Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008"

Transkript

1 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL července 2005

2 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku. Monitorovací indikátory jsou řazeny abecedně pro všechna opatření, aby bylo snazší s nimi pracovat při vyhledávání. Jsou formulovány stejně jako v jednotlivých tabulkách daných opatření ve výše zmíněném dokumentu. Pro úroveň rozvojových partnerství jsou zejména významné indikátory vstupů; výstupů a výsledků, protože jimi se při realizaci svých projektů budou zabývat a pro ně budou získávat údaje. Oblastí měření indikátorů dopadu se zabývají hodnotitelé celého Programu Iniciativy Společenství EQUAL (ti se samozřejmě zabývají také údaji o všech indikátorech získávaných na úrovni rozvojových partnerství). 2

3 Aktivity k zákonným právům cílových skupin Počet aktivit zaměřených na šíření informací a znalostí o zákonných právech cílových skupin. Tyto aktivity mají charakter seminářů, konferencí či poradenství. Aktivity k zapojování zaměstnavatelů a sociálních partnerů do řešení situace osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce Počet akcí (např. worshopů, diskusí, atd.), kterých se zúčastňují i aktéři z řad zaměstnavatelů a sociálních partnerů (z řad širší veřejnosti, nejde o členy rozvojového partnerství). Celkový počet dní seminářů Počet dnů celkem, kdy byly prováděny semináře. Celkový počet dní uskutečněných školení/poradenství Počet dnů celkem, kdy se uskutečnila školení či byla poskytnuta konzultace. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování. Celkový počet dnů seminářů/odborných školení Počet dnů celkem, kdy se uskutečnila školení či semináře. Celkový počet dnů kurzů distančního vzdělávání/rekvalifikačních kurzů Počet dnů celkem, kdy se uskutečnilo vzdělávání či probíhaly rekvalifikační kurzy. Částky vynaložené na klíčové aktivity: z toho aktivity zahraniční spolupráce (tj. setkání se zahraničními partnery) Kde je to vhodné počet příjemců (osob/společností/jiné) v klíčových aktivitách: rozdělení podle pohlaví a rozdělení dle statusu na pracovním trhu, žadatelé o azyl (osoby), velikost a sektor (společnosti) počet zahraničních setkání/doba strávená na událostech Jde o kvantitativní ukazatele (částky EUR) a kvalitativní ukazatele, které doplňují tyto finanční ukazatele. Dlouhodobě fungující nové metodiky Jde o počet případů, kdy byly využity metodiky vytvořené rozvojovými partnerstvími. V tomto případě jsou zahrnuty jak samotná využití rozvojovými partnerstvími, tak i institucemi a jednotlivci, kteří se žádného rozvojového partnerství neúčastnili. Dlouhodobé fungování rozvojových partnerství V průběhu dalších 6 měsíců po skončení podpory ze strany CIP EQUAL mohou rozvojová partnerství dále fungovat a podporovat využití závěrů a metodik své práce pro další zájemce a cílové skupiny. Ukazatelem je v tomto případě počet takovýchto partnerství. Doplnění odborné kvalifikace osobám dlouhodobě pečujícím o závislou osobu Jedná se o indikátor sledující počet osob, které si v rámci aktivit rozvojového partnerství rozšířily svou odbornost a současně se dlouhodobě starají o závislou osobu. Může se jednat o muže i ženy. 3

4 Existence nově vzniklých živností aktivních po 6 měsících po skončení rozvojového partnerství Jde o počet živností, které existují i po 6 měsících po skončení rozvojového partnerství. Má-li jedna osoba více živnostenských oprávnění, započítává se jako jedna osoba. Existence a realizace koncepce umisťování, vzdělávání a výchovy (např. děti s jazykovou bariérou) Ukazatel vyjadřuje, zda existuje dokument, který se dlouhodoběji zabývá otázkou umisťování, vzdělávání a výchovy. Tento ukazatel obvykle nabývá hodnot 1, nebo 0. Externí hodnocení programu Ukazatel představuje počet externích hodnocení Iniciativy Společenství EQUAL. Finanční zdroje pro akce Prostředky plánované dle Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro jednotlivé akce. Implementace pracovních programů Ukazatel počtu programů začlenění na trh práce. Indukovaná pracovní místa Jde o zaměstnanecká místa, která vznikla díky podnikání účastníků konzultací a seminářů. Indukovaná pracovní místa (po 6 měsících) Jde o zaměstnanecká místa, která vznikla díky podnikání účastníků konzultací a seminářů a existují i v době po 6 měsících po skončení rozvojového partnerství. Metodická podpora rozvojových partnerství V oblasti výsledků se metodickou podporou rozvojových partnerství rozumí aplikace metodik na práci rozvojových partnerství. Na tento ukazatel se zaměří samotné hodnocení. Míra zapojení osob ze znevýhodněných skupin do fungování trhu práce Indikátor sleduje podíl osob znevýhodněných skupin na trhu práce po skončení aktivit rozvojového partnerství. Míra xenofobie (1999 0,9) Jde o ukazatel, který je uveden v Programu. Vzhledem k tomu, že se na něj Program odkazuje, je vhodné na něm ukázat i změnu, kterou proběhne česká společnost. Networking na národní úrovni, šíření a uvádění do praxe: Částky vynaložené na specifickou přípravu a účast Počet navštívených setkání/doba strávená na událostech Typ události (setkání/konference/jiné) Tyto ukazatele sledují, kolik prostředků (v EUR) bylo vynaloženo na budování partnerských sítí na národní úrovni a kolik takových setkání proběhlo (zároveň, jak dlouho trvaly). Typ události doplňuje tento indikátor o kvalitativní rozměr. Nová/výrazně modifikovaná databáze NNO podporující využití kvalitních pracovních míst 4

5 Nově vytvořená nebo upravená databáze NNO (přístupní z internetu), která bude obsahovat kontaktní i věcné informace využitelné ostatními NNO nebo klienty při získávání kvalitních pracovních míst nebo při posilování kapacity NNO v této oblasti. Nové nástroje zajišťující rovný přístup k mužům a žením na trhu práce Jedná se o ukazatel sledující nové nástroje, přístupy, techniky či metody, které v rámci a po skočení aktivit rozvojového partnerství zajistí rovný přístup k mužům i ženám na trhu práce. Nové programy celoživotního učení pro třetí sektor (z toho distančně) Počet nově koncipovaných ucelených programů celoživotního učení, které budou jako návody využitelné pro ostatní NNO jako nástroj posilování jejich kapacity v oblasti podpory získávání kvalitních pracovních míst. Nově vytvořené formy poradenských programů Tento ukazatel definuje počet nově vytvořených produktů poradenských programů. Nově vytvořené formy vzdělávání Tento ukazatel definuje počet nově vytvořených produktů vzdělávacích programů. Nově vytvořené oborové trusty (národní/regionální/lokální) Oborovým trustem je míněno propojení NNO na národní, regionální nebo lokální úrovni, přičemž tyto NNO se sdruží za účelem dosažení oborově podobného cíle. Nový/modifikovaný manažerský systém, informační systém nebo systém kontroly efektivnosti a využívání zdrojů Jde o zavedení nebo podstatnou modernizaci vnitřních systémů řízení nebo jejich podpory v NNO, které povedou k průkaznému zvýšení efektivnosti práce NNO a následně k zvýšení kapacity k poskytování služeb. Objem poskytnutých konzultací Počet dnů, kdy byly prováděny konzultace. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny konzultacemi (do této doby se započítává i případná doba cestování - ta by však neměla překročit dobu konzultování). Otevřenost společnosti ( %) Jde o ukazatel, který je uveden v Programu. Vzhledem k tomu, že se na něj Program odkazuje, je vhodné na něm ukázat i změnu, kterou proběhne česká společnost. Vyjadřuje postoj české společnosti v otázce toho, zda je příliš otevřená zahraničním vlivům. Počet článků a tiskových zpráv Tento ukazatel definuje počet článků a tiskových zpráv Počet členů vytvořených oborových trustů (národní/regionální/lokální) Celkový počet členů (organizací) nových oborových trustů pro národní, regionální a lokální úroveň. (Lze dále členit dle problémových regionů.) Počet dnů podnikových seminářů Počet dnů podnikových seminářů. Za celý den je považován seminář, jehož délka je mezi 4 8 hodinami za den. U některých typů akcí je vhodnější kratší doba, i když jde jen o polovinu možné doby. 5

6 Počet individuálních příjemců/účastníků nějaké formy poradenství: Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Jedná se o celkový počet osob, které se zúčastnili pořádaných poradenství, konzultace. Data jsou tříděna dle charakteru znevýhodněné skupiny a dle pohlaví. Počet individuálních příjemců/účastníků nějaké formy školení: Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Jedná se o celkový počet osob, které se zúčastnili pořádaných akcí, seminářů - školení. Data jsou tříděna dle charakteru znevýhodněné skupiny a dle pohlaví. Počet inovativních opatření pro řešení potřeb cílových skupin Počet inovativních přístupů v praxi. Jde např. o pilotně prověřovaná a zavedená opatření zaměstnavatelů, aby nepropouštěli starší pracovníky, nízko kvalifikované, zdravotně postižené, a další skupiny. Opatření jsou výsledkem motivačního úsilí rozvíjeného a testovaného v rámci RP. Počet jednání pracovních skupin Tento ukazatel definuje počet jednání všech pracovních skupin, které byly zřízeny pod dohledem Monitorovacího výboru. Počet konečných příjemců (podpořených azylantů) Azylantů patřících do znevýhodněných skupin Žen Celkový počet osob, kterým byla poskytnuta asistence ve formě školení, poskytnutého poradenství, péče. Dále se dělí dle deskripce znevýhodněné skupiny a na muže a ženy. Počet konzultačních dnů Počet dnů, kdy byly prováděny konzultace. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování. Počet konzultačních dnů/seminářů 6

7 Počet dnů, kdy byly prováděny konzultace a proběhly semináře. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování. Počet NNO zařazených v databázi (počet nových položek v databázi) Celkový počet nových NNO vložených do databáze nebo nových dílčích záznamů k již vloženým NNO, přičemž tyto dílčí záznamy se v převážné míře týkají cílů programu tedy kvalitních pracovních míst. Počet národních partnerů Počet zahraničních partnerů: Z toho v obou typech veřejné orgány (národní, regionální, lokální); vzdělávací/přípravné orgány; hospodářská/průmyslová/řemeslná komora; zaměstnanecké služby; služby/podniky/nno Ukazatel veřejné orgány zahrnuje úřady veřejné správy (příspěvkové organizace se zahrnují do ostatních odrážek). Počet nově přijatých pracovníků v souvislosti s vyšší IT vzdělaností: Z toho: Dlouhodobě nezaměstnaní Neaktivní osoby Krátkodobě nezaměstnaní Osoby se sníženou pracovní schopností Pracovníci uvolnění v rámci restrukturalizačního programu velkého podniku Osoby ve venkovských oblastech Indikátor vyjadřuje počet pracovníků, kteří získali díky realizaci projektů pracovní místo. Tento ukazatel je třeba dále desagregovat stejně jako v případě účastníků distančních kurzů. Počet nově sdílených sdílených pracovních míst v důsledku využívání IT Celkový počet nově vytvořených sdílených pracovních míst (tzn. Pracovní místo, které sdílí více zaměstnanců pracující na zkrácený úvazek), které byly vytvořeny v přímém důsledku využívání informačních technologií. Počet odborných školení pro osoby pracující s žadateli o azyl Celkový počet uskutečněných školení, které byly určeny výhradně osobám pracujícím s žadateli o azyl. Počet organizací/osob, které se zúčastnily konzultací Je uváděn počet NNO, jejichž odborníci se zúčastnili konzultací a počet odborníků a klientů - účastníků konzultací. Počet osob, které ukončily nějakou formu poradenství Počet osob, které absolvovali nějakou formu poradenství. 7

8 Počet osob, které ukončily nějakou formu poradenství: z toho ženy Počet osob, dále specifikováno na ženy, které absolvovali nějakou formu poradenství. Počet osob, které ukončily nějakou formu školení Počet osob, které absolvovali nějakou formu školení. Počet osob, které ukončily nějakou formu školení: z toho ženy Počet osob, dále specifikováno na ženy, které absolvovali nějakou formu školení. Počet osob pokračujících v dalším vzdělávání Počet osob, dále dělený na muže a ženy, které navštěvují nějakou formu dalšího vzdělávání, nastartovaného v rámci aktivit Programu Iniciativy Společenství EQUAL, s cílem udržet si zaměstnání nebo zvětšit šance si zaměstnání nalézt. Počet osob pokračujících v dalším vzdělávání: Z toho ženy Počet osob, dělený na muže a ženy, které navštěvují nějakou formu dalšího vzdělávání, nastartovaného v rámci aktivit projektu, s cílem udržet si zaměstnání nebo zvětšit šance si zaměstnání nalézt. Počet osob uplatněných na trhu práce v závěru intervence Jedná se o celkový počet osob, které si udržely práci, nebo přijaly práci, v důsledku aktivit projektu daného RP Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Počet osob uplatněných na trhu práce v závěru intervence: Z toho ženy Jedná se o celkový počet osob, které si udržely práci, nebo přijaly práci, v důsledku aktivit projektu daného RP. Počet osob dělen na muže a ženy. Počet osob zapojených do distančního vzdělávání: Dlouhodobě nezaměstnaní Neaktivní osoby Krátkodobě nezaměstnaní Osoby se sníženou pracovní schopností Pracovníci uvolnění v rámci restrukturalizačního programu velkého podniku Osoby ve venkovských oblastech Počet osob zapojených do distančního nebo jiného typu vzdělávání s tématikou informačních a komunikačních technologií. Na základě tohoto ukazatele lze sledovat efektivitu a rozsah zasažené populace, nebo komunity. Je uváděn počet účastníků. Tento ukazatel je třeba dále desagregovat dle charakteru marginalizovaných skupin. Charakteristika skupin je následující. Dlouhodobě nezaměstnaní je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní (tj. v evidenci na úřadu práce byli více než 1 rok); neaktivní osoby je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli neaktivní (tj. v předešlém období 8

9 neměli práci a ani ji aktivně nevyhledávali); krátkodobě nezaměstnaní je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli krátkodobě nezaměstnaní (tj. v evidenci na úřadu práce byli méně než 1 rok); osoby se sníženou pracovní schopností je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří mají potvrzení o snížené pracovní schopnosti; absolventi škol a mladiství je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří jsou absolventy; etnické minority je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří jsou příslušníky národnostních menšin; pracovníků uvolněných v rámci restrukturalizačního programu velkého podniku je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli v předešlém období propuštěni z velkého podniku v rámci probíhajících restrukturalizačních opatření; ženy je procento žen z osob zapojených do distančního vzdělávání. Počet partnerských setkání, jichž se účastnil zástupce tvůrců politiky Počet setkání národních i zahraničních partnerů rozvojového partnerství, jejichž setkání se účastnil domácí (český) či zahraniční zástupce tvůrců politiky. Počet pilotně realizovaných programů /v jejich rámci samostatných modulů/ vzdělávání pro odborníky třetího sektoru: z toho distančně Celkový počet realizovaných nových ucelených programů (včetně údajů o počtu relativně samostatných modulů v rámci každého programu) pro odborníky NNO pro posilování jejich kapacity v oblasti podpory získávání kvalitních pracovních míst. Uvede se i počet distančně realizovaných programů (modulů), aby bylo zřejmé, zda je usnadňován přístup i skupinám ohroženým exkluzí. Každého prezenčního semináře/přednášky/diskuse by se mělo zúčastnit alespoň 10 osob, aby byla zajištěna efektivita vynaložených prostředků. Počet podpůrných materiálů pro rozvojová partnerství Ukazatel definuje počet podpůrných materiálů pro RP zahrnující také přípravu příslušných pokynů. Počet pracovních míst poskytnutých osobám starající se o závislou osobu Celkový počet pracovních míst, které byly poskytnuty osobám pečujícím o závislou osobu v důsledku aktivit rozvojového partnerství. Počet preventivních opatření Počet postupů, které mají za cíl řešit danou problematiku prostřednictvím prevence. Počet projektů podle zaměření (vzdělávání, poradenství, trénink, vedení, motivování, podpora zaměstnavatelů) Údaje o množství projektů v jednotlivých oblastech jsou využívány při hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Počet proškolených osob Tento ukazatel definuje počet osob proškolených na seminářích, workshopech a konferencích. Počet proškolených pracovníků v práci s žadateli o azyl Celkový počet osob různých úřadů, institucí, kteří pracují s žadateli o azyl. Dále členit na muže a ženy. Počet přijatých pracovníků na nově zřízená pracovní místa nebo chráněná pracovní místa s pracovní smlouvou na dobu delší než 1 rok 9

10 Vyjadřuje dlouhodobě udržitelné výsledky realizovaných projektů, kterými jsou nově zřízená pracovní místa, do kterých byli pracovníci přijati na dobu delší než jeden rok. Jedná se tedy o pracovní smlouvy na dobu neurčitou a o pracovní smlouvy na dobu delší než jeden rok. Počet příjemců (osob/společností/jiné) v klíčových aktivitách Sledován je počet příjemců aktivit realizovaných rozvojovými partnerstvími. Tímto ukazatelem je sledován rozsah a zájem cílových skupin o výstupy aktivit rozvojového partnerství. Počet rekvalifikovaných osob Celkový počet osob, které byly rekvalifikovány v rámci daných aktivit rozvojového partnerství. Počet realizovaných kurzů distančního vzdělávání s tématikou informačních a komunikačních technologií Kurzem distančního vzdělávání je v tomto případě míněna vzdělávací akce s parametry distančního vzdělávání s účastí alespoň 10 účastníků. Tyto kurzy musí být zaměřeny na tématiku informačních a komunikačních technologií a musí přispívat ke zvýšení zaměstnatelnosti jejich účastníků. Jejich absolventi by měli obdržet obecně uznávaný certifikát. Počet realizovaných rekvalifikačních kurzů v oblasti IT Celkový počet rekvalifikačních kurzů o informačních technologiích, které byly podporovány aktivitami rozvojového partnerství. Počet rozvojových partnerství Počet Rozvojových partnerství připravovaných v rámci Akce 1 a činných v rámci Akce 2 a 3. Většinou totožné s počtem projektů. Celkový počet nově vytvořených rozvojových partnerství primárně zaměřených na získávání kvalitních pracovních míst. Počet seminářů o podpoře využívání IT zaměřených na zaměstnavatele Celkový počet seminářů o informačních technologiích zaměřených na zaměstnavatele, které byly podporovány aktivitami rozvojového partnerství. Počet seminářů pro pracující s žadateli o azyl Speciálního školení zaměřeného na práva žen Počet programů jazykového vzdělávání Celkový počet seminářů určených výhradně pro pracovníky pracující s žadateli o azyl, které byly uskutečněny v rámci aktivit rozvojového partnerství. Tento počet je dále upřesněn podle charakteru zaměření semináře. Počet účastí na konzultacích Jde o počet členů znevýhodněných (minoritních) skupin, či cizinců, kterým byla poskytnuta konzultace. Počet účastí na rekvalifikačních kurzech Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením 10

11 Další marginalizované skupiny Tento ukazatel zjišťuje celkový počet účastí (nikoliv účastníků) na rekvalifikačních kurzech pořádaných v rámci aktivit rozvojových partnerství. Tyto účasti jsou dále děleny dle charakteru marginalizované skupiny. Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na Iniciativu Společenství EQUAL Účastí na zahraniční akci zaměřené na Iniciativu Společenství EQUAL se rozumí účast setkáních, která jsou pořádána v jiných zemích Evropy za účelem výměny zkušeností na mezinárodní úrovni. Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na podporu RP při navazování mezinárodní spolupráce Účastí na zahraniční akci zaměřené na podporu rozvojových partnerství se rozumí účast, která podporuje RP při upevňování jejich partnerství a navazování mezinárodní spolupráce a při efektivním provádění jednotlivých mezinárodních aktivit. V této souvislosti se také jedná o podporu RP při přípravě, plánování, monitorování a hodnocení jejich vlastních aktivit a dosahování stanovených cílů.) Počet účastníků seminářů pro minority Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Tento ukazatel zjišťuje celkový počet účastníků pořádaných seminářích připravených v rámci aktivit rozvojových partnerství. Tyto účasti jsou dále děleny dle charakteru marginalizované skupiny. Počet účastníků seminářů pro většinovou populaci Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Na základě tohoto ukazatele lze sledovat efektivitu a rozsah zasažené populace, nebo komunity. Tento ukazatel zjišťuje celkový počet účastníků pořádaných seminářích připravených v rámci aktivit rozvojových partnerství. Tyto účasti jsou dále děleny dle charakteru marginalizované skupiny. 11

12 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. Uskutečněnými školeními, semináři, workschopů a konferencí se rozumí jakékoliv vzdělávací semináře s účastí alespoň 10 účastníků, které se týkají řízení a implementace pracovních programů. Počet vypracovaných analýz a studií Definuje počet odborných analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování úzkých míst programu s cílem formulovat doporučení pro operativní zefektivnění řízení programu či využití zkušeností pro další programové období. Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů Ukazatel definuje počet metodických a technicko-informačních materiálů týkajících se řízení, implementace, monitorování, mainstreamingu a mezinárodní spolupráce. Počet vytvořených sítí organizací a orgánů zabývajících se žadateli o azyl Počet nových podpořených sítí organizací, úřadů a dalších institucí, které pracují s žadateli o azyl. Počet využívaných inovativních přístupů v praxi (po 6 měsících) Počet inovativních přístupů v praxi. Jde např. o pilotně prověřovaná a zavedená opatření zaměstnavatelů, aby nepropouštěli starší pracovníky, nízko kvalifikované, zdravotně postižené, a další skupiny. Opatření jsou výsledkem motivačního úsilí rozvíjeného a testovaného v rámci RP. Tyto informace se ověřují s odstupem doby (6 měsíců), zda tyto přístupy nebyly přijaty, ale poté opět opuštěny (bez zpětné vazby, či vysvětlení nevhodnosti další aplikace). Počet zaměstnavatelů-účastníků seminářů zaměřených na podporu užívání IT Celkový počet účastníků zaměstnavatelů, na seminářích zaměřených na podporu užívání informačních technologiích připravovaných v rámci aktivit rozvojového partnerství. Počet zapojených zaměstnanců na kvalitních pracovních místech celkem (po 6 měsících) ženy osoby se sníženou pracovní schopností menšinové skupiny absolventi dříve dlouhodobě nezaměstnaní dříve neaktivní Celkový počet nově zapojených osob, kterým se s pomocí programu EQUAL podařilo získat kvalitní pracovní místa (včetně počtu osob, kterým se tato místa podařilo udržet ke konci šestého měsíce od nástupu do tohoto zaměstnání). Počet zahraničních setkání/doba strávená na událostech Celkový počet zahraničních setkání v rámci aktivit rozvojových partnerství a celkový počet dní strávených na těchto událostech. Počet zasedání MV 12

13 Ukazatel zahrnuje pořádání jednání Monitorovacího výboru, včetně výdajů zahrnující náklady na účast odborníků a jiných subjektů na jednáních monitorovacího výboru. Podíl třetího sektoru na zaměstnanosti Ukazatel sledující podíl třetího sektoru na celkové zaměstnanosti. Výchozím stavem je 5-6 % na celkové zaměstnanosti. Podíl účastí na rekvalifikačních kurzech: Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny Tento ukazatel zjišťuje podíl účastníků jednotlivých marginalizovaných skupin na celkových účastech na rekvalifikačních kurzech pořádaných v rámci aktivit rozvojových partnerství. Podíl podniků poskytujících nějakou formu DOV Jde o ukazatel, který je uveden v Programu s tím, že další odborné vzdělávání (DOV) zahrnuje také studijní kroužky a účasti na konferencích v %. Průměrný podíl podniků, které poskytují nějakou formou DOV dnes představuje 67 %. Podíl výdajů na vzdělávání z celkových hrubých mezd Jde o ukazatel, který je uveden v Programu a představuje v současné době zhruba ¼ podílu výdajů poskytovaných podniky v zahraničí (v ČR to je 1,14%). Vzhledem k tomu, že se na něj Program odkazuje, je vhodné na něm ukázat i změnu, která proběhne. Podnikové semináře jako forma DOV Podnikovými semináři se rozumí jakékoliv vzdělávací semináře s účastí alespoň 10 účastníků, které rozvíjejí nové metody vzdělávacích možností v podnicích, zejména pak malých a středních (distanční formy vzdělávání, podpora podniků k zapojení nízkokvalifikovaných pracovníků do odborného vzdělávání). Poradenské aktivity pro minority Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na pomoc členům minorit, či cizinců. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob ze strany minorit a cizinců. Poradenské aktivity pro zaměstnavatele Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na zaměstnavatele. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob. Poradenské aktivity pro znevýhodněné skupiny Jde o počet typových aktivit (poradenských a resocializačních), které jsou zaměřeny na pomoc a stimulaci znevýhodněných skupin v jejich zapojení na trhu práce. Poradenské služby by měly být přizpůsobeny znevýhodněným skupinám tak, aby účinně podporovaly rozšíření vzdělávání a pomáhaly řešit navazující problémy sociální, právní a zdravotní. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob ze strany znevýhodněných skupin. 13

14 Poradenské aktivity pro ženy Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na ženy. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob. Poradenské aktivity/semináře pro osoby pečující o závislou osobu Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na osoby pečující o závislou osobu. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob. Poradenské služby k samozaměstnávání Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Aktivity jsou měřeny v počtech realizovaných aktivit. Významným jsou zejména počty dnů věnovaných poradenství. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny (do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování.). Počty osob, které konzultovaly jsou počty členů znevýhodněných skupin (osoby starší 50 let, absolventi škol a mladistvá, nízkokvalifikovaní, osoby se zdravotním postižením, etnické minority, další marginalizované skupiny, ženy). Počty osob z těchto skupin jsou vyjádřeny v podílu k celkovému počtu konzultujících. Posílení ekonomické síly třetího sektoru Indikátor příjmů třetího sektoru, který je srovnáván se stavem minulým (uvedeným v Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR). Posílení role mužů v péči o závislou osobu Ukazatel směřující ke kvantifikaci participace mužů v péči o závislou osobu. Prostřednictvím dotazníkového šetření sledovat měnící se roli mužů v péči o závislou osobu. Dotazníkové šetření by sledovalo zvýšení participace mužů prostřednictvím vhodně stanovených otázek na vzorku společnosti. Srovnání stavu na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Povědomí veřejnosti o CIP EQUAL Vyjádření v % z populace ukazuje na znalost a povědomí veřejnosti o programu a jeho cílích. Vyšší míra znalosti vede k lepší využitelnosti výsledků a metodik rozvojových partnerství. Projekty, kde je konzultační servis pro třetí sektor pro zvýšení kvality pracovních míst zahrnut Zahrnují se projekty, v jejichž rámci budou poskytovány individuální konzultace klientům podporující jejich snahu o umístění na kvalitních pracovních místech. Průměrný počet partnerů v rozvojovém partnerství Aritmetický průměr počtu partnerů v rozvojových partnerstvích. Průměrný počet partnerů v rozvojovém partnerství 14

15 Průměrný počet zahraničních partnerů v rozvojových partnerství: Z toho v obou typech veřejné orgány (národní, regionální, lokální); vzdělávací/přípravné orgány; hospodářská/průmyslová/řemeslná komora; zaměstnanecké služby; služby/podniky/nno Ukazatel je sledován za celý Program Iniciativy Společenství EQUAL a vychází z ukazatele Počet národních partnerů Průměrný počet partnerských setkání ročně Průměrný počet setkání jednotlivých partnerů v rámci rozvojového partnerství za jeden rok. Průměrný počet účastníků na jeden konzultační den/seminář Průměrný počet účastníků, kteří se podíleli na jednom konzultačním dni (Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním.) či semináři. Průměrný počet účastníků v semináři Průměrný počet účastníků, kteří se účastnili semináře. Průměrný počet zahraničních partnerů v rozvojových partnerství Aritmetický průměr počtu zahraničních partnerů v nových mezinárodních partnerstvích. Rekvalifikační kurzy pro znevýhodněné skupiny Rekvalifikačními kurzy se rozumí kurzy s účastí alespoň 10 účastníků, které jsou zaměřeny zejména na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti, resocializační a motivační aspekty cílené na zvýšení zájmu u nezaměstnaných, praktické dovednosti, přípravu pro bezpečnostní služby a pro poradenská a asistentská místa. Semináře pro minority Semináři je v tomto i následujících případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. Pod 10 se jedná o konzultaci. Semináře pro většinovou populaci Semináři je v tomto i následujících případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. (Pod 10 se jedná o konzultaci.) Semináře pro zaměstnavatele Semináři je v tomto i následujících případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. (Pod 10 se jedná o konzultaci). Snížení asymetrie participace mužů a žen na trhu práce Sledování rozdílů mezi participací mužů a žen na trhu práce a konvergence těchto ukazatelů během sledovaného období od počátku projektu (partnerství) až do období 6 měsíců po skončení projektu (partnerství). Snížení míry nezaměstnanosti žen směrem k míře nezaměstnanosti mužů Indikátor sleduje zmenšení mezery mezi mírou nezaměstnanosti žen a mužů. Není zde sledován její pohyb po stupnici. 15

16 Snížení rozdílů úrovně příjmů mužů a žen Sledování úrovně příjmů mužů a žen ve srovnatelných pozicích a pravomocemi, ve smyslu rovného odměňování za stejnou vykonanou práci. Prostřednictvím dotazníkového šetření sledovat měnící se úroveň odměňování mezi muži a ženami. Srovnání stavu na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Strategické dokumenty zabývající se problematikou rovného přístupu mužů a žen na trh práce Jedná se o ukazatel počtu strategických dokumentů zabývajících se problematikou rovného přístupu mužů a žen na trh práce, které vznikly na základě aktivit rozvojového partnerství. Tvorba multikulturního prostředí (počet akcí) Sledován je počet akcí, které mají sloužit porozumění mezi menšinovou a většinovou společností (jde například o festivaly, koncerty, diskuse, workshopy, atd.) Volnočasové aktivity pro děti nových živnostníků Sledovaným ukazatelem je počet programů určených dětem rodičů, kteří se rozhodli samostatně podnikat. Dále je sledováno, kolik rodin využilo nabídky takovýchto volnočasových aktivit svých dětí. Vytváření partnerství Celková částka vynaložená k vytváření rozvojového partnerství Celková finanční částka, která byla vynaložena na vytváření rozvojového partnerství v Akci 1. Vytváření partnerství Průměrná částka vynaložená k vytváření rozvojového partnerství Finanční částka stanovená na základě aritmetického průměru, která byla vynaložena na vytváření rozvojového partnerství v Akci 1. Vytváření partnerství Průměrná doba vynaložená k vytváření rozvojového partnerství Doba ve formě počtu dní stanovená na základě aritmetického průměru, která byla vynaložena na vytváření rozvojového partnerství v Akci 1. Vytváření partnerství Průměrný počet partnerů v rozvojových partnerství Aritmetický průměr počtu partnerů všech rozvojových partnerství během Akce 1, Akce 2 a Akce 3. Vytvoření pracovních míst s upravenou pracovní dobou či zkráceným pracovním úvazkem Celkový počet nově vytvořených pracovních míst s upravenou pracovní dobou, které vznikly na základě aktivit rozvojového partnerství. Vzdělávací aktivity a programy Osoby nad 50 let věku 16

17 Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Vzdělávacími aktivitami a programy je v tomto případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. Pod 10 se jedná o konzultaci. Počty osob, které se účastnily vzdělávacích aktivit a programů jsou počty členů znevýhodněných skupin (osob starších 50 let, absolventů, nízkokvalifikovaných, osob se zdravotním omezením, etnické minority, další marginalizované skupiny, ženy). Počty osob z těchto skupin jsou vyjádřeny v podílu k celkovému počtu účastníků. Vytvořená/výrazně modernizovaná komunitní centra/mládežnické dílny s marketingovým plánem Ukazatelem jsou vytvořená, nebo modernizovaná komunitní centra nebo mládežnické díly. Důležitým aspektem je však, že mají připravený marketingový plán (zaručuje dlouhodobější fungování takového centra / dílny). Vzdělávací aktivity organizované neziskovou sférou Vzdělávacími aktivitami organizované neziskovým sektorem se rozumí aktivity s účastí alespoň 10 účastníků, které mají většinou inovační charakter a zahrnující i komplex dalších doplňkových nebo návazných služeb (socializační, motivační, poradenské, práce na zkoušku, atd.). Vznik nových živností Jde o počet nově vzniklých živností na základě účasti na vzdělávání, či konzultacích. Vzrůst v uplatnění v následných místech a na trhu práce (ve vztahu k původnímu stavu a k celkovému počtu azylantů) Jedná se počet osob, žadatelů o azyl, kteří díky zapojení do aktivit projektu RP nalezli uplatnění na trhu práce nebo jinou formu dalšího uplatnění. Procentuální vyjádření ve vztahu k původnímu stavu a k celkovému počtu žadatelů o azyl. Zapojení menšinových skupin na trh práce (po 6 měsících) Sledován je počet osob (členů menšinových skupin), které díky realizaci rozvojového partnerství získali v České republice práci a nepřišli o ni s odstupem času (6 měsíců). Zapojení RP na evropské úrovni, vytváření sítí, jejich rozšiřování a hlavní směr: Částky vynaložené na specifickou přípravu a účast Počet navštívených setkání/doba strávená na událostech Typ události (tématický přehled/diskusní fórum/jiné) Tyto ukazatele sledují, kolik prostředků (v EUR) bylo vynaloženo na budování partnerských sítí na evropské úrovni a kolik takových setkání proběhlo (zároveň, jak dlouho trvaly). Typ události doplňuje tento indikátor o kvalitativní rozměr. Zapojení zahraničních pracovníků na trhu práce (po 6 měsících) Sledován je počet osob (cizinců), které díky realizaci rozvojového partnerství získali v České republice práci a nepřišli o ni s odstupem času (6 měsíců). 17

18 Zařazení znevýhodněných skupin do sebezaměstnání Tento ukazatel definuje počet osob ze znevýhodněných skupin, u kterých poskytnutá podpora bezprostředně splnila svůj účel, čímž se rozumí zařazení do sebezaměstnání. Zařazení znevýhodněných skupin do zaměstnání Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Tento ukazatel definuje počet osob ze znevýhodněných skupin, u kterých poskytnutá podpora bezprostředně splnila svůj účel, čímž se rozumí zařazení do zaměstnání. Zlepšení fungování CIP EQUAL Hodnocení pokroku programu, v části věnované technické asistenci bude zkoumat dosažení cílů programů a čerpání prostředků. Z tohoto důvodu je tento ukazatel zařazen jako dopad pod technickou asistenci, protože právě technická asistence je zaměřena na pomoc pro efektivní a účelný průběh programu. Zlepšení fungování rozvojových partnerství Tento ukazatel vyjadřuje schopnost porozumět tématice EQUAL a řízení rozvojových partnerství. Vyjádřením tohoto je množství dotazů na Řídící orgán, přičemž technická asistence má sloužit k rozšíření informací o tomto programu a tudíž snížení počtu dotazů. V průběhu evaluace doporučujeme sledovat také strukturu dotazů. Zlepšení IT infrastruktury Ukazatel sleduje počet institucí, které zkvalitnili svou IT infrastrukturu a díky tomu mohou poskytovat kvalitněji služby v rámci posilování třetího sektoru. Změna přijímaných stereotypů ve společnosti V programu definováno jako směr řešení. Je možné vyjádření koeficientem. Prostřednictvím vhodně sestaveného dotazníku je možné srovnávat situaci ve společnosti na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Sledovat na vybraném vzorku změny ve společnosti. Změna v nastavení sociálního systému Počet právních nařízení upravujících zaměstnatelnost osob z znevýhodněných skupin. Změna v nastavení systému ve vazbě na inovativní opatření Jedná se o sledování změn v podobě legislativních aktů, které se dotýkají jednotlivých oblastí jako např. politika zaměstnanosti, sociální systém, daňový systém aj. Změna ve stavu zaměstnatelnosti příjemce v cílové skupině (po 6 měsících) Porovnání počtu nezaměstnaných osob obtížně integrovaných skupin v kalendářním roce před začátkem projektu se stavem počtu nezaměstnaných dané skupiny osob v roce následujícím po ukončení aktivit projektu. Vyjádřeno v procentech. 18

19 Zvýšení míry zaměstnanosti žen Ukazatel sledující míru zaměstnanosti žen, resp. její změnu v souvislosti s aktivitami rozvojového partnerství. Zvýšení odborné kvalifikace žen Ukazatel sleduje zvýšení úrovně odborné kvalifikace žen v souvislosti s aktivitami rozvojového partnerství. Zvýšení počtu obsloužených klientů v důsledku zavedení nového manažerského systému, informačního systému nebo systém kontroly efektivnosti a využívání zdrojů Ukazatel sleduje počet osob / institucí, kterým jsou poskytovány služby v rámci posilování třetího sektoru. Sledováno je zvýšení tohoto počtu oproti původnímu stavu před zavedením nového manažerského systému. Zvýšení počtu zařízení poskytující péči o svěřenou osobu Je sledován ukazatel počtu zařízení jako jsou jesle, mateřské školy, denní pečovatelská centra pro handicapované osoby, dlouhodobější pečovatelská centra, aj., které vznikly/byly obnoveny na základě aktivit rozvojového partnerství. Zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích Prostřednictvím dotazníkového šetření sledovat měnící se počet žen nacházejících se v tzv. top manažerských pozicích. Srovnání stavu na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Zvýšení podnikatelské aktivity žen Indikátor sleduje podíl žen jako osob samostatně výdělečně činných, resp. jeho změnu zapříčiněnou aktivitami rozvojového partnerství. Zvýšení porodnosti Je sledována míra porodnosti, resp. její změna. Zvýšení sebezaměstnávání Ukazatel sleduje vývoj počtu osob samostatně výdělečně činných. Tento ukazatel je vyjádřen růstem o 2% v poměru počtu živností k celkové pracovní síle. Zvyšování IT gramotnosti pracovní síly Ukazatel sleduje změnu gramotnosti v oblasti informačních technologií u pracovní síly. 19

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Monitorovací indikátory Programu. Iniciativy Společenství EQUAL. pro Českou republiku

Monitorovací indikátory Programu. Iniciativy Společenství EQUAL. pro Českou republiku Monitorovací indikátory Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku 004 008 8. července 005 OBSAH: Úvodem... 3 Požadavek na minimální sbíraná data... 4 Priorita 1: Zlepšování zaměstnatelnosti...

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Předmluva Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce i praxe sledují cíl podpořit do nejvyšší

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ Č. 35 ŠKOLENÍ JE ŠANCE Podporované aktivity 1) Jaké vzdělávací kurzy spadají do obecného a do specifického vzdělávání? Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání

Více

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o.

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o. Zadávací dokumentace k projektu Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r. o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Název zakázky: Zadavatel: Vzdělávání v Kemper

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ISBN 80-86552-96-9 Pokyny pro žadatele o grant pro Akci

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH Obsah: Obsah:... 1 A. Obecná část:... 4 1.1. Přijímání mezinárodních závazků...

Více

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin

Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Nabídka na: Zpracování metodiky k hodnocení monitorovacích indikátorů místních akčních skupin Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR-odbor venkovských podpor PRV 14150 Sídlo: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-297/08-05 Gymnázium Cheb Adresa: Nerudova 7, 350 40 Cheb Identifikátor: 600 009 009 IČ: 47 723 386 Místo inspekce: Gymnázium

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Václav Krumphanzl Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131407 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: vaclav.krumphanzl@mdcr. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 11. prosince 2008 Místo setkání: MMB Zasedací místnost, Křenová 20 PROGRAM: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání (tabulka služeb)

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Roční implementační zpráva za rok 2005 / Program Iniciativy Společenství EQUAL OBSAH

Roční implementační zpráva za rok 2005 / Program Iniciativy Společenství EQUAL OBSAH Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2005 26. květen 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce v Ostravě vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Vzdělávací modul FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D.

Vzdělávací modul FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací modul FG - 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor implementace fondů EU vyhlašuje

Více

Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha

Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Projekt ŠANCE Zahájení projektu: září

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) Závěrečná evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst!

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) Závěrečná evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 3. Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Příloha 3. Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 Příloha 3 Indikátory účinnosti a přehled čerpání strategického plánu Celkový přehled indikátorů účinnosti SPSZ Oblast I. Zaměstnanost Priorita

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM Projekt je součástí aktivity č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických sociálních

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva 30. 11. 2015 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák Koordinovaný přístup - Brno Mgr. Jan Mochťák Výhody SPSZ a KPSVL Komplexní přístup k řešení sociálního vyloučení na území statutárního města Brna. Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně

Více

Komentář k monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Komentář k monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL Komentář k monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL Materiál určený pro rozvojová partnerství Listopad 2007 Kód Název Indikátoru Jednotka Upřesněná definice 1.2.01.00.A Finanční

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu OPTIMALIZACE A EFEKTIVIZACE KLÍČOVÝCH PROCESŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU PŘÍBOR VE VAZBĚ NA ELIMINACI DOPADŮ FINANČNÍ KRIZE 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační

Více

Úvod do kariérového poradenství

Úvod do kariérového poradenství Úvod do kariérového poradenství Anotace Cílem tohoto modulu je poskytnout čtenářovi základní orientaci v kariérovém poradenství a ve struktuře jeho služeb. Bude seznámen i s činností jednotlivých pracovišť

Více

Analýza systému dalšího profesního vzdělávání a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce

Analýza systému dalšího profesního vzdělávání a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce Analýza systému dalšího profesního vzdělávání a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce SLOVINSKO Výstupní analytická zpráva projektu KOOPERACE (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti;

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8 Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Moravskoslezském i 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 71 553 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2. výzva Globálních grantů II PK v prioritní ose 1 4. výzva Globálního grantu PK v prioritní ose 3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v kraji 9,6 % 1 a celkový počet dosahoval 26 039 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán nárůst

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Karlovarský kraj. Projekty pro podporu zaměstnanosti

Karlovarský kraj. Projekty pro podporu zaměstnanosti Karlovarský kraj Projekty pro podporu zaměstnanosti Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Nestůj a pojď Cílová skupiny uchazeči o zaměstnání - mladí lidé do 20, resp.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1082/07-09. Mateřská škola, Sloupno. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1082/07-09 Mateřská škola, Sloupno Adresa: Sloupno 69, 503 53 Smidary Identifikátor: 600 088 138 IČ: 70 993 505 Místo

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO VZDĚLÁVACÍCH KAPACITÁCH PRO DOSPĚLÉ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

ANALÝZA POPTÁVKY PO VZDĚLÁVACÍCH KAPACITÁCH PRO DOSPĚLÉ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ANALÝZA POPTÁVKY PO VZDĚLÁVACÍCH KAPACITÁCH PRO DOSPĚLÉ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Zpracoval: SVS consult, s.r.o. Řešitelský tým: Ing. Miroslav Červenka Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. JUDr. Helena Kučerová,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE

ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE Příloha č. 3 ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE A TÝMŮ PRO MLÁDEŽ pro rok 2007 Resumé OBSAH Úvod I. Principy Systému včasné intervence 1. Cíle SVI 2. Zásady práce SVI 3. Cílové skupiny klientů

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více