Roční implementační zpráva za rok 2005 / Program Iniciativy Společenství EQUAL OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční implementační zpráva za rok 2005 / Program Iniciativy Společenství EQUAL OBSAH"

Transkript

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok květen 2006

2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 4 ÚVOD SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU) AKTUALIZACE SOCIO-EKONOMICKÝCH TRENDŮ VLIV TĚCHTO TRENDŮ NA SOULAD POMOCI Z ESF A DALŠÍCH FINANČNÍCH INSTRUMENTŮ POTENCIÁLNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S NÁRODNÍM SPOLUFINANCOVÁNÍM (VEŘEJNÝM ČI SOUKROMÝM) PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU POKROK V IMPLEMENTACI PRIORIT A OPATŘENÍ PROGRAMOVÝ DODATEK CIP EQUAL STAV IMPLEMENTACE (NA ÚROVNI OPATŘENÍ/PRIORIT) Pokrok v implementaci Akce 2 a Akce 3 prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL Postup Akce 2 a 3 druhého kola INFORMACE O IMPLEMENTACI PRINCIPŮ CIP EQUAL KVANTIFIKACE A ANALÝZA SPECIFICKÝCH INDIKÁTORŮ PODMÍNKY IMPLEMENTACE VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLEMATICKÝCH OBLASTÍ DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K ČL. 37 (2) (B) FINANCOVÁNÍ PROGRAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL FINANČNÍ DATA VE FORMĚ SOUHRNNÉ TABULKY SROVNÁNÍ FINANČNÍ PREDIKCE SE SKUTEČNÝM ČERPÁNÍM PROGRAMU PROBLÉMY SPOJENÉ S APLIKACÍ PRAVIDLA N + 2 (ČL. 31 (2) NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1260/1999) INTERVENČNÍ KÓDY V RÁMCI TÉMATICKÝCH OBLASTÍ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ PROGRAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVITY A KVALITY IMPLEMENTACE PROGRAMU ZE STRANY ŘO A MV CIP EQUAL) MONITORING, KONTROLA, EVALUACE A SBĚR DAT Sběr dat Monitoring Evaluace Finanční kontrola Shrnutí Případných nedostatků a nápravných opatření Kroky uskutečněné na základě doporučení k nápravě ve shodě s čl. 34(2) (přezkoumání roční implementační zprávy) Vliv případných nesrovnalostí na finanční stránku implementace MAINSTREAMING A AKCE TECHNICKÁ ASISTENCE Plán technické asistence /79

3 4.3.2 Aktivity za účelem Řízení, implementace a kontroly projektů technické asistence Další aktivity (evaluace, publicita, studie, konference) PUBLICITA ZABEZPEČENÍ KOMPATIBILITY S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ A CELKOVÁ KOORDINACE PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ ZAJIŠTĚNÍ CELKOVÉ KOORDINACE VEŠKERÉ PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ ZABEZPEČENÍ KOMPATIBILITY S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ Vazba na Evropskou strategii zaměstnanosti a roční směrnice ESZ Přínos pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Shoda s předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek Ochrana životního prostředí Prosazování rovnosti mezi ženami a muži Shoda s předpisy v oblasti poskytování veřejné podpory /79

4 Seznam zkratek Zkratka APZ CIP EQUAL ČR ČSÚ DPA ECDB ERDF EK ES ESF ESZ EU ILO JPD 3 MMR MPSV MSSF MŠMT MV MŽP NAPSI NK EQUAL NNO NPS NTS NUTS NVF OP RLZ PD CIP EQUAL Phare PO aktivní politika zaměstnanosti Význam zkratky Program Iniciativy Společenství EQUAL (Community Initiative Programme EQUAL) Česká republika Český statistický úřad smlouva o národní spolupráci (Development Partnership Agreement) společná evropská databáze Iniciativy Společenství EQUAL (EQUAL Common Database) Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund) Evropská Komise Evropská Společenství Evropský sociální fond Evropská strategie zaměstnanosti Evropská unie Mezinárodní úřad práce (International Labour Office) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Monitorovací systém strukturálních fondů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Monitorovací výbor Ministerstvo životního prostředí Národní akční plán sociálního začleňování (National Action Plan of Social Inclussion) Národní kancelář EQUAL (sekce Národního vzdělávacího fondu) organizace, která vykonává v současné době služby TA (NPS) pro Iniciativu Společenství EQUAL v ČR nevládní nezisková organizace Národní podpůrná struktura Národní tématická síť nomenklaturní statistická územní jednotka Národní vzdělávací fond Operační program Rozvoj lidských zdrojů Programový dodatek CIP EQUAL forma předvstupní pomoci EU (původní význam zkratky: Poland and Hungary: Action for the reconstructing of the economy) platební orgán 4/79

5 PPZ PS PwC RIFE RIZ RLZ RP RPS ŘO SF SR TA TCA ÚOHS ÚP VŠPS pasivní politika zaměstnanosti pracovní skupina PricewaterhouseCoopers informační systém: Remote Input for EQUAL roční implementační zpráva rozvoj lidských zdrojů rozvojová partnerství Rámec podpory Společenství řídící orgán strukturální fondy státní rozpočet technická asistence smlouva o mezinárodní spolupráci (Transnational cooperation agreement) Úřad na ochranu hospodářské soutěže úřad práce výběrové šetření pracovních sil 5/79

6 Úvod Řídící orgán Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku předkládá druhou roční implementační zprávu za Program Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku v souladu s čl. 37 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Zpráva se vztahuje k programovému období a přináší podrobné informace o pokroku v implementaci tohoto programu v České republice za rok V souladu s čl. 37(1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech zajišťuje řídící orgán předložení ročních implementačních zpráv EK vždy do daného roku. Dále pak v souladu s čl. 35(3)(a) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 musí být roční implementační zprávy nejprve projednány a schváleny Monitorovací výborem Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Česká republika (ČR) se v roce 2001 zapojila již do prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL, a to v rámci předvstupní pomoci Phare 1. Projekty prvního kola v průběhu roku 2005 dokončovaly realizaci projektových aktivit stanovených ve svých pracovních programech pro Akci 2 a Akci 3 a v roce 2006 dochází k jejich uzavírání. Jelikož první kolo Iniciativy Společenství EQUAL nebylo v České republice financováno ze strukturálních fondů, nevzniká tím řídícímu orgánu povinnost předkládat roční implementační zprávy o průběhu a výsledcích realizace prvního kola. Z důvodu návaznosti řízení druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR se zde však k prvnímu kolu stručně v několika bodech vyjadřujeme. Program Iniciativy Společenství EQUAL pro druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL pro ČR byl schválen EK ke dni 25. června 2004 pod číslem CCI: 2004 CZ 05 0 PC 001. Druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL, o jehož implementaci v ČR v roce 2005 zde podrobně informujeme, je již spolufinancováno z Evropského sociálního fondu (ESF) 2. Řídícím orgánem Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) pro ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Přičemž MPSV je zároveň řídícím orgánem pro další programy realizované ve zkráceném programovém období za přispění prostředků ESF, a to Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl.m. Praha (JPD 3). Tento způsob organizace řízení zajišťuje jednak hladkou komunikaci v rámci administrace těchto programů, tak také zabezpečuje, že aktivity podporované Programem Iniciativy Společenství EQUAL v ČR vhodně doplňují aktivity 1 Projekt Phare č. 2002/ v rámci Národního programu Phare V rámci implementace Iniciativy Společenství EQUAL v ČR byly zavedeny následující termíny k označení dvou kol výzev k předkládání projektů: první kolo Iniciativy Společenství EQUAL druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL/Program Iniciativy Společenství EQUAL. Důvod vyplývá z rozdílu mezi financováním a z toho vyplývajícím řízením a implementací prvního a druhého kola v ČR; zatímco první kolo je řízeno dle pravidel závazných pro projekty spolufinancované v rámci předvstupní pomoci Phare a není tedy implementováno na základě programového dokumentu jako takového ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, naopak implementace druhého kola je založena na programovém dokumentu ve smyslu zde uvedeného nařízení. 6/79

7 podporované v rámci některého z těchto dvou výše uvedených programů, či-li z programů tzv. hlavního proudu neboli také mainstreamu. Na základě identifikovaných potřeb v socioekonomické analýze Programu Iniciativy Společenství EQUAL a vyhodnocení stávajících zkušeností získaných během implementace prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL bylo v ČR vybráno k podpoře ve druhém kole Iniciativy Společenství EQUAL všech 9 tématických oblastí vyhlášených Evropskou komisí: Tématická oblast č. 1: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Tématická oblast č. 2: Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce Tématická oblast č. 3: Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin Tématická oblast č. 4: Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst Tématická oblast č. 5: Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce Tématická oblast č. 6: Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií Tématická oblast č. 7: Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb Tématická oblast č. 8: Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce Tématická oblast č. 9: Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí finančních prostředků pro účast v Akci 1 druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR byla vyhlášena dne 6. srpna Samotná Akce 1 druhého kola, zaměřená na navazování rozvojových partnerství (RP) a přípravu podrobného obsahu a harmonogramu pracovních programů na národní úrovni a mezinárodní úrovni, byla zahájena v prosinci Základním a povinným výstupem RP v Akci 1 jsou smlouvy o národní spolupráci (Development Partnership Agreement DPA) a smlouvy o mezinárodní spolupráci (Transnational Cooperation Agreement TCA), které obsahují podrobně rozpracovaný pracovní program, cíle a výstupy, cílové skupiny a podrobný rozpočet pro Akci 2 a Akci 3. Navazování mezinárodní spolupráce českých RP s příjemci podporovanými v jiných zemích EU proběhlo hladce a mimořádně úspěšně, což přičítáme dobrým zkušenostem zahraničních RP se spoluprací s českými projekty v prvním kole Iniciativy Společenství EQUAL, podpoře poskytnuté projektům při navazování mezinárodní spolupráce ze strany ŘO, a v neposlední řadě atraktivitě náplně našich projektů pro zahraniční partnerství. V roce 2005 tedy naplno běžela Akce 1. V druhé polovině roku 2005 pak Akce 1 plynule přecházela v jednotlivých projektech v Akci 2 (samotná realizace projektových aktivit) a Akci 3 (šíření a mainstreaming projektových výstupů), přičemž realizace Akce 2 a Akce 3 probíhá v ČR současně (předpokladem postupu projektu 7/79

8 do Akce 2 a 3 je schválení dané DPA a TCA řídícím orgánem ČR, resp. příslušnými řídícími orgány v případě TCA). Proto se v Roční implementační zprávě za rok 2005 podrobně vyjadřujeme především k průběhu realizace Akce 1, tj. zejména navazování, hodnocení a schvalování DPA a TCA, a přípravě, zahájení a postupu Akce 2 a 3, tj. zejména realizaci samotných projektových aktivit příjemci a podpoře poskytované příjemcům ze strany řídícího orgánu CIP EQUAL a národní podpůrné struktury CIP EQUAL pro Akci 1 a národní podpůrné struktury CIP EQUAL pro Akci 2 a 3 ) 3. Rovněž je popsán systém národního spolufinancování včetně institutu tzv. předfinancování a předcházení rizikům v souvislosti s tzv. pravidlem n+2, vyplývajícím z nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, a také popisujeme průběh financování programu v roce Také informujeme o přípravě a realizaci seminářů, konferencí a školení příjemců, včetně vytváření příslušných metodických pokynů, příruček a manuálů, a hodnocení technických a finančních monitorovacích zpráv předkládaných příjemci. Dále je popsána role národní podpůrné struktury při implementaci programu, příprava mainstreamingové strategie a příprava konceptu a fungování národních tématických sítí. Zmiňujeme zde podrobně aktivity Monitorovacího výboru CIP EQUAL a nastavení systému kontrol hospodaření s prostředky EU i českými veřejnými prostředky a celkového systému monitoringu, hodnocení a sběru dat. V dalších kapitolách se věnujeme projektům technické asistence a publicitě. Celý popis implementace druhého kola je pak zasazen do celkového rámce politik na úrovni ES i české vlády i situace na pracovním trhu v ČR. Poslední část RIZ za rok 2005 je věnována dodržování zásad horizontálních témat v průběhu implementace druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. 3 V roce 2005 proběhlo výběrové řízení na národní podpůrnou strukturu pro Akci 2 a 3. Další informace viz kapitola /79

9 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU) 1.1 AKTUALIZACE SOCIO-EKONOMICKÝCH TRENDŮ Změny v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci Dle článku 37, odst. 2 (a) nařízení Rady (ES) 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech obsahuje roční implementační zpráva také informaci o jakýchkoli změnách v obecných podmínkách významných pro provádění pomoci, zvláště v hlavních socioekonomických trendech, regionálních nebo sektorových politikách, nebo v Referenčním rámci politiky pro podporu lidských zdrojů 4, a kde je to vhodné, jejich důsledků na vzájemný soulad pomoci z různých fondů a soulad mezi pomocí z fondů a z ostatních finančních nástrojů. Rozvoj lidských zdrojů socioekonomický kontext Ke konci roku 2005 měla ČR ,1 tisíc obyvatel. Oproti předchozímu roku se počet obyvatel zvýšil o 30,5 tisíce. Tento přírůstek byl výsledkem kladného salda zahraniční migrace ve výši 36,2 tisíce (šlo především o dlouhodobé pobyty cizinců). Na druhé straně ubylo přirozenou měnou (tj. rozdílem živě narozených a zemřelých) 5,7 tisíce obyvatel. Úbytek byl ale výrazně nižší než v roce Narodilo se totiž 102,2 tisíce dětí, nejvíce od roku Počet zaměstnaných osob v české ekonomice v roce 2004 podle Výběrových šetření pracovních sil (VŠPS) Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhl 4764,0 tisíc osob, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 o 57,4 tisíc osob více (v relativním vyjádření meziroční nárůst o 1,2 %). Za nárůstem zaměstnanosti v roce 2005 stálo zvýšení počtu zaměstnanců o 89,4 tisíc. Zaměstnanost se snížila absolutně i relativně pouze v primárním sektoru (o 0,3 p.b. na 4,0 %) a stoupla v sekundárním (o 0,2 p.b. na 39,4 %) a terciárním sektoru (o 0,1 p.b. 56,6 %). V rámci odvětví se nejvíce zvýšil počet osob pracujících ve stavebnictví, vzdělávání a ve zpracovatelském průmyslu, naopak nejvíce poklesla zaměstnanost v odvětví těžba nerostných surovin a obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží. Celková míra zaměstnanosti (obyvatelstva ve věku let) dosáhla hodnoty 64,8 % a byla o 0,6 p.b. vyšší než v roce Míra zaměstnanosti žen vzrostla o 0,3 p.b. na 56,3 %, u osob ve věku let vzrostla na 44,6 %, tj. o 1,9 p.b. Počet ekonomicky aktivních osob (jež tvoří zaměstnaní a nezaměstnaní) zaznamenal v roce 2005 nárůst o 41,7 tisíc osob na 5 174,2 tisíc. Počet ekonomicky aktivních mužů vzrostl o 27,9 tisíc osob a počet žen vzrostl o 13,8 tisíc. Míra ekonomické 4 Dle článku 9 (c) nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. 9/79

10 aktivity (počet ekonomicky aktivních ve věkové kategorii let k počtu osob ve stejné věkové kategorii), která má dlouhodobě klesající tendenci, se v roce 2005 zvýšila o 0,3 p.b. na hodnotu 70,4 %. Míra ekonomické aktivity mužů tradičně převyšovala míru ekonomické aktivity žen. Počet uchazečů o zaměstnání k činil 510,4 tisíc a byl tak o 31,1 tisíc osob nižší než v prosinci Průměrný počet nezaměstnaných v roce 2005 činil 514,3 tisíc, v roce 2004 jich bylo evidováno na ÚP v průměru 537,4 tisíc. Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr) vykazovaná MPSV činila v roce ,0 %. K pozitivnímu vývoji míry nezaměstnanosti v roce 2005 v porovnání se stejným obdobím minulého roku přispěly dobré ekonomické podmínky. K poklesu nezaměstnanosti přispělo i působení legislativních opatření obsažených v novém zákoně č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s účinností od 1. října Obecná míra nezaměstnanosti podle výsledků VŠPS (Mezinárodní úřad práce - ILO) za celý loňský rok činila 7,9 % a proti stejnému období roku 2004 se snížila o 0,4 p.b. Velmi nepříznivou skutečností je vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných osob. Déle než 1 rok nepracovalo ke konci roku ,8 tisíc osob (o 7,0 tisíc méně než před rokem). Jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných se však zvýšil a dosáhl 41,7 % (nárůst o 1,1 p.b.). Dalším nepříznivým ukazatelem je trvale stoupající počet uchazečů o práci se zdravotním postižením (ZP) a současně klesající nabídka pro ně vhodných pracovních míst. Počet uchazečů o zaměstnání se ZP vzrostl o 0,6 tisíc na 75,3 tis., zatímco počet volných míst pro tuto skupinu nezaměstnaných byl v jednotlivých měsících roku 2005 nižší než v roce Podíl míst pro občany se ZP v roce 2004 představoval v průměru pouze 2,6 % všech hlášených míst (v roce 2004 tento podíl činil 3,3 %). Z hlediska dalších rizikových skupin na trhu práce se snížil počet i podíl mladých lidí mladších 25 let (18,9 %). Zvýšilo se zastoupení žen mezi uchazeči o zaměstnání (52,0 %), z hlediska dosaženého vzdělání jsou stále nejpočetněji zastoupeni vyučení uchazeči o zaměstnání (41 %). Na trhu práce přetrvává strukturální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Kvalifikační struktura absolventů středních škol, zvláště odborných učilišť, se odchyluje od potřeb podnikatelské sféry. Počet hlášených volných pracovních míst byl v jednotlivých měsících roku 2005 vyšší než v roce Průměrný měsíční stav volných míst hlášených na úřadech práce v roce 2005 činil 55,7 tisíc, což je o 10,1 tisíc více než před rokem. Ke konci roku 2005 připadalo na jedno volné pracovní místo 9,8 uchazeče. Počty evidovaných volných pracovních míst podle odhadů pokrývají cca % skutečně volných míst. Přes pokles celkové míry nezaměstnanosti nepatrně meziročně vzrostla míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji (o 0,1 p. b.). V ostatních krajích byl zaznamenán meziroční pokles, nejvíce se míra nezaměstnanosti snížila v kraji Moravskoslezském (o 1,5 p.b.) a Olomouckém (o 1,1 p.b.), tj. v krajích s druhou a třetí nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Ústeckém kraji (15,4 %). V roce 2005 se snížily rozdíly v meziokresní míře nezaměstnanosti na 18,7 p.b. Oproti roku 2004 se tak rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti v okresech s nejnižší 10/79

11 a nejvyšší nezaměstnaností snížil o 1,1 bodu. Nejvyšší míra nezaměstnanosti k představovala 21,2 % v okrese Most, naopak nejnižší v okrese Prahavýchod 2,5 %. Ve všech kromě 11 okresů ČR byl zaznamenán meziroční pokles míry nezaměstnanosti, nejvíce se meziročně snížila míra nezaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek, naopak nejvyšší nárůst byl zaznamenán v okrese Ústí nad Labem. Průměrná mzda v hospodářství se zvýšila o 5,5 % a činila Kč. Po zohlednění inflace reálná mzda v roce 2005 vzrostla o 3,5 %, což je nejnižší růst od roku Jednotkové mzdové náklady se tak po poklesu o 2,6 % v roce 2004 loni snížily o dalších 0,7 %. Nominální růst mezd byl v loňském roce nejpomalejší v historii samostatné ČR a ostře tak kontrastoval s rekordním výkonem celého tuzemského hospodářství. Mzdy nevytváří přehnaný tlak na náklady podniků, kterým zůstává velká část prostředků, jenž mohou investovat do svého rozvoje. Průměrná výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla v roce 2005 o 653 Kč na Kč a pobíralo ji v průměru 27 % uchazečů o zaměstnání. Počet uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti byl v roce 2005 o poznání nižší než v předešlých letech, výrazně se snížil zejména počet absolventů s nárokem na podporu. Nový zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, účinný od totiž upravil podmínky pro přiznání nároku na podporu tak, že se již za náhradní dobu zaměstnání nepovažuje doba studia (přípravy pro povolání). Dále se do podpůrčí doby započítává i doba pracovní neschopnosti, kdy uchazeč o zaměstnání není zabezpečen dávkami nemocenského pojištění, ale pobírá podporu v nezaměstnanosti. Na druhé straně se prodloužila podpůrčí doba u věkově starších uchazečů o zaměstnání (na 9 měsíců u starších 50 let, resp. na 12 měsíců u starších 55 let, při splnění celkové délky účasti na důchodovém pojištění 25 let, resp. 30 let). Pokles počtu uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti souvisí také se snížením celkového počtu uchazečů v evidenci v roce Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (PPZ) v roce 2005 dosáhly mil. Kč a byly nižší oproti roku 2004 v absolutním vyjádření o 16,8 mil. Kč, tj. o 0,2 %. Pokles výdajů na PPZ tedy nebyl výrazný. Proti faktorům, které by mohly snížit výdaje na PPZ poklesu míry nezaměstnanosti a nižšímu podílu uchazečů o zaměstnání s podporou v nezaměstnanosti, působily protichůdně nárůst průměrné výše měsíční podpory a změna struktury uchazečů o zaměstnání. Toky do nezaměstnanosti, a tím i počty nových uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti zůstaly na přibližně stejné úrovni. Na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) bylo na MPSV a úřadech práce v roce 2005 ze státního rozpočtu vynaloženo mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly výdaje na APZ ze státního rozpočtu o 90 mil. Kč, tj. o 2,3 % více než v roce /79

12 1.2 VLIV TĚCHTO TRENDŮ NA SOULAD POMOCI Z ESF A DALŠÍCH FINANČNÍCH INSTRUMENTŮ Rozvoj lidských zdrojů strategický rámec; Kontext národních strategií Při přípravě operačních programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu byly základními referenčními dokumenty (i) Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2002 pro zajištění souladu s národní strategií zaměstnanosti, (ii) Společné hodnocení priorit politiky zaměstnanosti ČR pro zaručení potřebné shody s evropskou strategií zaměstnanosti, (iii) Společné memorandum o sociálním začleňování z hlediska souladu se Společnými cíli boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení EU a (iv) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR pro soulad s národní strategií v oblasti vzdělávání. V oblasti národních dokumentů byl v průběhu roku 2005 vypracován klíčový strategický dokument Národní program reforem ČR (schválen usnesením vlády č ze 14. září 2005). Národní program reforem by měl přispět ke zlepšení naplňování cílů revidované Lisabonské strategie a provádění nezbytných reforem v ČR. Požadavek na vypracování tohoto vnitrostátního reformního programu je rovněž obsažen v závěrech Evropské rady z června NPR je závazný stručný dokument o prioritách a opatřeních ČR v makroekonomické a mikroekonomické oblasti a politice zaměstnanosti ve vztahu k Lisabonské strategii, s cílem stimulovat hospodářský růst a zaměstnanost v nadcházejícím tříletém období. Při výběru priorit Národního programu reforem byl především kladen důraz na jejich realizovatelnost v daném období, na stanovené výdajové rámce rozpočtu ČR, vyhodnotitelnost a vzájemný synergický efekt jednotlivých opatření. V oblasti trhu práce se Národní program reforem zaměřuje zejména na opatření vedoucí k posílení flexibility trhu práce. Rozšíření smluvní volnosti, snížení nemzdových nákladů práce, zvýšení územní mobility pracovní síly jsou klíčové prvky, které povedou k zvýšení pracovní motivace nejen nízkopříjmových skupin. V oblasti začleňování osob na trhu práce je soustředěna pozornost na osoby stojící na počátku a na konci profesní kariéry. Reformy z oblasti rozvoje vzdělávání zvýší kvalitu pracovní síly, rozšíří možnosti vzdělávání a podpoří schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu práce. Vzhledem k tomu, že Národní program reforem vychází v oblasti trhu práce z Evropské strategie zaměstnanosti a navazuje na dříve připravované Národní akční plány zaměstnanosti, nepředstavuje jeho přijetí změny ve strategii ČR, které by měly dopad na realizaci programů ESF. Naopak, čerpání prostředků z ESF bude mít pozitivní dopad na realizaci opatření a dosažení cílů Národního programu reforem. Kontext strategií EU V oblasti směrnic Evropské strategie zaměstnanosti došlo v roce 2005 ke změně. Rozhodnutím Rady ze dne 12. července 2005 o směrnicích politik zaměstnanosti členských států (2005/6000/ES) byly přijaty tzv. Integrované směry pro růst a pracovní místa na léta , které představují určitá metodická vodítka pro tvorbu Národních reformních programů. Tyto směry, které zahrnují Hlavní směry hospodářské politiky a Směry zaměstnanosti EU do jednotného dokumentu, představují 12/79

13 významný krok v procesu nového nasměrování a pojímání Lisabonské strategie. Nižší počet směrů a lepší provázanost jednotlivých opatření umožní členským zemím soustředit se na omezený počet cílů, a tím dosáhnout větší efektivity při jejich plnění. Obsahově integrované směry odráží snahy zaměřit se na reformy ke zvýšení růstového potenciálu EU, při zachování zdravého makroekonomického rámce. Současně tímto dokumentem navrhovaná opatření oslovují nejvýznamnější překážky růstu evropských ekonomik jako jsou nepružné trhy práce, nedostatečné využití inovačního potenciálu firem a nadměrná regulace spojená s podnikáním. Pro oblast zaměstnanosti a trhu práce platí 8 Integrovaných hlavních směrů (č ), které lze shrnout do tří hlavních bloků (i) Přilákat více lidí do zaměstnání a udržet je v něm, zvýšit nabídku pracovních sil a modernizovat systémy sociální ochrany, (ii) zlepšit adaptabilitu pracovníků a podniků a (iii) zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace. Vzhledem k tomu, že tyto směry jsou v souladu s předchozími směry zaměstnanosti a také s Doporučeními o implementaci politik zaměstnanosti členských států, která byla adresována ČR, nepředstavuje přijetí Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa změnu ve strategii EU, která by byla v rozporu se strategickým zaměřením stávajících ESF programů. 1.3 POTENCIÁLNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S NÁRODNÍM SPOLUFINANCOVÁNÍM (VEŘEJNÝM ČI SOUKROMÝM) PODPORY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Systém národního spolufinancování a systém tzv. předfinancování Systém národního spolufinancování CIP EQUAL již byl detailně popsán v roční implementační zprávě CIP EQUAL za 2004, proto zde uvádíme již jen stručný popis systému, a dále situaci v roce Národní spolufinancování pro CIP EQUAL je v ČR zabezpečeno v plné výši ze státního rozpočtu, a to z rozpočtové kapitoly MPSV (řídící orgán - ŘO) 5. Opatření podporovaná CIP EQUAL v rámci Cíle 1 jsou spolufinancována ESF a státním rozpočtem (SR) v poměru 75% : 25 %, opatření podporovaná v rámci Cíle 3 poměrem 50 % : 50 % a opatření technické asistence 73 % ESF : 27 % SR., přičemž odlišná míra spolufinancování těchto opatření se následně odráží v odlišném tempu čerpání prostředků ESF v těchto typech opatření. (Tabulka finančního plánu pro priority a opatření CIP EQUAL - alokace ESF a národního spolufinancování pro jednotlivá opatření s odlišnou mírou spolufinancování ESF a SR byla uvedena v příloze loňské RIZ CIP EQUAL. Alokace jsou uváděna jak v EUR, tak v Kč. Tento plán je součástí Programového dodatku CIP EQUAL, verze 1.3) 5 V souladu s čl. 9(I) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech byl pro CIP EQUAL určen řídící orgán, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Určení ŘO CIP EQUAL vyplývá z působnosti MPSV definované v 9 zákona č. 2/1969 Sb. a dále z usnesení vlády ČR č. 678 ze dne 9. července Dále pak byl ministrem práce a sociálních věcí v rámci organizační struktury MPSV pověřen odb. 72 MPSV (odbor řízení pomoci z ESF) plněním všech povinností řídícího orgánu CIP EQUAL. 13/79

14 Významným inovativním prvkem v oblasti financování CIP EQUAL v ČR, zavedeným ze strany ŘO, je systém tzv. předfinancování výdajů RP. Tento systém prakticky znamená, že všechny průběžné i závěrečné platby příjemcům, jakožto i platby v rámci technické asistence CIP EQUAL, jsou nejprve pokryty z prostředků státního rozpočtu (SR) ČR, a až následovně vyžádány od Evropské komise. Tento systém zabezpečuje, že pokud by došlo ke zpožděním plateb EK či PO, MPSV je vždy schopno zajistit potřebnou výši prostředků nejen části spolufinancování z českého SR, ale i části prostředků z ESF. Systém předfinancování byl podrobně popsán v roční implementační zprávě CIP EQUAL za rok /79

15 2. POKROK V IMPLEMENTACI PRIORIT A OPATŘENÍ 2.1 PROGRAMOVÝ DODATEK CIP EQUAL Návrh Programového dodatku CIP EQUAL (PD CIP EQUAL) České republiky byl připraven ve spolupráci s Pracovní skupinou pro přípravu programových dokumentů na využívání Strukturálních fondů (SF) a ve spolupráci s EK již v průběhu prvního pololetí roku Tato návrhová verze byla předložena k projednání na prvním zasedání Monitorovacího výboru CIP EQUAL dne 28. června 2004 a jako verze 1.1 PD CIP EQUAL byla na tomto jednání jednomyslně schválena. Po schválení PD CIP EQUAL byl tento zaslán v souladu s požadavky čl. 15 (6) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 Evropské komisi dne V roce 2004 byly dále zpracovány a schváleny verze 1.2 a 1.3., o nichž se detailně hovoří v roční implementační zprávě CIP EQUAL za rok Také v roce 2005 bylo projednávání PD CIP EQUAL a jeho změn jedním z bodů jednání na zasedání Monitorovacího výboru (MV) CIP EQUAL. Na 3. zasedání MV CIP EQUAL dne 6. června 2005 byly ŘO navrženy následující změny PD CIP EQUAL: provedení realokace mezi Opatřeními CIP EQUAL v závislosti na výsledcích čerpání v Akci 1, na finančních požadavcích RP v Akci 2 a 3 a na výsledcích případných přehodnocení rozpočtů do Akce 2 a 3, doplnění Finančního plánu v části 4.3. zařazení oblasti zásahu 411 Příprava, realizace, monitorování, publicita do Priority 6.2. K této oblasti zásahu bude následně přiřazen Projekt technické asistence na zajištění SW produktů IS MSSF Monit a Benefit, doplnění monitorovacích indikátorů stanovených řídícím orgánem pro celý program. Na zasedání MV CIP EQUAL 14. prosince 2005 bylo oznámeno, že PD CIP EQUAL bude upraven v těchto částech: doplnění monitorovacích indikátorů, úprava kódů intervenčních oblastí u Priority 6 a úprava finančního plánu ve vazbě na výsledky procesu hodnocení smluv o národní a mezinárodní spolupráci, doplnění finančního plánu zařazení oblasti zásahu 411 Příprava, realizace, monitorování, publicita do Opatření 6.2. K této oblasti zásahu bude např. přiřazen Projekt technické asistence na zajištění SW produktů IS MSSF Monit a Benefit. Doplnění monitorovacích indikátorů se odrazilo ve změnách v kapitole 2.3 a v doplnění přílohy č. 5 obsahující definice a plánované hodnoty monitorovacích indikátorů. Monitorovací indikátory již byly projednány pracovní skupinou pro evaluaci 15/79

16 a s příjemci na semináři k evaluaci. Vzhledem k tomu, že nebyl schválen jeden projekt v opatření 5.1 do Akce 2 a 3 s rozpočtem cca 8 miliónů Kč a že je potřeba tyto uvolněné prostředky využít, řídící orgán navrhl vyhlášení dodatečné výzvy v tomto opatření pro Akci 3. Tato možnost byla předem projednána se zástupci Ministerstva vnitra ČR. V PD CIP EQUAL byla proto doplněna kapitola s popisem podmínek pro vyhlašování dodatečných výzev, dále příloha č. 6 se specifikací dodatečných výzev pro Akci 3 včetně návrhu hodnotících kritérií. K předložení nové verze PD členům MV do hlasování per rollam došlo , schválen byl k Zástupce EK, který se účastní zasedání MV CIP EQUAL jakožto pozorovatel, je rovněž zahrnut do všech korespondenčních procedur zahrnujících členy Monitorovacího výboru CIP EQUAL a má možnost se vyjadřovat ke všem podkladům. 2.2 STAV IMPLEMENTACE (NA ÚROVNI OPATŘENÍ/PRIORIT) Druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL bylo v ČR vyhlášeno ke dni Na rozdíl od kola prvního, které bylo spolufinancováno prostředky Phare, je již podporováno prostředky ESF. Projekty zahájily své aktivity zcela v souladu s mezinárodním harmonogramem tohoto kola na konci roku 2004 (12/2004). Pro implementaci druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bylo vyhlášeno 6 priorit, z nichž 5 je tématických a vztahují se k 9 vyhlášeným tématickým oblastem CIP EQUAL (všech 9 tématických oblastí bylo k implementaci ve druhém kole vybráno na základě socioekonomické analýzy a na základě vyhodnocení stávajících zkušeností získaných během implementace prvního kola), a Priorita 6 je pak určena pro technickou asistenci. Ke každé tématické oblasti jakožto i k Prioritě 6 se vztahují vždy dvě opatření, a to v případě Priorit 1 5 ve vazbě na Cíl 1 a ve vazbě na Cíl 3. Z toho vyplývá, že celkově bylo zároveň vyhlášeno v rámci druhého kola 18 opatření. Přehled priorit, tématických oblastí a opatření CIP EQUAL v ČR je uveden v kapitole Postup Akce 2 a 3 druhého kola. Přehled všech projektů, které v roce 2005 postoupily do Akce 2 a 3 druhého kola (rozepsaných podle jednotlivých priorit a opatření), se nachází v příloze č. 5 tohoto dokumentu POKROK V IMPLEMENTACI AKCE 2 A AKCE 3 PRVNÍHO KOLA INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL První kolo Iniciativy Společenství EQUAL bylo v ČR realizováno v rámci Národního programu Phare 2002 pod č. 2002/ Projekt v celkovém objemu 8 mil. EUR byl realizován jako grantové schéma a financován v průměru z 50 % z prostředků Phare a z 50 % prostředky státního rozpočtu ČR (resp. z rozpočtové kapitoly MPSV). 16/79

17 V roce 2004 probíhala v rámci Akce 2 prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR realizace projektů 10 rozvojových partnerství. Realizace Akce 3 byla zahájena v souladu s pravidly Phare v roce 2003 a finanční prostředky určené na toto grantové schéma umožnily realizovat pracovní programy 5 projektů, resp. 6 rozvojových partnerství z Akce 2 (dvě rozvojová partnerství pod pilířem Podnikání předložila pro Akci 3 společný pracovní program). V prvním čtvrtletí 2005 proběhla ještě většina mainstreamingových seminářů a konferencí na národní úrovni i úrovni smluv o mezinárodní spolupráci (TCA) a hodnocení výstupů v rámci národních tématických sítí (NTS). Projekty realizované v rámci prvního kola Iniciativy EQUAL ukončily postupně své aktivity v průběhu 2. čtvrtletí Plánované aktivity projektů proběhly bez větších obtíží a uspokojivým způsobem se podařilo naplnit i stanovené indikátory a cíle projektů. Zpracované výstupy projektů byly po kontrole ze strany NVF předány na MPSV k uložení. Projekty měly následně zpracovat a předložit závěrečné zprávy. Tento úkol, jak se ukázalo, byl však velmi náročný a zprávy byly předkládány s jistým časovým zpožděním, přičemž zejména finanční zprávy ještě následně vyžadovaly úpravy. Jako problematické se ukázalo také samotné vyúčtování projektů, neboť ačkoliv smlouvy byly uzavřeny v měně EUR, spolufinancování z národních zdrojů bylo vypláceno pouze v Kč, což vedlo k velkým kurzovým rozdílům u jednotlivých projektů (a to i v objemu několika desítek tisíc Kč na projekt, vezmeme-li v úvahu, že projekty trvaly 3 roky a v průběhu života obdržely i několik průběžných plateb). Všechny projekty se však nakonec podařilo včas uzavřít a do konce platebního období převést případné závěrečné platby. Projekty vyčerpaly v průměru 82% ze stanovených rozpočtů pro Akci 2 a 72% z rozpočtů na Akci 3. Nedočerpaní prostředků vidíme zejména v jistém nadhodnocení rozpočtů ze strany příjemců, kteří museli při plánování projektu počítat s inflací, vývojem cen zboží a služeb, růstem mezd a změnou kurzu Kč vůči EUR ve více než tříletém časovém horizontu, kdy své projekty realizovali. I z tohoto pohledu se proto jeví poměr vyčerpaných finančních prostředků jako dobrý. Zároveň jsme však tuto zkušenost využili i v rámci druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL, a to tak, že jsme s mnoha projekty ještě před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace vyjednávali o možném snížení rozpočtu v závislosti na příznivém vývoji kurzu CZK vůči EUR a snižování cen na trhu. Národní prostředky, které byly alokovány pro využití v rámci Phare 2002 Iniciativa Společenství EQUAL, ale nebyly z výše uvedených důvodů využity, plánuje řídicí orgán využít v rámci II. kola, a to konkrétně na spolufinancování mainstreamingových platforem ŘO. Dále v souvislosti s evaluací prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL bychom rádi upozornili na to, že projekt 2. etapa evaluace, financovaný již z prostředků technické asistence druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) a zahájený v dubnu 2006, je kromě evaluace řízení a implementace CIP EQUAL v roce 2005 zaměřen i na evaluaci prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL. Cílem tohoto projektu, resp. jeho části zaměřené na evaluaci prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL, je identifikace dosažených výsledků a dopadů prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR. Součástí tohoto úkolu má být: 17/79

18 zachycení dopadů prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL na realizaci kola druhého v ČR a reflexe využití nabytých zkušeností, prozkoumání všech RP z prvního kola se zaměřením na výsledky jednotlivých Akcí a jejich dokumentaci a nalezení odpovědí k evaluačním otázkám ve vztahu k úkolu 1, identifikování a popsání příkladů dobré praxe, které představují naplnění cílů Iniciativy Společenství EQUAL a to na základě případových studií rozvojových partnerství prvního kola. Tento úkol má být orientován především v oblasti inovací a inovativních produktů, ale také v oblasti partnerství a dalších hlavních principů v rámci prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL POSTUP AKCE 2 A 3 DRUHÉHO KOLA Shrnutí přípravy Akce 1 CIP EQUAL V rámci CIP EQUAL byla ve vazbě na společný harmonogram implementace tohoto mezinárodního programu vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o grant pro Akci 1 již dne s termínem odevzdání žádostí o grant stanoveným na Výzva se týkala všech opatření Priorit č Řádně předloženo bylo celkem 122 žádostí o grant, které byly zařazeny do hodnotícího procesu. Tzv. Oznámení Řídícího orgánu o výběru žádosti pro finanční podporu z CIP EQUAL byla rozeslána jednotlivým úspěšným žadatelům dne Celkem se jednalo o 58 úspěšných projektů, o kterých bylo rozhodnuto, že budou podporovány pro Akci 1 ve druhém kole Iniciativy Společenství EQUAL v ČR v rámci Priority 1, 2, 3, 4 a Opatření 5.1. Dodatečná výzva pro Opatření 5.2, pro které nebylo možné provést finanční realokaci a s ní spojenou změnu Programového dodatku CIP EQUAL jako u ostatních výše zmiňovaných opatření, pak byla vyhlášena dne Oznámení Řídícího orgánu o výběru žádosti pro finanční podporu z CIP EQUAL (Dodatečná výzva), bylo úspěšnému žadateli zasláno dne Celkově tedy bylo ke konci roku 2004 v ČR v rámci Priorit 1, 2, 3, 4 a 5 podporováno 59 projektů. Česká republika byla rovněž úspěšná v tom, že se jí podařilo jako jedné z celkem 4 členských zemí připravit financovatelné projekty pod všemi devíti tematickými oblastmi vyhlášenými Evropskou komisí pro druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL. Rozdělení CIP EQUAL na priority a opatření V České republice je Program Iniciativy Společenství EQUAL zaměřen na 6 priorit, v rámci nichž je podporováno celkem 20 opatření. Přehled priorit a opatření Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR je uveden níže: Priorita 1: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: 18/79

19 Opatření Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1 Opatření Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblasti Cíle 3 Opatření Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce v oblastech Cíle 1 Opatření Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce v oblasti Cíle 3 Priorita 2: ROZVOJ PODNIKÁNÍ: Opatření Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin v oblastech Cíle 1 Opatření Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin v oblasti Cíle 3 Opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblastech Cíle 1 Opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst v oblasti Cíle 3 Priorita 3: PODPORA ADAPTABILITY: Opatření Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblastech Cíle 1 Opatření Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce v oblasti Cíle 3 Opatření Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií v oblastech Cíle 1 Opatření Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií v oblasti Cíle 3 Priorita 4: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN: Opatření Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb v oblastech Cíle 1 Opatření Slaďování rodinného a pracovního života, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb v oblasti Cíle 3 Opatření Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce v oblastech Cíle 1 Opatření Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce v oblasti Cíle 3 Priorita 5: POMOC ŽADATELŮM O AZYL V PŘÍSTUPU NA TRH PRÁCE: Opatření 5.1. Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblastech Cíle 1 Opatření 5.2. Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce v oblasti Cíle 3 Priorita 6: TECHNICKÁ ASISTENCE PROGRAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL: Opatření 6.1. Podpora rozvojových partnerství a přípravy, výběru, hodnocení, monitorování, kontroly a auditu operací CIP EQUAL Opatření 6.2. Ostatní oprávněné činnosti 19/79

20 Priority 1 5 Programu Iniciativy Společenství EQUAL jsou rozděleny na jednotlivá opatření na základě požadavků souvisejících se zdravým finančním řízením programů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů EU. Vzhledem ke skutečnosti, že území České republiky zahrnuje jak oblasti pokryté Cílem 1, tak oblasti pokryté Cílem 3, jsou finanční prostředky alokovány na jednotlivé tématické oblasti mezi opatření realizovaná v oblastech pokrytých Cílem 1 a opatření realizovaná v oblastech pokrytých Cílem 3. Nicméně věcné zaměření opatření realizovaných pod stejnou tématickou oblastí v rámci oblastí Cíle 1 nebo Cíle 3 se neliší. Hlavní důraz v popisu aktivit je kladen na tématické oblasti, a nikoli na jednotlivá opatření. Všeobecný popis situace v roce 2005 realizace Akce 1 a přechod k Akci 2 a 3 (CIP EQUAL) Mezinárodní program CIP EQUAL se v roce 2005 nacházel ve stavu realizace Akce 1 (příprava projektů, navazování národních a mezinárodních partnerství) a dále přechodu z Akce 1 do Akce 2 (samotná realizace projektových aktivit) a zároveň Akce 3 (šíření projektových výstupů a jejich prosazování do praxe a mainstreamingových programů), přičemž Akce 2 a 3 probíhají současně. Období uznatelnosti výdajů RP spojených s realizací aktivit v rámci Akce 1 začalo dnem podpisu zástupce ŘO uvedeném na Oznámení řídícího orgánu o výběru Žádosti o poskytnutí grantu pro Akci 1 pro finanční podporu z CIP EQUAL oznamujícím RP jejich výběr pro podporu. Tato Oznámení pro Akci 1 byla vystavena koncem roku V prvním čtvrtletí roku 2005 pak ŘO zajistil vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace či v případě příjemců, kterými jsou úřady práce, Oznámení o podmínkách realizace projektů v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL, pro RP vybraná pro podporu z CIP EQUAL, jehož podmínky vydané spolu s tímto Rozhodnutím museli hlavní partneři stvrdit svým podpisem. (Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Akci 1 a vzor Oznámení o podmínkách realizace pro Akci 1 byly uvedeny v loňské RIZ 2004.) Zálohové platby se MPSV zavázalo příjemcům vyplatit po převzetí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek realizace projektu. Administrace zálohových plateb, proběhla v návaznosti na vydaná rozhodnutí, v březnu a dubnu Přechod z Akce 1 do Akcí 2 a 3 byl u jednotlivých projektů plynulý (ukončením Akce 1 začínají Akce 2 a 3), avšak za splnění předem mezinárodně i národně stanovených podmínek a parametrů pro příjemce: příjemci z Akce 1 museli navázat národní a mezinárodní partnerství a uzavřít smlouvy o národní spolupráci (DPA) a smlouvy o mezinárodní spolupráci (TCA), mezi jejichž povinnými částmi je vytvoření příslušných pracovních programů, a to včetně podrobných rozpočtů. Jednotlivé pracovní programy obsahují plánované aktivity těchto partnerství v rámci Akcí 2 a 3. Přehled projektů CIP EQUAL dle priorit a názvů opatření, které do konce roku 2005 postoupily do Akce 2 a 3 se nachází v příloze č. 5 tohoto dokumentu. 20/79

21 Stav realizace CIP EQUAL v ČR k Akce 1 : Postupně ukončována, řídicí orgán převzal veškerou dokumentaci příjemců k Akci 1 od národní podpůrné struktury (NK EQUAL divize Národního vzdělávacího fondu NVF), která ukončila k svou činnost v rámci CIP EQUAL (o výběru a zahájení činnosti nové NPS pojednáváme níže). K mělo osm projektů kompletně uzavřenu Akci 1, a to včetně závěrečné platby a sedmi dalším projektům byly podmínečně schváleny závěrečné monitorovací zprávy a tyto projekty si mohly společně s doplněním monitorovací zprávy požádat o závěrečnou platbu za Akci 1. Akce 2 a 3: K zahájeno 54 projektů (z celkového počtu 59 projektů, které byly vybrány k financování v rámci Akce 1). Na základě výsledků hodnocení nebyly jednomu projektu v Opatření 5.1 ke dni řídicím orgánem schváleny předložené smlouvy o národní a mezinárodní spolupráci a tento projekt byl řídícím orgánem vyřazen z možnosti postupu do Akcí 2 a 3. Na prostředky původně alokované na tento projekt (cca 9 mil. Kč) hodlá řídicí orgán vyhlásit v roce 2006 výzvu k předložení projektů (v souladu s pravidly CIP EQUAL pouze na realizaci Akce 3). Návrh formulace výzvy byl projednán Monitorovacím výborem CIP EQUAL v prosinci Její schválení proběhlo procedurou per rollam v lednu Dále jeden projekt v prosinci od realizace aktivit odstoupil na základě vlastního rozhodnutí, i na tyto zbylé prostředky plánuje řídící orgán vyhlásit dodatečnou výzvu. Jeden projekt doposud nepostoupil do Akce 2 a 3 a na základě konzultací a připomínek ŘO a NPS dokončuje podklady pro postup do dalších fází realizace projektu. Pro tyto etapy realizace programu již vykonává funkci technické podpory administrace programu nová NPS, kterou je společnost Pricewaterhouse Coopers, Česká republika, s.r.o. Ve zbývající části této kapitoly následuje detailní popis postupu Akce 1, 2 a 3 v roce 2005 a všech relevantních událostí. Navazování národní spolupráce (DPA) a mezinárodní spolupráce (TCA) Dne bylo v celé Evropské unii zahájeno období navazování rozvojových partnerství či-li národní spolupráce (DPA) a mezinárodní spolupráce (TCA) mezi jednotlivými příjemci podporovanými v různých zemích EU. Protože všechny nutné kroky, které navazování DPA a TCA předcházejí, byly v ČR splněny již v roce 2004, mohli se příjemci v ČR do tohoto procesu zapojit ihned po jeho zahájení. V ČR byl termín k předkládání smluv DPA a TCA stanoven ke dni K tomuto datu příjemci podpory v Akci 1 předložili DPA a TCA ke schválení ŘO. Pouze na základě objektivních důvodů potřeby koordinovat aktivity na základě principu mezinárodní spolupráce s mezinárodními partnery, kteří se řídí svými 21/79

22 národními termíny stanovenými jejich ŘO, byly povoleny individuální výjimky s posunutím termínu. Hodnocení a schvalování smluv DPA a TCA Proces hodnocení DPA a TCA měl odlišný charakter od hodnocení žádostí o poskytnutí dotace pro Akci 1. V případě Akce 1 bylo cílem vybrat nejlepší žádosti podle dosažených bodů. V případě hodnocení DPA a TCA se předpokládalo, že schváleny budou všechny DPA a TCA, pouze kromě případu, že předkladatel nebude schopen nebo ochoten přepracovat DPA a TCA, nebude možné vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Akci 2 a Akci 3. Proces hodnocení probíhal v několika etapách: formální, věcné, finanční bylo hodnoceno finančními a projektovými manažery NPS (NK EQUAL). V další fázi následovalo hodnocení externími odborníky na danou oblast osloveni byly členové Národních tématických sítí. Tito odborníci hodnotili přidanou hodnotu, inovativnost, věcné zaměření a vazbu DPA a TCA. Celý proces byl pak uzavřen schválením řídícím orgánem na základě předešlých etap hodnocení. Hodnocení DPA a TCA bylo velmi náročné jak věcně, tak časově, protože bylo nutné posoudit dva často rozsáhlé dokumenty. Navíc TCA bylo předkládáno většinou v angličtině a muselo být schváleno všemi příslušnými řídícími orgány zahraničních RP. Přitom po každém zamítnutí TCA bylo nutno TCA nutno přepracovat a znovu hodnotit. Od prvního předložení musel ŘO schválit/zamítnout TCA do 8 týdnů, tak aby hodnotící proces byl ukončen do konce června, což byl termín dohodnutý všemi ŘO a Evropskou komisí s cílem sladit počátek aktivit Akce 2 a 3 na celoevropské úrovni. Za podpory ŘO a NPS se všem příjemcům z České republiky již během dubna 2005 podařilo navázat spolupráci s potencionálními zahraničními partnery. Smlouvy o mezinárodní spolupráci pak byly postupně příjemci a jejich zahraničními partnery zadávány do mezinárodní databáze ETCIM (Equal Transnational Co-operation Internet Module) a to tak, aby mohly být schváleny v případě splnění všech požadavků jejich domácími řídícími orgány. Všechny předložené DPA a TCA byly následně vyhodnoceny, zda skutečně splňují všechny stanovené požadavky. Ve 2. čtvrtletí roku 2005 docházelo k postupnému dokončení hodnotícího procesu. Ve druhé polovině června tak byly příjemcům rozeslány výsledky hodnotícího procesu s případnou výzvou k dopracování předložených smluv. Po ukončení hodnocení mohl ŘO CIP EQUAL příjemcům vystavit Oznámení o schválení DPA a TCA a v souladu s rozpočtovými pravidly ČR vydat rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci Akce 2 a Akce 3. (Vzor Oznámení o schválení DPA a TCA tvoří přílohu č. 14 tohoto dokumentu. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Akci 2 a 3 pak uvádíme v příloze č. 1 této zprávy. Vzor Oznámení o podmínkách realizace pro Akci 2 a 3 pak uvádíme v příloze č. 2.) Proces hodnocení a provádění potřebných úprav smluv byl náročný. V některých případech byly smlouvy předloženy po termínu, některé smlouvy nebyly dostatečně kvalitní a musely být i opakovaně doplňovány a měněny ze strany příjemců. V mnoha 22/79

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Závěrečná zpráva o implementaci CIP EQUAL

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Závěrečná zpráva o implementaci CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Závěrečná zpráva o implementaci CIP EQUAL PROSINEC 2009 Seznam zkratek Zkratka CIP EQUAL ČR DPA ECDB EK ES ESF

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2006

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2006 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2006 květen 2007 Roční implementační zpráva za období od 1. 1. 31. 12. 2006

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Výroční zpráva za období od 1. 1. - 31. 12. 2007

Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Výroční zpráva za období od 1. 1. - 31. 12. 2007 Výroční zpráva za období od 1. 1. 31. 12. 2007 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Operační program Rozvoj lidských zdrojů Výroční zpráva za období od 1. 1. - 31. 12. 2007 Strana 1 (celkem 177) Výroční

Více

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1

evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 evropský sociální fond v ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Pokyny pro žadatele o grant pro Akci 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ISBN 80-86552-96-9 Pokyny pro žadatele o grant pro Akci

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU OPERAČÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc. Asistence Mgr. Jiří Vymazal

Více

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 28. července 2005 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR

Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020. Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Uplatnění CLLD v operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 Brno, 24. února 2014 Ing. Václav Čermák, MPSV ČR Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

Teoreticko-empirická část Analytická část Závěry

Teoreticko-empirická část Analytická část Závěry Obsah Úvod.................................................................. 7 Teoreticko-empirická část O roli lokálních projektů zaměstnanosti, o zaměstnatelnosti vybraných skupin ohrožených nezaměstnaností

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Průvodce fondy Evropské unie

Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Tato publikace byla vydána za podpory Delegace Evropské komise v ČR Průvodce fondy Evropské unie Redakční uzávěrka: duben 2004 Zpracoval: Ministerstvo

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Implementační zpráva za rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Implementační zpráva za rok 2009 Schváleno MV CIP EQUAL procedurou per rollam dne 22. 9. 2010 Seznam zkratek Zkratka

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek pro evaluační projekt Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha hrazený

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE NA LÉTA 2007-2013 Praha květen 2006 2 OBSAH Úvod 7 1. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRUMYSLU A SLUŽEB

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Prosinec 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb.

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. Program Iniciativy Společenství EQUAL Metodický pokyn pro ukončení projektůvčetněvyúčtování dotace dle Vyhlášky Ministerstva financí č. 551/2004 Sb. duben 2008 Metodický pokyn byl vytvořen národní podpůrnou

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 215 Praha, květen 216 Autoři děkují především pracovníkům Úřadu práce ČR za celoroční

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce v Ostravě vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva 30. 11. 2015 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 2 OBSAH Úvod...4 1. Krajská specifika

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL

Program Iniciativy Společenství EQUAL Program Iniciativy Společenství EQUAL Praha, 4. května 2007 OBSAH Seznam zkratek... 6 1. ÚVOD PROGRAMU INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL...9 1.1. Vymezení Iniciativy Společenství EQUAL... 10 1.1.1. Zaměření

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo CZ.4.1.3/2.1.15.3 Unikátní kód žádosti Název žadatele Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Název projektu Další profesní vzdělávání pečovatelek

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Možnosti využití globálních grantů v České republice v programovacím období 2007-2013

Možnosti využití globálních grantů v České republice v programovacím období 2007-2013 Možnosti využití globálních grantů v České republice v programovacím období 2007-2013 Závěrečná zpráva 15/01/2007 Tuto studii zpracovala agentura Greater London Enterprise (GLE) Ltd pro Ministerstvo práce

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Úvodní slovo generálního ředitele Agentury SAPARD... 3 1 Shrnutí... 4 2 Úvod... 5 2.1 CÍLE PROGRAMU SAPARD V ČR A JEHO GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ...

Úvodní slovo generálního ředitele Agentury SAPARD... 3 1 Shrnutí... 4 2 Úvod... 5 2.1 CÍLE PROGRAMU SAPARD V ČR A JEHO GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ... ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROGRAMU SAPARD Č V ČESKÉ REPUBLICE Č OBSAH Úvodní slovo generálního ředitele Agentury SAPARD... 3 1 Shrnutí... 4 2 Úvod... 5 2.1 CÍLE PROGRAMU SAPARD V ČR A JEHO GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ...

Více

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6. PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ 6.1. Řízení Základy implementačního systému pro podporu ze strukturálních fondů v České republice byly položeny usnesením vlády ČR č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Mgr. Jan Blahůšek Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL v roce

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více