Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobèané, Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v prosinci 2015, posílejte námìty, podklady. strana 28. srpen 2015"

Transkript

1 davdsign - SL zpravodaj str 28., 1. srpn 2015 h é La z h é La z pøhody pro hod a znaèkami. Ukázková byla také žlzni s pøjzdm a závorami. Dìti si na vlastnoruènì vyrobnýh pøibližovadlh, jako auth, kolh, limuzínáh a kolobìžkáh osvìžily pravidla silnièního provozu. U st èíhala njrùznìjší zvìø, al všmu pøihlížli zodpovìdní poliisté. Táborníi s domù zas vrali nadšní! Po prázdnináh s mladí hasièi sjdou 11. záøí, aby s vzornì pøipravili na podzimní kolo hry Plamn. Akí j v plánu zas spousta, tak snad bud pøát poèasí a všhno vyjd. za SDH, Pavla Bnšová Aktuální ltké zábìry naší ob na str. 17. starosta Mgr. Ptr Orišèík Vážní spoluobèané, foto: Pavla Bnšová Další holazký zpravodaj vyjd v prosini 2015, posíljt námìty, podklady. rdak David Závìšiký Hldám další historiké fotografi hýh Lazù pro pøipravovanou publikai o naší obi. Pokud mát doma zajímavé historiké fotografi budm mo rádi, když nám j zapùjèít k okopírování. Dìkujm za pomo. Vaš písmné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na ak a zajímavé informa o jjih prùbìhu rádi zaøadím do zpravodaj. Podklady posíljt na mailovou adrsu Pøíspìvky prosím zasíljt v lktroniké podobì tdy napø. v aplikai Word, Opn offi, apod.. Fotografi k èlánkùm prosím pøikládjt zvláš, mùžou být i na pamì ovýh kartáh, pøípadnì USB disíh. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-hé Laz Pørovká 21, , Tlfon: , -mail: nbo Úødní hodiny starosta útrý 16:30-18:00 a ètvrtk 17:00-18:00. tl. starosta: Obsah, dsign a typografii zpraoval: David Závìšiký Korktura txtù: Mgr. Martina Škrobánková tl.: srpn 2015, náklad 320 výtiskù 28. srdènì Vás zdravím u dalšího vydání našho suholazkého zpravodaj, ktrý Vám jako obvykl pøináší shrnutí kulturního, spolènského, al i vøjnosprávního života v hýh Lazíh. Blíží s nám kon léta a s tím i zakonèní prvního roèníku kulturnì spolènského suholazkého léta, ktrým jsm s Vám snažili, spolènì s složkami, nabídnout po èas lého léta kulturní a sportovní ak, jž mají obohatit život v obi a nabídnout našim obèanùm pokud možno o njví pøílžitostí spolènýh stkání u dobrého jídla, pití muziky a zábavy lkovì. Vlkým poètm úèastníkù na každé aki hé Laz dokazují, ž s htìjí bavit, sportovat a trávit volný èas spolènsky. Za to jsm vlmi rád a mohu Vám slíbit, ž pro Vás budm pøipravovat stál kvalitnìjší ak s tradií a nálpkou spolènì pro hé Laz. Pro informai ak poøádané pouz obním úøadm hé Laz bz spoluúèasti nìktré z složk (tdy Gulášfst, Pivní fstiválk a dvì ltní kina) stály obní kasu lkm ,-Kè. Pro srovnání dsti minutový ohòostroj stojí ,-Kè. Ruku v ru s zábavou j spojna i prá a zd musím podìkovat všm, ktøí s zúèastnili v létì lkm pìti brigád a pomohli tak vymìnit plot na høbitovì, upravit povrh u zastávky naproti rstaura U HEJA a v nposldní øadì rvitalizovat èást prostoru u Sdlinky. Zvláštní díky patøí Martinu Shwidlrovi, ktrý poskytl zdarma vlastní thniku pro úpravu svahu u zastávky. Taktéž byh rád podìkoval Rnému Paláèkovi, jlikož zdarma poskytl svojí thniku a èas k søzání lípy u køíž smìrm na Komárov, ktrá musla být vzhldm k svému stavu a zajištìní bzpèí odstranìna. Podobný osud èká na podzim i druhou lípu. Uštøné finanèní prostødky za pomoi vøjnýh brigád s vyšplhaly na lkm ,-Kè. V souvislosti s fungováním obního úøadu j nutné zmínit, ž s nám povdlo v rámi vyjdnávání všh starostù a starostk mìstskýh èástí vyjdnat od roku 2016 navýšní Pro ob hé Laz zpraovalo wbdsign studio srpn 2015

2 davdsign - SL zpravodaj str 2., srpn 2015 S u h é a L z finanèníh prostødkù do rozpoètu ob na tolik potøbné invsti. Navýšní j odvislé od výbìru daní a pro rok 2016 j navýšní vypoèítáno na ,-Kè k bìžnému rozpoètu ob. Tuto zmìnu již shválilo naš zastupitlstvo a hybí již pouz shvální vlkým zastupitlstvm Statutárního mìsta Opavy. K dobrým zprávám bohužl nìkdy patøí i ménì radostné a ta bohužl tntokrát nastala, jlikož z konomikýh dùvodù v hýh Lazíh konèí paní doktorka Šárka Bìrská. S touto informaí s vyrojily i komntáø, ž paní doktorka odhází z hýh Lazù kvùli toho, ž jí nové zastupitlstvo shválilo vyšší nájm. Vážní spoluobèané, tuto informai musím dùraznì popøít, jlikož paní doktorka má od roku 2004, kdy v hýh Lazíh zaèala ordinovat stál stjný nájm, ktrý èiní 7.500,- Kè za rok. Taktéž lýh jdnát lt platí stjnou èástku za služby, ktrá èiní opìt èástku a 7.500,-Kè za rok. Tyto èástky nové zastupitlstvo pouz opìtovnì potvrdilo. Každopádnì Vám hi slíbit, ž udìlám vš proto, abyhom o njdøív našli náhradu za odházjíí paní doktorku. Z pozi starosty j mojí milou povinností poblahopøát paní Jiøinì Shrommové, ktrá s v srpnu tohoto roku dožila nádhrnýh 93 lt. Spolènì s místostarostou jsm paní Shrommové popøáli mnoho zdraví a radosti z života a pødali dárkový koš. S podìkováním a blahopøáním za pøíkladnou rprzntai hýh Lazù j tøba zamíøit i k Sabinì Kubsové, ktrá s stala mistryní Èské rpubliky v polní kuši. S konèíími prázdninami hi také popøát našim školákùm mnoho úspìhù v jjih pilném získávání tolik potøbného vzdìlání. Prvòáèkùm popøát, a jjih první roèník v škol j plný novýh informaí, zábavy a kamarádù. A našim njmnším v matøské škol popøát hodné uèitlky a taktéž mnoho zábavy a kamarádù. Clý program najdt na stranì 15. Na oplátku našim paním uèitlkám popøát hodné školáky a školaèky a mnoho úspìhù v vzdìlávání naší njmladší gnra. Na závìr mi dovolt Vás pozvat na ltošní suholazké posvíní, ktré bud vrholm kulturního a spolènského dìní v naší obi. Snažili jsm s pro Vás pøipravit skutènì bohatý program, jnž nabídn všm vìkovým katgoriím tøi dny plné zábavy, soutìží, dobrého jídla a pití. Konkrétní program nalznt uvnitø zpravodaj. Tìším s na shldání s Vámi pøi této aki. Na úplný závìr dìkuji Davidu Závìšikému za skvìlou prái pøi pøípravì dalšího èísla zpravodaj a Martinì Škrobánkové za korktury txtù. Zpravodaj j opìt plný informaí o životì ob, proto nváhjt doèíst až dokon. Sbor dobrovolnýh hasièù hé Laz Jarní szónu zahájili hasièi 8. kvìtna okrskovým kolm hry Plamn v Štítinì. K bodùm z podzimního kola byly dìtm pøiètny výsldky v disiplínáh, jako jsou štafta dvoji, požární útok a závod požární všstrannosti. Za krásného poèasí s dola daøilo. O dalším víkndu pomìøily dìti síly v arálu Duklskýh kasárn v požárním útoku a štaftì dvoji, stjnì jako v Podvihovì. Obì soutìž byly souèástí Opavské ligy mládž a na obou s družstva umístila v rozmzí místa. O rprzntai s o ltošním jaru postarali naši dorostni. Njprv 24. kvìtna v Malýh Hoštiíh na okrsním kol dorostu, kd jsm mìli 4 zástup. Trza Krystýnová s umístila na 5. místì, Jiøí Lrh dosáhl na 2. místo v své katgorii a Dominik Kubsa pak na místo 6.. Krásné 1. místo obhájila Amáli Žùrková. Zajistila si tak opìt postup do krajského kola, ktré s konalo 7. èrvna na atltikém stadionu v Ostravì-Vítkoviíh. I pøs nš astný pád si Amálka dovzla krásný pohár za 3. místo v katgorii stødní dorost. Již po nìkolikáté s pìt naših mladýh hasièù zúèastnilo Glóbus upu. Jd o soutìž v bìhu na 60m s pøkážkami. V konkurni a 100 úèastníkù s umístil njlép Dan Kašpárk, a to na 27. místì. V rámi 70. výroèí založní Hasièského záhranného sboru v Opavì s naši njmnší ukázali na Horním námìstí v Opavì, kd stjnì jako pøípravky z okolníh vsni pødvdli ntradièní a klasikou požární štaftu. Jjih štafta s pøíbìhm sklidila vlký úspìh také pøi Dìtském dnu na obním høišti. Posldní ètvrtk a pátk v èrvnu nahystali vdouí pro dorostn a a 30 dìtí opékaèku k ukonèní ltošní szóny. S nìktrými z nih s al pød prázdninami nlouèili na dlouho. O 14 dní pozdìji s konal již 18. Hasièský tábor, a k radosti všh opìt na Barnovì. Ltos s zúèastnilo 39 dìtí njn z Lazù a njn hasièù. Proslunìný týdn byl plný zážitkù pro dìti, al i pro asi 20 dospìlýh, ktøí s postarali o týdn plný hr a zábavy. Soutìž v vybíjné a pøhazované doplnily napø. hasièský dn, obøí køížovka, nhybìl ani pìší výlt do Spálova, pátèní ohòostroj a karnval v maskáh. Njví s však všihni, a njn dìti, vyøádili pøi dnu dopravy. Z dostupnýh kartónù, krpovýh papírù, s spoustou barv a za pomoí provázkù si vytvoøili obrovskou køižovatku s smafory,

3 davdsign - SL zpravodaj str 26., 3. srpn 2015 S u h é a L z Myslivké Sdružní Hoš ata spoluautor èlánku Ing. Ptr Žùrk Jak jsm všihni poítili, ltošní léto bylo xtrémní na tploty a vli skoupé na srážky. Takovéto poèasí vyhovovalo napøíklad nìktrým druhùm hmyzu, urèitì al nbylo pøívìtivé k zvìøi a rostlinám. Zvìø s pød horkm umí bránit napøíklad zmìnou irkadiálníh rytmù - pøsun své aktivity mimo dobu njvìtšíh vdr. Nubrání s však ndostatku pøísunu vody. Pøírodníh zdrojù vody j v naší krajinì èím dál ménì a zbylé vyshly. ho postihlo také rostliny a rùzné lsní plody, z ktrýh umí zvìø nìjakou vodu vytìžit a zahnat tak žízò. Proto bylo v období suha jdnou z hlavníh èinností myslivù doplòování pitné vody do umìl zøíznýh napájèk, rozmístìnýh vhodnì v krajinì. Dl pozorování a pobytovýh znakù jsou tyto umìlé zdroj vody hojnì využívány všmi druhy zvìø a ptatva. Další vlkou událostí bìhm léta jsou žnì. Bz této, pro léto typiké èinnosti, si prázdniny ani ndokážm pødstavit. Na políh s rozhuèí, hlavnì dìtmi oblíbné, kombajny a traktory a krajinu provoní èrstvì vymláná sláma. Pro zvìø to al bohužl znamná období vlkého strsu. S vlkou ryhlostí dojd k razantní zmìnì pobytového prostødí a pøístupu k obživì pro vlkou èást zvìø. J pohopitlné, ž s pomoí výkonné thniky lz fktivnì sklidit vypìstovanou úrodu, al vlikost a výkon dnšníh strojù nustál graduj a nìktøí jdini tak nstihnou pød stroji utét. Ti š astnìjší pak mají vlký problém na rozlhlém strništi nbo oraništi najít obživu a úkryt. Stávají s koøistí dravù nbo trpí hladm a žízní. Napøíklad srnèí zvìø má z hldiska tráviího systému (pøžvýkav) vlký problém doslova z dn na dn pøjít na jiný druh potravy. Jjih žaludèní mikroflóra s ndokáž tak ryhl pøorintovat a i když nìjakou jinou potravu najd, trpí hladm a prùjmy. Baktri v jjih tráviím traktu zkrátka numí tuto potravu zpraovat. Zd mají svou nzastupitlnou funki rùzné pøíkopy, nposèné pásy trávy, solitéry a jiné krajinné prvky, ktré nabízjí zvìøi jak kryt, tak potravinou rozmanitost. Na pølomu èrvn a srpna pøihází také jdno z njkrásnìjšíh období myslivkého roku, srnèí øíj. Srni jsou v plné síl, každý si brání své tritorium a snaží s spáøit s o njvìtším poètm srn. V tomto období j možné spatøit "pány" srn, ktøí jsou po zbytk roku vlmi opatrní a tìžko pozorovatlní. Chování této zvìø v tomto období má své typiké projvy. Sami lákají sam svým pískáním a pahm, pár s pak pohybuj v takzvanýh øíjnýh kruzíh, až dojd k pokládání srny. Samotný vývoj srnèího zárodku má také jdnu zajímavou a spifikou vlastnost - tzv. mbryonální latni. Po oplodnìní vajíèka dojd k pozastavní dalšího vývoj mbrya. Vývoj znovu zaèn až po 4-5 mìsííh, a to proto, aby s mláïata narodila v kvìtnu až v èrvnu, tdy do období njvìtší hojnosti. Zdánlivì obyèjná pøíroda kolm nás skýtá mnoho zajímavého pro toho, kdo ji h pozorovat. Važm si jí a hraòm ji! MS Hoš ata místostarosta Pavl Nlšovský Rkapitula události v naší obi Dn probìhlo na parkovišti u kašny v hýh Lazíh Kání máj a 1. roèník Gulášfstu. Každý pøihlášný tým do Gulášfstu mìl k dispozii od poøadatl soutìž 1.200,-Kè na nákup surovin a musl uvaøit guláš minimálnì z 7 kg masa. Slavnostní zahájní soutìž bylo v 12:00 hodin. V prvním roèníku s dìlaly njrùznìjší guláš z a 50 kg masa a bylo uvaøno lkm asi 200 litrù guláš. Vš bylo pryè bìhm jdné hodiny a návštìvníi s i pøs mnší npøízò poèasí bavili až do ranníh hodin. Po sètní všh ziskù a nákladù vyšl gulášfst ob na pouhé 3.000,-Kè. Dìkujm všm ktøí s zúèastnili nbo pomohli! Umístìní týmù dopadlo násldovnì: 1. místo Zlomné pušky (255 bodù), 2. místo Krhùvk (214 bodù), 3. místo Stánk u vslé brly (159 bodù), 4. místo Mtly a Lopaty (153 bodù), 5. místo A j to! (100 bodù), 6. místo Klui v aki (71 bodù). Výsldky byly øádnì pøpoèítány. Fotografi z Gulášfstu najdt na str s nám podaøilo domluvit s vodárnami odstranìní sloupku s skøíòkou v hodníku na ul. Pørovká 85/116 pod panm Mošou. Zaøízní j vlastnitví SmVaK Ostrava a.s., jdná s o katodovou ohranu pøivadìè Podhradí-Krásné Pol. Maminky s koèárky už to nmusjí objíždìt a ostré hrany laminátové skøíòky dìtm už ni nudìlají. Dìkujm SmVaK Ostrava a.s. za spoluprái. Dn v 14:30 h probìhlo fotbalové utkání staršíh žákù "Vávrovi vs. hé Laz - Lazio. Tn samý dn 16:00 h probìhlo také - fotbalové utkání mužù "Vítkov B vs. hé Laz - Lazio" jsm s po zkušbní dobì rozhodli zrušit pvnou linku a fax na obním úøadì, (ktrá byla dlouhodobì nvyužívána - dns již všihni používají mobilní oprátory a -mail), spolènì s zmìnou oprátora u mobilníh služb z T-Mobil na Vodafon tak došlo k roèní úspoø pøibližnì ,-Kè. Na intrntovýh stránkáh jsou uvdna všhna mobilní èísla a -maily (prfrujm používat -mail). V útrý v 18:15 hod. probìhlo 7. zasdání zastupitlstva MÈ O. - hé Laz. Na programu bylo mimo jiné: kontrola plnìní usnsní z dn , zpráva starosty o èinnosti OÚ MÈ hé Laz v období od , shvální dotaèníh smluv pro složky MÈ hé Laz, shvální finanèníh prostødkù na posvíní, shvální prodloužní hudbní produk na holazké

4 davdsign - SL zpravodaj str 4., 25. srpn 2015 h é La z kulturní a spolènské léto, shvální vyèištìní kanalizaèního odtoku pod ul. Na Štìpnii. Dtailní zápisy najdt vždy na wbu: /zapisy.htm V sobotu v 8:45 probìhl na obním høišti Èský pohár v stølbì z polní kuš. V 9:00 hod. bylo zahájní závodu a v 14:00 hod. pak probìhlo vyhlášní výsldkù a ukonèní závodu. Po ukonèní závodu mìli divái možnost vyzkoušní stølby z kuš. Obèrstvní bìhm lého poháru bylo zajištìno. Dìkujm stølkému klubu polní kuš Opava - hé Laz za skvìlou organizai. Ví na str. 13. V sobotu , tdy tn samý dn probíhala od ranníh hodin 1. vøjná brigáda na holazkém høbitovì. Provádìla s zd rkonstruk plotu, ktré s zúèastnilo 18 dobrovolníkù. Brigádníi praovali zdarma, jn za malé obèrstvní. Obi s tak podaøilo uštøit nmalé pníz. Všm mo dìkujm za jjih prái!(brigádníi: H. Bna, M. Žurk, J. Kadula, P. Orišèík, V. Orišèík, L. Dnr, R. Dnr, J. Doboš ml., P. Nlšovský, M. Mikšík, P. Žùrk, F. Konèný, V. Skuplik, D. Vavrèka, Pavl Žùrk, Karl Adam, Vilém Gamrotk) Další fotbalové utkání mužù probìhlo v 17:00 h - "hé Laz - Lazio vs. Hlavni" Další sobotu probìhla další již 2. vøjná brigáda na holazkém høbitovì. Probíhalo zd dokonèování rkonstruk plotu. Brigádnii, jak j u nás zvykm, praovali zdarma jn za malé obèrstvní. Všm mo dìkujm za jjih prái! (brigádníi: H. Bna, M. Žurk, J. Kadula, P. Orišèík, Bronìk Víha, Vilém Gamrotk, Pavl Žùrk, V. Skuplík ml., P. Nlšovský a Markil) také probìhlo od 15:00 hodin fotbalové utkání mužù "Kyjovi vs. hé Laz - Lazio". V sobotu od 14 hodin uspoøádalo TJ hé Laz - Lazio za podpory obního úøadu S. L. Dìtský dn. Pro dìti bylo pøipravno mnoho atrakí (skákaí hrad, kolo štìstí, vodní fotbálk, zábavné soutìž a také vystoupní njmnšíh hasièù naší ob). I pøs npøízò poèasí s na aki dostavilo vlké množství dìtí a rodièù. V vèrníh hodináh pak probíhal karnval s hudbní zábavou. Další fotografi z dìtského dn najdt na str. 23. Fotografi z prvního roèníku pivního fstiválku v hýh Lazíh V ndìli uspoøádala AVZO za podpory Obního úøadu hé Laz stølkou soutìž v stølbì 3 èlnnýh družstv. Soutìž probíhala od ranníh hodin v arálu stølni na Strážnii a byla urèna jak dospìlým, tak v odpoldníh hodináh i dìtm. Po 9. hodinì probìhla soutìž v stølbì z malorážky a v 14 hodin pak soutìž dìtí v stølbì z vzduhovky. Ví na str. 11. V stødu probìhlo v matøské škol foto: Katøina Vlhová

5 davdsign - SL zpravodaj str 24., 5. srpn 2015 h é La z První roèník pivního fstiválku Pivní fstiválk zaèínal již od ranníh hodin pøípravou párty stanu (dìkujm za pùjèní TJ hé Laz). S pøípravou pomáhalo mnoho dobrovolníkù. Clkm bylo vyèpováno 2000 piv, ož j slušný výsldk. Dobrou èskou kuhyni si pro Vás pøipravili: Josf Bártk (výdj jídl byl v hostini U Baly) nabízl mnu: Moravský vpøový vrab, dušný špnát, bramborové kndlíky nbo Hovìzí pikantní guláš zdobný ibulkou, domáí houskové kndlíky. Ivana Lihá z Rstaura Hja (výdj jídl byl v stánku) mìla pøipravn pro návštìvníky: Øízk (maso bylo dl nabídky) s bramborovým salátm, Bramborové kndlíky plnìné masm s zlím, Bramborové plaièky, Langoš, apod.. Grilovalo pro Vás Øznitví Gbaur a grilování probíhalo mzi stánky. V 14:00 hod., kdy ofiiálnì zaèal fstival, došlo i na soutìž: O suholazkého jdlíka (soutìž v ryhlosti pojídání ovonýh kndlíkù), O suholazkého štamgasta (soutìž v ryhlostí pití piva z tupláku), O suholazkého šikulu (soutìž v zruènosti pøi pití piva). Zúèastnily s lkm ètyøi pivovary: Pivovárk Morava (nabízl Nfiltrovaná svìtlá Morava 12, Polotmavá Morava 11, Mdové pivo Morava 12 ), Pivovárk Hasiè (nabízl Svìtlý lžák 11, Polotmavý lžák 12, mmr Al 11, Pšnièné pivo 11 ), Pivovár Zlatovar (nabízl Axman 10, Kvasniový spiál), Pivovárk Slzan (nabízl Slzan 13 svìtlá, Slzan 11 svìtlá, Slzan 13 višòové, mandlové, Slzan 12 èrné). Po 17:00 hod. nastoupila imbálovka "CIMBÁLOVÁ MUZIKA HÁJ", ktrá navodila tu správnou atmosféru. Až do ranníh hodin pak pokraèovala volná zábava. Ak s vydaøila i díky skvìlému poèasí a srdènì Vás zvm na další roèník. Další fotografi a podrobnìjší informa o fstiválku najdt na wbu: / 1-suholazky-pivni-fstivalk.htm v vlkém oddìlní rozlouèní pødškoláku a jjih rodièù s školkou, ktrou pøipravila paní uèitlka T. Èprová s dìtmi. Dìti prošly jdnotlivé úkoly a pak byli pasováni na školáky. Nakon bylo malé obèrstvní, ktré dìti s paní uèitlkou pro rodiè pøipravili. Ví na str. 8. Násldujíí sobotu pøipravila TJ hé Laz - Lazio na obním høišti Turnaj uli v fotbal alias Štrásn Cup, ktrého s zúèastnila minimálnì 3 družstva.ví str. 22. V ndìli po 9. hodinì probìhl v arálu Strážni "Turnaj v nohjbal troji amatérskýh družstv", ktrý organizoval AVZO za podpory obního úøadu mìstské èásti S.L.. Úèastníi turnaj s musli pøihlásit do soutìž do 25. èrvna. I pøs úmorné vdro byla soutìž na vysoké úrovni. Nhybìlo obèrstvní a skvìlá zábava, ví o turnaji v èlánku AVZO najdt na str. 11. Ètvrtk patøil od 16:00h Sportovnímu dni dùhodù. Klub dùhodù si na obním høišti pøipravil zábavné odpoldn v sportovním duhu a jako vždy s ho ujal s vtipm a nadhldm. Nhybìlo i slavnostní zahájní v rtro stylu spartakiádního vièní Poupata, ktré všhny pobavilo. Vido j také možné vidìt na naših stránkáh (foto: Dana Langrová) V sobotu probìhla 3. vøjná brigáda u nové zastávky na Pørovi. Upravoval s zd násyp za zastávkou, ktrý zd byl nlgálnì pøivzn pøi ralizai a bránil kolaudai zastávky. Dìkujm všm úèastníkùm brigády za pomo a za jjih prái, zvláštì pak panu Shwidlrovi, ktrý zajistil bagr vètnì obsluhy na lý dn zdarma. V sobotu v rámi ak holazké kulturní a spolènské léto probìhlo na obním høišti dlouho oèkávané Ltní kino. Obèané mìli možnost si na intrntu vybrat film. Vyhrál film Hodinový manžl 46,59% (druhý byl Okrsní pøbor 36,36% pak Muži v nadìji 17,05%), lkm hlasovalo 88 obèanù. Trohu nás pøkvapila vlká návštìvnost, kdy s na promítání dostavilo odhdm 300 lidí. To s trohu ngativnì projvilo v ryhlosti obsluhy, al to jsm v dalším kinì již dohnali. Tnto drobný ndostatk však nubral na kvalitní

6 davdsign - SL zpravodaj str 6., 23. srpn 2015 h é La z M. Potùèk, F. Konèný, D. Vavrèka, P. Vèlka, P. Orišèík, D. Závìšiký, P. Nlšovský, V. Žùrk, P. Žùrk, V. Orišèík, R. Hohn). V sobotu probìhl na parkovišti u kašny 1. roèník suholazkého pivního fstiválku anb poszní s èskou kuhyní a imbálovou muzikou. Fstiválk navštívilo bìhm dn minimálnì 450 obèanù a trval až do ranníh hodin. Ak byla vlmi kladnì pøijata u obèanù a vysloužila si pøzdívku druhé posvíní. Clý èlánk o Pivním fstiválku vètnì nìkolika fotografií najdt na str. 24. zábavì a všihni s jistì dobø bavili. Vstupné bylo zdarma a v tomto duhu a hm pokraèovat i nadál. Všhny kulturnì spolènské ak, ktré poøádá nbo zašti uj obní úøad hé Laz budou vždy bz vstupného. Další týdn v sobotu od 8 hodin probìhla na Pørovi další již 4. vøjná brigáda, jjíž smyslm mìlo být proèištìní zlného porostu kolm vodní nádrž Sdlinka. Clkový stav porostu plnì odpovídal jho dlouholtému zandbávání a z fotografií na str. 20. j taktéž patrné, ž j nutno vìnovat údržbì mnohm ví èasu, nž pouz jdno dopoldn v rámi vøjnýh brigád. Brigády s úèastnilo 13 obèanù. Dìkujm také panu V. Skuplíkovi staršímu za poskytnutí traktoru s vlèkou na odvoz. (brigádníi: H. Bna, L. Straka, J. Kadula, M. Žurk, D. Martink, R. Dnr, P. Orišèík, D. Závìšiký, T. Ondra, V. Skuplík, V. Skuplík sn., L. Vaòk, V. Orišèík) Další sobotu po 8 hodinì s pokraèovalo v 5. vøjné brigádì kolm vodní nádrž Sdlinka. Podaøilo s dokonèit lý úsk a na fotografiíh(str. 20) j patrné, ž lá oblast výraznì prokoukla. Brigáda, na ktré nhybìla dobrá nálada, skonèila v 13 hodin malým obèrstvním (langoš a pivo) v rstaurai Hja. Brigády s úèastnilo 16 obèanù. (brigádníi: H. Bna, L. Straka, J. Kadula, M. Žurk, T. Ondra, Fotografi z dìtského dn Další sobota byla vìnována 2. Ltnímu kinu na obním høišti. Tntokrát jsm s na vás pøipravili zaznìlo v upoutáv, ktrou obèany na plátnì pøivítali starosta a místostarosta. V tomto Ltním kinì jsm již ni npodnili a pøipravili jsm pro obèany ryhljší srvis a vìtší nabídku obèrstvní (grilovaná žbra, makrly, bramboráky a pivo za pouhýh 17,-Kè). Plátno tntokrát bylo na lép viditlném místì a ozvuèní již bylo v dostatèné hlasitosti oproti prvnímu kinu. Do upoutávky jsm pøipravili pro návštìvníky i ltké zábìry naší ob (vido mùžt vidìt i na ) a další zajímavé fotografi z dìní v obi. Lidé mohli opìt v anktì vybírat mzi filmy (Život j život, Díra u Hanušovi, Pojdm k moøi), avšak linèní podmínky nás nakon donutily zvolit film foto: David Závìšiký

7 davdsign - SL zpravodaj str 22., 7. srpn 2015 h é La z Pavl Maháèk, Lukáš Ln, Miroslav Stárk útoèníi - Ondøj Vlha, Rostislav Šv, Danil Dihl. Ondøj Hèko Trnéøi - Martin Proházka, Roman Vašíèk, Martin Orišèik. Rozlosování: So :00 h. S. L. - P. Polom "B" So :00 h. Litultovi - S. L. So :00 h. S. L. - Chlbièov "B" So :30 h. Stìboøi - S. L. So :00 h. S. L. - Malé Hošti So :00 h. Jakartovi - S. L. So :00 h. Slavia Opava - S. L. N :30 h. S. L. - Bìlá N :00 h. Vøsina - S. L. So :00 h. S. L. - Budišov nad B. So :00 h. Vávrovi - S. L. So :00 h. S. L. - Hrad n. Mor. So :00 h. Kobøi "B" - S. L. Pozn. J možná zmìna poøadatlství minimálnì u prvníh dvou domáíh utkáníh z dùvodu nzpùsobilého høištì. V mzidobí naši fotbalisté uspoøádali njn pro obyvatl ob dva sportovnì-kulturní dny, a to Dìtský dn a Štrásn up u ktrýh vìøím, ž si zahovají divákou pøízò i do dalšíh roèníkù. Z obou dnù pøináším malou fotografikou ohutnávku. za TJ hé Laz Rostislav Šv Fotografi z turnaj uli - Štrasn up Okrsní pøbor. Po skonèní kina pokraèovala volná zábava. Poèasí bylo výborné a mnoho návštìvníku si dl plánu donslo dky. Bìhm filmu jsm pøipravili i mnší pøstávku (dl pødhozíh žádostí obèanù). Na organizai kina s zdarma podíllo 12 lidí, dìkujm za pomo. Brzy s mùžt tìšit na další ltní kino, ktré již bud spojno s vinobraním (sldujt informa na wbu ) V ndìli si Klub rodièù za podpory obního úøadu pøipravil pro dìti Pohádkové odpoldn anb dn zábavy pro naš dìti. Ak zaèala po 15. hodinì na školním høišti. Na programu mimo jiné byly zábavné vodní hry, opièí dráha (dìti si dovzly kolobìžky a odráždla), násldovaly ltní vslé hýbánky (diskotéka). Pro dìti bylo pøipravno i malé obèrstvní. Od 17. hodiny pak probìhlo v kulturním zaøízní kino pro dìti - krslná pohádka Croodsovi. Foto dol na strán. V stødu v 18:15 hodin v kulturním zaøízní probìhlo 8. mimoøádné zasdání Zastupitlstva mìstské èásti Opava - hé Laz. Na programu byl: Nový Statut Statutárního mìsta Opavy a Organiza Posvíní. (mimo jiné i nshvální ohòostroj.) Klub rodièù školy hé Laz pødsdkynì klubu Vladimíra Lnová Pohádkové odpoldn - klub rodièù dìkuj všm, ktøí pomohli s organizaí této ak pro dìti. Poèasí nám pøálo a všihni s skvìl bavili. Plánujm pro dìti jštì další ak v tomto ro, pødvším "Pohádkový ls" a "Drakiádu". Pøsné trmíny konání aki najdt v kalndáøi akí 2015 na wbu ob. Klub rodièù dìkuj T. Èprové a M. Pìntákové

8 davdsign - SL zpravodaj str 8., 21. srpn 2015 S u h é a L z Rozlouèní s pødškoláky TJ hé Laz - Lazio S blížíím s konm školního roku, konkrétnì v stødu , s naš matøská škola slavnostnì rozlouèila s njstaršími dìtmi z vlkého oddìlní, ktré po prázdnináh nastoupí do základní školy. Aby s rozlouèní mohli zúèastnit i rodiè, vš probíhalo v odpoldníh hodináh a bylo pojato jako tzv. druhý zápis, kd s dìti pødvdly, jak jsou pøipravné na nástup do školy. Pøipravili jsm nìkolik stanoviš s jdnoduhými sportovními a jinými úkoly a rodiè si zd zahráli na uèitl, zkoušjíí své i ostatní dìti. Splnìné úkoly si pak ukládaly do složky, ktrou si samy vyrobily. Po úspìšném splnìní všh úkolù byly dìti šrpou pasovány do øádu školákù a dostaly památèní knihu s vìnováním. Njn matøská škola s rozlouèila s budouími prvòáèky, al i dìti s ní. Pøipravily si na rozlouènou krásnou básò a spolènou písò "Odmyky, zamyky", pomoí ktré si odmkly bránu do základní školy. Clé slavnostní rozlouèní bylo zakonèno poszním rodièù, dìtí a uèitlk s obèrstvním, ktré samy dìti pøipravily pødhozí dn. Trza Èprová Po postupu do Okrsního pøboru zaèali naši fotbalisté pøípravu na novou szónu Vìtšinu pøípravy absolvovali na høišti v Novýh Sdliíh, kdy s trénovalo dvakrát týdnì. Na pátk bylo domluvno první pøípravné utkání, z ktrého s ovšm soupø z Vlké Polomi nakon pro ndostatèný poèt hráèù omluvil. Naši fotbalisté pøsto absolvovali tréninkovou jdnotku, ktrou si zpstøili zkráným utkáním proti naryhlo svolaným sdlikým fotbalistùm, ktøí nakon pøkvapivì vyhráli v pomìru 4:0. Hnd v ndìli nastoupili naši fotbalisté na høišti v Pusté Polomi k pohárovému utkání s Darkovimi. Hosté hrajíí 1.B tøídu pøijli s kombinovaným týmm, ktrý naš mužstvo porazilo v pomìru 2:1. V dalším kol poháru na nás èkal tým Bolati. Úèastník 1.A tøídy k utkání vyslal své "B" mužstvo, ktré si i pøsto, ž hrálo asi 65 minut po vylouèní našho brankáø proti oslabnému soupøi, odvzlo prohru 4:0. Další pøípravné utkání shráli naši fotbalisté na høišti v Ludgøoviíh. Úèastníka 1.B tøídy nakon po divokém prùbìhu lazètí porazili 4:3. Pohárová pou našho týmu skonèila ostudným dbaklm 8:0 na høišti Píštì. Bìhm pøstávky pød novou szónou nzahállo ani vdní lazkého týmu. Povdlo s dotáhnout pøstup jdnoho z klíèovýh hráèù Ondry Vlhy, na hostování do týmu pøihází brankáø Jirka Pražák, ktrý posldní szónu strávil v Brušprku a pød tímto angažmá byl svìønm Jardy Lauba v Dolní Lhotì. Dalším hráèm, ktrý do našho týmu pøihází na hostování, j záložník David Kostka z Kylšovi. Do týmu s vraí rovnìž Dank Dihl. Z kádru z pødhozí szóny z týmu prozatím vyjma brankáø Radka Matrosz (Pustá Polom "B") nikdo nodšl. Dál jdnám o prodloužní hostování brankáø Luboš Pastròáka a obrán Davida Lauba. Na zkouš j v týmu jštì obrán èi záložník Mirk Stárk. Z tohoto pohldu vypadá, ž kádr by nové szóny mìl být kvalitnìjší a širší. Njvìtší zmìnou zdá s být pøíhod nového trnéra Martina Proházky, ktrý vystøídal Jardu Chmla, jnž po vzájmné dohodì ukonèil angažmá u našho týmu a od léta pøipravuj fotbalisty Zlatníkù. Martin Proházka j rlativnì mladý trnér, ktrý pùsobil po boku zkušného Antonína Mury v thdy tøtiligovýh Mikuloviíh a divizním Valašském Mziøíèí. J to jho první angažmá na pozii hlavního trnéra. Doufjm, ž bud vydaøné. Bìhm pøstávky byla rovnìž snaha o rkultivai obního høištì, na ktrém naši fotbalisté nastupují k svým utkáním, bohužl pøíroda a poèasí, ktré v posldní dobì panuj na úzmí ÈR, byli proti. J tak možné, ž první utkání odhrajm na høištíh soupøù. I pøsto vìøím, ž naši fotbalisté budou pødvádìt atraktivní podívanou, ktrá pøiláká diváky a tito budou odházt spokojni njn z výkonu, al zjména z výsldkù našho mužstva. Soupiska: brankáøi - Jiøí Pražák, Luboš Pastròák - obráni - Jaroslav Laub, David Laub, Stanislav Stuhlík, Mihal Havlka, Filip Balda, Lukáš Dnr, Tomáš Vnlík, Lukáš Graf, Rné Groda, Roman Novák, Josf Doboš, Ptr Kubín - záložníi - Vladimír Kožušník, Martin Mikšík, Mihal Adamèík, David Kostka,

9 davdsign - SL zpravodaj str 9., 20. srpn 2015 h é La z Brigáda Pørov Sdlinka 18. a Pød brigádou Základní škola a Matøská škola Po Brigádì Pød konm školního roku èkala na žáky školy dlouho oèkávaná událost - jlo s na školu v pøírodì. Pro pá áky posldní pøílžitost užít si lazké školy a spolužákù, pro prvòáky tst, jak to zvládnou bz maminky. Podaøilo s to všm, bylo to výborné zakonèní loroèní prá dìtí i uèitlk. A jak to tdy bylo? V pondìlí 22. èrvna jsm ráno zamávali š astným rodièùm (kdo by nbyl rád za týdn klidu a tiha doma?) a autobusm s vydali do Zlatýh Hor v Jsníkáh, kd v hlubokýh lsíh za mìstm stála naš základna Maya. Èrstvý vzduh, obyèjné a hutné jídlo, nvšdní zážitky, lsy... a pohyb. Paní uèitlka Klára Lihovníková pøipravila pro dìti spolu s partou nadšnýh vdouíh výborný program Hvìzdný prah, díky ktrému nmìli ani ti njvìtší raubíøi èas na lumpárny a slèinky nstihly fòukat, protož soutìžili, hldali, plnili úkoly a bìhali a bìhali. Zkrátka škola v pøírodì, jak má být. A nbo n? My jsm s totiž ani nuèili, protož všhno jsm si splnili a ukonèili jštì pød odjzdm, takž jsm to mìli spíš jako takový školní tábor. Al uèili jsm s jiné vìi - jak být spolu, jak spolu vyházt, jak s nhádat, poslouhat ostatní, umìt praovat v partì, jak to zvládnout bz maminky za zády, jak správnì plnit svìøné úkoly. Bìhm pobytu jsm také stihli návštìvu mìsta Zlaté Hory s nzbytnou zmrzlinou a nákupm suvnýrù a pohldni, prohlédli jsm si Zlatorudné mlýny a potìžkali doopravdiké zlato, projli s na koníh a zastøílli z kuš. Ani jsm s nnadáli a byl tady pátk, dn odjzdu. Prfktnì jsm s zvládli sbalit, dìti dostaly svaèinku na stu a nastalo slzavé louèní s vdouími, ktøí dìtm za týdn hodnì pøirostli k srdi. Pak už jn sta zpìt s mírnými žaludèními potížmi i vlkou únavou, a byla tady škola a domov a maminky a huráááá, zvládli jsm to! Dìkuji touto stou i všm paním uèitlkám, ž i ony zvládly na koni školního roku tak intnzívní týdn s svými žáky. Co dodat? Ž to bylo supr, a snad zas nìkdy pøíštì. øditlka školy Martina Škrobánková foto: Tomáš Ondra

10 davdsign - SL zpravodaj str 10., 19. srpn 2015 S u h é a L z Z èinnosti ZO Skála - AVZO STÈ ÈR Jarní období zaèalo pro èlny AVZO dùlžitou èlnskou shùzí, na níž s rozhodovalo o novém výboru základní organiza. Vzhldm k tomu, ž dohází k nové rgistrai tzv. poboèného spolku místo ZO, bylo nutné tuto zmìnu odsouhlasit a na ústødí AVZO odslat aktuální sznam èlnù výboru. Pødsdou ZO zùstává Oldøih Kubsa, místopødsdou j Rihard Dnr, hospodáøm a jdnatlm Bøtislav Janošk, pødsdou kontrolní komis Pavl Nlšovský. V souvislosti s novou právní úpravou zákona 119/2002 Sb. o stølnýh zbraníh a stølivu, byla vydána k tomuto zákonu provádìí vyhláška è. 115/2014 o provdní nìktrýh ustanovní zákona o zbraníh. Na základì uvdnýh pødpisù vyvstala pro provozovatl stølni povinnost zpraovat nový provozní øád stølni a to njpozdìji do kon tohoto roku. V souèasné dobì s na tomto pødpisu intnzívnì prauj. V této souvislosti upozoròujm všhny držitl zbraní, ž stølni v hýh Lazíh j povolna pouz pro malorážkové pušky, pistol a rvolvry ráž 22LR a náboj pouz s olovìnou stølou. Bz povolní provozovatl stølni a bz pøítomnosti správ stølni nní možné používat stølnii k provádìní stølby ani z výš uvdnýh zbraní. Pro dìti a vøjnost jsm uspoøádali stølkou soutìž 21. èrvna. Pùvodní trmín byl zmìnìn vzhldm k posunutí trmínu dìtského dn, ktrý s uskutènil 20. èrvna na místním høišti a kd jsm s podílli zøízním vzduhovkové stølni. Co s týè stølké soutìž tøíèlnnýh družstv v stølbì z malorážky, zúèastnilo s 7 družstv. Zvítìzilo družstvo svazarmovskýh dùhodù v složní B. Janošk, R. Dnr a Z. Moša, druhou pøíèku obsadilo družstvo kušistù v složní O. Kubsa, S. Kubsová a R. Volný, na tøtím místì skonèilo družstvo hasièù v složní P. Žùrk, P. Nlšovský a D. Vavrèka. Njmnší dìti støílly z vzduhové pušky na sklopky a odmìnìny byly všhny zúèastnìné dìti. Ti starší pak støílli na trè a na prvním místì s umístil Jan Lrh krásným nástølm 80 bodù, 2. místo vystøílla Bára Martínková a 3. pøíèku obsadil Dank Kašpárk. Další povdnou akí byl turnaj v nohjbal, ktrý s konal 5. èrvn za tropikého poèasí. Za úèasti 6 družstv s hrálo systémm každý s každým na dva vítìzné sty. Bz porážky zvítìzilo družstvo DK tam v složní P. Komnda, D. Komnda a L. Dnr st., druhé místo obsadil Dram tam v složní J. Ertl, D. Závìšiký a D. Hrin, na tøtím místì skonèilo družstvo z Podvihova. Clý turnaj byl vlmi dobø zorganizován a pøs vlmi horké poèasí probìhl bz problémù. Cny vítìzùm pødal starosta ob Ptr Orišèík. Dosud posldní akí byl místní pøbor v stølbì z malorážky v disiplínì 30 ran vlž, ktrý probìhl 7. srpna. Soutìž byla zorganizována pro èlny ZO Skála hé Laz.Vzhldm k úmornému tplu byl závod zkrán na 20 ran vlž. Nástølm 172 bodù zvítìzil Bøtislav Janošk, druhou pøíèku nástølm 155 bodù obsadil Oldøih Kubsa a na tøtím místì skonèila nástølm 153 bodù Sabina Kubsová. Aktuální informa o akíh v AVZO, vètnì bohaté fotodokumnta, jsou k dispozii v vývìsní skøíò u obního úøadu. Ing. Bøtislav Janošk u kašny bylo pro aki témìø malé. Mnoho naših obèanù míøííh èas od èasu na jih vsni si jistì všimlo, jak s na Pørovi zmìnil kout zmì v klínu Pørovké a Novosdliké silni. Namísto hátrajíí halupy po pødhozíh majitlíh, kd s ukrývali, nbo si dávali dostavníèko rùzní drobní lsní prdátoøi a rùzná havì, j tam vybudován nový, vkusný obytný arál a na zandbané lou plné lbdy, jsou vybudovány ètyøi hovné rybníky. A tam jsm v èrvnu na xkursi jako Klub zamìøili svou zvìdavost. Po dohodì s majitlm arálu, panm Pavlm Tihmanm, jsm si lý rozsáhlý prostor prošli a prohlédli, byli jsm jim sznámni s tamìjším hovm ryb a hnd po prohlíd jsm také jdny z tìhto ryb, èrstvé pstruhy, po odborné pøípravì v rstaurai HEJA, ohutnali. Majitl rybníkù, pan Tihman, byl naší návštìvou potìšn, protož v nás vidìl potnionální odbìratl svýh kvalitníh ryb a my jsm byli potìšni tím, ž jsm s mohli pøsvìdèit, jak s dá úèlnì zužitkovat dlouho zandbaný kus blízké pøírody. N všihni z nás smažné pstruhy jdí, al ti, ktøí s pro konzumai rozhodli, si pohutnali, a pøi tom jsm všihni v doprovodu harmoniky a ozmbuhu prožili hzké èrvnové odpoldn, spolu s oslavou 87. naroznin našho èlna klubu, pana Milana Žùrka. V našm Klubu s stalo již tradií, ž jdno odpoldn v našm loroèním programu vìnujm sportu. Zpravidla j tomu tak v mìsíi èrvni. Postupm doby jsm již vystøídali na obním høišti mnoho sportovníh disiplín, vybranýh úmìrnì našmu vìku, mzi nimiž nhybìl napø. hod oštìpm, hod kladivm, hod koulí, støílní míèkù do branky hokjkou, zaházní s golfovou holí, vièní na kladinì a mnohé další disiplíny, pøipravné k pobavní soutìžííh, al i divákù z øad nás vìkovì staršíh a ménì již pohyblivýh. Pød nìkolika lty pan Vašk našl na pùdì svého obydlí starou trtru z minulého stoltí, natøl ji nìjakou nidntifikovatlnou lpkavou barvou, a od té doby soutìžím o klubovní "Zlatou trtru". J s tím spojno mnoho sportovního úsilí úèastníkù i lgra, a o j na tom to njhzèí, do soutìží nní tøba nikoho, kdo j jn trohu shopný, nutit. V ltošním ro si naš vìkovì mladší dùhodkynì vzpomnuly na svá mladá léta, kdy s úèastnily nìktré z èskoslovnskýh spartakiád, a proto pro zaèátk èrvnového sportovního odpoldn si navièily krátké improvizované spartakiádní vystoupní za doprovodu, známé skladby Mihala Davida. Dokon si pro tn úèl zhotovily jdnotný vièbní úbor, èrvné sukýnky, bílé halnky i bílou obuv, ož bylo pøi jjih vystoupní vli pùsobivé. Cviènkám nvadilo, ž trávník byl po pødhozím krátkém, silném dšti, a ž obloha nad vsnii byla zakabonìná. V jjih tváøíh byla radost z vzpomínk na dávné èasy a spokojnost z pøíjmného pohybu, na ktrý dosud nzapomnìly. Možná i proto mìly radost, ž s na høišti objvil nìjaký èlovìk s profsionální kamrou, jnž pød vystoupním usilovnì hldal optimální místo pro stativ kamry, ož bylo pro viènky npøhlédnutlné. Po úvodní skladbì pohldnýh žn násldovaly soutìžní disiplíny, jako byla slalomová jízda s trakaøm a jiné, to už tam, al kamraman k škodì dokumntu nbyl. Mzi další aktivity klubu patøily dosti nároèné pìší túry, jjihž iniiátorm byl zdatný havíøský dùhod pan Louda, s nímž na rùzná místa v okrs s vydávají na pohod i žny starší, nž by si kdo mysll. Tímto výètm naših aktivit hi naznaèit, ž èlnové našho Klubu, alspoò jdnou v mìsíi pøi takovýhto spolènskýh akíh zapomnou na všhny své osobní trabl a nduhy, ož s dá vyddukovat z jjih pøíjmné nálady, s níž s po naših stkáníh rozházjí k svým domovùm , Klub dùhodù

11 davdsign - SL zpravodaj str 18., 11. srpn 2015 h é La z Vzpomínáni v žáru noi. klubu dùhodù Lubomír Tihopád Ltošní rok nám nadìlil výjimènì tplý mìsí èrvn a jštì tpljší mìsí èrvn. Ni proti tomu, pokud by to nbylo na úkor fyzikého zdraví, zjména staršíh obèanù. Jistì mi dá za pravdu každý, kdo j nuny o nìèm pømýšlt, ž v vdrh, jaká v souèasnosti panují, s myšlnky upínají hlavnì k dobø vyhlazné minrální vodì nbo kvalitnímu pivu, al jinak s u lidí projvuj v panujíím horku dušvní útlum, A v takovéto dobì mi pøišla zpráva od šéfrdaktora obního Zpravodaj, abyh do srpnového priodika napsal nìo z èinnosti místníh dùhodù sdružnýh v našm klubu. Ni proti tomu, tìší mn dùvìra šéfrdaktora, ž krom v tomto èas vypitýh rùznýh tkutin i do místního priodika mohu nìo vypotit. Ryhl pømýšlím, jak dát v tom "hiu" do kupy myšlnky, aby mé napsané postøhy také nìkdo ètl a nzabíraly jn místo v oblíbném Zpravodaji. Až v noèníh hodináh, kdy v xtriéru bylo +19 stupòù, ož bylo blízko tropiké noi a v mé ložnii bylo v tu dobu stupòù +25, jsm témata èlánku o ktrýh s tímto s vámi podìlím, našl. Njdøív mn napadla vzpomínka na "Gulášfst" o jhož konání jistì bud zmínka i od jinýh autorù v Zpravodaji. Zmíním s o téhl aki proto, ž j to první poèin tohoto druhu, s nímž s v vsi stkávám, a také, ž s starostou ob vyhlášné ak s vlikou iniiativou hopily i èlnky našho klubu. A pøsto, ž s tnto obní rituál konal v vsi poprvé, naš dùhodkynì s v soutìži nìkolika družstv umístily dl rozhodnutí mlsnýh jazýèkù obèanù na tøtím místì. A to již myslím stojí za zmínku v místním priodiku. Za odvahu úèastnit s soutìž bz jakéhokoliv kvalifikaèního soustødìní v nìjakém vývikovém táboø, bz jakékoliv rady nìjakého šéfkuhaø, si zasloužil pohvalu lého našho klubu tým kuhaøk, paní Olga Zavìšiká, Marla Fridlová, Anna Loudová i Jana Kaštovská. Pøidìlné jim praovištì k projvu jjih kulináøského umìní, ož byl vkusný døvìný stánk, s stal po jimi provdné úpravì ukázkou lidové tvoøivosti, a žádný ostatní v tomto arálu s jim nvyrovnal. S pøíznaènou rutinou i skromností, odpovídajíí jjih vìku, pøistoupily k shromáždìní a pøípravì potøbnýh ingrdiní k zhotovní guláš. Rovnìž jjih osobní ustrojní pro soutìž odpovídalo jjih vìkové katgorii a místopisu amatérskýh umìlkyò, ktré s patøièným fortlm a láskou plnily pøijatý úkol. A nzùstalo jn u vaøní guláš. Paní Kaštovská již v èasnýh ranníh hodináh v stísnìném prostoru svého domku na Pørovi i pøs mírnou nlibost svého hotì, jnž si rád ráno pospí, upkla k guláši hutný domáí hléb, paní Loudová nhtìla za ní zùstat pozadu a tak z svýh zásob prvotøídní mouky z ndalkého mlýna napkla koláè a na pultíku jjih stánku pøi podáváni guláš s objvila pro zájm i skvìl hutnajíí bábovka paní Marly Fridlové. Kdo byl návštìvníkm této novátorské obní ak, mohl pød stánkm s obèrstvujíími nápoji shlédnout na zaèátku ak i litrární vložku v podání èlnk našho klubu, jjíž iniiátorkou byla paní Miluš Phálková, do níž byst to nøkli. Když jštì pøipomnu èlna našho klubu pana Loudu, ktrý s staral o bzhybné thniké zázmí stánku, mohu v své vzpomín na probìhlý Gulašfst hodnotit aki jako vlmi zdaøilou, z èhož jistì mìl njvìtší radost náš nový starosta s èlny zastupitlstva ob. Npøháním, když píši, ž to námìstíèko Fotografi z stølké soutìž družstv Fotografi z nohjbalu foto: Bøtislav Janošk

12 davdsign - SL zpravodaj str 12., 17. srpn 2015 h é La z Aktuální ltké fotografi hýh Lazù z zaèátku srpna 2015 Fotografi Gulášfst hé Laz z rdak David Závìšiký Pøipravili jsm si pro Vás nìkolik aktuálníh zábìrù naší ob z ptaèí prspktivy. Ltké zábìry mám jak v formì fotografií tak i vida. Vš si mùžt prohlídnout nbo zdarma zkopírovat (a volnì šíøit dál) z našho wbu na adrs: /ltk-zabry.htm foto: Katøina Vlhová foto: David Závìšiký, Libor Klapè

13 davdsign - SL zpravodaj str 16., 13. srpn 2015 S u h é a L z Pozvánka na holazké posvíní v dnh Milí spoluobèané, Zvm Vás na ltošní suholazké posvíní, ktré probìhn v dnh záøí (tdy v pátk, sobotu a ndìli). Tradi našho posvíní nám vlí pøipravit pro Vás njn vrhol kulturnì spolènského léta, al lého roku. Pøipravili jsm zábavný program na všhny tøi dny. Podaøilo s nám pro tnto rok zajistit polovièní vstupné na všhny atrak. Mùžt s tìšit na tradièní øtízkový kolotoè (tntokrát s rozpìtím 20 m), obøí skákaí hrad (13 m na délku), bung trampolínu a další. Ltošní atrak dodávají Válav Pflgr z Hrabynì a Ptr Fuiman z Opavy. Vrholm Podrobný program holazkého posvíní Pátk :00 h. Pou ové atrak, vlký øtízkový kolotoè, dìtský øtízkový kolotoè, nová atrak uro-jump, skákaí hrad, vláèk pro dìti, hudbní produk DJ, soutìž o ny a bohaté obèrstvní (zajiš uj TJ hé Laz LAZIO) 17:00 h. Svobodní - Žnatí tradièní fotbalové utkání na obním høišti 2:00 h. Ukonèní pátèního programu Sobota :00 h. Pou ové atrak, vlký øtízkový kolotoè s rozpìtím 20 m, dìtský øtízkový kolotoè, nová atrak uro-jump, obøí skákaí hrad, vláèk pro dìti, soutìž o ny a bohaté obèrstvní 14:00-16:30 h. Zábavní odpoldn urèno dìtm v ntru ob (kolo štìstí, malování na oblièj, zábavná show pro njmnší) 17:00 h. Pødání dožínkového vìn starostovi oslav j vždy sobota a proto s v sobotu mùžt tìšit na tombolu, kolo štìstí pro dìti, konrt kaply Th Psyhos, soutìž o ny a zábavné odpoldn pro dìti. Po všhny tøi dny budou pro Vás samozøjmì nahystány již zmiòované pou ové atrak, pou ové stánky, široký výbìr obèrstvní (jídla a pití), hudba a zábavný program. Pro tnto rok na posvíní bud hybìt ohòostroj (rozhodnutí zastupitlstva). Jak jsm již zmiòovali, v úvodním èlánku starosty ob dstiminutový ohòostroj stojí ,-Kè. Za tuto nu jsm pro Vás ltos pøipravili ètyøi víkndové ak. Al v návaznosti na posvíní místo ohòostroj hm zajistit pro všhny mnoho zábavy po dobu lého konání posvíní a taktéž již zmiòované polovièní vstupné na všhny atrak. Vìøím, ž takovéto rozhodnutí j v prospìh lého programu posvíní a zkvalitnìní zábavy. ob + krátký kulturní program (pøipravil klub dùhodù hé Laz) 19:00-20:30 h. Th Psyhos - konrt rokové skupiny z Komárova 21:00 h. Posvínská tombola 22:00 h. Volná zábava, hudbní produk DJ 4:00 h. Ukonèní sobotního programu Ndìl :30 h. Slavná posvínská mš svatá. Mši bud sloužit opavský dìkan P. Jan Czudk, Th.D. a Adam Krysztof Ma³k 15:00 h. Odpoldní bohoslužba požhnání v obní kapli Andìlù Strážnýh 12:00-21:00 h. Pou ové atrak Vlký øtízkový kolotoè, dìtský øtízkový kolotoè, atrak urojump, skákaí hrad, vláèk pro dìti, soutìž o ny a bohaté obèrstvní Volná zábava s hudbní produkí DJ 21:00 h. Ukonèní ndìlního programu Posvíní v suholazké kapli Pøátlé! Kromì svìtskýh atrakí, tradiènì už spojnýh s oslavou suholazkého posvíní, hi Vás také všhny pozvat do naší kapl na duhovní program. Pamatujm na to, ž podstatou lé naší slavnosti j právì toto místo a pota k jho svatým patronùm, Andìlùm Strážným. Tak tdy v ndìli zaèn slavná posvínská mš sv. v 10:30 h. Bud ji ltos sloužit opavský dìkan P. Jan Czudk, Th.D. Po mši sv. podìkujm za ltošní úrodu Stølký klub polní kuš hé Laz klub polní kuš Ing. Sabina Kubsová Støli oddílu SKPK Opava - hé Laz pokraèovali v pøípravì na probíhajíí vnkovní szónu pøipravili kušisté oddílu TJ Opava vnkovní závod v Litultoviíh. Bìhm tohoto závodu s støli musli vyrovnat s vlmi hladným poèasím, ktré j provázlo po lou dobu závodu. Oldøih Kubsa nastøíll svùj prùmìrný výsldk, al tn mu nstaèil na lpší nž 6. místo. Pro Sabinu Kubsovou to dopadlo mnohm lép, umístila s na 2. místì. Dalším závodm, ktrého s zúèastnili støli domáího oddílu, byl závod na místním obním høišti, ktrý s uskutènil Oproti pødhozímu závodu panovalo bìhm závodu tplé poèasí. Njlép s s tímto poèasím vyrovnala Sabina Kubsová, ktrá s prostøílla na 1. místo. Oldøih Kubsa si o jdnu pøíèku polpšil a obsadil tak 5. místo. Zatím životního úspìhu s doèkala Natáli Mìhová, jž si vystøílla 2. místo. tradièním obøadm pødávání hlba a soli každému pøítomnému. Odpoldn v 15:00 hod. bud v kapli požhnání. Na tuto odpoldní bohoslužbu hi Vašim prostødnitvím obzvláštì pozvat všhny posvínské hosty, ktøí pøijdou na návštìvu a budou spolu s námi slavit náš svátk. Pøipravujm s tdy na posvíní, vyprošujm na výsosth hojnou úrodu pøi ltošníh žníh a krásné poèasí po dobu našho slavní. S pozdravm a pøáním všho dobrého komárovský faráø P. Adam Ma³k V dnh s konalo soustødìní v Vojtìhovì, kd s støli pøipravovali na nadházjíí závody. Soustødìní bylo zamìøno zjména na mladé støl, al zúèastnili si i starší ostøílní støli. Trénink s skládal pødvším z praktiké stølby, ktrá byla doplnìna trohou tori. Prvním vlkým závodm ltošní vnkovní szóny byl svìtový pohár Bohmia Cup, ktrý s tradiènì koná první víknd v èrvni v Otrokoviíh. Tohoto závodu s zúèastnili mimo jiné i støli z Chorvatska, Frani, Maïarska, atd. Sabina Kubsová zd byla nominována do národního družstva, ktré s umístilo na 6. místì. Mzi jdnotlivi s Oldøih

14 davdsign - SL zpravodaj str 14., 15. Kubsa prostøíll do první dsítky Sabina Kubsová vybojovala "suprovou" 5. pøíèku. Tnto závod byl prmiérou na pøipravované mistrovství ÈR. Mistrovství Èské rpubliky hostil v dnh oddíl Savana Klub Kuší Kostl v Èháh pod Kosíøm. Bìhm mistrovství mìli støli vlmi nároèné podmínky, musli zvládnout stølbu v vysokýh tplotáh, v vìtru a za dštì. Z suholazkýh stølù rozmary poèasí njlép zvládla Sabina Kubsová, když s poprvé stala mistryni Èské rpubliky v katgorii Žny, i když to byl vlký boj. Po prvním dni si vdla o 4 body nad Jaroslavou Ndìlníkovou a Hanou Ndìlníkovou z Savany Klubu Kuší Kostl, al hnd druhý dn s po první vzdálnosti propadla až na 3. místo s ztrátou 14 bodù. Bìhm dalšíh dvou vzdálností s jí postupnì podaøilo ztrátu stahovat, až s ji nakon povdlo vrátit s na njvyšší pøíèku. Oldøih Kubsa s podl svýh slov ndokázal kvùli divokému závìru Sabiny dostatènì soustødit na svùj vlastní výsldk a musl s spokojit s 4. místm. Natáli Mìhová s bohužl svìtového poháru Bohmia Cupu a mistrovství ÈR nmohla zúèastnit. Posldním závodm pød mistrovstvím svìta byl závod v Litultoviíh na fotbalovém høišti, ktrý pøipravil oddíl TJ Opava. Bìhm ltošní szóny si poèasí s støli opravdu hraj, tntokrát závod probíhal v 37 stupòovém vdru. Oldøih Kubsa s po dlouhé dobì zas doèkal skvìlého výsldku. Po vzdálnosti 65 m figuroval dokon i na prvním místì. To nakon nudržl a umístil s až na 2. místa, al i tak mohl být s svým výsldkm nadmíru spokojn. Sabina Kubsová potvrdila výsldk z mistrovství rpubliky a opìt obsadila první místo. Natáli Mìhová byla nuna z zdravotníh dùvodù z závodu odstoupit. S njvìtší pravdìpodobností s právì tï, kdy ètt tnto èlánk, Oldøih Kubsa a Sabina Kubsová úèastni mistrovství svìta v Ulan-Ud v Rusku. Všhny tyto závody s zapoèítávají do Èského poháru. Do hodnoní ligy družstv jsou zaøazny závody v Litultoviíh a v hýh Lazíh. Dál s budou do tìhto soutìží poèítat výsldky z závodu z Otrokovi ( ) a z hýh Lazù ( ). Posldní závod vnkovní szóny s uskutèní na suholazkém høišti. Pøijït podpoøit domáí støl. Sabina Kubsová :00 Pou ové atrak 13:00 Pou ové atrak 10:30 Slavná posvínská Vlký øtízkový kolotoè, dìtský Vlký øtízkový kolotoè, dìtský mš svatá øtízkový kolotoè, nová atrak øtízkový kolotoè, nová atrak Mši bud sloužit opavský dìkan uro-jump, skákaí hrad, vláèk uro-jump, obøí skákaí hrad, P. Jan Czudk, Th.D. pro dìti, hudbní produk DJ, vláèk pro dìti, soutìž o ny a Adam Krysztof Ma³k soutìž o ny a bohaté a bohaté obèrstvní 15:00 Odpoldní bohoslužba obèrstvní (zajiš uj TJ hé 14:00-16:30 Zábavní požhnání v obní kapli Laz LAZIO) odpoldn urèno dìtm Andìlù Strážnýh 17:00 Svobodní - Žnatí v ntru ob (kolo štìstí, 12:00-21:00 Pou ové atrak tradièní fotbalové utkání na malování na oblièj, zábavná Vlký øtízkový kolotoè, dìtský obním høišti show pro njmnší) øtízkový kolotoè, nová atrak 2:00 Ukonèní pátèního 17:00 Pødání dožínkového uro-jump, obøí skákaí hrad, programu vìn starostovi ob + krátký vláèk pro dìti, soutìž o ny kulturní program (pøipravil klub a bohaté obèrstvní dùhodù hé Laz) Volná zábava 19:00-20:30 Th Psyhos hudbní produk DJ - konrt rokové skupiny 21:00 Ukonèní ndìlního z Komárova programu 21:00 Posvínská tombola 22:00 Volná zábava hudbní produk DJ 4:00 Ukonèní sobotního programu

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu

Obr.1 Schéma tvaru haly a jejího umístění v terénu Příklad P1.4 - Zatížní větrm Zadání příkladu Stanovt atížní větrm působící na výrobní halu s plochou střchou. Výška haly h= m, šířka b=18m, délka l=7 m. Hala j umístěna v svažitém trénu u hřbn v okolí

Více

Novosedelský. zpravodaj

Novosedelský. zpravodaj Novosedelský èervenec 2015 zpravodaj císlo 7 rocník V. www.nove-sedlo.cz V ážení spoluobèané, polovina prázdnin je již za námi a já vìøím, že hlavnì dìti si tyto sluneèné užívají s radostí, hlavnì ve zdraví

Více

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ

FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ K UPTE SI NA PAMÁTKU trièka, památeèní vlajeèky, odznaky k výroèí 70 let SK Èernolice možno získat v klubovnì FANDA ÈERNOLICKÝ FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ Podìkování patøí všem pøíznivcùm a fanouškùm sportovního

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz

SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaiser, Emil Košťál xkaiserj@feld.cvut.cz SROVNÁNÍ KOLORIMETRICKÝCH ZKRESLENÍ SNÍMACÍCH SOUSTAV XYZ A RGB Jan Kaisr, Emil Košťál xkaisrj@fld.cvut.cz ČVUT, Fakulta lktrotchnická, katdra Radiolktroniky Tchnická 2, 166 27 Praha 6 1. Úvod Článk s

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 3 ROÈNÍK XXI. ZÁØÍ 2015 MAGICKÁ ESA Obec a kulturní komise Poøíèí u Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do Divadla kouzel Pavla

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 2

Krátký fotbalový zpravodaj č. 2 Krátký fotbalový zpravodaj č. 2 Vážení sportovní přátelé, už jsme opět ve fotbalovém kolotoči. Sezóna začala a už jsou známy první výsledky. A mužstvo ke svému debutu v okresním přeboru nejdříve zajíždělo

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

SPOLEČNÁ SOUTĚŽ FOTBALOVÝCH KLUBŮ

SPOLEČNÁ SOUTĚŽ FOTBALOVÝCH KLUBŮ ŽÁKO-Góólmánie - ČASOPIS NEDĚLE 19.04. 2015 Ročník 1. číslo 13. KRAJSKÁ SOUTĚŽ FA ČR Při MSKFS OSTRAVA Soutěžní ročník 2014/2015 SPOLEČNÁ SOUTĚŽ FOTBALOVÝCH KLUBŮ KMS JUVENTUS BRUTÁL o.s. ODDÍL FOTBAL

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 58 2/2013 Setkání dùchodcù 2013 Poslední kvìtnovou nedìli byli dlouhoòovští dùchodci pozváni na tradièní spoleèenské setkání. Oèekávali

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

ZPRAVODAJ SOKOL OPATOVICE SOKOL JEŽKOVICE. 20,- Kč SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ III. TŘÍDA SK. A 16. KOLO 4. DUBNA 2010 V 15:30 VS. SLOUŽÍ JAKO VSTUPENKA NA UTKÁNÍ

ZPRAVODAJ SOKOL OPATOVICE SOKOL JEŽKOVICE. 20,- Kč SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ III. TŘÍDA SK. A 16. KOLO 4. DUBNA 2010 V 15:30 VS. SLOUŽÍ JAKO VSTUPENKA NA UTKÁNÍ ZPRAVODAJ 1920 2010 www.tjsokolopatovice.cz SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ III. TŘÍDA SK. A 16. KOLO SOKOL OPATOVICE VS. SOKOL JEŽKOVICE 4. DUBNA 2010 V 15:30 SLOUŽÍ JAKO VSTUPENKA NA UTKÁNÍ 20,- Kč tj-opatovice.unas.cz@sendme.cz

Více

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny

Navrhování osvětlení pro interiérové květiny Navrhování osvětlní pro intriérové květiny účinky a užití optického zářní Ing. Stanislav Haš, CSc., Agronrgo, Bc. Luci Fikarová, Mndlova univrzita v Brně, Zahradnická fakulta v Ldnici V článku Osvětlní

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 2014

Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 2014 Výroční zpráva o činnosti TJ Sokol Město Touškov za 1. Základní údaje o TJ Název TJ TJ. Sokol Město Touškov Adresa TJ Sportovní 476, Město Touškov 330 33 IČO 14703271 Bankovní spojení E-mail Facebook Adresa

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

XPHltVeEltJ. KltH.eLm~KÝ. ~nformace~mlstsktboufabu. N.fIROZENÍ. ÚMRTí. Svazek 8, císlo 1 leden 2000. ~o"v"ý pod 'D." k :i.jr11'.

XPHltVeEltJ. KltH.eLm~KÝ. ~nformace~mlstsktboufabu. N.fIROZENÍ. ÚMRTí. Svazek 8, císlo 1 leden 2000. ~ový pod 'D. k :i.jr11'. KltH.Lm~KÝ XPHltVEltJ Svazk 8, císlo 1 ldn 2000 Ju8ifanti na m~íg f:a:n Zbranková Mari Karolinka 304 95 lt 3. 1. 1905 Makyová Emili Karolinka 648 80 lt 10. 1. 1920 Riiár Josf Karolinka 308 90 lt 18. 1.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2000. prosinec 1999

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2000. prosinec 1999 Projkt organizac hromadné ravy osob v pražském rgionu na rok 2000 prosinc 1999 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU NA ROK 2000 I. ZÁSADY ORGANIZACE SYSTÉMU PID V ROCE 2000 1. Smluvní

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská

práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská práce žáků 6. ročníku ZŠ Londýnská Bára Obrdová : Óda na čokoládu Čokoláda - to je věc, mám ji ráda, žádný kec. Hořká, sladká s medem a už do ráje jedem. Čokoládu miluju, dám ji k večeři i obědu a potom

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

asový harmonogram : Hry Plamen M že nastat operativní zm na nap íklad vzhledem k technické závad, po así apod.

asový harmonogram : Hry Plamen M že nastat operativní zm na nap íklad vzhledem k technické závad, po así apod. Ú ast : 8 deseti lenných družstev mladých hasi + 8 vedoucích a 8 idi 8 sedmi - osmi lenných družstev dorostenek + 8 vedoucích a 8 idi 8 sedmi - osmi lenných družstev dorostenc + 8 vedoucích a 8 idi 12

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 3

Krátký fotbalový zpravodaj č. 3 Krátký fotbalový zpravodaj č. 3 Vážení sportovní přátelé, vesnické soutěže pomalu, ale jistě spějí k polovině podzimní části. Naši hráči se statečně perou s tréninkovými porcemi a se zápasovým zatížením.

Více

Skautské fotbalové turnaje v Hlinsku v prvním desetiletí 21. století

Skautské fotbalové turnaje v Hlinsku v prvním desetiletí 21. století Skautské fotbalové turnaje v Hlinsku v prvním desetiletí 21. století Několik turnajů se konalo již v 90. letech 20. století na umělém hřišti v Olšinkách. Každoroční tradicí se staly od roku 2002. Hrálo

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Město Touškov Tlumačov

Město Touškov Tlumačov TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj 31.8.2014 Cena zpravodaje 30 Kč Vážení fotbaloví fanoušci, Vítáme Vás na prvním mistrovském zápase v nové sezóně 2014/2015 v domácím prostředí. Po nevydařené

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice schvaluje - program 9. zasedání - ověřovatele zápisu: M. Chrobočková, M. Junga -

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D.

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Petr Horák, Ph.D. Tplné soustavy v budovách - Výpočt tplného výkonu ČSN EN 12 831 Ing. Ptr Horák, Ph.D. Platnost normy ČSN 060210 - Výpočt tplných ztrát budov při ústřdním vytápění Pozbyla platnost 1.9 2008. ČSN EN 12 831

Více

TJ SVĚTLÁ HORA SLEZAN JINDŘICHOV B Sobota 01.11.2008 ve 14 00 hodin

TJ SVĚTLÁ HORA SLEZAN JINDŘICHOV B Sobota 01.11.2008 ve 14 00 hodin Ročník 4 Číslo 6 OKRESNÍ PŘEBOR Soutěžní ročník 2008/2009 TJ SVĚTLÁ HORA SLEZAN JINDŘICHOV B Sobota 01112008 ve 14 00 hodin Po posledním zápase v Rudolticích bude v restauraci na hřišti ukončená Hráči

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník srpen 2012 Historie továrny v Dolní Brusnici II. Ve zpravodaji naleznete: Historie továrny v Dolní Brusnici str. 1 a 2 Pivní slavnosti Brusnický

Více

Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod.

Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod. Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod. 1 / 4 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 4 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 4 Kontrola

Více

Červená. Modrá. Milan Hahnel Vladimír Jalovecký. Marek Šedivý Roman Jenšovská. Petr Souček Pavel Košnar. Lukáš Mašek Ondra Nudera

Červená. Modrá. Milan Hahnel Vladimír Jalovecký. Marek Šedivý Roman Jenšovská. Petr Souček Pavel Košnar. Lukáš Mašek Ondra Nudera Červená Modrá Milan Hahnel Vladimír Jalovecký Marek Šedivý Roman Jenšovská Petr Souček Pavel Košnar Lukáš Mašek Ondra Nudera Stanislav Peřinka Daniel Jukl Ondra Holovčák Jaroslav Tomek Michael Berger st.

Více

R A N Ž Á D A. Našli jsme dùm z televizního seriálu! Jak nezabloudit v knihovnì. Naše klavíristka se úspìšnì umístila v soutìži Doremifa

R A N Ž Á D A. Našli jsme dùm z televizního seriálu! Jak nezabloudit v knihovnì. Naše klavíristka se úspìšnì umístila v soutìži Doremifa R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: duben 2011 roèník 5, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Našli jsme dùm z televizního seriálu! V rámci jedné z výprav kroužku

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Školní rok 2010/2011

Školní rok 2010/2011 Školní rok 2010/2011 Září 2010 BAREVNÁ DUHA byla v televizi!!! Kdo si 20. 9. 2010 ráno před odchodem do zaměstnání nebo do školy pustil televizi Nova, toho čekalo příjemné překvapení. V ranních zprávách

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015

ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 ZRÁVA O ČINNOSTI SEKCE SENIORŮ GC BRNO 2015 Sekce seniorů, jako součást GC Brno, ženy 50+ a muži 55+ předkládá zprávu o činnosti za rok 2015. Níže je uvedeno v přehledu 15 soutěží včetně výsledků, kde

Více

Dìtský den. Èeský svaz chovatelù ZO Studená

Dìtský den. Èeský svaz chovatelù ZO Studená 4 STUDENSKÝ TEP Dìtský den V sobotu 4. èervna se konal na zahradì Mateøské koly Studená Dìtský den. Pro v echny men í dìti ze Studené a okolí jej pøipravily uèitelky z mateøské koly a pøi jeho realizaci

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

III. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM. kategorie mladší žáci. 25.3. - 27.3. 2016 Zimní stadión Chrudim

III. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM. kategorie mladší žáci. 25.3. - 27.3. 2016 Zimní stadión Chrudim III. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2016 kategorie mladší žáci 25.3. - 27.3. 2016 Zimní stadión Chrudim Termín: 25. - 27. března 2016 (pátek - neděle) Začátek

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Studentská unie ČVUT Zikova 4 Praha 6 Česká Republika 166 36 Fakultní klub BION VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH OBSAH... 2 Úvodní slovo předsedy... 3 Počet členů Fakultního klubu BION... 4 Představenstvo Fakultního

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE

SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE FSN 2007 FOTBAL 31. března 2007 SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE 5 : 3 (2 : 2) 1. dubna 2007 SKN BRNO SKN HRADEC KRÁLOVÉ 1 : 0 (0 : 0) 14. dubna 2007 SSK VÍTKOVICE SKN HRADEC KRÁLOVÉ 2 : 2 (2 : 1) 14. dubna 2007

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.12.2003 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Pavel Hájek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 8 Bc. Pavl Hájk ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavbní, Katdra spciální godézi Názv diplomové prác: Vbudování, zaměřní a výpočt bodového

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem Èíslo 1 5. 2. 2010 Byly ukonèeny práce na projektech rekonstrukce a pøístavby základní a mateøské školy. V rámci zmiòované rekonstrukce je plánováno ve školce pøistavit jednu tøídu s pøíslušenstvím, rozšíøit

Více

VI. Pstruhový seminář v Uherském Hradišti

VI. Pstruhový seminář v Uherském Hradišti VI. Pstruhový seminář v Uherském Hradišti Tento Pstruhový seminář navazuje na akce konané v předchozích letech. Termín: 26. března 2016 Místo: zařízení MRS, p. s., MO Uh. Hradiště na Mařackém U Moravy

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Statistika činnosti Hasičského záchranného sboru na území statutárního města Ostravy a porovnání základních statisticky sledovaných údajů vybraných měst

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. 2013 15/2013 1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o

Více

Zápis. Navržený program jednání:

Zápis. Navržený program jednání: Zápis ze společného jednání výboru a DK MO Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace v Letohradě, konané dne 25.8.2015 ve 18.00 hod. v klubovně MO. Přítomni: Členové výboru (dále jen V) : Ing.

Více

Hodnocení 2. kola BWLN Morava

Hodnocení 2. kola BWLN Morava Hodnocení 2. kola BWLN Morava V poslední říjnovou sobotu se konalo 2. kolo BWLN Morava v herně SKY v Ostravě. Ředitel akce Tomáš Janošec a rozhodčí Lenka Maroušová z Prahy zkontrolovali průkazy ČSNS a

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Monitoring vštěvnků léto 2004 Přloha tulky MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhocov tulky za ltn tapu 2004 výběrový soubor 537rsnntů: Kontingnčn tulky

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy R N Ž Á D Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁL; Praha 8 - Kobylisy, ohnice roèník, èíslo vyšlo: prosinec 00 O S E D Ì L O Z J Í M V É H O Do PD Šipka pøijel Martin na bílém koni Zábavné pùldne pro dìti

Více

6. ROČNÍK TURNAJE STARŠÍCH ŢÁKYŇ SPARŤANKA CUP

6. ROČNÍK TURNAJE STARŠÍCH ŢÁKYŇ SPARŤANKA CUP 6. ROČNÍK TURNAJE STARŠÍCH ŢÁKYŇ SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01. 01. 1996) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na dívčím turnaji kategorie starších ţákyň, nesoucím název SPARŤANKA

Více

37 49 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z

37 49 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z Stadion 3 Papírny 3 Platnost od 1.9. MĚSTSKÁ 1 3 5 7 9 Bílovecká 98, OPAVA, tel:553759 fax:55398 37 9 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 37 37 9 3 5 Stadion 3 Papírny 3 Platnost od 1.9. MĚSTSKÁ 8 Bílovecká 98, OPAVA,

Více

31 42Z 51 02Z 11 52Z 12Z

31 42Z 51 02Z 11 52Z 12Z MĚSTSKÁ Stadion 3 1 3 6 8 Bílovecká 98, OPAVA 6, tel:553759 fax:5536498 31 4Z 51 Z 5Z Z 38 58 31 51 Platnost od 1.4. MĚSTSKÁ Stadion 3 5 7 9 Bílovecká 98, OPAVA 6, tel:553759 fax:5536498 3 43Z 5 Z 53Z

Více

Začíná březen a v přírodě se ozývá jaro. Pomalu odkvétá ţlutý hlaváček jarní a začínají bledule a fialové, ţluté a bílé krokusy.

Začíná březen a v přírodě se ozývá jaro. Pomalu odkvétá ţlutý hlaváček jarní a začínají bledule a fialové, ţluté a bílé krokusy. BŘEZEN Začíná březen a v přírodě se ozývá jaro. Pomalu odkvétá ţlutý hlaváček jarní a začínají bledule a fialové, ţluté a bílé krokusy. Lanškrounské mateřské centrum Dětský svět uspořádalo maškarní bál.

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Nařízení č. 01/CZ/11. členů představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 12. ledna 2011

Nařízení č. 01/CZ/11. členů představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 12. ledna 2011 Nařízní č. 01/CZ/11 člnů přdstavnstva X-Trad Brokrs DM S.A. z 12. ldna 2011 V souladu s ustanovními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostřdkovatlských služb a provádění příkazů při obchodování s

Více

Město Touškov Černice

Město Touškov Černice TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj 11.8.2012 Cena zpravodaje 30 Kč Vážení fotbaloví fanoušci, Vítáme Vás na prvním mistrovském zápase v domácím prostředí. Po nevydařené minulé sezóně, kdy jsme

Více