Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o."

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Katerina Asouskaya Franchising jako způsob podnikání DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013

2 Franchising jako způsob podnikání Diplomová práce Katerina Asouskaya Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Katedra marketing a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jaroslav Holoubek Praha 2013

3 Prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Franchising jako způsob podnikání jsem vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály jsem uvedl v poznámkách pod čarou a v seznamu literatury. V Praze dne :... Podpis:...

4 Poděkování: Ráda bych poděkovala PhDr. Jaroslavu Holoubkovi za ochotu spolupracovat, za odborné vedení diplomové práce, cenné připomínky k jejímu obsahu i formě a vstřícný přístup během celého procesu.

5 Abstrakt Diplomová práce se zabývá franchisingem jako jednou z možností podnikání. Cílem je pomoci začínajícímu podnikateli lépe se zorientovat a neztratit se ve franchisingovém světě. Vymezit výhody a nevýhody, možnosti financování, dotknout se právnické stránky, určit současné trendy a na jejich základě vypracovat příležitosti. Analyzovat aplikovatelnost konceptů na příkladech vybraných podniků z jednotlivých oblastí a pomocí marketingového průzkumu zjistit vnímání franchisingu společností. Klíčová slova Franchising, podnikání, smlouva, investice, trendy

6 Abstract This thesis deals with franchising as one of the business options. The aim is to help new entrepreneurs in better orientation and not to get lost in the franchise world. Specify advantages and disadvantages, financing options, touch the legitimacy question, to identify current trends and on this basis develop the opportunities. To analyze the applicability of the concepts, showing the examples of selected companies from different areas and using marketing research to determine the perception of franchising companies. Key words Franchising, business, contract, investment trends

7 Úvod. 9 Teoretická část Úvod do franchisingu Důvody spolupráce Možnosti spolupráce Definice franchisingu Pojmy franchisingu Druhy franchisingu Pro a proti Výhody ze strany franchisora Nevýhody ze strany franchisora Výhody ze strany franchisanta Nevýhody ze strany franchisanta Přínosy pro společnost a riziková místa Pohled do minulosti Franchising ve světě Světové franchisingové instituce Franchising v USA Franchising v ČR České franchisingové instituce Rozvoj franchisingu v ČR.. 32 Analytická část Možnosti financování Franchisingová smlouva Obsah franchisingové smlouvy Druhy franchisingových smluv Právnická a finanční stránka Zákony a předpisy Multi jednotky Teritoriální kritérium Investice, royalty, čas Porovnání odvětví 43

8 9.1. Auto Trendy, fakta a příležitosti idry Obchodní služby (B2B) Trendy, fakta a příležitosti ProfiCV Čistící služby Trendy, fakta, příležitosti áSec Gastronomie Trendy, fakta, příležitosti Potrefená Husa Zdraví a krása Trendy, fakta a příležitosti Contours Hodnocení marketingového průzkumu (dotazníkové šetření) 64 Návrhová část. 69 Závěr.. 74 Seznam zdrojů 75 Seznam grafů, tabulek a obárzků. 77 Přílohy. 78

9 Úvod Uprostřed této práce stojí pojem franchising, je to její srdce, pohánějící všechny myšlenky, s tím spojené, dopředu. Budeme se bavit o jedné z nejefektivnějších forem podnikání, s ohledem na dnešní podmínky globalizace, se kterými se nepopereme, ale poslušně je přijmeme. Naším předpokladem bude úspěšnost a účinnost franchisingu, jako metody vstupu na trh, převaha kladných stránek nad zápornými, aplikovatelnost franchisingu do libovolného produktu/služby z každého konzumního odvětví. Chtěla bych říct, že se nebavíme o profesionálech, pracujících v úzkém oboru, jakož jsou právníci, lékaře, profesoři, také účetní a stavebníci. Ale neřeknu to, protože uvidíte sami, jak široké je spektrum možností franchisingu. A pokud nemá někdo zájem o převedení své práce do franchisingové roviny, nevadí vždycky je možnost zvolit si odlišný od Vašeho povolání franchisingový koncept, jako dodatečný výdělek. Proto práce je především určena potenciálním zájemcům, uvažujícím o vstupu na trh právě prostřednictvím pořízení si franchisingové licence, kteří si nejsou jistí, zda do toho jít nebo ne, a jak na to. Každý rozumný člověk se pochybuje, je to v pořádku, proto práce udává stručný přehled náležitostí, s franchisingem spojených. Ten kdo drží práci v rukou, bude veden od její teoretické části, přes analytickou, k návrhové, poslední poradí, jak odpovědět na otázku položenou na začátku, zda do franchisingu vstupovat nebo ne. Teoretická část začíná zkoumáním důvodů a možností spolupráce, protože právě spolupráce je podstatou franchisingu, jako jedné z jejích forem. Uvádí přesnou definici franchisingu podle světové franchisingové organizace, abychom si byli jistí, že pokud přijedeme do Austrálie čí Nikaragua, a řekneme franchising, všichni si porozumíme správně. Pro zdokonalení pochopení je uveden slovník franchisingových pojmů, kam patří franchisový balík, master-franchisa atd. Následuje dělení franchisingu podle druhů, spor za a proti pokračuje pohledem do minulosti. Zajímá nás, kdy a jak došlo ke vzniku tohoto inovačního způsobu podnikání, kde to bylo, stálo se to schválně, nebo náhodou? Bez historie není současnost, bez současnosti není budoucnost, nechybí časová osa i u nás, hovoříme o franchisingu ve světě a přesouváme se do ČR. Nezapomeneme i na franchisingové organizace, bez kterých je jeho rozvoj a existenci jen těžce představitelný. 9

10 V analytické části se pojďme podívat na více praktické otázky, především nás bude zajímat finanční a právnická stránka a samozřejmě náležitosti franchisingové smlouvy. Zaměříme se na zvláštnosti úskalí každého odvětví, které budeme analyzovat v průběhu celé analytické části podrobněji. Zvolila jsem 7 nejpopulárnějších oblasti podnikání, mezi nimiž: auto, obchodní služby, čištění, gastronomie, zdraví a krása, reality a retail. Po obecném srovnání vstupních investic, měsíčních royalty poplatků a doby platnosti smlouvy, po uvedení faktů, zjistíme následovně v bližším rozboru, jaké jsou současné trendy každého jmenovaného odvětví zvlášť. Zjištěné informace udávají směr pokračování v hledání příležitostí vstupu na trh, kde je nezbytné vědět reálnou investici, výše odváděných poplatků franchisorovi a dobu návratnosti investice. Tyto aspekty budou probrané na ukázce již existujících franchisingových konceptů na českém trhu. Práce bezpochybně přibližuje pochopení fungování franchisingu nejen zájemcům o podnikání, ale také široké veřejnosti, která si ráda své vědomí o franchisingu zvyší. V souvislosti s cílem práce stanovím na začátku hypotézy, které na jejím konci bud ověřím nebo vyvrátím. K vypracování mi pomůže dotazníkové šetření, které je jednou z možných metodologií marketingového průzkumu. Moje vyjádření k hypotézám bude situováno v desáté hodnotící kapitole. Budu předpokládat, že společnost není dostatečně informovaná v oblasti franchisingu, že hlavními charakteristikami tohoto druhu podnikání jsou masovost, jistota a výnosnost. Dále nehledě na to, že skutečnou jedničkou na franchisingovém trhu je značka Subway, předpokládám, že většina lidí jako první asociaci jmenuje McDonald s. Předpokládám, že při zkoumání spotřebitelského chování se ukáže, že rozhodujícími kritérii při výběru produktu/služby jsou kvalita a cena, a také že je očekáváno, že franchisingový produkt má být kvalitnější, a občas i dražší. Předpokládám každou oblast vhodnou pro podnikání formou franchisingu a za hlavní výhody předpokládám nízkou riskantnost, rychlý vstup na trh a jednodušší přístup k půjčkám. Za primární nevýhodu povinnost odvádět poplatky franchisorovi. Za hlavní dopady franchisingu na společnost tvorby monopolu a přispívání ekonomickému rozvoji. budu považovat nebezpečí 10

11 Teoretická část 1. Úvod do franchisingu 1.1. Důvody spolupráce Vždycky je dobré mít možnost výběru. Podle R. Kiyosakího 1 v každé společnosti existují 4 úrovně čerpání důchodu. Do 1. typu patří zaměstnanci - pracují pro někoho jiného, do 2. lidi, kteří pracují pro sebe, do 3. majitele byznysu, a nakonec 4. špičkový typ investoři. Přeskočíme první dvě kategorie a chvíli zůstaneme u byznysmenů, či jinak řečeno, podnikatelů. Podnikatel není nikdy sám, přitom ale může podnikat samostatně, to znamená, přesto, že je v určité míře vždycky závislý na svém okolí (které tvoří dodavatelé, odběratelé, banky, vláda, ekonomická situace ve světě atd.), je nezávislý na nikom jiném ve svých rozhodnutích a odpovědnostech. Proto také nemusí ani svůj zisk s nikým jiným rozdělovat. Na druhou stranu, partnerský vztah s sebou přináší hodně pozitivních momentů, hlavně v dnešních podmínkách globalizace. Co o tom říká J. Veber: Za této situace docházejí podnikatelské subjekty k strategickému rozhodnutí vzdát se jisté míry své autonomie ve prospěch udržení si či upevnění konkurenční pozice. 2 Pokud se jednou podnikateli začne zdát, že slábne a potřebuje pomoci (chce zesílit); nebo neslábne, ale stagnuje, nemá se kam dále rozvíjet, proto potřebuje svoji činnost expandovat; nebo pořád roste, a cítí, že by mohl mít ještě 10 krát více pro každý z těch případů jsou vymyšlené nejrůznorodější formy spolupráce. Pojďme se na ně podívat blíže a zase se obrátíme na J. Vebera a J. Srpovou. 3 Aliance jsou spojenectví, zaměřená většinou na poměrně stejně silné podniky za předpokladu trvalejší spolupráce. Využívají se zejména při rozšiřování trhů do nových geografických regionů, pro rozšiřování hlavních podnikatelských aktivit. Spojenectví jsou 1 Kiyosaki, R.; Lechterová S. Cashflow kvadrant. Praha: Pragma, s. ISBN Veber J; Srpová J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované a rozšiřené vzdání. Praha: Grada, s. ISBN Veber J; Srpová J. a kol. ve své publikaci (2008, 276 s.) 11

12 založená na společném užitku a doprovázeny dohodami, licenčními smlouvami, rozdělením si sfér vlivu. Není vyloučené majetkové propojení, nákup a výměna akcií. Fúze a akvizice patří k pevným spojenectvím, to znamená, že se jedná v první řadě o právní spojení firem stávajících či vytvoření nových společných firem. Fúzí rozumíme přeměnu společnosti formou sloučení nebo splynutí firem. Při sloučení nastupuje zrušení firem bez likvidace, jmění je převedeno na nově vzniklou firmu. Akvizice pak je formou společnosti, u které celé jmění zanikající firmy přechází na jinou společnost. Společný podnik (joint ventures) je přímo založení nového podniku několika podnikatelskými subjekty za účelem dosažení společných cílů. Domlouvají se způsoby řízení, kontroly atd Možnosti spolupráce Při výběru toho či jiného způsobu spolupráce je nezbytné uvědomovat si zvláštnosti každého z jednotlivých druhů a nejdříve zjistit, který typ je nejvíce vhodný, protože každý má své cíle, vize, výhody a omezení. 4 Spolupráce prostřednictvím dodavatelských sítí. Cílem je odmítnutí neefektivních druhů činnosti. Neskrývá v sobě ani zavedení nových produktů, ani teritoriální expanzi. Spolupráce na základě schopností. Není to samé co partnerství na základě schopností. Partnerství je nákup externí služby za účelem jejího využití. Spolupráce je nákup znalostí za účelem vytváření vlastních schopností. Zvyšuje efektivitu již existujících forem činnosti firmy. Spolupráce na základě nabídky. Rozšiřuje tržní hranice firmy. Zaměřuje se na vytváření celkem nového produktu, který jedna firma bez pomocí druhé není schopná vytvořit. Občas následuje otázka, kdo bude patent na nový produkt vlastnit, kterou je třeba vyřešit. Může se taky stát, že každá firma najde svůj způsob další podpory produktu, odlišné od druhé, protože samotná jejich specializace je od začátku jiná a k žádné konfrontaci zájmů nemusí dojít. Konkurenční spolupráce. Nejobsáhlejší druh spolupráce. Je založená na využití a překonání tržní moci. Často v sobě skrývá každou z výše uvedených typů spolupráce a 4 Strategická spolupráce jako efektivní alternativa M&A. Dostupný z 12

13 také rozšiřuje přístup k dodavatelům, odběratelům, neutralizuje výrobce substitutů a potencionální konkurenty. Je zřejmé, že škála možností spolupráce je opravdu široká a dohody mezi podnikateli a obchodníky existují již od samého momentu vzniku tržních vztahů. Bezpochybně ale takový druh spolupráce, jako franchising, tehdy znám nebyl. Není moc znám ani dnes. Dokonce nejde franchisingový systém zařadit pod žádný systém, upravený obchodním zákoníkem. 5 Přesto se dnes považuje za jednu z nejefektivnějších forem spolupráce. Dozvědět se, zda tomu opravdu tak je či není, je cílem této práce. Jdeme na to Definice franchisingu Franchising, jako efektivní forma spolupráce se široce používá ve všech zemích s dobře rozvinutou tržní ekonomikou. Vše geniální je jednoduché. Sám o sobě je smysl franchisingu hodně jednoduchý. Jde o předání práv jednou firmou (franchisora) na využití své tržní značky, jména, jiné firmě (franchisantu), za určitých podmínek. Tohle je teorie. V životě je to ale tak, že franchisor nejen předává své jméno a produkt, ale zpravidla také dává možnost využít celý již zavedený a vybudovaný byznys-systém. Do toho, ve své řadě spadá reklamní politika, vývoj prodeje výrobku, jeho prosazování na trh a různé technologie vedení byznysu. Úspěch ale nikdy není zadarmo. Celá ta atraktivita vychází z přítomnosti bezpochybných výhod pro obě strany vztahu. Pro menší podniky to znamená stabilní výdělečný byznys, pro tu známou společnost možnost rozšířit a zpevnit svou pozici na trhu. Podrobněji výhody a nevýhody probereme v následující kapitole. Dá se říci, že právě díky tomu je franchising tolik oblíben v Evropě a samozřejmě v Americe. Dnes jen v USA a Kanadě funguje přes firem-franchisorů (cca z těchto firem patří USA), kterým náleží představenstev-franchisantů, fungujících na všech světových kontinentech, následuje Francie a Japonsko. 6 5 Řezničková, M. Franchising. Podnikání pod cizím jménem. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Franchising efektivní forma spolupráce. Dostupné z 13

14 Je dobré si uvést také odbornou definici pojmu. Je jich samozřejmě více, pojďme se podívat, co o tom říká Evropská federace franchisingu. Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto právo franchisanty opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy (ochrannou známku, servisní známku, jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví, též know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém) v rámci a po dobu trvání písemné franchisingové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora. 7 Pojmu know-how je třeba věnovat zvláštní pozornost. Dá se říci, že je to právě ta čistota diamantu, za kterou přeplácíme. Vysvětlím, proč. Know-how je soubor nepatentovaných praktických znalostí, vycházejících z franchisorem získaných a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované. Utajené je takové know-how, které není všeobecně známé nebo snadno přístupné, není limitováno v úzkém smyslu, že by každá část know-how byla úplně neznámá nebo nedosažitelná. Podstatné know-how obsahuje informace, které jsou nepostradatelné k užití, prodeji zboží nebo služeb franchisantem, zvlášť pro prezentaci zboží k prodeji, zpracování zboží, metody jednání se zákazníky, administrace a finanční management. Know-how musí mít schopnost zdokonalit konkurenční pozici franchisanta na trhu, zvláště zlepšením franchisantovy výkonnosti nebo pomoci při vstupu na nový trh. 7 European Franchise Federation: European Code of Ethics for Franchising. Dostupný z thhp://www.efffranchise.com/codeofethics0.html 14

15 Identifikovatelné znamená, že know-how musí být popsáno vyčerpávajícím způsobem tak, aby bylo v souladu s předchozími dvěma kritérii utajenosti a podstatnosti, popis může být součástí franchisingové smlouvy anebo odděleně v jiné formě. 8 Je zajímavé, pokud není know-how patentováno, jakým způsobem je prakticky knowhow chráněno? Možná proto je svět plný napodobovaných produktů, nebo je to protože se tomu nedá bránit? Ve skutečnosti je to tak, že každá země má svou legislativu a často se říká, jak již bylo uvedeno, že know-how patentováno není. Ujasníme si následující věc. V souvislosti s mezinárodní legislativou, si podnik, který si přeje monopolně využívat nějaký způsob výroby nebo technologické řešení, může vybrat ze dvou možností ochrany, a to patent nebo obchodní tajemství. V čem je rozdíl? Cíle jsou sice stejné zabránit přístupu k využití inovace konkurentům a získat tak výhodu monopolního využití. Ale metody ochrany se výrazně liší. Patentování vlastně data otevírá a tím, že je ta ochrana autorem předplacená, je podpořena ze strany zákonodární. To znamená v první řadě právo bránit jiným osobám ve využití tohoto řešení bez souhlasu držitele patentu, za hrozbou soudního trestu. Obchodní tajemství znamená ochranu pomocí tajemství. Data nejsou zveřejněna, ale pokud dojde k jejich zveřejnění, žádná možnost zabránění jejích šíření neexistuje. Takže práva na použití know-how fungují do té doby, dokud jsou řešení tajná. Často se používá dvojitá metoda, ty základní technologické parametry jsou chráněné patentem, zbytek detailů se pak udržuje v obchodním tajemství. Ve vysoce technologické ekonomice, například, know-how tvoří větší část aktiv. V dnešní době je zvykem použití komplexní ochrany inovace: autor získává patent (většinou balík patentů), ke kterému je pak přiložen balík know-how. Takový postup pojišťuje autory od nesankciovaného použití inovací v zemích, v nichž se patentovaná ochrana nepoužívá, a také od krádeže vynálezů státem. 8 Viz. publikace European Franchise Federation 15

16 1.4. Pojmy franchisingu Občas je používán rovnocenný termín franšízíng nebo frančízing, já v této práci používám termín franchising a dále uvádím nezbytné pojmy, podle České asociace franchisingu. 9 Franchisa - licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet Franchisor - franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy Franchisant - franchisový příjemce, nabyvatel franchisy Franchisová smlouva - dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem Franchisový balík - souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu Franchisové poplatky - platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby Franchisová síť - obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály Master-franchising - franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku Master-franchisa - franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území) Master-franchisor - vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí Master-franchisant - tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem Master-franchisová smlouva - (master - hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty 9 Česká asociace franchisingu. Slovník ČAS. Je dostupné z 16

17 1.5. Druhy franchisingu 10 Lze na franchisingový vztah pohlížet z různých stran. Počínaje klasifikací subjektů, do vztahu vstupujících, až po členění podle exkluzivity výrobků. Podle osob vstupních stran: - mezi fyzickými osobami - mezi právnickými osobami - smíšený Podle teritorie: - mezinárodní - národní Podle předmětu: - distribuční (prodej) - průmyslový (výroba) - servisní (služby) - velkoobchodní Podle vztahu ke třetím osobám: - jednoduchý (franchisant nemá právo poskytovat informaci o franchisingovém systému třetím osobám, nemá právo provádět master-franchising) - master-franchising (franchisant má právo provádět subfranchising poskytovat franchising dalším osobám, podle předem stanovených pravidel) Podle exkluzivity výrobku: - minifranchising (pouze pro výlučné výrobky, je vytvořen speciální franchisingový sortiment, reklamní podklady, předem určené ceny, vypracovaný exkluzivní design prodejny) - běžný sortiment Podle úrovně 10 Řezníčková, M.: Franchising - podnikání pod cizím jménem, str

18 - jednostupňový (všichni franchisanti jsou na stejné úrovni) - vícestupňový 2. Pro a proti Výhody ze strany franchisora - Poplatky. Vstupní poplatek za získání franchisantem licence k podnikání a dále pravidelné průběžné poplatky (royality). - Expanze značky na trh za minimální náklady. Často rozšíření sítě poboček vlastními silami je nejen psychicky, fyzicky, ale hlavně finančně velmi náročné. - Zajištění nejlépe vhodného umístění prodejny franchisantem. Bereme v úvahu jeho daleko lepší informovanost, v případě nacházení pobočky v jiném městě nebo jiné zemi, přijímatel franchisy jednoznačně disponuje potřebnými kontakty na zařízení nezbytných věcí, aby mohl provést kvalitní a účinnou práci. - Možnost rozhodování o účelném rozmístění poboček. To znamená správně určit jejich vzájemnou vzdálenost a vyhnout se tak konkurenci mezi nimi. - Výnosy z rozsahu. Nebo, jinak řečeno, získání slev a jiných výhod za nákupy ve velkém množství. - Zajištění odbytu zboží. Franchisant nesmí odebírat zboží od třetí osoby. Proto jde buď o nakoupené, nebo vyrobené zboží, redukuje to zásoby. - Společná reklama a propagace. Prezentace jednoho franchisanta společnosti automaticky znamená prezentaci všech ostatních. Multiplikace. - Absence nutnosti neustálého řízení a kontroly. Franchisingová pobočka je samostatná, a jediné momenty hlubokých zásahů, jsou začátky a jiné krizové momenty, kterých je minimum, pokud franchisor vše dělá správně podle manuálu. - Rychlost expanze. 100 franchis, nebo 100 vlastních poboček. Je tam cítit ten rozdíl? 2.2. Nevýhody ze strany franchisora - Nebezpečí vytváření si konkurenta. Je důležité, aby smlouva obsahovala stanovení o závazku franchisanta, aby neprovozoval podobné činnosti po dobu několika let po 11 VOJÍK V.: Vybrané kapitoly za managementu malých a středních podniků I. Praha: Oeconomia, 2. vydání, s. ISBN

19 uzavření smlouvy, většinou je to 3 nebo 5. Případ porušení smlouvy je chráněn vysokou pokutou. - Nebezpečí nátlaku ze strany franchisora, tykající se otázky prodeje výrobků externích dodavatelů, nebo odběru surovin od jiných dodavatelů. Podobné momenty musí být přesně probrané ve franchisingové smlouvě, s ohledem na množství, časové omezení atd. - Omezená přípustnost ke způsobu podnikání franchisanta, protože je samostatný nezávislý podnikatel. - Nebezpečí zvolení nevhodných franchisantů. Jednou z nejhorších variant skončení takové spolupráce bývá soudní řízení Výhody ze strany franchisanta 12 - Minimalizace rizika při zahájení podnikání, rychlý vstup na trh. - Získávání vyzkoušené a efektivně fungující marketingové koncepce. - Již vybudována důvěra v podvědomí zákazníka. - Školící a vzdělávací programy a tréninky. - Slevy na zboží za nákup ve velkém, zajištěné dodání zboží, a to včetně toho nejlepšího, vyzkoušeného sortimentu. - Předem určené ceny. Však občas má franchisant možnost s cenou hýbat. - Průzkumem trhu se zabývá franchisor. - Snadnější získávání úvěru, jistější pohled ze strany banky díky silnému jménu. - Podpora ze strany franchisora ve vedení účetnictví a jiné poradenské služby Nevýhody ze strany franchisanta 13 - Povinnost hradit poplatky franchisorovi. Jedná se o licenční poplatek a další pravidelné částky z obratu. Možné příspěvky na marketing. - Kvůli tomu je kapitálová návratnost zpomalená. - Omezená samostatnost podnikatele, kontrola ze strany franchisora a absence volby, sortimentu zboží, výběru dodavatelů, vzhledu prodejny atd. 12 Purvin, R.: The franchise fraud: how to protect yourself before and after you invest. New York: John Wiley and Sons, Inc., s. ISBN Hesková, M. a kol.: Kooperace. Praha: Profess Consulting s.r.o ISBN

20 - Striktní dodržování ustanovení franchisingové smlouvy, i když je to někdy nevýhodné. - Závislost na úspěchu franchisora. Riziko poškození image celého řetězce Přínosy pro společnost a riziková místa Zajímá nás především makroekonomické hledisko, ze kterého přínos franchisingu spočívá v podpoře rozvoje a růstu počtu malých a středních firem. Je to vrstva, pro ekonomiku důležitá, také z pohledu vytváření nových pracovních pozic. Stoupá konkurence, což je dobré, protože konkurence je zárukou zlepšení kvality, a to produkce a také úrovně služeb. Zákazník prostřednictvím franchisingu získává již vyzkoušený kvalitní produkt. Funguje tady vzácný psychologický aspekt. Proč si myslíte, že zákazník se stále vrací do McDonald s? Kvůli chuti, protože je pořád stejná, a to v každé restauraci po celém světě. To znamená spokojenost zákazníka, uspokojení jeho potřeb a očekávání. Co se týče rizika, tím největším je monopolizace trhu a používání dumpingových cen (ceny pod úrovní výrobních nákladů) z důvodu vytlačení konkurence. Nesmíme zapomínat také na to, že každý, kdo si zvolil, že půjde cestou franchisingu, přišel o možnost vytvořit něco unikátního, něco svého a vyhnout se tak globalizačnímu efektu ničení rozmanitosti a výjimečnosti kultur. 20

21 3. Pohled do minulosti 14 Oxfordský anglický slovník r uvádí, že franchising jsou přidělená v r biskupům práva a svobody královskou korunou. Ve skutečnosti má franchising své kořeny ještě ve středověku, kdy britští králové nadělovali baronům práva vybírat daně v určitých územích, směnou za různé služby. Svobodným lidem bylo povoleno prodávat své zboží na městských veletrzích za určitý doplatek. Co se týče tržní praxe, v Londýnském City v 17. st. byl zavedený systém tržních svazů, částečně připomínající současný systém franchisingu. Na začátku 19. st., byl zase v Británii zavedený systém takzvaných sloučených domů. Jeho podstatou bylo poskytnutí vládou tržního práva prodeje alkoholických nápojů pouze vlastníkům zájezdných hospod, za speciální licenci. Zároveň většina majitelů neměla dost prostředků na to dát své vlastnění do pořádku, ani zaplatit licenci. Tuto situaci nemohly využít pivovary, které poskytovaly vlastníkům zájezdných hospod půjčky, nebo pronajímaly majetek. Trh odbytu piva a jiných alkoholických nápojů byl takhle zabezpečen. Rozvoj právě komerčního systému franchisingu je spojen s USA, kde byl v r poprvé ve světě využit společností Singer Sewing Machine Company, zabývající se průmyslovým a odbytovým systémem šicích strojů. Situace byla taková, že si ženy v domácnosti nerady kupovaly nové mechanické přístroje, zároveň vytváření vlastní sítě prodejců bylo finanční náročné, obzvlášť v rámci USA. Jako východisko z této situace, se vlastník Zinger rozhodl, že bude prodávat právo na prodej a servis šicích strojů na určitém území nezávislým prodejcům. Je zajímavé, že ti poslední kupovali stroj za $60, ale prodávali za $125. Tyto první franchisy vlastně tvořily fungující dohody o distribuování s dodatečnou povinností franchisanta zabezpečující servis strojů. Nápad se ukázal být natolik geniální, že ho začala používat i jiná hospodářská odvětví. V r některá města začala poskytovat franšízy převozníkům a také na provozování kanalizačního systému a využití vody, plynu a později elektřiny. 14 Dějiny franchisingu. Dostupné z: 21

22 Sice do konce 19 st. tento systém fungovat přestal, hodně lidí díky němu zbohatlo, a progresivní podnikatelé vzali do úvahy další způsob zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím prudkého rozšíření odbytového trhu. V letech firmy, zabývající se zpracováním ropy a také automobilky rozvíjí své obchodní sítě prostřednictvím poskytnutí práv na prodej produkci konkrétního výrobce. Mladá americká firma General Motors patří k jedné z prvních společností, která organizovala prodej parních motorů a aut pomocí systému nezávislých dealerů. Každý z dealerů měl vymezené území, garantované pravidelné dodání zboží a ochranu od cizích firem. Dealer ve své řadě musel vkládat do podnikání vlastní zdroje, protože prodej konkurenční produkce byl pro ně zakázán. Mimo toho měl za úkol zabezpečovat vysokou úroveň servisu a udržovat reputaci společnosti. Dneska má General Motors dealerů, rozmístěných na celém území USA. Přibližně ve stejné době vstoupily na trh světově známé franchisingové sítě společností, vyrábějících nealkoholické nápoje, které pijeme dodnes, a to Coca-Cola, Pepsi, 7Up. Tak vynálezce tajné látky John S. Pemberton, dá se říci, zveřejnil vlastní knowhow a posunul svůj výrobek o kousek dál. Podstata práce daného systému spočívá v částečném předání nezávislé firmě práv na patentovaný koncentrát nebo sirup spolu s právem na produkci nápoje a jeho následovného prodeje na určitém území pod tržní značkou franchisora. Od roku 1920 koncepce vedení franchisingového podnikání skončila u vztahu velkoobchodní prodejce maloobchodní prodejce. Velkoobchodní prodejce samozřejmě poskytoval svým klientům mnohonásobné slevy, dovoloval používat značku své společnosti a přitom být nezávislý. V Británii a Evropě fungovala sít DE SPAR, založená v Nizozemsku v r.1932 a známá pro nás jako SPAR. Cílem takových nabídek je pomoci nezávislému prodejci, aby byl schopen tvořit konkurenci maloobchodním sítím a zachovávat přitom autonomii malého podniku. Šířilo se cestování, rostl automobilový průmysl. Od r po ekonomické krizi v USA, společnosti, zabývající se zpracováním ropy, začaly provozovat své čerpací stanice na základě franchisingu. Tím, že pronajímaly benzinové pumpy, nejen dostávaly rentu od franchisantů, ale taky měly možnost rozšíření image společnosti. Franchisantovi bylo 22

23 umožněno, aby cenu určoval sám, podle regionu. Jako výsledek značně vzrostla úroveň prodeje a s tím i příjmy. Po 2. světové válce prudce stoupla porodnost vojáci se vrátili domů. Vzrostla poptávka po zboží a službách, a v tuto chvíli nastal franchisingový boom. Franchising se ukázal být dokonalým modelem pro pohostinství a hlavně rychlé občerstvení. U posledního se nejvíce prosadil Baskin-Robbins, specialista na zmrzlinu. Dnes má přes 7000 obchodů v 50 zemích světa mimo USA, ale žádný v Evropě. V r si Irvin Robbins, dříve pracující na mléčné farmě, otevřel vlastní kavárnu, chtěl ale vytvořit něco zvláštního, a tak začal nabízet více druhů zmrzliny, minimálně 31, další zajímavostí se staliy unikátní malé lžičky. Podnikání doprovázel velký úspěch a Irvinovi se objevil partner, bratranec Berton Baskin. V r fungovalo již 6 kaváren, ale co se zdálo být divné celkové příjmy klesly. Bratři si zapřemýšleli nad důvodem, proč, a byl to moment, kdy přesná myšlenka franchisingu byla zformulována. Každá kavárna měla mít vlastního majitele, který by si přál a také měl možnost se svým podnikem zabývat. V případě jediného vedení možnost kontroly a účinnost managementu jsou pochybné. Již v r fungovalo přes 40 kaváren Baskin-Robbins v USA. Majitel každé takové kavárny dostává 100% zisku svého podniku. Jediné, co je potřeba vést byznys podle pravidel firmy. Konec padesátých, začátek šedesátých let, začíná být franchising jednou z nejpopulárnějších forem vedení malého a středního byznysu. Dneska ho potkáváme v nejrůznějších oborech: stravování, pohostinství, péče o domácnost, lékárny, automobilové služby, zábavný průmysl, poradenské firmy atd. 15 Není možné bavit se o franchisingu a nevzpomenout na McDonald s. Jeho zakladatelem byl Ray Kroc, záznam r.1955 v obchodním rejstříku zněl: McDonald`s System, Inc. Deset let předtím, ještě jako agent prodávající mléčné mixéry, navštívil restauraci, vedenou bratři McDonaldy, situovanou v San-Bernardino, západním USA. Místo, aby pokračoval svoji cestou, zůstal v restauraci na celý den a sledoval. Klientů bylo tolik, že Ray tím byl znepokojený. Úspěch podniku ho nadchl. Za pár týdnů se obrátil na majitele s prosbou o poskytnutí licence na právo otevření stejné restaurace a začal se 15 Vlastní firma: Franchising. Praha: PROFIT system franchise services - FranchisingINFO, 2012, číslo 1 dubenčerven. ISSN

24 zabývat prodejem konceptu systému organizace tohoto byznysu. V r všechna práva na společnost již patřila Rayovi. Jako výsledek celosvětová sít restaurací, jednička do r. 2010, s číslem prodejen, přesahujícím Jak je vidět, úspěch často není o geniálním produktu. Ale o umění ho prodat, o omáčce okolo. 4. Franchising ve světě 4.1. Světové franchisingové instituce Roky jsou označované úspěchem pro franchisingový rozvoj. Je potřeba říci, že nebylo vše dokonalé, a skandály, s tím spojené, na nějakou dobu rozvoj myšlenky franchisingu zkompromitovaly. Důvodem byl vznik podvodníků, vytvářely se franchisingové společnosti, za účelem rychlého výdělku a pak zmizely. Druhým důvodem je jednoduše vznik neschopných firem, které rychle krachovaly a znehodnocovaly tak i ty dceřiné společnosti. S cílem zabezpečení oprávněných franchisingových vztahů, byly založené Mezinárodní Franchisingová Organizace (International Franchising Assosiation IFA, r.1960) a Evropská Franchisingová Federace (European Franchise Federation EFF, r.1972). Počet sdružených v IFA franšísorů přesahuje U ní Obr.1 - IFA v nabídce najdete katalog, udávající informace o možnostech otevření nových franšíz, a to jakých, za jakých podmínek atd., zabezpečuje celkovou podporu a zázemí pro nové zájemce a stálé klienty. Zdroj: Obr.2 - EFF Zdroj: EFF - je orgán, sjednocující národní franchisové svazy, působící v rámci celé Evropy. Prioritním cílem EFF je propagace franchisingu veřejnosti, vysvětlení jeho konceptu a přesvědčení o jeho ekonomické efektivitě. Mají vlastní etický kodex. Ochraňuje zájmy svých členů a vždy má aktuální informace o legislativních novinkách a probíhajících změnách, co se týče především legislativy EU. 24

25 4.2. Franchising v USA Spojené státy jsou skutečně místem zrození franchisingu, proto uvedeme některá data, podle kterých budeme moci soudit, jak prudký byl jeho rozvoj a jakých poměrů dosáhl. Podle společnosti US Census Bureau, a jejího průzkumu, vztahujícímu se k r. 2007, 10,5% podniků, to znamená 453 tis. z 4,3 milionů, fungovali na základě franchisingu. 17% z celkových tržeb, což činí 1,3 z 7,7 bilionu dolarů, je výkon franchisingu. 10% je podíl na celkových mzdách. 13% pracovníků zaměstnaných ve franchisingových sítích. Stravování a ubytování se stále drží na přední pozici s tržním podílem 43,4%. Následuje 27,6% z maloobchodu, podnikání v oblasti realit 6,5%. 16 Někomu se to může zdát divné, ale pojďme se podívat na dnešní Top 10 světových franchisingových značek, rok Proč divné? Protože prvních 9 patří právě USA. Obr.3 Top 10 světových franchisingových značek Zdroj: Než se seznámíme s každou značkou blíže, je třeba říci, že přístup k popisu každé z nich je většinou odlišný, proto úhel pohledu na každou jednotlivou značku poskytuje možnost vytvořit si povědomí o možných aspektech uvažování o jejich konceptech. 16 Reynolds, John: Economic Census 2007 Franchise Statistics, IFA. Dostupné z:

26 1). Subway - je síť franchisingоvých restaurací rychléhо оbčerstvení, zalоžená v roce 1965 v americkém městě Bridgeport. Oficiální název podniku, poskytujícího franchisu je Doctor s Associates, Inc. Základní myšlenka restaurace je eat fresh, vystupuje na trhu jako čerstvá alternativa rychlého občerstvení. V hlavní nabídce mají sendviče různých druhů s možností volby libovolné masové náplně a saláty. 17 Obr.4 - Subway Zdroj: Obr.5-7 Eleven Zdroj: 2). 7 Eleven - provozovatel největší sítě malých prodejen. Je to americká společnost, která je dceřinou společností Seven-Eleven japonské Japan Co, Ltd, ta je zase vlastněna japonskou Seven & I Holdings Co. 7-Eleven patří taky několik tržních značek produktů. Mimo «Slurpee» (částečně mražené nealkoholické nápoje ovocný sníh ) a «Big Gulp» (nealkoholické nápoje ve velkých sklenicích, objem 590 ml až 1,8 litrů, společnost vlastní několik značek a pouhých originálních nápadů, včetně videopůjčoven «Film Quik», nacházejících se přímo v obchodě, palivová společnost «Citgo» byla vyprodána kousek po kousku, v roce 2006, a síť prodejen autodílů «Chief autodíly», které se obvykle nacházejí v blízkosti 7-Eleven obchodů. 18 3). McDonald s - společnоst provоzující jeden z největších Obr.6 - McDonald s světоvých řetězců rychlého občerstvení. McDonald's Corporation získává příjem jako investor do nemovitostí, poskytovatel licence restaurací a jako provozovatel restaurací. Přibližně 15% restaurací je vlastněno a provozováno Corporation McDonald's přímo. Zbytek je Zdroj: 17 Informace z oficiálních stránek Subway. Dostupné z: 18 Informace z oficiálních stránek 7 Eleven. Dostupné z: 26

27 provozován prostřednictvím různých franšízových dohod a joint venture. Podle Fast Food Nation Erica Schlosser (2001), téměř jeden z osmi pracovníků v USA byl na nějakou dobu zaměstnán McDonald s. Obchodní model McDonald's Corporation je mírně odlišný od většiny ostatních fast-food řetězů. Jako věc politiky, McDonald s nečiní přímý prodej potravin nebo materiálů pro franchisy, namísto toho organizuje dodávky potravin a materiálů do restaurací prostřednictvím schválených třetích logistických subjektů. McDonald's může také vybírat nájemné, protože většina franchisantů jsou u něj v podnájmu. 19 Proto, pokud si myslíte, že byznys McDonald's jsou hamburgery, je to chyba. Jejích byznys je nemovitost. 4). KFC - americký řetězec restaurací, specializující se na kuřecí pokrmy. Rok založení Od roku 1997 síť vlastní velký restaurační podnik Yum! Brands, který také vlastní značky jako Pizza Hut a Taco Bell. KFC především prodává smažené kuřecí kousky a jejích variace, například kuřecí sendviče a zábaly, saláty a přílohy, jako jsou hranolky a zelný salát, dezerty a nealkoholické nápoje, často dodávané PepsiCo. Harland Sanders ( ), lépe známý jako plukovník Sanders je zakladatelem sítě. Jeho obraz se stal důležitou součástí reklamní kampaně KFC. Nikdy ale nebyl důstojník. Plukovník - je čestný titul, přidělovaný každoročně guvernérem státu za významné úspěchy ve společenském životě. V roce 1935 dostal Sanders čestný "Řád Kentucky plukovníků", se slovy "za jeho přínos k rozvoji silničního stravování." 20 5). Burger King - je globální řetězec restaurací rychlého občerstvení s hamburgery. Založená v roce Během příštích padesáti let společnost změnila majitele čtyřikrát, s třetím setem majitelů, partnerství TPG Capital, Bain Capital a Goldman Sachs Capital Partners, které veřejně přijali vedení v roce Na konci roku 2010, 3G Capital získala majoritní podíl ve společnosti BK s účastí v hodnotě 3,26 bilionů dolarů. 95% restaurací funguje na základě franchisy. Jako veřejná společnost, odvozuje BK své příjmy z několika zdrojů, včetně pronájmu nemovitostí a prodeje prostřednictvím restaurací společnosti; však podstatná část jeho příjmů je závislá na franšízových poplatkách Informace z oficiálních stránek McDonald s. Dostupné z: 20 Informace z oficiálních stránek KFC. Dostupné z: 21 Informace z oficiálních stránek BK. Dostupné z: thhp://www.bk.com 27

28 6). Pizza Hut - Pizza Hut je americký řetězec restaurací, který Obr.7 - Pizza Hut nabízí různé styly pizzy spolu s přílohami, včetně salátů, těstovin, Buffalo Wings, tyčinky a česnekové bagety. Je dceřinou společností Yum! Brands, Inc, největší světové restaurační společnosti. Pizza Hut je rozdělena do několika různých formátů restaurace, původní family-style, obchodní formát, a smíšený - místa, která nabízejí jídla s sebou, dodávky a možnost večeře. Mnoho z Pizza Hut původně většího formátu Zdroj: thhp://www.catawbapioneer.com nabízí oběd formou bufetu, s "all-you-can-eat" menu: pizza, salát, tyčinky a speciální těstoviny. Jsou rozvinuté další koncepty, Pizza Hut "Bistro" a "Red Roofs", které zase nabízí širší menu, fast food - "Pizza Hut Express" a "The Hut". Vintage "Red Roof" lze nalézt v celých Spojených státech, a docela málo jich je ve Velké Británii a Austrálii a Mexiku. 22 7). Wyndham Hotel Group (Wyndham Hotels and Resorts) - je skupina řetězců hotelů a resortů, nacházejících se hlavně ve Spojených státech a Kanadě, ale také v Mexiku a Karibiku. Rok založení 1981, zakladatel - president společnosti Trammel Crow Company. Wyndham Garden Hotely jsou menší nemovitosti, většinou nabízející kompletní služby. Nacházejí se v předměstských místech nebo u letiště. 23 Obr.8 - Hertz Zdroj: thhp://www.thetorquereport.com 8). Hertz (The Hertz Corporation nebo Hertz Rent a Car) americká společnost, zabývající se půjčováním aut. Společnost byla založena v roce 1918 Williamem Jacobsem, který zahájil půjčování aut v Chicagu s tuctem automobilů. V roce 1923 prodal společnost Johnu Hertzovi, prezidentu Yellow Cab a Yellow Truck and Coach Manufacturing Company, který ji pak přejmenoval na Hertz Drive-Ur Self-systém. Následně společnost změnila několik vlastníků, včetně General Motors, 22 Informace z oficiálních stránek Pizza Hut. Dostupné z: 23 Informace z oficiálních stránek WHG. Dostupné z: 28

29 RCA, a United Airlines. Flotila Hertz se skládá většinou z GM produktů (Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun, Holden, Isuzu, Jie Fang, Opel, Vauxhall a Wuling). 24 9). Ace Hardware corporation- retail. Společnost byla založena v roce 1924 malou chicagskou skupinou vlastníků obchodů technického zabezpečení. Ace změnil maloobchodní formát tím, že dovolil jednotlivým obchodům nákup zboží ve velkém, to jim ušetřilo peníze, díky nakupování za nejnižší možnou cenu. Toto partnerství umožnilo dokonce i menší obchody účinně konkurovat na retail aréně i za přítomnosti větších obchodů na svém trhu. Obchody Ace nabízejí širokou škálu hardware a zafixuj-a-nahraď výrobků. Mezi jejich produkty patří kategorie: trávník a zahrada, domácnost, instalatérství, auto, vytápění a chlazení, nástroje, venkovní bydlení, barvy, elektřina a technické zabezpečení ). InterContinental Hotel Group je britská nadnárodní hotelová společnost. Patří sem takové značky jako: InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Staybridge Suites, Candlewood Suites. Podnik vznikl v roce 2003, po separaci společnosti Six Continents Plc. Ale vznik IHG lze sledovat už od roku 1777, kdy William Bass založil pivovar v Burton-on-Trent. Jsou 3 způsoby provozování byznysu, buď v soukromém vlastnictví, řízením vlastními zdroji (dosazování manažerů) nebo franchising Franchising v ČR 5.1. Rozvoj franchisingu v ČR Pokud si dovolíme srovnání rozvoje franchisingu celosvětově a franchisingu v České republice, dá se říci, že v ČR je to pouhý novorozenec. Důvodem je samozřejmě stagnace ekonomiky za doby panování komunismu a hodně pomalý přechod ke kapitalismu v roce Ale již následující rok se začaly objevovat první franchisové podniky, i když vzhledem k tomu, že byly opravdu úplně první, nebylo to jednoduché. A to nejen ze stránky subjektivně-vnitřní, ale v první řadě i z té vnější. Žádné zkušenosti, žádné poradce, podporující organizace, výzkumy, semináře, ani informační zdroje, ze kterých by se dálo něco přečíst. Proto většina podnikatelů 24 Informace z oficiálních stránek Hertz. Dostupné z: 25 Informace z oficiálních stránek AHC. Dostupné z: 26 Informace z oficiálních stránek IHG. Dostupné z: 29

30 ani nevěděla, že takový systém vůbec existuje. Je jasné, že další největší problém přicházel s otázkou financování. Mimo obrovských na dnešní poměr úrokových sazeb, celkově bankovní systém inovační podnikatelské projekty moc nevítal, a cesta vstříc se nezdála být ochotná. Ani z právní stránky úprava vznikajících vztahů nebyla dotknutá, jednoduše potřeba kooperace byla cítit. Založení České asociace franchisingu (r. 1993) situaci rozhodně zlepšilo. Pomalu franchising pronikal do podvědomí veřejnosti a šířil se ve sféře své působnosti, bojoval o lepší podmínky pro sebe. K prvním z českých franchis patří například OBI, Yves Rocher a samozřejmě McDonald s. Opravdový nárůst franchisingu se ale dá spojit se začátkem XXI století, kdy se ČR stává mezinárodním hráčem. Svědčí o tom především vstup do Evropské unie v roce 2004, prudký ekonomický růst, inflační recese. Provádí se franchisingové konference, první proběhla v roce 2002 pod názvem Franchising Forum 2002 a zahájila tak hezkou tradici pravidelných pořádání podobných akcí. Nebude překvapením, pokud řekneme, že lidi ale vždycky zajímají čísla, proto existují statistiky, které je dobré pro přehlednost a uspokojení zvědavosti občas zveřejňovat. Právě tím se zabývá asociace franchisingu, první z podobných zveřejněných údajů se objevily v roce Veletrhy, průzkumy, dotazníky to všechno se stalo činností ČAF. Dalším velkým krokem byl vstup na tuzemský trh poradenské firmy PROFIT. Z mezinárodního pohledu, by nás také zajímalo, v jaké míře je franchisingový systém adoptován fungování na světové aréně, a odpověď zní, že je to čím dál tím lepší. Konkrétněji, logickým vznikem Evropské Unie, nejen že spadly hranice a systém dodání je teď mnohem pohodlnější, ale absenci cel i mnohem jednodušší. Daňové systémy států se snaží brát ohled na možnosti zájmu spolupráci se zahraničními sousedy a být tak co nejvíc homogenní. Realitou 27 je číslo 41 tolik českých franchisingových systémů působí v zahraničí (údaje roku 2012). Slovensko je na 1. místě s počtem 36 franchisingových firem z České republiky. Pokud by nás zajímal poměr tuzemských a zahraničních franchisových podniků v ČR, je to přibližně 60:40, rok od roku se situace poměrně mění. Celkové množství franchisingových společností na rok 2012 bylo 198. V porovnání s předchozími lety počet podobných podniků pořád rostoucí, stejně jako podíl původně českých franchis, který v roce 2012 činil o 30% více 27 Report o franchisovém trhu. Dostupné z: 30

31 než v r a skládal se z celkového počtu 119 tuzemských podniků. Co se týče zahraničních franchis, většina z nich pochází z Německa, Itálie a USA. Nejvíce obsazený v České republice, stejně jako i ve světě, je segment služeb, jehož podíl na celkovém počtu franchis činí 62%. Celkem je to 124 konceptů, nejvíce rozvinuté jsou bezpochybně potravinářské služby, s celkovým počtem 28 systémů, na druhém místě jsou realitní kanceláře (25 systémů) se svým prudkým vzrůstem o 25% v porovnání s rokem minulým. Konkurence je obrovská, ale lákavé jsou nízké investice a dost velké výdělky. Krása a fitness zaujaly 3. pozici s počtem 19. Ostatní služby zahrnují vzdělávání, bankovní a finanční služby, kosmetické služby atd., tvoří zbývajících 52%. Graf 1 Podíl franchis českého původu, oblast služby (2012) Gastro Reality Krása a fitness Ostatní Zdroj: vlastní tvorba, na zákl. údajů dostupných z 2012/ Report o franchisovém trhu 2012 * Na oblast obchodu připadá 76 konceptů, 25 obuv a oděvy (u podniků tohoto profilu jsou vysoké investice a často i nepříznivý nárůst zásob), 18 potravinářství a zbytek náleží ostatním podnikům (bydlení a stavba, dětské potřeby, sportovní potřeby, kosmetika a zdraví atd.) Během roku 2012 na tuzemský trh vstoupilo celkem 19 nových franchisingových konceptů. Na 24. místě světového žebříčku je česká firma Baťa, s nejhojnějším počtem poboček ve Spojených státech. 31

32 5.2. České franchisingové instituce Obr.9 - ČAF Česká asociace franchisingu je neziskovou organizací, fungující na území ČR, její vznik se vztahuje k roku Existence této organizace je založená na myšlence podpory a rozvoje franchisingu na území republiky, zaostání zájmů poskytovatelů Zdroj: franchis, usilování o upřesnění legislativních podmínek pro tento způsob podnikání. Informace je dnes nejvzácnějším zbožím, proto čím větší jsou možnosti její výměny, tím bohatší jsme. Proto dveře ČAF jsou otevřené nejen pro franchisory, ale také pro všechny, kdo jsou nějakým způsobem s fungováním franchisingu spojeni (právníci, finanční poradci atd). Pořádání seminářů, školení a veletrhů je jednou z hlavních činností asociace ve prospěch franchisingu. ČAF je členem Evropské franchisové federace, a tak spolu se svým prezidentem Janem Gondou (Naturhouse) reprezentuje Česko na mezinárodní aréně. Asociace sdružuje nejen velké internacionální podniky, ale také mladé tuzemské společnosti, teprve začínající na bázi franchisingu pracovat. Obr.10 - členy ČAF Je zajímavé se podívat, kdo všichni pod ČAF zatím spadají. Viz. obrázek 10. Zdroj: Neméně zajímavá jsou i témata, probíraná na seminářích. Pojďme se podívat na přehled přednáškového kurzu za účasti Rakouských hostů, pořádaného v rámci franchisingové školy. 32

33 Přednášky jsou rozdělené do 8 bloků, probíhají během celého roku 2013 a cena takového kurzu pro firmu činí 51000,- kč. FAIRPLAY FRANCHISING (Waltraud Martius, Rakousko) 4. lekce 9 pravidel pro partnerský úspěch ve franchisingu 1. Kdo chce krávu dojit, musí ji krmit 2. Tvorba hodnoty vychází z toho, že si ceníme hodnoty 3. Úspěch vyžaduje partnerské řízení 4. Franchising je emocionální domov 5. Potenciál měkkých faktorů je silnější, než si myslíte 6. Úspěch a růst nesou s sebou také rizika 7. Systémové vedení a myšlení v sítích přináší pokrok 8. Každý úspěch má pravidla 9. Důslednost je důležitější než síla Je vidět, že témata nejsou standardní, jsou unikátní, inovační, přínosem je nový způsob myšlení a to důležité je, že jsou lidé, věnující své síly, kreativitu a čas konkrétní činnosti, cílem které je posunout franchising o krok dál. Obr.11 - ČIF Český institut pro franchising krédem této instituce je Poznat, pochopit, použít. Snaží se šířit podvědomí společnosti o franchisingu, informují zájemce o aktualitách, pořádají vzdělávací semináře a kurzy. Zabývají se taky publikační a vědeckou činností a také poradenstvím, jak lze franchising efektivněji použít. Zdroj: 33

34 Analytická část Ve analytické části bych se ráda zaměřila na praktickou stránku fungování franchisingu. Pro objektivní posuzování z hlediska zájemce o vstup do franchisingové sítě, je dobré mít přehled o ostrých a hladkých úhlech v prostorech podnikání v každé jednotlivé otevřené oblasti. Proto budeme nahlížet na právní a finanční stránku s ohledem na zvláštnosti, patřící k 7. různým odvětvím, a to: auto, obchodní služby, čištění, gastronomie, zdraví a krása, reality a retail. Otázky, náležící k obsahu smlouvy a možnostem financování rozdělovat není potřeba, jsou tam většinou stejné zásady ve všech tržních konceptech, proto jsou data sloučené ve formě podání. K ověření obecných informací uvedeme konkrétní příklady, tykající se ukázek podniků již zavedených a úspěšně fungujících na území České republiky, po jednom z každého odvětví. 6. Možnosti financování Některé z možností financování franchisingu již byly v této práci zohledněné, teď ty poznatky shrneme a doplníme o několik dalších. První z možností je financování pomocí bankovního úvěru. V očích banky vystupuje franchisant jako velká osoba, která má za zády silného franchisora, se známým jménem a vyzkoušeným fungujícím systémem. Proto se nemusí banka bát, a v nevědomí přemýšlet, rozhodovat a analyzovat, zda nabízený podnikový plán bude úspěšný či nikoliv, a nemusí tak podstupovat riziku. Taková situace je platná i v případě, že podnikatel ja úplným nováčkem na trhu, franchisa mu umožnuje být hned o několik kroků dál. Pro celkový přehled objemu poskytnutých záloh banky v roce 2012, uvedeme následující diagram. Týká se půjček malým a středním firmám, mezi které jsou i franchisy. Obr.12 Zdroj: 34

35 Další mozností je leasing, o němž jsme už mluvili. Je to druh finančních služeb, forma půjčky na pořízení aktivů fyzickou osobou. Doba použití musí být delší jak rok. Ve skutečnosti, poskytovatel leasingu provádí nákup u předem určeného prodejce a pronajímá nakoupený aktivum příjemci leasingu. Teprve v moment poslední splátky se stává aktivum majetkem bývalého příjemce leasingu. Další možností je financování pomocí půjček z privátních zdrojů, dodavatelských úvěrů, prostřednictvím finančních čí dodavatelských partnerů. Pomocí faktoringu. Faktoring je soubor služeb určený pro dodavatelé a odběratelé, jejichž obchodní vztah je založen na posunutí splátek. Na faktoringové operaci se většinou podílí 3 osoby: faktor (faktoringová společnost nebo banka) kupce žádosti, dodavatel zboží (věřitel) a odběratel zboží (dlužník). Hlavní činností faktoringové společnosti je poskytnutí úvěru dodavateli pomocí odkoupení krátkodobého dluhu, který zpravidla nepřesahuje 180 dnů. Mezi faktoringovou společností a dodavatelem se uzavírá smlouva. Vznikem příkazu k zaplacení dodaného zboží, dodavatel vystavuje faktury nebo jiné účtující papíry. Faktoringová společnost provádí diskontování těchto účtů prostřednictvím zaplacení klientovi 60-90% od celkové hodnoty. Teprve po celkovému zaplacení zboží zákazníkem, faktoringová společnost doplácí zbývající částku dodavateli. Smyslem pro faktoringovou společnost je srážení procenta z dodavatele za poskytnutou půjčku a provize za služby. 28 Forfaiting specifická forma kreditování obchodních operací. Způsob nabytí finančním zástupcem (forfaitorem) dluhopisu dlužníku (zákazníka, dovozce) před věřitelem (prodejcem, vývozcem). Důležité tady je, že všechna rizika, spojená z dluhopisem, spadají na forfaitera. Existuje sekundární trh forfaitingových cenných papírů, kde je možnost cenný papír odprodat druhému, třetímu atd. forfaiterovi. Dluh je také dělitelný na menší částky, proto v případě nutné potřeby finančních zdrojů, není problém prodat jen část dluhopisu. Další předností je flexibilní kalendář splátek. U státních programy podpory pro malé a střední podnikatele jsou obvykle lepší podmínky čerpání úvěru, než u jiných finančních institucí. "Polovina objemu poskytnutých záruk za úvěry byla poskytnuta žadatelům podnikajícím v odvětví velkoobchodu a maloobchodu včetně oprav a údržby motorových vozidel. Do konce 28 Běloglazová G.N. Peníze. Půjčka. Banky. Moskva: Vysoké vzdělání, s. ISBN

36 roku 2012 jim tak byly zaručeny úvěry v celkové hodnotě 1,06 miliardy korun," sdělil ředitel sekce fondů EU Petr Očko. Mezi další významné příjemce patří podnikatelé působící ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, a také v sekcích "Ubytování, stravování a pohostinství", "Doprava a skladování" a "Informační a komunikační činnosti". 29 U čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU existuje časová překážka, a určitá nejistota, zda prostředky budou vůbec přístupné, protože výběrové řízení se provádí v rámci soutěže a tak dlouhou dobu není jasné, kdo ji vyhraje. Kromě toho, je potřeba vypracovat podrobný podnikatelský plán a pak jen doufat, že bude ten nejlepší. Je možnost zvýšení šance získání prostředků z EU fondů, prostřednictvím využití poradenských služeb, které mají s takového druhu činnostmi zkušenost a jsou připravené se o své znalosti podělit, ale není to zadarmo. Jak je vidět, v podmínkách rozvinuté tržní ekonomiky všechny její subjekty jsou plně schopné spolupracovat ve vzájemném zájmu a ve společný prospěch. 7. Franchisingová smlouva 7.1. Obsah franchisingové smlouvy Podle Zbyňka Loebla a Dany Lokajové, franchisingová smlouva je Licenční smlouva mezi poskytovatelem a nabyvatelem, která není obchodní smlouvou mezi holdingovou společností a její dceřinou společností, ani smlouvou mezi dceřinými společnostmi jediné holdingové společnosti, ani smlouvou mezi samostatným podnikatelem a společností, kterou kontroluje. 30 Jaké požadavky musí smlouva splňovat? Stručný přehled všech nezbytných náležitostí franchisingové smlouvy Vymezení vlastnictví franchisora (to všechno, o co se bude dělit se zájemcem o franchisu: obchodní jméno, know-how atd.) - Vymezení práv franchisanta 29 Oficiální portál pro podnikání a export. MPO zaručilo úvěry pro podnikatele za další dvě miliardy korun. Dostupné z: [ ] 30 Zbyněk Loebl, Dana Lukajová: Franchising - úspěch bez čekání. Praha: Grada, ISBN Mendelsohn, M., Acheson, D.: Franchising moderní forma prodeje. Praha: Management press, s. ISBN

37 - Teritoriální práva (ve skutečnosti je velmi obtížné zabezpečit plné využití určitého území a zabránit tak vstupu konkurenci, dále zabránit okopírování obchodního systému franchisantem po odstoupení od smlouvy, proto ty momenty musí být obsažené ve smlouvě) - Doba uzavření dohody (v zájmu franchisora je co nejdelší termín fungování vztahu, vzhledem alespoň k dohodě o dodávkách; střední doba trvání vztahu je 7 let, minimálně je to většinou 2 roky, maximálně 15, ale skoro vždy je možnost v té smlouvě pokračovat, či naopak, za určitých podmínek, často i pokut, od něj odstoupit) - Oblasti podpory (konkrétní popis činností, ve kterých poskytovatel franchisy má příjemci franchisy napomáhat, a to při zahájení podnikání zaškolení personálu atd., plus služby, poskytované v průběhu podnikání) - Povinnosti franchisanta (jsou zohledněné v příručce pro příjemce franchisy, která popisuje všechny činnosti, očekáváné od franchisanta od momentu založení podniku, přes jeho existenci k zaniknutí, a to například - vedení účetnictví a správy podniku atd.) - Provozní normy fungování franchisanta (vodítkem je zase příručka pro franchisanta, dodržování těchto norem je velmi striktní a kontroluje se franchisorem) - Nákup podniku třetí osobou (je možný, za určitých podmínek, popsaných ve smlouvě, jako třeba minimální cena nesmí být nižší než tržní a také nároky kladené na profil potencionálního kupce; celý smysl podniku je v neustálé maximalizaci tržní hodnoty, proto zájem o prodej byznysu je samozřejmostí, může ho ale odkoupit i franchisor, a to ve svém velkém zájmu a s minimálním rizikem) - Zdědění franchisy v případě úmrtí franchisanta (podpora ze strany franchisora v udržování podniku ve fungujícím stavu a ve všech náležitostí, souvisejících s prodejem podniku nebo předání řízení do rukou dědice, v případě jeho splnění požadavků kladených na každého příjemce franchisy) - Soudní spor v případě nedorozumění (lze použít zavřený typ arbitrážního soudu, kde za soudce je zvolena osoba, vyhovující oběma stranám řízení, je stanoven termín konání, vhodný pro obě strany; výsledkem má být kompromisní dohodnutí) - Odstoupení od smlouvy výpověď (bud v případě porušení smluvních ustanovení jednou ze stran nebo v případě že jedna ze stran chce z nějakého důvodu vztah ukončit; pak ve smlouvě je popsán postup nezbytných kroků; skoro vždycky je zohledněn zákaz 37

38 provozování stejné nebo podobné činnosti bývalým franchisantem po době několika let za účelem nevytváření si konkurence) Může se stát, že franchisingové smlouvy zahrnují body, které jdou napříč s hospodářskou soutěži. Jde o domluvy na výší cen, dodávky zboží pouze franchisorem atd. Proto je nutné nezapomínat na předpisy soutěžního práva a zákony o ochraně hospodářské soutěže, vymezené v obchodním zákoníku. Jsou ale určité výjimky, stanovené Komisi EU, tykající se blokových výjimek na vertikální dohody Druhy franchisingových smluv 32 Jak uvádí ČAF Stejně jako v mnoha dalších evropských zemích chybí i v České republice zákonná úprava franchisingu. Tuto skutečnost však není třeba vnímat negativně, neboť současně nenajdeme ani žádné ustanovení českého právního řádu, jež by franchising jako takový nebo některý z jeho prvků nedovolovalo či zásadním způsobem omezovalo. 33 Proto celá právní úprava vzchází z obchodního a občanského zákoníku. Strany se na smlouvě podílející vystupují jako nezávislé podnikatelé. Ve skutečnosti franchisingová smlouva je pletencem propojených mezi sebou smluv. Mimo vše, co již bylo uvedeno, může franchisingová smlouva obsahovat licenční smlouvu, leasingovou (v případě že příjemce franchisy nemá dost prostředků na zakoupení zařízení, pak musí být uvedený termín a výše splátek) nebo přímo úvěrovou smlouvu (kdy franchisor vystupuje v roli banky, jako poskytovatel úvěru k podnikání). Neméně důležité je dávat si pozor na to, aby všechna smluvní uzavření odpovídali legislativě státu a byli stejně výhodné pro obě strany. Smlouvy podle občanského (zákon č. 40/1964 Sb.) a obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb.) tvoří smlouvy upravené 269 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., jsou to: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Kupní smlouva Smlouva o prodeji podniku Smlouva o nájmu podniku Smlouva o koupi najaté věci Smlouva o úvěru Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví 32 Turnerova, L. Odbrorny průvodce Franšizinkem. Praha: OBI, Skripta VŠE Praha 33 ČAF, Franchising v České republice. Praha: ČAF, s. ISBN:

39 Smlouva o uložení věci Smlouva o skladování Smlouva o dílo Smlouva mandátní Komisionářská smlouva Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva zasílatelská Smlouva o přepravě věci Smlouva o nájmu dopravního prostředku Smlouva o provozu dopravního prostředku Smlouva o zprostředkování Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o tichém společenství Smlouva o otevření akreditivu Smlouva o inkasu Smlouva o bankovním uložení věci Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu Z pojmenovaných smluv je patrné, že skutečně žádná se franchisingu přímo netýká. Vzhledem k této skutečnosti, mají podnikatele také možnost uzavření mezi sebou žádoucích smluv, v žádném zákoníku nezmíněných. Nejdůležitější části je určení předmětů závazků. Smlouvy, uzavřené mezi subjekty mimo území státu, jsou obvykle smlouvy masterfranchisingové (účastníci jsou sub-franchisor a sub-franchisant) a nebo smlouva s area developerom (osoba, zprostředkovatel, působící na vyhledávání vhodného franchisanta v cizím státu). Při uzavření smlouvy takového formátu, je nezbytné se nejdřív seznámit s místními zákony, nebo využít poradenství odborníků. 8. Právnická a finanční stránka Zákony a předpisy Každá oblast podnikání má své podvodní kamene. Zatímco franchisor může být vědom právních a správních předpisů, které obecně upravují jejich jednotlivý systém, v konečném důsledku je to franchisant, který má na starosti ujištění všech náležitostí a úskalí franchisingového podnikání a jejich absolutní kontrolu. 34 Švarc, Z.: Základy obchodního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN

40 Dokonce i pro odvětví, ve kterých žádné odvětvově specifické právní předpisy týkající se vlastnictví a provozování povolení nejsou, existují obecné zákony, jako je zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví, opatření pro ochranu životního prostředí a jiné zákony, které bude nutno dodržovat a podle něj fungovat. Následuje stručný pohled řadu odvětví, pro které existují zvláštní obřady, podle kterých je potřeba se chovat. Uvedeme přehled 7 oblasti podnikání, se kterými budeme pracovat také v následující kapitole: Auto, obchodní služby, čištění, gastronomie, zdraví a krása, reality a retail. Obecně platí, že auto franchisy mají být v souladu s několika zákony, a to včetně zákonu o zachování a obnově zdrojů, zákonu o udržování čisté vody, zákonu o ochraně ovzduší, zákonu o komplexní environmentální odpovědnosti, zákonu o ropném znečištění, o kontrolování toxických látek a jiné podobné státní zákony a předpisy. Pokud jde o gastronomii, k požadavkům patři především zdravotní, hygienické, F&B pokyny, zásady tykající se přípravy pokrmů, likvidaci odpadů, omezení a reklama vztahující se ke kouření, zveřejňování údajů tykajících se nutriční a dietní vlastnosti jídla. Pokud podnik nabízí také alkoholické nápoje, pak se musí dodržovat všechny zákony, tykající se piva a vína, včetně získání všech potřebných licencí a povolení. Pro realitní sféru, zabývající se zprostředkováním, každý stát má své vlastní zákony a předpisy. Jedinec musí být licencován tímto státem jako realitní makléř, než tato osoba začne poskytovat jakýsi služby. Kromě toho, mohou některé státy mít domácí ochranu, domácí záruku, pobytovou služební smlouvu nebo pojistné zákony a předpisy, které musí být dodržovány. Realitní makléřské franchisy musí být rovněž v souladu s pokyny Národní asociace realitních kanceláří, Etickým kodexem, jakož i jiné samostatné etické kodexy, které mohou být vytvořeny poskytovatelem franchisy. Vzhledem k přístupu k cennému osobnímu majetku, obvykle spojenému s čistěním pracovních míst, je nutné věnovat zvláštní pozornost bezpečnostním systémům. Některé čisticí franšízové společnosti vyžadují kontroly podkladů k ověření. Kromě toho, může se stát, že zájemce o franchisu nebude schopen vlastnit potřebné povolení, pokud jsou nebo někdy byli odsouzeni, nebo zaviněni u zločinu, zahrnujícího nepoctivost nebo porušení důvěry nebo jakýchkoliv druhů 40

41 útoků. Kromě toho franchisanty v tomto odvětví nebudou moci zaměstnat někoho, kdo byl takhle odsouzen. Franchisy v oblasti zdraví, krásy a fitness stejně podléhají zvláštnímu nařízení vlády. Osobní vzhled pracovníků (s odkazem na estetiku) musí být licencován. Povolení pro fitness zahrnuje pokyny pro první pomoci a také je potřeba zajistit, aby pracovníci měli patřičné certifikáty. Fitness kluby musí mít také záznamy o steroidech a jiných drogách, vynucované omezení v souvislosti s prodávanými doplňky a musí dodržovat pravidla členství, pokud nějaké existuje. Zákony a předpisy pro maloobchodní povolení jsou stejně rozmanité jako samotné odvětví. Ustanovení pro maloobchodní povolení jsou do značné míry závislé na službách a produktech prodávaných v zařízení. Jak můžeme vidět, zákony a předpisy nejsou jednotné z místa na místo. Před vstupem do franchisingové smlouvy je naléhavě požádat o radu právníka nebo poradce, který je obeznámen se svými státními a místními zákony, jakož i příslušné orgány státní licencí Multi jednotky Některé franšízové společnosti nabízejí více typů jednotek. Hlavním důvodem z pohledu franchisy je to, aby nabízená služba nebo výrobek byli přístupné co největšímu počtu zákazníků, jak je to možné. Povolení mohou mít samostatné lokality, které nabízejí celou řadu služeb a produktů, a zároveň mají menší místa (např. fast food povolení umístěného v čerpací stanici), který nemusí mít celou řadu výrobků nebo služeb, ale plní potřebu / přání v tržním místě. Ve vztahu ke franchisorům, jeden z důvodů, proč alternativní typy zařízení byly vyvinuty, je ekonomika. Tím, že nabízí několik úrovní investic, může franchisor rozšířit své potenciální skupinu zájemců, včetně těch, kteří nemusí mít prostředky na nákup kompletní série, ale teprve na zmenšený model. Příkladem je franchisor vyžadující menší franchizový poplatek za menší území. Vznikající důvod franchisorů přizpůsobovat své franchisové systémy, je nabídka více typů jednotek, která má odpovídat různým demografickým skupinám Teritoriální kritérium Mnohokrát povolení bude uděleno pro provoz v určitém místě, které bude dohodnuty mezi nabyvatelem franchisy a franchisorem. Obecně platí, že výraz "chráněné území" nebo "výhradní území" se vztahují na to, zda další série stejného nebo podobného typu může být provozována 41

42 v určitém okruhu nabyvatele licence podnikání. Často rádius tohoto území je stanovený poskytovatelem franchisy, po zvážení zeměpisu, trhu, obyvatelstva a dalších relevantních faktorů, stejně jako celkové rozvojové strategie poskytovatele franchisy Investice, royalty, čas Jak máme porovnat některé aspekty franchisingových systémů po finanční stránce? Tady uvádím stručný přehled ze 7. oblastí podnikání, o nichž uvažuje potenciální podnikatel při svém rozhodnutí. Je potřeba vědět výše a návratnost investice, měsíčních poplatků (royalty) a také cenu samotné licence. Údaje poskytnuté ke zpracování firmou Franchise Direct. Tab.1 Porovnání franchisových odvětvi, finance fr. licence (tis.) investice (tis.) royalty termín fr. auto $0-55 $ % 5-20 let obch. služby $0-275 $ % let čištění $0-145 $0, % 5-20 let gastronomie $0-80 $ % 5-20 let zdraví a krása $0-70 $ % 5-20 let reality $2-40 $ % 5-10 let retail $ $ % let Zdroj: vlastní zpracování Jak je vidět z uvedené tabulky, každé odvětví má horní a dolní mez výši finančních vkladů, takže každý investor má možnost si rozhodnout, do čeho chce své prostředky vkládat a jaký bude podíl odvodů franchisorovi. Je patrné, že nejdražší franchisingové licence se objevují u retailů, kde je horní mez $ , kterou si dovolí právě 7-eleven. Jinak k průměrným cenám patří $5 000, $25 000, $ Co se tyče výše investic, největší jsou zřejmě u aut, tvoří $ Patří sem zase jedna ze světových jedniček, Hertz. Do nejnižších investic zahrnujeme oblast čištění, což je také zřejmé, se sázkou kolem $500. Pravidelné měsíční splátky franchisorovi. Nejvyšší podíl na zisku činí 20% a vztahuje se k odvětví zdraví a krásy. Do nejnižších pak řádíme obchodní služby a realitní agentury. 42

43 Když se podíváme na dobu, na kterou jsou franchisingové smlouvy uzavřené, je to většinou délka od 5 do 20 let, samozřejmě s možností prodloužení a navazující spolupráci. Pojďme si ověřit na konkrétních příkladech, jak to funguje v realitě. 9. Porovnání odvětví 9.1. Auto Trendy, fakta a příležitosti Fakta Automobilky, jako General Motors, Ford a Chrysler byly jedničkami v několika posledních letech, a to přes zklamání poptávky a prodejních výsledků. I když je pravda, že tyto velké trojky museli snížit náklady a znova vybudovat svou strategii, automobilový průmysl stejně zůstává významným přispěvatelem do hospodářství rozvinutých zemí, a začal se dostávat zpět z těžkých dob, jichž museli v posledních letech čelit. Vysoké ceny ropy v polovině roku 1990 přivedly mnoho spotřebitelů k výměně vysoce palivových automobilů, jako jsou SUV a Hummer, za lehčí a kompaktnější vozy. Tržby dramaticky klesly, jak více a více lidí dávalo přednost menším a úspornějším vozům, obzvlášť japonským, místo vysoce výkonným americkým. Finanční krize v roce 2008 situaci ještě zhoršila, když prodej automobilů klesl a další Velká Trojka potřebovala miliardy dolarů od vládních záchranných fondů. Od roku 2010 automobilový trh přispěl přibližně k 4% HDP Spojených států a zaměstnanával miliony pracovníků. Tržby vzrostly o 11% od roku 2012 a očekává se, že stabilní růst bude v příštích letech udržen. Tyto nedávné události změnili situaci na automobilovém trhu, ale také vytvořili velké množství příležitostí pro začínající podnikatele vydělávat na nedávné transformaci automobilového průmyslu. Trendy Uvedeme několik nových trendů, vzniklých v souvislosti se změnou situace: Energetická auta zaprvé, v důsledku zvýšení cen pohonných hmot a zadruhé, v důsledku zvýšení zájemu o životní prostředí poptávka o energeticky účinnější automobily roste. Navíc, v 43

44 rámci svých záchranných specifikací, musí Velká Trojka rychle uvolnit energeticky účinnější vozidla na trh. Tato rostoucí popularita hybridních a elektrických automobilů bude mít značný vliv na průmysl, a na vytváření nového trhu pro podniky, který bude splňovat požadavky těchto nových forem vozidel. Lidé drží svá auta déle vzhledem k nedávné recesi, spotřebitelé jsou stále těsnější ve svých rozpočtech a šetří na luxusním zboží, které kupují, včetně nových automobilů. Podle výzkumu firmy RL Polk & Co, spotřebitelé se drží svých vozů v průměru během 64 měsíců, což je o 4,5 měsíce více oproti předchozímu roku. Ojetá auta je zajímavé, že nárůst prodeje ojetých vozů je nižší než prodej nových vozů, protože lidé raději kupují novější auto na rozdíl od nákupu použitých. Děje se to nejdříve proto, že existuje pouze omezené množství ojetých vozů, což zvyšuje ceny těchto vozů a vede poptávající k tomu, aby kupovali nová auta. Příležitosti Automobilové opravy - opravy aut jsou vhodné pro všechny majitele bez ohledu na věk nebo typ vozidla. Tyto franchisy nabízejí širokou škálu služeb, které provádí údržbu zvenku a uvnitř vozidel. Autopůjčovny - jsou důležité pro cestující, kteří potřebují se dopravit do svých destinací. Letecká doprava je dnes vysoce populární, proto poptávka po pronájmu aut očekává nárůst. Příslušenství pro automobily - příslušenství pomáhají majitelům zlepšit vzhled a styl jejich vozidel. Růst výdajů na údržbu vozů je přímo úměrný růstu poptávky po auto příslušenství, proto hraje v prospěch franchis tohoto trendu. Kontrola automatických převodovek servis automatických převodovek je důležitý, aby se zabránilo přehřátí aut a spálení převodovek. Existují různé úrovně ochrany těchto franchis, v závislosti na osobních preferencích majitele. Myčky - jsou stále populární, protože lidé drží auta delší dobu a chtějí udržet své vozy v dobrém stavu. Tyto služby mohou zahrnovat služby v plném rozsahu (exteriér), nebo stacionární automatické myčky. Karosérie - barvy, sklo a opravy, pokud je nutné napravit škody, například automobilových kolizí nebo jakéhokoliv opotřebení povrchu vozidla. 44

45 Motocykly - jsou jiné než běžné automobily a vyžadují více specializované služby, které poskytují příležitosti pro lidi, kteří rozumí specifickým potřebám motocyklů a chtějí ukázat své znalosti o nich. Výměna oleje - jsou postupy běžné údržby automobilů, kterých si majitelé musí být vědomi. Průmysl je velmi roztříštěný, 50 největších společnosti ovládají 35% výnosů celého odvětví, které poskytuje dobré vyhlídky na franchisy. Je vidět, že automobilový průmysl zahrnuje nejen samotný prodej automobilových jednotek, ale ve větší míře záleží na věcech okolo. Možností je hodně, a dá se říct, že vzhledem k business to customer typu podnikání, investice pro servisní podnik jsou akceptovatelné i pro začínající podnikatele. Jako ve všech službách, je to většinou o lidech a v tomto případě, o jejich technických znalostech a schopnostech. Teď je na čase uvést příklad, jak to funguje v Česku idry Jak uvádí oficiální firemní stránky - Společnost idry je držitelem exklusivních práv pro Českou a Slovenskou republiku na produkty americké společnosti Freedom International, která vyrábí ekologické přípravky na mytí a voskování vozů bez použití vody. Obr idry Dostupné z: Zvláštností tohoto konceptu je, že nemusí být stacionární. To znamená, že možnosti firmy dovolují pracovníkům cestovat za zákazníkem, což je dneska zřejmě vyhledávané přání. Výjimkou jsou golfová hřiště a parkoviště, kde je potřeba být pořád. Při mytí se používájí patentované přípravky značky Freedom International. Spolupracují např. s Úřadem vlády ČR na mytí a voskování vládních a ministerských limuzín, Českou poštou (celá ČR), DHL (celá ČR), Unicredit bank, se společností E.ON, TICK TACK TAXI a dalšími. Vlastní provozovny jsou umístěny v Praze a Bratislavě. V dalších oblastech Čech, jako jsou středně- a jihočeské kraje, působí franchisové jednotky. Stejně jako v některých Evropských zemích: Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Švýcarsko. Podíváme se, co obsahuje nabídka podpory pro franchisanty, jaká je výše investic atd. 45

46 Podpora pro franchisanty: - know-how - webové stránky - odborná školení, schůzky franchisantů, podpora z centrály - obchodní podpora - unikátní patentované přípravky - výlučné území - možnost prodeje exklusivních přípravků (maloobchod, velkoobchod) - podrobný obchodní manuál, pracovní manuál - smluvně ošetřený vztah jak se zákazníky ze státní správy, tak z nadnárodních korporací po celém území ČR - nejnižší odběrové ceny Investice: tis. Kč (záleží na území) Royalty: 13% (odvodí se každé čtvrtletí) Doba platnosti smlouvy: 3 roky Cena je uvedená pro master-franchisu, která má možnost prodávat mini-franchisy dle svého území za tis. Kč. Webové stránky společnosti (www.idry.cz) obsahují přehledné a stručné informace nejen o balíku služeb, ceně atd., ale také například o litrech vody, ušetřených díky jejich činnosti, počasí a vtipný nápad Komu umýt auto? s odkazem na jméno někoho, kdo má tento den svátek. Další zajímavostí (spíše nepříjemnou), jsou fakta, uvádějící mnohonásobné případy krádeže nápadu exklusivního patentovaného konceptu a nejen to, ale hlavně nekvalitní provedení práce a poškození dobrého jména falešnou činností. Takové věci se bohužel dějí, nemáme ale přístup k informacím, zdá-li byl problém právnicky vyřešen. V čele společnosti stojí pan Petr Šméral, vyhledávající zájemce o franchisu na stále nepokrytých územích republiky, aby byl pracující trh co nejširší. 46

47 9.2. Obchodní služby (B2B) Trendy, fakta a příležitosti Fakta Obchodní 35 služby zahrnují všechny podpůrné služby, které jsou k dispozici pro jiné podniky. Téměř každý podnik může brát sám sebe jako část odvětví podnikatelských služeb, protože obchoduje s jinými firmy, ale pořád existují zřetelné výhody specializace na obchodních službách. Každé podnikání vyžaduje různé služby, které jim pomohou zlepšit jejich výkonnost, což je důvod, proč budou obchodní služby vždy zapotřebí. Navíc, nízké investiční náklady a vysoké využití pracovní síly tvoří velmi stabilní trh. Jako majitel obchodní služby, se nemusíte neustále starat o nějaké transformační produkty, které mohou náhle nahradit službu. Dalším důležitým aspektem je to, že služby nejsou závislé na umístění, takže franchisa může být poskytnutá na kterékoli části země. Pokud se budeme zabývat zvláštnostmi B2B obchodování, je potřeba uvést několik fakt, na které se nesmí zapomínat. Zaprvé, pokud jde o poskytnutí služby, může cena za pronájem stálých zaměstnanců v těchto dnech být vysoká - často příliš vysoká pro malé nebo start-up firmy. Náklady na zdravotní péči a další výhody neustále rostou. Zároveň je počet žalob podaných nespokojenými zaměstnanci rovněž na vzestupu. Časy se mění a v dnešních podmínkách rostoucí konkurence, je důležité si zasloužit jméno. Uznávané jméno může také pomoci franchisoru v obchodním servisu. A samozřejmě, jednotnost a důraz na kvalitu, které charakterizují většinu franchisových organizací, mají silný dojem na jiné obchodní manažery. Trendy Kvantifikace vytvářené hodnoty - podniky chtějí vědět, jak přesně služby, které oni prodávají, skutečně ovlivňují jejích zákazníky. Proto byl vytvořen nový metrický systém, který dokáže 35 The business of doing business. Dostupné z: 47

48 vyměřit rozdíl v hodnotě zisku, přineseného zákazníkem v důsledku spolupráci s tou či jinou firmou. Online zaměření - místo všeobecných marketingových iniciativ, firmy začínají analyzovat chování na internetu říká se tomu také digitální řeč těla jednotlivců, zapojených do B2B průmyslu, ve snaze určit konkrétní kupující, jejíž potřeby se nejlépe hodí do nabízených služeb. Kreativní obsah - do roku 2016 asi 75% společností ve Spojených státech bude chránit svůj obsah, protože se stanou mediálními společnostmi. Stát mediální společností znamená, že obsah, který firma poskytuje, je cenný, konzistentní a neprodejný. Obsah bude v prvních řádkách B2B společností, jakmile oni zjistí, jak správně využít to, co vždycky považovali za duševní vlastnictví, aby přilákali nové zákazníky. Příležitosti Existuje široká škála možností pro podnikání v B2B oblasti franchisingu. Zde je většina potenciálních možnosti: Komerční čištění - tím, že podniky vždy potřebují úklidové služby pro své komerční prostory, komerční čisticí franchisy jsou ve vysoké poptávce. Je možnost řídit tým čističů, kteří budou zabezpečovat čistotu ven a čistit různé komerční budovy, maloobchodní zařízení, školy, hotely atd. Business Consulting výborná příležitost pomoci ostatním podnikům růst, snížit zbytečné náklady a celkově zlepšit výkonnost jejich podnikání. Přitahovat spoustu obchodních klientů je reálné, obzvlášť ti, kteří jsou seznámení s uznávaným jménem franchisové značky. Obchodní školení - všechny podniky by měli zavést systém vzdělávání pro své zaměstnance v oblasti prodeje a managementu, stejně jako IT, kancelářských a dalších obchodních dovedností. Franchisy obchodního školení poskytují služby, které poptávají mnoho společností, zaprvé protože externí pořízená školení mohou být nákladově efektivnějším řešením, než najít někoho, kdo bude provádět výcvik v rámci firmy. Telekomunikace všechny podniky potřebují telekomunikační balíček, který vyhovuje jejich potřebám, včetně telefonních a internetových funkcí. Telekomunikační franchisy pomáhají splnit tyto potřeby a taky zajistit, aby podniky měli pořád výhodné balíčky. 48

49 Marketing aby podnikání rostlo, potřebuje správnou marketingovou strategii a reklamu. Může být obtížné vybudovat správnou marketingovou kampaň bez odborných znalostí v oblasti marketingu. Franchising je zastoupen v řadě segmentů v rámci reklamního průmyslu, především v přímém marketingu a direct mail. HR - firmy mají neustálou potřebu pro dočasné a trvalé personální obsazení. Porovnáním společnosti s nejlepšími potenciálními kandidáty, mohou HR franchisingové společnosti snadno vytvořit velkou klientskou základnu, zajišťující kontinuální podnikání. Účetnictví a finance vypracování daní, účetnictví, finanční poradenství a půjčky podnikům to vše spadá pod záštitu účetnictví a finančních franchis. Tyto podniky jsou stále vyhledávané jako orgán pro firemní a individuální finanční záležitosti. Bezpečnost - komerční prostory jsou v nouzi zabezpečovacích systémů a dalších bezpečnostních opatření, která zajistí podnikatelům klid, v době kdy opustí své podniky v noci. Bezpečnostní franchisy mohou poskytnout ten správný balíček pro jakékoliv podnikání. Počítačové / IT - počítače dnes hrají obrovskou roli ve většině firem. Počítače pořád mají nějakou poruchu a potřebují opravu nebo IT pomoc. Počítačové / IT franchisy jsou budoucností 21. století. Rychlý tisk - výzkum ukazuje, že průměrná společnost utratí mezi 6 a 15% z příjmů na dokumentech a tak franchisy, zabývající se rychlým tiskem, jsou ve skvělé pozici, aby zachytili významný podíl na této činnosti. Kurýr - firmy mají poštovní potřeby, které mohou zahrnovat velké balíčky nebo rychlé dodání. Kurýrní franchisy jsou určeny k uspokojení těchto potřeb tím, že poskytují nezbytné služby pro podniky. Jedním z nových trendů, co se týče segmentu obchodních služeb, je sign-making. Což znamená, vytváření značky. Mít správné znaménko, které visí nad dveřmi nebo bliká v okně, může být rozhodujícím faktorem, zda se nový zákazník rozhodne přijít podívat se na podnikání, či půjde dál. Dříve, sign-making tvořila provincie kvalifikovaných umělců a řemeslníků, kteří dělali všechny práce po ruce. Počítače ale všechno změnili, takže je možné, že asi každý dnes je schopen vyrábět kvalitní značky, musí jen mít k tomu správné vybavení a projít školením. 49

50 ProfiCV Jak uvádí oficiální portál, ProfiCV je revoluční systém online videoprofilů uchazečů o zaměstnání, který umožňuje rychlou a přímou komunikaci zaměstnavatele s uchazečem o zaměstnání. Obr ProfiCV Zdroj: Hlavním úkolem společnosti je usnadnit oboustranné hledání pravého člověka pro vhodné místo a vhodného místa pro správného člověka. ProfiCV pomáhá uchazečům o práci vytvořit video profil, založený na vysoce kvalitním sebe podání, který bude následně zpřístupňován potenciálním zaměstnavatelům. Je zřejmé, že taková inovace je tvořena šetřit čas a peníze, nemusí uchazeč chodit na první kolo pohovoru, protože vše potřebná informace jsou předem podané, s ProfiCV je člověk o krok vpřed. Portál obsahuje upoutávající ukázkové video, různorodé informace pro ty, kteří hledají práci a ty, kteří hledají zaměstnance, dokonce vypracované dotazníky, související s aktualizovanou databázi trhu práce. Tolik k obsahu činnosti, podíváme se na složky podpory pro franchisanta: Obr.12 - obr. provozovny systému ProfiCV Zdroj: - lokální podporu při otevření pobočky v regionu - další tříměsíční podporu centrály pro rychlý a úspěšný start - přístup ke všem propagačním materiálům - školení v nových službách, vzdělávání - kompletní provozní manuály - právo užívat kompletní systém a aplikaci včetně CRM prostředí proficv, know-how a pracovní postupy - soubor marketingových metod Best Practices - operační systém pro řízení a rozvoj vlastní personální pobočky - teoretický a praktický trénink pro provozování pobočky 50

FRANCHISING strategie expanze do regionů

FRANCHISING strategie expanze do regionů FRANCHISING strategie expanze do regionů RNDr. Jaroslav Tamchyna Retail Summit 2007 6. - 7. 2. 2007 Praha Top Hotel centrum pro vzdělávací, popularizační, poradenskou, publikační a vědeckou činnost ve

Více

Metody organizační struktury

Metody organizační struktury Metody organizační struktury Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Private equity & franchising, trendy, možnosti. Praha, Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA M:

Private equity & franchising, trendy, možnosti. Praha, Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA  M: Private equity & franchising, trendy, možnosti Praha, 13.11.2014 Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA www.cvca.cz M: +420 776 342 396 1 Venture Capital/Private Equity Typické znaky CVCA zastupuje VC/PE

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci : Vyhodnocení podnikatelského záměru ve vybraném podniku Autor diplomové práce : Alena

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016 Podnikatelský ekosystém Leonard Walletzký 2016 Komerční inovace INOVACE SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Business angel Joint venture Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice Strategické

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Kritéria třídění: - Počet zaměstnanců (nejpoužívanější) - Velikost obratu - Velikost kapitálu -

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Obchodní metody. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. Obchodní metody doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz Control and Foreign Market Presence Formy přítomnosti na trzích high Licensing Franchising Acquisition/ Wholly-Owned

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Úvodní slovo. Podle odbytu ve 170ti zemích celého světa je společnost Hankook Tire řazena na sedmé místo v globálním žebříčku příjmů z prodeje.

Úvodní slovo. Podle odbytu ve 170ti zemích celého světa je společnost Hankook Tire řazena na sedmé místo v globálním žebříčku příjmů z prodeje. Úvodní slovo Hankook Tire je jedním z největších a nejrychleji se vyvíjejících výrobců pneumatik na světě. Zaměřuje se na výrobu radiálních pneumatik pro osobní auta, malá i velká nákladní auta a autobusy.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: monopol,

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Jak se pozná měkká a tvrdá franchisa?

Jak se pozná měkká a tvrdá franchisa? Jak se pozná měkká a tvrdá franchisa? Připravil: JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. Dne: 12. 11. 2015 Obsah I. Rozlišení tvrdé a měkké franchisy II. III. Současná praxe Trendy do budoucna I. Tvrdá vs. měkká

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech

I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S. Mediální svět v číslech I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Mediální svět v číslech p. Zopakování již známého, ale často zapomínaného Ekonomika se vyvíjí příznivě, roste, ovšem ne v Evropě Fiskální úsporná politika se přenáší

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Lean Startup. Lekce 7: Klíčoví partneři. Vytvořeno z podkladů od: Steve Blank (www.steveblank.com)

Lean Startup. Lekce 7: Klíčoví partneři. Vytvořeno z podkladů od: Steve Blank (www.steveblank.com) Lean Startup Lekce 7: Klíčoví partneři Klíčoví partneři Kdo jsou vaši partneři a dodavatelé potřební pro to, aby podnikatelský model fungoval? Jaké klíčové zdroje vám poskytují? Jaké klíčové aktivity vykonávají?

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Unser Plan. Unser. Náš Plan. plán. Pro Váš úspěch

Unser Plan. Unser. Náš Plan. plán. Pro Váš úspěch Pro Váš úspěch Nabízíme jednoduchou obchodní příležitost Jste nezávislí ale nikdy sami! Co je pro Vás důležité? vedlejší příjem / alternativa k Vašemu povolání dlouhodobý, trvalý příjem být svým šéfem

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s.

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s. FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ CASH REFORM, a.s. 1) O SPOLEČNOSTI CASH REFORM, a.s. Jsme největší nebankovní nezávislá factoringová společnost České republice a na Slovensku. Máme roční obrat 3,6mld. CZK

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více