ZNALECKÝ POSUDEK č / 07

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 07 Ocenění obchodního jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: Objednatel posudku: Účel posudku: SOLID CZECH, spol. s r.o. Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9390 Ocenění jmění společnosti za účelem změny právní formy ve smyslu ust. 69d odst. 8 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ocenění provedeno ke dni: 31. března 2007 Posudek vypracovala dne 6. června 2007 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků Růženec 31b, Brno Posudek obsahuje 52 stran textu včetně titulního listu a 56 stran příloh a předává se objednateli v 6 vyhotoveních. Výtisk č. 1

2

3 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. P ROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaná Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. prohlašuji, že: ocenění uvedené v posudku je platné pouze k uvedenému datu ocenění a pro účel popsaný v posudku; moje analýzy, názory, a závěry jsou platné jen za předpokladů a omezujících podmínek, uvedených v textu posudku a jsou mými osobními, nezaujatými profesionálními analýzami, názory a závěry; v práci byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době zpracování ocenění známy a které mají vliv na výslednou cenu; nemám žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem posudku a neexistuje můj osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k majetku zahrnutému v ocenění; za zmíněných předpokladů a omezujících podmínek přijímám zodpovědnost za údaje uvedené v psaném posudku. V Brně dne 6. června 2007 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 3

4 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 O B SAH A. NÁLEZ 7 A.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU POSUDKU 7 A.1.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU 7 A.1.2 VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU 7 A.1.3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY 7 A.1.4 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ 8 A.1.5 OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 8 A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ 8 A.2.1 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI 8 A.2.2 ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH OSOB 9 A.2.3 OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ 9 A.2.4 DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU 10 A Obory podnikání 10 A.2.5 ZAMĚSTNANCI 10 A.2.6 DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY 10 A.2.7 PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ 11 A.2.8 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 12 A.2.9 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 13 A.2.10 POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU 14 B. POSUDEK 15 B.1 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ 15 B.1.1 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU 15 B Metoda účetní hodnoty (book value) 15 B Metoda substanční hodnoty 16 B.1.2 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ 16 B Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) 16 B Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 17 B.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA 17 B.2.1 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 17 B.2.2 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA 22 B.3 FINANČNÍ ANALÝZA A SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU 33 B.3.1 SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU 33 B Analýza tržeb 34 B Analýza provozní ziskové marže 34 B Analýza pracovního kapitálu 36 B Analýza výdajů na pořízení dlouhodobého majetku 37 B Analýza zdrojů financování 38 B Rozdělování hospodářského výsledku 38 B Diskontní míra 38 B Určení nákladů na cizí kapitál 38 B Určení nákladů na vlastní kapitál 38 B.4 ANALÝZA OCENĚNÍ 41 B.4.1 POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ VOLBA A ZDŮVODNĚNÍ METOD OCENĚNÍ 41 4 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

5 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. B Volba metod ocenění 41 B Zdůvodnění volby metod ocenění 41 B.4.2 OCENĚNÍ PODLE ÚČETNÍ HODNOTY VLASTNÍHO KAPITÁLU (BOOK VALUE) 41 B.4.3 URČENÍ HODNOTY AKCIÍ METODOU DCF 41 B Určení kalkulované úrokové míry 42 B Ocenění neprovozních aktiv 42 B Výpočet volných peněžních toků a stanovení hodnoty 1. a 2. fáze 47 C. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 49 ZNALECKÁ DOLOŽKA 50 LITERATURA 51 SEZNAM PŘÍLOH 52 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 5

6 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 6 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

7 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. A. NÁLEZ A.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU POSUDKU A.1.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU Předmětem tohoto posudku je ocenění jmění společnosti: SOLID CZECH, spol. s r.o. Sídlo: Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: Datum, ke kterému je hodnota stanovena, je 31. březen A.1.2 VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 163/ ze dne jsem byla jmenována ke zpracování znaleckého posudku o ocenění jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o., za účelem změny její právní formy. A.1.3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Tento posudek byl zpracován s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Při ocenění jsem vycházela z podkladů předaných objednatelem posudku, společností SOLID CZECH, spol. s r.o. a z obecně dostupných informací. Tyto podklady jsem neprověřovala a považovala jsem je za správné pravdivé a reálné. 2. Na základě prohlášení o pravosti, platnosti a úplnosti podkladů poskytnutých objednatelem jsem neprovedla žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti jakož i úplnosti těchto podkladů. Dále jsem nezkoumala vztah třetích osob k majetku emitenta s výjimkou situace, kdy jsou tyto skutečnosti obsaženy v informacích a datech veřejně dostupných nebo objednatelem předaných a mají přímý vliv na stanovení ceny akcií. 3. Informace z jiných zdrojů, které byly použity při tomto ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Neexistuje žádné potvrzení týkající se přesnosti takové informace. 4. Ocenění bylo zpracováno podle podmínek na trhu k datu tohoto ocenění a znalkyně tudíž neodpovídá za to, že případné změny v podmínkách na trhu, ke kterým by došlo po tomto datu, by mohly mít vliv na provedené ocenění. Hodnota v tomto posudku stanovená respektuje dále aktuální parametry finančního trhu a vychází z aktuální finanční situace společnosti k datu ocenění. 5. Předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice, které měly platnost k datu ocenění, zejména s právními předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní. 6. Při zpracování tohoto posudku předpokládám odpovědné vlastnictví a výkon vlastnických práv statutárních orgánů společnosti. Dále předpokládám, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o údržbě, souhlasy, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 7

8 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 státního úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, z nichž vychází zpracované ocenění. 7. Zpracované ocenění respektuje podmínky daného případu, bylo vypracováno pouze pro účely vymezené v odstavci A.1.2. tohoto posudku, pro potřeby objednatele a uživatele a nemůže být použito jako podklad pro jiné účely. A.1.4 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ Výpis z obchodního rejstříku společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. Účetní závěrky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. k až, k a Přílohy k účetní závěrce k a k Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Informace z firemní prezentace společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. (www.solidczech.cz) Výpis z obchodního rejstříku společnosti S-ELEKTRO, s.r.o. Data z účetní závěrky společnosti za léta až, účetní výkazy sestavené ke dni Výpis z obchodního rejstříku společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o. Data z účetní závěrky společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o. za léta až, A.1.5 OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Při zpracování tohoto znaleckého posudku se podepsaná znalkyně nesetkala s žádnými obtížemi, všechny požadované podklady jí byly objednatelem posudku předány. A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ A.2.1 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI Základní identifikační údaje o společnosti,jejíž jmění je předmětem ocenění, byly převzaty z výpisu z obchodního rejstříku, který je uveden v příloze. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Den zápisu: 1.ledna 1996 Obchodní firma: SOLID CZECH, spol. s r.o. Sídlo: Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným P ř edmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Činnost organizačních a ekonomických poradců Marketing 8 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

9 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. Statutární orgán: Jednatel: Jednatel: Společníci: Martin Farka Býšť 211, okres Pardubice, PSČ Radek Žilka Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ Martin Farka Býšť 211, okres Pardubice, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50 % Radek Žilka Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50 % Základní kapitál: ,- Kč Splaceno 100 % A.2.2 ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH OSOB Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. se podílí na podnikání následujících firem: název IČO výše podílu na ZK ZK STIMEX ELECTRICAL s.r.o., Brno ,00% Kč S-ELEKTRO, s.r.o., SR, Horný Hričov ,00% Sk A.2.3 OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. má u ÚPV zapsané tyto zapsané ochranné známky: Číslo spisu/zápisu Reprodukce/Znění OZ Druh Seznam výrobků a služeb SOLID / Kombinovaná (9) antény, konektory, napájecí zdroje (adaptéry), spotřební elektronika; (11) lampy, lustry / S SOLID Kombinovaná (9) nabíječky akumulátorů, časové spínače, kabely, koaxiální kabely, prodlužovací přívody, antény a anténní příslušenství, měřicí přístroje a nástroje, měřící přístroje se záznamovými prvky, měřiče elektřiny a elektrické měřicí přístroje, elektrotechnické přístroje, nástroje a přístroje na dálkové ovládání; (11) lampové baňky, skleněné cylindry, držáky na lampy a svítidla, elektrické lampy, kryty pro svítidla, lampióny, lampióny pro slavnostní osvětlení - Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 9

10 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / / VISION Slovní grafická dekorativní, lampová stínidla, lucerny, lucerny na svícení lustry, objímky na lampy a svítidla, osvětlovací přístroje a zařízení, osvětlovací trubice, ozdobné fontány, světelné koule, baňky, světelné lampy, vánoční světla na stromky, řetězy barevných žárovek, vlákna k osvětlování 9) hardwarové prostředky výpočetní a spojové techniky, jejich prvky spojovací, rozváděcí a koncové, včetně terminálů a rozváděcích skříní, koaxiální kabely, konektory, propojovací jednotky, síťové adaptéry, nabíječky, nabíječky akumulátorů, časové spínače, kabely, audiokabely, prodlužovací přívody, antény a anténní příslušenství A.2.4 DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU Vznik společnosti je datován k SOLID CZECH, spol. s r.o. je obchodní společnost dodávající na náš trh produkty z oblasti elektromateriálu a audio-video-foto příslušenství pod značkami SOLID, SAMSUNG TECHWIN, CASE LOGIC, BANDRIDGE, PROFIGOLD, OMNIMOUNT, TARGUS, SAMSUNG PLEOMAX, PNY, TECHNISAT a OMB. Obchodní kancelář se nalézá v Hradci Králové, provozovna a velkoobchodní sklad jsou umístěny v Dolní Bečvě (vlastní nemovitost provozovna, skladové prostory - pronájem), odkud je zboží expedováno našim regionálním partnerům i koncovým zákazníkům po celé České republice. A Obory podnikání obory dle OKEČ Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost Velkoobchod s nápoji Poradenství v oblasti podnikání a řízení Ostatní podnikatelské činnosti j. n. A.2.5 ZAMĚSTNANCI Společnost v současné době zaměstnává více než 40 lidí. Za období Průměrný počet zaměstnanců Za období Za období Za období Osobní náklady v Kč Za období Za období Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci A.2.6 DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY V období byly tržby za zboží ve výši 216 mil. Kč, v období byly realizovány tržby za zboží ve výši 244 mil. Kč. Do dosáhl objem tržeb 323 mil. Kč. 10 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

11 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. Nákup zboží: V účetním období navázala společnost SOLID CZECH s.r.o. spolupráci v oblasti dovozu zboží s těmito dodavateli : Dodavatel země objem dovozu Omnimount Systems USA 3,5 mil. Kč Samsung Opto Electronics SRN 51,2 mil. Kč TechniSatData Services LUX 4,7 mil Kč V období byly největšími dodavateli zboží : Dodavatel Země nákup zboží (mil. Kč ) Samsung Opto Electronics SRN 51,2 OMKO s.r.o ČR 32,5 Bandridge Europe NL 18,5 CASE Logic Europe BE 13,9 SANYO COMPONENT EUROPE SRN 9,5 PNY Technologies Europe FRA 5,9 TechniSatData Services LUX 4,7 Minwa Electronics HNK 3,4 DPM SOLID PL 3,7 Prodej zboží : V období se začal realizovat prodej v obchodní síti MAKRO s obratem za období ve výši 0, 5 mil. Kč. V období byly největšími odběrateli: Odběratel Země prodej zboží (mil. Kč ) SVELIN ELEKTRO s.r.o ČR 70,5 S Elektro s.r.o. SR 49,8 OKAY s.r.o ČR 26,7 Electroworld s.r.o ČR 24,2 Buršíková - VITAMIN ČR 20,1 Meziroční nárůst prodeje zboží v porovnání s obdobím činí mil. Kč, což v procentním vyjádření je nárůst ve výši 101 %. Předpokládaná výše prodeje zboží v následujícím období je ve výši 550 mil. Kč, což je nárůst prodeje zboží ve výši cca 50 %. A.2.7 PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ Při zpracování tohoto ocenění byly znalkyni k dispozici data z účetní závěrky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. za léta a účetní závěrka k Audit účetních závěrek k , k a k provedla auditorka Ing. Libuše Nováková, č. osvědčení KAČR Výrok auditorky byl ve všech letech bez výhrad. Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 11

12 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 A.2.8 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Majetek společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. představovaný penězi nebo jinými hodnotami (aktiva společnosti) je členěn shodně s účetními výkazy společnosti v těchto hlavních kategoriích (hodnoty jsou převzaty z účetních závěrek za roky ) Aktiva celkem A Pohledávky za upsaný zákl. kapitál B Dlouhodobý majetek B.I. dlouhodobý nehmotný majetek B.II. dlouhodobý hmotný majetek B.III. dlouhodobý finanční majetek B.III.1. z toho: podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. dlouhodobé pohledávky C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. krátkodobý finanční majetek D.I. Ostatní aktiva DLOUHODOBÝ MAJETEK Mezi nejvýznamnější položky dlouhodobého nehmotného majetku patří software v zůstatkové hodnotě 447 tis. Kč k datu ocenění. Software je z větší části již odepsán. Další významnou složkou majetku jsou ocenitelná práva za 292 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje cca 3 % aktiv společnosti a je tvořen nemovitým a movitým majetkem v Dolní Bečvě a samostatnými movitými věcmi. Část movitého majetku společnost pořizuje formou finančního leasingu. Dlouhodobý finanční majetek (také cca 3 % celkových aktiv) je tvořen majetkovými účastmi ve dvou obchodních společnostech. Podrobněji se budeme dlouhodobým finančním majetkem zabývat v analýze ocenění. OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby jsou nejvýznamnější položkou aktiv společnosti (cca 63,4 % celkových aktiv k datu ocenění), největší objem zásob představuje zboží (v objemu 167 mil. Kč k ). Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky za společníky v celkové výši tis. Kč a za ovládanými a řízenými osobami ve výši tis. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou aktiv jsou krátkodobé pohledávky (25 % celkových aktiv společnosti). Pohledávky z obchodních vztahů jsou evidovány v nominální výši tis. Kč. K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek představuje finanční hotovost (2 588 tis. Kč k datu ocenění) a peníze na bankovních účtech (1 888 tis. Kč k datu ocenění). Ke zde uvedenému majetku se váží závazky s cizími zdroji, jejichž hodnota je rovněž ocenitelná penězi, a vlastní kapitál společnosti. Pasiva byla podle účetních výkazů strukturována takto: 12 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

13 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. základní kapitál A.II. kapitálové fondy A.III. fondy tvořené ze zisku A.IV. hosp. výsledek minulých let A.V. hosp. výsledek účet. období B Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry C Ostatní pasiva VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál k datu ocenění pokrývá 25,7 % celkových pasiv společnosti. Základní kapitál společnosti má výši ,- Kč. Na tuto hodnotu byl navýšen v roce 2002 (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 16.4.). Zákonný rezervní fond k je tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let byl vytvořen ve výši tis. Kč. CIZÍ ZDROJE Společnost nevytváří rezervy. Jediným dlouhodobým závazkem společnosti k datu ocenění je odložená daň v celkové výši 54 tis. Kč. Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách, k datu ocenění dosáhly souhrnné hodnoty tis. Kč (44,7 % celkových pasiv), z toho závazky z obchodního styku dosáhly výše tis. Kč. Pro zlepšení firemního cash flow probíhá financování pohledávek za největšími odběrateli formou factoringu se společností TRANSFINANCE a..s.. V období byly tímto způsobem postoupeny pohledávky v úhrnné hodnotě 117 mil. Kč, v období do to bylo tis. Kč. Postoupení těchto pohledávek factoringové společnosti je významnou položku ostatních provozních výnosů a nákladů. Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. čerpá k datu ocenění tyto bankovní úvěry: revolvingový úvěr na financování pohledávek poskytnutý Českou spořitelnou a úvěr k financování zásob a pohledávek poskytnutý GE MONEY BANK. Oba úvěry jsou ručeny zásobami, pohledávkami a směnkami s osobním avalem jednatelů, úrok je plovoucí ve výši 5 5,5 % p.a. Celková výše těchto úvěrů k datu ocenění byla tis. Kč. Dále je čerpán kontokorentní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou ve výši tis. K datu ocenění. Společnost nevede žádné významné soudní spory, které by mohly významně ovlivnit její majetkové poměry. A.2.9 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hospodářské výsledky společnosti za období od roku 2002 jsou shrnuty v následující tabulce: Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 13

14 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / I+II Výkony a prodej zboží I+II.1. z toho: tržby za prodej vl. výrobků, služeb a zboží II.2. Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby II.3. Aktivace A+B Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku G Změna stavu rezerv a opr. položek III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady * Provozní hosp. výsledek M VI+VII+VIII+IX Změna rezerv a opr. položek ve finanční oblasti X+XII+XII Jiné finanční výnosy J+K+L+N+ O+P+Q Jiné finanční náklady *-Q Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu z běžné čin ** Hospp výsledek za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R+S Mimořádné náklady * Mimořádný hosp. výsledek T Převod podílu na výsedku hospodaření společníkům *** Hosp. výsledek za účet. období A.2.10 POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU Společnost dosud nerozdělila zisk svým společníkům. 14 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

15 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. B. POSUDEK B.1 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ Cílem finančního ocenění podniku je vyjádřit jeho hodnotu peněžitým ekvivalentem. Při hledání výsledné peněžité hodnoty používáme celou řadu oceňovacích metod, které můžeme rozdělit do tří základních skupin: 1. Ocenění na základě analýzy trhu (srovnávací metody) Metody založené na analýze trhu srovnávají oceňovaný podnik s akciemi srovnatelných podniků, které jsou běžně obchodovány na veřejných trzích. Pro výpočet vnitřní hodnoty akcie použijeme porovnání vhodných ukazatelů (např. cena akcie/cash flow na akcii, cena akcie/účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii, cena akcie/dividenda připadající na akcii, cena akcie/tržby připadající na akcii). Kapitálový trh v případě oceňování veřejně obchodovatelných akcií poskytuje také velmi důležitou informaci aktuální kurz akcie. 2. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody) Tyto metody jsou založené na analýze stavových veličin (majetku). Mezi majetkové metody patří zejména metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty příp. metoda likvidační hodnoty. 3. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) Tyto metody jsou založené na analýze tokových veličin (výnosu). Tato skupina metod nahlíží na akcii jako na investici, jejíž hodnota je určena očekávanými budoucími příjmy investora. Teoreticky jsou výnosové metody nejsprávnějšími metodami. Mezi základní výnosové metody popisované v literatuře patří: dividendové diskontní modely (DDM dividend discont model), metody diskontovaných peněžních toků (metoda DCF discounted cash flow), metoda kapitalizovaných čistých výnosů, metody založené na ukazateli EVA (economic value added). K syntéze výsledků ocenění pak můžeme použít různé kombinace výše uvedených metod nebo metody z nich odvozené. B.1.1 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU B Metoda účetní hodnoty (book value) Tato metoda je nejjednodušší a nejprůkaznější, opírá se o informace zjištěné v účetnictví. Vypovídací schopnost této metody je významně omezena zejména platnými postupy účtování, které neumožňují zobrazit reálnou hodnotu majetku v okamžiku ocenění. Mezi skutečnosti, které nejvíce zkreslují obraz oceňovaného podniku v účetnictví patří zejména tyto: účetní hodnota aktiv je vyjádřena v historických pořizovacích cenách, z těchto cen se vypočítávají i odpisy, účetní hodnota zásob, materiálu a výrobků nevyjadřuje jejich aktuální nákupní resp. prodejní cenu, pohledávkách se účtuje v nominální hodnotě bez zohlednění pravděpodobnosti s jakou Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 15

16 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 budou zaplaceny, apod. Vyjdeme-li tedy z účetních výkazů, pak vlastní kapitál je rozdíl mezi účetní hodnotou celkových aktiv a účetní hodnotou všech závazků. Na ocenění podniku účetní hodnotou je třeba pohlížet jako na výchozí hodnotu pro další ocenění. B Metoda substanční hodnoty Tato metoda poskytuje věrohodné a snadno kontrolovatelné výsledky, avšak je velmi pracná. Jedná se o ocenění jednotlivých majetkových částí podniku z pohledu going concern, tj. z pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku. Její princip spočívá v tom, že zjišťujeme reprodukční hodnoty (tj. náklady znovupořízení) jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Tyto náklady na znovupořízení je možné zjišťovat několika způsoby: indexovou metodou (použití cenových indexů), přímým zjišťováním cen (ceníky, kalkulace cen), oceňování podle zvolené jednotky (např. u staveb náklady na m 2 ), metoda funkčního zjišťování cen (kombinace předchozích metod), metoda tržního porovnání (vychází z databáze již realizovaných prodejů). Metoda zjištění reprodukčních hodnot umožňuje kvantifikovat majetkovou základnu podniku, ne však nekvantifikovatelné nehmotné složky (goodwill, pracovní sílu, vybudovanou síť odběratelů apod.). Samostatnou variantou této metody je i zjištění případné likvidační hodnoty podniku. B.1.2 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ B Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) Společným znakem všech variant metody DCF je, že hodnotu podniku odvozují od budoucích výnosů, které převádějí na jejich současnou hodnotu. Těmito výnosy jsou peněžní toky, protože pouze ty jsou reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku. Volný peněžní tok je takové množství peněz, které může být z podniku odčerpáno, aniž by došlo k narušení jeho finanční stability. Z hlediska specifikace peněžního toku rozlišujeme následující možnosti podle toho, pro koho je peněžní tok určen: peněžní tok pro věřitele a pro akcionáře (free cash flow to the firm FCFF), peněžní tok pro vlastníky (free cash flow to the equity), peněžní tok pro firmu u nezadlužené firmy (adjusted present value APV). Rozdíly mezi jednotlivými modifikacemi spočívají právě ve vymezení jednotlivých peněžních toků. Volný peněžní tok do firmy FCFF představuje veškeré peněžní toky, které podnik generuje, a to jak pro věřitele, tak pro akcionáře. Volné peněžní toky do firmy zjistíme podle zjednodušeného schématu FCFF = EBIT(1 d) + odpisy WC investice, kde EBIT.. zisk před úhradou daní a úroků, d.. sazba daně z příjmů, 16 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

17 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. odpisy.. WC.. investice... odpisy (a ostatní náklady, které nemají charakter výdajů), změna čistého pracovního kapitálu, investice do pořízení investičního majetku. Volný peněžní tok pro vlastníky FCFE určíme tak, ze od volného peněžního toku, který generuje firma, odečteme nároky věřitelů, tj. splátky úvěrů a úroky snížené o daňový štít (naopak přičteme případné nově přijaté úvěry) FCFE = FCFF úroky(1 d) splátky úvěrů + nově přijaté úvěry. Metoda DCF APV vzchází ze stejně vypočteného volného peněžního toku jako metoda DCFF, s tím rozdílem, že pro diskontování těchto peněžních toků nepoužijeme průměrné vážené náklady kapitálu jako v případě metody DCFF, ale náklady vlastního kapitálu, protože předpokládáme výhradní financování vlastním kapitálem. V dalším výkladu pro jednoduchost předpokládejme výpočet hodnoty podniku z volného peněžního toku pro firmu FCFF. Celkovou hodnotu podniku (brutto) H b určíme standardní dvoufázovou metodou. První fáze zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen vypracovat prognózu volného peněžního toku pro jednotlivá léta, druhá fáze pak zahrnuje období od konce první fáze do nekonečna. Hodnotu H b pak vypočítáme pomocí výrazu H b = ( FCFT + 1) /( ik g) ( 1 + i ) T T t FCFt ( 1+ i k ) +, t= 1 k kde FCF t.. volný peněžní tok v roce t první fáze, i k.. kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní míra), T.. délka první fáze v letech, g.. předpokládané tempo růstu FCF během druhé fáze (i k > g). Pro správné použití metody DCF je zapotřebí správně stanovit diskontní míru i k a tempo růstu FCF g. Tomuto problému se budeme podrobně věnovat v analýze ocenění. B Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Tato metoda vychází ze stejného principu jako metoda DCF, ale výnosem se zde rozumí trvalý zisk, jehož rozdělením není dotčena podstata podniku. Východiskem této metody jsou účetní výkazy za posledních 3 až 5 let, které se upraví na srovnatelnou reálnou úroveň. Počítáme s upraveným hospodářským výsledkem po daních a po odpočtu placených úroků. Paušální nebo analytickou metodou stanovíme trvale odnímatelný čistý výnos jako velikost prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům, aniž by byla dotčena podstata podniku. Pomocí vzorce pro věčnou rentu nebo prognózováním trvale odnímatelného čistého výnosu a dvoufázové metody (podobně jako u metody DCF) určíme hodnotu podniku. B.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA B.2.1 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA Charakteristika makroekonomického prostředí je převzata z Makroekonomické predikce České republiky zpracované Ministerstvem financí ČR v lednu Následující tabulka Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 17

18 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 charakterizuje vývoj základních makroekonomických ukazatelů v České republice v uplynulém období a jejich predikci v následujících letech. predikce a Ukazatel sazba daně práv. osob 35% 31% 31% 31% 31% 28% 26% 24% 24% prům. míra inflace 2,10% 3,90% 4,70% 1,80% 0,10% 2,80% 1,90% 2,50% 2,40% HDP v mld. Kč (b. c.) růst HDP (předch.r.=100) ,2 107,4 104,8 104,6 107,9 106,8 107,7 107,6 růst HDP (s.c.) 0,50% 3,30% 3,10% 1,90% 3,60% 4,20% 6,10% 5,9% 5,0% míra nezaměstnanosti 8,50% 9,00% 8,50% 7,30% 7,80% 8,30% 7,90% 7,20% 6,70% prům. měsíční mzda růst prům. mzdy (v b.c.) 8,40% 6,40% 8,70% 7,30% 6,60% 6,60% 5,50% 6,60% 6,60% růst produktivity práce 3,50% 4,40% 2,10% 1,10% 4,30% 4,80% 4,80% 4,50% 3,80% úrok. s. z úvěrů podnikům 8,69% 7,16% 6,83% 5,82% 4,57% 4,51% 4,27% 4,3% 4,80% úrok s. z vkladů 4,47% 3,39% 2,90% 2,06% 1,40% 1,33% 1,24% 1,20% 1,50% PRIBOR (3M) 6,84% 5,36% 5,18% 3,55% 2,28% 2,36% 2,01% 2,30% 2,80% výnos 5L st.dluhopisů 7,57% 6,77% 5,97% výnos 10L st.dluhopisů 6,35% 4,94% 4,12% 4,75% 3,51% 3,78% 4,20% diskontní sazba (k.r.) 5,00% 5,00% 3,75% 1,75% 1,00% 1,50% 1,00% 1,50% kurs Kč/USD (průměr) 34,60 38,59 38,04 32,74 28,23 25,70 23,95 22,59 21,00 kurs Kč/EUR (průměr) 36,88 35,61 34,08 30,81 31,84 31,90 29,80 28,30 27,70 Pozn.: reálný hrubý domácí produkt připadající na 1 zaměstnaného Predikce je založena na předpokladu dalšího růstu světové ekonomiky, který však bude ve srovnání s rokem pomalejší. Ke globální dynamice budou stále výrazně přispívat asijské ekonomiky, zejména Čína a Indie. Rizikem pro budoucí vývoj globální ekonomické rovnováhy bude i nadále deficit běžného účtu a veřejných financí ekonomiky USA. Ekonomická situace v eurozóně by se měla postupně zlepšovat, ale její růst zatím stále zůstane pomalejší proti ostatním hlavním regionům. Světovou konjunkturu budou brzdit vysoké ceny surovin, především ropy. MF ČR předpokládá, že se vysoká dolarová cena ropy nad 50 USD/barel udrží až do roku Měnová politika České národní banky je založena na režimu cílování inflace. Od ledna 2006 je inflační cíl definován jako meziroční přírůstek CPI ve výši 3 %. ČNB se zavázala, že bude na základě této strategie usilovat, aby se skutečná míra inflace neodchýlila od stanovené cílové hodnoty o více než 1 procentní bod na obě strany. Cíl bude platit až do přistoupení ČR k eurozóně. Tato měnová politika zaručující pouze mírný růst cenové hladiny by měla umožnit plnění konvergenčního kriteria pro inflaci. Makroekonomická predikce vychází z předpokladu stabilních úrokových sazeb a jejich mírného nárůstu až na přelomu let 2006 a Pro rok 2006 předpokládá MF ČR průměrnou míru inflace 2,6 %. K jejímu nárůstu oproti roku přispěje hlavně zvýšení regulovaných cen energií a změny věcně usměrňovaných cen. Většina administrativních opatření byla (na rozdíl od roku ) načasována na počátek roku 2006, což zvýšilo meziroční cenový růst v prvních měsících roku. Výjimkou je jen další etapa úpravy spotřebních daní u cigaret, která by se měla v jejich cenách projevit cca od července. Tržní pohyb cen by měl zůstat mírný. Prosincový meziroční index spotřebitelských cen by se tak neměl zásadně lišit od roku. 18 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

19 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. V roce 2007 očekává MF ČR průměrnou míru inflace ve výši 2,7 %. Mělo by se zde projevit hlavně zvýšení regulovaných cen energií, další etapa harmonizace spotřebních daní u cigaret a změny věcně usměrňovaných cen. Současně bude zahájen proces postupného narovnávání cen dosud regulovaného nájemného bydlení. Vlivem většího příspěvku administrativních opatření k cenovému růstu a jejich rozdílného načasování se bude zvyšovat meziroční cenový růst zejména v prvním pololetí roku. Meziroční index spotřebitelských cen v prosinci by měl být v porovnání s rokem 2006 rovněž větší. Podle prognózy ČNB (zveřejněné ) se inflační pásmo v horizontu prosinci 2007 bude pohybovat v rozmezí 2,4 % až 3,8 %, v červnu 2008 v rozmezí 2,8 % až 4,2 %, meziroční růst reálného HDP v r se očekává v rozmezí 4,4 % až 6,2 %, v r v rozmezí 3,1 % až 6,5 %. Vzhledem k vysokému růstu HDP mají současné problémy na trhu práce především strukturální charakter. Mezi klíčové aktivity patří podpora aktivních opatření pro předcházení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti ohrožených skupin, reforma systému daní a dávek sledující vyšší motivaci k práci, zvyšování zaměstnanosti starších pracovníků a modernizace systému vzdělávání v souladu s měnícími se požadavky trhu práce. Vývoj na trhu práce v roce reflektoval pokračující ekonomický růst. Počet zaměstnaných osob se zvyšoval, mírně ubylo nezaměstnaných a pracovní síla i ekonomická aktivita rostly. Přes příznivé vnitřní ekonomické prostředí a vykázaný přírůstek volných pracovních míst však přetrvávají strukturální problémy. Prokazuje se, že míra ekonomické aktivity má výrazně procyklický charakter. Na vrcholu ekonomického cyklu jsou do pracovního procesu přednostně zapojováni nikoli nezaměstnaní, ale zejména osoby v důchodovém věku a cizí státní příslušníci, u nichž je možné opakovaně sjednávat dočasné pracovní poměry. Vyvážený vývoj produktivity a mezd nadále přispíval k nízkoinflačnímu prostředí v ČR. V průběhu let 2006 i 2007 očekává MF ČR vzhledem k růstové fázi ekonomiky i různým formám aktivní podpory tvorby pracovních míst pokračující růst zaměstnanosti, v průměru meziročně o 1,1 % (proti 0,9 %) a 0,7 % při trvajícím nárůstu míry zaměstnanosti i ekonomické aktivity. Mezinárodně srovnatelná obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS by se měla snížit ze 7,9 % v roce, na 7,6 % v roce 2006 a na 7,4 % v roce Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v nové metodice MPSV by měla z 9,0 % v roce poklesnout na hodnotu 8,4 %, v roce 2006 a na 8,2 % v roce Nominální přírůstek objemu mezd a platů podle národního konceptu pro rok 2006 předpokládá MF ČR ve výši 6,0 %, v roce 2007 by měl vzrůst na 6,6 %. Česká ekonomika se pohybuje po růstové trajektorii mírně nad tempem růstu potenciálního produktu. Struktura růstu je z perspektivního pohledu velmi příznivá. Růst je tažen zejména Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 19

20 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 čistým vývozem. Podporují jej i nové exportní kapacity a pokles daňového zatížení právnických osob. Současně přetrvávají efekty plynoucí ze vstupu České republiky do EU. Podle posledních platných údajů ve 4. čtvrtletí dosáhl meziroční přírůstek reálného HDP 6,9 % (proti odhadu z ledna ,7 %). Tempo mezičtvrtletního růstu sezónně vyrovnaného HDP se podle tohoto odhadu zrychlilo na 1,9 %, bylo tedy o 0,3 procentního bodu vyšší než v 3. čtvrtletí. Za celý rok dosáhl přírůstek HDP 6,0 % (proti 4,9 %). V následujícím období očekáváme postupné uzavírání kladné produkční mezery dané mírným zpomalením růstu HDP doprovázeným další akcelerací růstu potenciálního produktu. Dynamiku HDP by měly zpomalovat i vysoké ceny ropy. V roce 2006 očekáváme mírné zpomalení růstové dynamiky na úroveň 5,6 % (proti 4,6 %). Pro rok 2007 odhadujeme přírůstek HDP na 5,0 %. Hrubý domácí produkt (meziroční indexy růstu, sopr=100) nominálně reálně deflátor 107 Predikce % /99 3 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05 3 1/06 3 1/07 3 1/08 3 Referenční úrokové sazby: Základní úrokové sazby jsou nastaveny následovně: 2T repo sazba na 2,50 %, diskontní sazba na 1,50 % a lombardní sazba na 3,50 %. Na druhou stranu ECB a americký FED své základní úrokové sazby opět zvýšily. Od března 2006 udržuje ECB svou klíčovou úrokovou sazbu na hodnotě 2,50 %. Také americký FED na konci března zvýšil svou referenční sazbu na 4,75 %. Klíčové úrokové sazby v USA tak převyšují sazby ČNB o 2,25 p.b. Pohyb výnosové křivky mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR na počátku roku 2006 byl ovlivněn silným očekáváním účastníků peněžního trhu na změnu úrokových sazeb ČNB. Průměrná hodnota tříměsíční sazby PRIBOR dosáhla v 1. čtvrtletí 2006 hodnoty 2,1 %. V roce 2006 ji odhaduje MF ČR na průměrné úrovni 2,1 %, v roce 2007 potom 2,4 %. Výnosy do doby splatnosti 10letých státních dluhopisů pro konvergenční účely, které jsou výrazně ovlivňovány nejen rozsahem emisí, ale také obchodováním zejména na evropském trhu, na konci minulého roku vzrostly. Průměrná hodnota za 4. čtvrtletí dosáhla 3,61 %. Roční průměr za rok činil 3,51 %. Pro rok 2006 odhaduje MF ČR hodnotu 3,6 %, pro rok 2007 nárůst na 4,0 %. Říjnové zvýšení základních sazeb ČNB se začíná se zpožděním pozvolna promítat i do klientských úrokových sazeb. Všechny klientské úrokové sazby, kromě úroků z úvěrů 20 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.