CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CAA-PI-027 strana 0 změna č. 0 PŘEVOD ZAHRANIČNÍCH PRŮKAZŮ PILOTA NA ČESKÝ"

Transkript

1 číslo změny/ číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti datum záznamu a podpis Rozdělovník výtisků podléhajících změnové službě: ÚCL/PIILP, ÚCL/PIpiloti, ÚCL/IL, ÚCL/PIIZLP, ČSA, Fischer Air, Travel Servis, ABA Air, všechny FTO v ČR, VŠDS Seznam platných stran název strana platná od změna Změny a opravy, seznam platných stran a zkratek Úvod Požadavky Úlevy z výuky a výcviku Potvrzovací protokol Seznam použitých zkratek ACR akrobacie (aerobatics) ATP dopravní pilot (airline transport pilot) ATPL průkaz dopravního pilota (Airline Transport Pilot Licence) CAA letecký úřad (civil aviation authority) CPL průkaz obchodního pilota (Commercial Pilot Licence) DŘ dvojí řízení FCL Způsobilost letových posádek (Flight Crew Licensing) FI letový instruktor (flight instructor) FTO organizace pro letový výcvik (flight training organisation) ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Av. Organisation) IFR pravidla letu podle přístrojů (instrument flight rules) IL Inspektorát letů ILP Inspekce leteckého provozu IR přístrojová kvalifiace (instrument rating) IZLP Inspekce způsobilosti leteckého personálu JAA Sdružené letecké úřady (Joint Aviation Authorities) JAR Společné letecké předpisy (Joint Aviation Requirements) LR Letecký rejstřík MCC výcvik součinnosti v posádce (multicrew cooperation) ME vícemotorový (multipilot) MPA vícepilotní letoun (multipilot aeroplane) PAR para výsadky (para drops) PI Provozní inspektorát PIC velící pilot (pilotincommand) PPL průkaz soukromého pilota (Private Pilot Licence) RF registrované zařízení (registered facility) SE jednomotorový (singlepilot) SFI syntetický instruktor (synthetic instructor) SPA jednopilotní letoun (singlepilot aeroplane) TOW aerovleky (aerotowing) TRI instruktor typové kvalifikace (type rating instructor) TRTO organizace pro typový výcvik (type rating training organisation) ÚCL Úřad pro civilní letectví VŠDS Vysoká škola dopravy a spojů CAAPI027 strana 0 změna č. 0

2 Úvod Tento postup vydaný ÚCL na základě požadavku JARFCL je platný pro pilotydržitele průkazu pilota ICAO vydaného v nečlenském státě JAA nebo ve státě, který je členemkandidátem JAA, a kteří žádají ÚCL o vydání průkazu pilota letounů nebo vrtulníků. Tento postup se nevztahuje na žadatele, kteří žádají o uznání platnosti zahraničního průkazu pilota, ani na držitele národního průkazu pilota letounů nebo vrtulníků vydaného ve členském státě JAA nebo průkazu JAA vydaného ve státě JAA, který byl doporučen pro vzájemné uznávání dokumentů vydaných podle předpisu JARFCL, a kteří žádají ÚCL o vydání průkazu pilota letounů nebo vrtulníků, viz JARFCL V těchto případech ale lze využít potvrzovací protokol z tohoto postupu. Při rozhodování, do které skupiny daný stát patří, se používá tabulka uvedená v postupu CAAPI017 Prodlužování a obnova platnosti kvalifikací podle JARFCL 1. Při vyřizování žádosti podle tohoto postupu se dodržují následující obecně platné zásady: 1. Žadatel musí splnit vstupní požadavky (totožnost, normální bydliště, platnost průkazu viz dále). 2. Žadatel může požádat o vydání pouze takového nebo nižšího druhu průkazu a kvalifikací, jichž je držitelem. 3. Žadatel na ÚCL vyplní příslušnou část potvrzovacího protokolu (viz dále). IZLP vyplní do potvrzovacího protokolu požadavky ÚCL stanovené podle tohoto postupu. Originál protokolu potom vydá žadateli a kopii si ponechá pro potřeby ÚCL. 4. Pokyn LR pro vydání průkazu pilota žadateli vydá IZLP poté, co žadatel doloží originálem potvrzovacího protokolu, zápisníkem letů a dalšími potřebnými doklady, že splnil stanovené požadavky. 5. Takto vydaný průkaz bude opatřen poznámkou, např. Převedeno ze slovenského průkazu / converted from Slovak licence, apod. Poznámka 1: Žadatel může dle vlastního uvážení postupovat i tak, že podle tohoto postupu požádá o vydání pouze některých kvalifikací, které získal v zahraničí. Další kvalifikace získá později běžným výcvikem podle JARFCL nebo obnovou podle postupu CAAPI017. CAAPI027 strana 1 změna č. 0

3 Požadavky Totožnost: Žadatel musí při podání žádosti na ÚCL prokázat svoji totožnost. Žádost tedy nelze podat poštou, em, nebo zprostředkovaně. Normální bydliště: Žadatel musí splňovat požadavek JARFCL (Normální bydliště). Žadatel o profesionální průkaz pilota musí podávat žádost prostřednictvím českého provozovatele. Tím splní i požadavek JARFCL Platnost průkazu: Žadatel musí mít svůj původní zahraniční průkaz pilota platný po dobu praktického výcviku podle tohoto postupu. Za splnění tohoto požadavku odpovídá vedoucí výcviku příslušné FTO. K provádění cvičných letů s instruktorem v FTO opravňuje žadatele zahraniční průkaz vydaný v souladu se standardy ICAO, platné zdravotní osvědčení podle JARFCL 3 a příslušný zápis v zápisníku letů od instruktora FTO. Prodloužení, případně obnovu platnosti zahraničního průkazu nebo jeho kvalifikací řeší letecký úřad, který průkaz vydal. Ve zvlášť odůvodněných případech (občan ČR nebo žadatel o občanství ČR, vzdálený stát vydání původního průkazu, průkaz s prošlou platností) ředitel inspektorátu ÚCL stanoví podmínky pro vydání průkazu žáka v ČR. Zdravotní způsobilost: Žadatel musí mít před zahájením výcviku na letadle platné zdravotní osvědčení vydané podle JARFCL 3. Zdravotní osvědčení může být vydáno i ve členském státě JAA, který byl doporučen pro vzájemné uznávání dokumentů vydaných podle předpisu JARFCL. Při rozhodování, do které skupiny daný stát patří, se používá tabulka uvedená v postupu CAAPI017 Prodlužování a obnova platnosti kvalifikací podle JARFCL 1. Kurz teorie: Žadatel musí absolvovat modulový kurz teoretické výuky pro druh průkazu a přístrojovou kvalifikaci, o které žádá. Žadatelé o vícepilotní typovou kvalifikaci musí absolvovat kurz ATPL. Totéž se doporučuje těm, kteří chtějí na vícepilotním typu pokračovat. Žadatel o instruktorskou kvalifikaci musí absolvovat kurz teoretické výuky pro instruktory. Z tohoto požadavku ÚCL uděluje úlevy podle tabulky uvedené dále. Praktický výcvik: Žadatel musí absolvovat modulový praktický výcvik pro druh průkazu a přístrojovou a instruktorskou kvalifikaci, o které žádá. Z tohoto požadavku ÚCL uděluje úlevy podle tabulky uvedené dále. Angličtina: Žadatel o přístrojovou kvalifikaci musí úspěšně absolvovat zkoušku z angličtiny IFR. Ostatní žadatelé musí úspěšně absolvovat zkoušku z angličtiny VFR, pokud nehovoří plynně česky nebo slovensky. Teoretická zkouška: Žadatel musí v každém případě úspěšně absolvovat teoretickou zkoušku podle JARFCL pro druh průkazu, přístrojovou a instruktorskou kvalifikaci, o které žádá. Úlevy se poskytují pouze z výuky, nikoliv ze zkoušky. Zkouška dovednosti: Žadatel musí v každém případě úspěšně absolvovat zkoušku dovednosti podle JARFCL pro druh průkazu, všechny typové, třídní, přístrojové a instruktorské kvalifikace, o které žádá. Úlevu z praktické zkoušky lze poskytnout pouze pro zkoušku dovednosti z kvalifikace SEP, pokud má žadatel kromě SEP ještě MEP, SET nebo vyšší typovou kvalifikaci. V ostatních případech se úlevy poskytují pouze z výcviku, nikoliv ze zkoušky. Kvalifikace pro zvláštní účely: Kvalifikace ACR, TOW a PAR, lze žadateli přiznat, pokud hodnověrně prokáže, že je jejich držitelem. CAAPI027 strana 2 změna č. 0

4 Úlevy z výuky a výcviku požadovaný průkaz nebo kvalifikace odpovídající požadavek JARFCL další kvalifikace nebo zkušenost požadavek s poskytnutou úlevou, který nahrazuje celou výuku a výcvik PPL D1 FCL NOC FCL (c) CPL CPL/ IR(ME) nebo (SE) D1 FCL 1.160/165(a)(4) D1 FCL 1.160/165(a)(2) IRnebo oprávnění pro VFR NOC včetně přeletů >500 PIC nebo prokázaný výcvik 25 DŘ CPL >500 PIC nebo prokázaný integrovaný výcvik CPL/IR celý výcvik CPL/IR ve VŠDS Žilina Opakování teorie, výcvik s FI v RF/FTO až do doporučení ke zkoušce teorie i dovednosti PPL. Výcvik není třeba. Teorie CPL 200. Získání kvalifikace NOC a cvičné lety s FI v FTO, minimálně 1 kontrolní let, až do doporučení ke zkoušce dovednosti CPL. Teorie ATP 650, pokud uchazeč výslovně nepožádá o CPL/IR 450, v tom případě by nemohl pokračovat na MPA. Výcvik s FI v FTOminimálně 30, až do doporučení ke zkoušce dovednosti CPL/IR. Teorie ATP 650, pokud uchazeč výslovně nepožádá o CPL/IR 450, v tom případě by nemohl pokračovat na MPA. Výcvik s FI v FTOminimálně 1 kontrolní let, až do doporučení ke zkoušce dovednosti CPL/IR. Teorie ATP 300. Výcvik s FI v FTO minimálně 1 kontrolní let, až do doporučení ke zkoušce dovednosti CPL/IR. CPL/ IR + typ MPA ATPL FI CRI IRI TRI SFI D1 FCL 1.160/165(a)(2) + JARFCL D1/2 FCL.240/295 FCL JARFCL D1/2 FCL.240/295 viz JARFCL >500 na MPA, existuje TRE pro daný typ MPA > na MPA jako PIC Teorie ATP 300. Výcvik MCC. Typový výcvik MPA. Výcvik MCC. Typový výcvik MPA. Výcvik MCC. Typový výcvik MPA vydán pouze CPL. Výcvik MCC. Typový výcvik MPA. individuelně dle zkušeností Poznámka 2: Výše uvedená tabulka postihuje pouze typické příklady. Ve vyjímečných případech může ředitel inspektorátu ÚCL přiznat další úlevy, musí však přitom dodržet zásady stanovené v JARFCL X.016. CAAPI027 strana 3 změna č. 0

5 POTVRZOVACÍ PROTOKOL č.j.: žadatel (jméno a příjmení) státní občanství / stát vydání průkazu průkaz (číslo / druh / kvalifikace) Žádá ÚCL o vydání průkazu a kvalifikací (viz CAAPI016): podpis žadatele vstupní požadavky ověření totožnosti normální bydliště (adresa / ) správnost údajů a platnost průkazu zdravotní způsobilost kurz teorie teoretická zkouška angličtina praktický výcvik zkouška dovednosti kvalifikace pro zvláštní účely PPL(A) PPL(H) CPL(A) CPL(H) ATPL(A) ATPL(H) Požadavky stanovil(a):... (datum, podpis, razítko) Poznámky: CAAPI027 strana 4 změna č. 0