PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank"

Transkript

1 PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

2 OBSAH Pojištění zneužití karet k platebním kartám Raiffeisenbank - Pojištění zneužití karet Základ 2 - Volitelné pojištění zneužití karet 6 Smluvní ujednání k cestovnímu pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank 11 Podmínky pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám Raiffeisenbank 17

3 Pojištění zneužití karet Základ Pojišťovna hradí vzniklé fi nanční ztráty, a to zpětně 48 hod. od telefonického nahlášení odcizení nebo ztráty karty typu Gold, Business. Ostatní typy karet jsou kryty od začátku dne, kdy jsou odcizení nebo ztráta karty telefonicky nahlášeny. Navíc za všechny transakce provedené po blokaci karty, a to i včetně transakcí s použitím PINu, nese odpovědnost banka v souladu s obchodními podmínkami banky. Pan R. nahlásil na nonstop linku ztrátu karty v úterý v hod. Příklad: Zneužití karty VISA Classic Pondělí hod. Pojistné kryje: Úterý V hod hod. nahlášení odcizení POJIŠŤOVNA BANKA Středa hod. Karta mu byla okamžitě zablokována. Od tohoto okamžiku přebírá odpovědnost za příp. zneužití jeho karty banka. Případné fi nanční ztráty vzniklé panu R. v úterý od do hod. kryje pojišťovna. K převzetí odpovědnosti dochází i v případě transakcí, při nichž byl použit PIN. Panu R. byla vydána nová karta k dalším nákupům. Pokud by pan R. nahlásil ztrátu nebo odcizení karty jiným způsobem, nese banka odpovědnost za příp. zneužití karty od středy od hod. a pojišťovna kryje případné ztráty zpětně celé úterý. 1. Počátek, konec a zánik pojištění 1.1 Počátek pojištění je stanoven na hod. dne následujícího po dni schválení žádosti o vydání karty, avšak ne dříve než v první den platnosti karty. 1.2 Pokud je ke kartě sjednáno pojištění, vztahuje se na všechny karty vydané namísto této karty. 1.3 Konec pojištění je stanoven na hod. dne zániku smluvního vztahu mezi pojištěným a bankou. 1.4 Dále pojištění zaniká: zrušením práva používat kartu v souladu s obchodními podmínkami banky, okamžikem zjištění podvodného jednání pojištěného v souvislosti s použitím karty, ve hodin dne, ve kterém byla pojištěným nahlášena ztráta nebo odcizení karty, a to jiným způsobem než telefonicky na lince k tomu určené ve smyslu obchodních podmínek banky, pokud nebyla vydána karta nová, okamžikem telefonického oznámení ztráty nebo odcizení karty na telefonní lince k tomu bankou určené ve smyslu obchodních podmínek banky, pokud nebyla vydána karta nová, posledním dnem platnosti karty, k níž se pojištění vztahuje, pokud nebyla vydána karta nová, dnem smrti pojištěného, uzavřením volitelného individuálního pojištění. 2. Podmínky pojištění 2.1 Pojištění může být poskytnuto pouze fyzické osobě, která uzavřela smluvní vztah s bankou, jež akceptovala žádost o vydání karty. 2.2 Tato osoba: souhlasí s platnou rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou mezi bankou a UNIQA pojišťovnou, a.s., všeobecnými pojistnými podmínkami UNIQA pojišťovny, a.s. a souhlas s nimi vyjadřuje svým podpisem v žádosti o vydání karty, souhlasí s poskytnutím pojistného plnění ve prospěch banky jako osoby oprávněné z uvedené pojistné smlouvy. 2 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 3

4 3. Oznámení pojistné události 3.1 V případě pojistné události je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu předat pojišťovně následující doklady: vyplněný formulář pojistitele Hlášení škody, kopii dokladu od Policie ČR o oznámení o ztrátě nebo odcizení karty nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě ztráty nebo odcizení karty a jejího následného zneužití, v případě, že k pojistné události došlo v zahraničí, je pojištěný povinen neprodleně ohlásit událost na nejbližším úředním místě k tomu určeném a pojišťovně doložit kopii dokladu o oznámení s úředním překladem do českého jazyka, kopii výpisu z účtu s vyznačením neoprávněných transakcí. 3.2 Pojišťovna si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, a přezkoumávat skutečnosti, jež považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. 3.3 Pojištěný je povinen poskytnout pojišťovně součinnost v případě, že uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. 4. Pojistné události a pojistné plnění 4.1 Pojistné plnění je vyplaceno do 15 dnů ode dne, kdy pojišťovna skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události a uznání povinnosti plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojišťovna sdělí jeho výsledky. 4.2 Pro platební karty typu Classic, Standard pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doložených výpisem z účtu, max. ve výši 10 tis. Kč za jednu zneužitou kartu, max. však ve výši 30 tis. Kč za všechny pojištěné karty jednoho držitele za pojistné období 1 roku. Pojištění se vztahuje na zneužití karty, ke kterým dojde od hodin dne, ve kterém pojištěný telefonicky nahlásil ztrátu/odcizení karty, a zažádal tak o blokaci karty, do okamžiku, kdy banka přebírá odpovědnost za případné zneužití karty v souladu s obchodními podmínkami pro vydávání a používání kreditních/debetních karet. 4.3 Pro platební karty typu Gold, Business pojišťovna poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí doložených výpisem z účtu, max. však ve výši 100 tis. Kč na jednu zneužitou kartu. Pojistné plnění bude pojištěnému poskytnuto max. 3x v pojistném období 1 roku, přičemž součet všech pojistných plnění nepřesáhne pojistnou částku na jednu kartu. Pojištění se vztahuje na zneužití karty, ke kterým dojde max. 48 hodin předtím, než pojištěný telefonicky nahlásil ztrátu/odcizení karty, a zažádal tak o blokaci karty, do okamžiku, kdy banka přebírá odpovědnost za případné zneužití karty v souladu s obchodními podmínkami pro vydání a používání kreditních/debetních karet. 4.4 Pojistným obdobím 1 roku se rozumí lhůta v trvání 365 dní, která začíná běžet počátkem pojištění. 4.5 V případě, že k neoprávněným transakcím došlo v zahraničí, bude částka rovnající se součtu neoprávněných transakcí přepočtena na české koruny. Pojistné plnění bude poskytnuto ve výši odpovídající transakci zaznamenané na příslušném výpisu z účtu. 5. Výluky a omezení Pojištění se nevtahuje zejména na jakákoli použití karty uskutečněná podvodným jednáním pojištěného či osobami blízkými pojištěnému (např. manžel, manželka, druh, družka, sourozenci) nebo v souvislosti s takovým jednáním. 6. Další informace o pojištění Další informace o pojištění získáte na bezplatné infolince banky , na internetových stránkách v kterékoli pobočce Raiffeisenbank nebo Vám je poskytne UNIQA pojišťovna, a.s., ve dnech pondělí až pátek od 8 do 18 hod., na své bezplatné infolince Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 5

5 Volitelné pojištění zneužití karet Výtah ze smluvního ujednání pro individuální pojištění pro případ zneužití karty 1. Úvodní ustanovení 1.1 Toto smluvní ujednání je určeno držitelům kreditních/ debetních karet (dále jen karta ) vydaných Raiffeisenbank a.s., na které se vztahuje pojištění proti vzniku fi nanční ztráty, a to pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty/ odcizení, pro případ odcizení hotovosti a pro případ ztráty/odcizení osobních dokladů a klíčů. Toto pojištění nahrazuje rozsah pojištění defi novaný rámcovou pojistnou smlouvou výše uvedené banky a UNIQA pojišťovny. 1.2 Pojištění se sjednává dle všeobecných pojistných podmínek VPP UCZ/ Účastníci pojištění: pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s., pojistník Raiffeisenbank a.s., pojištěný držitel karty, která byla vydána pojistníkem pojištěnému. 1.4 Pojištění se sjednává prostřednictvím pojistníkem stanovených tiskopisů jako je např. Žádost/smlouva o vydání karty. 1.5 Odchylně od VPP UCZ/05 pojištění nabývá účinnosti následující den (od 00:00 hodin) ode dne podání žádosti o sjednání pojištění ke kartě již předané pojištěnému nebo dnem převzetí nově vydané karty pojištěným a je platné do zániku (zrušení) karty nebo do doby zrušení pojištění pojištěným. Za zrušení karty se nepovažuje odevzdání karty s končící nebo ukončenou platností v rámci automatické obnovy platební karty. 1.6 Toto smluvní ujednání a VPP UCZ/05 jsou pojištěným k dispozici na všech obchodních místech pojistníka a na jeho internetové adrese. V případě požadavku pojištěného je pojistník povinen tyto dokumenty vydat v písemné formě. 2. Pojistná nebezpečí, rozsah připojištění 2.1 Pojištění proti vzniku fi nanční ztráty pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty/odcizení se vztahuje na krytí nákladů odpovídajících částce, která byla kartou protiprávně čerpána z účtu vedeného u pojistníka, včetně zachraňovacích nákladů na blokaci karty, pokud ho pojistník účtuje. Ztrátou/odcizením se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s platební kartou disponovat. 2.2 Pojištění pro případ odcizení hotovosti se vztahuje na krytí nákladů odpovídajících částce, která byla čerpána z účtu vedeného u pojistníka a která byla odcizena loupežným přepadením. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si hotovosti tak, že pachatel použil před výběrem nebo po výběru hotovosti na přepážce banky či z bankomatu proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. 2.3 Pojištění pro případ ztráty/odcizení osobních dokladů a klíčů se vztahuje na krytí nákladů, které je pojištěný nucen vynaložit na znovuzřízení osobních dokladů, došlo-li k jejich ztrátě/odcizení v souvislosti a současně se ztrátou/odcizením karty, resp. na krytí nákladů, které je pojištěný nucen vynaložit na znovuzřízení klíčů k budově, k bytu nebo k místnosti, v nichž má pojištěný trvalé či přechodné bydliště, došlo-li k jejich ztrátě/ odcizení v souvislosti a současně se ztrátou/odcizením karty. Ztrátou/odcizením se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s osobními doklady či klíči disponovat. Osobními doklady se rozumí platný občanský průkaz, platný pas, platný řidičský průkaz a platné osvědčení o technickém průkazu. 2.4 Pojistná částka pro pojištění vzniku fi nanční ztráty pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty/odcizení dle sjednané varianty činí: E 20: E 30: Kč E 40: E 50: Kč E 80: Kč Nad rámec těchto částek uhradí pojistitel i zachraňovací náklady na poplatek za blokaci karty ve výši 950 Kč, pokud ho pojistník účtuje. 6 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 7

6 2.5 Pojistná částka pro případ odcizení hotovosti činí Kč. 2.6 Pojistná částka pro případ ztráty/odcizení osobních dokladů a klíčů činí Kč. 2.7 Pojistné částky jsou horní hranicí pojistného plnění pojistitele pro jednotlivou variantu pojištění, pro uvedená pojistná nebezpečí, pro jednu kartu a pro jedno pojistné období. 3. Pojistná událost, pojistné plnění 3.1 Pojistnou událostí se rozumí fi nanční ztráta odpovídající částkám čerpaným z účtu, ke kterému byla karta vydána, z důvodu zneužití karty, ke které dojde maximálně 120 hodin před koncem dne, v němž pojištěný telefonicky nahlásil ztrátu/odcizení karty, a zažádal tak o blokaci karty. Pojistnou událostí však není finanční ztráta z neoprávněné transakce s použitím PIN. Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši rovnající se součtu neoprávněných transakcí, doložených výpisem z účtu, maximálně však do výše pojistné částky dle článku 2, odst. 4. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ztráta/odcizení karty byla pojištěným neprodleně oznámena Policii ČR či příslušnému úřednímu místu pro takováto oznámení, pokud došlo ke ztrátě/odcizení v zahraničí, a že pojištěný doručil pojistiteli kopii dokladu od Policie ČR, resp. zahraničního úředního místa o oznámení ztráty/odcizení karty nebo kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení v případě ztráty/odcizení karty a jejího následného zneužití. U zahraničních dokladů je pojistitel oprávněn požadovat úřední překlad do českého jazyka. 3.2 V případě odcizení hotovosti poskytne pojistitel pojistné plnění, maximálně do výše pojistné částky dle článku 2, odst. 5, pokud k odcizení hotovosti prokazatelně došlo loupežným přepadením nejdéle do dvou hodin po vybrání hotovosti na přepážce banky či z bankomatu nebo pokud byl pojištěný k výběru hotovosti při loupežném přepadení donucen, přičemž pojistnou událostí je i fi nanční ztráta z neoprávněné transakce s použitím PIN. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná událost byla pojištěným neprodleně oznámena Policii ČR či příslušnému úřednímu místu pro takováto oznámení, pokud došlo k odcizení v zahraničí, a že pojištěný doručil pojistiteli kopii trestního oznámení přijatého orgány činnými v trestním řízení a dále doručil kopii stvrzenky z bankomatu s vyznačením data a hodiny výběru hotovosti, popř. kopii výpisu z účtu k předmětné transakci. U zahraničních dokladů je pojistitel oprávněn požadovat úřední překlad do českého jazyka. 3.3 Došlo-li v souvislosti se ztrátou/odcizením platební karty současně i ke ztrátě osobních dokladů pojištěného, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši správních poplatků vynaložených pojištěným na znovuzřízení ztracených osobních dokladů a nákladů vynaložených pojištěným na pořízení fotografi í na tyto osobní doklady, nejvýše však do výše pojistné částky dle článku 2, odst. 6 (společná se ztrátou klíčů). Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení správních poplatků souvisejících s vydáním nových osobních dokladů, popř. doklady o zaplacení nákladů na pořízení fotografi í na osobní doklady. Došlo-li v souvislosti se ztrátou/odcizením platební karty současně i ke ztrátě klíčů k budově, k bytu nebo místnosti, v nichž má pojištěný trvalé či přechodné bydliště, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených pojištěným na znovuzřízení ztracených klíčů, popř. i na znovuzřízení zámku ve vchodových dveřích budovy, bytu nebo místnosti, v nichž má pojištěný trvalé či přechodné bydliště, nejvýše však do výše pojistné částky dle článku 2, odst. 6 (společná se ztrátou dokladů). Pojištěný je povinen doložit doklady o zaplacení nákladů na znovuzřízení klíčů, popř. doklady na znovuzřízení zámku ve vchodových dveřích. 3.4 Pojistné plnění pojistitel poukáže na účet pojištěného, ke kterému byla platební karta vydána. 8 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 9

7 4. Hlášení škodných událostí 4.1 Ztráta/odcizení karty (škodná událost) musí být neprodleně hlášena na telefonní číslo pojistníka, které bylo pojištěnému sděleno při převzetí karty. 4.2 Pojištěný je povinen nejdéle do dvou měsíců po datu hlášení škodné události pojistiteli předložit tiskopis Hlášení škody, včetně dokladů uvedených v předchozím článku, na adresu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, Praha 6. Smluvní ujednání k cestovnímu pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank 1. Úvodní a všeobecná ustanovení 1.1 Cestovní pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank zahrnuje pojištění léčebných výloh, pojištění asistenčních služeb, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění cestovních zavazadel. 1.2 Pojistné částky jsou uvedeny v následující tabulce: 5. Pojistné pro všechny typy karet s výjimkou karet Gold, Business pro karty typu Gold, Business Poplatek za pojistné je uveden v ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby Raiffeisenbank a.s. spolu s dalšími informacemi ke stanovení výše pojistného. Pojištění léčebných výloh - limit na akutní zubní ošetření Pojištění asistenčních služeb Kč dle VPP Kč Kč dle VPP Kč - limit na náklady na repatriaci pojištěného Kč Kč 6. Zánik pojištění - limit na náklady na repatriaci tělesných ostatků - limit na náklady na vyslání opatrovníka Kč Kč Odchylně od VPP UCZ/05 pojištění zaniká z důvodu: zrušení platební karty, ztráty/odcizení karty, písemné žádosti (výpovědi) pojištěného. Pojištění zaniká k datu nejbližšího výročí vydání karty. - limit na náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty - limit na náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku - limit na náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování - limit na náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů - limit na zachraňovací náklady - limit na odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu - limit na zprostředkování fi nanční pomoci pojištěnému Pojištění zavazadel Kč Kč - limit na jedno zavazadlo není není - limit na jednu položku Kč Kč Pojištění úrazu Kč Kč - smrt následkem úrazu Kč Kč - trvalé následky úrazu Kč Kč - akumulovaný limit na rodinu není není Pojištění odpovědnosti za škodu Kč Kč 1.3 Pojištění se sjednává bez spoluúčasti pojištěného. 1.4 Limity ve výše uvedené tabulce jsou limity pojistného plnění za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty, a jedná se o limity pro všechny spolucestující pojištěné osoby. 10 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 11

8 1.5 Cestovní pojištění se vztahuje na držitele karty a na spolucestující rodinu (manžel/ka a vlastní či adoptované děti mladší 18 let) bez omezení počtu osob. Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 70 let. 1.6 Cestovní pojištění poskytuje pojistnou ochranu při zahraničních cestách do všech zemí světa, jejichž délka nepřesáhne 45 dnů. 2. Začátek a konec pojištění, doba trvání pojištění 2.1 Sjednané pojištění platí automaticky po celou dobu platnosti karty a vztahuje se na všechny karty vydané namísto této karty, nebylo-li požadováno jeho zrušení. Pojištění není nutné před cestou aktivovat. 2.2 Počátek pojištění je stanoven u debetních karet na hodin prvního pracovního dne následujícího po sjednání pojištění. U kreditních karet je počátek pojištění stanoven na hodin dne následujícího po dni podání a akceptace žádosti o vydání kreditní karty, avšak počínaje nejdříve prvním dnem platnosti karty. 2.3 O sjednání pojištění ke kartě lze požádat i dodatečně, a to i telefonicky. Ke sjednání pojištění dochází okamžikem, kdy telefonní operátor/ka akceptuje váš požadavek sjednání pojištění. Pojištění pak vzniká u debetních karet v hodin prvního pracovního dne následujícího po telefonickém sjednání pojištění, u kreditních karet v hodin dne následujícího po telefonickém sjednání pojištění. 2.4 Konec pojištění je stanoven na hodin posledního dne platnosti karty, resp. na hodin dne, ve kterém požádáte o ukončení pojištění. Požádat o ukončení pojištění můžete písemně na formuláři banky. 2.5 Pojistné krytí začíná okamžikem překročení hranice České republiky směrem do zahraničí, nejdříve však v první den platnosti pojištění, a končí okamžikem překročení hranice České republiky směrem ze zahraničí, nejpozději však uplynutím 45. dne od nástupu na cestu resp. ukončením platnosti pojištění. 3. Územní platnost pojištění Cestovní pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank je sjednáno pro zeměpisnou zónu 2. Vztahuje se tedy na pojistné události, které nastaly na území všech států světa. 4. Sporty 4.1 Cestovní pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank obsahuje připojištění zimních sportů tj. pojištění se vztahuje na nemoci a úrazy, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním zimních sportů tj. sjezdového lyžování a snowboardingu na vyznačených sjezdovkách a cestách, běhu na lyžích, bruslení, rychlobruslení, jízdy na bobech, skibobech a sportovních saních. 4.2 Cestovní pojištění se vztahuje na rekreační provozování běžných sportů jako např. míčových her, tenisu, plavání, pěší a vodní turistiky, cyklistiky apod. 4.3 Cestovní pojištění se nevztahuje na nemoci a úrazy, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním nebezpečných sportů tj. raftingu, jiného sjíždění divokých řek, parasailingu, parašutismu, závěsného létání, paraglidingu, plachtění a létání všech druhů, motoristických a leteckých sportů všech druhů, létání balónem, vysokohorské turistiky nad m n.m., speleologie, sportovního potápění, bojových sportů, skateboardingu, akrobacie a skoků na lyžích, motorových sportů na sněhu, ledu nebo vodě, jiných obdobně nebezpečných sportů nebo při veřejně organizované sportovní soutěži nebo závodu v jakémkoli druhu sportu nebo profesionálně provozovaném jakémkoli druhu sportu. Dále se cestovní pojištění nevztahuje na skoky na laně, canyoning, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus a horolezectví. 12 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 13

9 5. Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která mu poskytne radu nebo pomoc při vyhledání lékařského ošetření. V případě, že ambulantní lékař neakceptuje garanci platby od pojistitele prostřednictvím asistenční služby, uhradí pojištěný náklady na ambulantní lékařskou péči ve smyslu tohoto pojištění sám na místě v hotovosti přímo lékaři nebo zdravotnickému zařízení. Doklady o této platbě předloží pojištěný po návratu do ČR pojistiteli. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby poukáže pojistné plnění v tuzemské měně pojištěnému. Při hospitalizaci je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele. V nemocnici je pojištěný povinen předložit asistenční kartu. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby zaplatí za pojištěného výlohy spojené s léčením v nemocnici. V případě PU z pojištění asistenčních služeb kontaktujte neprodleně asistenční službu pojistitele. Kontakt na asistenční službu UNIQA pojišťovny v Praze, která je k dispozici 24 hodin denně tel. (+ 420) Při telefonátu buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, tarif pojištění, jméno a příjmení pojištěného, kde se pojištěný nachází (jméno nemocnice, adresa, kontaktní telefon) a co se stalo. Hlášení PU v ČR PU se hlásí na adrese: UNIQA pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, Praha 6. Je třeba použít tiskopis UNIQA pojišťovny, a.s. Oznámení o škodě, a to: EU 5098 pro pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb, zavazadel a odpovědnosti za škodu, EU 5093 pro úrazové pojištění. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na cz, případně si je lze vyžádat mailem na Pojistník popř. pojištěný je povinen v případě, že nedošlo k přímému uhrazení nákladů asistenční službou, oznámit písemně pojistiteli bezprostředně po návratu do ČR pojistnou událost nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty. Veškeré předkládané doklady musí být vystaveny v anglickém, německém nebo českém jazyce v opačném případě zajistí pojistitel jejich překlad na náklady pojištěného. Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli při vyšetřování pojistné události veškerou potřebnou součinnost, zejména oznámit pojistiteli případné ostatní pojistitele a pojistné částky sjednané v ostatních pojistných smlouvách, a to včetně cestovních pojištění obsažených v kartových programech. Dále klient k těmto oznámením přikládá: V případě PU z pojištění léčebných výloh originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamy výkonů, účty za pobyt v nemocnici a léky, popř. další originály dokumentů, potřebných pro stanovení výše plnění (vyplněné Atestatio medici). V případě PU z úrazového pojištění lékařskou zprávu o zdravotním stavu s diagnózou a prognózou úrazu, vyplněné Atestatio medici, v případě smrti následkem úrazu doloží oprávněná osoba kopii úmrtního listu pojištěného. V případě PU z pojištění odpovědnosti za škodu doložení škody na věci třetí osoby protokolem mezi pojištěným a poškozeným, kde musí být uvedeno, jak ke škodě došlo, kdy a kde k ní došlo, co bylo poškozeno, v jakém rozsahu, jaká byla pořizovací cena věci a jak byla věc stará; dále musí být uvedena výše škody; protokol musí být podepsán pojištěným a poškozeným a nejméně dvěma svědky, kteří nesmí být v příbuzenském poměru s pojištěným ani s poškozeným; u svědků musí být uvedeno čitelně jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého 14 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 15

10 bydliště a telefon; v případě škody do Kč lze škodu vyrovnat v tom případě je pojištěný povinen přiložit doklad o úhradě škody, doložit škodu na zdraví třetí osoby protokolem policie a lékařskou zprávou s podrobnou diagnózou poranění poškozeného. V případě PU z pojištění zavazadel všechny další doklady, prokazující oprávněnost nároku pojištěného na pojistné plnění, zejména doklad o policejním šetření nebo doklad o ztrátě zavazadel dopravcem (PIR) nebo doklad o dopravní nehodě, živelní nebo jiné mimořádné události, seznam odcizených či poškozených zavazadel včetně dokladů o jejich nabytí a jejich pořizovací hodnotě (účty, faktury). Podmínky pojištění schopnosti splácet ke kreditním kartám Raiffeisenbank 1. Počátek, konec a zánik pojištění Počátek pojištění je stanoven na hod. dne následujícího po dni schválení žádosti o vydání kreditní karty, resp. po dni dodatečného sjednání pojištění. Pojištění lze sjednat též telefonicky prostřednictvím tel. linky banky. Ke sjednání pojištění dochází okamžikem, kdy telefonní operátor/ka telefonicky akceptuje Váš požadavek sjednání pojištění. Pojištění pak vzniká v hodin dne následujícího po telefonickém sjednání pojištění. Sjednaná pojištění platí automaticky po celou dobu platnosti kreditní karty a vztahuje se na všechny karty vydané namísto této karty, nebylo-li požadováno jeho zrušení. Konec pojištění se stanoví na hodin dne zániku smluvního vztahu mezi pojištěným a bankou. Dále pojištění zaniká: dnem smrti a dnem vzniku plné a trvalé invalidity pojištěného; konec pojištění zde připadá na hodin dne, kdy ke smrti či vzniku invalidity došlo, ve hodin posledního dne kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 65 let věku, posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém pojištěný začne pobírat starobní důchod, dohodou. Požádat o ukončení pojištění může držitel karty písemně na formuláři banky nebo telefonicky. V případě telefonické žádosti je držiteli karty ukončení pojištění písemně potvrzeno. 2. Podmínky pojištění Pojištění lze sjednat (bez ohledu na sjednaný rozsah pojištění) nejvýše k pěti kreditním kartám Raiffeisenbank (z toho max. ke třem zlatým kartám). Pojištění může být poskytnuto pouze fyzické osobě, která uzavřela smluvní vztah s bankou, jež akceptovala Žádost/ 16 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 17

11 Smlouvu o vydání kreditní karty. Tato osoba ke dni uzavření Žádosti/Smlouvy musí splňovat následující podmínky: je mladší 60 let, dle svého vědomí je zdráva, dle svého prohlášení není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků, dle svého prohlášení není v pracovní neschopnosti, dle svého prohlášení za uplynulých 12 měsíců nebyla v pracovní neschopnosti delší než 30 po sobě jdoucích dní, dle svého prohlášení je zaměstnána v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byla zaměstnána v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době, dle svého prohlášení nedala ani jí nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušila se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani jí nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele, neobdržela od zaměstnavatele ani nezaslala zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou, dle objektivních skutečností nepatří mezi okruh zaměstnanců, se kterými by mohl být v době příštích 12 měsíců rozvázán pracovní poměr z důvodů uvedených v 52, písm. a) c) zákoníku práce (tedy zejména v důsledku organizačních změn zaměstnavatele, snižování počtu zaměstnanců apod.), souhlasí s podmínkami rámcové smlouvy o pojištění č uzavřené mezi bankou a UNIQA pojišťovnou, a.s., a se všeobecnými pojistnými podmínkami pro soukromé životní a neživotní pojištění UCZ/ 05, UCZ/Ž/05, UCZ/DDPN/05, DPP/RB/PN/06, DPP/RB/ZZ/06, splňuje podmínky stanovené obchodními podmínkami Raiffeisenbank a.s. pro vydávání a používání kreditních karet a dle těchto podmínek činí prohlášení. Dále stvrzuje, že souhlasí s poskytnutím pojistného plnění ve prospěch banky. Toto prohlášení se považuje za souhlas s vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky v případě, že nastane pojistná událost. 3. Oznámení pojistné události V případě pojistné události je pojištěný (nebo jeho dědic) povinen bez zbytečného odkladu vždy doložit pojišťovně následující doklady: vyplněný formulář UNIQA pojišťovny, a.s., Oznámení o škodě, kopii Žádosti/Smlouvy o vydání kreditní karty či žádosti o sjednání pojištění a dále: V případě smrti pojištěného úředně ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařem vyplněného listu o prohlídce mrtvého, praktickým lékařem pojištěného vyplněný formulář Výpis z dokumentace škodné události, byla-li provedena soudní pitva, kopii pitevní zprávy, v případě úmrtí následkem úrazu, kopii dokladu popisujícího okolnosti úmrtí (usnesení policie), jméno kontaktní osoby, adresu, telefon do zaměstnání a bytu. V případě plné invalidity pojištěného kopii rozhodnutí o plné invaliditě pojištěného vystaveného Českou správou sociálního zabezpečení a s vyznačeným datem, od kterého je pojištěnému přiznán a vyplácen plný invalidní důchod, kopii záznamu o jednání posouzení zdravotního stavu praktickým lékařem pojištěného vyplněný formulář Lékařská zpráva, kopii Žádosti/Smlouvy o vydání kreditní karty či žádosti o sjednání pojištění. V případě plné pracovní neschopnosti pojištěného formulář Oznámení o škodě, jenž musí být doplněn předběžným odhadem doby trvání pracovní neschopnosti, kopii lékařem nebo zdravotnickým zařízením vystaveného potvrzení pracovní neschopnosti se stanovením příslušného čísla diagnózy, došlo-li k hospitalizaci, kopii propouštěcí zprávy nemocničního zařízení. 18 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 19

12 V případě ztráty zaměstnání pojištěného kopii pracovní smlouvy, kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru, kopii rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpečení s datem, od kterého pojištěný pobírá hmotné zabezpečení, kopii potvrzení, že pojištěný je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá hmotné zabezpečení k datu hlášení pojistné události (potvrzení vystavuje úřad práce na žádost uchazeče o zaměstnání). 4. Likvidace pojistné události Každé trvání pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti pojištěného musí být pojištěným doloženo nejméně jednou za kalendářní měsíc, nejpozději však do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc, ve kterém byl pojištěný práce neschopný nebo nezaměstnaný. Pojištěný je povinen neprodleně informovat pojišťovnu o ukončení pracovní neschopnosti a o ukončení nezaměstnanosti. Pojišťovna si vyhrazuje právo požadovat od pojištěného i jiné doklady, které považuje za potřebné, a přezkoumávat skutečnosti či žádat pojištěného, aby se podrobil lékařské prohlídce či lékařskému vyšetření, které pojišťovna považuje za nutné ke zjištění své povinnosti plnit. Pojištěný je povinen poskytnout pojišťovně součinnost v případě, že pojišťovna uplatní oprávnění zjišťovat a přezkoumat skutečnosti důležité pro posouzení vzniku pojistné události a stanovení výše pojistného plnění. Další potřebné šetření je pojišťovna povinna a zároveň oprávněna provádět přímo s pojištěným, popř. s jeho právním nástupcem. V případě, že prohlášení pojištěného budou nepravdivá nebo neúplná, může pojišťovna odstoupit od pojištění konkrétního držitele karty, případně takovému držiteli může být odepřeno pojistné plnění. 5. Pojistné plnění Pojistné plnění je vyplaceno do 15 dnů ode dne, kdy pojišťovna skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události a uzná svou povinnost plnit. Pojišťovna poskytne pojistné plnění pojištěnému z jedné nebo více pojistných událostí v celkové výši 1 mil. Kč, poté veškerá pojištění tohoto pojištěného zanikají. Pojistné plnění je pojišťovna povinna na základě vinkulace vyplatit bance, která je oprávněna přijmout pro pojištěného pojistné plnění jako osoba k tomu oprávněná v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., zákon o pojistné smlouvě. Pojistné plnění v případě pojistné události způsobené smrtí pojištěného a pojistné plnění v případě pojistné události způsobené plnou invaliditou pojištěného Výší plnění se rozumí dlužná částka k datu vzniku pojistné události včetně transakcí autorizovaných ke dni vzniku pojistné události. Od této částky se odečte částka rovnající se částkám čerpaným v pracovní neschopnosti a ztrátě zaměstnání pojištěného, které byly oznámeny jako pojistná událost. Pojistné plnění v případě pojistné události způsobené plnou pracovní neschopností pojištěného Nárok na plnění vznikne, pokud plná pracovní neschopnost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů a pokud pojištěný splnil všechny ostatní podmínky uvedené v rámcové smlouvě o pojištění č Výše plnění se rovná výši povinné minimální splátky stanovené v souladu s obchodními podmínkami Raiffeisenbank a.s. pro vydávání a používání kreditních karet. Pojistné plnění z jedné pojistné události může činit max. 10 po sobě jdoucích povinných minimálních splátek. Pojistné plnění v případě pojistné události způsobené ztrátou zaměstnání pojištěného Nárok na plnění vznikne, nastala-li nezaměstnanost pojištěného po uplynutí 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů od data počátku pojištění a pokud nezaměstnanost pojištěného trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů a pojištěný splnil všechny ostatní podmínky uvedené v rámcové smlouvě o pojištění č Výše plnění se rovná povinným minimálním splátkám, jejichž den splatnosti dle 20 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 21

13 obchodních podmínek Raiffeisenbank a.s. pro vydávání a užívání kreditních karet měl připadnout na dobu trvání nezaměstnanosti pojištěného, počínaje povinnou minimální splátkou splatnou v pojistném období, v kterém pojištěný bude 60. den nezaměstnaný. Pojistné plnění může činit maximálně 12 po sobě jdoucích povinných minimálních splátek. 6. Ustanovení Pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami UCZ/ 05, UCZ/Ž/05, UCZ/DDPN/05, DPP/RB/PN/06, DPP/ RB/ZZ/06 a podmínkami rámcové smlouvy o pojištění č , kterou uzavřela Raiffeisenbank a.s. s UNIQA pojišťovnou, a.s., a dále obchodními podmínkami Raiffeisenbank a.s. pro vydávání a užívání kreditních karet v platném znění a aktuálním formulářem Žádosti/Smlouvy o vydání kreditní karty. Banka se zavazuje poskytnout pojištěnému k nahlédnutí a na jeho požádání výtisk rámcové smlouvy o pojištění č a výtisk všeobecných pojistných podmínek UCZ/ 05, UCZ/Ž/05, UCZ/DDPN/05, DPP/RB/PN/06, DPP/RB/ZZ/06. Další informace o pojištění získáte na bezplatné infolince banky , na internetových stránkách či na kterékoli pobočce Raiffeisenbank nebo vám je poskytne UNIQA pojišťovna ve dnech: pondělí pátek od 8 do 18 hodin, tel , nebo Raiffeisenbank: Bezplatná linka Raiffeisenbank pro blokaci a aktivaci karty (volání z ČR) Linka Raiffeisenbank pro blokaci a aktivaci karty ze zahraničí Bezplatná infolinka Raiffeisenbank (pouze volání z ČR) Infolinka Raiffeisenbank (volání z ČR i ze zahraničí) Internetová adresa Raiffeisenbank Raiffeisenbank VISA Int.: Internetová adresa VISA Emergency Service GCAS +1 (0) (0) MasterCard Int.: Internetová adresa MC Emergency Service MCGSC UNIQA Pojišťovna Adresa UNIQA Evropská 136, Praha 6 Bezplatná infolinka UNIQA UNIQA Internetová adresa UNIQA Asistenční služba UNIQA Příručka o pojištění pro držitele platebních karet Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 23

14 Moje poznámky: jméno: smlouva ã.: tarif: (Name) (Policy No.) (Tariff) V naléhavé situaci vyïadující lékafiskou pomoc volejte asistenãní sluïbu. Uveìte Va e jméno, ãíslo pojistky a kontaktní telefon.

15 Im Notfall rufen Sie, bitte, die Assistence-Dienst. Melden Sie Ihren Namen, Polizzennummer und Kontakttelefon. Europ Assistance nepfietrïitá sluïba 24 hodin dennû tel.: EU 5131/1 In case of emergency requiring medical assistance call assistance centre. Be prepared to announce your name, policy number and contact telephone. Kontakty Bezplatná infolinka: Centrála: Raiffeisenbank a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Kompletní přehled bankomatů Raiffeisenbank naleznete na Finanční skupina Raiffeisen: Raiffeisen BANK Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA Raiffeisen LEASING KZ-C B03 (RB.B )