius, Berlin Karsch-Haack, Das gleichgeschletliche Leben der Naturvölker. München Collins David, An Account of the English Colony in New South Wales. London Schéma kmenových organizací jsou sestavena podle Reitzensteina: Das Weib bei den Maturvölkern. 20 Spencer and Gillen: The native tribes of Central-Australia. London Cunow Heinrich, Zur Urgeschichte der Ehe und Familie. Ergänzungsheft der Neuen Zeit, Nr. 14. Stuttgart Buchanan Franzis M. D., A Journay from Madras through the Countries of Misore and Malabar. London Skupinové manželství doporuèoval v novìjší dobì Artur Schopenhauer, velký odpùrce monogamie, samozøejmì, že velmi anachronisticky. Podle jeho tetragamie, jak to nazval, se mají vždy manželsky spojit dva muži s jednou ženou a pozdìji ještì s jinou ženou, mladší. Jeho kritika monogamie je správná, ale jeho návrh pro nás není pøijatelný ani teoreticky, nebo vychází z názoru, že žena je nižší tvor a nikoliv svobodná osobnost, která má ve vztahu k muži stejná práva a stejné povinnosti. Blíže o tom u Dr. Ivana Blocha: Das Sexualleben unserer Zeit. Vierte bis sechste Auflage. Berlin Str Cunow Heinrich, Die ökonomischen Grundlangen der Mutterherrschaft. Neue Zeit Jahrgang I. - Cunow H., Die Verwandschaft-organisationen der Australneger. Stuttgart Engels Fridrich, Pùvod rodiny, soukromého vlastnictví a státu, Bratislava 1951, str Brooke Charles, Ten Years in Sarawak. London Freycinet Louis de, Voyage autour du monde sur les corvettes Uranie et Physicienne Paris Dalton, Ethnology of Bengal. Gustave le Bon: Les civilisations de l Inde. Paris Pueblos, španìlsky: obce, vesnice, velké kamenné nebo cihlové stavby s nìkolika poschodími, v nichž bydleli nekoèovní indiánští praobyvatelé tehdejšího Nového Mexika a Arizony už pøed Kolumbem. Tento název se pøenesl na indiánské kmeny ( pueblové indiány ) v okolí horního toku Ria del Norte na planinì mezi øekou Colorado a Colorado Chiquito v Arizonì. 28 Steller Georg Wilhelm, Beschreibung von dem Lande Kamtschatka. Frankfurt Schurtz Heinrich, Altersklassen und Männerbünde. Berlin Müller-Lyer, Die Familie. 31 Rousselet, India and its Native Princes. London Ujfalvy Karl Eugen von, Aus dem westlichen Timalaya. Leipzig Schurtz Heinrich, Urgeschichte der Kultur. Leipzig Buschan Georg, Im Anfang war das Weib. Neue Beiträge zur Menschen- und Völkerkunde. Dresden, Carl Reissner Bloch Dr. Ivan, Die Prostitution. Erster Band. Berlin 1912.

5 36 Wulffen E., Die Sexualverbrechen. Berlin Stammler Rudolf, Wirtschaft und Recht nad der materialischen Geschichts-auffassung. Eine sozial-philosophische Untersuchung. 2. Auflage. Leipzig Koch-Grünberg Th., Zwei Jahre unter den Indianern. Berlin, Wasmuth Reitzenstein: Das Weib bei den Naturvölkern. 40 Thurnwald R., Nachrichten aus Nissan und von den Karolinen. Im Bismarck- Archipel und auf den Salomo-Inseln. Zeischrift für Ethnologie. Bd. 40. u , Stratz C. J., Die Rassenschönheit des Weibes. 18. und 19. Auflage. Stuttgart, Enke Odedávna existovaly pokusy o proporèní nauku o lidském tìle, snaha poznat zákonitost v pomìrech lidského tìla a stanovit o nich urèité zákony, kánon lidské postavy, ideál tìlesné lidské krásy. Ve starovìku mìl po této stránce nejvìtší úspìch øecký sochaø Polykteitos, který žil v 5. století pø. n. l. V období renesance hledal taková pravidla geniální Leonardo da Vinci. Až v novìjší dobì se však zjistilo, že skuteèná proporèní teorie o èlovìku mùže být vybudována jen na pøírodovìdeckém základì, musí brát za základ tvárné zákony živoèišného organismu. Ale protože první èástí tìla, která po dobu vývoje plodu pøedstavuje cosi jednotného a pevného, je páteø, protože údy vznikají až pozdìji, vycházejí moderní pokusy o proporèní lidský kánon od páteøe jako vývojového principu. Antropolog a etnograf G. Fritsch dokázal, že tento teoretický požadavek odpovídá nejlepším proporèním systémùm a jeho schéma dnes všeobecnì využívají antropologové, etnologové a estetici. 43 Vlach Dr. Jaroslav, Žena ve zvycích a mravech národù, Praha, Kober Friedenthal Albert, Das Weib im Leben der Völker. Dritte Auflage. Berlin-Grunewald, Klemm. 44 Glück Leopold, Die Tätowierung der Haut bei den Katholikem Bosniens und der Herzegowina. Wien Truhelka Ciro, Die Tätowierung bei den Katholikem Bosniens und der Herzegowina. Wien Wissenschaftliche Mitteilung des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseum in Sarajevo. 46 Parkinson R., Dreissig Jahre in de Südsee. Land und Leute, Sitten und Gebräuche im Bismarck-Archipel und auf den deutschen Salomo-Inseln. Herausgeg von B. Ankermann. Stuttgart Fritsch G., Die Eingeborenen Süd-Afrikas. Breslau Ellis Haveklock Henry, Sexualpsychologische Studien. Band IV. Deutsch von Dr. Ernst Jentsch. Leipzig Str Dickenson K. J., Hypertrophies of the Labia minora and their significance. American Gynaecologist. Sept Poruchy vnitøní sekrece se nejprve projevují po stránce kvantitativní a dále tak, že mají za následek fyzické a psychické poruchy. Pokud jsou fyzické i psychické pohlavní znaky špatnì vyvinuty a zùstávají na dìtském stupni, potom hovoøíme o úplném infantilismu. Pøíèinou bývá porucha èinnosti štítné žlázy a podobnì. 51 Elton F., Notes on Natives of the Solomon Islands. The Journal of the Antropological Institute of Great Britain and Ireland. Nov Moncelon Léon, Bulletins de la Société d Antrhopologie de Paris. Tome IX Maran René, Batuala. Èeský pøeklad: Knihovna erotické literatury, sv. IV., Praha Grünwedel Albert, Materialien zur Kenntnis der wilden Stámme auf den Halbinsel Malaka von Hrolf Vaughan Stevens. Veröffentlichungen aus dem Königlichen Museum für Völkerkunde. Band III. Berlin Büttikofer J., Reisebilder aus Liberia. Leiden Kropf A., Das Volk der Xhosa-Kaffern im östlichem Südafrika nach seiner Geschichte, Eigenart, Verfassung und Religion. Berlin 1889.

6 57 Prietze Rudolf, Haussa-Sprichwörter und Haussa-Lieder. Kirchhain I Thurnwald vìnoval této stránce svých domorodcù velkou pozornost. Viz též poznámka Neuhauss R., Deutsch-Neuguinea. Berlin Bände. 59 Jacob Julius, Enigen tijd onder de Baliérs. Batavia Het Familie- en Kampongleven op Groot-Atježan. Leiden V díle Marcuse Max, Handwörterbuch der Sexualwissenschaft. 2. Auflage. Bonn Ellis Havelock Henry v citovaném svazku (pozn. è. 48). 62 Hrdlièka A., Controbution to the physical anthropology of California. Publ. Univ. of California IV Rasmussen Knud, Grönlandsagen. Berlin Felkin Robert W., Über Lage und Stellung der Frau bei der Geburt... bei den Negervölkern der oberen Nil-Gegenden. Marburg Buch Max, Die Wotjäken. Eine ethnologische Studie. Stuttgart Freud Sigmund, Totem und Tabu. Vierte Auflage. Internationaler Psychoanalytischer Verlag Misionáø Irle, Die Herero. 68 Frobenius Leo, Völkerkunde in Charakterbildern. ŽENA STAROVÌKÁ 1 Müller-Lyer F., Die Familie. München Laveley: Ureigenthum. 3 Morgan Lewis H., Die Urgesellschaft. Aus dem Englischen von W. Eichhoff und Karl Kautsky. 2. Aufl. Stuttgart Bachhofen J. J., Das Mutterrecht. Stuttgart Aischylos slavný øecký tragický básník v 5. stol. pø. Kr., nazýván otcem øecké tragédie. Z jeho sedmi her, které se zachovaly, je nejdokonalejší trilogie Oresteia, avšak její závìreèné drama se ztratilo. Poprvé ji s úspìchem hráli v roce 458 v Aténách. 6 U všech polygynických národù mohou mít samozøejmì jen nìkteøí, vìtšinou bohatší muži vìtší poèet žen. Vìtšina mužù se musí spokojit jen s jednou ženou. Tato forma, která se také nazývá monogamií z nouze, má v sociologické literatuøe název syndyasmie nebo párové manželství. Nikoliv ze zásady, ale z nouze se zde muž uspokojuje s jednou ženou, kromì toho není tento snubní pomìr vìtšinou doživotní, ale jen volný a nestálý. Tím se liší párové manželství od monogamie, v níž se muž uspokojuje s jednou ženou ne pro nedostatek jiných žen, ale ze zásady, tj. z mravních, právních nebo vnitøních dùvodù. 7 Müller-Lyer F., Phasen der Liebe. Eine Soziologie des Verhältnisser der Geschlechtr. München Combes et Tamisier, Voyage en Abyssinie. Paris Xenofon výslovnì øíká, že láska k mládencùm je nejkrásnìjší formou individuální lásky, která si zasluhuje pøednost pøed láskou k ženám. Pro nìho i pro Platona je skuteènou láskou, tj. individuálním erotickým vztahem mezi dvìmi individui za úèelem duchovního i tìlesného spoleèenství, jen láska k mládencùm, nebo podporuje myšlení, naproti tomu láska k ženì neposkytuje problémy. Chlapce a muže Øekové krasocitnì, duchovnì i eroticky hodnotili výše než ženy; ženské pùvaby se tìšily menší pozornosti než krása mládeneckého a mužského tìla. Smysl pro krásu mužských svalù a mužskou homosexuální lásku podporovaly gymnasiony a jiná veøejná místa, kde se nahá mládež bavila a spoleènì cvièila, potom samozøejmì i velké lidové slavnosti a divadla, kde bylo

7 právì tak možné obdivovat mužskou nahotu. Potvrzuje to Cicero a Polykrates, který nepodporoval lásku k mládencùm, a proto dal zavøít gymnázia a palaestry. Platon v Symposionu vkládá do Aristofanovi úst výrok, že jen ti se stanou zdatnými muži ve státì, kteøí v mládí vyzkoušeli mužovu lásku a Lukianus je toho názoru, že láska k mládencùm vyvìrá jedinì ze smyslu pro krásné a nevyskytuje se u zvíøat, nebo zvíøatùm tento smysl chybí. I když homosexuální pomìry existovaly pravdìpodobnì všude i v pøedhistorické dobì, byly to pøedevším Dórové, drsné horské kmeny, nakonec pøistìhované do Øecka, které zavedly lásku k mládencùm jako lidový veøejnì uznávaný a úctyhodný obyèej. U Homéra ještì nenalezneme pederastický pomìr, ale Solon už pederastii popisuje jako nevinnou zábavu mládeže a bìhem rozkvìtu Øecka byli už tací velcí muži pedesarty jako Aischylos, Sofokles, Sokrates a Platon. Etika a myšlenka dórské lásky byly asi tyto: mužovy vlastnosti, jeho stateènost, jeho areté, se jaksi láskou pøenášejí na milovaného mládence. Proto se spoleènost snaží a stát naléhá, aby zdatní muži milovali chlapce, proto se chlapci nabízejí hrdinùm, proto je milovník legitimním zástupcem svého mládence u jeho pokrevních pøíbuzných, proto se muž stará pøedevším o to, aby mìl mládenec, kterého si zvolí, silné vlohy, a ještì pøísnìji se zkoumá mužova areté, zda je vhodná k tomu, aby se pøenesla; proto bylo pro chlapce hanbou, když si nenalezl milovníka a naopak èest - na Krétì veøejnì a rodinou oslavovaná - když si našel milovníka dùstojného a byl s ním slavnostnì oddán. Milovaní mládenci mìli èestný titul, èestný odìv, stále si jich vážili, protože prostøednictvím své lásky dosáhli areté, kterou se patøí vyznamenávat. Základ dórské lásky byl pohlavní i pøesto, že byla ve znìní míøe osobní. Opírala se o prastarou víru, že pøi pohlavním styku se pøenáší na milovanou bytost duše, bytostná milencova povaha a tak ze smyslného aktu vzniká vzájemný duchovní vztah. Zlatou dobou dórské lásky jako politicko-výchovné instituce bylo 6. a 5. století pø. Kr. až po perské války. Potom se tyto vztahy uvolòovaly, jejich individuální, duchovní a sociální stránka stále více ustupovala úplné fyzické pohlavnosti a Øímané jen pøevzali tento zpùsob lásky k mládencùm. 11 Bachhofen, viz pozn. è Zendavesta je posvátné písmo Peršanù, pøeklad a výklad Avesty, trosek posvátných staroíránských písem. Jejich nejstarší rukopisy, které se zachovaly, jsou ze 13. století po Kr. Jejich jádro pochází asi z reformace staroíránské víry, kterou uskuteènil Zarathuštra, o jehož existenci a dobì je mnoho sporù. Jistì však nevznikla pøed r. 700 pø. Kr. Obsahem Avesty jsou tyto spisy: 1. Vidévdát (protidémonský zákon), který obsahuje legendy a zákony pro vyznavaèe Ahura-Mazdy, starého nejvyššího božstva. 2. Jasna (velebení), vìtšinou temné liturgické modlitby, 3. Vispat (všichni géniové), doplnìk pøedcházejících modliteb. 4. Chorda-Avesta (malá Avesta), sbírka modliteb pro laiky a rùzné jiné zlomky. 13 Justi, Geschichte des alten Persien. Berlin Boeck Kurt, Durch Indien ins verschlossene Land Nepal. Leipzig Mandelslo Johann Albrecht, Morgen-ländische Reise-Beschreibung... Zum anderen mahl heraus gegeben... durch Adam Olearium... Schlesswig Šelon Edward, Annotations on the Sacred Writings of the Hindus. New edition. London Printed for private circulation. 17 Schmidt Richard, Das Kámasútram des Vátsyáyana. Die indische Ars amatoria nebst dem vollständigen Kommentar des Yadódhara. 2. Aufl. Aus dem Sanskrit übersetzt... Leipzig Beiträge zur indischen Erotik. Das Liebesleben des Sanskritvolkes nch den Quellen dargestellt. Leipzig Liebe und Ehe im alten und modernen Indien. Berlin Knochenhauer, Familienleben und Prostitution bei aussereuropäischen Völkern. Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten VI

8 19 Dauthendey Max, Die Geflügelte Erde. Ein Lied der Liebe und der Wunder um siebn Meere. München Florenz Karl, Geschichte der japanischen Literatur. Leipzig Oba sonety jsou témìø doslovné parafráze z Neumannovy Knihy erotiky, èást Tøešòový sníh. 22 Pøeklady Ovidiových veršù jsou z knihy Ovidius Naso. P. Umìní milovat. Pøebásnìno podle pøekladu Ivana Bureše. Ostatní pøeklady z anglických básníkù podle pøekladu S. K. Neumanna. 23 Müller-Lyer, viz pozn Bloch Ivan Dr., Die Prostitution. Bd. 1. Berlin Kraut Karl, Dion Chrysostomos aus Prusa übersetzt von... Ulm Meyer Paul, Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und der Inschriften. Leipzig Reitzenstein F. Frh. von, Liebe und Ehe in Ostasien und bei den Kulturvölkern Alt- Amerika. Stuttgart Novotný Václav, Èeské dìjiny I. 1. Praha Podle tzv. Fredegara Chronicon, kompilace, jejíž pøíslušná èást je asi z r Niederle, prof., Život starých Slovanù I, 1., hovoøí polyandrie spojená s polygamií ; polygamie však znamená obecnou mnohosnubnost, ale jako polyandrie znamená mnohomužství, znamená polygynie mnohoženství. Tento rozdíl je tøeba brát v úvahu, pokud se chceme vyhnout mnohým nedorozumìním. 30 Profesor Niederle èasto pro starou volnosnubnost používá starší vìdecký termín heterismus, který zavedl Lubbock asi v r. 1870; u takového osvíceného vìdce to neradi vidíme. Tento termín je ve skuteènosti velmi nevìdecký, moralizující a pochází z dob, kdy všichni vìdci pokládali všechny volnosnubné jevy u pøírodních a starovìkých národù, stejnì tak mezi novodobými lidovými vrstvami, za kurevnictví. Pavìdecký termín heterismus ve skuteènosti nic jiného neznamená. 31 Traktát Slovo nekojego christo¾ubca se zachoval v rukopisu novgorodské knihovny z 15. stol., ale obsahuje výèet mnohých pøežitkù z pohanského života 12. a 13. století. 32 Originál se zachoval v arabském Jakúvutovì slovníku. Pøeložil podle Wüstenfeldova vydání (Lipsko 1866) prof. dr. R. Dvoøák. Výòatek je z Niederleho díla. 33 Etnolog Friedrich S. Krauss má velké zásluhy jednak jako vìdec jihoslovanského pohlavního života a jednak jako vydavatel známého sborníku Antropophytea, protože ke svému pøedmìtu pøistupoval bez pøedsudkù a výsledky podával velmi zpøíma. Má obrovský význam pro slovanský národopis a citují jej všichni osvícení vìdci, u nás napøíklad prof. Niederle. 34 Grimm, Deutsche Rechtsltertümer, 4. Aufl. 35 Ze starých uèebnic bráhmanských lékaøù je nejstarší Èárvakova ze 2. stol. po Kr.; jak se zdá, ještì o porodnictví nic neví, ale Sušratovo dílo ze 6. stol. po Kr., obsahující Dhanvantarovy pøednášky, Kniha života, seznamuje nejen se staroindickou medicínou, ale i s velmi vyspìlým porodnictvím, které je rovnocenné s porodnictvím hippokratikù i když øeètí lékaøi mìli o stavbì lidského tìla mnohem lepší vìdomosti. ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ 1 Harnack Adolf, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 3. Aufl. Freiburg i. Br Sombart Werner, Der moderne Kapitalismus. 3 O pomìru støedovìké církve ke konkubinátu viz svazek II.

9 4 Meiners C., Geschichte des weiblichen Geschlechts Bd. I.-IV. Hannover Wright Thomas, A History of Domestic Manners and Sentiments in England during the Middle Ages. London Podle pøekladu B. Štìpánka z edice nakladatelství Fr. Borový v Praze, Fischart Johann (asi ), nìmecký satirik a reformaèní publicista demokratického a realistického rázu, který ostøe tepal øádové knìžstvo, zpracoval samostatnì první èást proslulého Rabelaisova díla a také pøeložil Bodinùv polemický traktár De Magorum Daemonomania, o nìmž více v poslední kapitole tohoto svazku. 8 Stephan Dr. G., Die häusliche Erziehung in Deutschland während des XVIII. Jahrhunderts. Wiesbaden Kaucky Karl, Geschichte des Sozialismus. 10 Fuchs Eduard, Illustrierte Sittengeschichte von Mittelaltes bis zur Gegenwart. Renaissance, Münchem Bebel Heinrich (1475 asi 1518), nìmecký rolnický synek, byl profesorem v Tubinkách a v r byl císaøem korunován za básníka. Z jeho latinských vážných i žertovných básní dodnes vynikají kulturnì-historickou hodnotou Facetiae, žertovné a satirické výjevy z lidového života. 12 Fischer Frd. Chr. J., Über die Probenächte der deutschen Bauernmädchem Auflage. Zürich o. J. 13 Jus primare noctis, právo na první noc ve støedovìku navíc znamenalo i to, že pozemkový pán má u novomanželek svých poddaných sedlákù právo na první soulož, na defloraci. Toto právo bývá z právního hlediska tu a tam bohabojnými juristy popíráno, je však nepopíratelnou historickou skuteèností. Jeho vznik bývá vykládán rùznì. Víme však, že byly doby, kdy byla každá panna povinna nechat se deflorovat v chrámu milostného božstva a že pøi pøechodu z promiskuity a skupinového manželství k monogamii vznikl obyèej, že nevìsta o svatební noci souložila s kmenovými druhy svého muže nebo jejich zástupcem. Také víme, že u pøírodních národù i ve starovìku byla ještì nejen krev menstruaèní, ale také krev vyskytující se pøi defloraci, považována za neèistou, a tudíž ji museli provádìt knìží nebo náèelníci, kteøí mìli dùvìrný pomìr k božstvu a nemuseli se tak bát zneèištìní. Dìlalo se i to, že pøíbuzní snoubencù platili knìzi nebo náèelníkovi za tuto defloraci, která byla tu a tam ponechávána i cizincùm. Z tìchto zvykù se pak v pøísném patriarchálním zøízení vyvinula pøedstava, že pater familias, pozdìji vrchnost, má právo na první noc u všech nevìst, které jsou mu poddané. Psychoanalytická škola vytvoøila i tu velmi nesmyslnou teorii, která se ve skuteènosti opírala jen o to, že pùvodnì, avšak velmi zøídka, tuto defloraci provádìl otec. Jak známo, zevšeobecòují psychoanalytici sexuální pomìr dìtí ženského pohlaví k otci nebo k bratrovi, který otce nahrazoval a podle Freuda je manžel vždy jen náhradou za toho pravého muže, v typických pøípadech otce. Tak se Freud také domnívá, že u pøírodních národù pøedstavovala deflorace náèelníkem nebo knìzem spíše náhradu za defloraci otcem, který byl pøedmìtem prvních sexuálních tužeb ženského pohlaví. Odtud prý vede pøímá cesta ke støedovìkému právu na první noc. Je to ideologická konstrukce stavìná na písku. Jiný podobnì ideologický názor odùvodòuje právo na první noc pohlavním výbìrem: nearijské kmeny indických praobyvatel, u nichž se právo na první noc vyskytuje také, jsou si prý vìdomy svého nedostatku zdatnosti, proto pøenechávají plození prvorozencù asijským šlechticùm, kteøí jsou pohlavnì dokonaleji diferencovaní. Tak se prý snaží zlepšovat své rody, protože prý také vìdí, že první oplodnìní má vliv na všechny další matèiny dìti i od jiných otcù. O právu na první noc se zmiòuje už Herodotos v tom smìru, že v afrických zemích je každá vznešená nevìsta, která se chce vdát, povinna nabídnout se nejprve králi a ponechat mu na vùli, chce-li této pøívìtivé nabídky využít nebo nikoli. Ve Skotsku prý bylo zavedeno

10 pohanským králem Evenem III. toto: šlechtici dostali právo na nevìsty všech poddaných. Už v r (podle jiných údajù v r. 1096) bylo toto právo zmìnìno králem Malcolmem v tom smyslu, že má být zaplacena daò jako pro redemtione virginitatis. Podobnì se dìlo i ve Francii. Ve Švýcarsku se toto právo udrželo až do 16. století; vrchnosti nebo jeho úøedníkùm bylo pøiznáno, že mohou ve svatební noc souložit s nevìstou poddaného. Zároveò se však mohl ženich vykoupit urèitou sumou, což se provádìlo i v Nìmecku. Podle pozemkové knihy švábského adelberského kláštera z r se museli poddaní usazení v Bördlingenu vykupovat z tohoto práva tím, že ženich dal kotouè soli, nevìsta libru, sedm šilinkù haléøù nebo pánev, na níž by mohla sedìti celou svou zadnicí. Jinde se vykupovaly nevìsty napø. takovým množstvím sýra nebo másla, jak tlustou a tìžkou byla jejich zadnice. Povinnost vykupovat se z práva na první noc existovala v Bavorsku ještì v 18. století. Nìmecky se tato daò nazývala: Jungfernzins, Stechgroschen, Bettmund, Nadelgeld, Brautgeld, Schürzentaler atd. M. Žunkoviè (Jus primae noctis. Beitrag zur Klärung eines kulturgeschichtlichen Irrtums. Geschlecht und Gesellschaft. I. Bd. 1906) praví: Jak a pokud bylo jus primae noctis skuteènì provádìno, lze dne tìžko rozhodnout; v každém pøípadì máme co dìlat s výjimkami, kterých se dopouštìl jen brutální statkáø nebo lenní pán tak dlouho, dokud bezprávní poddaní tuto hanbu snášeli, nebo listiny skuteènì vypravují také o vážných povstáních proti takovýmto násilnickým skutkùm nìkterých lenních pánù. Tedy i Žunkoviè pøiznává, že podobné násilné skutky existovaly, a známe-li pravou povahu patriarchálního a feudálního zøízení, nebudeme pochybovat o tom, že vrchnost si dala ujít panenské objetí žádoucí poddané nevìsty jen velmi zøídka a že výkupné bylo pøijímáno nejèastìji jen v tìch pøípadech, kde byla dávka pokládána za lepší než sama panna. Nelze-li tu a tam dokázat existenci práva na první noc jako práva v právním smyslu, nelze pøesto o jeho existenci pochybovat nejen v Nìmecku, ale i všude jinde až do doby hlubokého støedovìku. 14 Murner Tomáš ( ), nìmecký spisovatel a kazatel, který se s humanisty rozešel z politických a cechovních dùvodù. Jako poeta následoval Šebastiana Branta, ale pøitom zùstával lidovým kazatelem. Rozešel se i s Lutherem, neodvážil se jediného kroku a nepochopil celý dosah reformace. Jeho pravým živlem byla satirická polemika. 15 Winter Zikmund, Život církevní v Èechách. Kulturnì-historický obraz z 15. a 16. století. Praha Bloch Ivan Dr., Die Prostitution. Bd. I. Berlin Rudeck W., Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland. Jena Siebold E. C. von, Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe. 19 Semmelweiss Ignát Filip ( ), lékaø a od r profesor porodnictví v Budapešti. Mùže být pokládán za zakladatele moderní antisepse. Jeho názory však byly jen velmi málo pøijímány a všude se setkával s nepøátelstvím, zvláštì u vedoucích klinik. Tìžký boj s nimi ho pøivedl do blázince, kde zemøel. Jeho hlavní dílo: Aetiologie, pojem a profylaxe omladnièní horeèky vyšlo v r Krauss F. S., Volksglaube und religiöser Brauch der Südslawen. Münster i. W Granier C., La femme criminelle. Paris Witkovsky, Historie des accouchements. Paris. 23 Martin Alfred, Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen. Jena Frank Šebestián ( ), nìmecký historik a filozof; mìl pestrý život, byl katolickým knìzem, knihtiskaøem, spisovatelem, evangelickým faráøem a mydláøem, odpùrcem Luthera, ortodoxie a církevnictví. Luther jej nazval èertovým ohonem. Považoval rozum za pravé vnitøní boží slovo: Vše, co je, je bùh, sám o sobì bùh není nic. Byl to jakýsi pøedchùdce moderního panteismu. Ve starých kronikách hojnì pøihlížel i ke kulturní stránce. 25 V roce 1906 napsal jakýsi protestantský pastor v referátu o nìmeckém pøekladu Kladiva na èarodìjnice tyto vìty: Bible pekelná. Opravdu, tak lze pojmenovati knihu,

11 o které má tu býti promluveno. Má na svém tìle neomylné známky pekelného vnuknutí. Dogma a doslovné inspiraci mùže býti pro tento nesvatý spis smìle podrženo. Až do poslední èárky je vnuknut odpùrcem božství. 26 Bodin, De Magorum Daemonomania. Vom Aussgelassnen Wütigen Teuffelsherr, Allerhand Zauberern, Hexen vnd Hexenmeistern, Vnholden, Teuffelsbeschwerern, Warsagern, Schwartrzkünstlern, Vergifftern, Augenverblendern usw. Wie die vermög aller Recht erkant, eingetrieben, gehindert, erkündigt, erforscht, Peinlich ersucht vnd gestrafft werden sollen. Gegen des Herrn Doctor J. Wier Buch von der Geister verführungen, durch den Edlen vnd Hchgelehrten Herrn Johann Bodin, dr Rechten D. und des Parlaments Thats inn Frankreich ausgangen. Vnd nun erstmals durch den auch Ernvesten vnd Hochgelehrten H. Johann Fischart, der Rechten D. X. auss Frantzösischer Sprach trewlich in Teusche gebracht vnd nun zum andernmahl an vilen enden vermehrt vnd erklärt. Getruckt zu Strassburg, bei Bernhart Jobin Rebenstock, Henricus Petrus (von Giessen, Pfarrherr zu Eschirssheim), De Lamiis. Das ist Von Teuffelsgespenst, Zauberern und Gifftbereytern, kurtzer doch gründlicher Bericht, was für Vntersched vnter den Hexen und Vnholden vnd den Gifftbereytern, im straffen zuhalten, darmit beides die Richter im Vrtheil fällen vnd verdammen nicht zu viel thun, jhr Gewissen beschweren, vnd das vnschuldiges Blut zu vergiessen, verhütet werde etd. durch den... Herrn Johannem Wierum, Medicinad D. Latinisch geschrieben... in vnsere gemeine Teutsche Sprache gebracht. Franckfort am Mayn ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ 1 Kautsky Karl: Thomas Moore und seine Utopie. Stuttgart, Dietz Verlag. 2 Fuchs Eduard: Illustrierte Sittengeschichte Zweiter Band. Die galante Zeit. Dritter Band. Das bürgerliche Zeitalter. A. Langen, München Retif de la Bretonne, Nikolas Edme, francouzský spisovatel ( ) ze selského rodu, typografického øemesla a výstøedního života. Aè nehezký, pøece se stal miláèkem svìtácké Paøíže a pøítelem spisovatelù, šlechticù a finanèníkù. Zemøel jako malý úøedník Napoleona. Napsal asi 300 svazkù, jejichž literární hodnota není velká, které jsou však zato velmi kulturnì-historicky cenné, plné podrobností o pøedrevoluèní a revoluèní francouzské spoleènosti a románových motivù. Podle jeho spisu: Pornograf neboli Myšlenky poèestného èlovìka o projektu reglementace nevìstek upravil prý Josef II. rakouskou prostituci. 4 Makýza de Merteuil, hrdinka proslulého románu Choderlosa de Laclos Nebezpeèné známosti, nejskvìlejšího francouzského románového díla z 18. století. Èesky tento román vyšel v pøekladu Stanislava K. Neumanna u L. Šotka v Praze v letech ve dvou svazcích s reprodukcemi starých rytin (pozdìji v nìkolika pøekladech dalších). 5 Magister Laukhard, Bedøich Kristián, spisovatel a dobrodruh, ( ), studoval teologii, stal se magistrem, v rýnských taženích byl mušketýrem, dìlal vyzvìdaèe Francouzùm, po koèovném životì zemøel jako privátní uèitel. Jeho drsná a poutavá líèení mají velkou kulturnì-historickou cenu. 6 Parlamenty bylo v pøedrevoluèní dobì nazýváno patnáct svrchovaných soudù, které stály na vrcholu francouzské soudní hierarchie. Jejich èlenové tvoøili bohatou a nadutou kastu. 7 Archenholtz, I. V. von, England und Italien. Leipzig Dühren E. (dr. Iwan Bloch), Das Geschlechstleben in England. Charlottenburg Týž, Retif de la Bretonne, der Mensch, der Schriftsteller, der Reformator. Berlin Marmontel, Jean François, francouzský spisovatel ( ). Do Paøíže ho zavolal Voltaire, v roce 1783 se stal tajemníkem francouzské akademie. Vedl pomìrnì dobrodružný život, populární byly jeho velmi erotické Contes moraux (Morální povídky). Jednou kapitolou románu Bellisaire, ve které tvrdil, že Bùh pøijme do nebe i pohanské hrdiny,

12 kteøí žili podle pøírodních zákonù, vzbudil pozornost filozofù. Církev ji zavrhla a Kateøina II. ji dala pøeložit do ruštiny. Slovesnì-umìlecký význam nemá. 10 Schnabl J. G., Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier. 11 Èeské vydání: Pamìti hrabìte de Tilly. Pøel. J. Votoèek. Zahrady Priapovy, svazek I. Praha Nakl. Lad. Šotek. Dva svazky s reprodukcemi soudobých obrazù. 12 Neue Rheinische Zeitung z 15. prosince Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte. Dritter Band. 14 Schönlank, dr. Bruno, v Neue Zeit Pøítomnost, IX. 9. v diskuzi o èláncích Otty Rádla: Ona. 16 Vischer, Bedøich Teodor von, ( ) nìm. svobodomyslný estetik a básnk z Hegelovy školy. V roce 1848 byl zvolen do frankfurtského parlamentu. 17 Panizza Oskar, nìmecký satirik (nar. 1853). Vystudoval lékaøství, cestoval a pak se vìnoval spisovatelství. Pro satirickou tragédii Koncil lásky dostal rok vìzení, protože se zde rouhal. Pro nevlastenecké útoky na Nìmce si nakonec znepøátelil i moderní nìmecké literáty. Ve Švýcarsku vydával znamenitý sborník Züricher Diskussionen. 18 Hellpach Willy, Liebe und Liebesleben im 19. Jahrhundert. 19 Leute Joseph, Das Secualproblem und die katholische Kirche. 20 Lomer, dr. Georg. Zur Ästhetik des Geschlechtstriebes. Geschecht und Gesellschaft. 21 Quirs, Bernaldo de, Prostitution und Verbrechen in Madrid. Herausgegeben von Iwan Bloch. Sexualpsychologische Bibliothek Bd. III. Berlin Blaschko A., Die Prostitution 19. Jahrhundert. Berlin Týž. Hygiene der Prostitution und der venerischen Krankheiten. Jena Kämpfer Engelbert, Geschichte und Beschreibung von Japan. Herausgegeben von Ch. W. Dohm. Lemgo Brunhuber R., Yoschiwara, die Stadt der Freudenmädchen. Berliner Tageblatt z 15. prosince Kellermann Bernhard, ein Spaziergang in Japan. Berlin Hearn Lafcadio: Izumo. 27 Braunová Lilly, Ženská otázka. Její dìjinný vývoj a hospodáøská stránka, Knihovna Samostatnosti IX. Praha Pokud není jinak udáno, jsou veškeré citáty v této kapitole z tohoto díla. Jazyková a slohová stránka èeského pøekladu v nich byla ponìkud uèesána. 28 Meiners C., Geschichte des weiblichen Geschlechts. Hannover Alexander W., History of women. London (von Hippel Th. G.) Ueber die bürgliche Verbesserung der Weiber. Berlin Týž. Ueber die Ehe. Berlin 1774, nové vydání 1872 Brauning, Leipzig. 31 Lette Adolf, Denkschrift über die Erwerbsquellen für das weibliche Geschlecht. Arbeiterfreund Další podrobnosti a cifry, pokud nejsou ještì v knize L. Braunové, najde ètenáø v základních spisech: Karl Marx, Das Kapital I.; Friedrich Engels, Die Lage der Arbeitenden Klassen in England. 2. Aufl. Stuttgart Sydney and Beatrice Webb, Problems of modern Industry. London I. A. Hobson: The Evolution of modern Capitalisme. London Obšírné vylíèení pracovních a existenèních podmínek pracujících proletáøù jak ve velkoprùmyslu a domácím prùmyslu, tak i v obchodì, zemìdìlství a v domácí službì najde ètenáø v knize L. Braunové v kapitole: Postavení dìlnic v pøítomnosti. 34 Illustrierte Sittengeschichte III. 35 Brouk Bohuslav, Otázka likvidování emancipace. List pro sociologii a psychologii I. Praha, duben 1931.

13 OBSAH ŽENA PØÍRODNÍ 7 ÚVOD 8 PØÍRODNÍ ŽENA 21 I. ŽENA V PRAVÌKU 21 Sociální pùvod èlovìka Volnosnubná lidská povaha Exogamnost Neznalost pohlavního studu Neznalost pohlavní žárlivosti Neznalost fyzické ošklivosti Neznalost cudnosti Neteènost k pokrevnímu pomìru dítìte a rodièù Neznalost individuální milostné vášnì Pohlavní vynalézavost a nenormální pohlavní jevy II. PØÍRODNÍ ŽENA V PØÍBUZENSKÉ DOBÌ 54 Øád mateøskoprávní a otcovskoprávní Primitivní formy pøíbuzenské organizace Skupinové snoubení Rodové mateøskoprávní organizace Žena a matriarchát Mužské a ženské domy, spolky a tajná øeè Amazonky III. PØÍRODNÍ ŽENA A MANŽELSTVÍ 80 Manželství únosem Manželství koupí Žena a manželství u pasteveckých národù Žena a zánik rodové organizace Polygynie, mnohoženství Polyandrie, mnohomužství IV. PØÍRODNÍ ŽENA A PROSTITUCE 99 Povaha prostituce Vznik prostituce Takzvaná náboženská prostituce V. PØÍRODNÍ ŽENA V DOMÁCNOSTI A VÝROBÌ 109 Dìlba práce a vynálezy pøírodní ženy Sociální postavení pøírodní ženy Sebeobrana pøírodní ženy VI. KRÁSA A TÌLESNÁ KULTURA PØÍRODNÍ ŽENY 124 Rasové tìlesné znaky Ženy australské, papuánské a melanéské Africké pøírodní ženy Amerika, Oceánie, Malajsko Ženy žluté rasy Bìlošky Malování Tetování Ozdobné jizvy Plastika hlavy a krášlení hlavy Krášlení a znetvoøování trupu a konèetin Òadra Hotentotská zástìrka a steatopygie Úèes Okrasné pøedmìty a vznik odìvu VII. PØÍRODNÍ ŽENA OD DÌTSTVÍ K MANŽELSTVÍ 169 Hymen a panenství Obøízka Infibulace a defibulace Menstruace Obøady pohlavní dospìlosti Láska Milostná kouzla Námluvy Dìtské sòatky Nevìsta a svatební obøady Obøady plodnosti VIII. PØÍRODNÍ ŽENA A MATEØSTVÍ 227 Vyhánìní plodu Neplodnost a plodnost Poèetí v pøedstavách pøírodních národù Bude to hoch nebo dìvèe? Tìhotenství Postavení tìhotné ženy Soulož s tìhotnou ženou Porod Porodní poloha ženy Tìžké porody Dvojèata Šestinedìlí Mužské šestinedìlí èili kuvade Kojení Matka a dítì IX. ZASVÌCENÁ ŽENA, KOUZELNICE A ÈARODÌJKY, VDOVA, TCHYNÌ; STÁRNOUCÍ ŽENA, STAØENA U PØÍRODNÍCH NÁRODÙ; PØÍRODNÍ ŽENA PO SMRTI 282 Stará panna a zasvìcená žena Knìžky a mnišky Kouzelnice a èarodìjky Vdovy Tchynì Stárnoucí žena Staøena Žena sebevrah Žena po smrti X. PØÍRODNÍ ŽENA A KULTURNÍ ŽIVOT 299

14 Kulturní prvky O pøínosu ženy kultuøe ŽENA STAROVÌKÁ 313 I. ŽENA, RODINA A LÁSKA V PATRIARCHÁLNÍ DOBÌ 314 Patriarchální velkorodina Postavení ženy Vznik trvalé monogamie Láska II. ŽENA, MANŽELSTVÍ A LÁSKA U STARÝCH SEMITÙ 330 Snubní formy u Arabù Arabská láska Babyloòané Babylonské manželství Babylonská náboženská prostituce Fénièané Hebrejci, Izraelité a Židé Milostný život se u Hebrejcù Levirát a mnohoženství u Izraelitù Izraelitské sòatkové zvyky Milostný život Izraelitù III. ŽENA, LÁSKA A MANŽELSTVÍ U STARÝCH EGYP ANÙ 359 Postavení starovìké Egyp anky Volná láska Egyptské harémy Egyptské manželství IV. ŽENA, MANŽELSTVÍ A LÁSKA VE STARÉ PERSII 369 Snubní formy Postavení staroperské ženy Perské harémy Staroperské manželství V. ŽENA, MANŽELSTVÍ A LÁSKA VE STARÉ INDII 376 Staroindický pohled na pohlavní život Mateøskoprávní vztahy Indický sòatek Svatební obyèeje Cizoložství Upalování vdov Indická prostituce Hetéry Láska Milostná kouzla Milostné techniky VI. ŽENA MANŽELSTVÍ A LÁSKA VE STARÉ ÈÍNÌ A JAPONSKU 406 Postavení ženy v Èínì Èínská veøejná dìvèata a kvìtinové èluny Èínské manželství Mateøskoprávní pomìry Èínské svatební obøady Japonsko Postavení japonské ženy Milostný život v Japonsku Falický kult a autoerotika Mateøskoprávní pomìry Mnohoženství Japonské zásnubní a sòatkové zvyky VII. MANŽELSTVÍ A PROSTITUCE V ØECKO-ØÍMSKÉ CIVILIZACI 431 Øecká žena a øecké manželství Øímská žena a øímské manželství Cizoložství a prostituce Antická smyslnost Otroctví jako pøinucení k pohlavnímu styku Antická øecko-øímská civilizace Øímská prostituce Antický rozkošnický život VIII. ROZKLAD STAROØÍMSKÉ RODINY 448 Rozklad rodiny v øímských dìjinách Odpor k manželství Rozklad øímské øíše Soukromý život øímské ženy Øímské ženy ve veøejném životì Manželská láska IX. ANTICKÉ NEVÌSTKY 467 Druhy nevìstek Hetéry Prostituce vdaných žen Místopis antické prostituce Antický nevìstinec Umìlé pìstování krásy Povaha prostitutek Pøíjmy prostitutek Kuplíøi a kuplíøky Obchod s dìvèaty a chlapci Zákazníci starovìké prostituce Hygiena antické prostituce X. POMÌR ANTICKÉHO STÁTU A SPOLEÈNOSTI K PROSTITUCI A POHLAVNÍ OTÁZKA VE STAROVÌKU 493 Uspoøádání starovìké prostituce v Øecku Úøední dohled nad øímskou prostitucí Prostituce v antickém spoleèenském životì Snáøe a antická prostituce Slavnosti nevìstek Veøejnost pohlavního života Pohlavní pøetváøka a opovrhování ženami Myšlenka zespoleèenštìní žen Odkládání dìtí Konkubinát XI. ŽENA A SNUBNÍ POMÌRY U KULTURNÍCH NÁRODÙ V JIŽNÍ AMERICE 518 Mexická oblast Aztécké svatební zvyky Snubní zvyky Mixtékù a Zapotékù Mayové Kièé a jejich snubní zvyky Snubní zvyky Pipilù Kulturní jihoamerické národy Èibèové a jejich pohlavní život Snubní zvyky a pohlavní život Inkù XII. ŽENA A SNUBNÍ POMÌRY U STAROSLOVANSKÝCH KMENÙ 528 Zabíjení novorozencù ženského pohlaví Pohlavní dospìlost Mnohoženství a mnohomužství Pøíbuzenské sòatky Manželství únosem i koupí Volnosnubní slavnosti Volno-

15 snubnost mládeže Mnohoženství u starých Slovanù O harémech Falický kult Slovanské svatební obøady Vdovy u Slovanù a jejich upalování Sòatky mrtvých Staroslovanský pohøeb s lidskou obìtí Postavení slovanské ženy ve starovìku Cizoložství XIII. ŽENA A SNUBNÍ POMÌRY U GERMÁNSKÝCH KMENÙ 546 Pøechod mateøského práva na otcovské Manželství únosem Rodové právo Rodina Manželství koupí Uzavírání manželství XIV. STAROVÌKÁ ŽENA A MATEØSTVÍ 551 Prostøedky pro plodnost a neplodnost Pohlaví dítìte Podvojné tìhotenství Vývoj plodu Plození Poloha dítìte v mateøském tìle Zdánlivé tìhotenství Právní postavení tìhotné ženy Zdraví tìhotné ženy Uhranutí Potraty Porod Pomoc pøi porodu Znovuzrození dospìlých Embryotomie a císaøský øez Šestinedìlí Kojení Zástupná matka ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ 585 I. ŽENA A NÁBOŽENSTVÍ 586 Pøíèiny rozmachu køes anství Pohlavní mravouka prvotního køes anství Ježíš Prvotní køes anství a askeze Prvotní køes anství a prostituce Stanovisko k ženì Pavel z Tarsu proti ženì Asketický ideál Pohlavní fantazie Prostituce v nejstarších dìjinách køes anství Augustinova etika Co pøinesl køes anský støedovìk pohlavnímu životu Satanismus a reje èarodìjnic Flagelantství Milostná rytíøská služba Pomìr køes anství k ženì Pomìr ženy ke køes anství Pohlavní mravy islámu II. ŽENA A RODINA VE STØEDOVÌKU 611 Vznik mìš ana Žena podle starofrancouzské epiky Dvorská doba Patriarchální mravy III. HOSPODÁØSKÉ A SOCIÁLNÍ PØÍÈINY ROZKVÌTU STØEDOVÌKÉ PROSTITUCE 618 Rozdíl mezi východem a západem Velký nadbytek žen Zákazníci prostitutek Špatní lidé a lidé koèovní Prostituce na jarmarcích, slavnostech, rytíøských turnajích, snìmech, koncilech Poutnické výpravy Køižácké výpravy a vojenství Prostituce v lázeòství Nevolní lidé Obchod s dìvèaty Kuplíøi a pasáci IV. ŽENA A RENESANÈNÍ IDEÁLY 631 Renesance jako revoluèní proces Peníze Ideál nové krásy Kult ženských òader Omlazovací studny Omlazovací prostøedky Kult nahoty Frivolnost Renesanèní obleèení V. LÁSKA A MANŽELSTVÍ V RENESANCI 643 Konvenèní støedovìké manželství Nové právo na lásku Renesanèní smyslnost Žehnání manželského lože a veøejné soulože novomanželù Noèní hlad Ložní sousto Domnìlá milostná nenasytnost Hodnota panenství Výroba panenství Vyhánìní plodu Noci na zkoušku Láska a milostné dotyky Obnažovací smìlost Renesanèní hry a tance Povaha renesanèního manželství Boj o kalhoty a muž pod pantoflem Manželská vìrnost Sekty a pohlavní život Manželská nevìra Panské cizoložství Rytíøská milostná služba Šlechtická romantika Selská skuteènost Lancknecht a žena Pás cudnosti VI. ŽENA VE SPOLEÈNOSTI A KULTURNÍM RENESANÈNÍM ŽIVOTÌ 678 Pøástky Lázeòský život Spoleèenské hry a tanec Lidové slavnosti Renesanèní mluva Vážné divadlo Øeè pøísloví, hádanek a dopisù Nová literatura Satira Erotická stránka pøedmìtù denní potøeby Krèmy a hostiny Erotika v náboženských projevech VII. ŽENA A CÍRKEVNÍ POHLAVNÍ ŽIVOT 695

16 Mnišská a klášterní instituce Rozklad církve v renesanci Celibát a konkubinát Farské kuchaøky Knìžské manželství Klášterní erotika Rozmaøilost církevní hierarchie Zpovìï VIII. STØEDOVÌKÉ A RENESANÈNÍ NEVÌSTKY 707 Prostituce jako státní zøízení Poloha støedovìkých nevìstincù Vnitøní zaøízení nevìstince Pøíjmy z nevìstincù Dozor a øády Poèet nevìstek Jména nevìstek Svìtice a patronky nevìstek Klienti nevìstincù, vladaøi a prostituce Povyk, rvaèky a skandály ve støedovìkých nevìstincích Volné nevìstky Východní prostituce Lázeòská prostituce Poulièní a koèovná prostituce Vojandy Poèestná kurtizána a grande puttana Obchodní povaha nevìstek Úøady a prostituce Sociální opovržení nevìstkou a zvláštní obleèení Hygiena støedovìké prostituce Domy kajícnic Teoretický odpor k prostituci Panské mužské právo Rozmach syfilidy Bludy kolem syfilidy IX. STØEDOVÌKÁ ŽENA A MATEØSTVÍ 733 Klíèící život Zákony proti vyhánìní plodu Neposkvrnìné poèetí Rùzné støedovìké názory spojené s plozením Medikamenty pro tìhotné ženy Délka tìhotenství Porod mrtvého dítìte Støedovìké babictví a porodnictví Anglické babictví Francouzské babictví Holandské babictví Køest dítìte v mateøském tìle Císaøský øez Porod zadnicí Povìry a praktiky spojené s vypuzením lùžka Støedovìká nedìlka Pokoj nedìlky a jeho zneuctìní Kolem úvodu X. OD ÈISTÉ PANNY K ÈARODÌJNICI 759 Panny zasvìcené bohùm Køes anský kult panenství Panenství podle lidového názoru Pou ové muslimské manželství Panny do pluhu Askeze Náboženskomystická erotika Smilstvo v klášterech Inkubové a sukkubové Kladivo na èarodìjnice Pøíèiny èarodìjnického šílenství Víra ve zlé démony Znehodnocení ženy Rejstøík èarodìjnických kouzel Neukojené ženy Milostná kouzla Èarodìjnická mast Pohlavní moment Pùldruhého století hrùzy Erotická posedlost ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ 779 I. ŽENA MODERNÍ A ABSOLUTISMUS 780 Absolutismus Vykoøis ování poddaných Ráj vládnoucích Galantnost Galantní Venuše Ženský ideál galantní doby Kult òader Kult ženské nohy, hýždí a klínu Obleèený èlovìk Galantní móda Galantní dekoltáž Obrouèková suknì Dessous a retroussé Luxus v módì II. O GALANTNÍ LÁSCE A GALANTNÍM MANŽELSTVÍ 802 Galantní milostný pomìr Pohlavní pedagogika Vysoká škola lásky Koketerie a flirt Lever Raný pohlavní styk a zájem o panenství Aby se nic nestalo Vydráždìná ženská smyslnost Povaha oficiálního manželství Malomìš ácký manželský ideál Sòatková anonce Snadnost sòatku Prodávání žen Cizoložství Zpustlík Galantní dobrodružství Pohlavní orgie Podíl církve Milostné pomùcky III. MILOSTNICE A NEVÌSTKY 838 Láska jako zboží Kult milostnic Prostituce za ancien régimu Úèast dìtí v prostituci Nevìstince Láznì, taneèní sály a kavárny Kuplíøství Potírání prostituce Venerické choroby IV. ŽENA A GALANTNÍ ZÁBAVY 851 Hostince a lázeòský život Lidové zábavy, trhy a pouti Veøejné popravy Zábavní parky a tance Divadlo Galantní øeè a literatura Kult neøesti V. ŽENA V BURŽOAZNÍ SPOLEÈNOSTI IDEÁLY A PRAXE 861

17 Milostný ideál nové doby Dostaveníèkové domy Bytové pomìry Mravní pokrytectví Satira na mravní pokrytectví Estetický ideál Zralá žena Obèanská móda Krinolina VI. LÁSKA A MANŽELSTVÍ V BURŽOAZNÍ SPOLEÈNOSTI 885 Sòatkové zprostøedkovatelny a sòatková inzerce Sòatky podle jména Sòatky dolarových princezen Koketerie a flirt Polopanna a garsonka Barevný flirt Erotika dìlníkù Erotika venkova Volná a bohémská láska Pohlavní nevìdomost Milostné umìní Omezování porodù Andìlíèkáøství Mateøství a stát Rozpor mezi manželstvím a láskou Manželská nevìra Krach manželství Pohlavní žárlivost Pohlavní orgie Zneužívání nezletilých VII. PROSTITUCE V BURŽOAZNÍ SPOLEÈNOSTI 917 Novodobá prostituce Nezletilé prostitutky Pasáctví O bordelové prostituci Obchod s dìvèaty Vznešená kokota Pohlavní choroby Reglementace prostituce Policie a prostituce Donašeèství Mravnostní policie VIII. NOVODOBÁ JAPONSKÁ PROSTITUCE 940 Jošiwara a estetická stránka japonské prostituce Tradice japonské prostituce Èajovny Obchody kuplíøù a bordeláøù Døívìjší druhy japonských prostitutek Úèesy a obleèení døívìjších japonských prostitutek Vystavování Evropan v japonském nevìstinci Gejši Zákony, pøedpisy a smlouvy Osvobození z nevìstince a sebevraždy døívìjších japonských prostitutek Syfilis v Japonsku Jošiwarské slavnosti Kouzla a povìry Legendy Jošiwara po roce 1918 Gejša po roce 1918 Tajná prostituce a japonské prostitutky v cizinì Typická aféra IX. ROZKLAD RODINY 980 Rozklad šlechtické velkodomácnosti Malorodina Oslabení rodinných funkcí Zmìnìný pomìr mezi mužem a ženou Dùsledek diferenciace žen Zmìna pomìru mezi rodièi a dìtmi Znehodnocení manželství Nechu ke sòatkùm Manželství a kultura Individualismus a individualizace Spoleènost a funkce rodiny X. VÝVOJ DIFERENCIACE A EMANCIPACE ŽEN 996 Pohlavní diferenciace a diferenciace mužù a žen Vývoj postavení ženy Ženy ve francouzské revoluci Marry Wollstonecraftová Vpád mìš anských žen do odborné práce Ženské hnutí za vzdìlání Spojené státy americké Anglie Francie Nìmecko Švédsko, Norsko a Dánsko Rusko Další evropské zemì (Finsko, Belgie, Holandsko, Švýcarsko, Itálie, Španìlsko, Portugalsko, Turecko, Rumunsko) Rakousko-Uhersko Mimoevropské zemì Pøíèiny boje mìš anských žen o vzdìlání a zamìstnání Cenìní ženské práce Dìlnická ženská práce Odpor proti dìlnicím Vykoøis ování dìlnické ženy Ženské dìlnické hnutí Ženské odborové organizace XI. ZÁVÌR 1025 Mravní pokrok Emancipace ženy a psychoanalýza Volná láska Láska ve dvacátých letech 20. Století Autorova ideální pøedstava OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU 1033 Žena se zaèleòuje do pracovního procesu Tøicátá léta Žena ve váleèných letech Pováleèná žena Zaèátek a konec emancipace èeskoslovenské ženy Podíl žen v na trhu práce ve svìtì pøed rokem 1989 Omyl ženy 20. Století S èím je žena 20. století stále nespokojená Feminismus Feminismus v USA Hnutí proti sexismu Pokrytectvím americké morálky k totalitì: sexual harassment Prostituce v èeských zemích po roce 1989 Feminismus v èeských zemích po roce 1989 Pracovní diskriminace Ideál krásy konce tisíciletí

Evolucionisté a příbuzenství

Evolucionisté a příbuzenství Evolucionisté a příbuzenství Základní příbuzenské termíny Příbuzenství vztah na biologickém základě, přesto se jedná zejména o sociokulturní jev (důležitější je status, než biologická podstata). Funkce:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Èást druhá ŽENA STAROVÌKÁ

Èást druhá ŽENA STAROVÌKÁ Èást druhá ŽENA STAROVÌKÁ I. ŽENA, RODINA A LÁSKA V PATRIARCHÁLNÍ DOBÌ Vznik soukromého vlastnictví a pøedevším shromažïování bohatství v rukou jednotlivých mužù, rozkvìt rodiny jako absolutního mužova

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr.

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr. Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly Autorka doplòku Dr. Evženie Klouèková Èást první ŽENA PØÍRODNÍ ÚVOD O ŽENÌ VŠEOBECNÌ Ve svìtle antropologicko-etnologického,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr.

Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY. Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly. Autorka doplòku Dr. Stanislav K. Neumann DÌJINY ŽENY Populárnì sociologické, etnologické a kulturnì historické kapitoly Autorka doplòku Dr. Evženie Klouèková Èást první ŽENA PØÍRODNÍ ÚVOD O ŽENÌ VŠEOBECNÌ Ve svìtle antropologicko-etnologického,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Symbolika zvíøat I. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 8 tercie osmiletého studia

Symbolika zvíøat I. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 8 tercie osmiletého studia Symbolika zvíøat I. VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 8 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Symbolika zvíøat I. Symbol - znak

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ

Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ Èást ètvrtá ŽENA NOVODOBÁ A MODERNÍ I. ŽENA A ABSOLUTISMUS Když se s vývojem zámoøského obchodu, tedy hlavnì po objevení Ameriky, zaèal kupec snažit o vykoøis ování celého svìta, musel si zajistit záruku,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 2 MUDr. Stanislav Trèa,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

90. léta 19.století konec první světové války

90. léta 19.století konec první světové války 90. léta 19.století konec první světové války UDÁLOSTI FAKTA 1870 první vatikánský koncil (dogma o neomylnosti papeže) jako reakce vznik nových církví (m.j. starokatolické) pesimismus ve věcech víry 1871

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Jsme v dobì postkomunistické, o které autor knihy Dìjiny ženy pravdìpodobnì ani nevìøil, že pøijde. Komunisté v dìjinách ženy zpùsobili zásadní obrat v žádných jiných

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Stručná historie geografie. Otakar ČERBA

Stručná historie geografie. Otakar ČERBA Stručná historie geografie Otakar ČERBA Uplatnění geografických znalostí Obchodní cesty Vojenská tažení Náboženské poutě Stavba obydlí Zemědělská výroba Těžba surovin Zakreslování jednoduchých plánků lovišť

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

17. Za památnými stromy Nového Mìsta

17. Za památnými stromy Nového Mìsta Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: 1 17. Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem

Více

Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ

Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ Èást tøetí ŽENA STØEDOVÌKÁ A RENESANÈNÍ I. ŽENA A NÁBOŽENSTVÍ V pøedešlém svazku tohoto díla jsme vidìli, že všechna velká náboženství vzniklá v patriarchálních pomìrech byla pouhým odleskem otcovskoprávního

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Jana Valentová 2 Analysis of motives of selected segments to participation in outgoing tourism Abstract The article presents the

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více