PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu"

Transkript

1 PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele věrnostních platebních karet Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu EXCLUSIVE PROGRAM

2 Smluvní ujednání cestovnímu pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank v rámci Exclusive programu 1. Úvodní a všeobecná ustanovení 1.1 Cestovní pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank zahrnuje pojištění léčebných výloh a repatriace, asistenčních služeb a přivolání opatrovníka, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění cestovních zavazadel, pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb a pojištění přerušení cesty. 1.2 Pojistné částky jsou uvedeny v následující tabulce: 1.3 Pojištění se sjednává bez spoluúčasti pojištěného (s výjimkou pojištění přerušení cesty). Pojištění léčebné výlohy a asistenční služby repatriace pojištěného repatriace tělesných ostatků sublimity léčebných výloh a asistenčních služeb: - akutní zubní ošetření - zachraňovací náklady - teroristické útoky přivolání opatrovníka úrazové připojištění - trvalé následky úrazu - smrt následkem úrazu osobní věci a zavazadla - limit na jedno zavazadlo - limit na jednu položku - pojištění zpoždění zavazadel odpovědnost za způsobenou škodu - na zdraví - na majetku - fi nanční náhrada za ušlý zisk nadstandardní asistenční a právní služby - pojištění právní pomoci a kauce při dopr. nehodě - fi nanční půjčka - náhrada osobních dokladů přerušení cesty (storno plus) rekreační zimní a letní sporty pro všechny typy karet s výjimkou karet Gold, Business pojištěny Kč Kč Kč Kč není není Kč Kč Kč Kč Kč 80 % skutečných nákladů, max. pojištěny pro karty typu Gold, Business Kč Kč Kč pojištěny Kč Kč Kč Kč není není Kč Kč Kč Kč Kč 80 % skutečných nákladů, max. pojištěny Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 3

3 1.4 Limity ve výše uvedené tabulce jsou limity pojistného plnění za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty, a jedná se o společné limity pro všechny spolucestující pojištěné osoby. 1.5 Cestovní pojištění se vztahuje na držitele karty a na spolucestující rodinu (manžel/ka a vlastní či adoptované děti mladší 18 let) bez omezení počtu osob. Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 70 let. 1.6 Cestovní pojištění poskytuje pojistnou ochranu po dobu jednoho roku při zahraničních cestách do všech zemí světa, jejichž délka nepřesáhne 90 dnů. V případě škodné události je nutné jednotlivé výjezdy datumově doložit, např. razítkem ve Vašem cestovním pase, letenkou či jízdenkou. 1.6 Nezapomeňte si před cestou prostudovat podrobně podmínky pojištění, jež jsou uvedeny ve všeobecných a zvláštních pojistných podmínkách pro cestovní pojištění. Ty jsou k dispozici v pobočkách banky a na jejích internetových stránkách. Pečlivě se s nimi, prosím, seznamte ještě před cestou do zahraničí. 2. Začátek a konec pojištění, doba trvání pojištění 2.1 Sjednané pojištění platí automaticky po celou dobu platnosti karty a vztahuje se na všechny karty vydané namísto této karty, nebylo-li požadováno jeho zrušení. Pojištění není nutné před cestou aktivovat. 2.2 Počátek pojištění je stanoven na hodin dne následujícího po dni podání a akceptace žádosti o vydání karty. 2.3 O sjednání pojištění ke kartě lze požádat i dodatečně, a to i telefonicky. Ke sjednání pojištění dochází okamžikem, kdy telefonní operátor/ka akceptuje Váš požadavek sjednání pojištění. Pojištění pak vzniká v hodin dne následujícího po telefonickém sjednání pojištění. 2.4 Konec pojištění je stanoven na hodin posledního dne platnosti karty, resp. na hodin dne, ve kterém požádáte o ukončení pojištění. Požádat o ukončení pojištění můžete písemně na formuláři banky nebo prostřednictvím infolinky banky. 4 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet

4 2.5 Pojistné krytí začíná okamžikem překročení hranice České republiky směrem do zahraničí, nejdříve však v první den platnosti pojištění, a končí okamžikem překročení hranice České republiky směrem ze zahraničí, nejpozději však uplynutím 90. dne od nástupu na cestu resp. ukončením platnosti pojištění. 3. Územní platnost pojištění Cestovní pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank je sjednáno pro destinaci svět. Vztahuje se tedy na pojistné události, které nastaly na území všech států světa s výjimkou České republiky. 4. Sporty 4.1 Cestovní pojištění k věrnostním platebním kartám Raiffeisenbank se automaticky vztahuje na běžné rekreační sporty, jako jsou např. míčové hry, tenis, plavání, turistika, cyklistika, jízda na koni, bruslení apod. Pojištěny jsou navíc i nebezpečné druhy vodních a zimních sportů, takže se na své dovolené můžete bezstarostně věnovat např. raftingu či sjíždění divokých řek, surfování, plachtění, canyoningu, rekreačnímu potápění s instruktorem, lyžování či snowboardingu na vyznačených sjezdovkách, jízdě na bobech či skibobech, skeletonech apod. 4.2 V rámci cestovního pojištění nejsou kryty rizikové sporty, u nichž je pravděpodobnost vzniku pojistné události vysoká. Mezi tyto sporty bezesporu patří lyžování mimo vyznačené trasy, skialpinismus, potápění bez instruktora či bez dýchacího přístroje nebo horolezectví nad m nad mořem. 4.2 Z pojištění jsou vyloučeny také profesionální sporty, kdy je jejich provozování pro pojištěného zdrojem příjmů nebo kdy se pojištěný účastní v daném odvětví mezinárodních soutěží. Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 5

5 5. Na jaké události se pojištění nevztahuje 5.1 Z pojištění nelze hradit škodné události z nemoci či nehody, jejichž příčiny nastaly ještě před nastoupením cesty. 5.2 Vyloučeny jsou rovněž události vzniklé při účasti na výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami. Příkladem může být výprava do pouště bez průvodce či výprava do jiných řídce osídlených oblastí. Tato výluka platí také pro polární výpravy, průzkumy jeskyní a podobné expedice. 5.3 Cestovní pojištění k platební kartě se nevztahuje také na provozování jakéhokoli létání, včetně seskoků padákem či na vykonávání motoristických sportů. 6. Pomoc asistenční služby Součástí cestovního pojištění je bezplatná asistenční služba Generali Assistance. Její operátoři, kteří hovoří nejen česky, ale i všemi hlavními světovými a mnohými evropskými jazyky, jsou k dispozici 24 hodin denně. Jsou připraveni Vám pomoci, když se v zahraničí dostanete do nepředvídané situace. Kontaktní telefon a číslo pojistné smlouvy najdete na průkazu klienta, který je součástí této příručky. Tento průkaz mějte při svých zahraničních cestách vždy u sebe. Generali Assistance tel.: fax: Před odjezdem do zahraničí Vám Generali Assistance podá všechny užitečné informace, počínaje požadovaným očkováním přes aktuální sociální a politickou situaci v dané zemi až po informace o vízové povinnosti. Jestliže budete v zahraničí potřebovat lékařské ošetření či se ocitnete v jiné tíživé situaci (ztráta zavazadel, dopravní nehoda, přepadení apod.), kontaktujte asistenční službu Generali Assistance, a to buď osobně nebo prostřednictvím svého spolucestujícího či ošetřujícího lékaře. 6 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet

6 Při kontaktování asistenční služby nahlaste následující údaje (telefonát je na účet volajícího): že jste pojištěni u Generali Pojišťovna a.s. Vaše jméno a příjmení číslo Vaší pojistné smlouvy důvod, proč asistenční službu kontaktujete telefonní číslo, na kterém je možné Vás zpětně kontaktovat V případě pojistné události kontaktujte vždy neprodleně asistenční službu pojistitele. 7. Co dělat v případě pojistné události 7.1 Úraz či náhlá nemoc Bez zbytečného odkladu vyhledejte lékařskou pomoc. Asistenční služba Vám doporučí lékaře či zprostředkuje lékařské ošetření, zajistí převoz a přijetí do kvalitně vybavené nemocnice, uhradí náklady na léčení a pobyt, a bude-li to nezbytné, provede převoz zpět do vlasti (repatriaci). Při dlouhodobé hospitalizaci Generali Assistance zprostředkuje návštěvu jedné Vámi zvolené osoby (opatrovníka), aby Vám mohla zpříjemnit těžké chvíle v cizí zemi. U méně závažného ambulantního ošetření není vždy nutné kontaktovat asistenční službu. Stejně tak, pokud lékař neakceptuje garanci platby od pojistitele prostřednictvím asistenční služby. V takovém případě si formu úhrady nákladů za ošetření raději vždy předem dojednejte přímo s lékařem. Vynaložené náklady Vám budou po návratu do České republiky po předložení příslušných dokladů pojišťovnou Generali proplaceny. Nezapomeňte si tedy od ošetřujícího lékaře vyžádat lékařskou zprávu, kterou si společně se všemi účty pečlivě uschovejte. V případě úmrtí pojištěné osoby je nutné doložit úmrtní list a potvrzení o příčině smrti od lékaře. V případě přivolání opatrovníka si uschovejte doklady stvrzující Vámi vynaložené náklady (jízdenka, letenka, účet z hotelu apod.). Pojistné plnění je vypláceno v českých korunách. V případě pojistné události z úrazového pojištění doložte lékařskou zprávu o zdravotním stavu s diagnózou a prognózou úrazu, vyplněné Atestatio medici; v případě smrti následkem úrazu doloží obmyšlená osoba kopii úmrtního listu pojištěného. Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 7

7 7.2 Krádež, ztráta, poškození či zpoždění zavazadel Pokud Vám budou odcizena zavazadla při vloupání či při loupežném přepadení, informujte ihned policii a požadujte sepsání protokolu. V případě, že Vám budou zavazadla odcizena či poškozena během cesty, oznamte škodu neprodleně dopravci, který za ně po dobu přepravy zodpovídá, a vyžádejte si od něj potvrzení. Pojištěny jsou věci osobní potřeby obvyklé pro cestování, které si vezmete na cesty s sebou, případně si je pořídíte během cesty. Vyjmuty z pojištění jsou např. platební karty, peníze, ale i např. věci předané do hotelového trezoru, neboť za ty nese odpovědnost hotel. Pokud Vám nebudou řádně zaregistrovaná zavazadla doručena leteckou společností do 6 hodin po příletu, vyžádejte si od této společnosti obratem doklad o tomto zpoždění. Po Vašem návratu Vám budou pojišťovnou proplaceny doložené nezbytné výdaje na občerstvení, hygienické potřeby, ošacení apod. 7.3 Škody na majetku či zdraví třetích osob Před tím, než uhradíte jakoukoliv platbu za způsobenou škodu, kontaktujte vždy Generali Assistance. Při poškození cizí osoby na zdraví či majetku zašlete podrobný popis škodné události, policejní protokol, byl-li sepsán, příp. jiný doklad a jména svědků události. 7.4 Dopravní nehoda a kauce Kontaktujte asistenci také v případě, kdy se dostanete do sporu s místními orgány, např. při závažnější dopravní nehodě. Generali Assistance Vám poradí, zprostředkuje a uhradí náklady za neodkladnou právní pomoc a v případě zadržení poskytne bezúročnou půjčku na úhradu kauce pro vyloučení či zrušení vazby. 7.5 Ztráta nebo poškození cestovních dokladů Asistence vždy pomůže navázat kontakt se zastupitelským úřadem, resp. zapůjčí fi nanční částku pro obstarání náhradních dokladů či nezbytných osobních věcí. 7.6 Přerušení cesty Budete-li okolnostmi donuceni k předčasnému ukončení cesty, zkonzultujte nejprve tento návrat s Generali Assistance. Důvodem může být např. vážné akutní onemocnění Vás nebo osoby Vám blízké, živelná pohroma v místě Vašeho bydliště apod. Z pojištění lze uhradit náklady na náhradní dopravu zpět, kompenzovat nevyužité ubytování v hotelu atd. 8 Příručka o pojištění pro držitele platebních karet

8 8. Oznámení škody Nárok na likvidaci pojistné události je nutné uplatnit vyplněním formuláře Oznámení škodné události, který je k dispozici na internetových stránkách či nebo Vám bude na požádání zaslán. Formulář spolu s kopií průkazu s Vaším jménem a podpisem a originály požadovaných dokladů zašlete na adresu pojišťovny: Generali Pojišťovna a.s. cestovní pojištění Bělehradská Praha 2 Tel.: Fax: Veškeré předkládané doklady musí být vystaveny v anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, ruském nebo českém jazyce v opačném případě zajistí pojistitel jejich překlad na náklady pojištěného. Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli při vyšetřování pojistné události veškerou potřebnou součinnost, zejména oznámit pojistiteli pojistné částky sjednané v ostatních pojistných smlouvách, a to včetně cestovních pojištění obsažených v kartových programech. Příslušný maximální limit pojistného plnění je v případě držení více platebních karet nebo v případě více společně cestujících rodinných příslušníků konstantní, tzn. že se tento limit s počtem karet či osob nenavyšuje. Příručka o pojištění pro držitele platebních karet 9

9 Raiffeisenbank: Bezplatná linka Raiffeisenbank pro blokaci a aktivaci karty (volání z ČR) Linka Raiffeisenbank pro blokaci a aktivaci karty ze zahraničí Bezplatná infolinka Raiffeisenbank (pouze volání z ČR) Infolinka Raiffeisenbank (volání z ČR i ze zahraničí) Internetová adresa Raiffeisenbank Raiffeisenbank VISA Int.: Internetová adresa VISA Emergency Service GCAS +1 (0) (0) MasterCard Int.: Internetová adresa MC Emergency Service MCGSC GENERALI Pojišťovna Adresa GENERALI Evropská 136, Praha 2 Infolinka GENERALI Internetová adresa GENERALI Asistenční služba GENERALI Příručka o pojištění pro držitele platebních karet

10 jméno: smlouva ã.: tarif: (Name) (Policy No.) (Tariff) platnost pojištění: (Valid) V naléhavé situaci vyïadující lékafiskou pomoc volejte asistenãní sluïbu. Uveìte Va e jméno, ãíslo pojistky a kontaktní telefon.

11 Im Notfall rufen Sie, bitte, die Assistence-Dienst. Melden Sie Ihren Namen, Polizzennummer und Kontakttelefon. Europ Assistance nepfietrïitá sluïba 24 hodin dennû tel.: EU 5131/1 In case of emergency requiring medical assistance call assistance centre. Be prepared to announce your name, policy number and contact telephone. Kontakty Bezplatná infolinka: Centrála: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Finanční skupina Raiffeisen: Raiffeisen BANK Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA Raiffeisen LEASING KZ-C

PŘÍRUČKA PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, CZECH REPUBLIC,

PŘÍRUČKA PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, CZECH REPUBLIC, PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. JAK SNADNÉ! CESTUJETE DO ZAHRANIČÍ? K MOŘI NEBO NA LYŽE? ZA EXOTIKOU? SAMI NEBO SPOLEČNĚ SE SVOJÍ RODINOU? NEBO SE SVÝM ČTYŘNOHÝM MILÁČKEM?

Více

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank

PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank PŘÍRUČKA O POJIŠTĚNÍ pro držitele platebních karet Raiffeisenbank OBSAH Pojištění zneužití karet k platebním kartám Raiffeisenbank - Pojištění zneužití karet Základ 2 - Volitelné pojištění zneužití karet

Více

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard.

Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard. Volitelná pojištění k debetním kartám CitiCard Debetní karta CitiCard Vám nabízí volitelná pojištění, která si můžete vybrat podle toho, jak budou více vyhovovat

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Debetní karta CitiCard

Debetní karta CitiCard Debetní karta CitiCard Balíček služeb Citi Premium Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Příručka pro držitele debetní karty

Příručka pro držitele debetní karty Příručka pro držitele debetní karty DEBETNÍ KARTY Debetní karty jsou moderní platební nástroj umožňující přístup k penězům na Vašem účtu a realizaci bezhotovostních a hotovostních transakcí. Raiffeisenbank

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ ke kreditním platebním kartám vydaným Raiffeisenbank Č. 1360500240 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí.

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí. Cestovní pojištění na cesty do 90 dnů SingleTrip DĚKUJEME VÁM, že jste si mezi mnoha produkty na trhu zvolili právě naše cestovní pojištění. Vždy vycházíme vstříc především klientům, kteří vědí, co potřebují,

Více

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705)

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojišťovna představuje Evropskou

Více

Cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře

Cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře Cestovní pojištění v nabídce naší kanceláře Evropská Cestovní Pojišťovna je součástí největší světové skupiny cestovních pojišťoven a je prvním a tradičním českým specialistou v oboru. Právě s jejím pojištěním

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-HCH-0910) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VP-HCH-0910) 1. ÚVOD 1.1.

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-AM-1103) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Pojistné podmínky strana 2/4

Pojistné podmínky strana 2/4 Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0508) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-0508) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo

Více

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0911)

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0911) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0911) Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-0911) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-HED-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU )

Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Pokyny pro případ pojistné události (dále jen PU ) Ambulantní a nemocniční ošetření, asistenční služby Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Pojistitel Název: ERV Evropská pojišťovna, a. s. Sídlo: Křižíkova 37/36a, 86 00 Praha 8, Česká republika, IČ : 49 40 96 Zápis:

Více

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212)

Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-1212) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-COU-MP-11) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 Pojistný program držitelů Modrých kreditních karet Visa vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění se řídí

Více

PLNĚNÍ 8.1. Pojistné plnění poskytneme v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou a uvedeném v pojistce (označení

PLNĚNÍ 8.1. Pojistné plnění poskytneme v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou a uvedeném v pojistce (označení Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY cestovního POJIŠTĚNÍ pro jednorázové cesty (PP-FC-1109) Všeobecné pojistné podmínky 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje Evropskou

Více

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-SB-1305) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1 My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více