ZNALECKÝ POSUDEK č / 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 07 Ocenění obchodního jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: Objednatel posudku: Účel posudku: SOLID CZECH, spol. s r.o. Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9390 Ocenění jmění společnosti za účelem změny právní formy ve smyslu ust. 69d odst. 8 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ocenění provedeno ke dni: 31. března 2007 Posudek vypracovala dne 6. června 2007 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků Růženec 31b, Brno Posudek obsahuje 52 stran textu včetně titulního listu a 56 stran příloh a předává se objednateli v 6 vyhotoveních. Výtisk č. 1

2

3 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. P ROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaná Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. prohlašuji, že: ocenění uvedené v posudku je platné pouze k uvedenému datu ocenění a pro účel popsaný v posudku; moje analýzy, názory, a závěry jsou platné jen za předpokladů a omezujících podmínek, uvedených v textu posudku a jsou mými osobními, nezaujatými profesionálními analýzami, názory a závěry; v práci byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době zpracování ocenění známy a které mají vliv na výslednou cenu; nemám žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem posudku a neexistuje můj osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k majetku zahrnutému v ocenění; za zmíněných předpokladů a omezujících podmínek přijímám zodpovědnost za údaje uvedené v psaném posudku. V Brně dne 6. června 2007 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 3

4 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 O B SAH A. NÁLEZ 7 A.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU POSUDKU 7 A.1.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU 7 A.1.2 VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU 7 A.1.3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY 7 A.1.4 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ 8 A.1.5 OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 8 A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ 8 A.2.1 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI 8 A.2.2 ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH OSOB 9 A.2.3 OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ 9 A.2.4 DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU 10 A Obory podnikání 10 A.2.5 ZAMĚSTNANCI 10 A.2.6 DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY 10 A.2.7 PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ 11 A.2.8 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 12 A.2.9 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 13 A.2.10 POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU 14 B. POSUDEK 15 B.1 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ 15 B.1.1 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU 15 B Metoda účetní hodnoty (book value) 15 B Metoda substanční hodnoty 16 B.1.2 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ 16 B Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) 16 B Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 17 B.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA 17 B.2.1 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 17 B.2.2 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA 22 B.3 FINANČNÍ ANALÝZA A SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU 33 B.3.1 SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU 33 B Analýza tržeb 34 B Analýza provozní ziskové marže 34 B Analýza pracovního kapitálu 36 B Analýza výdajů na pořízení dlouhodobého majetku 37 B Analýza zdrojů financování 38 B Rozdělování hospodářského výsledku 38 B Diskontní míra 38 B Určení nákladů na cizí kapitál 38 B Určení nákladů na vlastní kapitál 38 B.4 ANALÝZA OCENĚNÍ 41 B.4.1 POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ VOLBA A ZDŮVODNĚNÍ METOD OCENĚNÍ 41 4 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

5 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. B Volba metod ocenění 41 B Zdůvodnění volby metod ocenění 41 B.4.2 OCENĚNÍ PODLE ÚČETNÍ HODNOTY VLASTNÍHO KAPITÁLU (BOOK VALUE) 41 B.4.3 URČENÍ HODNOTY AKCIÍ METODOU DCF 41 B Určení kalkulované úrokové míry 42 B Ocenění neprovozních aktiv 42 B Výpočet volných peněžních toků a stanovení hodnoty 1. a 2. fáze 47 C. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 49 ZNALECKÁ DOLOŽKA 50 LITERATURA 51 SEZNAM PŘÍLOH 52 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 5

6 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 6 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

7 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. A. NÁLEZ A.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU POSUDKU A.1.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU Předmětem tohoto posudku je ocenění jmění společnosti: SOLID CZECH, spol. s r.o. Sídlo: Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: Datum, ke kterému je hodnota stanovena, je 31. březen A.1.2 VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 163/ ze dne jsem byla jmenována ke zpracování znaleckého posudku o ocenění jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o., za účelem změny její právní formy. A.1.3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Tento posudek byl zpracován s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Při ocenění jsem vycházela z podkladů předaných objednatelem posudku, společností SOLID CZECH, spol. s r.o. a z obecně dostupných informací. Tyto podklady jsem neprověřovala a považovala jsem je za správné pravdivé a reálné. 2. Na základě prohlášení o pravosti, platnosti a úplnosti podkladů poskytnutých objednatelem jsem neprovedla žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti jakož i úplnosti těchto podkladů. Dále jsem nezkoumala vztah třetích osob k majetku emitenta s výjimkou situace, kdy jsou tyto skutečnosti obsaženy v informacích a datech veřejně dostupných nebo objednatelem předaných a mají přímý vliv na stanovení ceny akcií. 3. Informace z jiných zdrojů, které byly použity při tomto ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Neexistuje žádné potvrzení týkající se přesnosti takové informace. 4. Ocenění bylo zpracováno podle podmínek na trhu k datu tohoto ocenění a znalkyně tudíž neodpovídá za to, že případné změny v podmínkách na trhu, ke kterým by došlo po tomto datu, by mohly mít vliv na provedené ocenění. Hodnota v tomto posudku stanovená respektuje dále aktuální parametry finančního trhu a vychází z aktuální finanční situace společnosti k datu ocenění. 5. Předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice, které měly platnost k datu ocenění, zejména s právními předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní. 6. Při zpracování tohoto posudku předpokládám odpovědné vlastnictví a výkon vlastnických práv statutárních orgánů společnosti. Dále předpokládám, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o údržbě, souhlasy, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 7

8 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 státního úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, z nichž vychází zpracované ocenění. 7. Zpracované ocenění respektuje podmínky daného případu, bylo vypracováno pouze pro účely vymezené v odstavci A.1.2. tohoto posudku, pro potřeby objednatele a uživatele a nemůže být použito jako podklad pro jiné účely. A.1.4 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ Výpis z obchodního rejstříku společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. Účetní závěrky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. k až, k a Přílohy k účetní závěrce k a k Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Informace z firemní prezentace společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. (www.solidczech.cz) Výpis z obchodního rejstříku společnosti S-ELEKTRO, s.r.o. Data z účetní závěrky společnosti za léta až, účetní výkazy sestavené ke dni Výpis z obchodního rejstříku společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o. Data z účetní závěrky společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o. za léta až, A.1.5 OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Při zpracování tohoto znaleckého posudku se podepsaná znalkyně nesetkala s žádnými obtížemi, všechny požadované podklady jí byly objednatelem posudku předány. A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ A.2.1 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI Základní identifikační údaje o společnosti,jejíž jmění je předmětem ocenění, byly převzaty z výpisu z obchodního rejstříku, který je uveden v příloze. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Den zápisu: 1.ledna 1996 Obchodní firma: SOLID CZECH, spol. s r.o. Sídlo: Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným P ř edmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Činnost organizačních a ekonomických poradců Marketing 8 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

9 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. Statutární orgán: Jednatel: Jednatel: Společníci: Martin Farka Býšť 211, okres Pardubice, PSČ Radek Žilka Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ Martin Farka Býšť 211, okres Pardubice, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50 % Radek Žilka Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50 % Základní kapitál: ,- Kč Splaceno 100 % A.2.2 ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH OSOB Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. se podílí na podnikání následujících firem: název IČO výše podílu na ZK ZK STIMEX ELECTRICAL s.r.o., Brno ,00% Kč S-ELEKTRO, s.r.o., SR, Horný Hričov ,00% Sk A.2.3 OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. má u ÚPV zapsané tyto zapsané ochranné známky: Číslo spisu/zápisu Reprodukce/Znění OZ Druh Seznam výrobků a služeb SOLID / Kombinovaná (9) antény, konektory, napájecí zdroje (adaptéry), spotřební elektronika; (11) lampy, lustry / S SOLID Kombinovaná (9) nabíječky akumulátorů, časové spínače, kabely, koaxiální kabely, prodlužovací přívody, antény a anténní příslušenství, měřicí přístroje a nástroje, měřící přístroje se záznamovými prvky, měřiče elektřiny a elektrické měřicí přístroje, elektrotechnické přístroje, nástroje a přístroje na dálkové ovládání; (11) lampové baňky, skleněné cylindry, držáky na lampy a svítidla, elektrické lampy, kryty pro svítidla, lampióny, lampióny pro slavnostní osvětlení - Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 9

10 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / / VISION Slovní grafická dekorativní, lampová stínidla, lucerny, lucerny na svícení lustry, objímky na lampy a svítidla, osvětlovací přístroje a zařízení, osvětlovací trubice, ozdobné fontány, světelné koule, baňky, světelné lampy, vánoční světla na stromky, řetězy barevných žárovek, vlákna k osvětlování 9) hardwarové prostředky výpočetní a spojové techniky, jejich prvky spojovací, rozváděcí a koncové, včetně terminálů a rozváděcích skříní, koaxiální kabely, konektory, propojovací jednotky, síťové adaptéry, nabíječky, nabíječky akumulátorů, časové spínače, kabely, audiokabely, prodlužovací přívody, antény a anténní příslušenství A.2.4 DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU Vznik společnosti je datován k SOLID CZECH, spol. s r.o. je obchodní společnost dodávající na náš trh produkty z oblasti elektromateriálu a audio-video-foto příslušenství pod značkami SOLID, SAMSUNG TECHWIN, CASE LOGIC, BANDRIDGE, PROFIGOLD, OMNIMOUNT, TARGUS, SAMSUNG PLEOMAX, PNY, TECHNISAT a OMB. Obchodní kancelář se nalézá v Hradci Králové, provozovna a velkoobchodní sklad jsou umístěny v Dolní Bečvě (vlastní nemovitost provozovna, skladové prostory - pronájem), odkud je zboží expedováno našim regionálním partnerům i koncovým zákazníkům po celé České republice. A Obory podnikání obory dle OKEČ Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost Velkoobchod s nápoji Poradenství v oblasti podnikání a řízení Ostatní podnikatelské činnosti j. n. A.2.5 ZAMĚSTNANCI Společnost v současné době zaměstnává více než 40 lidí. Za období Průměrný počet zaměstnanců Za období Za období Za období Osobní náklady v Kč Za období Za období Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci A.2.6 DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY V období byly tržby za zboží ve výši 216 mil. Kč, v období byly realizovány tržby za zboží ve výši 244 mil. Kč. Do dosáhl objem tržeb 323 mil. Kč. 10 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

11 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. Nákup zboží: V účetním období navázala společnost SOLID CZECH s.r.o. spolupráci v oblasti dovozu zboží s těmito dodavateli : Dodavatel země objem dovozu Omnimount Systems USA 3,5 mil. Kč Samsung Opto Electronics SRN 51,2 mil. Kč TechniSatData Services LUX 4,7 mil Kč V období byly největšími dodavateli zboží : Dodavatel Země nákup zboží (mil. Kč ) Samsung Opto Electronics SRN 51,2 OMKO s.r.o ČR 32,5 Bandridge Europe NL 18,5 CASE Logic Europe BE 13,9 SANYO COMPONENT EUROPE SRN 9,5 PNY Technologies Europe FRA 5,9 TechniSatData Services LUX 4,7 Minwa Electronics HNK 3,4 DPM SOLID PL 3,7 Prodej zboží : V období se začal realizovat prodej v obchodní síti MAKRO s obratem za období ve výši 0, 5 mil. Kč. V období byly největšími odběrateli: Odběratel Země prodej zboží (mil. Kč ) SVELIN ELEKTRO s.r.o ČR 70,5 S Elektro s.r.o. SR 49,8 OKAY s.r.o ČR 26,7 Electroworld s.r.o ČR 24,2 Buršíková - VITAMIN ČR 20,1 Meziroční nárůst prodeje zboží v porovnání s obdobím činí mil. Kč, což v procentním vyjádření je nárůst ve výši 101 %. Předpokládaná výše prodeje zboží v následujícím období je ve výši 550 mil. Kč, což je nárůst prodeje zboží ve výši cca 50 %. A.2.7 PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ Při zpracování tohoto ocenění byly znalkyni k dispozici data z účetní závěrky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. za léta a účetní závěrka k Audit účetních závěrek k , k a k provedla auditorka Ing. Libuše Nováková, č. osvědčení KAČR Výrok auditorky byl ve všech letech bez výhrad. Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 11

12 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 A.2.8 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Majetek společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. představovaný penězi nebo jinými hodnotami (aktiva společnosti) je členěn shodně s účetními výkazy společnosti v těchto hlavních kategoriích (hodnoty jsou převzaty z účetních závěrek za roky ) Aktiva celkem A Pohledávky za upsaný zákl. kapitál B Dlouhodobý majetek B.I. dlouhodobý nehmotný majetek B.II. dlouhodobý hmotný majetek B.III. dlouhodobý finanční majetek B.III.1. z toho: podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. dlouhodobé pohledávky C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. krátkodobý finanční majetek D.I. Ostatní aktiva DLOUHODOBÝ MAJETEK Mezi nejvýznamnější položky dlouhodobého nehmotného majetku patří software v zůstatkové hodnotě 447 tis. Kč k datu ocenění. Software je z větší části již odepsán. Další významnou složkou majetku jsou ocenitelná práva za 292 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje cca 3 % aktiv společnosti a je tvořen nemovitým a movitým majetkem v Dolní Bečvě a samostatnými movitými věcmi. Část movitého majetku společnost pořizuje formou finančního leasingu. Dlouhodobý finanční majetek (také cca 3 % celkových aktiv) je tvořen majetkovými účastmi ve dvou obchodních společnostech. Podrobněji se budeme dlouhodobým finančním majetkem zabývat v analýze ocenění. OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby jsou nejvýznamnější položkou aktiv společnosti (cca 63,4 % celkových aktiv k datu ocenění), největší objem zásob představuje zboží (v objemu 167 mil. Kč k ). Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky za společníky v celkové výši tis. Kč a za ovládanými a řízenými osobami ve výši tis. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou aktiv jsou krátkodobé pohledávky (25 % celkových aktiv společnosti). Pohledávky z obchodních vztahů jsou evidovány v nominální výši tis. Kč. K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek představuje finanční hotovost (2 588 tis. Kč k datu ocenění) a peníze na bankovních účtech (1 888 tis. Kč k datu ocenění). Ke zde uvedenému majetku se váží závazky s cizími zdroji, jejichž hodnota je rovněž ocenitelná penězi, a vlastní kapitál společnosti. Pasiva byla podle účetních výkazů strukturována takto: 12 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

13 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. základní kapitál A.II. kapitálové fondy A.III. fondy tvořené ze zisku A.IV. hosp. výsledek minulých let A.V. hosp. výsledek účet. období B Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry C Ostatní pasiva VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál k datu ocenění pokrývá 25,7 % celkových pasiv společnosti. Základní kapitál společnosti má výši ,- Kč. Na tuto hodnotu byl navýšen v roce 2002 (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 16.4.). Zákonný rezervní fond k je tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let byl vytvořen ve výši tis. Kč. CIZÍ ZDROJE Společnost nevytváří rezervy. Jediným dlouhodobým závazkem společnosti k datu ocenění je odložená daň v celkové výši 54 tis. Kč. Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách, k datu ocenění dosáhly souhrnné hodnoty tis. Kč (44,7 % celkových pasiv), z toho závazky z obchodního styku dosáhly výše tis. Kč. Pro zlepšení firemního cash flow probíhá financování pohledávek za největšími odběrateli formou factoringu se společností TRANSFINANCE a..s.. V období byly tímto způsobem postoupeny pohledávky v úhrnné hodnotě 117 mil. Kč, v období do to bylo tis. Kč. Postoupení těchto pohledávek factoringové společnosti je významnou položku ostatních provozních výnosů a nákladů. Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. čerpá k datu ocenění tyto bankovní úvěry: revolvingový úvěr na financování pohledávek poskytnutý Českou spořitelnou a úvěr k financování zásob a pohledávek poskytnutý GE MONEY BANK. Oba úvěry jsou ručeny zásobami, pohledávkami a směnkami s osobním avalem jednatelů, úrok je plovoucí ve výši 5 5,5 % p.a. Celková výše těchto úvěrů k datu ocenění byla tis. Kč. Dále je čerpán kontokorentní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou ve výši tis. K datu ocenění. Společnost nevede žádné významné soudní spory, které by mohly významně ovlivnit její majetkové poměry. A.2.9 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hospodářské výsledky společnosti za období od roku 2002 jsou shrnuty v následující tabulce: Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 13

14 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / I+II Výkony a prodej zboží I+II.1. z toho: tržby za prodej vl. výrobků, služeb a zboží II.2. Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby II.3. Aktivace A+B Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku G Změna stavu rezerv a opr. položek III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady * Provozní hosp. výsledek M VI+VII+VIII+IX Změna rezerv a opr. položek ve finanční oblasti X+XII+XII Jiné finanční výnosy J+K+L+N+ O+P+Q Jiné finanční náklady *-Q Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu z běžné čin ** Hospp výsledek za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R+S Mimořádné náklady * Mimořádný hosp. výsledek T Převod podílu na výsedku hospodaření společníkům *** Hosp. výsledek za účet. období A.2.10 POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU Společnost dosud nerozdělila zisk svým společníkům. 14 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

15 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. B. POSUDEK B.1 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ Cílem finančního ocenění podniku je vyjádřit jeho hodnotu peněžitým ekvivalentem. Při hledání výsledné peněžité hodnoty používáme celou řadu oceňovacích metod, které můžeme rozdělit do tří základních skupin: 1. Ocenění na základě analýzy trhu (srovnávací metody) Metody založené na analýze trhu srovnávají oceňovaný podnik s akciemi srovnatelných podniků, které jsou běžně obchodovány na veřejných trzích. Pro výpočet vnitřní hodnoty akcie použijeme porovnání vhodných ukazatelů (např. cena akcie/cash flow na akcii, cena akcie/účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii, cena akcie/dividenda připadající na akcii, cena akcie/tržby připadající na akcii). Kapitálový trh v případě oceňování veřejně obchodovatelných akcií poskytuje také velmi důležitou informaci aktuální kurz akcie. 2. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody) Tyto metody jsou založené na analýze stavových veličin (majetku). Mezi majetkové metody patří zejména metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty příp. metoda likvidační hodnoty. 3. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) Tyto metody jsou založené na analýze tokových veličin (výnosu). Tato skupina metod nahlíží na akcii jako na investici, jejíž hodnota je určena očekávanými budoucími příjmy investora. Teoreticky jsou výnosové metody nejsprávnějšími metodami. Mezi základní výnosové metody popisované v literatuře patří: dividendové diskontní modely (DDM dividend discont model), metody diskontovaných peněžních toků (metoda DCF discounted cash flow), metoda kapitalizovaných čistých výnosů, metody založené na ukazateli EVA (economic value added). K syntéze výsledků ocenění pak můžeme použít různé kombinace výše uvedených metod nebo metody z nich odvozené. B.1.1 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU B Metoda účetní hodnoty (book value) Tato metoda je nejjednodušší a nejprůkaznější, opírá se o informace zjištěné v účetnictví. Vypovídací schopnost této metody je významně omezena zejména platnými postupy účtování, které neumožňují zobrazit reálnou hodnotu majetku v okamžiku ocenění. Mezi skutečnosti, které nejvíce zkreslují obraz oceňovaného podniku v účetnictví patří zejména tyto: účetní hodnota aktiv je vyjádřena v historických pořizovacích cenách, z těchto cen se vypočítávají i odpisy, účetní hodnota zásob, materiálu a výrobků nevyjadřuje jejich aktuální nákupní resp. prodejní cenu, pohledávkách se účtuje v nominální hodnotě bez zohlednění pravděpodobnosti s jakou Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 15

16 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 budou zaplaceny, apod. Vyjdeme-li tedy z účetních výkazů, pak vlastní kapitál je rozdíl mezi účetní hodnotou celkových aktiv a účetní hodnotou všech závazků. Na ocenění podniku účetní hodnotou je třeba pohlížet jako na výchozí hodnotu pro další ocenění. B Metoda substanční hodnoty Tato metoda poskytuje věrohodné a snadno kontrolovatelné výsledky, avšak je velmi pracná. Jedná se o ocenění jednotlivých majetkových částí podniku z pohledu going concern, tj. z pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku. Její princip spočívá v tom, že zjišťujeme reprodukční hodnoty (tj. náklady znovupořízení) jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Tyto náklady na znovupořízení je možné zjišťovat několika způsoby: indexovou metodou (použití cenových indexů), přímým zjišťováním cen (ceníky, kalkulace cen), oceňování podle zvolené jednotky (např. u staveb náklady na m 2 ), metoda funkčního zjišťování cen (kombinace předchozích metod), metoda tržního porovnání (vychází z databáze již realizovaných prodejů). Metoda zjištění reprodukčních hodnot umožňuje kvantifikovat majetkovou základnu podniku, ne však nekvantifikovatelné nehmotné složky (goodwill, pracovní sílu, vybudovanou síť odběratelů apod.). Samostatnou variantou této metody je i zjištění případné likvidační hodnoty podniku. B.1.2 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ B Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) Společným znakem všech variant metody DCF je, že hodnotu podniku odvozují od budoucích výnosů, které převádějí na jejich současnou hodnotu. Těmito výnosy jsou peněžní toky, protože pouze ty jsou reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku. Volný peněžní tok je takové množství peněz, které může být z podniku odčerpáno, aniž by došlo k narušení jeho finanční stability. Z hlediska specifikace peněžního toku rozlišujeme následující možnosti podle toho, pro koho je peněžní tok určen: peněžní tok pro věřitele a pro akcionáře (free cash flow to the firm FCFF), peněžní tok pro vlastníky (free cash flow to the equity), peněžní tok pro firmu u nezadlužené firmy (adjusted present value APV). Rozdíly mezi jednotlivými modifikacemi spočívají právě ve vymezení jednotlivých peněžních toků. Volný peněžní tok do firmy FCFF představuje veškeré peněžní toky, které podnik generuje, a to jak pro věřitele, tak pro akcionáře. Volné peněžní toky do firmy zjistíme podle zjednodušeného schématu FCFF = EBIT(1 d) + odpisy WC investice, kde EBIT.. zisk před úhradou daní a úroků, d.. sazba daně z příjmů, 16 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

17 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. odpisy.. WC.. investice... odpisy (a ostatní náklady, které nemají charakter výdajů), změna čistého pracovního kapitálu, investice do pořízení investičního majetku. Volný peněžní tok pro vlastníky FCFE určíme tak, ze od volného peněžního toku, který generuje firma, odečteme nároky věřitelů, tj. splátky úvěrů a úroky snížené o daňový štít (naopak přičteme případné nově přijaté úvěry) FCFE = FCFF úroky(1 d) splátky úvěrů + nově přijaté úvěry. Metoda DCF APV vzchází ze stejně vypočteného volného peněžního toku jako metoda DCFF, s tím rozdílem, že pro diskontování těchto peněžních toků nepoužijeme průměrné vážené náklady kapitálu jako v případě metody DCFF, ale náklady vlastního kapitálu, protože předpokládáme výhradní financování vlastním kapitálem. V dalším výkladu pro jednoduchost předpokládejme výpočet hodnoty podniku z volného peněžního toku pro firmu FCFF. Celkovou hodnotu podniku (brutto) H b určíme standardní dvoufázovou metodou. První fáze zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen vypracovat prognózu volného peněžního toku pro jednotlivá léta, druhá fáze pak zahrnuje období od konce první fáze do nekonečna. Hodnotu H b pak vypočítáme pomocí výrazu H b = ( FCFT + 1) /( ik g) ( 1 + i ) T T t FCFt ( 1+ i k ) +, t= 1 k kde FCF t.. volný peněžní tok v roce t první fáze, i k.. kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní míra), T.. délka první fáze v letech, g.. předpokládané tempo růstu FCF během druhé fáze (i k > g). Pro správné použití metody DCF je zapotřebí správně stanovit diskontní míru i k a tempo růstu FCF g. Tomuto problému se budeme podrobně věnovat v analýze ocenění. B Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Tato metoda vychází ze stejného principu jako metoda DCF, ale výnosem se zde rozumí trvalý zisk, jehož rozdělením není dotčena podstata podniku. Východiskem této metody jsou účetní výkazy za posledních 3 až 5 let, které se upraví na srovnatelnou reálnou úroveň. Počítáme s upraveným hospodářským výsledkem po daních a po odpočtu placených úroků. Paušální nebo analytickou metodou stanovíme trvale odnímatelný čistý výnos jako velikost prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům, aniž by byla dotčena podstata podniku. Pomocí vzorce pro věčnou rentu nebo prognózováním trvale odnímatelného čistého výnosu a dvoufázové metody (podobně jako u metody DCF) určíme hodnotu podniku. B.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA B.2.1 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA Charakteristika makroekonomického prostředí je převzata z Makroekonomické predikce České republiky zpracované Ministerstvem financí ČR v lednu Následující tabulka Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 17

18 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 charakterizuje vývoj základních makroekonomických ukazatelů v České republice v uplynulém období a jejich predikci v následujících letech. predikce a Ukazatel sazba daně práv. osob 35% 31% 31% 31% 31% 28% 26% 24% 24% prům. míra inflace 2,10% 3,90% 4,70% 1,80% 0,10% 2,80% 1,90% 2,50% 2,40% HDP v mld. Kč (b. c.) růst HDP (předch.r.=100) ,2 107,4 104,8 104,6 107,9 106,8 107,7 107,6 růst HDP (s.c.) 0,50% 3,30% 3,10% 1,90% 3,60% 4,20% 6,10% 5,9% 5,0% míra nezaměstnanosti 8,50% 9,00% 8,50% 7,30% 7,80% 8,30% 7,90% 7,20% 6,70% prům. měsíční mzda růst prům. mzdy (v b.c.) 8,40% 6,40% 8,70% 7,30% 6,60% 6,60% 5,50% 6,60% 6,60% růst produktivity práce 3,50% 4,40% 2,10% 1,10% 4,30% 4,80% 4,80% 4,50% 3,80% úrok. s. z úvěrů podnikům 8,69% 7,16% 6,83% 5,82% 4,57% 4,51% 4,27% 4,3% 4,80% úrok s. z vkladů 4,47% 3,39% 2,90% 2,06% 1,40% 1,33% 1,24% 1,20% 1,50% PRIBOR (3M) 6,84% 5,36% 5,18% 3,55% 2,28% 2,36% 2,01% 2,30% 2,80% výnos 5L st.dluhopisů 7,57% 6,77% 5,97% výnos 10L st.dluhopisů 6,35% 4,94% 4,12% 4,75% 3,51% 3,78% 4,20% diskontní sazba (k.r.) 5,00% 5,00% 3,75% 1,75% 1,00% 1,50% 1,00% 1,50% kurs Kč/USD (průměr) 34,60 38,59 38,04 32,74 28,23 25,70 23,95 22,59 21,00 kurs Kč/EUR (průměr) 36,88 35,61 34,08 30,81 31,84 31,90 29,80 28,30 27,70 Pozn.: reálný hrubý domácí produkt připadající na 1 zaměstnaného Predikce je založena na předpokladu dalšího růstu světové ekonomiky, který však bude ve srovnání s rokem pomalejší. Ke globální dynamice budou stále výrazně přispívat asijské ekonomiky, zejména Čína a Indie. Rizikem pro budoucí vývoj globální ekonomické rovnováhy bude i nadále deficit běžného účtu a veřejných financí ekonomiky USA. Ekonomická situace v eurozóně by se měla postupně zlepšovat, ale její růst zatím stále zůstane pomalejší proti ostatním hlavním regionům. Světovou konjunkturu budou brzdit vysoké ceny surovin, především ropy. MF ČR předpokládá, že se vysoká dolarová cena ropy nad 50 USD/barel udrží až do roku Měnová politika České národní banky je založena na režimu cílování inflace. Od ledna 2006 je inflační cíl definován jako meziroční přírůstek CPI ve výši 3 %. ČNB se zavázala, že bude na základě této strategie usilovat, aby se skutečná míra inflace neodchýlila od stanovené cílové hodnoty o více než 1 procentní bod na obě strany. Cíl bude platit až do přistoupení ČR k eurozóně. Tato měnová politika zaručující pouze mírný růst cenové hladiny by měla umožnit plnění konvergenčního kriteria pro inflaci. Makroekonomická predikce vychází z předpokladu stabilních úrokových sazeb a jejich mírného nárůstu až na přelomu let 2006 a Pro rok 2006 předpokládá MF ČR průměrnou míru inflace 2,6 %. K jejímu nárůstu oproti roku přispěje hlavně zvýšení regulovaných cen energií a změny věcně usměrňovaných cen. Většina administrativních opatření byla (na rozdíl od roku ) načasována na počátek roku 2006, což zvýšilo meziroční cenový růst v prvních měsících roku. Výjimkou je jen další etapa úpravy spotřebních daní u cigaret, která by se měla v jejich cenách projevit cca od července. Tržní pohyb cen by měl zůstat mírný. Prosincový meziroční index spotřebitelských cen by se tak neměl zásadně lišit od roku. 18 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

19 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. V roce 2007 očekává MF ČR průměrnou míru inflace ve výši 2,7 %. Mělo by se zde projevit hlavně zvýšení regulovaných cen energií, další etapa harmonizace spotřebních daní u cigaret a změny věcně usměrňovaných cen. Současně bude zahájen proces postupného narovnávání cen dosud regulovaného nájemného bydlení. Vlivem většího příspěvku administrativních opatření k cenovému růstu a jejich rozdílného načasování se bude zvyšovat meziroční cenový růst zejména v prvním pololetí roku. Meziroční index spotřebitelských cen v prosinci by měl být v porovnání s rokem 2006 rovněž větší. Podle prognózy ČNB (zveřejněné ) se inflační pásmo v horizontu prosinci 2007 bude pohybovat v rozmezí 2,4 % až 3,8 %, v červnu 2008 v rozmezí 2,8 % až 4,2 %, meziroční růst reálného HDP v r se očekává v rozmezí 4,4 % až 6,2 %, v r v rozmezí 3,1 % až 6,5 %. Vzhledem k vysokému růstu HDP mají současné problémy na trhu práce především strukturální charakter. Mezi klíčové aktivity patří podpora aktivních opatření pro předcházení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti ohrožených skupin, reforma systému daní a dávek sledující vyšší motivaci k práci, zvyšování zaměstnanosti starších pracovníků a modernizace systému vzdělávání v souladu s měnícími se požadavky trhu práce. Vývoj na trhu práce v roce reflektoval pokračující ekonomický růst. Počet zaměstnaných osob se zvyšoval, mírně ubylo nezaměstnaných a pracovní síla i ekonomická aktivita rostly. Přes příznivé vnitřní ekonomické prostředí a vykázaný přírůstek volných pracovních míst však přetrvávají strukturální problémy. Prokazuje se, že míra ekonomické aktivity má výrazně procyklický charakter. Na vrcholu ekonomického cyklu jsou do pracovního procesu přednostně zapojováni nikoli nezaměstnaní, ale zejména osoby v důchodovém věku a cizí státní příslušníci, u nichž je možné opakovaně sjednávat dočasné pracovní poměry. Vyvážený vývoj produktivity a mezd nadále přispíval k nízkoinflačnímu prostředí v ČR. V průběhu let 2006 i 2007 očekává MF ČR vzhledem k růstové fázi ekonomiky i různým formám aktivní podpory tvorby pracovních míst pokračující růst zaměstnanosti, v průměru meziročně o 1,1 % (proti 0,9 %) a 0,7 % při trvajícím nárůstu míry zaměstnanosti i ekonomické aktivity. Mezinárodně srovnatelná obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS by se měla snížit ze 7,9 % v roce, na 7,6 % v roce 2006 a na 7,4 % v roce Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v nové metodice MPSV by měla z 9,0 % v roce poklesnout na hodnotu 8,4 %, v roce 2006 a na 8,2 % v roce Nominální přírůstek objemu mezd a platů podle národního konceptu pro rok 2006 předpokládá MF ČR ve výši 6,0 %, v roce 2007 by měl vzrůst na 6,6 %. Česká ekonomika se pohybuje po růstové trajektorii mírně nad tempem růstu potenciálního produktu. Struktura růstu je z perspektivního pohledu velmi příznivá. Růst je tažen zejména Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 19

20 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 čistým vývozem. Podporují jej i nové exportní kapacity a pokles daňového zatížení právnických osob. Současně přetrvávají efekty plynoucí ze vstupu České republiky do EU. Podle posledních platných údajů ve 4. čtvrtletí dosáhl meziroční přírůstek reálného HDP 6,9 % (proti odhadu z ledna ,7 %). Tempo mezičtvrtletního růstu sezónně vyrovnaného HDP se podle tohoto odhadu zrychlilo na 1,9 %, bylo tedy o 0,3 procentního bodu vyšší než v 3. čtvrtletí. Za celý rok dosáhl přírůstek HDP 6,0 % (proti 4,9 %). V následujícím období očekáváme postupné uzavírání kladné produkční mezery dané mírným zpomalením růstu HDP doprovázeným další akcelerací růstu potenciálního produktu. Dynamiku HDP by měly zpomalovat i vysoké ceny ropy. V roce 2006 očekáváme mírné zpomalení růstové dynamiky na úroveň 5,6 % (proti 4,6 %). Pro rok 2007 odhadujeme přírůstek HDP na 5,0 %. Hrubý domácí produkt (meziroční indexy růstu, sopr=100) nominálně reálně deflátor 107 Predikce % /99 3 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05 3 1/06 3 1/07 3 1/08 3 Referenční úrokové sazby: Základní úrokové sazby jsou nastaveny následovně: 2T repo sazba na 2,50 %, diskontní sazba na 1,50 % a lombardní sazba na 3,50 %. Na druhou stranu ECB a americký FED své základní úrokové sazby opět zvýšily. Od března 2006 udržuje ECB svou klíčovou úrokovou sazbu na hodnotě 2,50 %. Také americký FED na konci března zvýšil svou referenční sazbu na 4,75 %. Klíčové úrokové sazby v USA tak převyšují sazby ČNB o 2,25 p.b. Pohyb výnosové křivky mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR na počátku roku 2006 byl ovlivněn silným očekáváním účastníků peněžního trhu na změnu úrokových sazeb ČNB. Průměrná hodnota tříměsíční sazby PRIBOR dosáhla v 1. čtvrtletí 2006 hodnoty 2,1 %. V roce 2006 ji odhaduje MF ČR na průměrné úrovni 2,1 %, v roce 2007 potom 2,4 %. Výnosy do doby splatnosti 10letých státních dluhopisů pro konvergenční účely, které jsou výrazně ovlivňovány nejen rozsahem emisí, ale také obchodováním zejména na evropském trhu, na konci minulého roku vzrostly. Průměrná hodnota za 4. čtvrtletí dosáhla 3,61 %. Roční průměr za rok činil 3,51 %. Pro rok 2006 odhaduje MF ČR hodnotu 3,6 %, pro rok 2007 nárůst na 4,0 %. Říjnové zvýšení základních sazeb ČNB se začíná se zpožděním pozvolna promítat i do klientských úrokových sazeb. Všechny klientské úrokové sazby, kromě úroků z úvěrů 20 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VERONEX a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 521-12 / 11. Výtisk č. 3. Stanovení tržní hodnoty balíku akcií společnosti. Objednatel posudku:

VERONEX a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 521-12 / 11. Výtisk č. 3. Stanovení tržní hodnoty balíku akcií společnosti. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 521-12 / 11 Stanovení tržní hodnoty balíku akcií společnosti se sídlem České Budějovice Rudolfovská 88-202, PSČ 371 36 Objednatel posudku: EFEKTA CONSULTING, a.s. Brno, Erbenova 312/1,

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.12.2005 1.Název účetní jednotky OLID CZECH s.r.o. 2.ídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma polečnost s ručením omezením 4.IČO

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více