Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015"

Transkript

1 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 VLIV PATOLOGICKÉ BAKTERIÁLNÍ TRANSLOKACE NA TEPLOTNÍ SINGULARITU TRÁVICÍ SOUSTAVY LABORATORNÍHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU V PROCESU ALGOR MORTIS Dominika BURDÍKOVÁ Univerzita Tomáše Bati Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi Zlín 23. dubna 2015

2 FAI UTB ve Zlíně Klíčová slova: bakterie, forenzní kriminalistika, játra, bakteriální translokace, exotermické reakce Anotace: Výzkumná práce je zaměřená na zkoumání mikroorganismů uvnitř střevní mikroflory a jater laboratorního biologického materiálu se zaměřením na identifikaci aerobních a anaerobní mikroflory, např. Aerococcus viridans, Micrococcus luteus, Staphylococcus xylosus, Pasteurella pneumotropica, Staphylococcus aureus, Staphylococcus nepalensis. Statistickou verifikací byla provedena analýza výše uvedené mikroflory a její vliv na změnu tělesné teploty v procesu smrti biologického materiálu. Verifikací a validací získaných hodnot práce vyústila k odbornému závěru v oblasti vlivu translokace a nekotrolovatelnému zaplavení mikroflory vyšetřované střevní oblasti laboratorního materiálu. Na základě výsledků tohoto zkoumání je prezentován význam a následné využití dané problematiky v oblasti forenzní kriminalistiky. 2

3 Obsah Úvod 4 1. Forenzní vědy Daktyloskopie Forenzní antropologie Forenzní balistika Forenzní entomologie Forenzní chemie Soudní lékařství Forenzní psychologie Forenzní písmoznalectví Forenzní genetika Bakterie Aerobní a anaerobní bakterie Grampozitivní a gramnegativní bakterie Aerococcus viridans Escherichia coli Micrococcus luteus Pasteurella pneumotropica Staphylococcus xylosus Staphylococcus aureus Staphyloccocus napalensis Stanovení času v procesu Algor mortis Odběr a analýza vzorků Bakteriální rozbor... 9 Závěr 12 Literaura Příloha č. 1 bakteriologické vyšetření ze dne Příloha č. 2 bakteriologické vyšetření ze dne

4 Úvod V předložené výzkumné práci prezentuji problematiku bakteriálního rozboru jaterní tkáně biologického laboratorního materiálu v době úmrtí. Uvedený výzkum spadá do odvětví forenzní kriminalistiky, která řeší kriminální činnost pomocí vědeckých poznatků, výzkumů a různých chemických, biologických a jiných rozborů. Konkrétně zde bude využita část forenzní medicína. V této oblasti se zaměříme především na aerobní a anaerobní bakterie, což představuje vyšetřovanou oblast peritoneální dutiny jaterní oblast. Hlavní testy jsou založeny na bakteriologickém vyšetření, především na přítomnost aerobních a anaerobních bakterií a konkrétních kmenů výše uvedených bakterií kmenů rodu Firmicutes. Výzkum byl prováděn na potkanech (laboratorního biologického materiálu), kteří nejsou speciálně vyšlechtěni k jiným účelům. Testy probíhaly bezprostředně po smrti, ale také několik hodin po smrti laboratorních vzorků z důvodu zaplavení jaterní hmoty bakteriální florou. Disproporce u těchto vzorků jsou především v množství nakultivovaných bakterií. 1. Forenzní vědy Forenzní vědy jsou takto označovány podle latinského slova forensis znamenající fórum. V dávném Římě se řešení trestných činů prezentovalo na veřejných fórech, proto toto označení. V českém jazyce se slovo forenzní často nahrazuje slovem soudní. Forenzní vědy se zabývají problematikou kriminalistky. Tyto vědy dopomáhají k vyšetřování a odhalování v oblasti kriminalistiky a to pomocí aplikací specifických metod na vědeckém základě. Forenzní vědy se rozvíjí společně s všeobecným pokrokem. U těchto věd je třeba jak vědeckých poznatků, tak i logických úsudků a dedukcí, aby jednotlivá fakta, vyplývající z vědy dávala celek a tak mohla vyřešit kriminální případy. Forenzní vědy tvoří rozsáhlou oblast vědy, která se neustále posouvá kupředu, je proto nutné tyto vědy nějak dále dělit, abychom se mohli podrobněji zaměřit na určitou problematiku. Dělení forenzních věd: daktyloskopie, forenzní antropologie, forenzní balistiky, forenzní entomologie, forenzní chemie, forenzní medicína (= soudní lékařství), forenzní psychologie, forenzní genetika, písmoznalectví. 1.1 Daktyloskopie Daktyloskopie se zabývá kožními papilárními liniemi na prstech, dlaních a chodidlech. Každý člověk má tyto linie specifické a jedinečné. Linie zůstávají téměř neměnné po celý život, mění se jen jejich délka v průběhu růstu. Avšak uspořádání a tvary těchto linií jsou neměnné. V kriminalistice je využívána pro identifikaci osob. Tato metoda je velmi používaná nejen díky své přesnosti a jednoduchosti, ale i díky nízkým nákladům. Otisky prstů člověk zanechá všude, čeho se dotkne, protože kůže je mastná a zpocená a díky těmto vlastnostem kůže se zachytí na různých materiálech. Při sejmutí otisků s doličného předmětu se pak otisk porovnává buď s databází, nebo 4

5 s konkrétním podezřelým jedincem. Porovnání musí provádět expert a otisky se musí shodovat v minimálně 10 markantech (změny v průběhu papilárních linií). 1.2 Forenzní antropologie Forenzní antropologie - jedná se o aplikaci biologické antropologie v kriminalistice. Toto odvětví se zabývá zejména rozpoznáváním a identifikací lidských ostatků. Úzce souvisí s oborem soudního lékařství. Forenzní antropologie se zabývá převážně jen kosterními ostatky. 1.3 Forenzní balistika Balistika se zabývá střelami. Forenzní balistika jako věda zkoumá pohyb střely hlavní, jaké stopy zanechá na projektilu, pohyb projektilu okolním prostředím a následně i prostředím, do kterého projektil vnikl. A jak se projektil chová po celou dobu průběhu střely (rotace, rychlost, trajektorie, konečný vzhled střely). 1.4 Forenzní entomologie Forenzní entomologie - věda vychází z poznatků o členovcích, převážně hmyzu. Nejvíce je zde využito znalosti vývojových stadií hmyzu, díky kterým je možné určit dobu úmrtí, jde zjistit, zda došlo k manipulaci s tělem apod. 1.5 Forenzní chemie Forenzní chemie se využívá především ke zjišťování neobvyklých látek v těle. Pomocí uvedené metody lze odhalit, zda neměla oběť v těle nějakou drogu, či jinou umělou látku (toxikologie). Zkoumáme však touto metodou nejen tělo, ale třeba i okolí prostředí, zda nebylo infikováno prostředí, kde bylo tělo nalezeno. 1.6 Soudní lékařství Soudní lékařství se zabývá, jak už je z názvu jasné, zdravotní stránkou těla. Provádí pitvy, u kterých se dá zjistit, zda byla oběť zavražděna, díky zhmoždění těla, zda se jednalo o zdravotní selhání bez cizího zavinění apod. Často toto odvětví vyžaduje i toxikologická vyšetření. 1.7 Forenzní psychologie V praxi se psychologie uplatňuje vytvořením znaleckých posudků, která určují psychický stav obviněných, zda netrpí psychickými poruchami. K vytvoření těchto posudků je nutná znalost psychologie, proto tyto posudky mohou vytvářet pouze kvalifikované osoby. Dále se využívá k vytvoření profilu pachatele. Díky faktům, které kriminalisté mají, psycholog pak sepíše, jak by mohl pachatel vypadat, co by to mohlo být za člověka po duševní stránce, za jakých poměrů pochází apod. 1.8 Forenzní písmoznalectví Jedná se o zkoumání písma a písemných projevů. Zkoumá se jak styl písma, tak i náklon, tlak na pero a další. Odborníci dokážou díky těmto poznatkům taky utvořit jakýsi profil pachatele. Zahrnuje také zkoumání pravosti podpisů. 1.9 Forenzní genetika Tato část forenzních věd se zabývá analýzou DNA a jejího následného porovnání. Díky výše uvedené analýze lze určit, zda je oběť člověk, či zvíře. V podstatě se jedná 5

6 o identifikaci části řetězce DNA, kterou označujeme jako identifikace RNA. Najdemeli u oběti stopy cizí DNA, pak je možné určit následně pachatele. 2. Bakterie Bakterie jsou jednobuněčné prokaryotické organismy. Nejčastěji mívají kokovitý (kulovitý) či tyčinkovitý tvar. Bakterie jsou nejrozšířenější organismy na světě. Doposud není znám celkový počet druhů bakterií. Bakterie lze nalézt prakticky všude kolem nás, ve vodě, vzduchu, půdě, organismech, jak vně, tak i uvnitř. Bakterie mají však různé ideální podmínky, ve kterých žijí a ve kterých se ideálně kultivují. Jsou velmi adaptabilní (přizpůsobivé) prostředí, ve kterém žijí. 2.1 Aerobní a anaerobní bakterie Aerobní a anaerobní bakterie patří mezi základní rozdělení bakterií, které reagují na množství kyslíku v prostředí, kde se níže uvedený kmen bakterie nachází. Aerobní bakterie se nacházejí v prostředí, které obsahuje zhruba stejné množství kyslíku, jako je v atmosféře. Aerobní bakterie striktně potřebují ke svému růstu kyslík, bez přístupu kyslíku tyto bakterie umírají. Anaerobní bakterie jsou naopak schopny přežít a kultivovat se i v prostředí bez přístupu kyslíku, avšak lépe se kultivují za přístupu kyslíku. 2.2 Grampozitivní a gramnegativní bakterie Při Gramově barvení je výsledkem zabarvení těchto bakterií modré, až modrofialové zabarvení. Toto zabarvení je způsobeno proteoglykanem a polysacharidy tvořící stěnu buněk, kterými prochází kyselina teichoová. Barvení probíhá pomocí krystalové violeti s Lugolovým roztokem. V tomto případě alkohol neprostoupí buněčnou stěnou a není schopný rozpustit komplex. Na druhé straně gramnegativní bakterie mají stěnu tvořenou protoglykanem a lipopolysacharidy. Při barvení dojde k vyplavení komplexu alkoholem a následnému odbarvení, což způsobí, že má bakterie růžové zbarvení. Ve své výzkumné činnosti jsem se zaměřila na níže uvedené grampozitivní a gramnegativní bakterie. 2.3 Aerococcus viridans Jedná se o grampozitivní, kataláza negativní koky s fermentatorním typem metabolismu, je chemoorganotrofní, fakultativně anaerobní až mikroaerofilní. Dobře roste na krevním agaru při optimální teplotě 37 C, jednotlivé buňky se vyskytují jednotlivě, často ale i ve dvojicích a tetrádách, jsou nepohyblivé. Na krevním agaru se jeví jako malé, nepigmentované, alfa-hemolytické kruhové kolonie. A. viridans byl popsán jako jediný druh rodu Aerococcus. Poté bylo identifikováno dalších 6 druhů. A. viridans bývá spojován s různými lidskými infekcemi, jako je endokarditida, infekce močových cest, artritidy nebo meningitidy, je častým původcem nozokominálních infekcí. Běžně se roznáší vzduchem. Tento druh je také patogenem korýšů, zejména humrů a bývá často asociován s otravou krve u mořských želv. A. viridans byl také izolován z mléka krav se subklinickou mastitidou a byl spojen se septikémií u imunodeficitních myší. 2.4 Escherichia coli E. coli je jeden z nejznámějších a nejběžnějších mikroorganismů. Jedná se o modelový organismus, na kterém byly prozkoumány a popsány jevy jako bakterialní konjugace či replikace DNA. 6

7 Jedná se o pohyblivé, gramnegativní, nesporulující tyčky, 2-3 μm dlouhé a 0,5-0,8 μm široké. Vyskytují se jednotlivě nebo po dvojicích, jsou pohyblivé peritrichálními bičíky. Mají jak respiratorní, tak fermentatorní typ metabolismu, živí se chemoorganotrofně. Rostou na běžných půdách, kde se jeví jako drobné kulaté kolonie, vykazují značnou biochemickou aktivitu - štěpí glukózu a laktózu za tvorby plynu, tvoří indol, neštěpí močovinu. E. coli je oxidáza negativní, kataláza pozitivní, metylčerveň pozitivní, citrát negativní. Optimální teplota růstu je 37 C. Je součástí přirozené střevní mikroflóry člověka a dalších teplokrevných živočichů, kde se působí jako užitečný komenzál. E. coli produkující enterotoxiny mohou způsobovat průjmy a jsou i častými původci infekcí močového traktu, nozokominálních infekcí včetně septikémií a meningitid. 2.5 Micrococcus luteus Zástupci tohoto druhu jsou grampozitivní koky i pravidelné nesporulující týčky. Vyskytují se ve dvojicích či tetrádách nebo taky v nepravidelných shlucích a řetízcích. Jsou to nepohyblivé, striktně aerobní mikroorganismy, které mohou produkovat karotenoidní pigmenty. Živí se chemoorganotrofně, mají respiratorní typ metabolismu, z cukrů produkují jen malé nebo žádné množství kyselin. Jsou kataláza a oxidáza pozitivní, mírně halotolerantní rostou na půdách s přídavkem 5% NaCl, jinak rostou na běžných půdách, kde se jeví jako drobné žlutě pigmentované kolonie, optimální růstová teplota se pohybuje mezi 25 C 37 C. Primárně se vyskytují na kůži savců včetně člověka, dále se nachází v prostředí (půda, voda, vzduch) a potravinách (maso). Obecně jsou považovány za nepatogenní mikroorganismy. 2.6 Pasteurella pneumotropica Zástupci druhu P. pneumotropica jsou gramnegativní, nepohyblivé tyčky až kokotyčky, někdy pleomorfního tvaru, velké 0,2 0,4 x 0,4 2 μm. Jednotliví zástupci čeledi jsou aerobní s různým stupněm mikroaerofilie nebo fakultativně anaerobní. Jedná se chemoheterotrofní organismy s jak respiratorním, tak fermentatorním typem metabolismu. P. pneumotropica dobře roste na Castanedyho médiu. Neroste na McConkey a deoxycholátovém médiu. Na čokoládovém agaru či agaru s přídavkem koňské krve jsou kolonie 1 mm velké, černošedé, s hladkým povrchem. Růst je charakteristický absencí hemolýzy. Produkují zápach obdobný jako u Haemophilus influenzae. Barví se gramnegativní. P. pneumotropica je důležitým patogenem drůbeže a hospodářských zvířat. Kolonizuje ale hlavně sliznice hlodavců, zejména sliznice horních cest dýchacích, dále pak sliznici nosohltanu, průdušnice, plic, pochvy, dělohy, střev, močového měchýře a dalších orgánů. P. pneumotropica může občas vyvolat také klinické poruchy u imunodeficitních zvířat. Je důležitým oportunním patogenem u laboratorních myší a potenciálně invazivním patogenem, který způsobuje onemocnění, jako je zápal plic, periorbitální a podkožní abscesy a záněty spojivek. Infekce mohou probíhat také asymptomaticky. 2.7 Staphylococcus xylosus S. xylosus vykazuje stejné morfologické, fenotypové i biochemické vlastnosti jako předchozí dva rody stafylokoků (S. aureus a S. nepalensis) 1μm, kulovitý tvar, růst na 10% NaCl při 30 C 37 C, grampozirivní, pohyblivý nesporulující, chemoorganotrofní, fermentace i respirace, kataláza pozitivní, oxidáza negativní, redukuje nitráty. Tento druh je ale koaguláza negativní. Příležitostně se vyskytuje na kůži 7

8 člověka a primátů. Je běžně izolován z kůže jiných savců, jejich produktů a z prostředí (půda, písek, voda), zřídka pak z infekcí člověka a zvířat. 2.8 Staphylococcus aureus S. aureus je asi 1μm mikroorganismus kulovitého tvaru, vyskytuje se jednotlivě, ve dvojicích, tetrádách či nepravidelných shlucích. Typický je růst stafylokoků ve shlucích tvaru hroznu. Barví se grampozitivně, je nepohyblivý, nesporulující, fakultativně anaerobní. Živí se chemoorganotrofně, metabolismus má jak respiratorní, tak fermentatorní. Kolonie jsou obvykle neprůhledné, bílé až krémové barvy, občas žluté až žlutooranžové. Kataláza pozitivní, oxidáza negativní, redukují nitráty. Rostou v přítomnosti 10% NaCl, optimální teplota růstu se pohybuje mezi 30 C 37 C. Stafylokoky jsou všudypřítomné bakterie, jejich výskyt je primárně vázán s kůží, kožními žlázami a sliznicemi širokého spektra teplokrevných obratlovců, kde se uplatňuje jako běžný komenzál. Dále jsou často izolovány z různých potravin živočišného původu (maso, mléko, sýr) a z nejrůznějších zdrojů v prostředí jako je půda, voda, písek a prach. S. aureus je zřejmě nejúspěšnější lidský patogen, který zapříčiňuje velké spektrum onemocnění od nejběžnějších hnisavých onemocnění kůže, abscesů až po sepse a alimentární intoxikace. Má pozitivní koagulázu volnou i vázanou. 2.9 Staphylococcus napalensis S. nepalensis vykazuje stejné morfologické, fenotypové i biochemické vlastnosti jako předchozí rod stafylokoka (S. aureus) 1μm, kulovitý tvar, růst na 10% NaCl při 30 C 37 C, grampozirivní, pohyblivý nesporulující, chemoorganotrofní, fermentace i respirace, kataláza pozitivní, oxidáza negativní, koaguláza negativní, redukuje nitráty. Často se vyskytuje v gastrointestinálním traktu a výkalech teplokrevných savců. Uplatňuje se zejména v organismu netopýrů a může být příčinou zoonotických infekcí přenášených těmito živočichy sloužících jako rezervoár bakterií. Je potenciálním patogenem člověka byl izolován z lidského močového traktu a moči. Z humánního klinického materiálu bývá izolován jen velmi sporadicky. Jeho klinický význam zatím není zcela jasný. 3. Stanovení času v procesu Algor mortis Jak již bylo výše uvedeno, pro vyšetření kriminálního případu, kde se jedná o Algor mortis (s doplňujícím procesem Rigor Mortis), je důležité stanovit čas úmrtí. Pro toto stanovení se využívá forenzních věd. Existuje více metod, jak tento čas stanovit. Je třeba nejprve ohledat zemřelého a okolí, v němž se tělo nachází. Je vhodné změřit teploty nejen těla, ale také teplotu okolí. Teplota těla se často měří pomocí rektální sondy. U zavádění sondy je však dbát na více aspektů. Nesmí se nikterak porušit konečník, kde sonda vstupuje. Výše uvedená metoda je dobrá, ale ne vždy použitelná. Mnohem lépe by se dal určit čas úmrtí pomocí teploty uvnitř střevní mikroflory a především jater Lobus sinister a L. dexter (jedná se o biologický lidský materiál). Z důvodu funkce heparu se do této žlázy dostává mnoho bakterií. Jak už z potravy, tak při detoxikaci organismu. Avšak velké množství šíření bakterií do jater je časté i při traumatu. Při poranění jater se bakterie dostávají dovnitř přímo díky otevřené ráně. K infikaci jater bakteriemi lze však dosáhnout i při nepřímém poranění žlázy, tj. sekundární bakteriální infekce hematomu, který vznikl v důsledku úrazu. Po úmrtí dochází v oblasti heparu ke zvýšené bakteriální translokaci, která má exotermické účinky. Díky těmto účinkům se zvyšuje teplota vyšetřované oblasti a 8

9 v tomto případě, nemůžeme aplikovat Henssgeho diagram např. pro stanovení času smrti lidského organismu. Vliv bakterií nám tímto změní průběh diagramu. 4. Odběr a analýza vzorků V praktické části jsem se zabývala odběrem vzorků biologického materiálu a následné analýzy těchto vzorků. Jako biologický materiál byli použiti potkani, bez speciálního bakteriologického šlechtění. 4.1 Bakteriální rozbor Dne a byl zakoupen laboratorní materiál. Potkani byli následně humánně usmrceni a to v časech 9:10 a 9:25. Vzorek č. 1,2 a 3 byl usmrcen v prvním zmíněném čase (9:10), vzorek 4 a 5 o 15 minut později, tj. 9:25. Následně byly odebrány potřebné bakteriologické odběry z vnitřní tkáně středního laloku jater. U každého vzorku byl proveden bakteriologický výtěr sterilně (na každý vzorek byla použita nová sterilní čepel skalpele), aby nedošlo ke znehodnocení vzorku a zamoření jinými bakteriemi. Odběry byly provedeny v 10:00 hodin, tedy necelou hodinu po smrti biologického laboratorního materiálu. Tyto vzorky byly bez jakéhokoli bakteriologického nálezu. V játrech nebyly nakultivovány aerobní ani anaerobní bakterie. Vzorek č. 1 až 5 tak byly bez výsledků pro následnou analýzu dané problematiky. Obrázek č. 1 Dne byly opatřeny další vzorky laboratorní biologického materiálu. Potkani byli usmrceni téhož dne a to v časech: vzorek č. 1 14:40, vzorek č. 2 14:45, vzorek č. 3 14:20, vzorek č. 4 14:50, vzorek č. 5 15:00. I u těchto vzorků byly odebrány bakteriologické vzorky z vnitřní tkáně středního laloku jater. Odebrání vzorků bylo stejné, jako u minulého pokusu. Tentokrát však byly vzorky 9

10 odebrány nikoli bezprostředně po smrti, ale až po 18-ti hodinách po době úmrtí. Vzorky byly v době mezi smrtí a odběry uloženy při stálé teplotě 10 C ± 0,8 C. Obrázek č. 2 Čtyři z těchto pěti vzorků byly opět bez bakteriálního nálezu. U vzorku č. 4 byl pozitivní nález na anaerobní bakterie. Zde byla identifikována výše zmíněná bakterie Escherichia coli (viz odstavec 2.4.). Díky pozitivnímu nálezu bakterií bylo možné měřit teplotu po smrti vzorku. V případě, že by nebyla prokázána přítomnost bakterií v játrech, nebylo by možné provést následné měření. Teplota byla měřena pomocí infrakamery. Měření bylo prováděno po 5 minutách (viz Tab. č. 1). Teplota byla měřena ve vyšetřované oblasti. Na základě těchto naměřených hodnot bylo možné dále provést vyhodnocení a analýzu získaných hodnot. Data byla vynesena do grafu (Graf č. 1). 10

11 Graf č. 1 Závislost změny teploty na čase Měření změny teploty laboratorního biologického materiálu v průběhu času Čas (min) Teplota ( C) 38,7 38,5 37,9 37,5 37,2 36,5 36,3 35,2 34,8 33,5 33,1 32,5 31,7 Čas (min) Teplota ( C) 30,3 29,8 28,4 28,0 27,6 27,3 26,9 26,4 26,2 25,8 25,6 25,2 25,0 Čas (min) Teplota ( C) 24,7 24,4 24,1 24,0 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 22,8 22,7 22,6 22,5 Čas (min) Teplota ( C) 22,4 22,3 22,1 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,4 21,2 21,1 21,0 Čas (min) Teplota ( C) 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 Čas (min) Teplota ( C) 20,6 20,5 20,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,1 20,1 20,2 20,1 Tab. č. 1 Měření změny teploty Z naměřených hodnot je zřejmé, že teplota exponenciálně klesá až do určitého času. Od času 300 min od smrti se teplota začala zvyšovat z důvodu probíhajících exotermických reakcí uvnitř jater, kdy se začala bakteriální kultivace. Exotermickou reakci způsobují právě bakterie, které se kultivují (množí). K těmto reakcím dochází jen určitý okamžik. Lze vidět, že k růstu teploty dochází po dobu přibližně dvaceti minut (viz Graf č. 2). 11

12 Graf č. 2 - Výřez grafu č. 1- nárust teploty Měření teploty jater bylo provedeno vícekrát. Teplota začala stoupat při zaplavení bakterií vždy v přibližně stejném čase. Pro porovnání jsem vynesla do Grafu č. 3 více měřených vzorků. Jak lze vidět na grafu, k exotermickým procesům dochází vždy v přibližně stejném čase. Graf č. 3 Změna teploty v závislosti na čase Závěr Práce byla zaměřená na ovlivnění teploty jater aerobními a anaerobními bakteriemi při procesu Algor Mortis. I přes negativní výsledky prvního bakteriologického vyšetření se podařila prokázat přítomnost anaerobních bakterií v játrech. U bakteriologického rozboru není uveden způsob a doba kultivace, není možné určit, proč vzorky vyšly bez bakteriologického nálezu. Přítomnost bakterií v játrech je však zcela běžná. Pro pozitivní nález bylo možné provést následné měření teploty jater. Při zaznamenávání dat byla potvrzena teorie, že kultivace bakterií má exotermické účinky, které zapříčiňují zvyšování teploty. Z celé práce lze vyvodit závěr, že teorie zmíněná v úvodu práce byla potvrzena. Bakterie zapříčinily zvýšení teploty. Tyto výsledky by se daly následně aplikovat do forenzní 12

13 kriminalistiky, kde by se na základě dat teplotní singularity vyšetřované oblasti poměrně přesně stanovila doba úmrtí. Literaura [1] IVANKA, Ján. The Pathological Effect of Bacterial Translocation to the Henssge Nomogram. The Pathological Effect of Bacterial Translocation to the Henssge Nomogram DOI: /j.proeng Dostupné z: [2] RNDR. SEDLÁČEK, Ivo CSc. Taxonomie Prokaryot. 1. vyd. Brno: Typo Art Pres, ISBN [3] American Academy of Forensis Science. American Academy of Forensis Science [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Příloha č. 1 bakteriologické vyšetření ze dne

15 Příloha č. 2 bakteriologické vyšetření ze dne

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Tvorba biofilmů mikroorganismy problémy v potravinářských technologiích Michaela Vintrová Lucie Tomešová OBSAH Co je to biofilm? Složení biofilmu Bakteriální biofilmy Tvorba

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Lenka Dolejšová Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam Systém: Nadříše- Prokaryota Podříše - Nebuněční- viry

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více

Kriminalistická identifikace Podstata:

Kriminalistická identifikace Podstata: Kriminalistická identifikace Podstata: Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická chemie Označení materiálu:vy_32_inovace_fry14 Datum vytvoření:

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Bakteriální choroby zvěře

Bakteriální choroby zvěře Bakteriální choroby zvěře MVDr. Pavel Forejtek, CSc, Středoevropský institut ekologie zvěře Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_002. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_002 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Buňka Vyučovací předmět: Základy ekologie

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Legislativa Zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Díl 2 Ochranná dezinfekce,dezinsekce

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení

IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení IV. znalostní test zaměřený na kriminalistiku správné řešení 1. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování mají za úkol a) odhalovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,

Více

PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI. Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová

PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI. Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová PÉČE O CENTRÁLNÍ VENÓZNÍ KATETRY POMOCÍ KRYTÍ SCHLORHEXIDINEM NAŠE ZKUŠENOSTI Mgr. Hana Dusíková, DiS. Bc. Šárka Valentová Obsah přednášky: 1. Chlorhexidin a Tegaderm CHG 2. Dotazníkové šetření 3. Naše

Více

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888).

MIKROBIOLOGIE. Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS AUREUS bakteriální kmen dle ATCC 1260 (CCM 888). MIKROBIOLOGIE Veškeré testy jsou prováděny s těmito bakteriálními kmeny: Gramnegativní tyčinkovitá bakterie ESCHERICHIA COLI bakteriální kmen dle ATCC 9637 (CCM 2024). Grampozitivní kokovitá bakterie STAPHYLOCOCCUS

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls66153/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bactroban Nasal 20 mg/g nosní mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá mupirocinum 0,06

Více

izolovaných z hemokultur

izolovaných z hemokultur Identifikace mléčných bakterií izolovaných z hemokultur P. Švec 1, A. Ševčíková 2, M. Vancanneyt 3, I. Sedláček 1 1 Česká sbírka mikroorganismů, PřF MU, Brno 2 Fakultní nemocnice Brno 3 BCCM/LMG Bacteria

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Dermatoglyfy Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího gymnázia)

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc

Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti. Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření - požadavky a možnosti Válka I., Zedníková K. Ústav soudního lékařství FN Olomouc Toxikologická vyšetření Rezort MZ (klinická toxikologie) Rezort MV a MSp (forenzní toxikologie)

Více

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108

10.3.3 Biologie 106 10.3.4 Plemenitba a reprodukce 107 10.3.5 Výživa a krmení 108 10.3.6 Technika chovu 108 OBSAH strana 1. ÚVOD 12 1.1 Význam, historie a současné postavení chovu laboratorních zvířat...12 1.2 Definice základních pojmů 14 1.3 Systematické zařazení laboratorních zvířat...14 1.4 Klasifikace laboratorních

Více

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat

kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Jak zabránit kolonizaci kampylo-bakteriemi u brojlerových kuřat Wael Abdelrahman Odborný konzultant pro probiotika u drůbeže Jak zabránit kolonizaci kampylobakteriemi u brojlerových kuřat Obrázek 1. Campylobacter

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_VÝZNAM BIOLOGIE_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti patří mezi biologické vědy, které zkoumají živou přírodu hlavním předmětem zkoumání je člověk název je odvozen od řeckých slov: SOMA = TĚLO LOGOS = VĚDA, NAUKA Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci,

Daktyloskopie. identifikaci mrtvol neznámé totožnosti pokud ještě mají obrazce papilárních linií způsobilé k identifikaci, Daktyloskopie Pojem : Daktyloskopie je vědný obor, který zkoumá obrazce papilárních linií na vnitřní straně posledních článků prstů rukou, na dlaních a prstech nohou a chodidlech z hlediska zákonitosti

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH a.s. Přehled metod hodnocení

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Porušení zdraví změnou teploty

Porušení zdraví změnou teploty Porušení zdraví změnou teploty 1 Základní rozlišení Zvýšená teplota zevního prostředí Snížená teplota zevního prostředí Účinek místní (lokální) pouze na část těla Účinek celkový na celé tělo 2 Zvýšená

Více