Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA"

Transkript

1 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení komplexní pojistné ochrany a investování volných finančních prostředků do podílových fondů. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi investičním a kapitálovým životním pojištěním? Investiční životní pojištění je moderní produkt, umožňující dosáhnout vyššího zhodnocení finančních prostředků než u tradičních pojistných produktů. Klient sám rozhoduje o způsobu investování finančních prostředků a tím sám rozhoduje o míře rizika a výnosnosti svých investic: o volba investičních fondů, o možnost investovat do realokačního programu, který chrání před výkyvy na akciových trzích ke konci pojištění, o možnost investovat do garantovaného fondu, který zaručuje růst ceny jednotky ve výši 2,4 % ročně, o možnost změny fondů během pojištění. Hodnota účtu vyplacená při dožití závisí na hospodaření fondů. Při sjednání pojištění si klient volí výši pojistného, pojistnou částku pro případ smrti, variantu pojistného plnění v případě smrti pojištěného a pojistné částky rizikových pojištění. Klient má větší flexibilitu při investování finančních prostředků, během pojištění je možné: o uhradit mimořádné pojistné, o čerpat finanční prostředky, o změnit výši pojistného, o přerušit placení pojistného. V některých případech (podle aktuálního schématu oceňování zdravotních rizik) se nezkoumá zdravotní stav pojištěného. Klient má vysokou flexibilitu při volbě pojistných rizik a jejich změnách během pojištění: o velký výběr rizikových pojištění, o možnost změny pojistné částky pro případ smrti, o možnost změny varianty pojistného plnění v případě smrti pojištěného, o možnost změny rizikových pojištění. Měsíční poplatek za pojištěná rizika (= měsíční srážka z účtu klienta) není konstantní po celou pojistnou dobu, mění se s věkem klienta (neplatí pro úrazové pojištění). Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA je možné kombinovat s hypotečními produkty. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 1

2 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA za běžné pojistné Sazba Obsah pojištění 4 BN Pojištění pro případ dožití nebo smrti spojené s tržními investičními fondy, s realokačními programy a s garantovaným fondem za běžné pojistné s vytvářením pojistné částky pro případ dožití investováním finančních prostředků do tržních fondů nebo garantovaného fondu a se sjednanou pojistnou částkou pro případ smrti. Pro pojistnou smlouvu je veden samostatný účet (dále jen účet pojistníka ), který je tvořen podílovými jednotkami nakoupenými za běžné, příp. za mimořádné pojistné. Z účtu pojistníka jsou hrazeny všechny poplatky a rizika. Pojištění se řídí: Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění osob, Zvláštními pojistnými podmínkami pro investiční životní pojištění PERSPEKTIVA, Zvláštními pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění, Dodatkovými pojistnými podmínkami pro pojištění pro případ vážných onemocnění, Zvláštními pojistnými podmínkami pro doplňková pojištění pro případ pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici a smluvními ujednáními uvedenými v pojistné smlouvě. BONUS Pojistník si v tomto pojištění zvolí BONUS, a to pouze jednu z následujících tří možností: B1: pojištění pro případ smrti následkem úrazu s pojistnou částkou ve výši dvojnásobku ročního pojistného (tj. 24násobku měsíčního pojistného), nebo B2: pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s jednorázovým pojistným plněním ve výši čtyřnásobku ročního pojistného (tj. 48násobku měsíčního pojistného), nebo B3: pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu se zproštěním od placení pojistného po dobu čtyř let. V případě, že pojistník nezvolí žádný bonus, platí automaticky bonus B1. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 2

3 Pojistné plnění - dožití Pojistné plnění - smrt Dožije-li se pojištěný dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, vyplatí mu pojistitel pojistné plnění ve výši aktuální hodnoty účtu pojistníka. Na základě žádosti pojištěného lze jednorázovou výplatu pojistného plnění přeměnit na výplatu důchodu na sjednanou dobu nebo doživotního důchodu, splňuje-li výše důchodu minimální limity stanovené pojistitelem v Přehledu poplatků a parametrů pojištění (dále jen Přehled ). Výše důchodu bude vypočtena s použitím pevné aktuální technické úrokové míry. Zemře-li pojištěný během trvání pojištění, vyplatí pojistitel oprávněné osobě pojistné plnění ve výši a) sjednané pojistné částky pro případ smrti a hodnoty účtu pojistníka (dále jen varianta Součet ), nebo b) sjednané pojistné částky pro případ smrti, nebo hodnoty účtu pojistníka, je-li tato hodnota vyšší než pojistná částka pro případ smrti (dále jen varianta Maximum ), a to podle toho, jaká varianta pojistného plnění je ke dni, v němž pojištěný zemřel, sjednaná. Na základě žádosti oprávněné osoby lze jednorázovou výplatu pojistného plnění přeměnit na výplatu důchodu pro pozůstalé po dobu 10 let, splňuje-li výše důchodu minimální limity stanovené pojistitelem v Přehledu. Pojistné plnění - BONUS B1: Zemře-li pojištěný během trvání pojištění následkem úrazu, vyplatí pojistitel oprávněné osobě kromě plnění z pojištění pro případ smrti také plnění ve výši dvojnásobku ročního pojistného platného ke dni vzniku pojistné události. B2: Stane-li se pojištěný během trvání pojištění následkem úrazu plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, vyplatí mu pojistitel plnění ve výši čtyřnásobku ročního pojistného platného ke dni vzniku pojistné události a pojištění B2 zanikne. B3: Stane-li se pojištěný během trvání pojištění následkem úrazu plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, má pojistník právo na zproštění od placení pojistného za celou pojistnou smlouvu platného ke dni vzniku pojistné události, a to po dobu čtyř let (nejvýše však do konce pojistné doby) ode dne, od něhož zproštění počalo. Pojištěný není během trvání zproštění povinen znovu prokazovat svou plnou invaliditu. Pojistnou událostí pojištění B3 zanikne. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 3

4 Odložení výplaty plnění z investičního životního pojištění Nejdříve 3 měsíce a nejpozději 2 týdny před koncem pojištění může pojištěný požádat pojistitele o odložení výplaty pojistného plnění z titulu dožití. Odložení výplaty pojistného plnění lze provést tehdy, splňuje-li hodnota účtu pojistníka ke sjednanému dni konce pojištění minimální limity stanovené pojistitelem v Přehledu a pojistník k tomuto dni nedluží pojistné. Pojištění pro případ smrti a sjednaná riziková pojištění ke dni konce pojištění zanikají. V době odložení výplaty pojistného plnění je z účtu pojistníka hrazen pouze poplatek za vedení účtu a případné jednorázové poplatky podle Přehledu. V době odložení výplaty pojistného plnění může pojistník žádat pojistitele o přesun hodnoty podílových jednotek mezi jednotlivými fondy a o změnu pevného procenta zhodnocení, je-li sjednán automatický přesun podílových jednotek; nelze již platit mimořádné pojistné, ani prodat část podílových jednotek. Pojištěný (resp. případný dědic) poté může kdykoli požádat pojistitele o výplatu pojistného plnění ve výši aktuální hodnoty účtu pojistníka. Typy fondů Pojistník má právo zvolit si z nabídky fondů pojistitele až čtyři negarantované tržní investiční fondy nebo realokační programy a jeden garantovaný fond. Aktuálně je možno vybírat z těchto fondů a programů: Garantovaný fond s výnosem nejméně 2,4 % ročně, ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond, ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond, ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond, Conseq Active Invest Vyvážené portfolio, Conseq Active Invest Dynamické portfolio, realokační program Conseq Horizont Invest. Realokační program Conseq Horizont Invest Realokační program Conseq Horizont Invest slouží k ochraně investice před výkyvy na akciových trzích, protože se při nákupu podílových jednotek a při správě účtu pojistníka automaticky vybírá fond s příslušným investičním rizikem (dále jen linie ). V jednotlivých liniích realokačního programu postupně klesá zastoupení rizikovějších a potenciálně více výnosných akcií a zároveň dochází k odpovídajícímu nárůstu objemu konzervativnějších instrumentů. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 4

5 Realokační program Conseq Horizont Invest se skládá z jedenácti linií. Je-li doba zbývající do konce pojištění více než 10 let, investuje se část pojistného, která podle alokačního poměru přísluší tomuto realokačnímu programu, do nejrizikovější linie 11. Je-li zbývající doba více než 9 let, ale maximálně 10 let, investuje se příslušná část pojistného do linie 10 a případné podílové jednotky z linie 11 se k výročnímu dni počátku pojištění přesunou do linie 10. Analogicky podle doby zbývající do konce pojištění se postupuje i v následujících letech pojištění, a to podle následující tabulky: Název linie Doba zbývající do konce pojištění Conseq Horizont Invest linie 11 více než 10 let Conseq Horizont Invest linie 10 9 let + 1 den - 10 let Conseq Horizont Invest linie 9 8 let + 1 den - 9 let Conseq Horizont Invest linie 8 7 let + 1 den - 8 let Conseq Horizont Invest linie 7 6 let + 1 den - 7 let Conseq Horizont Invest linie 6 5 let + 1 den - 6 let Conseq Horizont Invest linie 5 4 roky + 1 den - 5 let Conseq Horizont Invest linie 4 3 roky + 1 den - 4 roky Conseq Horizont Invest linie 3 2 roky + 1 den - 3 roky Conseq Horizont Invest linie 2 1 rok + 1 den - 2 roky Conseq Horizont Invest linie 1 1 rok a méně V době odložení výplaty pojistného plnění z titulu dožití jsou všechny podílové jednotky v tomto realokačním programu umístěny vždy v nejkonzervativnější linii 1. Oceňování fondů Pojistitel provede nejméně jedenkrát za týden ocenění jednotlivých tržních fondů, na základě kterého stanoví nákupní a prodejní cenu podílových jednotek. Cena podílové jednotky daného tržního fondu se stanoví jako podíl aktuální hodnoty fondu a počtu podílových jednotek tohoto fondu a představuje prodejní cenu podílové jednotky. (Prodejní) cena podílové jednotky garantovaného fondu se stanovuje denně, a to tak, aby růst ceny podílové jednotky tohoto fondu odpovídal garantované výši uvedené v Přehledu. Prodejní cena je cena, za kterou pojistník podílové jednotky prodává. Nákupní cena je cena, za kterou pojistník podílové jednotky nakupuje. Rozdíl nákupní a prodejní ceny je uveden v Přehledu. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 5

6 Vstupní věk Pojistná doba Počátek pojištění Pojistné částky Minimální vstupní věk pojištěného je 15 let, maximální vstupní věk je 65 let. Minimální pojistná doba je 10 let. Pojištění se sjednává maximálně do věku 75 let. Počátek pojištění je vždy prvního dne měsíce, nejdříve však prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla pojistná smlouva uzavřena. Pojistná částka pro případ smrti se sjednává v rozmezí minimální a maximální pojistné částky. Minimální pojistná částka pro případ smrti je dána v závislosti na vstupním věku pojištěného následující tabulkou: Věk Minimální pojistná částka Kč Kč (jen u změn) Kč Maximální pojistná částka je dána tabulkou v závislosti na vstupním věku pojištěného a výši měsíčního pojistného. Pojistná částka se stanovuje na celé koruny. Pojistné Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání pojistného na příslušný bankovní účet pojistitele. Uhrazené pojistné se použije na nákup podílových jednotek fondů podle platných pojistnětechnických pravidel. Nákup podílových jednotek za běžné pojistné se realizuje za nákupní cenu platnou pro den, kdy bylo pojistné uhrazeno, nejdříve však k počátku pojištění (bylo-li pojistné uhrazeno před počátkem pojištění). Chce-li pojistník zaplatit pojistné na pojistné období, které začíná za více než dva měsíce ode dne předpokládané úhrady pojistného, je povinen písemně požádat pojistitele o povolení. Pokud pojistník tuto povinnost nesplní a pojistné zaplatí bez povolení pojistitele, je pojistitel oprávněn takto zaplacené pojistné pojistníkovi vrátit jako přeplatek pojistného. Měsíční poplatek za všechna pojistná rizika ze základního i rizikových pojištění v prvních 3 letech trvání pojištění může činit maximálně 30 % měsíčního pojistného. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 6

7 V dalších letech pojištění se již tato kontrola neuplatňuje. Zjistí-li však pojistitel při zpracování žádosti pojistníka o změnu pojistné částky, změnu varianty pojistného plnění, změnu pojistného či sjednání rizikového pojištění, že by v následujících 3 letech došlo k vyčerpání účtu pojistníka, pojistitel se s pojistníkem na takové změně nedohodne. Akumulovaný dluh Protože jsou v prvních letech trvání pojištění z účtu pojistníka sráženy vysoké poplatky k umoření počátečních nákladů, může se stát, že účet pojistníka nestačí na úhradu všech poplatků. Pojistitel proto v takovém případě eviduje akumulovaný dluh, který je hrazen v okamžiku dostatečné výše podílových jednotek na účtu pojistníka. Akumulovaný dluh je veden nejvýše do konce pátého roku trvání pojištění. V dalších letech se již akumulovaný dluh netvoří a v případě, že účet pojistníka nestačí na úhradu poplatků, pojištění vyčerpáním hodnoty účtu zanikne. Alokační poměr Při uzavírání pojistné smlouvy stanoví pojistník alokační poměr pro rozdělení běžného pojistného do jednotlivých realokačních programů a do jednotlivých fondů (nikoli však konkrétních linií realokačních programů). Konkrétní linie je při nákupu podílových jednotek zvolena automaticky podle pravidel daného realokačního programu. Během doby placení pojistného má pojistník právo požádat o změnu alokačního poměru pro budoucí pojistné. Změna alokačního poměru je platná ode dne účinnosti dohody o takové změně pojistné smlouvy; tento den je vždy prvním dnem pojistného období. Placení pojistného Běžné pojistné je možno platit ročně (1x za 12 měsíců), pololetně (1x za 6 měsíců), čtvrtletně (1x za 3 měsíce) nebo měsíčně. Sleva ani přirážka za frekvenci placení pojistného se neuplatňuje. Minimální výše ročního pojistného je Kč, maximální výše ročního pojistného není stanovena. Mimořádné pojistné Pojistník může kdykoli během trvání pojištění, nejdříve však v den, kdy mu byla doručena pojistka, zaplatit mimořádné pojistné. Minimální výše platby mimořádného pojistného je Kč. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 7

8 Mimořádné pojistné ve výši do Kč včetně může pojistník zaplatit bez podání žádosti pojistiteli, jde-li o částku vyšší než Kč, musí pojistník před zaplacením pojistného pojistitele písemně požádat. Mimořádné pojistné se platí na speciální bankovní účet, přičemž pojistník si uvedením specifického symbolu platby podle pojistitelem stanovených pravidel zvolí fond nebo realokační program, do kterého chce mimořádné pojistné investovat. Nebude-li u platby uveden žádný platný specifický symbol, bude použit platný alokační poměr. Pro investování mimořádného pojistného není možné zvolit konkrétní linii realokačního programu; linie je zvolena automaticky podle pravidel daného realokačního programu. U mimořádného pojistného, které již bylo investováno, nelze zpětně měnit jeho umístění do jednotlivých fondů. Pojistitel je oprávněn platbu mimořádného pojistného pojistníkovi vrátit, a to bez udání důvodu. Nákup podílových jednotek za mimořádné pojistné se realizuje za nákupní cenu platnou pro den, kdy bylo mimořádné pojistné uhrazeno. Zaplacení mimořádného pojistného zvyšuje investiční složku pojistné smlouvy a nemá vliv na povinnost pojistníka nadále platit běžné pojistné, ani na výši pojistných částek. Způsob platby pojistného Platbu prvního pojistného, následného pojistného a mimořádného pojistného lze provést převodem z bankovního účtu (převodní příkaz, trvalý příkaz, SINK) nebo poštovní poukázkou. Není povoleno, aby obchodní služba inkasovala pojistné v hotovosti, ani placení pojistného na přepážce (platba pokladnou) nebo prostřednictvím SIPO. Je-li sjednáno pojistné období 1 měsíc, nelze pojistné hradit poštovní poukázkou. Posuzování zdravotního stavu pojištěného Platí aktuální schéma oceňování zdravotních rizik pro vznik pojištění osob. Dojde-li během trvání pojištění ke zvýšení pojistného rizika zvýšením pojistných částek, změnou varianty pojistného plnění (je-li zachována pojistná částka pro případ smrti, pak pouze změnou varianty Maximum na variantu Součet) nebo sjednáním rizikového pojištění, platí pro pojištěného stejné aktuální schéma oceňování zdravotních rizik jako pro sjednání pojištění, přihlíží se však k jeho aktuálnímu věku. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 8

9 Totéž platí, je-li ve smlouvě sjednána varianta Maximum a pojistník požaduje, aby prodejem podílových jednotek nebyla případně snížena pojistná částka pro případ smrti. Sazebník poplatků za pojištění pro případ smrti Změny pojistného během trvání pojištění Poplatek za pojištění pro případ smrti je stanoven zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy podle aktuálního věku pojištěného. U varianty Maximum je poplatek závislý i na hodnotě účtu pojistníka. Zatímco zvyšující se věk pojištěného způsobuje zvyšování tohoto poplatku, rostoucí hodnota účtu pojistníka výši poplatku naopak snižuje. Jakmile hodnota účtu pojistníka přesáhne sjednanou pojistnou částku pro případ smrti, je poplatek za pojištění pro případ smrti nulový. Pojistník může kdykoli během trvání pojištění k datu splatnosti běžného pojistného požádat o změnu (tj. zvýšení nebo snížení) výše běžného pojistného. Nová výše běžného pojistného je platná ode dne účinnosti dohody o takové změně pojistné smlouvy; tento den je vždy prvním dnem pojistného období. Změny pojistné částky pro případ smrti během trvání pojištění Pojistník může kdykoli během trvání pojištění k datu splatnosti běžného pojistného požádat o změnu sjednané pojistné částky pro případ smrti v rozmezí stanoveného minima a maxima. V tomto případě se maximální pojistná částka stanovuje v závislosti na aktuálním věku pojištěného a aktuální výši běžného pojistného. Není tedy nutné změnit výši běžného pojistného, mění se však výše měsíčního poplatku. Minimální pojistná částka se také stanovuje v závislosti na aktuálním věku pojištěného. Nová pojistná částka pro případ smrti je platná ode dne účinnosti dohody o takové změně pojistné smlouvy; tento den je vždy prvním dnem pojistného období. Změna varianty pojistného plnění v případě smrti pojištěného Pojistník může kdykoli během trvání pojištění k datu splatnosti běžného pojistného požádat o změnu varianty pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Pojistitel je oprávněn stanovit maximální možnou výši pojistné částky pro případ smrti platnou po změně varianty pojistného plnění, pokud pojištěný neprojde oceňováním zdravotních rizik dle aktuálního schématu. Nová varianta pojistného plnění je platná ode dne účinnosti dohody o takové změně pojistné smlouvy; tento den je vždy prvním dnem pojistného období. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 9

10 Změny rizik během trvání pojištění Pojistník může kdykoli během trvání pojištění k datu splatnosti běžného pojistného požádat o zrušení nebo sjednání rizikových pojištění nebo o změnu pojistných částek u sjednaných rizikových pojištění. Tato změna je platná ode dne účinnosti dohody o takové změně pojistné smlouvy; tento den je vždy prvním dnem pojistného období. Zvolený BONUS během trvání pojištění měnit nelze. Prodej podílových jednotek Ano, trvalo-li pojištění alespoň dva roky a pojistné za tuto dobu bylo uhrazeno a v následujících třech letech po prodeji podílových jednotek by nedošlo k vyčerpání účtu pojistníka, má pojistník právo požádat o prodej části podílových jednotek z účtu pojistníka až do výše kladné hodnoty účtu pojistníka. Bylo-li uhrazeno mimořádné pojistné alespoň ve výši stanovené pojistitelem v Přehledu, nemusí být splněna podmínka trvání pojištění alespoň dva roky a uhrazení pojistného alespoň za dva roky. V žádosti o prodej podílových jednotek pojistiteli pojistník uvede požadovanou výši prodávaných podílových jednotek v Kč. Prodej podílových jednotek se realizuje snížením počtu podílových jednotek z účtu pojistníka. V případě, že jsou podílové jednotky umístěny ve více fondech, bude snížení počtu podílových jednotek realizováno úměrně k hodnotě podílových jednotek v jednotlivých fondech. Pojistníkovi je vyplacena hodnota příslušných podílových jednotek. Účet pojistníka je snížen o poplatek za prodej podílových jednotek dle Přehledu. Minimální výběr z účtu pojistníka je Kč. Je-li v pojistné smlouvě sjednána varianta Maximum, je pojistitel při prodeji podílových jednotek oprávněn snížit pojistnou částku pro případ smrti, maximálně však o hodnotu prodávaných podílových jednotek. To se nestane především tehdy, pokud součet požadovaného výběru a ostatních výběrů za posledních 12 měsíců nepřesáhne mimořádné pojistné zaplacené za posledních 12 měsíců. Případ, že pojistník přestane platit běžné pojistné V případě nezaplacení běžného pojistného se začne realizovat standardní upomínkový režim: je zasílána upomínka s datem, do kdy je nutno pojistné zaplatit, aby nedošlo k zániku pojištění pro neplacení nebo k přechodu pojištění do stavu bez placení pojistného. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 10

11 Stav bez placení pojistného Pojištění přejde do stavu bez placení pojistného, pokud pojistník o tuto změnu požádal nebo nebylo-li pojistné za další pojistné období uhrazeno do lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného, trvalo-li pojištění alespoň tři roky a pojistné za tuto dobu bylo uhrazeno a aktuální hodnota účtu pojistníka snížená o dosud neuhrazené počáteční náklady postačuje alespoň na úhradu poplatků splatných v následujících šesti měsících. Při přechodu do stavu bez placení je účet klienta snížen o dosud neuhrazené počáteční náklady. Všechna riziková pojištění zůstávají v platnosti, pojistník však může požádat o jejich zrušení. U pojištění ve stavu bez placení pojistného se z účtu pojistníka nestrhává poplatek na úhradu počátečních nákladů. U pojištění ve stavu bez placení pojistného lze přijmout mimořádné pojistné, žádat o přesun a prodej podílových jednotek a lze rušit sjednaná riziková pojištění. Jestliže hodnota účtu pojistníka pojištění ve stavu bez placení nestačí na úhradu všech poplatků, pojištění zanikne bez náhrady. Na základě žádosti pojistníka lze obnovit placení běžného pojistného, a to od požadovaného dne, nejdříve však ode dne splatnosti pojistného, která nejblíže následuje po dni, v němž byla žádost pojistníka pojistiteli doručena. Přesun jednotek mezi fondy Automatický přesun jednotek do garantovaného fondu Pojistník může během trvání pojištění požádat o přesun hodnoty podílových jednotek mezi jednotlivými realokačními programy a jednotlivými fondy (nikoli však mezi konkrétními liniemi realokačních programů). Konkrétní linie je zvolena automaticky podle pravidel daného realokačního programu. Pojistník může při uzavření pojistné smlouvy sjednat automatický přesun podílových jednotek z tržních fondů do garantovaného fondu. To mu zajistí uzamčení již jednou dosaženého výnosu tak, že o něj již nebude moci vlivem případného poklesu tržních cen přijít. Automatický přesun podílových jednotek se uskuteční ke dni stanovenému pojistitelem (dále jen vyhodnocovací den ). Pojistník stanoví jedno pevné procento zhodnocení platné pro všechny tržní fondy. Bude-li zhodnocení příslušného tržního fondu od minulého vyhodnocovacího dne do aktuálního vyhodnocovacího dne vyšší než toto procento, přesunou se výnosy z průměrného stavu ve fondu přesahující toto procento automaticky do garantovaného fondu, a to k aktuálnímu vyhodnocovacímu dni. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 11

12 Automatický přesun podílových jednotek se vztahuje i na jednotlivé linie realokačních programů. Výše procenta zhodnocení platného pro všechny tržní fondy může činit 4%, 6%, 8%, nebo 10%, a to podle výběru pojistníka. Pojistník může kdykoli během pojištění požádat o změnu pevného procenta zhodnocení v rámci výše uvedených hodnot nebo požádat o zrušení, resp. zavedení automatického přesunu podílových jednotek. K automatickému přesunu podílových jednotek dojde nejdříve po prvním roce trvání pojištění. Dřívější výplata pojistného plnění Odkupné Byla-li výplata pojistného plnění pro případ dožití sjednána nejdříve v roce, ve kterém se pojištěný dožije 60 let a současně nejdříve až po 60 kalendářních měsících trvání pojištění, může pojistník, je-li zároveň pojištěným, požádat o dřívější výplatu pojistného plnění pro případ dožití. To platí v případě, vznikne-li mu přede dnem sjednaným jako konec pojištění nárok na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění. Výši pojistného plnění poskytnutého před původně sjednaným datem výplaty stanoví pojistitel jako aktuální hodnotu účtu pojistníka sníženou o dosud neuhrazené počáteční náklady a případné dlužné poplatky. Ano, trvalo-li pojištění alespoň dva roky a pojistné za tuto dobu bylo uhrazeno a hodnota účtu pojistníka snížená o dosud neuhrazené počáteční náklady je kladná. Bylo-li uhrazeno mimořádné pojistné alespoň ve výši stanovené pojistitelem v Přehledu, nemusí být splněna podmínka trvání pojištění alespoň dva roky a uhrazení pojistného alespoň za dva roky. Pojistníkovi je vyplacena hodnota jeho účtu snížená o dosud neuhrazené počáteční náklady, případné dlužné poplatky a poplatek za zrušení pojistné smlouvy dle Přehledu. Zproštění od placení pojistného Redukce Ne, právo na zproštění od placení pojistného (kromě případného bonusu B3) není. Zproštění od placení pojistného však lze nahradit sjednáním pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu ve výši ročního pojistného. Ne, redukce se neprovádí. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 12

13 Dynamizace Podíl na zisku Informování klienta Daňové zvýhodnění Příspěvek zaměstnavatele Identifikace účastníků obchodu Riziková pojištění Ne, dynamizace se neprovádí. Podíl na zisku přiznává pojistitel pouze u investic do garantovaného fondu. Podíl na zisku se připisuje na účet pojistníka formou zvýšení počtu podílových jednotek garantovaného fondu. Zisky vyplývající z investic do ostatních tržních fondů se promítnou přímo do ceny podílových jednotek těchto fondů. Jednou ročně k výročnímu dni počátku pojištění je klientovi zaslán dopis s rekapitulací stavu účtu pojistníka a parametrů produktu, s informacemi o připsaných podílech na zisku a o případném automatickém přesunu jednotek do garantovaného fondu. Na žádost klienta lze za poplatek uvedený v Přehledu vystavit mimořádný výpis z účtu. Ano, pokud jsou splněny podmínky ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, je daňově uznatelné pojistníkem zaplacené běžné a mimořádné pojistné za pojištění 4 BN snížené o poplatky za riziková pojištění. Toto pojištění může být sjednáno jako soukromé životní pojištění s příspěvkem hrazeným zaměstnavatelem jen v případě, že bude sjednáno pouze základní pojištění. Má-li pojištění, u něhož platí část pojistného nebo celé pojistné zaměstnavatel pojistníka, splňovat podmínky pro daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění ve smyslu zákona o daních z příjmů i během trvání pojištění, nemůže mít pojistník v pojistné smlouvě po dobu, po kterou zaměstnavatel platí část pojistného nebo celé pojistné, sjednáno žádné z rizikových pojištění. Získatel je povinen při uzavírání pojistné smlouvy vždy provést identifikaci účastníků obchodu (pojistníka a pojištěného). Důvodem je umožnění kdykoli během trvání pojištění zaplatit mimořádné pojistné. K základnímu pojištění lze sjednat tato riziková pojištění: úrazové pojištění osob (24 UP), pojištění pro případ vážných onemocnění (24 OP), pojištění pro případ pracovní neschopnosti (23 PN), pojištění pro případ pobytu v nemocnici (23 HP), pojištění pro případ plné invalidity s výplatou důchodu (24 ID). Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 13

14 M U Ž I - Ž E N Y Maximální pojistná částka pro případ smrti při měsíčním pojistném 100 Kč za sazbu 4 BN věk K(s) věk K(s) Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 14

15 Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni A. vedení účtu Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu 25 Kč B. inkasní poplatek Inkasní poplatek 0 Kč C. Jednorázové poplatky změna výše pojistného změna délky pojistného období změna výše pojistné částky nebo důchodu změna varianty pojistného plnění v případě smrti pojištěného změna alokačního poměru přesun podílových jednotek prodej podílových jednotek pozastavení placení pojistného obnovení placení pojistného storno pojistné smlouvy mimořádné pojistné sjednání rizikového pojištění v průběhu pojištění storno rizikového pojištění sjednání automatického přesunu podílových jednotek v průběhu pojištění změna pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek zrušení automatického přesunu podílových jednotek zaslání výpisu z účtu klienta jedenkrát ročně změna osobních údajů potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely mimořádný výpis z účtu vinkulace 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 0 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 0 Kč 100 Kč 0 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 50 Kč 0 Kč D. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky (prodejní cena je nižší) pro běžné pojistné 3 % nákupní ceny pro mimořádné pojistné 3 % nákupní ceny E. u tržních fondů u garantovaného fondu Roční poplatek za správu fondů 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 15

16 Procenta z (prvního) měsíčního pojistného pro stanovení F. měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok 1 20% 0% 0% 16 57% 57% 0% 2 25% 0% 0% 17 60% 60% 0% 3 30% 0% 0% 18 62% 62% 0% 4 35% 0% 0% 19 65% 65% 0% 5 40% 0% 0% 20 68% 68% 0% 6 45% 0% 0% 21 47% 47% 47% 7 50% 0% 0% 22 49% 49% 49% 8 55% 0% 0% 23 51% 51% 51% 9 60% 0% 0% 24 53% 53% 53% 10 40% 40% 0% 25 55% 55% 55% 11 43% 43% 0% 26 56% 56% 56% 12 46% 46% 0% 27 58% 58% 58% 13 49% 49% 0% 28 60% 60% 60% 14 51% 51% 0% 29 62% 62% 62% 15 54% 54% 0% % 64% 64% Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou. V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn. G. Parametry pojištění Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu platná pro pojistné smlouvy uzavřené od Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění Minimální hodnota účtu pojistníka ke konci pojištění pro umožnění odložení výplaty pojistného plnění Minimální výše běžného pojistného Minimální výše mimořádného pojistného Maximální výše mimořádného pojistného, které není pojistník povinen pojistiteli před zaplacením oznámit Výše pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek Vyhodnocovací den pro automatický přesun podílových jednotek Minimální hodnota podílových jednotek přesouvaná z daného fondu, aby došlo k automatickému přesunu podílových jednotek z tohoto fondu Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění prodeje části podílových jednotek z účtu pojistníka Minimální hodnota prodávaných podílových jednotek Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívější výplaty odkupného 2,4% p.a Kč/rok Kč Kč/rok Kč Kč 4%, 6%, 8% nebo 10% 1. duben 100 Kč Kč Kč Kč Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 16

17 H. aktuální věk muži Měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou ve výši Kč *) poplatek aktuální věk aktuální věk aktuální věk poplatek ženy muži ženy 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0608 3, ,8025 3, ,7383 3, ,0417 4, ,7933 *) Je-li platná varianta Maximum, při výpočtu měsíčního poplatku se za pojistnou částku považuje rozdíl mezi aktuální pojistnou částkou pro případ smrti a aktuální hodnotou účtu pojistníka. Pokud je aktuální hodnota účtu pojistníka vyšší než aktuální pojistná částka pro případ smrti, je měsíční poplatek za pojištění pro případ smrti nulový. Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 17

18 Úrazové pojištění osob Sazba Obsah pojištění 24 UP Pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu s progresivním plněním a smrti následkem úrazu sjednávané v rámci investičního životního pojištění, odstupňované do tří rizikových skupin se standardním rizikem a zvýšeným rizikem úrazu podle vykonávaného zaměstnání, mimopracovní nebo sportovní činnosti. Pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem lze sjednat pouze s pojištěním pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním. Pojištění se řídí Zvláštními pojistnými podmínkami pro úrazové pojištění. Smrt následkem úrazu Trvalé následky úrazu s progresivním plněním Tělesné poškození způsobené úrazem Zemře-li pojištěný následkem úrazu, který vznikl během trvání pojištění, nejpozději však do tří let ode dne úrazu, bude oprávněné osobě vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu. Dojde-li během trvání pojištění k úrazu pojištěného, který zanechá trvalé následky, vyplatí pojistitel plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu, který přísluší pro jednotlivá tělesná poškození podle příslušné oceňovací tabulky a odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení; v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel plnění podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Procentní podíl bude zvýšen podle tabulky progresivního plnění, jsou-li trvalé následky úrazu hodnoceny dle příslušné oceňovací tabulky 26 % a více. Spolu s pojištěním pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním může být sjednáno pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem. Dojde-li k úrazu pojištěného během trvání pojištění, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem stanoveného pro konkrétní tělesné poškození v příslušné oceňovací tabulce. Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 18

19 Pojistné částky Minimální pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu činí Kč, maximální Kč. Minimální pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním činí Kč, maximální Kč. Minimální pojistná částka pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem činí Kč, maximální pojistná částka činí Kč. Pojistné částky se stanovují na celé koruny. Ke splatnosti běžného pojistného může pojistník požádat o změnu sjednaných pojistných částek v rozmezí stanoveného minima a maxima. Změna je účinná ode dne účinnosti dohody o takové změně pojistné smlouvy; tento den je vždy prvním dnem pojistného období. Vstupní věk Placení pojistného Minimální vstupní věk pojištěného při sjednání tohoto pojištění je 15 let, maximální vstupní věk je 74 let. Pojistné se hradí formou měsíčních poplatků z účtu pojistníka, nezávisí na aktuálním věku pojištěného. Riziko Měsíční poplatek za úrazové pojištění osob podle sazby 24 UP Pro pojistnou částku 1. riziková skupina 2. riziková skupina 3. riziková skupina SR ZR SR ZR SR ZR Smrt následkem úrazu ,7 0,9 1,6 1,8 3,3 3,6 Trvalé následky úrazu s progresí ,4 3,2 5,6 6,4 12,0 12,8 Tělesné poškození ,3 1,7 3,0 3,4 6,4 6,9 Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 19

20 Progresivní plnění za trvalé následky úrazu Hodnocení trvalých následků úrazu (%) Orientační tabulka Progresivní plnění (%) plnění v % běžné plnění progresivní plnění stupeň trvalých následků v % Verze 08/2007 CENTRUM POJIŠTĚNÍ OSOB, GŘ 4BN 20

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA ZPPŽPP O-963/14 Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Článek 2 Rozsah pojištění 1 Článek 3 Pojistná událost, pojistná nebezpečí 1 Článek 4 Čekací

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Pro životní pojištění, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Podmínky pro placení mimořádného pojistného u investičního životního pojištění při jednorázovém mimořádném pojistném při pravidelně

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění ZPPÚP O-925/14 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí 1 Článek 3 Zánik pojištění 1 Článek 4 Rozsah a stanovení

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O -900-08 /01 Úvodní ustanovení Tyto pojistné podmínky obsahují společná ustanovení

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL 5.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka

Více

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7.

Sazebník rizikového pojistného produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro pojistné smlouvy sjednané po 1. 7. Generali Pojišťovna a.s. Na Pankráci 121 140 21 Praha 4 Sazebník rizikového ho produktu variabilní životní pojistění ZG63 (platné pro smlouvy sjednané po 1. 7. 2015 včetně) Vážený kliente, dovolujeme si

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při shodné pojistné

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Informace pro zájemce životní pojištění s Filipem Variant

Informace pro zájemce životní pojištění s Filipem Variant Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ. (dále též jen SZJ 3.

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ. (dále též jen SZJ 3. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (dále též jen SZJ 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní ujednání jsou

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-05 / 01. Článek IV.

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-05 / 01. Článek IV. SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-05 / 01 Článek I. Vznik a trvání pojištění Článek IV. Změna pojištění (1) Pojištění vzniká prvním

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZJ 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011, verze 04/01.02.2012, verze 05/01.04.2013, verze 4.06/01.01.2014 nebo verze 5.07/01.10.2014) Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními

Více