SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016"

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2016 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce ,4 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka ,5 tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2016 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši ,5 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 5 600,4 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM 57589,4 tis. Kč 94968,5 tis. Kč 37379,1 tis. Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1/1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové, třídy 3 kapitálové příjmy a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity. b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku c) Daň z nemovit.věcí- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části také prostřednictví hl.m.prahy. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ. 1

2 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet: 102 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části, sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem. Třída 3 Kapitálové příjmy rozpočet: ,4 tis. Kč Jedná se o dar od Letiště Praha na realizaci pobytové louky v rámci kapitálových výdajů a na realizaci hřiště pro psy. Dále se jedná o dar od Central Group a.s. na výstavbu nové MŠ. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, v obou případech se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy. Další transfer je převod ze zisku hospodářské činnosti MČ. FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1/2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce ,5 tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 financování tvorba rezerv. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 1/2 a informativní tabulky) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2310 Pitná voda Finanční prostředky jsou určeny na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 2341 Vodní díla Výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestiční akci Sobín úprava požeráku. OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části, zimní údržby a úklid, na financování posudků a studií, výsadby lip, zeleň Třešňovka, zastínění dětského hřiště Milotická apod. 2

3 Kapitálové výdaje OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Akce: Park Na Prameništi altán Pobytová louka KAPITOLA 03 DOPRAVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2212 Silnice Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a běžné opravy komunikací. OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací V tomto oddíle se jedná o neinvestiční akci: Doprava v klidu Dolní Zličín a opravy a udržování chodníků Kapitálové výdaje OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Akce: Zábradlí Nedašovská Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ, SPORT Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3117 První stupeň základních škol Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci a granty. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Finanční prostředky jsou spojené se správou hřišť. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o sportovní granty pro děti a mládež. Kapitálové výdaje OddPar 3111 Mateřské školy Akce: Výstavba nové MŠ OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3

4 Akce: Zázemí sportovního areálu KAPITOLA 05 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4350 Domovy pro seniory Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el.energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. OddPar 4379 Ostatní služby v oblasti sociální prevence Jedná se o výdaje spojené se zajištěním tísňové péče pro naše seniory. KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 2143 Cestovní ruch V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na případnou údržbu a obnovu informačních tabulí. OddPar 3314 Činnosti knihovnické Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny. OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval, 4

5 Mikulášská), Letní slavnost, Zličínský jarmark, zájezdy seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod. OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3421 Využití volného času dětí a mládeže Jedná se o ostatní granty na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kapitálové výdaje OddPar 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Akce: Fitness outdoor rybník Sobín Hřiště pro psy KAPITOLA 07 BEZPEČNOST Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, drobné opravy a služby. OddPar 5512 Požární ochrana Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 3631 Veřejné osvětlení Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení. OddPar 3632 Pohřebnictví 5

6 Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu, opravu studny na hřbitově Zličín a oprava hřbitovní zdi Zličín. OddPar 3639 Komunální služby Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice a na úhradu vodného a energií v těchto prostorách. Kapitálové výdaje OddPar 3632 Pohřebnictví Akce: Rozšíření hřbitova Zličín OddPar 3612 Bytové hospodářství Akce: Přestavba bytu v DPS KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč , ,5 Běžné výdaje OddPar 6112 Zastupitelstva obcí Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům. OddPar 6171 Činnost místní správy Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, IT služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. Kapitálové výdaje OddPar 6171 Činnost místní správy Akce: Koupě pozemků na základě smlouvy MČ a VOLTA REAL a.s. Technické zhodnocení vrata garáže ÚMČ Nákup auta 6

7 KAPITOLA 10 POKLADNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Výdaje celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje v tis. Kč Běžné výdaje OddPar 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně Dotace pro MČ Praha 17 na sociální služby pro naše občany. FINANCOVÁNÍ (Tabulka č. 1/3) Třída 8 Použití rozpočet ,5 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. Třída 8 Rezerva rozpočet 5 600,4 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány prostředky, které budou převedeny jako rezerva a tvorba do fondů MČ. 7

8 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Tabulka č. 1/1 Upravený Schválený Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1,00 0,00 0, Poplatek ze psů 135,00 135,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 250,00 100, Poplatek z ubytovací kapacity 50,00 70,00 140, Správní poplatky 60,00 60,00 100, Daň z nemovitých věcí 6600, ,00 101,52 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 7096, ,00 101, Příjmy ze čtenářských poplatků 50,00 50,00 100, Příjmy z úroků 100,00 50,00 50, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1,00 2,00 200, Ostatní přijaté vratky transferů 288,00 0,00 0, Přijaté dary 745,20 0,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1184,20 102,00 8, Přijaté dary na pořízení DHM 390, , ,49 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 390, , , Převody mezi HMP a MČ HMP 32708, ,00 68, Převody mezi HMP a MČ HMP 139,00 149,00 107, Převody z fondu hospodářské činnosti 8256, ,00 161,09 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 41103, ,00 87,24 PŘÍJMY CELKEM , ,40 115,70

9 Tabulka č. 1/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index ORJ Název 02 Městská infrastruktura 5988, ,00 97,11 03 Doprava 6550, ,00 16,03 04 Školství, sport, volnočasové aktivity 4946, ,00 80,56 05 Zdravotnictví a sociální oblast 370,00 370,00 100,00 06 Kultura, cestovní ruch, volnočasové aktivity 2660, ,00 98,34 07 Bezpečnost 603,80 535,00 88,61 08 Hospodářství 1180, ,00 103,22 09 Vnitřní správa 13032, ,00 103,15 10 Pokladní správa 509,00 500,00 98,23 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 35840, ,00 97,54 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index rozpočet rozpočet 2015/2016 ORJ Název 02 Městská infrastruktura 1060, ,00 108,49 03 Doprava 920,00 610,00 66,30 04 Školství, sport 10936, ,00 539,50 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, cestovní ruch 120,00 350,00 291,67 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 10, , ,00 09 Vnitřní správa 469,70 526,50 112,09 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - seskupení položek 6xxx 13515, ,50 484,15 VÝDAJE CELKEM , ,50 192,41

10 Tabulka č. 1/3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R FINANCOVÁNÍ Upravený Schválený rozpočet rozpočet Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech 20276, , Rezerva finančních prostředků , ,40 FINANCOVÁNÍ CELKEM -417, ,10 ÚHRN PŘÍJMŮ 49774, ,40 ÚHRN VÝDAJŮ 49356, ,50 FINANCOVÁNÍ CELKEM 417, ,10

11 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 2310 Pitná voda 75,00 50,00 66, Vodní díla 35,00 50,00 142, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5878, ,00 97,22 KAPITOLA , ,00 97,11 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1060, ,00 108,49 KAPITOLA , ,00 108,49 KAPITOLA 02 - CELKEM 7 048, ,00 98,82

12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 2212 Silnice 720,00 750,00 104, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5830,00 300,00 5,15 KAPITOLA , ,00 16,03 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 920,00 610,00 66,30 KAPITOLA ,00 610,00 66,30 KAPITOLA 03 - CELKEM 7 470, ,00 22,22

13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 3117 První stupeň základních škol 3207, ,00 102, Sportovní zařízení v majetku obce 974,00 300,00 30, Využití volného času dětí a mládeže 765,50 402,00 52,51 KAPITOLA , ,00 80,56 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3111 Mateřské školy 10750, ,00 418, Sportovní zařízení v majetku obce 186, , ,88 KAPITOLA , ,00 539,50 KAPITOLA 04 - CELKEM , ,00 396,57

14 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv. 15,00 15,00 100, Domovy pro seniory 270,00 200,00 74, Osobní asistence, pečovatelská služba 35,00 35,00 100, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 50,00 60,00 120, Ostatní služby v oblasti sociální prevence 0,00 60,00 0,00 KAPITOLA ,00 370,00 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 4349 Ostatní soc.péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 0,00 0, Domovy pro seniory 0,00 0,00 0, Osobní asistence, pečovatelská služba 0,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdrav.postižením 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 05 - CELKEM 370,00 370,00 100,00

15 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 2143 Cestovní ruch 50,00 50,00 100, Činnosti knihovnické 1385, ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 719,00 700,00 97, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 375,60 375,00 99, Využití volného času dětí a mládeže 130,50 106,00 81,23 KAPITOLA , ,00 98,34 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 120,00 350,00 291,67 KAPITOLA ,00 350,00 291,67 KAPITOLA 06 - CELKEM 2 780, ,00 106,69

16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25,00 25,00 100, Požární ochrana - dobrovolná část 578,80 510,00 88,11 KAPITOLA ,80 535,00 88,61 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 07 - CELKEM 603,80 535,00 88,61

17 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 3631 Veřejné osvětlení 70,00 80,00 114, Pohřebnictví 398,00 498,00 125, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 712,00 640,00 89,89 KAPITOLA , ,00 103,22 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 3612 Bytové hospodářství 0,00 800,00 0, Pohřebnictví 10, , ,00 KAPITOLA 08 10, , ,00 KAPITOLA 08 - CELKEM 1 190, ,00 421,68

18 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 6112 Zastupitelstva obcí 2448, ,00 114, Činnost místní správy 10584, ,00 100,47 KAPITOLA , ,00 103,15 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 6171 Činnost místní správy 469,70 526,50 112,09 KAPITOLA ,70 526,50 112,09 KAPITOLA 09 - CELKEM , ,50 103,46

19 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA R Informativní tabulky BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index OddPar. Název 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně 509,00 500,00 98,23 KAPITOLA ,00 500,00 98,23 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Schválený Index Odd.Par. Název 6330 Převody do rozpočtů územní úrovně 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 0,00 0,00 0,00 KAPITOLA 10 - CELKEM 509,00 500,00 98,23

20 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č. 2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp. 405, Křivatcova čp. 244 a DPS. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, recepční služby, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

21 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2016 Tabulka č. 2 Výnosy v tis. Kč Plán 2016 Nájemné z bytů 2973,00 Nájemné z nebytových prostor 1457,00 Pronájem z pozemků 1178,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 70,00 Úroky ČS 40,00 Výnosy celkem 5 718,00 Náklady v tis. Kč Plán 2016 Opravy a udržování 1000,00 Ostatní služby 1543,00 Ostatní náklady (poplatky ČS) 48,00 Náklady celkem 2 591,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 127,00 (před zdaněním)

22 Investiční akce na rok Výstavba nové MŠ Realizace 45, ,-Kč Jedná se o stavbu nové mateřské školy při ulici Hevlínská. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude zahájena její realizace. 2. Zázemí sportovního areálu Realizace 14, ,- Kč Jedná se o demolici stávajícího objektu šaten a výstavbu nového zázemí sportovního areálu při ulici U Zličínského hřiště. Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby bude zahájena její realizace. 3. Zábradlí Nedašovská Projektová dokumentace + realizace ,-Kč V prosinci loňského roku stanovil silniční správní úřad místní úpravu silničního provozu, která spočívá v umístění dopravně bezpečnostního zábradlí na chodník v ul. Nedašovská v úseku Halenkovská Mladých. S ohledem na termín vydání stanovení nebylo možno zábradlí instalovat v loňském roce a realizace se tak předpokládá letos. 4. Rozšíření hřbitova Zličín Projektová dokumentace, realizace 3, ,-Kč Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova ve Zličíně, který je již kapacitně téměř vyčerpán. Na rozšíření je vydáno povolení ÚMČ Praha 17, v současné době se zpracovává dokumentace pro výběr zhotovitele. Následně bude vypsáno výběrové řízení a bude zahájena vlastní realizace stavby. 5. Prak Na Prameništi - altán Projektová dokumentace, realizace ,-Kč Tato investiční akce byla zahájena v roce 2015, kdy proběhlo stavební řízení a zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. Jedná se o vybudování dřevěného altánu uprostřed kruhového místa při vstupu do parku. 6. Prak Na Prameništi - pobytová louka Realizace ,-Kč Tato investiční akce byla zahájena v roce Plocha návštěvníkům nabídne další možnost vyžití pro všechny věkové kategorie, např. pořádání pikniků, prostor pro venkovní hry na volné travnaté ploše. V roce 2015 byly po předchozích přípravných pracích realizovány výsadby, v roce 2016 se předpokládá vybavení herními prvky a mobiliářem. 7. Fitness outdoor rybník Sobín Realizace ,-Kč Jedná se o umístění cca 3-4 jednoduchých venkovních cvičebních prvků za rybníkem Sobín v prostoru za lavičkami. Součástí akce bude i částečné vykácení neudržovaného keřového porostu. 8. Hřiště pro psy Realizace ,-Kč Jedná se o revitalizaci pozemku ve vlastnictví městské části zarostlé plochy u lávky do Řep. Součástí akce bude vyklizení pozemku od černých skládek, vyrovnání terénu, výsadby a vybavení mobiliářem: 2-3 lavičky a cca 5 agility překážek. 9. Dveře garáž ÚMČ Realizace ,-Kč Jedná se o výměnu stávajících garážových vrat za nové se stavebními úpravami pro jejich umístění.

23 10. DPS přestavba bytu 3+kk na 2 byty zvláštního určení Projektová dokumentace, realizace ,-Kč Jedná se o rekonstrukci bytu v Domě s pečovatelskou službou, Křivatcova 416, na dva byty zvláštního určení. Stávající pronajímatelný byt kategorie 3 +1 byl původně určen jako byt správce, s ohledem na jiný systém správy objektu je byt využíván k pronájmu. V případě změny a úpravy bytu je možné za poměrně ekonomicky přijatelných stavebních nákladů vytvořit dva byty zvláštního určení o velikosti 2+kk a tím rozšířit kapacitu DPS ze 42 bytů na 44 bytů zvláštního určení. 11. Bezpečnostní zábradlí cyklostezka Mistřínská Realizace ,- Kč Jedná se o umístění bezpečnostního zábradlí na cyklotrase Mistřínská v prostoru podjezdu pod silničním okruhem, v místě před křížením s bezejmennou komunikací. Doposud využívané bezpečnostní prvky (2 žlutočerné kovové sloupky o průměru cca 10 cm) jsou nepostačující. Podstatou nově umisťovaného zábradlí je, aby cyklista musel zpomalit a přitom nemusel sesednout z kola. 12. Nákup auta Koupě ,-Kč Jedná se o pořízení nového osobního automobilu pro potřeby ÚMČ 13. Koupě pozemku Koupě pozemků ,-Kč Na základě kupní smlouvy se společností Volta Real a.s.

24 Investiční výdaje MČ Praha - Zličín na r v tis. Kč Poř. Položka Náplň 2016 kapitola zdroj financování 1. Výstavba nové MŠ realizace 45000,00 04 dar 14212,4 CG, *30787,6 vlastní 2. Zázemí sportovního areálu projekt, realizace 14000,00 04 vlastní 3. Zábradlí Nedašovská projek, realizace 550,00 03 vlastní 4. Rozšíření hřbitova Zličín projekt+st.řízení, realizace 3000,00 08 vlastní 5. Park Na prameništi-altán projekt, realizace 600,00 02 vlastní 6. Pobytová louka realizace 550, Letiště, 430 vlastní 7. Fitness outdoor rybník Sobín realizace 200,00 06 vlastní 8. Hřiště pro psy realizace 150, Letiště, 70 vlastní 9. Dveře garáž ÚMČ realizace 100,00 09 vlastní 10. DPS - přestavba bytu 3+kk na 2 byty projekt, realizace 800,00 08 vlastní 11. Bezpeč. zábradlí cyklostezka Mistřínská realizace 60,00 03 vlastní 12. Nákup auta nákup 400,00 09 vlastní 13. Koupě pozemku nákup 26,50 09 vlastní Celkem ,50 * MČ požádala MHMP o ponechání nespotřebované dotace z roku 2015 v částce tis KČ pro novou MŠ. Po schválení a ukončení procesu finančního vypořádání bude provedena změna krytí akce.

25 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI obsažený v rozpočtu na r Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí ,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace. Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku, bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele.

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2019 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2017 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2018 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2012

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2012 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2012 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Rozpočet 2010 K návrhu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Komentář k návrhu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2010 městské

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost 1 500 z prodeje kulatiny a paliva 450 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 300 za vodné a stočné

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Komentář k rozpočtu 2005.

Komentář k rozpočtu 2005. Komentář k rozpočtu 2005. Rozpočet je sestaven podle zákona 250/2000 Sb. včetně změn a doplňků o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na základě 12 se rozpočet zpracovává v třídění podle rozpočtové

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015 č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2010

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2010 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2010 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva. A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace str. 1 b/ přesuny finančních prostředků str. 1-2 c/ rezervy města str. 2-5 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT str. 5 Příloha Návrh

Více

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 Položka Druhové třídění: p ř í j m y V ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 380,00 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 1 206,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více