Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015"

Transkript

1 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh, limuzínáh a kolobìžkáh osvìžily pravidla silnièního provozu. U st èíhala njrùznìjší zvìø, al všmu pøihlížli zodpovìdní poliisté. Táborníi s domù zas vrali nadšní! Po prázdnináh s mladí hasièi sjdou 11. záøí, aby s vzornì pøipravili na podzimní kolo hry Plamn. Akí j v plánu zas spousta, tak snad bud pøát poèasí a všhno vyjd. za SDH, Pavla Bnšová Aktuální ltké zábìry naší ob na str. 17. starosta Mgr. Ptr Orišèík Vážní spoluobèané, foto: Pavla Bnšová Další holazký zpravodaj vyjd v prosini 2015, posíljt námìty, podklady. rdak David Závìšiký Hldám další historiké fotografi hýh Lazù pro pøipravovanou publikai o naší obi. Pokud mát doma zajímavé historiké fotografi budm mo rádi, když nám j zapùjèít k okopírování. Dìkujm za pomo. Vaš písmné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na ak a zajímavé informa o jjih prùbìhu rádi zaøadím do zpravodaj. Podklady posíljt na mailovou adrsu Pøíspìvky prosím zasíljt v lktroniké podobì tdy napø. v aplikai Word, Opn offi, apod.. Fotografi k èlánkùm prosím pøikládjt zvláš, mùžou být i na pamì ovýh kartáh, pøípadnì USB disíh. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-hé Laz Pørovká 21, , Tlfon: , -mail: nbo Úødní hodiny starosta útrý 16:30-18:00 a ètvrtk 17:00-18:00. tl. starosta: Obsah, dsign a typografii zpraoval: David Závìšiký Korktura txtù: Mgr. Martina Škrobánková tl.: srpn 2015, náklad 320 výtiskù 28. srdènì Vás zdravím u dalšího vydání našho suholazkého zpravodaj, ktrý Vám jako obvykl pøináší shrnutí kulturního, spolènského, al i vøjnosprávního života v hýh Lazíh. Blíží s nám kon léta a s tím i zakonèní prvního roèníku kulturnì spolènského suholazkého léta, ktrým jsm s Vám snažili, spolènì s složkami, nabídnout po èas lého léta kulturní a sportovní ak, jž mají obohatit život v obi a nabídnout našim obèanùm pokud možno o njví pøílžitostí spolènýh stkání u dobrého jídla, pití muziky a zábavy lkovì. Vlkým poètm úèastníkù na každé aki hé Laz dokazují, ž s htìjí bavit, sportovat a trávit volný èas spolènsky. Za to jsm vlmi rád a mohu Vám slíbit, ž pro Vás budm pøipravovat stál kvalitnìjší ak s tradií a nálpkou spolènì pro hé Laz. Pro informai ak poøádané pouz obním úøadm hé Laz bz spoluúèasti nìktré z složk (tdy Gulášfst, Pivní fstiválk a dvì ltní kina) stály obní kasu lkm ,-Kè. Pro srovnání dsti minutový ohòostroj stojí ,-Kè. Ruku v ru s zábavou j spojna i prá a zd musím podìkovat všm, ktøí s zúèastnili v létì lkm pìti brigád a pomohli tak vymìnit plot na høbitovì, upravit povrh u zastávky naproti rstaura U HEJA a v nposldní øadì rvitalizovat èást prostoru u Sdlinky. Zvláštní díky patøí Martinu Shwidlrovi, ktrý poskytl zdarma vlastní thniku pro úpravu svahu u zastávky. Taktéž byh rád podìkoval Rnému Paláèkovi, jlikož zdarma poskytl svojí thniku a èas k søzání lípy u køíž smìrm na Komárov, ktrá musla být vzhldm k svému stavu a zajištìní bzpèí odstranìna. Podobný osud èká na podzim i druhou lípu. Uštøné finanèní prostødky za pomoi vøjnýh brigád s vyšplhaly na lkm ,-Kè. V souvislosti s fungováním obního úøadu j nutné zmínit, ž s nám povdlo v rámi vyjdnávání všh starostù a starostk mìstskýh èástí vyjdnat od roku 2016 navýšní Pro ob hé Laz zpraovalo wbdsign studio srpn 2015

2 davdsign - SL zpravodaj str 2., srpn 2015 S u h é a L z finanèníh prostødkù do rozpoètu ob na tolik potøbné invsti. Navýšní j odvislé od výbìru daní a pro rok 2016 j navýšní vypoèítáno na ,-Kè k bìžnému rozpoètu ob. Tuto zmìnu již shválilo naš zastupitlstvo a hybí již pouz shvální vlkým zastupitlstvm Statutárního mìsta Opavy. K dobrým zprávám bohužl nìkdy patøí i ménì radostné a ta bohužl tntokrát nastala, jlikož z konomikýh dùvodù v hýh Lazíh konèí paní doktorka Šárka Bìrská. S touto informaí s vyrojily i komntáø, ž paní doktorka odhází z hýh Lazù kvùli toho, ž jí nové zastupitlstvo shválilo vyšší nájm. Vážní spoluobèané, tuto informai musím dùraznì popøít, jlikož paní doktorka má od roku 2004, kdy v hýh Lazíh zaèala ordinovat stál stjný nájm, ktrý èiní 7.500,- Kè za rok. Taktéž lýh jdnát lt platí stjnou èástku za služby, ktrá èiní opìt èástku a 7.500,-Kè za rok. Tyto èástky nové zastupitlstvo pouz opìtovnì potvrdilo. Každopádnì Vám hi slíbit, ž udìlám vš proto, abyhom o njdøív našli náhradu za odházjíí paní doktorku. Z pozi starosty j mojí milou povinností poblahopøát paní Jiøinì Shrommové, ktrá s v srpnu tohoto roku dožila nádhrnýh 93 lt. Spolènì s místostarostou jsm paní Shrommové popøáli mnoho zdraví a radosti z života a pødali dárkový koš. S podìkováním a blahopøáním za pøíkladnou rprzntai hýh Lazù j tøba zamíøit i k Sabinì Kubsové, ktrá s stala mistryní Èské rpubliky v polní kuši. S konèíími prázdninami hi také popøát našim školákùm mnoho úspìhù v jjih pilném získávání tolik potøbného vzdìlání. Prvòáèkùm popøát, a jjih první roèník v škol j plný novýh informaí, zábavy a kamarádù. A našim njmnším v matøské škol popøát hodné uèitlky a taktéž mnoho zábavy a kamarádù. Clý program najdt na stranì 15. Na oplátku našim paním uèitlkám popøát hodné školáky a školaèky a mnoho úspìhù v vzdìlávání naší njmladší gnra. Na závìr mi dovolt Vás pozvat na ltošní suholazké posvíní, ktré bud vrholm kulturního a spolènského dìní v naší obi. Snažili jsm s pro Vás pøipravit skutènì bohatý program, jnž nabídn všm vìkovým katgoriím tøi dny plné zábavy, soutìží, dobrého jídla a pití. Konkrétní program nalznt uvnitø zpravodaj. Tìším s na shldání s Vámi pøi této aki. Na úplný závìr dìkuji Davidu Závìšikému za skvìlou prái pøi pøípravì dalšího èísla zpravodaj a Martinì Škrobánkové za korktury txtù. Zpravodaj j opìt plný informaí o životì ob, proto nváhjt doèíst až dokon. Sbor dobrovolnýh hasièù hé Laz Jarní szónu zahájili hasièi 8. kvìtna okrskovým kolm hry Plamn v Štítinì. K bodùm z podzimního kola byly dìtm pøiètny výsldky v disiplínáh, jako jsou štafta dvoji, požární útok a závod požární všstrannosti. Za krásného poèasí s dola daøilo. O dalším víkndu pomìøily dìti síly v arálu Duklskýh kasárn v požárním útoku a štaftì dvoji, stjnì jako v Podvihovì. Obì soutìž byly souèástí Opavské ligy mládž a na obou s družstva umístila v rozmzí místa. O rprzntai s o ltošním jaru postarali naši dorostni. Njprv 24. kvìtna v Malýh Hoštiíh na okrsním kol dorostu, kd jsm mìli 4 zástup. Trza Krystýnová s umístila na 5. místì, Jiøí Lrh dosáhl na 2. místo v své katgorii a Dominik Kubsa pak na místo 6.. Krásné 1. místo obhájila Amáli Žùrková. Zajistila si tak opìt postup do krajského kola, ktré s konalo 7. èrvna na atltikém stadionu v Ostravì-Vítkoviíh. I pøs nš astný pád si Amálka dovzla krásný pohár za 3. místo v katgorii stødní dorost. Již po nìkolikáté s pìt naših mladýh hasièù zúèastnilo Glóbus upu. Jd o soutìž v bìhu na 60m s pøkážkami. V konkurni a 100 úèastníkù s umístil njlép Dan Kašpárk, a to na 27. místì. V rámi 70. výroèí založní Hasièského záhranného sboru v Opavì s naši njmnší ukázali na Horním námìstí v Opavì, kd stjnì jako pøípravky z okolníh vsni pødvdli ntradièní a klasikou požární štaftu. Jjih štafta s pøíbìhm sklidila vlký úspìh také pøi Dìtském dnu na obním høišti. Posldní ètvrtk a pátk v èrvnu nahystali vdouí pro dorostn a a 30 dìtí opékaèku k ukonèní ltošní szóny. S nìktrými z nih s al pød prázdninami nlouèili na dlouho. O 14 dní pozdìji s konal již 18. Hasièský tábor, a k radosti všh opìt na Barnovì. Ltos s zúèastnilo 39 dìtí njn z Lazù a njn hasièù. Proslunìný týdn byl plný zážitkù pro dìti, al i pro asi 20 dospìlýh, ktøí s postarali o týdn plný hr a zábavy. Soutìž v vybíjné a pøhazované doplnily napø. hasièský dn, obøí køížovka, nhybìl ani pìší výlt do Spálova, pátèní ohòostroj a karnval v maskáh. Njví s však všihni, a njn dìti, vyøádili pøi dnu dopravy. Z dostupnýh kartónù, krpovýh papírù, s spoustou barv a za pomoí provázkù si vytvoøili obrovskou køižovatku s smafory,

3 davdsign - SL zpravodaj str 26., 3. srpn 2015 S u h é a L z Myslivké Sdružní Hoš ata spoluautor èlánku Ing. Ptr Žùrk Jak jsm všihni poítili, ltošní léto bylo xtrémní na tploty a vli skoupé na srážky. Takovéto poèasí vyhovovalo napøíklad nìktrým druhùm hmyzu, urèitì al nbylo pøívìtivé k zvìøi a rostlinám. Zvìø s pød horkm umí bránit napøíklad zmìnou irkadiálníh rytmù - pøsun své aktivity mimo dobu njvìtšíh vdr. Nubrání s však ndostatku pøísunu vody. Pøírodníh zdrojù vody j v naší krajinì èím dál ménì a zbylé vyshly. ho postihlo také rostliny a rùzné lsní plody, z ktrýh umí zvìø nìjakou vodu vytìžit a zahnat tak žízò. Proto bylo v období suha jdnou z hlavníh èinností myslivù doplòování pitné vody do umìl zøíznýh napájèk, rozmístìnýh vhodnì v krajinì. Dl pozorování a pobytovýh znakù jsou tyto umìlé zdroj vody hojnì využívány všmi druhy zvìø a ptatva. Další vlkou událostí bìhm léta jsou žnì. Bz této, pro léto typiké èinnosti, si prázdniny ani ndokážm pødstavit. Na políh s rozhuèí, hlavnì dìtmi oblíbné, kombajny a traktory a krajinu provoní èrstvì vymláná sláma. Pro zvìø to al bohužl znamná období vlkého strsu. S vlkou ryhlostí dojd k razantní zmìnì pobytového prostødí a pøístupu k obživì pro vlkou èást zvìø. J pohopitlné, ž s pomoí výkonné thniky lz fktivnì sklidit vypìstovanou úrodu, al vlikost a výkon dnšníh strojù nustál graduj a nìktøí jdini tak nstihnou pød stroji utét. Ti š astnìjší pak mají vlký problém na rozlhlém strništi nbo oraništi najít obživu a úkryt. Stávají s koøistí dravù nbo trpí hladm a žízní. Napøíklad srnèí zvìø má z hldiska tráviího systému (pøžvýkav) vlký problém doslova z dn na dn pøjít na jiný druh potravy. Jjih žaludèní mikroflóra s ndokáž tak ryhl pøorintovat a i když nìjakou jinou potravu najd, trpí hladm a prùjmy. Baktri v jjih tráviím traktu zkrátka numí tuto potravu zpraovat. Zd mají svou nzastupitlnou funki rùzné pøíkopy, nposèné pásy trávy, solitéry a jiné krajinné prvky, ktré nabízjí zvìøi jak kryt, tak potravinou rozmanitost. Na pølomu èrvn a srpna pøihází také jdno z njkrásnìjšíh období myslivkého roku, srnèí øíj. Srni jsou v plné síl, každý si brání své tritorium a snaží s spáøit s o njvìtším poètm srn. V tomto období j možné spatøit "pány" srn, ktøí jsou po zbytk roku vlmi opatrní a tìžko pozorovatlní. Chování této zvìø v tomto období má své typiké projvy. Sami lákají sam svým pískáním a pahm, pár s pak pohybuj v takzvanýh øíjnýh kruzíh, až dojd k pokládání srny. Samotný vývoj srnèího zárodku má také jdnu zajímavou a spifikou vlastnost - tzv. mbryonální latni. Po oplodnìní vajíèka dojd k pozastavní dalšího vývoj mbrya. Vývoj znovu zaèn až po 4-5 mìsííh, a to proto, aby s mláïata narodila v kvìtnu až v èrvnu, tdy do období njvìtší hojnosti. Zdánlivì obyèjná pøíroda kolm nás skýtá mnoho zajímavého pro toho, kdo ji h pozorovat. Važm si jí a hraòm ji! MS Hoš ata místostarosta Pavl Nlšovský Rkapitula události v naší obi Dn probìhlo na parkovišti u kašny v hýh Lazíh Kání máj a 1. roèník Gulášfstu. Každý pøihlášný tým do Gulášfstu mìl k dispozii od poøadatl soutìž 1.200,-Kè na nákup surovin a musl uvaøit guláš minimálnì z 7 kg masa. Slavnostní zahájní soutìž bylo v 12:00 hodin. V prvním roèníku s dìlaly njrùznìjší guláš z a 50 kg masa a bylo uvaøno lkm asi 200 litrù guláš. Vš bylo pryè bìhm jdné hodiny a návštìvníi s i pøs mnší npøízò poèasí bavili až do ranníh hodin. Po sètní všh ziskù a nákladù vyšl gulášfst ob na pouhé 3.000,-Kè. Dìkujm všm ktøí s zúèastnili nbo pomohli! Umístìní týmù dopadlo násldovnì: 1. místo Zlomné pušky (255 bodù), 2. místo Krhùvk (214 bodù), 3. místo Stánk u vslé brly (159 bodù), 4. místo Mtly a Lopaty (153 bodù), 5. místo A j to! (100 bodù), 6. místo Klui v aki (71 bodù). Výsldky byly øádnì pøpoèítány. Fotografi z Gulášfstu najdt na str s nám podaøilo domluvit s vodárnami odstranìní sloupku s skøíòkou v hodníku na ul. Pørovká 85/116 pod panm Mošou. Zaøízní j vlastnitví SmVaK Ostrava a.s., jdná s o katodovou ohranu pøivadìè Podhradí-Krásné Pol. Maminky s koèárky už to nmusjí objíždìt a ostré hrany laminátové skøíòky dìtm už ni nudìlají. Dìkujm SmVaK Ostrava a.s. za spoluprái. Dn v 14:30 h probìhlo fotbalové utkání staršíh žákù "Vávrovi vs. hé Laz - Lazio. Tn samý dn 16:00 h probìhlo také - fotbalové utkání mužù "Vítkov B vs. hé Laz - Lazio" jsm s po zkušbní dobì rozhodli zrušit pvnou linku a fax na obním úøadì, (ktrá byla dlouhodobì nvyužívána - dns již všihni používají mobilní oprátory a -mail), spolènì s zmìnou oprátora u mobilníh služb z T-Mobil na Vodafon tak došlo k roèní úspoø pøibližnì ,-Kè. Na intrntovýh stránkáh jsou uvdna všhna mobilní èísla a -maily (prfrujm používat -mail). V útrý v 18:15 hod. probìhlo 7. zasdání zastupitlstva MÈ O. - hé Laz. Na programu bylo mimo jiné: kontrola plnìní usnsní z dn , zpráva starosty o èinnosti OÚ MÈ hé Laz v období od , shvální dotaèníh smluv pro složky MÈ hé Laz, shvální finanèníh prostødkù na posvíní, shvální prodloužní hudbní produk na holazké

4 davdsign - SL zpravodaj str 4., 25. srpn 2015 h é La z kulturní a spolènské léto, shvální vyèištìní kanalizaèního odtoku pod ul. Na Štìpnii. Dtailní zápisy najdt vždy na wbu: /zapisy.htm V sobotu v 8:45 probìhl na obním høišti Èský pohár v stølbì z polní kuš. V 9:00 hod. bylo zahájní závodu a v 14:00 hod. pak probìhlo vyhlášní výsldkù a ukonèní závodu. Po ukonèní závodu mìli divái možnost vyzkoušní stølby z kuš. Obèrstvní bìhm lého poháru bylo zajištìno. Dìkujm stølkému klubu polní kuš Opava - hé Laz za skvìlou organizai. Ví na str. 13. V sobotu , tdy tn samý dn probíhala od ranníh hodin 1. vøjná brigáda na holazkém høbitovì. Provádìla s zd rkonstruk plotu, ktré s zúèastnilo 18 dobrovolníkù. Brigádníi praovali zdarma, jn za malé obèrstvní. Obi s tak podaøilo uštøit nmalé pníz. Všm mo dìkujm za jjih prái!(brigádníi: H. Bna, M. Žurk, J. Kadula, P. Orišèík, V. Orišèík, L. Dnr, R. Dnr, J. Doboš ml., P. Nlšovský, M. Mikšík, P. Žùrk, F. Konèný, V. Skuplik, D. Vavrèka, Pavl Žùrk, Karl Adam, Vilém Gamrotk) Další fotbalové utkání mužù probìhlo v 17:00 h - "hé Laz - Lazio vs. Hlavni" Další sobotu probìhla další již 2. vøjná brigáda na holazkém høbitovì. Probíhalo zd dokonèování rkonstruk plotu. Brigádnii, jak j u nás zvykm, praovali zdarma jn za malé obèrstvní. Všm mo dìkujm za jjih prái! (brigádníi: H. Bna, M. Žurk, J. Kadula, P. Orišèík, Bronìk Víha, Vilém Gamrotk, Pavl Žùrk, V. Skuplík ml., P. Nlšovský a Markil) také probìhlo od 15:00 hodin fotbalové utkání mužù "Kyjovi vs. hé Laz - Lazio". V sobotu od 14 hodin uspoøádalo TJ hé Laz - Lazio za podpory obního úøadu S. L. Dìtský dn. Pro dìti bylo pøipravno mnoho atrakí (skákaí hrad, kolo štìstí, vodní fotbálk, zábavné soutìž a také vystoupní njmnšíh hasièù naší ob). I pøs npøízò poèasí s na aki dostavilo vlké množství dìtí a rodièù. V vèrníh hodináh pak probíhal karnval s hudbní zábavou. Další fotografi z dìtského dn najdt na str. 23. Fotografi z prvního roèníku pivního fstiválku v hýh Lazíh V ndìli uspoøádala AVZO za podpory Obního úøadu hé Laz stølkou soutìž v stølbì 3 èlnnýh družstv. Soutìž probíhala od ranníh hodin v arálu stølni na Strážnii a byla urèna jak dospìlým, tak v odpoldníh hodináh i dìtm. Po 9. hodinì probìhla soutìž v stølbì z malorážky a v 14 hodin pak soutìž dìtí v stølbì z vzduhovky. Ví na str. 11. V stødu probìhlo v matøské škol foto: Katøina Vlhová

5 davdsign - SL zpravodaj str 24., 5. srpn 2015 h é La z První roèník pivního fstiválku Pivní fstiválk zaèínal již od ranníh hodin pøípravou párty stanu (dìkujm za pùjèní TJ hé Laz). S pøípravou pomáhalo mnoho dobrovolníkù. Clkm bylo vyèpováno 2000 piv, ož j slušný výsldk. Dobrou èskou kuhyni si pro Vás pøipravili: Josf Bártk (výdj jídl byl v hostini U Baly) nabízl mnu: Moravský vpøový vrab, dušný špnát, bramborové kndlíky nbo Hovìzí pikantní guláš zdobný ibulkou, domáí houskové kndlíky. Ivana Lihá z Rstaura Hja (výdj jídl byl v stánku) mìla pøipravn pro návštìvníky: Øízk (maso bylo dl nabídky) s bramborovým salátm, Bramborové kndlíky plnìné masm s zlím, Bramborové plaièky, Langoš, apod.. Grilovalo pro Vás Øznitví Gbaur a grilování probíhalo mzi stánky. V 14:00 hod., kdy ofiiálnì zaèal fstival, došlo i na soutìž: O suholazkého jdlíka (soutìž v ryhlosti pojídání ovonýh kndlíkù), O suholazkého štamgasta (soutìž v ryhlostí pití piva z tupláku), O suholazkého šikulu (soutìž v zruènosti pøi pití piva). Zúèastnily s lkm ètyøi pivovary: Pivovárk Morava (nabízl Nfiltrovaná svìtlá Morava 12, Polotmavá Morava 11, Mdové pivo Morava 12 ), Pivovárk Hasiè (nabízl Svìtlý lžák 11, Polotmavý lžák 12, mmr Al 11, Pšnièné pivo 11 ), Pivovár Zlatovar (nabízl Axman 10, Kvasniový spiál), Pivovárk Slzan (nabízl Slzan 13 svìtlá, Slzan 11 svìtlá, Slzan 13 višòové, mandlové, Slzan 12 èrné). Po 17:00 hod. nastoupila imbálovka "CIMBÁLOVÁ MUZIKA HÁJ", ktrá navodila tu správnou atmosféru. Až do ranníh hodin pak pokraèovala volná zábava. Ak s vydaøila i díky skvìlému poèasí a srdènì Vás zvm na další roèník. Další fotografi a podrobnìjší informa o fstiválku najdt na wbu: / 1-suholazky-pivni-fstivalk.htm v vlkém oddìlní rozlouèní pødškoláku a jjih rodièù s školkou, ktrou pøipravila paní uèitlka T. Èprová s dìtmi. Dìti prošly jdnotlivé úkoly a pak byli pasováni na školáky. Nakon bylo malé obèrstvní, ktré dìti s paní uèitlkou pro rodiè pøipravili. Ví na str. 8. Násldujíí sobotu pøipravila TJ hé Laz - Lazio na obním høišti Turnaj uli v fotbal alias Štrásn Cup, ktrého s zúèastnila minimálnì 3 družstva.ví str. 22. V ndìli po 9. hodinì probìhl v arálu Strážni "Turnaj v nohjbal troji amatérskýh družstv", ktrý organizoval AVZO za podpory obního úøadu mìstské èásti S.L.. Úèastníi turnaj s musli pøihlásit do soutìž do 25. èrvna. I pøs úmorné vdro byla soutìž na vysoké úrovni. Nhybìlo obèrstvní a skvìlá zábava, ví o turnaji v èlánku AVZO najdt na str. 11. Ètvrtk patøil od 16:00h Sportovnímu dni dùhodù. Klub dùhodù si na obním høišti pøipravil zábavné odpoldn v sportovním duhu a jako vždy s ho ujal s vtipm a nadhldm. Nhybìlo i slavnostní zahájní v rtro stylu spartakiádního vièní Poupata, ktré všhny pobavilo. Vido j také možné vidìt na naših stránkáh (foto: Dana Langrová) V sobotu probìhla 3. vøjná brigáda u nové zastávky na Pørovi. Upravoval s zd násyp za zastávkou, ktrý zd byl nlgálnì pøivzn pøi ralizai a bránil kolaudai zastávky. Dìkujm všm úèastníkùm brigády za pomo a za jjih prái, zvláštì pak panu Shwidlrovi, ktrý zajistil bagr vètnì obsluhy na lý dn zdarma. V sobotu v rámi ak holazké kulturní a spolènské léto probìhlo na obním høišti dlouho oèkávané Ltní kino. Obèané mìli možnost si na intrntu vybrat film. Vyhrál film Hodinový manžl 46,59% (druhý byl Okrsní pøbor 36,36% pak Muži v nadìji 17,05%), lkm hlasovalo 88 obèanù. Trohu nás pøkvapila vlká návštìvnost, kdy s na promítání dostavilo odhdm 300 lidí. To s trohu ngativnì projvilo v ryhlosti obsluhy, al to jsm v dalším kinì již dohnali. Tnto drobný ndostatk však nubral na kvalitní

6 davdsign - SL zpravodaj str 6., 23. srpn 2015 h é La z M. Potùèk, F. Konèný, D. Vavrèka, P. Vèlka, P. Orišèík, D. Závìšiký, P. Nlšovský, V. Žùrk, P. Žùrk, V. Orišèík, R. Hohn). V sobotu probìhl na parkovišti u kašny 1. roèník suholazkého pivního fstiválku anb poszní s èskou kuhyní a imbálovou muzikou. Fstiválk navštívilo bìhm dn minimálnì 450 obèanù a trval až do ranníh hodin. Ak byla vlmi kladnì pøijata u obèanù a vysloužila si pøzdívku druhé posvíní. Clý èlánk o Pivním fstiválku vètnì nìkolika fotografií najdt na str. 24. zábavì a všihni s jistì dobø bavili. Vstupné bylo zdarma a v tomto duhu a hm pokraèovat i nadál. Všhny kulturnì spolènské ak, ktré poøádá nbo zašti uj obní úøad hé Laz budou vždy bz vstupného. Další týdn v sobotu od 8 hodin probìhla na Pørovi další již 4. vøjná brigáda, jjíž smyslm mìlo být proèištìní zlného porostu kolm vodní nádrž Sdlinka. Clkový stav porostu plnì odpovídal jho dlouholtému zandbávání a z fotografií na str. 20. j taktéž patrné, ž j nutno vìnovat údržbì mnohm ví èasu, nž pouz jdno dopoldn v rámi vøjnýh brigád. Brigády s úèastnilo 13 obèanù. Dìkujm také panu V. Skuplíkovi staršímu za poskytnutí traktoru s vlèkou na odvoz. (brigádníi: H. Bna, L. Straka, J. Kadula, M. Žurk, D. Martink, R. Dnr, P. Orišèík, D. Závìšiký, T. Ondra, V. Skuplík, V. Skuplík sn., L. Vaòk, V. Orišèík) Další sobotu po 8 hodinì s pokraèovalo v 5. vøjné brigádì kolm vodní nádrž Sdlinka. Podaøilo s dokonèit lý úsk a na fotografiíh(str. 20) j patrné, ž lá oblast výraznì prokoukla. Brigáda, na ktré nhybìla dobrá nálada, skonèila v 13 hodin malým obèrstvním (langoš a pivo) v rstaurai Hja. Brigády s úèastnilo 16 obèanù. (brigádníi: H. Bna, L. Straka, J. Kadula, M. Žurk, T. Ondra, Fotografi z dìtského dn Další sobota byla vìnována 2. Ltnímu kinu na obním høišti. Tntokrát jsm s na vás pøipravili zaznìlo v upoutáv, ktrou obèany na plátnì pøivítali starosta a místostarosta. V tomto Ltním kinì jsm již ni npodnili a pøipravili jsm pro obèany ryhljší srvis a vìtší nabídku obèrstvní (grilovaná žbra, makrly, bramboráky a pivo za pouhýh 17,-Kè). Plátno tntokrát bylo na lép viditlném místì a ozvuèní již bylo v dostatèné hlasitosti oproti prvnímu kinu. Do upoutávky jsm pøipravili pro návštìvníky i ltké zábìry naší ob (vido mùžt vidìt i na ) a další zajímavé fotografi z dìní v obi. Lidé mohli opìt v anktì vybírat mzi filmy (Život j život, Díra u Hanušovi, Pojdm k moøi), avšak linèní podmínky nás nakon donutily zvolit film foto: David Závìšiký

7 davdsign - SL zpravodaj str 22., 7. srpn 2015 h é La z Pavl Maháèk, Lukáš Ln, Miroslav Stárk útoèníi - Ondøj Vlha, Rostislav Šv, Danil Dihl. Ondøj Hèko Trnéøi - Martin Proházka, Roman Vašíèk, Martin Orišèik. Rozlosování: So :00 h. S. L. - P. Polom "B" So :00 h. Litultovi - S. L. So :00 h. S. L. - Chlbièov "B" So :30 h. Stìboøi - S. L. So :00 h. S. L. - Malé Hošti So :00 h. Jakartovi - S. L. So :00 h. Slavia Opava - S. L. N :30 h. S. L. - Bìlá N :00 h. Vøsina - S. L. So :00 h. S. L. - Budišov nad B. So :00 h. Vávrovi - S. L. So :00 h. S. L. - Hrad n. Mor. So :00 h. Kobøi "B" - S. L. Pozn. J možná zmìna poøadatlství minimálnì u prvníh dvou domáíh utkáníh z dùvodu nzpùsobilého høištì. V mzidobí naši fotbalisté uspoøádali njn pro obyvatl ob dva sportovnì-kulturní dny, a to Dìtský dn a Štrásn up u ktrýh vìøím, ž si zahovají divákou pøízò i do dalšíh roèníkù. Z obou dnù pøináším malou fotografikou ohutnávku. za TJ hé Laz Rostislav Šv Fotografi z turnaj uli - Štrasn up Okrsní pøbor. Po skonèní kina pokraèovala volná zábava. Poèasí bylo výborné a mnoho návštìvníku si dl plánu donslo dky. Bìhm filmu jsm pøipravili i mnší pøstávku (dl pødhozíh žádostí obèanù). Na organizai kina s zdarma podíllo 12 lidí, dìkujm za pomo. Brzy s mùžt tìšit na další ltní kino, ktré již bud spojno s vinobraním (sldujt informa na wbu ) V ndìli si Klub rodièù za podpory obního úøadu pøipravil pro dìti Pohádkové odpoldn anb dn zábavy pro naš dìti. Ak zaèala po 15. hodinì na školním høišti. Na programu mimo jiné byly zábavné vodní hry, opièí dráha (dìti si dovzly kolobìžky a odráždla), násldovaly ltní vslé hýbánky (diskotéka). Pro dìti bylo pøipravno i malé obèrstvní. Od 17. hodiny pak probìhlo v kulturním zaøízní kino pro dìti - krslná pohádka Croodsovi. Foto dol na strán. V stødu v 18:15 hodin v kulturním zaøízní probìhlo 8. mimoøádné zasdání Zastupitlstva mìstské èásti Opava - hé Laz. Na programu byl: Nový Statut Statutárního mìsta Opavy a Organiza Posvíní. (mimo jiné i nshvální ohòostroj.) Klub rodièù školy hé Laz pødsdkynì klubu Vladimíra Lnová Pohádkové odpoldn - klub rodièù dìkuj všm, ktøí pomohli s organizaí této ak pro dìti. Poèasí nám pøálo a všihni s skvìl bavili. Plánujm pro dìti jštì další ak v tomto ro, pødvším "Pohádkový ls" a "Drakiádu". Pøsné trmíny konání aki najdt v kalndáøi akí 2015 na wbu ob. Klub rodièù dìkuj T. Èprové a M. Pìntákové

8 davdsign - SL zpravodaj str 8., 21. srpn 2015 S u h é a L z Rozlouèní s pødškoláky TJ hé Laz - Lazio S blížíím s konm školního roku, konkrétnì v stødu , s naš matøská škola slavnostnì rozlouèila s njstaršími dìtmi z vlkého oddìlní, ktré po prázdnináh nastoupí do základní školy. Aby s rozlouèní mohli zúèastnit i rodiè, vš probíhalo v odpoldníh hodináh a bylo pojato jako tzv. druhý zápis, kd s dìti pødvdly, jak jsou pøipravné na nástup do školy. Pøipravili jsm nìkolik stanoviš s jdnoduhými sportovními a jinými úkoly a rodiè si zd zahráli na uèitl, zkoušjíí své i ostatní dìti. Splnìné úkoly si pak ukládaly do složky, ktrou si samy vyrobily. Po úspìšném splnìní všh úkolù byly dìti šrpou pasovány do øádu školákù a dostaly památèní knihu s vìnováním. Njn matøská škola s rozlouèila s budouími prvòáèky, al i dìti s ní. Pøipravily si na rozlouènou krásnou básò a spolènou písò "Odmyky, zamyky", pomoí ktré si odmkly bránu do základní školy. Clé slavnostní rozlouèní bylo zakonèno poszním rodièù, dìtí a uèitlk s obèrstvním, ktré samy dìti pøipravily pødhozí dn. Trza Èprová Po postupu do Okrsního pøboru zaèali naši fotbalisté pøípravu na novou szónu Vìtšinu pøípravy absolvovali na høišti v Novýh Sdliíh, kdy s trénovalo dvakrát týdnì. Na pátk bylo domluvno první pøípravné utkání, z ktrého s ovšm soupø z Vlké Polomi nakon pro ndostatèný poèt hráèù omluvil. Naši fotbalisté pøsto absolvovali tréninkovou jdnotku, ktrou si zpstøili zkráným utkáním proti naryhlo svolaným sdlikým fotbalistùm, ktøí nakon pøkvapivì vyhráli v pomìru 4:0. Hnd v ndìli nastoupili naši fotbalisté na høišti v Pusté Polomi k pohárovému utkání s Darkovimi. Hosté hrajíí 1.B tøídu pøijli s kombinovaným týmm, ktrý naš mužstvo porazilo v pomìru 2:1. V dalším kol poháru na nás èkal tým Bolati. Úèastník 1.A tøídy k utkání vyslal své "B" mužstvo, ktré si i pøsto, ž hrálo asi 65 minut po vylouèní našho brankáø proti oslabnému soupøi, odvzlo prohru 4:0. Další pøípravné utkání shráli naši fotbalisté na høišti v Ludgøoviíh. Úèastníka 1.B tøídy nakon po divokém prùbìhu lazètí porazili 4:3. Pohárová pou našho týmu skonèila ostudným dbaklm 8:0 na høišti Píštì. Bìhm pøstávky pød novou szónou nzahállo ani vdní lazkého týmu. Povdlo s dotáhnout pøstup jdnoho z klíèovýh hráèù Ondry Vlhy, na hostování do týmu pøihází brankáø Jirka Pražák, ktrý posldní szónu strávil v Brušprku a pød tímto angažmá byl svìønm Jardy Lauba v Dolní Lhotì. Dalším hráèm, ktrý do našho týmu pøihází na hostování, j záložník David Kostka z Kylšovi. Do týmu s vraí rovnìž Dank Dihl. Z kádru z pødhozí szóny z týmu prozatím vyjma brankáø Radka Matrosz (Pustá Polom "B") nikdo nodšl. Dál jdnám o prodloužní hostování brankáø Luboš Pastròáka a obrán Davida Lauba. Na zkouš j v týmu jštì obrán èi záložník Mirk Stárk. Z tohoto pohldu vypadá, ž kádr by nové szóny mìl být kvalitnìjší a širší. Njvìtší zmìnou zdá s být pøíhod nového trnéra Martina Proházky, ktrý vystøídal Jardu Chmla, jnž po vzájmné dohodì ukonèil angažmá u našho týmu a od léta pøipravuj fotbalisty Zlatníkù. Martin Proházka j rlativnì mladý trnér, ktrý pùsobil po boku zkušného Antonína Mury v thdy tøtiligovýh Mikuloviíh a divizním Valašském Mziøíèí. J to jho první angažmá na pozii hlavního trnéra. Doufjm, ž bud vydaøné. Bìhm pøstávky byla rovnìž snaha o rkultivai obního høištì, na ktrém naši fotbalisté nastupují k svým utkáním, bohužl pøíroda a poèasí, ktré v posldní dobì panuj na úzmí ÈR, byli proti. J tak možné, ž první utkání odhrajm na høištíh soupøù. I pøsto vìøím, ž naši fotbalisté budou pødvádìt atraktivní podívanou, ktrá pøiláká diváky a tito budou odházt spokojni njn z výkonu, al zjména z výsldkù našho mužstva. Soupiska: brankáøi - Jiøí Pražák, Luboš Pastròák - obráni - Jaroslav Laub, David Laub, Stanislav Stuhlík, Mihal Havlka, Filip Balda, Lukáš Dnr, Tomáš Vnlík, Lukáš Graf, Rné Groda, Roman Novák, Josf Doboš, Ptr Kubín - záložníi - Vladimír Kožušník, Martin Mikšík, Mihal Adamèík, David Kostka,

9 davdsign - SL zpravodaj str 9., 20. srpn 2015 h é La z Brigáda Pørov Sdlinka 18. a Pød brigádou Základní škola a Matøská škola Po Brigádì Pød konm školního roku èkala na žáky školy dlouho oèkávaná událost - jlo s na školu v pøírodì. Pro pá áky posldní pøílžitost užít si lazké školy a spolužákù, pro prvòáky tst, jak to zvládnou bz maminky. Podaøilo s to všm, bylo to výborné zakonèní loroèní prá dìtí i uèitlk. A jak to tdy bylo? V pondìlí 22. èrvna jsm ráno zamávali š astným rodièùm (kdo by nbyl rád za týdn klidu a tiha doma?) a autobusm s vydali do Zlatýh Hor v Jsníkáh, kd v hlubokýh lsíh za mìstm stála naš základna Maya. Èrstvý vzduh, obyèjné a hutné jídlo, nvšdní zážitky, lsy... a pohyb. Paní uèitlka Klára Lihovníková pøipravila pro dìti spolu s partou nadšnýh vdouíh výborný program Hvìzdný prah, díky ktrému nmìli ani ti njvìtší raubíøi èas na lumpárny a slèinky nstihly fòukat, protož soutìžili, hldali, plnili úkoly a bìhali a bìhali. Zkrátka škola v pøírodì, jak má být. A nbo n? My jsm s totiž ani nuèili, protož všhno jsm si splnili a ukonèili jštì pød odjzdm, takž jsm to mìli spíš jako takový školní tábor. Al uèili jsm s jiné vìi - jak být spolu, jak spolu vyházt, jak s nhádat, poslouhat ostatní, umìt praovat v partì, jak to zvládnout bz maminky za zády, jak správnì plnit svìøné úkoly. Bìhm pobytu jsm také stihli návštìvu mìsta Zlaté Hory s nzbytnou zmrzlinou a nákupm suvnýrù a pohldni, prohlédli jsm si Zlatorudné mlýny a potìžkali doopravdiké zlato, projli s na koníh a zastøílli z kuš. Ani jsm s nnadáli a byl tady pátk, dn odjzdu. Prfktnì jsm s zvládli sbalit, dìti dostaly svaèinku na stu a nastalo slzavé louèní s vdouími, ktøí dìtm za týdn hodnì pøirostli k srdi. Pak už jn sta zpìt s mírnými žaludèními potížmi i vlkou únavou, a byla tady škola a domov a maminky a huráááá, zvládli jsm to! Dìkuji touto stou i všm paním uèitlkám, ž i ony zvládly na koni školního roku tak intnzívní týdn s svými žáky. Co dodat? Ž to bylo supr, a snad zas nìkdy pøíštì. øditlka školy Martina Škrobánková foto: Tomáš Ondra

10 davdsign - SL zpravodaj str 10., 19. srpn 2015 S u h é a L z Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR Jarní období zaèalo pro èlny AVZO dùlžitou èlnskou shùzí, na níž s rozhodovalo o novém výboru základní organiza. Vzhldm k tomu, ž dohází k nové rgistrai tzv. poboèného spolku místo ZO, bylo nutné tuto zmìnu odsouhlasit a na ústødí AVZO odslat aktuální sznam èlnù výboru. Pødsdou ZO zùstává Oldøih Kubsa, místopødsdou j Rihard Dnr, hospodáøm a jdnatlm Bøtislav Janošk, pødsdou kontrolní komis Pavl Nlšovský. V souvislosti s novou právní úpravou zákona 119/2002 Sb. o stølnýh zbraníh a stølivu, byla vydána k tomuto zákonu provádìí vyhláška è. 115/2014 o provdní nìktrýh ustanovní zákona o zbraníh. Na základì uvdnýh pødpisù vyvstala pro provozovatl stølni povinnost zpraovat nový provozní øád stølni a to njpozdìji do kon tohoto roku. V souèasné dobì s na tomto pødpisu intnzívnì prauj. V této souvislosti upozoròujm všhny držitl zbraní, ž stølni v hýh Lazíh j povolna pouz pro malorážkové pušky, pistol a rvolvry ráž 22LR a náboj pouz s olovìnou stølou. Bz povolní provozovatl stølni a bz pøítomnosti správ stølni nní možné používat stølnii k provádìní stølby ani z výš uvdnýh zbraní. Pro dìti a vøjnost jsm uspoøádali stølkou soutìž 21. èrvna. Pùvodní trmín byl zmìnìn vzhldm k posunutí trmínu dìtského dn, ktrý s uskutènil 20. èrvna na místním høišti a kd jsm s podílli zøízním vzduhovkové stølni. Co s týè stølké soutìž tøíèlnnýh družstv v stølbì z malorážky, zúèastnilo s 7 družstv. Zvítìzilo družstvo svazarmovskýh dùhodù v složní B. Janošk, R. Dnr a Z. Moša, druhou pøíèku obsadilo družstvo kušistù v složní O. Kubsa, S. Kubsová a R. Volný, na tøtím místì skonèilo družstvo hasièù v složní P. Žùrk, P. Nlšovský a D. Vavrèka. Njmnší dìti støílly z vzduhové pušky na sklopky a odmìnìny byly všhny zúèastnìné dìti. Ti starší pak støílli na trè a na prvním místì s umístil Jan Lrh krásným nástølm 80 bodù, 2. místo vystøílla Bára Martínková a 3. pøíèku obsadil Dank Kašpárk. Další povdnou akí byl turnaj v nohjbal, ktrý s konal 5. èrvn za tropikého poèasí. Za úèasti 6 družstv s hrálo systémm každý s každým na dva vítìzné sty. Bz porážky zvítìzilo družstvo DK tam v složní P. Komnda, D. Komnda a L. Dnr st., druhé místo obsadil Dram tam v složní J. Ertl, D. Závìšiký a D. Hrin, na tøtím místì skonèilo družstvo z Podvihova. Clý turnaj byl vlmi dobø zorganizován a pøs vlmi horké poèasí probìhl bz problémù. Cny vítìzùm pødal starosta ob Ptr Orišèík. Dosud posldní akí byl místní pøbor v stølbì z malorážky v disiplínì 30 ran vlž, ktrý probìhl 7. srpna. Soutìž byla zorganizována pro èlny ZO Skála hé Laz.Vzhldm k úmornému tplu byl závod zkrán na 20 ran vlž. Nástølm 172 bodù zvítìzil Bøtislav Janošk, druhou pøíèku nástølm 155 bodù obsadil Oldøih Kubsa a na tøtím místì skonèila nástølm 153 bodù Sabina Kubsová. Aktuální informa o akíh v AVZO, vètnì bohaté fotodokumnta, jsou k dispozii v vývìsní skøíò u obního úøadu. Ing. Bøtislav Janošk u kašny bylo pro aki témìø malé. Mnoho naših obèanù míøííh èas od èasu na jih vsni si jistì všimlo, jak s na Pørovi zmìnil kout zmì v klínu Pørovké a Novosdliké silni. Namísto hátrajíí halupy po pødhozíh majitlíh, kd s ukrývali, nbo si dávali dostavníèko rùzní drobní lsní prdátoøi a rùzná havì, j tam vybudován nový, vkusný obytný arál a na zandbané lou plné lbdy, jsou vybudovány ètyøi hovné rybníky. A tam jsm v èrvnu na xkursi jako Klub zamìøili svou zvìdavost. Po dohodì s majitlm arálu, panm Pavlm Tihmanm, jsm si lý rozsáhlý prostor prošli a prohlédli, byli jsm jim sznámni s tamìjším hovm ryb a hnd po prohlíd jsm také jdny z tìhto ryb, èrstvé pstruhy, po odborné pøípravì v rstaurai HEJA, ohutnali. Majitl rybníkù, pan Tihman, byl naší návštìvou potìšn, protož v nás vidìl potnionální odbìratl svýh kvalitníh ryb a my jsm byli potìšni tím, ž jsm s mohli pøsvìdèit, jak s dá úèlnì zužitkovat dlouho zandbaný kus blízké pøírody. N všihni z nás smažné pstruhy jdí, al ti, ktøí s pro konzumai rozhodli, si pohutnali, a pøi tom jsm všihni v doprovodu harmoniky a ozmbuhu prožili hzké èrvnové odpoldn, spolu s oslavou 87. naroznin našho èlna klubu, pana Milana Žùrka. V našm Klubu s stalo již tradií, ž jdno odpoldn v našm loroèním programu vìnujm sportu. Zpravidla j tomu tak v mìsíi èrvni. Postupm doby jsm již vystøídali na obním høišti mnoho sportovníh disiplín, vybranýh úmìrnì našmu vìku, mzi nimiž nhybìl napø. hod oštìpm, hod kladivm, hod koulí, støílní míèkù do branky hokjkou, zaházní s golfovou holí, vièní na kladinì a mnohé další disiplíny, pøipravné k pobavní soutìžííh, al i divákù z øad nás vìkovì staršíh a ménì již pohyblivýh. Pød nìkolika lty pan Vašk našl na pùdì svého obydlí starou trtru z minulého stoltí, natøl ji nìjakou nidntifikovatlnou lpkavou barvou, a od té doby soutìžím o klubovní "Zlatou trtru". J s tím spojno mnoho sportovního úsilí úèastníkù i lgra, a o j na tom to njhzèí, do soutìží nní tøba nikoho, kdo j jn trohu shopný, nutit. V ltošním ro si naš vìkovì mladší dùhodkynì vzpomnuly na svá mladá léta, kdy s úèastnily nìktré z èskoslovnskýh spartakiád, a proto pro zaèátk èrvnového sportovního odpoldn si navièily krátké improvizované spartakiádní vystoupní za doprovodu, známé skladby Mihala Davida. Dokon si pro tn úèl zhotovily jdnotný vièbní úbor, èrvné sukýnky, bílé halnky i bílou obuv, ož bylo pøi jjih vystoupní vli pùsobivé. Cviènkám nvadilo, ž trávník byl po pødhozím krátkém, silném dšti, a ž obloha nad vsnii byla zakabonìná. V jjih tváøíh byla radost z vzpomínk na dávné èasy a spokojnost z pøíjmného pohybu, na ktrý dosud nzapomnìly. Možná i proto mìly radost, ž s na høišti objvil nìjaký èlovìk s profsionální kamrou, jnž pød vystoupním usilovnì hldal optimální místo pro stativ kamry, ož bylo pro viènky npøhlédnutlné. Po úvodní skladbì pohldnýh žn násldovaly soutìžní disiplíny, jako byla slalomová jízda s trakaøm a jiné, to už tam, al kamraman k škodì dokumntu nbyl. Mzi další aktivity klubu patøily dosti nároèné pìší túry, jjihž iniiátorm byl zdatný havíøský dùhod pan Louda, s nímž na rùzná místa v okrs s vydávají na pohod i žny starší, nž by si kdo mysll. Tímto výètm naših aktivit hi naznaèit, ž èlnové našho Klubu, alspoò jdnou v mìsíi pøi takovýhto spolènskýh akíh zapomnou na všhny své osobní trabl a nduhy, ož s dá vyddukovat z jjih pøíjmné nálady, s níž s po naših stkáníh rozházjí k svým domovùm , Klub dùhodù

11 davdsign - SL zpravodaj str 18., 11. srpn 2015 h é La z Vzpomínáni v žáru noi. klubu dùhodù Lubomír Tihopád Ltošní rok nám nadìlil výjimènì tplý mìsí èrvn a jštì tpljší mìsí èrvn. Ni proti tomu, pokud by to nbylo na úkor fyzikého zdraví, zjména staršíh obèanù. Jistì mi dá za pravdu každý, kdo j nuny o nìèm pømýšlt, ž v vdrh, jaká v souèasnosti panují, s myšlnky upínají hlavnì k dobø vyhlazné minrální vodì nbo kvalitnímu pivu, al jinak s u lidí projvuj v panujíím horku dušvní útlum, A v takovéto dobì mi pøišla zpráva od šéfrdaktora obního Zpravodaj, abyh do srpnového priodika napsal nìo z èinnosti místníh dùhodù sdružnýh v našm klubu. Ni proti tomu, tìší mn dùvìra šéfrdaktora, ž krom v tomto èas vypitýh rùznýh tkutin i do místního priodika mohu nìo vypotit. Ryhl pømýšlím, jak dát v tom "hiu" do kupy myšlnky, aby mé napsané postøhy také nìkdo ètl a nzabíraly jn místo v oblíbném Zpravodaji. Až v noèníh hodináh, kdy v xtriéru bylo +19 stupòù, ož bylo blízko tropiké noi a v mé ložnii bylo v tu dobu stupòù +25, jsm témata èlánku o ktrýh s tímto s vámi podìlím, našl. Njdøív mn napadla vzpomínka na "Gulášfst" o jhož konání jistì bud zmínka i od jinýh autorù v Zpravodaji. Zmíním s o téhl aki proto, ž j to první poèin tohoto druhu, s nímž s v vsi stkávám, a také, ž s starostou ob vyhlášné ak s vlikou iniiativou hopily i èlnky našho klubu. A pøsto, ž s tnto obní rituál konal v vsi poprvé, naš dùhodkynì s v soutìži nìkolika družstv umístily dl rozhodnutí mlsnýh jazýèkù obèanù na tøtím místì. A to již myslím stojí za zmínku v místním priodiku. Za odvahu úèastnit s soutìž bz jakéhokoliv kvalifikaèního soustødìní v nìjakém vývikovém táboø, bz jakékoliv rady nìjakého šéfkuhaø, si zasloužil pohvalu lého našho klubu tým kuhaøk, paní Olga Zavìšiká, Marla Fridlová, Anna Loudová i Jana Kaštovská. Pøidìlné jim praovištì k projvu jjih kulináøského umìní, ož byl vkusný døvìný stánk, s stal po jimi provdné úpravì ukázkou lidové tvoøivosti, a žádný ostatní v tomto arálu s jim nvyrovnal. S pøíznaènou rutinou i skromností, odpovídajíí jjih vìku, pøistoupily k shromáždìní a pøípravì potøbnýh ingrdiní k zhotovní guláš. Rovnìž jjih osobní ustrojní pro soutìž odpovídalo jjih vìkové katgorii a místopisu amatérskýh umìlkyò, ktré s patøièným fortlm a láskou plnily pøijatý úkol. A nzùstalo jn u vaøní guláš. Paní Kaštovská již v èasnýh ranníh hodináh v stísnìném prostoru svého domku na Pørovi i pøs mírnou nlibost svého hotì, jnž si rád ráno pospí, upkla k guláši hutný domáí hléb, paní Loudová nhtìla za ní zùstat pozadu a tak z svýh zásob prvotøídní mouky z ndalkého mlýna napkla koláè a na pultíku jjih stánku pøi podáváni guláš s objvila pro zájm i skvìl hutnajíí bábovka paní Marly Fridlové. Kdo byl návštìvníkm této novátorské obní ak, mohl pød stánkm s obèrstvujíími nápoji shlédnout na zaèátku ak i litrární vložku v podání èlnk našho klubu, jjíž iniiátorkou byla paní Miluš Phálková, do níž byst to nøkli. Když jštì pøipomnu èlna našho klubu pana Loudu, ktrý s staral o bzhybné thniké zázmí stánku, mohu v své vzpomín na probìhlý Gulašfst hodnotit aki jako vlmi zdaøilou, z èhož jistì mìl njvìtší radost náš nový starosta s èlny zastupitlstva ob. Npøháním, když píši, ž to námìstíèko Fotografi z stølké soutìž družstv Fotografi z nohjbalu foto: Bøtislav Janošk

12 davdsign - SL zpravodaj str 12., 17. srpn 2015 h é La z Aktuální ltké fotografi hýh Lazù z zaèátku srpna 2015 Fotografi Gulášfst hé Laz z rdak David Závìšiký Pøipravili jsm si pro Vás nìkolik aktuálníh zábìrù naší ob z ptaèí prspktivy. Ltké zábìry mám jak v formì fotografií tak i vida. Vš si mùžt prohlídnout nbo zdarma zkopírovat (a volnì šíøit dál) z našho wbu na adrs: /ltk-zabry.htm foto: Katøina Vlhová foto: David Závìšiký, Libor Klapè

13 davdsign - SL zpravodaj str 16., 13. srpn 2015 S u h é a L z Pozvánka na holazké posvíní v dnh Milí spoluobèané, Zvm Vás na ltošní suholazké posvíní, ktré probìhn v dnh záøí (tdy v pátk, sobotu a ndìli). Tradi našho posvíní nám vlí pøipravit pro Vás njn vrhol kulturnì spolènského léta, al lého roku. Pøipravili jsm zábavný program na všhny tøi dny. Podaøilo s nám pro tnto rok zajistit polovièní vstupné na všhny atrak. Mùžt s tìšit na tradièní øtízkový kolotoè (tntokrát s rozpìtím 20 m), obøí skákaí hrad (13 m na délku), bung trampolínu a další. Ltošní atrak dodávají Válav Pflgr z Hrabynì a Ptr Fuiman z Opavy. Vrholm Podrobný program holazkého posvíní Pátk :00 h. Pou ové atrak, vlký øtízkový kolotoè, dìtský øtízkový kolotoè, nová atrak uro-jump, skákaí hrad, vláèk pro dìti, hudbní produk DJ, soutìž o ny a bohaté obèrstvní (zajiš uj TJ hé Laz LAZIO) 17:00 h. Svobodní - Žnatí tradièní fotbalové utkání na obním høišti 2:00 h. Ukonèní pátèního programu Sobota :00 h. Pou ové atrak, vlký øtízkový kolotoè s rozpìtím 20 m, dìtský øtízkový kolotoè, nová atrak uro-jump, obøí skákaí hrad, vláèk pro dìti, soutìž o ny a bohaté obèrstvní 14:00-16:30 h. Zábavní odpoldn urèno dìtm v ntru ob (kolo štìstí, malování na oblièj, zábavná show pro njmnší) 17:00 h. Pødání dožínkového vìn starostovi oslav j vždy sobota a proto s v sobotu mùžt tìšit na tombolu, kolo štìstí pro dìti, konrt kaply Th Psyhos, soutìž o ny a zábavné odpoldn pro dìti. Po všhny tøi dny budou pro Vás samozøjmì nahystány již zmiòované pou ové atrak, pou ové stánky, široký výbìr obèrstvní (jídla a pití), hudba a zábavný program. Pro tnto rok na posvíní bud hybìt ohòostroj (rozhodnutí zastupitlstva). Jak jsm již zmiòovali, v úvodním èlánku starosty ob dstiminutový ohòostroj stojí ,-Kè. Za tuto nu jsm pro Vás ltos pøipravili ètyøi víkndové ak. Al v návaznosti na posvíní místo ohòostroj hm zajistit pro všhny mnoho zábavy po dobu lého konání posvíní a taktéž již zmiòované polovièní vstupné na všhny atrak. Vìøím, ž takovéto rozhodnutí j v prospìh lého programu posvíní a zkvalitnìní zábavy. ob + krátký kulturní program (pøipravil klub dùhodù hé Laz) 19:00-20:30 h. Th Psyhos - konrt rokové skupiny z Komárova 21:00 h. Posvínská tombola 22:00 h. Volná zábava, hudbní produk DJ 4:00 h. Ukonèní sobotního programu Ndìl :30 h. Slavná posvínská mš svatá. Mši bud sloužit opavský dìkan P. Jan Czudk, Th.D. a Adam Krysztof Ma³k 15:00 h. Odpoldní bohoslužba požhnání v obní kapli Andìlù Strážnýh 12:00-21:00 h. Pou ové atrak Vlký øtízkový kolotoè, dìtský øtízkový kolotoè, atrak urojump, skákaí hrad, vláèk pro dìti, soutìž o ny a bohaté obèrstvní Volná zábava s hudbní produkí DJ 21:00 h. Ukonèní ndìlního programu Posvíní v suholazké kapli Pøátlé! Kromì svìtskýh atrakí, tradiènì už spojnýh s oslavou suholazkého posvíní, hi Vás také všhny pozvat do naší kapl na duhovní program. Pamatujm na to, ž podstatou lé naší slavnosti j právì toto místo a pota k jho svatým patronùm, Andìlùm Strážným. Tak tdy v ndìli zaèn slavná posvínská mš sv. v 10:30 h. Bud ji ltos sloužit opavský dìkan P. Jan Czudk, Th.D. Po mši sv. podìkujm za ltošní úrodu Stølký klub polní kuš hé Laz klub polní kuš Ing. Sabina Kubsová Støli oddílu SKPK Opava - hé Laz pokraèovali v pøípravì na probíhajíí vnkovní szónu pøipravili kušisté oddílu TJ Opava vnkovní závod v Litultoviíh. Bìhm tohoto závodu s støli musli vyrovnat s vlmi hladným poèasím, ktré j provázlo po lou dobu závodu. Oldøih Kubsa nastøíll svùj prùmìrný výsldk, al tn mu nstaèil na lpší nž 6. místo. Pro Sabinu Kubsovou to dopadlo mnohm lép, umístila s na 2. místì. Dalším závodm, ktrého s zúèastnili støli domáího oddílu, byl závod na místním obním høišti, ktrý s uskutènil Oproti pødhozímu závodu panovalo bìhm závodu tplé poèasí. Njlép s s tímto poèasím vyrovnala Sabina Kubsová, ktrá s prostøílla na 1. místo. Oldøih Kubsa si o jdnu pøíèku polpšil a obsadil tak 5. místo. Zatím životního úspìhu s doèkala Natáli Mìhová, jž si vystøílla 2. místo. tradièním obøadm pødávání hlba a soli každému pøítomnému. Odpoldn v 15:00 hod. bud v kapli požhnání. Na tuto odpoldní bohoslužbu hi Vašim prostødnitvím obzvláštì pozvat všhny posvínské hosty, ktøí pøijdou na návštìvu a budou spolu s námi slavit náš svátk. Pøipravujm s tdy na posvíní, vyprošujm na výsosth hojnou úrodu pøi ltošníh žníh a krásné poèasí po dobu našho slavní. S pozdravm a pøáním všho dobrého komárovský faráø P. Adam Ma³k V dnh s konalo soustødìní v Vojtìhovì, kd s støli pøipravovali na nadházjíí závody. Soustødìní bylo zamìøno zjména na mladé støl, al zúèastnili si i starší ostøílní støli. Trénink s skládal pødvším z praktiké stølby, ktrá byla doplnìna trohou tori. Prvním vlkým závodm ltošní vnkovní szóny byl svìtový pohár Bohmia Cup, ktrý s tradiènì koná první víknd v èrvni v Otrokoviíh. Tohoto závodu s zúèastnili mimo jiné i støli z Chorvatska, Frani, Maïarska, atd. Sabina Kubsová zd byla nominována do národního družstva, ktré s umístilo na 6. místì. Mzi jdnotlivi s Oldøih

14 davdsign - SL zpravodaj str 14., 15. Kubsa prostøíll do první dsítky Sabina Kubsová vybojovala "suprovou" 5. pøíèku. Tnto závod byl prmiérou na pøipravované mistrovství ÈR. Mistrovství Èské rpubliky hostil v dnh oddíl Savana Klub Kuší Kostl v Èháh pod Kosíøm. Bìhm mistrovství mìli støli vlmi nároèné podmínky, musli zvládnout stølbu v vysokýh tplotáh, v vìtru a za dštì. Z suholazkýh stølù rozmary poèasí njlép zvládla Sabina Kubsová, když s poprvé stala mistryni Èské rpubliky v katgorii Žny, i když to byl vlký boj. Po prvním dni si vdla o 4 body nad Jaroslavou Ndìlníkovou a Hanou Ndìlníkovou z Savany Klubu Kuší Kostl, al hnd druhý dn s po první vzdálnosti propadla až na 3. místo s ztrátou 14 bodù. Bìhm dalšíh dvou vzdálností s jí postupnì podaøilo ztrátu stahovat, až s ji nakon povdlo vrátit s na njvyšší pøíèku. Oldøih Kubsa s podl svýh slov ndokázal kvùli divokému závìru Sabiny dostatènì soustødit na svùj vlastní výsldk a musl s spokojit s 4. místm. Natáli Mìhová s bohužl svìtového poháru Bohmia Cupu a mistrovství ÈR nmohla zúèastnit. Posldním závodm pød mistrovstvím svìta byl závod v Litultoviíh na fotbalovém høišti, ktrý pøipravil oddíl TJ Opava. Bìhm ltošní szóny si poèasí s støli opravdu hraj, tntokrát závod probíhal v 37 stupòovém vdru. Oldøih Kubsa s po dlouhé dobì zas doèkal skvìlého výsldku. Po vzdálnosti 65 m figuroval dokon i na prvním místì. To nakon nudržl a umístil s až na 2. místa, al i tak mohl být s svým výsldkm nadmíru spokojn. Sabina Kubsová potvrdila výsldk z mistrovství rpubliky a opìt obsadila první místo. Natáli Mìhová byla nuna z zdravotníh dùvodù z závodu odstoupit. S njvìtší pravdìpodobností s právì tï, kdy ètt tnto èlánk, Oldøih Kubsa a Sabina Kubsová úèastni mistrovství svìta v Ulan-Ud v Rusku. Všhny tyto závody s zapoèítávají do Èského poháru. Do hodnoní ligy družstv jsou zaøazny závody v Litultoviíh a v hýh Lazíh. Dál s budou do tìhto soutìží poèítat výsldky z závodu z Otrokovi ( ) a z hýh Lazù ( ). Posldní závod vnkovní szóny s uskutèní na suholazkém høišti. Pøijït podpoøit domáí støl. Sabina Kubsová :00 Pou ové atrak 13:00 Pou ové atrak 10:30 Slavná posvínská Vlký øtízkový kolotoè, dìtský Vlký øtízkový kolotoè, dìtský mš svatá øtízkový kolotoè, nová atrak øtízkový kolotoè, nová atrak Mši bud sloužit opavský dìkan uro-jump, skákaí hrad, vláèk uro-jump, obøí skákaí hrad, P. Jan Czudk, Th.D. pro dìti, hudbní produk DJ, vláèk pro dìti, soutìž o ny a Adam Krysztof Ma³k soutìž o ny a bohaté a bohaté obèrstvní 15:00 Odpoldní bohoslužba obèrstvní (zajiš uj TJ hé 14:00-16:30 Zábavní požhnání v obní kapli Laz LAZIO) odpoldn urèno dìtm Andìlù Strážnýh 17:00 Svobodní - Žnatí v ntru ob (kolo štìstí, 12:00-21:00 Pou ové atrak tradièní fotbalové utkání na malování na oblièj, zábavná Vlký øtízkový kolotoè, dìtský obním høišti show pro njmnší) øtízkový kolotoè, nová atrak 2:00 Ukonèní pátèního 17:00 Pødání dožínkového uro-jump, obøí skákaí hrad, programu vìn starostovi ob + krátký vláèk pro dìti, soutìž o ny kulturní program (pøipravil klub a bohaté obèrstvní dùhodù hé Laz) Volná zábava 19:00-20:30 Th Psyhos hudbní produk DJ - konrt rokové skupiny 21:00 Ukonèní ndìlního z Komárova programu 21:00 Posvínská tombola 22:00 Volná zábava hudbní produk DJ 4:00 Ukonèní sobotního programu

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

AMW 469 www.whirlpool.com

AMW 469 www.whirlpool.com AMW 469 C S K R O D E.hirlpool.com 1 C MONTÁŽ SPOTŘEBIČE INSTALACE PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE s řiďt samostatnými přiložnými instalačními pokyny. PŘED PŘIPOJENÍM KONTROLUJTE, DA NAPĚTÍ na typovém štítku

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ h is D ur & # # is h is A ur & # # # h is is is E ur &

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvětluj fyzikální principy mikrosvěta. Mgasvět svět plant a hvězd Makrosvět svět v našm měřítku, pozorovatlný našimi smysly bz jakéhokoli zprostřdkování Mikrosvět

Více

ž ú Ď ň ň ú Á É ž Ý Ě É ň Ě É É ž Ť Ť Ť ú Ň ŤŤ Ť ó Á ú ú Ť ň ú ň ž É Š Š ž ó ó Ť É Ť Ě Ť ň Ťň Ť ž ňž Ť Ó Ť ú ž Ť ú ž Ť ó ž ž Ť Ť ž Ě Š ú ž ž ň Č ž ž ž ž Ť Ť Ť Č Ň Á Ť Ý ú Ť ž ň ž Ť Ý Ť Ť ž ň Ťň Š ž ú ž

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších

Více

Ř Ý ý ó ý ý žó ý é ó ó é é ž ý ó ó é ó ó é ů ú ř ř é ý ř ó ž ý ý ř Š ó ó é ř Š ó é ý ó ó ý é ý Č ů ř ú Č é ř ú Č é ó é ř ý ž ň é ý é ř ó é ž é ř ž Ú Ž ř ů úř ž ó ý ů ů ó ů ý ž ů é ů Ý ý ó ó ó ý ů ý žó

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD.

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD. Stránka 1 z 6 Průvo připojním Pokyny pro místě připojné tiskárny v systému Winows Poznámka: Instalujt-li místně připojnou tiskárnu na systém, ktrý j l isku CD s softwarm a okumntaí npoporován, musít pak

Více

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Rozhovor s Ptrm Katzrm, obchodním řditlm spolčnosti Dimnsion Data Czch Rpublic Kdy jst začal hrát golf a co vás k němu přivdlo? Věnujt s jště nějakému jinému sportu?

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

Dovolená pro seniory

Dovolená pro seniory Dovolná pro sniory 55+ Dovolná ušitá ru právě Vá, io hlavn turistickou szónu a za skvělé cny. Vtjt stě, kd i pouhý pobyt á léčivé a blahodárné účinky. MAr Mnor LÁZNĚ A RELAX MEZI DVĚMA MOŘI dl PiSan Pdro

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení.

Cvičení č. 9 Lineární zobrazení. Jádro a obor hodnot. Matice lineárního zobrazení. Ciční z linání lg 4 Ví Vonák Ciční č 9 Linání zozní Jáo oo hono Mi lináního zozní Linání zozní ini Zozní V U k U V jso kooé oso s nzýá linání jsliž U U Množin šh lináníh zozní U o V znčím V L U říkl ozhoně

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

VEJCE MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření

VEJCE MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření UVNITŘ TROUBY A V JEJÍ BLÍZKOSTI NE- OHŘÍVEJTE, ANI NEPOUŽÍVEJTE HOŘLA- VÉ MATERIÁLY. Kouř můž způsobit nbzpčí požáru nbo výbuchu. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K P"EDKLÁDÁNÍ NÁVRH$

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 01 LEDEN 2009 STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 5!ESKÉ PEDSEDNICTVÍ STRANA 6 V#ZVY K PEDKLÁDÁNÍ NÁVRH$ SPECIÁLN% ZAM%"ENO NA ESKÉ P"EDSEDNICTVÍ V RAD% EU ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2-4 NOVINKY Z BRUSELU Dn 22. - 24. 1. 2009 s v Luha"ovicích sjdou minist#i prác a sociálních v%cí z clé Evropy, aby zd prodiskutovali

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 22. Listopad 2014 Předposlední podzimní kolo přineslo změnu ve vedení v průběžné tabulky. Kdo ale nakonec přezimuje jako půlmistr ukáže až kolo poslední. Rozdíl mezi prvním a třetím družstvem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J LEDEN BŘEZEN 2014 ZÁPIS DO 1.TŘÍDY DIVADLO V MŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ přejí

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 18:00 ESTER KOČIČKOVÁ 18:00 18:00 18:00 18:00 KUJÓNI 18:50 ALOIS NÁHLOVSKÝ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:15 MIROSLAV PALEČEK

Více

Durové stupnice s křížky

Durové stupnice s křížky Durové stupni s křížky poří + přznmnání: & # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # # # # ## # # G ur D ur A ur E ur H ur Fis ur Cis ur G ur & # ġ is D ur & # # is is A ur & # # # is is is E ur & # # #

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Databáze fotbalové ligy

Databáze fotbalové ligy Databáze fotbalové ligy ER diagram ER diagram mužstvo..n () () píská (dom.) (.) rozhodčí mužstvo..n () () píská (dom.) (.) rozhodčí mužstvo..n () () píská (dom.) (.) rozhodčí Sestava mužstvo mužstvo..n

Více

Shromáždění členů 2012

Shromáždění členů 2012 Shromáždění členů 2012 Golf Club Praha Shromáždění členů 2012 Zahájení Zpráva Výkonného výboru GCP Zpráva Kontrolní a revizní komise GCP Plán a rozpočet na 2012 Vyhlášení sportovce roku GCP Vyhlášení Mistrovství

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

ó ž Ž ť Ó Ž Č Ž ž ž Ž ž Ž Š Ž ď ž Ž ž ž Š Ž ž Š Ž Ž ó Ž Ž Č ó ž Ž ž ž ž Ů ž ž Ž Ů ť ž Ž ž Ž Ž ž ž Ž É ó É É ž Ž Ž ó Ž Ě ť ó Á Ž Á ť Ó Ů Ů Ý ÓŽ Ž Ó ž Č Ž ž ž Ů Ů ž Ů ž ž ž ž ž ž ž É ť ó Š ž ó Š ž ť ó Ď

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1

Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1 Test studijních předpokladů Varianta A2 FEM UO, Brno 2013. 1 Příklad 1. Z uvedených možností vyberte tu, která odpovídá dané větě (je s danou větou ekvivalentní): V týmu není Pavel nebo není Václav. A:

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ.

POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. POŽADAVEK NA SNIŽOVÁNÍ ODTOKOVÝCH KONCENTRACÍ FOSFORU JE V BOJI PROTI EUTROFIZACI TOKŮ I U MALÝCH ČOV AKTUÁLNÍ. Ing. Jan Follr, Martin Eyr, Vodárnská akciová spolčnost, a.s. OČEKÁVANÝ CÍLOVÝ STAV NORMY

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 21. Březen 2015 Sokol Kdyně porazil TJ Dobřany a udělal další krůček k postupu. CB Dobřany prohráli i svoje další domácí utkáni, tentokrát se Sokolem Pec p. Čerchovem. O lepší výsledek

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIETICKÁ TEOIE PLYŮ. Cíl a řdoklady - snaží s ysětlit akroskoické choání lynů na základě choání jdnotliých olkul (jjich rychlostí, očtu nárazů na stěnu nádoby, srážk s ostatníi olkulai). Tato tori br úahu

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B

PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006. Skupina B MK Bílovec A MO ČRS v Příboře PODZIMNÍ KOLO II. LIGA LRU MUŠKA 2006 Skupina B ve dnech 22.09.06-24.09.2006 Vedení závodu: Ředitel : MUDr. Zbyněk Chromek Zástupce : Jiří Krutílek Garant : Jaromír Málek

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se z 4 8 skupin po 5 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 2 nejlepší týmy a 8 Lucky Loser do mezikola (24 tým ). V mezikole

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Á ž ř ř ř ř ř ř ú š ř ů ř ď ř ž š ú ř š š ř ů Ť ř ň Á Ú Ú ř ů ů ú Ř Á Ě ř Ň Á ř š ž ř ů ř ů ň ř š ž Á ř š š ú š ž ž ů ž ú ř ř Ž ú ř Ř ř š ú ž š ř ř ů š ř ů ž ř ž ž Ž ž ž š ú ž ž ř ř ř š Ž ř ř Ž ú š š ž

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH

ZPRAVODAJ. sezóna 2008-09. Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště. Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH Okresní volejbalový svaz Uherské Hradiště sekretariát : Tyršovo nám. 440,686 01 Uherské Hradiště,tel. 572 540 461 ZPRAVODAJ sezóna 2008-09 Volejbalové soutěže s mužstvy regionu UH -2 - Tabulky k datu 25.1.2009

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Mistrovství R AVZO TS R ZS

Mistrovství R AVZO TS R ZS stránka 1 10 Název sout že: Daum /místo konání: Po adatel:: Druh sout že: Disciplina(y) Kategorie 2071 2057 2096 2081 2072 2076 / název Položky 1 2 3 4 5 6 Sumární položky 29 Wiesner Roman 40045 / P OVANY

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Soutěžní ročník 2014/2015

Soutěžní ročník 2014/2015 Ročník 10. číslo 24. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2014/2015 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz Delegace rozhodčích na toto utkání mužů: Hlavní rozhodčí:

Více

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013

Soupiska družstva pro soutěže ČASQ v sezóně 2014/2013 T Squash Turnov název: T Turnov, o.s. - T Squash Turnov ulice: Skálova 207 město: Turnov PSČ: 51101 jméno: Martin příjmení: Beksa ulice: Vlastibořice 64 město: Sychrov PSČ: 463 44 název SC : Sportcentrum

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více