ZNALECKÝ POSUDEK č / 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 338 19 / 07"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 07 Ocenění obchodního jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. se sídlem Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: Objednatel posudku: Účel posudku: SOLID CZECH, spol. s r.o. Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9390 Ocenění jmění společnosti za účelem změny právní formy ve smyslu ust. 69d odst. 8 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ocenění provedeno ke dni: 31. března 2007 Posudek vypracovala dne 6. června 2007 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků Růženec 31b, Brno Posudek obsahuje 52 stran textu včetně titulního listu a 56 stran příloh a předává se objednateli v 6 vyhotoveních. Výtisk č. 1

2

3 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. P ROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaná Ing. Ivana Prchalová Heřboltová, CSc. prohlašuji, že: ocenění uvedené v posudku je platné pouze k uvedenému datu ocenění a pro účel popsaný v posudku; moje analýzy, názory, a závěry jsou platné jen za předpokladů a omezujících podmínek, uvedených v textu posudku a jsou mými osobními, nezaujatými profesionálními analýzami, názory a závěry; v práci byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době zpracování ocenění známy a které mají vliv na výslednou cenu; nemám žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem posudku a neexistuje můj osobní zájem nebo zaujatost vzhledem k majetku zahrnutému v ocenění; za zmíněných předpokladů a omezujících podmínek přijímám zodpovědnost za údaje uvedené v psaném posudku. V Brně dne 6. června 2007 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 3

4 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 O B SAH A. NÁLEZ 7 A.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU POSUDKU 7 A.1.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU 7 A.1.2 VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU 7 A.1.3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY 7 A.1.4 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ 8 A.1.5 OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 8 A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ 8 A.2.1 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI 8 A.2.2 ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH OSOB 9 A.2.3 OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ 9 A.2.4 DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU 10 A Obory podnikání 10 A.2.5 ZAMĚSTNANCI 10 A.2.6 DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY 10 A.2.7 PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ 11 A.2.8 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 12 A.2.9 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 13 A.2.10 POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU 14 B. POSUDEK 15 B.1 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ 15 B.1.1 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU 15 B Metoda účetní hodnoty (book value) 15 B Metoda substanční hodnoty 16 B.1.2 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ 16 B Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) 16 B Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 17 B.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA 17 B.2.1 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA 17 B.2.2 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA 22 B.3 FINANČNÍ ANALÝZA A SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU 33 B.3.1 SESTAVENÍ FINANČNÍHO PLÁNU 33 B Analýza tržeb 34 B Analýza provozní ziskové marže 34 B Analýza pracovního kapitálu 36 B Analýza výdajů na pořízení dlouhodobého majetku 37 B Analýza zdrojů financování 38 B Rozdělování hospodářského výsledku 38 B Diskontní míra 38 B Určení nákladů na cizí kapitál 38 B Určení nákladů na vlastní kapitál 38 B.4 ANALÝZA OCENĚNÍ 41 B.4.1 POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ VOLBA A ZDŮVODNĚNÍ METOD OCENĚNÍ 41 4 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

5 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. B Volba metod ocenění 41 B Zdůvodnění volby metod ocenění 41 B.4.2 OCENĚNÍ PODLE ÚČETNÍ HODNOTY VLASTNÍHO KAPITÁLU (BOOK VALUE) 41 B.4.3 URČENÍ HODNOTY AKCIÍ METODOU DCF 41 B Určení kalkulované úrokové míry 42 B Ocenění neprovozních aktiv 42 B Výpočet volných peněžních toků a stanovení hodnoty 1. a 2. fáze 47 C. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 49 ZNALECKÁ DOLOŽKA 50 LITERATURA 51 SEZNAM PŘÍLOH 52 Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 5

6 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 6 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

7 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. A. NÁLEZ A.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ÚČELU POSUDKU A.1.1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU POSUDKU Předmětem tohoto posudku je ocenění jmění společnosti: SOLID CZECH, spol. s r.o. Sídlo: Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ IČ: Datum, ke kterému je hodnota stanovena, je 31. březen A.1.2 VYMEZENÍ ÚČELU POSUDKU Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 163/ ze dne jsem byla jmenována ke zpracování znaleckého posudku o ocenění jmění společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o., za účelem změny její právní formy. A.1.3 OBECNÉ PŘEDPOKLADY A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY Tento posudek byl zpracován s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami: 1. Při ocenění jsem vycházela z podkladů předaných objednatelem posudku, společností SOLID CZECH, spol. s r.o. a z obecně dostupných informací. Tyto podklady jsem neprověřovala a považovala jsem je za správné pravdivé a reálné. 2. Na základě prohlášení o pravosti, platnosti a úplnosti podkladů poskytnutých objednatelem jsem neprovedla žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti jakož i úplnosti těchto podkladů. Dále jsem nezkoumala vztah třetích osob k majetku emitenta s výjimkou situace, kdy jsou tyto skutečnosti obsaženy v informacích a datech veřejně dostupných nebo objednatelem předaných a mají přímý vliv na stanovení ceny akcií. 3. Informace z jiných zdrojů, které byly použity při tomto ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Neexistuje žádné potvrzení týkající se přesnosti takové informace. 4. Ocenění bylo zpracováno podle podmínek na trhu k datu tohoto ocenění a znalkyně tudíž neodpovídá za to, že případné změny v podmínkách na trhu, ke kterým by došlo po tomto datu, by mohly mít vliv na provedené ocenění. Hodnota v tomto posudku stanovená respektuje dále aktuální parametry finančního trhu a vychází z aktuální finanční situace společnosti k datu ocenění. 5. Předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice, které měly platnost k datu ocenění, zejména s právními předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní. 6. Při zpracování tohoto posudku předpokládám odpovědné vlastnictví a výkon vlastnických práv statutárních orgánů společnosti. Dále předpokládám, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, osvědčení o údržbě, souhlasy, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní oprávnění od kteréhokoliv místního Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 7

8 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 státního úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, z nichž vychází zpracované ocenění. 7. Zpracované ocenění respektuje podmínky daného případu, bylo vypracováno pouze pro účely vymezené v odstavci A.1.2. tohoto posudku, pro potřeby objednatele a uživatele a nemůže být použito jako podklad pro jiné účely. A.1.4 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ Výpis z obchodního rejstříku společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. Účetní závěrky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. k až, k a Přílohy k účetní závěrce k a k Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Informace z firemní prezentace společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. (www.solidczech.cz) Výpis z obchodního rejstříku společnosti S-ELEKTRO, s.r.o. Data z účetní závěrky společnosti za léta až, účetní výkazy sestavené ke dni Výpis z obchodního rejstříku společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o. Data z účetní závěrky společnosti STIMEX ELECTRICAL, s.r.o. za léta až, A.1.5 OBTÍŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU Při zpracování tohoto znaleckého posudku se podepsaná znalkyně nesetkala s žádnými obtížemi, všechny požadované podklady jí byly objednatelem posudku předány. A.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ A.2.1 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI Základní identifikační údaje o společnosti,jejíž jmění je předmětem ocenění, byly převzaty z výpisu z obchodního rejstříku, který je uveden v příloze. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka Den zápisu: 1.ledna 1996 Obchodní firma: SOLID CZECH, spol. s r.o. Sídlo: Hradec Králové, třída SNP 402, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Společnost s ručením omezeným P ř edmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Činnost organizačních a ekonomických poradců Marketing 8 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

9 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. Statutární orgán: Jednatel: Jednatel: Společníci: Martin Farka Býšť 211, okres Pardubice, PSČ Radek Žilka Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ Martin Farka Býšť 211, okres Pardubice, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50 % Radek Žilka Hutisko - Solanec, Pod Káním 677, PSČ Vklad: ,- Kč Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 50 % Základní kapitál: ,- Kč Splaceno 100 % A.2.2 ÚČAST EMITENTA NA PODNIKÁNÍ JINÝCH ČESKÝCH NEBO ZAHRANIČNÍCH OSOB Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. se podílí na podnikání následujících firem: název IČO výše podílu na ZK ZK STIMEX ELECTRICAL s.r.o., Brno ,00% Kč S-ELEKTRO, s.r.o., SR, Horný Hričov ,00% Sk A.2.3 OCHRANNÉ ZNÁMKY VLASTNĚNÉ SPOLEČNOSTÍ Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. má u ÚPV zapsané tyto zapsané ochranné známky: Číslo spisu/zápisu Reprodukce/Znění OZ Druh Seznam výrobků a služeb SOLID / Kombinovaná (9) antény, konektory, napájecí zdroje (adaptéry), spotřební elektronika; (11) lampy, lustry / S SOLID Kombinovaná (9) nabíječky akumulátorů, časové spínače, kabely, koaxiální kabely, prodlužovací přívody, antény a anténní příslušenství, měřicí přístroje a nástroje, měřící přístroje se záznamovými prvky, měřiče elektřiny a elektrické měřicí přístroje, elektrotechnické přístroje, nástroje a přístroje na dálkové ovládání; (11) lampové baňky, skleněné cylindry, držáky na lampy a svítidla, elektrické lampy, kryty pro svítidla, lampióny, lampióny pro slavnostní osvětlení - Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 9

10 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / / VISION Slovní grafická dekorativní, lampová stínidla, lucerny, lucerny na svícení lustry, objímky na lampy a svítidla, osvětlovací přístroje a zařízení, osvětlovací trubice, ozdobné fontány, světelné koule, baňky, světelné lampy, vánoční světla na stromky, řetězy barevných žárovek, vlákna k osvětlování 9) hardwarové prostředky výpočetní a spojové techniky, jejich prvky spojovací, rozváděcí a koncové, včetně terminálů a rozváděcích skříní, koaxiální kabely, konektory, propojovací jednotky, síťové adaptéry, nabíječky, nabíječky akumulátorů, časové spínače, kabely, audiokabely, prodlužovací přívody, antény a anténní příslušenství A.2.4 DODÁVANÝ SORTIMENT A POSTAVENÍ NA TRHU Vznik společnosti je datován k SOLID CZECH, spol. s r.o. je obchodní společnost dodávající na náš trh produkty z oblasti elektromateriálu a audio-video-foto příslušenství pod značkami SOLID, SAMSUNG TECHWIN, CASE LOGIC, BANDRIDGE, PROFIGOLD, OMNIMOUNT, TARGUS, SAMSUNG PLEOMAX, PNY, TECHNISAT a OMB. Obchodní kancelář se nalézá v Hradci Králové, provozovna a velkoobchodní sklad jsou umístěny v Dolní Bečvě (vlastní nemovitost provozovna, skladové prostory - pronájem), odkud je zboží expedováno našim regionálním partnerům i koncovým zákazníkům po celé České republice. A Obory podnikání obory dle OKEČ Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost Velkoobchod s nápoji Poradenství v oblasti podnikání a řízení Ostatní podnikatelské činnosti j. n. A.2.5 ZAMĚSTNANCI Společnost v současné době zaměstnává více než 40 lidí. Za období Průměrný počet zaměstnanců Za období Za období Za období Osobní náklady v Kč Za období Za období Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci A.2.6 DODAVATELSKO ODBĚRATELSKÉ VZTAHY V období byly tržby za zboží ve výši 216 mil. Kč, v období byly realizovány tržby za zboží ve výši 244 mil. Kč. Do dosáhl objem tržeb 323 mil. Kč. 10 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

11 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. Nákup zboží: V účetním období navázala společnost SOLID CZECH s.r.o. spolupráci v oblasti dovozu zboží s těmito dodavateli : Dodavatel země objem dovozu Omnimount Systems USA 3,5 mil. Kč Samsung Opto Electronics SRN 51,2 mil. Kč TechniSatData Services LUX 4,7 mil Kč V období byly největšími dodavateli zboží : Dodavatel Země nákup zboží (mil. Kč ) Samsung Opto Electronics SRN 51,2 OMKO s.r.o ČR 32,5 Bandridge Europe NL 18,5 CASE Logic Europe BE 13,9 SANYO COMPONENT EUROPE SRN 9,5 PNY Technologies Europe FRA 5,9 TechniSatData Services LUX 4,7 Minwa Electronics HNK 3,4 DPM SOLID PL 3,7 Prodej zboží : V období se začal realizovat prodej v obchodní síti MAKRO s obratem za období ve výši 0, 5 mil. Kč. V období byly největšími odběrateli: Odběratel Země prodej zboží (mil. Kč ) SVELIN ELEKTRO s.r.o ČR 70,5 S Elektro s.r.o. SR 49,8 OKAY s.r.o ČR 26,7 Electroworld s.r.o ČR 24,2 Buršíková - VITAMIN ČR 20,1 Meziroční nárůst prodeje zboží v porovnání s obdobím činí mil. Kč, což v procentním vyjádření je nárůst ve výši 101 %. Předpokládaná výše prodeje zboží v následujícím období je ve výši 550 mil. Kč, což je nárůst prodeje zboží ve výši cca 50 %. A.2.7 PROVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ Při zpracování tohoto ocenění byly znalkyni k dispozici data z účetní závěrky společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. za léta a účetní závěrka k Audit účetních závěrek k , k a k provedla auditorka Ing. Libuše Nováková, č. osvědčení KAČR Výrok auditorky byl ve všech letech bez výhrad. Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 11

12 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 A.2.8 MAJETKOVÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Majetek společnosti SOLID CZECH, spol. s r.o. představovaný penězi nebo jinými hodnotami (aktiva společnosti) je členěn shodně s účetními výkazy společnosti v těchto hlavních kategoriích (hodnoty jsou převzaty z účetních závěrek za roky ) Aktiva celkem A Pohledávky za upsaný zákl. kapitál B Dlouhodobý majetek B.I. dlouhodobý nehmotný majetek B.II. dlouhodobý hmotný majetek B.III. dlouhodobý finanční majetek B.III.1. z toho: podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. dlouhodobé pohledávky C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. krátkodobý finanční majetek D.I. Ostatní aktiva DLOUHODOBÝ MAJETEK Mezi nejvýznamnější položky dlouhodobého nehmotného majetku patří software v zůstatkové hodnotě 447 tis. Kč k datu ocenění. Software je z větší části již odepsán. Další významnou složkou majetku jsou ocenitelná práva za 292 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje cca 3 % aktiv společnosti a je tvořen nemovitým a movitým majetkem v Dolní Bečvě a samostatnými movitými věcmi. Část movitého majetku společnost pořizuje formou finančního leasingu. Dlouhodobý finanční majetek (také cca 3 % celkových aktiv) je tvořen majetkovými účastmi ve dvou obchodních společnostech. Podrobněji se budeme dlouhodobým finančním majetkem zabývat v analýze ocenění. OBĚŽNÁ AKTIVA Zásoby jsou nejvýznamnější položkou aktiv společnosti (cca 63,4 % celkových aktiv k datu ocenění), největší objem zásob představuje zboží (v objemu 167 mil. Kč k ). Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky za společníky v celkové výši tis. Kč a za ovládanými a řízenými osobami ve výši tis. Kč. Druhou nejvýznamnější položkou aktiv jsou krátkodobé pohledávky (25 % celkových aktiv společnosti). Pohledávky z obchodních vztahů jsou evidovány v nominální výši tis. Kč. K těmto pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek představuje finanční hotovost (2 588 tis. Kč k datu ocenění) a peníze na bankovních účtech (1 888 tis. Kč k datu ocenění). Ke zde uvedenému majetku se váží závazky s cizími zdroji, jejichž hodnota je rovněž ocenitelná penězi, a vlastní kapitál společnosti. Pasiva byla podle účetních výkazů strukturována takto: 12 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

13 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o Pasiva celkem A Vlastní kapitál A.I. základní kapitál A.II. kapitálové fondy A.III. fondy tvořené ze zisku A.IV. hosp. výsledek minulých let A.V. hosp. výsledek účet. období B Cizí zdroje B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry C Ostatní pasiva VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál k datu ocenění pokrývá 25,7 % celkových pasiv společnosti. Základní kapitál společnosti má výši ,- Kč. Na tuto hodnotu byl navýšen v roce 2002 (zápis do obchodního rejstříku byl proveden 16.4.). Zákonný rezervní fond k je tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let byl vytvořen ve výši tis. Kč. CIZÍ ZDROJE Společnost nevytváří rezervy. Jediným dlouhodobým závazkem společnosti k datu ocenění je odložená daň v celkové výši 54 tis. Kč. Krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách, k datu ocenění dosáhly souhrnné hodnoty tis. Kč (44,7 % celkových pasiv), z toho závazky z obchodního styku dosáhly výše tis. Kč. Pro zlepšení firemního cash flow probíhá financování pohledávek za největšími odběrateli formou factoringu se společností TRANSFINANCE a..s.. V období byly tímto způsobem postoupeny pohledávky v úhrnné hodnotě 117 mil. Kč, v období do to bylo tis. Kč. Postoupení těchto pohledávek factoringové společnosti je významnou položku ostatních provozních výnosů a nákladů. Společnost SOLID CZECH, spol. s r.o. čerpá k datu ocenění tyto bankovní úvěry: revolvingový úvěr na financování pohledávek poskytnutý Českou spořitelnou a úvěr k financování zásob a pohledávek poskytnutý GE MONEY BANK. Oba úvěry jsou ručeny zásobami, pohledávkami a směnkami s osobním avalem jednatelů, úrok je plovoucí ve výši 5 5,5 % p.a. Celková výše těchto úvěrů k datu ocenění byla tis. Kč. Dále je čerpán kontokorentní úvěr poskytnutý Českou spořitelnou ve výši tis. K datu ocenění. Společnost nevede žádné významné soudní spory, které by mohly významně ovlivnit její majetkové poměry. A.2.9 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Hospodářské výsledky společnosti za období od roku 2002 jsou shrnuty v následující tabulce: Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 13

14 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / I+II Výkony a prodej zboží I+II.1. z toho: tržby za prodej vl. výrobků, služeb a zboží II.2. Změna stavu vnitr. zás. vl. výroby II.3. Aktivace A+B Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku G Změna stavu rezerv a opr. položek III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady * Provozní hosp. výsledek M VI+VII+VIII+IX Změna rezerv a opr. položek ve finanční oblasti X+XII+XII Jiné finanční výnosy J+K+L+N+ O+P+Q Jiné finanční náklady *-Q Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmu z běžné čin ** Hospp výsledek za běž. činnost XIII Mimořádné výnosy R+S Mimořádné náklady * Mimořádný hosp. výsledek T Převod podílu na výsedku hospodaření společníkům *** Hosp. výsledek za účet. období A.2.10 POLITIKA ROZDĚLOVÁNI ZISKU Společnost dosud nerozdělila zisk svým společníkům. 14 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

15 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. B. POSUDEK B.1 METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ Cílem finančního ocenění podniku je vyjádřit jeho hodnotu peněžitým ekvivalentem. Při hledání výsledné peněžité hodnoty používáme celou řadu oceňovacích metod, které můžeme rozdělit do tří základních skupin: 1. Ocenění na základě analýzy trhu (srovnávací metody) Metody založené na analýze trhu srovnávají oceňovaný podnik s akciemi srovnatelných podniků, které jsou běžně obchodovány na veřejných trzích. Pro výpočet vnitřní hodnoty akcie použijeme porovnání vhodných ukazatelů (např. cena akcie/cash flow na akcii, cena akcie/účetní hodnota vlastního kapitálu na akcii, cena akcie/dividenda připadající na akcii, cena akcie/tržby připadající na akcii). Kapitálový trh v případě oceňování veřejně obchodovatelných akcií poskytuje také velmi důležitou informaci aktuální kurz akcie. 2. Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody) Tyto metody jsou založené na analýze stavových veličin (majetku). Mezi majetkové metody patří zejména metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty příp. metoda likvidační hodnoty. 3. Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody) Tyto metody jsou založené na analýze tokových veličin (výnosu). Tato skupina metod nahlíží na akcii jako na investici, jejíž hodnota je určena očekávanými budoucími příjmy investora. Teoreticky jsou výnosové metody nejsprávnějšími metodami. Mezi základní výnosové metody popisované v literatuře patří: dividendové diskontní modely (DDM dividend discont model), metody diskontovaných peněžních toků (metoda DCF discounted cash flow), metoda kapitalizovaných čistých výnosů, metody založené na ukazateli EVA (economic value added). K syntéze výsledků ocenění pak můžeme použít různé kombinace výše uvedených metod nebo metody z nich odvozené. B.1.1 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU B Metoda účetní hodnoty (book value) Tato metoda je nejjednodušší a nejprůkaznější, opírá se o informace zjištěné v účetnictví. Vypovídací schopnost této metody je významně omezena zejména platnými postupy účtování, které neumožňují zobrazit reálnou hodnotu majetku v okamžiku ocenění. Mezi skutečnosti, které nejvíce zkreslují obraz oceňovaného podniku v účetnictví patří zejména tyto: účetní hodnota aktiv je vyjádřena v historických pořizovacích cenách, z těchto cen se vypočítávají i odpisy, účetní hodnota zásob, materiálu a výrobků nevyjadřuje jejich aktuální nákupní resp. prodejní cenu, pohledávkách se účtuje v nominální hodnotě bez zohlednění pravděpodobnosti s jakou Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 15

16 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 budou zaplaceny, apod. Vyjdeme-li tedy z účetních výkazů, pak vlastní kapitál je rozdíl mezi účetní hodnotou celkových aktiv a účetní hodnotou všech závazků. Na ocenění podniku účetní hodnotou je třeba pohlížet jako na výchozí hodnotu pro další ocenění. B Metoda substanční hodnoty Tato metoda poskytuje věrohodné a snadno kontrolovatelné výsledky, avšak je velmi pracná. Jedná se o ocenění jednotlivých majetkových částí podniku z pohledu going concern, tj. z pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku. Její princip spočívá v tom, že zjišťujeme reprodukční hodnoty (tj. náklady znovupořízení) jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení. Tyto náklady na znovupořízení je možné zjišťovat několika způsoby: indexovou metodou (použití cenových indexů), přímým zjišťováním cen (ceníky, kalkulace cen), oceňování podle zvolené jednotky (např. u staveb náklady na m 2 ), metoda funkčního zjišťování cen (kombinace předchozích metod), metoda tržního porovnání (vychází z databáze již realizovaných prodejů). Metoda zjištění reprodukčních hodnot umožňuje kvantifikovat majetkovou základnu podniku, ne však nekvantifikovatelné nehmotné složky (goodwill, pracovní sílu, vybudovanou síť odběratelů apod.). Samostatnou variantou této metody je i zjištění případné likvidační hodnoty podniku. B.1.2 METODY OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ B Metody diskontovaných peněžních toků (DCF) Společným znakem všech variant metody DCF je, že hodnotu podniku odvozují od budoucích výnosů, které převádějí na jejich současnou hodnotu. Těmito výnosy jsou peněžní toky, protože pouze ty jsou reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku. Volný peněžní tok je takové množství peněz, které může být z podniku odčerpáno, aniž by došlo k narušení jeho finanční stability. Z hlediska specifikace peněžního toku rozlišujeme následující možnosti podle toho, pro koho je peněžní tok určen: peněžní tok pro věřitele a pro akcionáře (free cash flow to the firm FCFF), peněžní tok pro vlastníky (free cash flow to the equity), peněžní tok pro firmu u nezadlužené firmy (adjusted present value APV). Rozdíly mezi jednotlivými modifikacemi spočívají právě ve vymezení jednotlivých peněžních toků. Volný peněžní tok do firmy FCFF představuje veškeré peněžní toky, které podnik generuje, a to jak pro věřitele, tak pro akcionáře. Volné peněžní toky do firmy zjistíme podle zjednodušeného schématu FCFF = EBIT(1 d) + odpisy WC investice, kde EBIT.. zisk před úhradou daní a úroků, d.. sazba daně z příjmů, 16 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

17 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. odpisy.. WC.. investice... odpisy (a ostatní náklady, které nemají charakter výdajů), změna čistého pracovního kapitálu, investice do pořízení investičního majetku. Volný peněžní tok pro vlastníky FCFE určíme tak, ze od volného peněžního toku, který generuje firma, odečteme nároky věřitelů, tj. splátky úvěrů a úroky snížené o daňový štít (naopak přičteme případné nově přijaté úvěry) FCFE = FCFF úroky(1 d) splátky úvěrů + nově přijaté úvěry. Metoda DCF APV vzchází ze stejně vypočteného volného peněžního toku jako metoda DCFF, s tím rozdílem, že pro diskontování těchto peněžních toků nepoužijeme průměrné vážené náklady kapitálu jako v případě metody DCFF, ale náklady vlastního kapitálu, protože předpokládáme výhradní financování vlastním kapitálem. V dalším výkladu pro jednoduchost předpokládejme výpočet hodnoty podniku z volného peněžního toku pro firmu FCFF. Celkovou hodnotu podniku (brutto) H b určíme standardní dvoufázovou metodou. První fáze zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen vypracovat prognózu volného peněžního toku pro jednotlivá léta, druhá fáze pak zahrnuje období od konce první fáze do nekonečna. Hodnotu H b pak vypočítáme pomocí výrazu H b = ( FCFT + 1) /( ik g) ( 1 + i ) T T t FCFt ( 1+ i k ) +, t= 1 k kde FCF t.. volný peněžní tok v roce t první fáze, i k.. kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní míra), T.. délka první fáze v letech, g.. předpokládané tempo růstu FCF během druhé fáze (i k > g). Pro správné použití metody DCF je zapotřebí správně stanovit diskontní míru i k a tempo růstu FCF g. Tomuto problému se budeme podrobně věnovat v analýze ocenění. B Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Tato metoda vychází ze stejného principu jako metoda DCF, ale výnosem se zde rozumí trvalý zisk, jehož rozdělením není dotčena podstata podniku. Východiskem této metody jsou účetní výkazy za posledních 3 až 5 let, které se upraví na srovnatelnou reálnou úroveň. Počítáme s upraveným hospodářským výsledkem po daních a po odpočtu placených úroků. Paušální nebo analytickou metodou stanovíme trvale odnímatelný čistý výnos jako velikost prostředků, které je možno rozdělit vlastníkům, aniž by byla dotčena podstata podniku. Pomocí vzorce pro věčnou rentu nebo prognózováním trvale odnímatelného čistého výnosu a dvoufázové metody (podobně jako u metody DCF) určíme hodnotu podniku. B.2 STRATEGICKÁ ANALÝZA B.2.1 MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA Charakteristika makroekonomického prostředí je převzata z Makroekonomické predikce České republiky zpracované Ministerstvem financí ČR v lednu Následující tabulka Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 17

18 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 charakterizuje vývoj základních makroekonomických ukazatelů v České republice v uplynulém období a jejich predikci v následujících letech. predikce a Ukazatel sazba daně práv. osob 35% 31% 31% 31% 31% 28% 26% 24% 24% prům. míra inflace 2,10% 3,90% 4,70% 1,80% 0,10% 2,80% 1,90% 2,50% 2,40% HDP v mld. Kč (b. c.) růst HDP (předch.r.=100) ,2 107,4 104,8 104,6 107,9 106,8 107,7 107,6 růst HDP (s.c.) 0,50% 3,30% 3,10% 1,90% 3,60% 4,20% 6,10% 5,9% 5,0% míra nezaměstnanosti 8,50% 9,00% 8,50% 7,30% 7,80% 8,30% 7,90% 7,20% 6,70% prům. měsíční mzda růst prům. mzdy (v b.c.) 8,40% 6,40% 8,70% 7,30% 6,60% 6,60% 5,50% 6,60% 6,60% růst produktivity práce 3,50% 4,40% 2,10% 1,10% 4,30% 4,80% 4,80% 4,50% 3,80% úrok. s. z úvěrů podnikům 8,69% 7,16% 6,83% 5,82% 4,57% 4,51% 4,27% 4,3% 4,80% úrok s. z vkladů 4,47% 3,39% 2,90% 2,06% 1,40% 1,33% 1,24% 1,20% 1,50% PRIBOR (3M) 6,84% 5,36% 5,18% 3,55% 2,28% 2,36% 2,01% 2,30% 2,80% výnos 5L st.dluhopisů 7,57% 6,77% 5,97% výnos 10L st.dluhopisů 6,35% 4,94% 4,12% 4,75% 3,51% 3,78% 4,20% diskontní sazba (k.r.) 5,00% 5,00% 3,75% 1,75% 1,00% 1,50% 1,00% 1,50% kurs Kč/USD (průměr) 34,60 38,59 38,04 32,74 28,23 25,70 23,95 22,59 21,00 kurs Kč/EUR (průměr) 36,88 35,61 34,08 30,81 31,84 31,90 29,80 28,30 27,70 Pozn.: reálný hrubý domácí produkt připadající na 1 zaměstnaného Predikce je založena na předpokladu dalšího růstu světové ekonomiky, který však bude ve srovnání s rokem pomalejší. Ke globální dynamice budou stále výrazně přispívat asijské ekonomiky, zejména Čína a Indie. Rizikem pro budoucí vývoj globální ekonomické rovnováhy bude i nadále deficit běžného účtu a veřejných financí ekonomiky USA. Ekonomická situace v eurozóně by se měla postupně zlepšovat, ale její růst zatím stále zůstane pomalejší proti ostatním hlavním regionům. Světovou konjunkturu budou brzdit vysoké ceny surovin, především ropy. MF ČR předpokládá, že se vysoká dolarová cena ropy nad 50 USD/barel udrží až do roku Měnová politika České národní banky je založena na režimu cílování inflace. Od ledna 2006 je inflační cíl definován jako meziroční přírůstek CPI ve výši 3 %. ČNB se zavázala, že bude na základě této strategie usilovat, aby se skutečná míra inflace neodchýlila od stanovené cílové hodnoty o více než 1 procentní bod na obě strany. Cíl bude platit až do přistoupení ČR k eurozóně. Tato měnová politika zaručující pouze mírný růst cenové hladiny by měla umožnit plnění konvergenčního kriteria pro inflaci. Makroekonomická predikce vychází z předpokladu stabilních úrokových sazeb a jejich mírného nárůstu až na přelomu let 2006 a Pro rok 2006 předpokládá MF ČR průměrnou míru inflace 2,6 %. K jejímu nárůstu oproti roku přispěje hlavně zvýšení regulovaných cen energií a změny věcně usměrňovaných cen. Většina administrativních opatření byla (na rozdíl od roku ) načasována na počátek roku 2006, což zvýšilo meziroční cenový růst v prvních měsících roku. Výjimkou je jen další etapa úpravy spotřebních daní u cigaret, která by se měla v jejich cenách projevit cca od července. Tržní pohyb cen by měl zůstat mírný. Prosincový meziroční index spotřebitelských cen by se tak neměl zásadně lišit od roku. 18 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

19 Znalecký posudek č / 07 SOLID CZECH, spol. s r.o. V roce 2007 očekává MF ČR průměrnou míru inflace ve výši 2,7 %. Mělo by se zde projevit hlavně zvýšení regulovaných cen energií, další etapa harmonizace spotřebních daní u cigaret a změny věcně usměrňovaných cen. Současně bude zahájen proces postupného narovnávání cen dosud regulovaného nájemného bydlení. Vlivem většího příspěvku administrativních opatření k cenovému růstu a jejich rozdílného načasování se bude zvyšovat meziroční cenový růst zejména v prvním pololetí roku. Meziroční index spotřebitelských cen v prosinci by měl být v porovnání s rokem 2006 rovněž větší. Podle prognózy ČNB (zveřejněné ) se inflační pásmo v horizontu prosinci 2007 bude pohybovat v rozmezí 2,4 % až 3,8 %, v červnu 2008 v rozmezí 2,8 % až 4,2 %, meziroční růst reálného HDP v r se očekává v rozmezí 4,4 % až 6,2 %, v r v rozmezí 3,1 % až 6,5 %. Vzhledem k vysokému růstu HDP mají současné problémy na trhu práce především strukturální charakter. Mezi klíčové aktivity patří podpora aktivních opatření pro předcházení dlouhodobé a opakované nezaměstnanosti ohrožených skupin, reforma systému daní a dávek sledující vyšší motivaci k práci, zvyšování zaměstnanosti starších pracovníků a modernizace systému vzdělávání v souladu s měnícími se požadavky trhu práce. Vývoj na trhu práce v roce reflektoval pokračující ekonomický růst. Počet zaměstnaných osob se zvyšoval, mírně ubylo nezaměstnaných a pracovní síla i ekonomická aktivita rostly. Přes příznivé vnitřní ekonomické prostředí a vykázaný přírůstek volných pracovních míst však přetrvávají strukturální problémy. Prokazuje se, že míra ekonomické aktivity má výrazně procyklický charakter. Na vrcholu ekonomického cyklu jsou do pracovního procesu přednostně zapojováni nikoli nezaměstnaní, ale zejména osoby v důchodovém věku a cizí státní příslušníci, u nichž je možné opakovaně sjednávat dočasné pracovní poměry. Vyvážený vývoj produktivity a mezd nadále přispíval k nízkoinflačnímu prostředí v ČR. V průběhu let 2006 i 2007 očekává MF ČR vzhledem k růstové fázi ekonomiky i různým formám aktivní podpory tvorby pracovních míst pokračující růst zaměstnanosti, v průměru meziročně o 1,1 % (proti 0,9 %) a 0,7 % při trvajícím nárůstu míry zaměstnanosti i ekonomické aktivity. Mezinárodně srovnatelná obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS by se měla snížit ze 7,9 % v roce, na 7,6 % v roce 2006 a na 7,4 % v roce Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v nové metodice MPSV by měla z 9,0 % v roce poklesnout na hodnotu 8,4 %, v roce 2006 a na 8,2 % v roce Nominální přírůstek objemu mezd a platů podle národního konceptu pro rok 2006 předpokládá MF ČR ve výši 6,0 %, v roce 2007 by měl vzrůst na 6,6 %. Česká ekonomika se pohybuje po růstové trajektorii mírně nad tempem růstu potenciálního produktu. Struktura růstu je z perspektivního pohledu velmi příznivá. Růst je tažen zejména Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc. strana 19

20 SOLID CZECH, spol. s r.o. Znalecký posudek č / 07 čistým vývozem. Podporují jej i nové exportní kapacity a pokles daňového zatížení právnických osob. Současně přetrvávají efekty plynoucí ze vstupu České republiky do EU. Podle posledních platných údajů ve 4. čtvrtletí dosáhl meziroční přírůstek reálného HDP 6,9 % (proti odhadu z ledna ,7 %). Tempo mezičtvrtletního růstu sezónně vyrovnaného HDP se podle tohoto odhadu zrychlilo na 1,9 %, bylo tedy o 0,3 procentního bodu vyšší než v 3. čtvrtletí. Za celý rok dosáhl přírůstek HDP 6,0 % (proti 4,9 %). V následujícím období očekáváme postupné uzavírání kladné produkční mezery dané mírným zpomalením růstu HDP doprovázeným další akcelerací růstu potenciálního produktu. Dynamiku HDP by měly zpomalovat i vysoké ceny ropy. V roce 2006 očekáváme mírné zpomalení růstové dynamiky na úroveň 5,6 % (proti 4,6 %). Pro rok 2007 odhadujeme přírůstek HDP na 5,0 %. Hrubý domácí produkt (meziroční indexy růstu, sopr=100) nominálně reálně deflátor 107 Predikce % /99 3 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05 3 1/06 3 1/07 3 1/08 3 Referenční úrokové sazby: Základní úrokové sazby jsou nastaveny následovně: 2T repo sazba na 2,50 %, diskontní sazba na 1,50 % a lombardní sazba na 3,50 %. Na druhou stranu ECB a americký FED své základní úrokové sazby opět zvýšily. Od března 2006 udržuje ECB svou klíčovou úrokovou sazbu na hodnotě 2,50 %. Také americký FED na konci března zvýšil svou referenční sazbu na 4,75 %. Klíčové úrokové sazby v USA tak převyšují sazby ČNB o 2,25 p.b. Pohyb výnosové křivky mezibankovních úrokových sazeb PRIBOR na počátku roku 2006 byl ovlivněn silným očekáváním účastníků peněžního trhu na změnu úrokových sazeb ČNB. Průměrná hodnota tříměsíční sazby PRIBOR dosáhla v 1. čtvrtletí 2006 hodnoty 2,1 %. V roce 2006 ji odhaduje MF ČR na průměrné úrovni 2,1 %, v roce 2007 potom 2,4 %. Výnosy do doby splatnosti 10letých státních dluhopisů pro konvergenční účely, které jsou výrazně ovlivňovány nejen rozsahem emisí, ale také obchodováním zejména na evropském trhu, na konci minulého roku vzrostly. Průměrná hodnota za 4. čtvrtletí dosáhla 3,61 %. Roční průměr za rok činil 3,51 %. Pro rok 2006 odhaduje MF ČR hodnotu 3,6 %, pro rok 2007 nárůst na 4,0 %. Říjnové zvýšení základních sazeb ČNB se začíná se zpožděním pozvolna promítat i do klientských úrokových sazeb. Všechny klientské úrokové sazby, kromě úroků z úvěrů 20 strana Ing. Ivana PRCHALOVÁ HEŘBOLTOVÁ, CSc.

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007

Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007 I. Obecné údaje: Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ke dni 31.8.2007 1.Název účetní jednotky SOLID CZECH s.r.o. 2.Sídlo Hořická 28, Hradec Králové 3.Právní forma Společnost s ručením omezením 4.IČO

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Maloobchod ČR a jednotný trh EU

Maloobchod ČR a jednotný trh EU Maloobchod ČR a jednotný trh EU Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ČR Maloobchod v ČR Obchod jedním z hlavních zdrojů hrubé přidané hodnoty V ČR tvoří 11,8 % HPH Podíly odvětví obchodu a ubytování

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více