Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky za rok 2014 společně s hodnotící zprávou, která se soustřeďuje na plnění záměrů rozpočtové politiky, na provedená rozpočtová opatření a zhodnocení dosažených výsledků. Obsah: 1. Úvod 2. Vlastní rozpočtová opatření 3. Příjmová stránka rozpočtu 4. Výdajová stránka rozpočtu 5. Peněžní fondy 6. Dluhová služba 7. Hospodářská činnost 8. Hospodaření příspěvkových organizací 9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 10. Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření městské části Brno Medlánky za rok Závěr 1. Úvod Způsob zpracování a projednání závěrečného účtu je upraven zejména v 43 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů a v 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. Rozpočet městské části Brno-Medlánky za rok 2014 byl řádně projednán a schválen na 41. řádném zasedání ZMČ konaném ve dnech s celkovou výší příjmů i výdajů ,00Kč v rámci hlavního hospodaření, příjmy jsou dofinancovány z FRR částkou ,00Kč. Následně byl, v souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, proveden rozpis rozpočtu, který byl předán na ORF MMB k sumarizaci dat SR ČR. Tato zpráva a toto hodnocení plně vychází z účetního výkazu Fin M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za období 1-12/2014, rozvahy k a výkazu zisků a ztrát k S podrobným výkladem, vysvětlujícím či doplňujícím některé pojmy, položky či hodnoty, je možné se seznámit přímo na ÚMČ Brno-Medlánky v kanceláři tajemníka a na ekonomickém úseku ÚMČ Brno- Medlánky u p. Lukáškové. 2. Vlastní rozpočtová opatření Schválený rozpočet městské části Brno-Medlánky pro rok 2014 byl upravován celkem 32 rozpočtovými opatřeními. 1

2 Schválený rozpočet Úpravy rozpočtu MČ Brno Medlánky v roce 2014 Upravený rozpočet Příjmy Rozpočtové úpravy , , ,67 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výdaje Rozpočtové úpravy , , ,00 2 Rozdíl mezi schválenými příjmy a výdaji je částka ,00 dofinancování z FRR, Rozpočtová opatření za rok 2014 Číslo RO popis ,00 Snížení rozpočtu RO ,00 Zapojení disponibilního zisku z VHČ RO 2 Snížení rozpočtu MČ Brno-Medlánky-převod finančních prostředků na FRR MMB schválil převod této částky z VHČ na půdní vestavbu ZŠ Hudcova 7 795tis. Kč půdní vestavba, 4 205tis. Kč vrácení do FRR ,00 Studie a projektová činnost RO 3 Studie a projektové práce /použití z FRR/ ,00 Hokejbalové hřiště RO ,00 Doplnění izolační zeleně RO ,00 Doplnění venkovního mobiliáře RO 6 Zapojení finančních prostředků na vybudování hokejbalového hřiště na ulici Matalova /dofinancování z FRR/ Doplnění izolační zeleně v širší lokalitě okolí rybníka /dofinancování z FRR/ Doplnění venkovního mobiliáře, herní prvky, lavičky /dofinancování z FRR/ ,00 Herní prvek RO 7 Herní lanový prvek/dofinancování z FRR/ ,00 Kontejnerová stání RO 8 Příspěvek na pořízení uzamykatelných kontejnerových stání/dofinancování z FRR/ ,00 Volby do EP /MMB/ RO 9 Provozní zajištění voleb do EP ,00 Dosadba dřevin RO ,00 Investiční transfery z MMB RO ,00 Výherní hrací přístroje /MMB/ RO ,00 Finanční vypořádání z MMB za ,00 rok 2013 RO ,00 Navýšení příspěvku pro ZŠ RO ,00 Investiční transfer z MMB RO 15 Půdní vestavba ZŠ Veřejná zakázka malého rozsahu, dosadba dřevin v lokalitě V Újezdech/dofinancování z FRR ,- investiční transfer na půdní vestavbu ZŠ ,- Kč modulární klubovna pro volnočasové aktivity Odvody z výherních hracích přístrojů od MMB 173tis.Kč na SPOD doplatek roku 2013, 764tis.Kč 20%prodej majetku města, ,- Kč vratka volby do Parlamentu ČR Vybavení dvou kmenových tříd interaktivními tabulemi/dofinancování z FRR/ ,00 Neinvestiční transfer z MMB RO 16 Neinvestiční transfer od města, na vybavení školní kuchyně a jídelny ZŠ ,00 Neinvestiční transfer z MMB RO 17 Neinvestiční transfer od města, na vybavení půdní vestavby nábytkem ,00 Nábytkové vybavení ZŠ RO 18 Nábytkové vybavení půdní vestavby ZŠ/přesun mezi paragrafy a položkami/ ,00 Neinvestiční transfer z MMB ,00 RO 19,22 Provozní výdaje na zajištění SPOD ,00 Hokejbalové hřiště RO 20 Hokejbalové hřiště na ulici Jabloňova Dofinancování z FRR

3 ,00 Pracovní úřad ,00 RO 21,29 Pracovníci z pracovního úřadu - údržba Volby do obecního ,00 zastupitelstva a senátu- MMB RO 23 Provozní výdaje na zajištění voleb ,00 Snížení rozpočtu RO 24 Snížení daně z příjmu za obce ,00 Výherní automaty - MMB RO ,00 Odvod zřizovateli RO 26 Příjmy z výherních hracích automatů MMB ZŠ Hudcova odvod finančních prostředků zřizovateli/použito na dofinancování půdní vestavby/ ,00 Technická úprava rozpočtu RO 27 Úprava mezi paragrafy a položkami ,00 Technická úprava rozpočtu RO 28 Úprava mezi paragrafy a položkami , ,00 Technická úprava rozpočtu RO 30 Úprava mezi paragrafy a položkami, mezi příjmy a výdaji/ ,00 Technická úprava rozpočtu RO 31 Úprava mezi paragrafy a položkami ,67 Neinvestiční transfer RO 32 Neinvestiční transfer z MŽP a SFŽP rekonstrukce Zámeckého parku 3. Příjmová stránka rozpočtu Příjmy v Kč rok 2014 Schválený rozpočet 3 Upravený rozpočet Výsledek hospodaření. Daň z příjmů , , ,00 Poplatek ze psů , , ,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství 9 000, , , , , ,00 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 Odvod z výherních hracích přístrojů , ,00 Správní poplatky , , ,00 Neinvestiční dotace z VPS , ,00 Neinvestiční dotace souhrnný dotační vztah , , ,00 Neinvestiční přijaté transfery , ,24 Ostatní dotace sociální dávky, Úřad práce, zámecký park Neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na školství, výkon státní správy, údržbu veřejné zeleně, komunikací a chodníků , , , , ,00 Převody z vlastních fondů VHČ ,00 Převody z vlastních rezerv ,00 Převody z rozpočtových účtů ,48 Investiční přijaté transfery od obcí , ,00

4 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu nebytových prostor , , ,00 Zachování a obnova kulturních památek * , ,00 0 Ostatní záležitosti kultury ,00 Poskytované služby inzerce, reklamy, krátkodobé pronájmy Přijaté neinvestiční dary sponzor.dary ples, hody,ost.kult. akce atd , , , , , ,00 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0,60 Příjmy z finančního vypořádání minulých let za rok , ,00 Úroky , , ,20 Příjmy celkem před konsolidací , , ,37 Konsolidace ** ,48 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,89 * zachování a obnova kulturních památek, tato položka byla ve schváleném rozpočtu napořizována na par a položka 2111, finanční prostředky přišly na účet až koncem roku 2014, ze státního rozpočtu a to na položku 4113 (Neinvestiční přijaté transfery), 4116 (Ostatní dotace). ** konsolidace finanční prostředky, které kolují mezi vlastními účty. Převody mezi základním běžným účtem, FRR, příjmy a výdaji. Příjmy jako celek ve výši ,89 Kč byly ve vztahu ke schválenému rozpočtu splněny na 210,98 %, příjmy byly splněny na víc jak 100%. a) Daňové příjmy - uvedená položka se skládá z příjmů z daní, správních a místních poplatků. b) Nedaňové příjmy tato část rozpočtu zahrnuje příjmy z vlastní činnosti, odvody z odpisů příspěvkových organizací a ostatní nedaňové příjmy. Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v Kulturním společenském centru Sýpka, nájmy pozemků, reklamy, inzeráty, úroky z bankovních účtů. Tyto jsou součástí výkazu FIN 2-12 a účtují se dle platné rozpočtové skladby na položkách 21XX. c) Dotace jsou významnou položkou příjmů. Pro rok 2014 byly ve schváleném a upraveném rozpočtu zapracovány dotace v celkové výši ,67 Kč, z nichž nejvýznamnější část tvoří neúčelově vázaná dotace na výkon státní správy a na školství a účelově vázané dotace na údržbu chodníků, komunikací a veřejné zeleně poskytované z rozpočtu MB. V roce 2014 byly městské části poskytnuty další neúčelově a účelově vázané dotace. Tyto dotace jsou přísně zúčtovatelné a jsou součástí finančního vypořádání za rok e) Financování a ostatní příjmy největší podíl v uvedené části rozpočtu činí přijaté dotace a převod finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti. 4

5 4. Výdajová stránka rozpočtu Výdaje v Kč za rok 2014 Schválený rozpočet Opravy, údržba a úklid komunikací Upravený rozpočet 5 Výsledek hospodaření , , ,28 Úklid chodníků , , ,00 Neinvestiční příspěvek MŠ na provoz , , ,00 DDH majetek ZŠ , ,33 Nespecifikované rezervy ZŠ ,00 0 Opravy a udržování ZŠ , ,20 Neinvestiční příspěvek ZŠ na provoz Budovy, haly a stavby, ZŠ půdní vestavba , , , , , ,03 Kronikář odměna - kultura , , ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj , , ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Nákup materiálu SC Sýpka , , ,70 Studená voda SC Sýpka , , ,00 Plyn SC Sýpka , , ,44 Elektrická energie SC Sýpka , , ,80 Nákup ostatních služeb SC Sýpka , , ,60 Opravy a udržování SC Sýpka , , ,61 Nákup ostatních služeb kultura , , ,74 Věcné dary , , ,00 Stroje, přístroje a zařízení kultura , , ,00 Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby, využití volného času dětí Nespecifikované rezervy, zájmová činnost Budovy, haly a stavby, zájmová činnost Komunální služby, nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-kontejnerová stání Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-nespecifikované rezervy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-nákup DDHM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-stavby , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-stroje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD Volby do zastupitelstev územních sam.celků , , , , ,00 Volby do evropského parlamentu , ,40 Platy a odměny samosprávy zastupitelstva obcí , , ,00 Pojištění sociální , , ,00 Povinné pojištění zdravotní , , ,00 Povinné pojištění 7 000, , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 Ostatní osobní výdaje OON , , ,00 Pojištění sociální , , ,00 Povinné pojištění zdravotní , , ,00 Povinné pojištění , , ,00 Ochranné pomůcky , , ,30 Knihy, odborná literatura , , ,00 DDHM ÚMČ technické vybavení pracovišť Nákup materiálu kancelářské potřeby, hygienické a úklidové prostředky, nářadí, materiál na opravy atd , , , , , ,20 Ostatní úroky a fin. Výdaje 0 0 0,32 Voda , , ,00 Plyn , , ,54 El. Energie , , ,80 Pohonné hmoty , , ,48 Služby pošt , , ,80 Telekomunikace telefony, internet , , ,19 Pojištění majetku MČ, osob UMČ , , ,00 Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 Školení , , ,00 Ostatní služby informatik, hlídací agentura, odborné posudky, právní služby, revize, sociální fond, atd. Opravy a udržování UMČ, kulturní středisko , , , , , ,04 Programové vybavení , , ,11 Cestovné , , ,00 Reprefond dary- školství,mmb, dětské domovy, pohoštění pro hosty , , ,00 Ostatní nákupy , , ,00 Věcné dary , , ,00 6

7 Náhrady mezd v době nemoci ,00 Poplatky banky , ,97 Daň z příjmu za obce , , ,00 Finanční vypořádání k MMB , ,00 Ostatní neinvestiční výdaje ,95 Převody vlastním rozp. účtům ,48 Ostatní převody vlastním fondům ,00 Výdaje celkem před konsolidací , , ,91 Konsolidace** ,48 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,43 ** konsolidace finanční prostředky, které kolují mezi vlastními účty. Převody mezi základním běžným účtem, FRR, příjmy a výdaji. Výdaje jako celek ve výši ,43 Kč byly v hodnoceném období čerpány na 102,73 % v porovnání k hodnotám schváleného rozpočtu. Čerpání jednotlivých položek rozpočtu vychází plně z výkazu FIN 2-12 za období 1-12/ Peněžní fondy Městská část Brno-Medlánky mimo své vlastní rozpočtové příjmy a výdaje běžného roku sleduje i další mimorozpočtové zdroje na několika mimorozpočtových účtech vedených u Komerční banky, a.s.: a) Finanční hotovost na Fondu rezerv a rozvoje ke dni činila ,40Kč. b) Finanční hotovost na sociálním fondu ke dni činila ,73 Kč. Sociální fond se použil na částečnou úhradu stravenek pro zaměstnance, příspěvek na dovolenou a částečná úhrada stravenek. V roce 2014 byl sociální fond tvořen 2 % z objemu prostředků na platy. 6. Dluhová služba Městská část Brno-Medlánky ve svém rozpočtu nehospodaří s přijatými úvěry a půjčkami, které ovlivňují procento zadluženosti. Tento ukazatel se vypočítává dle pokynů MF ČR a plně vychází z výkazu o plnění rozpočtu města FIN 2-12 za období 1-12/ Vedlejší hospodářská činnost Tato činnost obsahuje výnosy a náklady spojené s pronájmem bytových prostor. Výsledek hospodaření VHČ po zdanění za rok 2014 činí zisk ve výši ,64Kč. Finanční hospodaření je doloženo výkazem zisku a ztrát k , který je nedílnou součástí této zprávy. Správu bytů a jeho hospodaření zabezpečuje na základě mandátní smlouvy firma Alby plus, s.r.o., Hilleho 1839/2, Brno. Ostatní vlastní příjmy jsou součástí hlavní činnosti městské části a jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v Kulturním společenském centru Sýpka, nájmy pozemků, reklamy, inzeráty, úroky z bankovních účtů. Tyto jsou součástí výkazu FIN 2-12 a účtují se dle platné rozpočtové skladby na položkách 21XX. 7

8 8. Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací je v průběhu rozpočtového období (kalendářního roku) kontrolováno na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Ing. Zdeňkou Cahlíkovou, Bystřička 177. U obou příspěvkových organizací nebyly zjištěny systémové nedostatky a nebylo zjištěno porušení vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se prování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Dalším kontrolním mechanismem hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předkládání čtvrtletních rozborů hospodaření. Příspěvkové organizace hospodařily se svěřenými i vlastními finančními prostředky dle platných legislativních norem a nedošlo u nich k porušení rozpočtové kázně. Městská část Brno-Medlánky má zřízeny dvě příspěvkové organizace. Ve svém hospodaření se příspěvkové organizace řídí především zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podrobné tabulky hospodaření příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí u tajemníka ÚMČ Brno-Medlánky. a) Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, Hudcova 35, Brno V roce 2014 hospodařila s příspěvkem od zřizovatele ve výši ,00 Kč. Ve svém hospodaření dosáhla zisku ve výši z hlavní činnosti ,17 Kč a z doplňkové činnosti ,00 Kč. Příspěvková organizace navrhla rozdělení celého zisku ze svého hospodaření za rok 2014 následovně: Z hlavní činnosti: Rezervní fond Z doplňkové činnosti: Rezervní fond Fond odměn ,17 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stavy fondů k Fond odměn Rezervní fond Fond reprodukce majetku, investiční fond ,14 Kč ,79 Kč ,60 Kč b) Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, Hudcova 435/47, Brno V roce 2014 hospodařila s příspěvkem od zřizovatele ve výši ,00 Kč. Ve svém hospodaření dosáhla zisku ve výši ,91Kč. Příspěvková organizace navrhla rozdělení zisku ze svého hospodaření za rok 2014 následovně: Rezervní fond Fond odměn ,91 Kč ,00 Kč Stavy fondů k Fond odměn Fond FKSP Rezervní fond z ostatních titulů: z hospodářského výsledku Fond reprodukce majetku, investiční fond ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8

9 9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (finanční vypořádání) Dotace jsou nejvýznamnější položkou příjmů městské části. Pro rok 2014 byly ve schváleném rozpočtu zapracovány dotace v celkové výši ,00Kč a rozpočtovými opatřeními byly dotace během roku navýšeny ještě o ,67Kč,tedy dotace za rok 2015 činily celkem ,67Kč z nichž nejvýznamnější část tvoří na výkon státní správy a na školství. Z přehledu poskytnutých dotací vyplývá, že jejich výše zaujímá velmi významné místo z celkové částky vytvořeného rozpočtu. Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání. Dotace na výkon státní správy a na školství nejsou předmětem finančního vypořádání, proto se ani neobjevují v níže uvedené tabulce. Finanční vypořádání za rok 2014 UZ účel položka rozpočet čerpání Dotace MŽP a SFŽP , , SPOD , , Dotace MŽP a SFŽP , , ÚP , , ÚP , ,55 Celkem , , Volby do EU , ,00 Volby do obecních zast. a Senátu , ,00 Celkem , , Údržba a úklid chodníků již ve schváleném rozpočtu , ,00 ZŠ Hudcova nábytkové vybavení , ,00 ZŠ Hudcova vybavení školní kuchyně a jídelny , ,00 Celkem , ,00 ZŠ Hudcova půdní vestavba , ,00 Novostavba modulární klubovny , ,00 Převod do roku ZŠ Hudcova půdní vestavba , ,00 Celkem , ,00 Finanční vypořádání 2014 s MMB 213 Přijato z MMB na účet FRR ÚMČ Brno-Medlánky ,00 Vráceno na MMB 5 800,00 9

10 10. Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2014 K tomuto účelu jsou vyhrazeny finanční prostředky výdajové části schváleného rozpočtu ve výši ,-Kč příspěvky neziskovým organizacím a bylo vyplaceno ,- Kč. Poskytování veřejné finanční podpory se řídí pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky. číslo Příjemce VPP částka VPP unesení Termín vyúčtování 1 FC Medlánky, o.s ,00 usnesení č. 32/46 ZMČ APLA - JM o.s ,00 usnesení č. 35/54 RMČ Dětský klub Medlánci ,00 usnesení č. 11/41 ZMČ HORTUS sdružení 5 000,00 usnesení č. 36/54 RMČ zahrádkářů 5 Občané pro Medlánky, z.s ,00 usnesení č. 9/59 RMČ Junák - svaz skautů a 8 000,00 usnesení č. 20/55 RMČ skautek ČR 7 Dotyk II 6 000,00 usnesení č. 37/54 RMČ Slezská diakonie 5 000,00 usnesení č. 38/54 RMČ TJ Sokol Brno-Medlánky 6 000,00 usnesení č. 13/62 RMČ Hasičský záchranný sbor JmK ,00 Usnesení č. 14/49 ZMČ Darovací smlouva 11. Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla společnost FSG Finaudit, s.r.o., třída Svobody 645/2, Olomouc, jako člen sdružení společností KPMG Česká republika se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a. Předmětem ověření bylo přezkoumávání hospodaření městské části za rok 2014 a ověření účetní závěrky městské části k , která je součástí účetní závěrky Statutárního města Brna k Přezkoumávání se uskutečnilo ve dnech 12. a na adrese Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno a v sídle auditorské společnosti. Výrok auditora VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 10

11 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky jako celku. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2014 byly územním celkem k odstraněny. Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky za rok 2014 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b): 1. nebylo účtováno o zařazení dlouhodobého hmotného majetku a o zahájení odepisování v souladu s faktickým začátkem užívání, nebylo účtováno na základě protokolů o převzetí majetku. Odhadovaná částka chybějících odpisů činí ,00 Kč. O tuto částku jsou nadhodnocena aktiva a podhodnocen výsledek hospodaření. 2. nebyla řádně provedena inventarizace účtu Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Byl zjištěn rozdíl mezi účetní hodnotou a hodnotou evidovanou na kartách majetku ve výši ,00 Kč. 3. byly zjištěny případy provedení předběžné řídící kontroly, které následovalo až po vystavení objednávky, resp. po obdržení dokladu od dodavatele (faktury přijaté - KDF č. 326 a 317, 295) Tato skutečnost indikuje, že finanční kontrola je prováděna formálně, není v souladu se zákonem č. 250 /2000 Sb., o finanční kontrole a s vnitřní směrnicí. 4. bylo zjištěno, že v hospodářské činnosti není v souladu s Metodikou účetnictví statutárního města Brna účtováno o penále a o úrocích z prodlení k dlužným pohledávkám z titulu nájemného, resp. penále a úroky z prodlení jsou vyčísleny a účtovány jen při úhradě dluhu. Minimální odhadovaná chybějící částka v aktivech brutto činí cca ,00 Kč (na aktiva netto a výsledek hospodaření nemá transakce vliv vzhledem k metodice uplatňování 100% opravné položky k těmto pohledávkám). Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky za rok 2014 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c): 5. k pohledávkám po splatnosti není v souladu s 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČUS 706 tvořena opravná položka. Dochází tedy k navyšování aktiv účetní jednotky a ke zvyšování hospodářského výsledku. Odhadová částka je minimálně ,00 Kč. 6. statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky neeviduje v souladu s 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. na podrozvahových účtech majetek, který předala k hospodaření svým příspěvkovým organizacím. 7. na majetkových účtech vedlejší hospodářské činnosti je evidován drobný hmotný majetek, který s touto činností nesouvisí, a neplynou z něj žádné příjmy. Jedná se o prvky na dětském hřišti v částce ,00 Kč. Uvedená skutečnost nemá dopad na účetní závěrku. Při přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky za rok 2014 jsme zjistili následující chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c): 1. statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky nedodržela při provádění inventarizace požadavky 29 a 30 zákona 563/1991 Sb a ustanovení vyhlášky 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. V rámci dokladové inventarizace nebyly řádně doloženy zůstatky účtu ostatní fondy v částce ,00Kč, zůstatky účtů poskytnutých záloh 314 hlavní činnosti v celkové výši ,00 Kč, zůstatek účtu dlouhodobé závazky - předplacený nájem v částce ,00 Kč. Jedná se o nedostatek spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví dle bodu 2. výše uvedeného ustanovení. 2. kontrolou výkazu FIN 2-12 M k bylo zjištěno, že došlo k překročení výdajů schváleného resp. upraveného rozpočtu u paragrafu činnost místní správy o částku ,98 Kč (upravený rozpočet ,00 skutečnost ,98). Pro výdaje nebyly stanovené jiné závazné ukazatele než schválený rozpočet na úrovni paragrafů. 11

12 Výrok auditora Podle našeho názoru je účetní závěrka statutárního města Brno, městská část Brno-Medlánky k sestavena ve všech významných ohledech v souladu s Metodikou účetnictví statutárního města Brna a českými účetními předpisy s výjimkou těch oblastí, které Metodika upravuje a doplňuje, platnými k 31. prosinci Nápravná opatření ke zjištěním ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Medlánky za rok 2014 Při přezkoumání hospodaření nezávislého auditora o výsledku hospodaření statutárního města Brna, městské části Brno-Medlánky, byla nalezena tato zjištění a k nim stanovena tato nápravná opatření: 1. Zjištění: Nebylo účtováno o zařazení dlouhodobého hmotného majetku a o zahájení odepisování v souladu s faktickým začátkem užívání, nebylo účtováno na základě protokolů o převzetí majetku. Odhadovaná částka chybějících odpisů činí ,- Kč. O tuto částku jsou nadhodnocena aktiva a podhodnocen výsledek hospodaření. Majetek byl již zařazen do dlouhodobého majetku v prosinci 2014, od se již odepisuje řádně. 2. Zjištění: Nebyla řádně provedena inventarizace účtu Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Byl zjištěn rozdíl mezi účetní hodnotou a hodnotou evidovanou na kartách majetku ve výši ,- Kč. Tento rozdíl byl v březnu 2015 odstraněn, částka byla řádně doúčtována. 3. Zjištění: Byly zjištěny případy provedení předběžné řídící kontroly, které následovalo až po vystavení objednávky, resp. po obdržení dokladu od dodavatele (faktury přijaté - KDF č a 317, 295) Tato skutečnost indikuje, že finanční kontrola je prováděna formálně, není v souladu se zákonem č. 250 /2000 Sb., o finanční kontrole a s vnitřní směrnicí. V roce 2015 bude nově nastaven podrobný systém finanční kontroly na základě doporučení OKO MMB a uveden do praxe. 4. Zjištění: Bylo zjištěno, že v hospodářské činnosti není v souladu s Metodikou účetnictví statutárního města Brna účtováno o penále a o úrocích z prodlení k dlužným pohledávkám z titulu nájemného, resp. penále a úroky z prodlení jsou vyčísleny a účtovány jen při úhradě dluhu. Minimální odhadovaná chybějící částka v aktivech brutto činí cca ,-. Kč (na aktiva netto a výsledek hospodaření nemá transakce vliv vzhledem k metodice uplatňování 100% opravné položky k těmto pohledávkám). Poplatky penále a úrok z prodlení se budou počítat k datu účetní závěrky a to k Zjištění: K pohledávkám po splatnosti není v souladu s 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČUS 706 tvořena opravná položka. Dochází tedy k navyšování aktiv účetní jednotky a ke zvyšování hospodářského výsledku. Odhadová částka je minimálně ,-Kč. VHČ , číslo usnesení 15/10, na 10. schůzi RMČ bylo odsouhlaseno odepsání promlčené dlužné částky ,- Kč a zbytek dlužných částek bude dooprávkován do konce června Zjištění: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky neeviduje v souladu s 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. na podrozvahových účtech majetek, který předala k hospodaření svým příspěvkovým organizacím na 8. zasedání ZMČ, usnesením č.15/08, byl odsouhlasen převod majetku na ZŠ Brno, Hudcova 35, následně byl řádně zaevidován a bude následně veden na podrozvahovém účtu. 7. Zjištění: Na majetkových účtech vedlejší hospodářské činnosti je evidován drobný hmotný majetek, který s touto činností nesouvisí, a neplynou z něj žádné příjmy. Jedná se o prvky na dětském hřišti v částce ,- Kč. Uvedená skutečnost nemá dopad na účetní závěrku. Drobný hmotný majetek byl z VHČ převeden do hlavní činnosti v měsíci březnu 2015, čímž došlo k nápravě. 8. Zjištění: Statutární město Brno, městská část Brno - Medlánky nedodržela při provádění inventarizace požadavky 29 a 30 zákona 563/1991 Sb a ustanovení vyhlášky 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a 12

13 závazků. V rámci dokladové inventarizace nebyly řádně doloženy zůstatky účtu ostatní fondy v částce ,-Kč, zůstatky účtů poskytnutých záloh 314 hlavní činnosti v celkové výši ,- Kč, zůstatek účtu dlouhodobé závazky - předplacený nájem v částce ,- Kč. Jedná se o nedostatek spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví dle bodu 2. výše uvedeného ustanovení. Účet ,- bylo dohledáno v archivu z roku 2010, že se jednalo o čerpání fondu FRR na dofinancování RO v roce 2010, účet 314 se jednalo o zálohové faktury na plyn a el. energii, tyto energie byly již vyúčtovány v měsíci březnu 2015, za rok 2015 bude předložen seznam zálohových faktur. U účtu se jednalo o předplacený nájem ,- a toto SIPO bylo na přelomu roku 2014 a 2015 účtováno jako pohledávka za pronajímateli bytů, v roce 2015 již opraveno. 9. Zjištění: Kontrolou výkazu FIN 2-12 M k bylo zjištěno, že došlo k překročení výdajů schváleného resp. upraveného rozpočtu u paragrafu činnost místní správy o částku ,98 Kč (upravený rozpočet , skutečnost ,98). Pro výdaje nebyly stanovené jiné závazné ukazatele než schválený rozpočet na úrovni paragrafů. Pro rok 2014 byl nesprávně sestaven rozpočet v položce mzdy. Náprava v roce 2015 bude provedena po připsání dotace na OSPOD a rozpočtovým opatřením bude upravena položka mezd dle reality a to nejpozději do RO schvalí na řádném zasedání ZMČ po předchozím projednání FV. Po této opravě se již bude dbát na to, aby byl rozpočet vždy nastaven řádně s ohledem na reálné příjmy a náklady a schválený rozpočet bude plně dodržován včetně jeho rozpočtových změn a dle nových pravidel finanční kontroly, která budou v roce 2015 nastavena. 12. Závěr Hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2014 dle přiloženého Výkazu zisku a ztrát, skončilo přebytkem hospodaření v hlavní činnosti v hodnotě ,21 Kč a ziskem v hospodářské činnosti ve výši ,64 Kč. V Brně dne Zprávu vypracovala: Zprávu předkládá: Marie Lukášková, hlavní účetní Kateřina Žůrková, místostarostka Přílohy : Výkaz FIN 2-12 za rok 2014 Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Výrok auditora Hospodaření MŠ Hudcova za rok 2014 Hospodaření ZŠ Hudcova za rok

14 Závěrečný účet a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni projednal Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky na svém zasedání dne a přijal následující usnesení: Finanční výbor Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky doporučuje: a) Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky schválit celoroční hospodaření městské části Brno-Medlánky a závěrečný účet městské části Brno-Medlánky za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2014 bez výhrad; b) Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky schválit v souladu s 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 84 ods. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni bez výhrad. Hlasování: přít.4 pro ; přít.0 proti ; přít.0 se zdrželo hlasování 14

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2012 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZM (ZO) č. 1) ZM (ZO) s c h v a l u j e rozpočet města (obce) pro rok 201X takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 300.000 tis.kč financování ve výši

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 11639/2016/KUUK 557/KON/2015 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17. února

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 DIČ: CZ00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj

02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 111 02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Schválený rozpočet

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 OBEC SKŘÍPOV IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 21271/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012

Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2011 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 31.5.2012 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 7.6.2012 Zveřejněno elektronicky

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Suchý Důl, IČ: 00653683 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013

Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Rozpočet obce Staré Křečany na rok 2013 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Svazek měst a obcí Rakovnicka

Svazek měst a obcí Rakovnicka Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015 Rakovník 21. 02. 2016 Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018 Zpracovala: Mgr. Petra Grycová vedoucí Odboru finančního a majetkového ÚMČ Brno Jundrov Úvod V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 26660/EK/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2010 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 16.12.2009 byla na rok 2010 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2011

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2011 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2011 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2011 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 30090/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov, IČO: 00377597 za rok 2012 Přezkoumání

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2012 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Závěrečný účet města za rok 2012

Závěrečný účet města za rok 2012 M Ě S T O S O B O T K A Boleslavská 440, 507 43 Sobotka tel. 493 571 401, e-mail: sobotka@craj.cz www.sobotka.cz, IČO 00 27 21 24 Závěrečný účet města za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh

Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Obec Mlýny Mlýny 47 392 01 Soběslav IČ 00252565 Starosta : Milan Mareš / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013

Závěrečný účet. Městské části Brno-Slatina za rok 2013 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Závěrečný účet Městské části Brno-Slatina za rok 2013 Hospodaření městské části Brno-Slatina skončilo v roce 2013 s příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Konsolidované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

MČ: Brno Řečkovice a Mokrá Hora

MČ: Brno Řečkovice a Mokrá Hora 1 Fin. prostředky z MF ČR na výdaje související s volbou prezidenta ČR - nákup materiálu, služeb, pohoštění, platy zaměstnanců v prac. poměru, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na soc. zabezpečení

Více

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních 13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006...327 Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací...328 Výkaz

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěreční účet obce Louňovice pod Blaníkem za rok 2006

Závěreční účet obce Louňovice pod Blaníkem za rok 2006 Závěreční účet obce Louňovice pod Blaníkem za rok 2006 Městys Louňovice pod Blaníkem hospodařil v počátku roku 2006 dle rozpočtového provizória, které bylo schváleno OZ na svém zasedání dne 29.12.2005.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Hřibojedy, IČ: 00581011 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracovala: Iveta Němcová..

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Komňa č. p. 42 68771 Uherské Hradiště datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.5.2011 Věra Burešová KUZL

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více