Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření"

Transkript

1 Nedostatek finančních prostředků nemůže být jediným důvodem pro zařazení pedagogického pracovníka či pracovnice do nižší platové třídy, než která mu/jí přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané práce v souladu s Katalogem prací. V takovém případě by se mohlo jednat o obcházení školského zákona a jeho cílů i přesto, že postup zaměstnavatele (školského zařízení) by nevykročil z mezí pracovněprávních předpisů. Zpráva o šetření V Brně dne 18. září 2013 Sp. zn.: 2345/2012/VOP/ZO 2995/2012/VOP/ZO 3828/2012/VOP/ZO 4400/2012/VOP/ZO 5567/2013/VOP/ZO ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách A - Předmět šetření Předmětem šetření byly v této věci změny platových poměrů pedagogických pracovnic (konkrétně učitelek mateřských škol) poté, co některé kraje zavedly plošně režim úsporných opatření ve školství a vydaly v tom smyslu určité pokyny směrem k ředitelům a ředitelkám školských zařízení, u kterých je kraj zřizovatelem. V důsledku toho došlo v průběhu roku 2012 ke změnám v zařazení do platových tříd zaměstnankyň určitých mateřských škol v různých krajích České republiky, resp. k hromadnému přeřazování některých učitelek do nižších platových tříd (případně i jiných změn v systému odměňování), a dalším organizačním změnám na pracovištích, které s těmito úspornými opatřeními souvisely. B - Skutková zjištění Jako první se na veřejného ochránce práv, resp. jeho tehdejší zástupkyni RNDr. Jitku Seitlovou, dne obrátila se svým podnětem jménem dalších 57 učitelek mateřských škol (dále též jen MŠ ) v Olomouckém kraji, konkrétně na Přerovsku, jedna z nich. 1 Stěžovatelka se před podáním podnětu ochránci obracela s žádostí o prověření situace na hejtmana Olomouckého kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) a ČMOS PŠ 2 a Českou školní inspekci (dále jen ČŠI ). Za ČŠI jí odpověděla ústřední školní inspektorka Mgr. Olga Hofmannová dopisem ze dne v tom smyslu, že stanovení druhu práce 1 tento podnět je jako první v pořadí vedený pod sp. zn.: 2345/2012/VOP/ZO 2 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

2 a zařazení zaměstnanců do platových tříd je v rukou zaměstnavatele, a že problém odměňování je možno řešit prostřednictvím oblastních inspektorátů práce (dále též jen OIP ), případně v občanskoprávním soudním řízení, a že tato oblast je mimo kompetence ČŠI. Tento dopis stěžovatelka zaslala ochránci jako doplnění svého podání. V dopisu ze dne pak stěžovatelku hejtman Ing. Martin Tesařík informoval, že financování regionálního školství je zcela v režimu přenesené působnosti a probíhá po linii MŠMT krajský úřad škola, což znamená, že krajská samospráva není aktivním činitelem v tomto procesu. Garantem poskytnutí finančních prostředků ve školství je tedy stát a nikoliv kraj. Přidělené prostředky ze státního rozpočtu pak krajské úřady dále rozepisují, a to normativně na jednotlivé školy a školská zařízení, přičemž vycházejí z platných právních předpisů. Ing. Tesařík ve svém dopisu stěžovatelce dále uvedl, že při stanovení výše průměrných rozpočtovaných platů na rok 2012 vyšel OŠMT KÚ OK 3 z nové tarifní tabulky a nárokových složek platu vyplacených v roce Normativní rozpočet podle vyjádření hejtmana plně akceptuje, že učitelky MŠ se zařazují do 8. a 9. platové třídy dle druhu vykonávané práce. Vycházel přitom z čísel v rámci celého kraje a připustil, že v individuálních případech je rozpočet pro organizaci nedostatečný. Vzhledem k četným dotazům ředitelek MŠ, jak se mají s nedostatkem finančních prostředků vypořádat, zaslal podle slov hejtmana OŠMT KÚ OK dopis č. j. KÚOK/23033/2012/OŠMT/7255 ze dne Tento dopis měl ovšem podle hejtmana pouze doporučující charakter, a obsah dopisu vychází z katalogu prací a z možného zařazení učitelek MŠ do platových tříd. Je v něm dle hejtmana, cit.: jasně deklarováno, že platové zařazení vychází z nejnáročnějšího druhu práce, který zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje. Zařazení do platové třídy je plně v kompetenci ředitele organizace, který nese odpovědnost za to, aby pracovní náplň (nejnáročnější druh práce) odpovídal práci skutečně vykonávané. Hejtman odmítl názor stěžovatelky, že obsah dopisu OŠMT KÚ OK svědčí o zásadní neznalosti úředníků o problematice v rezortu školství. Praxe podle názoru hejtmana potvrzuje, že většina MŠ se s rozpočtem srovnala. Za velký problém však sám hejtman ve svém dopisu adresovaném stěžovatelce označil změnu situace v souvislosti s nařízeným vázáním výdajů státního rozpočtu, které bylo pro regionální školství stanoveno ve výši 2,15 % mzdových výdajů včetně odvodů. Vyjádřil názor, že toto rozhodnutí vlády ČR jen prohlubuje podfinancování škol a nepřispívá k deklarované podpoře vzdělávání, a svou víru v to, že v případě akutního nedostatku finančních prostředků na nárokové složky platu u jednotlivých organizací bude OŠMT KÚ OK řešit formou dofinancování. Citovaný dopis hejtmana Olomouckého kraje stěžovatelka rovněž zpětně připojila ke svému podání. Dne následoval věcně obdobný podnět další stěžovatelky z Moravskoslezského kraje, a to za kolektiv učitelek dvou mateřských škol. Podpisový arch podepsalo za kolektiv 11 učitelek, které se k podnětu této stěžovatelky připojily. 4 Ředitelky obou MŠ podle tvrzení stěžovatelek přistoupily k takovému řešení, že účelově ponechaly na jeden měsíc učitelky v 9. platové třídě, aby vytvořily vzdělávací program na celý rok, a poté je převedly do 8. platové třídy a po zbytek roku by vytvořený program již jen aplikovaly v praxi. Stěžovatelka argumentovala tím, že nelze zhustit práci označenou v katalogu prací jako 3 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje 4 druhý podnět je vedený pod sp. zn.: 2995/2012/VOP/ZO 2

3 nejnáročnější pro danou platovou třídu do kratšího časového období, aby mohl být zaměstnanec v různých časových úsecích přeléván z jedné platové třídy do druhé podle toho, jak se to zaměstnavateli hodí. Výsledkem je totiž pak situace, kdy v některých MŠ, kde k takovému kroku nepřistoupily, jsou učitelky za tutéž práci odměňovány v 9. platové třídě, zatímco jinde v 8. platové třídě. Dne byl ochránci doručen podnět dvou vychovatelek školní družiny (dále také jen ŠD ) v základní škole v okrese Šumperk, tzn. opět z Olomouckého kraje, s dlouholetou praxí (30 let), které byly po jedenácti letech, kdy byly zařazeny do 9. platové třídy, přeřazeny do platové třídy 8. U jedné z těchto stěžovatelek došlo v důsledku přeřazení do nižší třídy k velmi citelnému poklesu platu, a to podle listin doložených k podání ochránci o 4.250,- Kč. 5 Posledním z řady těchto typově stejných podnětů přišel ochránci dne za kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy tentokrát v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice. V tomto případě došlo nejen k přeřazení stěžovatelek z 9. do 8. platové třídy, ale také bez ohledu na délku odpracované praxe byly všechny stěžovatelky zařazeny do 5. stupně podle tabulek pro pedagogické pracovníky. Rozdíl v délce praxe byl přitom u jednotlivých učitelek značný (pohyboval se v rozmezí od 5 do 37 let). 6 V průběhu roku 2013 obdržel ochránce ještě dva obsahově podobné podněty. Stížnost na postup zaměstnavatele přišla tentokrát od dvou učitelek mateřské školy ze Středočeského kraje (okres Mladá Boleslav) a byla vyřešena informací 7 s tím, že v případě, že pokud by stěžovatelky nebyly spokojeny s postupem příslušného OIP nebo ČŠI, mohou se na ochránce, případně na mě znovu obrátit. Zatím posledním podnětem v této záležitosti byl podnět učitelky mateřské školy z Královéhradeckého kraje (okres Jičín) ze dne Dne zaslal ochránci na vědomí Moravský svaz předškolní výchovy petici nazvanou Za nápravu přeřazování učitelek mateřských škol z 9. do 8. platové třídy z důvodu nedostatku finančních prostředků, kterou podepsalo více než 500 učitelek mateřských škol v Olomouckém kraji. Petice byla adresována především Krajskému úřadu Olomouckého kraje a MŠMT. Petice byla doplněna rozpisem krajských normativů celkových mzdových prostředků mateřských škol s celodenním provozem v roce Materiály jsou součástí spisu ochránce. Na tomto místě bych rád uvedl, že šetření podnětů, které veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský postupně zahájil v průběhu loňského roku ve všech shora zmíněných záležitostech, jsem se ujal poté, co mě ochránce s účinností od 20. května 2013 pověřil výkonem části své působnosti, kam spadá i problematika rovného zacházení a ochrany před diskriminací. V zájmu ochrany osobních údajů a ochrany oprávněných zájmů všech stěžovatelek nebudu ve zprávě uvádět jejich jména a ponechám je v anonymitě, neboť to považuji v tomto případě za žádoucí. S ohledem na jejich počet by to také postrádalo smyslu. Zaměřím se proto v této části zprávy již jen na rekapitulaci 5 třetí podnět dostal sp. značku: 3828/2012/VOP/ZO 6 čtvrtý podnět, byl zaevidován pod pod sp. zn.: 4400/2012/VOP/ZO 7 pod sp. zn.: 5173/2013/VOP/MKZ 8 poslední podnět byl zaevidován pod sp. zn.: 5567/2013/VOP/ZO 3

4 podstatných okolností problému a při hodnocení věci jen na meritorně důležité právní otázky. Poslední část zprávy (část D ) pak bude věnována závěrům a možnostem řešení. Ochránce v průběhu šetření opakovaně vyzval k vyjádření MŠMT, obrátil se ale i na příslušné OIP podle místa sídla konkrétních mateřských škol, v nichž k přeřazování pedagogických pracovnic do nižších platových tříd došlo, a na které byl ze strany stěžovatelek upozorněn. B.1 - Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen KÚ OK ) KÚ OK reagoval na výzvu ochránce dopisem datovaným ke dni Hejtman Olomouckého kraje v tomto dopisu znovu sdělil (stejně jako předtím první stěžovatelce), že (cit.): zmíněná hromadná instrukce o možnostech zařazení učitelek MŠ do platových tříd měla pouze doporučující charakter. Uvedl, že si je vědom toho, že vlastní rozhodnutí je výhradně v kompetenci zaměstnavatele. Zaslání plošné informace bylo podle něj vyvoláno značným množstvím telefonických dotazů ředitelek MŠ. Doporučení pouze popisovalo možnosti zařazení učitelek MŠ do platových tříd, které upravuje platná legislativa. Shodně s MŠMT (viz níže, část B.2 této zprávy) KÚ OK uvedl, že předmětnou záležitostí se zabývalo i MŠMT na osobním jednání za přítomnosti náměstka ministra Ing. Ladislava Němce a ostatních odborných pracovníků ministerstva s vedoucím OŠMT KÚ OK. Z jednání podle hejtmana vyplynulo, že OŠMT KÚ OK nepochybil, když dopis obsahující instrukci byl pouze doporučením. K dotazu ochránce na nutnost přijímat úsporná opatření hejtman Olomouckého kraje sdělil, že obsah vyjádření ředitele odboru financování MŠMT 9 publikovaného v týdeníku Školství 10 mu není znám, vychází však ze všeobecné znalosti, že rezort školství se již léta potýká s nedostatkem finančních prostředků. Nutnost realizace úsporných opatření podle něj vyvolalo v neposlední řadě i rozhodnutí vlády ČR o vázání finančních prostředků v rezortu školství v roce V Olomouckém kraji se jednalo o vázání ve výši tis. Kč mzdových prostředků. Při stanovení výše průměrných rozpočtovaných platů na rok 2012 vycházel OŠMT KÚ OK z nové tarifní tabulky a nárokových složek platu v Olomouckém kraji vyplacených v roce Výše rozpočtovaného platu v kategorii učitelů MŠ byla ,- Kč (nárůst oproti roku 2011 byl 9,35 %), zatímco platový tarif v 8. platové třídě, 1. platový stupeň, je ,- Kč a platový tarif v 9. platové třídě, 1. platový stupeň, je ,- Kč. Normativní rozpočet plně akceptuje, že učitelky MŠ se zařazují do 8. a 9. platové třídy dle druhu vykonávané práce. Stav v Olomouckém kraji při počtu 428 mateřských škol a 1719 učitelek MŠ společně s nízkým počtem žádostí o dofinancování potvrzuje reálnost rozpočtu. Případné žádosti o úpravu rozpočtu byly (a jsou) vždy podrobeny pečlivému odbornému posouzení a následně vyřízeny. Hejtman proto odmítl, že by na příkaz KÚ OK došlo z důvodu nedostatku finančních prostředků k údajnému protiprávnímu stavu spočívajícímu v zařazení učitelů a učitelek MŠ do nižší platové třídy. 9 Ing. Vlastimila Finkeho 10 vyjádření ze dne

5 B.2 - První vyjádření MŠMT (srpen 2012) Dne obdržel ochránce odpověď bývalého náměstka ministra školství Ing. Ladislava Němce na výzvu k vyjádření, kterou ochránce v této věci adresoval tehdejšímu ministru školství prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., LL.M. 11 V tomto vyjádření náměstek ministra uvádí, že již dne zaslal ředitel odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky Mgr. Michal Trunda stěžovatelce odpověď na její stížnost. Informoval ji o základních principech odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Stěžovatelce bylo rovněž sděleno, že není možné, aby zaměstnavatel jednostranně snížil zaměstnanci nebo zaměstnankyni úvazek. Podle MŠMT může krajský úřad vyjádřit přání, aby školy nakládaly s finančními prostředky na platy pedagogických pracovníků a pracovnic hospodárně, nemůže však vydávat pokyny, které vedou k porušení právních předpisů. Pokud ovšem úřad takový pokyn vydal a ředitelé a ředitelky škol se jím řídili, odpovědnost za porušení těchto předpisů budou nést oni (tj. ředitelé a ředitelky škol). Dle vyjádření náměstka ministra není v pravomoci MŠMT přezkoumávat situaci na jednotlivých školách, ani nemůže kontrolovat chování úředníků a úřednic krajského úřadu. Ředitel odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky Mgr. Michal Trunda však zaslal dne žádost o prošetření věci vedoucí inspektorce OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj a požádal o provedení kontroly dodržování pracovněprávních předpisů v mateřských školách v Olomouckém kraji, zejména v Přerově. Téhož dne byla zaslána podobná žádost i ředitelce Olomouckého inspektorátu ČŠI. Protože pravomoc ČŠI je v dané oblasti omezená, byla paní ředitelka požádána zejména o kontrolu zařazení učitelek a učitelů do platových tříd ve vztahu k pracím nutným pro realizaci rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dne pak zaslal I. náměstek ministra školství Ing. Ladislav Němec žádost o prošetření věci hejtmanovi Olomouckého kraje. Dne zaslal náměstek ústřední školní inspektorky (dále jen UŠI ) PhDr. Ondřej Andrys MŠMT vyjádření k této záležitosti. I on vyjádřil shodný názor s názorem náměstka ministra Ing. Ladislava Němce, že budou-li v konkrétní MŠ všichni učitelé a učitelky zařazení do 8. platové třídy, nebude možné zabezpečit vzdělávání v souladu se školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem. Vzhledem k tomu, že v tak krátkém časovém horizontu by nebylo možné zjistit negativní dopad takového opatření na úroveň vzdělávání, bylo rozhodnuto, že nebude provedena speciální inspekční činnost, ovšem veškeré podklady budou založeny na Olomouckém inspektorátu ČŠI k využití a zohlednění při dalším plánování inspekční činnosti. MŠMT tehdy obdrželo také ústní vyjádření UŠI Mgr. Olgy Hofmannové, podle kterého se ČŠI při inspekční činnosti bude více zaměřovat na platové zařazení pedagogických pracovníků a pracovnic. V květnu 2012 také proběhla na MŠMT schůzka vedoucích zaměstnanců MŠMT a vedoucího OŠMT KÚ OK. Na jednání bylo mimo jiné konstatováno, že dopis OŠMT KÚ OK, č. j. KÚOK/23033/2012/OŠMT/7255, nelze vnímat jako závazný, neboť má pouze doporučující povahu. Dále z vyjádření vedoucího OŠMT KÚ OK Mgr. Miroslava Gajdůška v průběhu jednání vyplynula ochota zvýšit mateřským školám rozpočet, 11 dopis ochránce ze dne

6 bude-li to třeba (vzhledem k výši krajského normativu tato potřeba podle vedoucího OŠMT KÚ OK nebyla pravděpodobná). Podle názoru MŠMT i názoru MPSV stačí pro zařazení do dané platové třídy i ojedinělé vykonání práce, jež je v dané třídě v katalogu prací zahrnuta (např. vypracování třídního vzdělávacího programu), pokud je uvedena v tzv. náplni práce pracovníka či pracovnice pro daný rok. Ze strany OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj mělo být MŠMT sděleno, že na třech MŠ v Olomouckém kraji byla provedena kontrola, ale ačkoli došlo v některých případech u některých zaměstnankyň ke změně obsahu pracovní náplně, a v souvislosti s tím také k jejich odlišnému platovému zařazení. Na základě nové pracovní náplně není kontrolovanými osobami po osobách se změněnou pracovní náplní vyžadována pracovní činnost spojená s tvorbou třídních vzdělávacích programů. U žádné z kontrolovaných osob nebylo zjištěno, že by došlo k jednání odpovědných zástupců či zástupkyň kontrolovaných osob (MŠ) s jejich zaměstnankyněmi o změně rozsahu pracovní doby směřující ke sjednání kratší pracovní doby. MŠMT obdrželo v prvním pololetí roku 2012 několik dalších podání upozorňujících na kritizovanou praxi zaměstnavatelů (ředitelů a ředitelek MŠ). Vzhledem k tomu, že MŠMT nemá možnost takové stížnosti samo řešit, požádá vždy v dané věci o spolupráci příslušný OIP a ČŠI. Z informací, které inspektoráty práce MŠMT zasílají, vyplývá, že v několika případech skutečně došlo k porušení pracovněprávních předpisů a zaměstnavateli bylo uloženo opatření k nápravě. Ministerstvo v souvislosti s účinností nové platové stupnice pro pedagogické pracovníky a pracovnice intenzivně informuje ředitele a ředitelky škol, že je nutné při stanovování platových tarifů dodržovat jak postup stanovený nařízením vlády č. 564/2006 Sb., tak zásady uvedené v zákoníku práce (spravedlivé odměňování zaměstnanců a zaměstnankyň, rovné zacházení a zákaz diskriminace). Závěrem svého vyjádření se náměstek ministra věnoval rozpočtovaným prostředkům na mzdové výdaje v regionálním školství. Podle tohoto vyjádření sice mělo teoreticky dojít ke zvýšení průměrného platu o 4,5 %, nicméně v důsledku vázání výdajů došlo naopak k určitému snížení. Přesto se ve výsledku měly platy zaměstnanců v regionálním školství spíše zvýšit. Schodek ve financování bylo podle názoru MŠMT možno pokrýt snížením nenárokové složky platů. B.3 - Vyjádření příslušných OIP k jednotlivým kontrolám B.3.1. OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj 12 [1] Ve vyjádření ze dne OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj (dále jen OIP MOK ) informoval ochránce o tom, že tři školská zařízení, kterých se týkaly podněty adresované ochránci, zahrnul do plánu kontrolní 12 ke sp. zn.: 2345/2012/VOP/ZO, 2995/2012/VOP/ZO a 3828/2012/VOP/ZO 6

7 činnosti, a o výsledku kontrolní činnosti budou informovány jak podatelky (stěžovatelky), tak i ochránce. [2] Následně ve vyjádření ze dne OIP MOK uvedl, že v jedné z MŠ již kontrolu provedl, zatímco u dalších dvou subjektů kontrola proběhne později z důvodu prázdnin a čerpání dovolených. U první kontrolované osoby (MŠ P., H.) OIP MOK zjistil, že v období leden až březen 2012 byly všechny učitelky MŠ zařazeny do 9. platové třídy a nejnáročnější prací, kterou po nich zaměstnavatel požadoval, byla tvorba TVP. V období duben až červen 2012 pak byly všechny učitelky zařazeny na základě platových výměrů do 8. platové třídy a nejnáročnější činností byla vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v MŠ dle vzdělávacího programu. S účinností od rozdělila kontrolovaná osoba pracovní úkoly tak, že 3 učitelky této MŠ byly zařazeny do 9. platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a ostatní zaměstnanci zůstali v 8. platové třídě s tím, že jejich pracovní náplň odpovídá jejich pracovní smlouvě. [3] Ve vyjádření ze dne OIP MOK doplnil další informace po provedené kontrole u druhé kontrolované osoby (MŠ M., H.). Při této kontrole bylo zjištěno, že k datu byla všem pedagogickým pracovnicím stanovena pracovní náplň tak, že z jejich pracovních povinností, které jim byly stanoveny v pracovní náplni platné do , vypadlo vytváření TVP a zpracovávání podkladů pro celoškolní dokumentaci roční plány, výroční zprávy apod. Dne byl všem pedagogickým pracovnicím ředitelkou MŠ písemnou formou uložen mimořádný pracovní úkol tvorba TVP pro výchovně vzdělávací činnost, a to na období duben až červen 2012 a září 2012 až červen 2013, pro který byly pedagogické pracovnice ponechány v měsíci dubnu v 9. platové třídě s tím, že den byl termínem pro odevzdání mimořádného pracovního úkolu, a od tohoto data do data kontroly ze strany OIP zaměstnavatel od zaměstnankyň práci na tvorbě TVP již logicky nepožadoval. Jejich nejnáročnějším pracovním úkolem byla v té době vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v MŠ dle vzdělávacího programu. Doklady, které kontrolovaná osoba OIP MOK v rámci kontroly předložila, tomu odpovídaly. Provedenou kontrolou nebylo v souvislosti se změnou pracovní náplně zaměstnanců a jejich převedením z 9. do 8. platové třídy zjištěno sjednání kratší pracovní doby se zaměstnanci, ani nebylo zjištěno jednání ze strany ředitelky, které by ke sjednání kratší pracovní doby směřovalo. Dle sdělení ředitelky MŠ nebyly v kontrolovaném období v MŠ děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedna z dotazovaných pracovnic ale uvedla, že pracovala s problémovým chlapcem s odloženou školní docházkou, který užíval medikamenty. Přes výše uvedené skutečnosti OIP MOK k závěru porušení povinností ze strany kontrolované osoby nedospěl. [4] Vyjádření OIP MOK ze dne se týkalo kontroly, která byla provedena u zaměstnavatele Základní škola Š., S. (dále jen ZŠ ). Tato kontrolovaná zaměstnávala v době kontroly 6 zaměstnanců na pozici vychovatel vychovatelka ŠD a školního klubu (dále jen ŠK ), z toho 4 zaměstnanci byli zaměstnáni v rozsahu 40 hodin týdenní pracovní doby, a 2 zaměstnanci v rozsahu sjednané kratší pracovní doby (externí zaměstnanci). S účinností ode dne stanovila kontrolovaná osoba 7

8 dvěma zaměstnankyním pracovní úkoly odpovídající nejnáročnější částí charakteristice 8. platové třídy a nepožadovala po nich vychovatelskou činnost, práci na tvorbě plánu výchovné práce v ŠD a ŠK včetně organizačního zajištění tohoto plánu. Dle vyjádření ředitele ZŠ v průběhu kontroly vykonávala tuto činnost nadále jen vedoucí vychovatelka a vedoucí ŠK. Důvodem těchto změn byla změna výše finančních prostředků na platové účely pedagogických pracovníků včetně zaměstnanců na pozici vychovatelů v ŠD. Na základě jednání vedoucích zaměstnanců kontrolované osoby se zaměstnanci na pracovní pozici vychovatelů stanovil ředitel všem těmto zaměstnancům platovým výměrem opět plat odpovídající 9. platové třídě a 1. platovému stupni dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to s účinností od [5] Vyjádřením OIP MOK ze dne , č. j /10.50/12/3.5, zrekapituloval výsledky kontroly provedené u zaměstnavatele MŠ R., P., která byla zaměřena na snížení pracovních úvazků a změny platového zařazení učitelek MŠ. Kontrolovaná osoba zaměstnávala do celkem 7 zaměstnanců na pracovní úvazek 1,0 (tj. 40 hodin týdně). S platností od byly pracovní úvazky pedagogických pracovníků po dohodě se zaměstnanci sníženy na 0,93 a 0,94 (písemné dohody o změně pracovní smlouvy ze dne předložila kontrolovaná osoba v průběhu kontroly). Kontrolovaná osoba k tomu uvedla, že úvazky pedagogů byly kráceny na základě normativu stanoveného KÚ OK 13 pro organizaci na rok 2012 v celkovém objemu 7,64. K tomu byl propočítán podíl přímé a nepřímé výchovně vzdělávací práce každého zaměstnance. Při kontrole pracovních náplní OIP MOK zjistil, že do tvořily TVP a zajišťovaly vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v MŠ dle vzdělávacího programu. Všechny učitelky MŠ byly v té době v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. zařazeny do 9. platové třídy. Ke dni byla z rozhodnutí ředitelky MŠ některým pedagogickým pracovnicím změněna pracovní náplň konkrétně byla z jejich pracovní náplně vypuštěna tvorba TVP. Tyto učitelky pak zajišťovaly pouze vzdělávací a výchovnou činnost dle vypracovaného TVP a byly zařazeny do 8. platové třídy. Tvorba TVP už po nich dále nebyla ze strany zaměstnavatele vyžadována. Dle vyjádření ředitelky MŠ byla stanovena jedna učitelka MŠ, která zajišťovala případné změny a doplnění TVP do konce školního roku podle potřeb MŠ, případně jednotlivých tříd. Od byla pro každou třídu stanovena jedna učitelka zařazená v 9. platové třídě, která byla tvorbou TVP pověřena. Druhá učitelka již nově TVP netvoří. OIP MOK pochybení zaměstnavatele neshledal, a odkázal přitom na ustanovení 123 odst. 2 zákoníku práce, a zdůraznil, že zařazení zaměstnance do platové třídy je plně v kompetenci zaměstnavatele, v tomto případě ředitelky MŠ, která nese odpovědnost za to, aby pracovní náplň zaměstnance odpovídala práci skutečně vykonávané tímto zaměstnancem. Ředitelka MŠ v průběhu kontroly předložila dopis KÚ OK ze dne , č. j. KÚOK/23033/2012/OŠMT/7255, v němž bylo mimo jiné uvedeno, že učitel zpracovává TVP zpravidla na delší časové období, např. na školní rok, a TVP nemusí tvořit všichni učitelé. Podmínkou pro zařazení do 9. platové třídy na 13 normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2012 ze dne

9 základě tvorby TVP je skutečnost, že se jedná o soustavnou činnost. Jinak je takové zařazení odůvodněné pouze po dobu, kdy učitel TVP tvoří. OIP MOK své vyjádření uzavřel s tím, že ředitel organizace může provést organizační opatření ve věci tvorby TVP v MŠ tak, aby za jeho tvorbu odpovídali jen jednotlivě určení učitelé MŠ. V rámci Olomouckého kraje jsou MŠ, kde ředitel školy nastavil takovou organizaci práce, že většina učitelek MŠ je zařazena do 8. platové třídy. [6] Posledním vyjádřením ze dne , č. j /10.50/12/3.5, informoval OIP MOK ochránce o kontrole provedené v ZŠ a MŠ P. P., P. II (dále jen MŠ M. ). I zde se OIP MOK zaměřil na problém hromadného přeřazování učitelek do nižší platové třídy. V době provádění kontroly, tj. ve dnech a , byla v 9. platové třídě zařazena pouze jedna učitelka MŠ M., která byla pověřena vypracováním TVP, zatímco ostatní učitelky této MŠ byly zařazeny do 8. platové třídy a na tomto úkolu se nepodílely. V rámci své pracovní náplně v rozsahu nepřímé pedagogické činnosti prováděly přípravu na práci s dětmi dle předem vypracovaného TVP. Přeřazení se týkalo 10 pedagogických pracovnic této MŠ. Zároveň došlo i ke změně pracovní náplně obdobně jako tomu bylo i v případě ostatních kontrolovaných osob (viz výše). OIP MOK výslovně uvedl, že jeho kontrola se nezabývala otázkou výchovně vzdělávacího procesu, která do kompetence OIP nepatří. V tomto případě OIP MOK konstatoval pochybení zaměstnavatele, který porušil ustanovení 136 odst. 2 zákoníku práce, neboť kontrolovaná osoba neoznámila písemně zaměstnankyním změnu skutečností uvedených v platovém výměru nejpozději v den, kdy změny nabyly účinnosti, nedoložila datum převzetí nového platového výměru z jejich strany. S důvody provedení změn byly zaměstnankyně seznámeny pouze na organizační poradě dne , z níž byl pořízen zápis. V MŠ byly navíc v předmětné době 4 děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž vzdělávání a výchova vyžaduje individuální přístup, a je to důvod pro zařazení učitelek MŠ, které s těmito dětmi pracují, do 9. platové třídy. Vzhledem k tomu, že tomu tak nebylo, dopustila se kontrolovaná osoba také porušení ustanovení 123 odst. 6 písm. a) zákoníku práce ve spojení s ustanovením 2 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. B.3.2. OIP pro Ústecký a Liberecký kraj 14 [7] Ve vyjádření ze dne OIP pro Ústecký a Liberecký kraj (dále jen OIP ÚLK ) sdělil ochránci, že dne obdržel podání pedagogických pracovnic ZŠ a MŠ T., T. (dále též jen MŠ nebo ZŠ a MŠ T. ), s návrhem na prošetření opatření zaměstnavatele, které se týkalo způsobu zařazování zaměstnanců do platových tříd, nicméně podle předložených dokladů nepovažoval podání za natolik závažné, a rozhodl, že kontrola z kapacitních důvodů nebude v nejbližším období provedena, a provede se v průběhu 1. pololetí roku Po obdržení výzvy ochránce bylo rozhodnuto provedení kontroly urychlit, a kontrolu provést v 1. polovině února ke sp. zn.: 4400/2012/VOP/ZO 9

10 [8] Ve vyjádření ze dne OIP ÚLK uvedl, že kontrolou zaměřenou na období od do nezjistil u kontrolované osoby porušení právních předpisů při zařazování pedagogických pracovnic uvedených v kontrolním vzorku do platových tříd a platového stupně. Ředitel školy podle OIP ÚLK postupoval podle vnitřního platového předpisu účinného od V bodu 7.1 tohoto platového předpisu byl stanoven zvláštní způsob určení platového tarifu podle ustanovení 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., podle něhož byl platový tarif učitelům MŠ určen tak, že byli zařazeni do 8. platové třídy a 5. platového stupně. Odůvodnění snížení platového tarifu bylo v souladu s ustanovením 136 odst. 2 zákoníku práce pedagogickým pracovnicím oznámeno písemně ještě před nabytím účinnosti nového platového výměru. Současně byly nově zpracovány i pracovní náplně těchto zaměstnankyň, v nichž byla nejnáročnější pracovní činností náplň odpovídající zařazení do 8. platové třídy. V dalším kontrolovaném období od do bylo zjištěno porušení ustanovení 136 odst. 2 zákoníku práce, když ředitel ZŠ a MŠ T. písemně nezdůvodnil změny v platových výměrech účinné od , podle nichž byly pracovnice zařazeny do vyšší platové třídy, ale současně jim byl snížen osobní příplatek. OIP ÚLK ke zmíněné problematice závěrem podotkl, že, cit.: k určení platového tarifu podle ustanovení 6 citovaného nařízení vlády bylo přistoupeno v řadě státních orgánů v souvislosti s přijetím úsporných opatření, např. též v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí s negativním dopadem na nemalý počet inspektorů. B.4 - Druhé vyjádření MŠMT (prosinec 2012) Dne obdržel ochránce odpověď náměstka bývalého ministra školství PhDr. Jindřicha Fryče na jeho dopis ze dne , v němž se ochránce opětovně dotazoval MŠMT na stanovisko k této věci, zejména pak v souvislosti s metodickým pokynem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy č / k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, který výslovně zapovídá (zapovídal) řešit nedostatek finančních prostředků zařazením pedagoga do nižší platové třídy. Ve své odpovědi tehdejší náměstek ministra školství uvedl, že MŠMT se přeřazováním učitelek a učitelů MŠ do nižší platové třídy již několikrát zabývalo, a to na základě podnětů dotčených osob. Náměstek ministra uvedl, že MŠMT nemá možnost takové stížnosti samo řešit, a v dané věci proto vždy žádá o spolupráci zejména příslušný oblastní inspektorát práce, případně ČŠI. Náměstek ministra školství rovněž potvrdil, že MŠMT následně obdrželo několik dopisů vedoucích oblastních inspektorátů práce, ze kterých vyplývá, že v některých případech skutečně došlo k porušení pracovněprávních předpisů a zaměstnavateli bylo uloženo opatření k nápravě. Jen v ojedinělých případech se jednalo i o nesprávné zařazení do platové třídy. MŠMT podle jeho slov nadále v běžném jednání upozorňuje ředitele a ředitelky škol na skutečnost, že pedagogické pracovníky a pracovnice je nutné zařazovat do platové třídy podle nejnáročnější práce, která je po dané osobě zaměstnavatel požadována. V platnosti je stále metodický pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy č / k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací. 10

11 Dodal, že MŠMT tehdy uvažovalo o aktualizaci tohoto dokumentu, ve kterém by problematika přeřazování byla výslovně zmíněna. Ve vyjádření se dále s odkazem na ustanovení 5 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ) uvádí, že (cit.): školní vzdělávací program (dále jen ŠVP ) vydává ředitel/ka školy nebo školského zařízení, který (která) zároveň stanoví, zda se ŠVP bude vytvářet na jeden či více roků. ŠVP je základní pedagogický dokument, vlastní projekt výchovné a vzdělávací práce, na jehož základě bude konkrétní škola fungovat a kterým se budou její pedagogové a pedagožky řídit ve vzdělávacím procesu. Škola sama v něm volí různé vzdělávací cesty, jak požadavky Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP ) naplní, stejně jako různé prostředky (obsah, formy, metody apod.) ŠVP by měl být dokument stabilní, vytvořený tak, aby ho nebylo nutné měnit v průběhu školního roku. ŠVP by měl být východiskem pro tvorbu třídních vzdělávacích programů (dále jen TVP ). TVP se vypracovává na týdenní, měsíční i delší časová období a svým obsahem by měl odpovídat podmínkám konkrétní třídy. Učitelé a učitelky TVP připravují většinou průběžně. Tvorba TVP není mateřským školám žádným právním předpisem uložena, MŠMT ale podle náměstka ministra zvažovalo zavedení takové povinnosti. Pokud je na konkrétní škole TVP vytvářen, měli by ho vytvářet učitelé a učitelky, kteří v dané třídě s dětmi pracují. Je ovšem možné, že ředitel/ka školy tvorbu TVP některým učitelům/učitelkám neuloží, a to zejména těm, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci a u kterých lze očekávat, že tento program nemusí vytvořit na odpovídající úrovni, a kteří potřebují metodické vedení jiného kvalifikovaného učitele či učitelky. V situacích, kdy se tvorba TVP požaduje pouze po jedné učitelce či jednom učiteli pro celou školu, by mohly vzniknout pochybnosti, zda je tento postup v souladu s naplňováním cílů školského zákona, a MŠMT v takových případech již několikrát upozornilo ČŠI na možné problémy se zabezpečováním požadované úrovně vzdělávání na takové škole. Situaci, kdy je na škole pověřeno tvorbou TVP více učitelů a učitelek, avšak pro jednotlivou třídu jen jeden učitel či jedna učitelka, je nutné posoudit vždy individuálně. RV PV doporučuje, aby TVP byl vytvářen ve spolupráci s druhým učitelem či učitelkou ve třídě. Nemusí se tedy jednat přímo o tvorbu TVP, ale např. jen o přípravu podkladů, sdělení podnětů atd., jež jsou poté pověřenými učiteli a učitelkami do TVP zapracovány. Závěrem svého vyjádření se náměstek ministra dotkl i otázky konkrétních rozpočtových prostředků a sdělil, že po vázání výdajů dle usnesení vlády č. 178 ze dne činily tyto rozpočtové zdroje na mzdové výdaje na platy pedagogických pracovníků a pracovnic v krajském a obecním školství celkem 45, tis. Kč. V roce 2011 činily tyto zdroje 44, tis. Kč. I po realizovaném vázání výdajů tak byly podle MŠMT disponibilní rozpočtové zdroje na odměňování pedagogických pracovníků a pracovnic v roce 2012 o 1, tis. Kč, tj. o 2,9 % vyšší, než tomu bylo v roce Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků a pracovnic v krajském a obecním školství tak stoupl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku (1. pololetí) z ,- Kč na ,- Kč. Průměrný plat učitelů a učitelek mateřských škol byl dle vyjádření MŠMT ,- Kč oproti ,- Kč v 1. pololetí roku Náměstek bývalého ministra školství své vyjádření uzavřel konstatováním, že to byly právě učitelé a učitelky MŠ, kterým se průměrný plat zvýšil nejvíce ze všech pedagogických pracovníků a pracovnic. 11

12 C - Hodnocení věci zástupcem ochránce Princip spravedlivé odměny za vykonanou práci je na ústavní úrovni zakotven v čl. 28 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina ), který stanoví, že Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky. V podrobnostech Listina odkazuje na zákon, v tomto případě se jedná o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ). Odměňování za práci upravuje zákoník práce v ustanovení 109 a násl., přičemž rozlišuje mzdu a plat, je-li zaměstnavatelem stát, územní samosprávný celek a další zákonem vyjmenované subjekty 15 včetně školských právnických osob zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ). V souladu s ustanovením 110 odst. 1 zákoníku práce přísluší za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti atd. 16 Detailněji pak kritéria odměňování stanoví prováděcí předpisy k zákoníku práce. Základním nástrojem pro zařazování zaměstnanců do platových tříd ve veřejné správě je Katalog prací, který tvoří přílohu k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen Katalog prací ). Ten v Dílu 2.16 (Výchova a vzdělávání) stanoví platové třídy učitelům. Podle Katalogu prací mohou být učitelé mateřských škol zařazeni buď do 8. nebo 9. platové třídy podle toho, zda se podílí na tvorbě vzdělávacího programu třídy mateřské školy či nikoli, a zda aplikují vzdělávací a výchovné metody včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (9. platová třída). Na základě novely zákoníku práce je od v účinnosti systém, podle něhož se platové tarify stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních (ustanovení 123 odst. 5 zákoníku práce). Stupnice platových tarifů pak stanoví vláda nařízením [zákonné zmocnění k vydání nařízení je zakotveno v ustanovení 123 odst. 6 zákoníku práce, s tím, že pod písmenem f) citovaného ustanovení jsou uvedeny minimální hranice pro jednotlivé třídy, pod které nelze jít]. Aktuálně jsou stupnice platových tarifů uvedeny v příloze č. 1 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ). Pouze na okraj v této souvislosti poznamenávám, že novelizací tohoto nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách nařízením vlády č. 448/2011 Sb. mělo dojít spíše k navýšení platů pedagogických pracovníků a pracovnic tím, že z ustanovení 5 odst. 5 nařízení 15 ustanovení 109 odst. 3 písm. a) až f) zákoníku práce 16 odst. 3 citovaného ustanovení 12

13 č. 564/2006 Sb. byla s účinností od vypuštěna podmínka získání VŠ kvalifikace v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu. 17 Problém vidím v tom, že ustanovení 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. stanoví zvláštní způsob určení platového tarifu, a to tak, že (cit.): Zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Taková formulace podzákonné právní normy jde v podstatě nad rámec zákona, neboť ustanovení 123 zákoníku práce počítá s tím, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance nejen do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací (odst. 2), ale i do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby (tzv. započitatelná praxe ). Zmocňující ustanovení 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce předpokládá, že pokud nařízení vlády umožňuje výjimku z tohoto pravidla, je třeba vymezit okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, nikoli tedy libovolně například všem zaměstnancům (v rámci úsporných opatření). Z hlediska školských předpisů je pak podstatné, že v roce 2010 byl vydán metodický pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy č / k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (dále jen Metodický pokyn ). 18 Tento Metodický pokyn má povahu resortního předpisu, a jelikož nemám informace o tom, že by tento předpis byl nahrazen jiným, 19 novějším metodickým pokynem, a mělo by se z něj vycházet plošně v resortu školství, tedy i při odměňování pedagogických pracovnic mateřských škol v roce 2012 a 2013 bez ohledu na aktuálně rozpočtované finanční prostředky v tomto resortu. Hlavní zásady dle citovaného pokynu jsou, resp. byly následující: 1. Odměňování podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a obtížnosti vykonávané práce, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. 2. Odvětvová srovnatelnost - stejně náročné práce zařazeny do stejných platových tříd. 3. Rozhodující podíl platu tvoří nárokové složky. 17 Původní znění citovaného ustanovení oproti současnému bylo následující (vypuštěná část textu je vyznačena tučně): Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem, který získal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu, a který dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. (zvláštním právním předpisem je zde míněn zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 18 účinný je od ve svém vyjádření ze dne uvedl náměstek ministra PhDr. Jindřich Fryč za MŠMT výslovně, že metodický pokyn byl toho času v platnosti, MŠMT však zvažovalo jeho aktualizaci (viz část B.4 mé zprávy) 13

14 Zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do příslušné platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na základě nejnáročnějších prací, které na něm požaduje. (bod 4. Metodického pokynu). Nejnáročnější prací, která se po učitelkách mateřských škol běžně požadovala a požaduje, je vytváření Školního vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání, a zejména Třídního vzdělávacího plánu předškolního vzdělávání (ŠVP PV a TVP PV). Učitelky mateřských škol, které byly z úsporných důvodů přeřazeny do 8. platové třídy, jsou přesvědčeny o tom, že změněná pracovní náplň, z níž bylo vyňato vytváření školních a třídních vzdělávacích plánů, neodpovídá cílům stanoveným v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j / v souladu s 4 odst. 3 školského zákona). Výše zmíněný Metodický pokyn v bodu 6. přitom výslovně stanoví, že: Nedostatek finančních prostředků není důvodem pro zařazení zaměstnance do nižší platové třídy, než která mu přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané práce v souladu s katalogem prací. Nelze proto zařazovat obecně, např. učitele do 11. platové třídy, vychovatele, pedagogy volného času a učitelky mateřských škol do 8. platové třídy. D - Závěry Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 17 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k závěru, že jednotlivým OIP v zásadě nelze vytknout žádná zásadní pochybení v postupu běžných kontrol, na druhou stranu z celkového kontextu jednoznačně vysvítá, že důvodem snižování platů pedagogických pracovnic byla úsporná opatření, která jsou z celkové rekapitulace zjevná. Přeřazováním tak docházelo, podle mého názoru, především k obcházení právních předpisů v oblasti školství. Navzdory vyjádření MŠMT a KÚ OK je rovněž zjevné, že k plošnému snížení objemu finančních prostředků v regionálním školství došlo, a důsledkem tohoto finančního tlaku byly změny v platovém zařazení pedagogických pracovnic, které byly tímto nedostatkem financí vynuceny. Zaměstnavatelé tak hledali řešení pokud možno v mezích zákona a podzákonných předpisů v oblasti pracovního práva. Zda však nedošlo k porušení školských předpisů (cílů školského zákona v širším smyslu a metodického pokynu MŠMT v užším smyslu) není postaveno najisto. K porušení právních předpisů by mohlo dojít i v případě, kdy zaměstnavatel účelově a pouze formálně vypustí z charakteristiky pracovní náplně klíčovou činnost, na základě níž je nutno zaměstnance dle katalogu prací 20 odměňovat již v 9. platové třídě u povolání vychovatele či vychovatelky je to Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. 20 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (Příloha, B. 2. Část, Díl 2.16 Výchova a vzdělávání) 14

15 Jakkoli je pravda, že v otázkách odměňování je působnost a pravomoc ČŠI omezená (vyjádření ústřední školní inspektorky - viz část B mé zprávy, a MŠMT - část B.2.), nelze souhlasit s tím, že tato otázka je zcela mimo kompetence tohoto úřadu, jehož úkolem je provádět inspekční činnost ve školských zařízeních a sledovat dodržování právních předpisů v této oblasti. Úkolem MŠMT je zase sledovat situaci a metodicky na tomto poli působit. Vzhledem k tomu, že o problému i jeho rozsahu byla informována jak ČŠI, tak i ministerstvo, nabízel se postup dle ustanovení 13 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. dožádání o provedení úkonu, případně provedení společné kontroly OIP a ČŠI u těch školských zařízení, kde pochybnost o dodržování právních předpisů buď na úseku pracovněprávních, nebo školských předpisů vyvstane. Iniciovat takový postup, podle mého názoru, může kterýkoli ze zmíněných úřadů. Řešený problém považuji za závažný s ohledem na široký dopad, který úsporná opatření měla (počet stěžovatelek, které se na ochránce, resp. na mě s tímto podnětem obrátily, není zanedbatelný, a zároveň není vyloučeno, že stejný problém nenastal v jiných krajích a jiných školských zařízeních, jejichž zaměstnanci či zaměstnankyně možnosti obrátit se na veřejného ochránce práv nevyužily. Nelze také přehlédnout skutečnost, že i v případě, že by se ČŠI problémem zabývala a pochybení zjistila, je náprava v praxi fakticky nevymahatelná. Dle stávající právní úpravy totiž pochybení ČŠI oznámí zřizovateli školského zařízení. Pokud je však zřizovatel nedostatkem financí tlačen do úsporných opatření a tento tlak přenáší na ředitele MŠ, pak efektivní řešení těžko nalezne. Proto by se problémem, podle mého názoru, mělo zabývat i MŠMT, které má oblast školství ve své gesci. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ) by pak mělo zdůvodnit účel ustanovení 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které, dle mého přesvědčení, vybočuje ze zákonných mezí a jde nad rámec zákoníku práce tím, že popírá pravidla nastavená ustanovením 123 zákoníku práce a prakticky umožňuje libovůli na straně zaměstnavatelů. Zprávu o šetření zasílám generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce a pověřenému ústřednímu školnímu inspektorovi ČŠI, a prostřednictvím ministrů na vědomí také MŠMT a MPSV, a žádám, aby se ve lhůtě 45 dnů od jejího doručení vyjádřili k mým závěrům. Zprávu pak dále zasílám všem jednotlivým stěžovatelkám, které se na ochránce nebo na mě v minulosti se svými podněty obrátily. JUDr. Stanislav K ř e č e k zástupce veřejného ochránce práv 15

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II,

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II, ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát oblastní pracoviště Inspekční zpráva Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Balbínova 328, Příbram II, 261 81 Identifikátor

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE Česká školní inspekce Středočeský inspektorát P R OTOKOL O KON TR OLE Čj. ČŠIS-688/16-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Hraničářů 617 E, 692 01 Mikulov Identifikátor školy: 600 112 667 Zřizovatel: Město

Více

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí

Více

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 04.04.11 Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-244/16-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí Identifikátor školy:

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Dodatek č. 1 k vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec

Více

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ

Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ Reforma financování RgŠ stanovisko ČMOS PŠ ČMOS PŠ v souladu se svým posláním trvale usiluje o zlepšování podmínek pro vzdělávání, především v regionálním školství. Velmi důležitou oblastí zájmu je problematika

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠI-2124/15-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové Kozelkova 123/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Identifikátor školy: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Bosonožská 9, Brno Bosonožská 9/381, 625 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 546 Zřizovatel: Městská část Brno - Starý Lískovec,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIL-373/15-L PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-373/15-L Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Základní škola Liberec Vrchlického 17 Vrchlického 17, 460 14 Liberec 14 Identifikátor školy: 600 080 005 Zřizovatel: Město Liberec, nám.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace. Vinařská 4/958, Brno. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace. Vinařská 4/958, Brno. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace Vinařská 4/958, 603 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 213 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborná škola, Střední

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary Kolová 97, 362 14 Kolová Identifikátor

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav. Identifikátor školy: 600 049 221 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 17. listopadu 1322, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 221 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Masarykova základní škola Polička Nábřeží svobody 447, okres Svitavy 572 42 Polička

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

T ematická zpráva. Analýza podnětů a stížností řešených ČŠI za uplynulé tři roky. Praha, duben 2008

T ematická zpráva. Analýza podnětů a stížností řešených ČŠI za uplynulé tři roky. Praha, duben 2008 T ematická zpráva Analýza podnětů a stížností řešených ČŠI za uplynulé tři roky Praha, duben 2008 Obsah 1 Působnost ČŠI v šetření stížností... 3 2 Počet stížností a podnětů... 5 3 Předmět stížností...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště JIHLAVA Inspekční zpráva Základní škola Na Pražské 1543, Pelhřimov Na Pražské 1543, 393 55 Pelhřimov Identifikátor školy: 600 061 485 Zřizovatel: Město Pelhřimov,

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIP-331/15-P Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Aktivity ČMOS PŠ V LETECH

Aktivity ČMOS PŠ V LETECH Aktivity ČMOS PŠ V LETECH 2016 2017 Navýšení FKSP 2016 a 2017 připomínkoval novelu vyhlášky o FKSP a požadoval procentní navýšení odvodu do FKSP zvýšení odvodu do FSKP na 1,5 % pro rok 2016 a na 2 % od

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-699/14-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště PLZEŇ Inspekční zpráva Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 Pražská 101, 440 59 Louny Identifikátor školy: 600 082 881 Zřizovatel: Město Louny, Mírové

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV Identifikátor školy:

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA (ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH) Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3.

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3. KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k 1. 10. 2010 1. aktualizace k 1. 3. 2011 Nabylo úèinnosti 1. března 2011 Nabylo úèinnosti 1. ledna 2011 Nařízení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Podpora integrace dětí a žáků se zdravotním postižením v hlavním městě Praze

Podpora integrace dětí a žáků se zdravotním postižením v hlavním městě Praze Podpora integrace dětí a žáků se zdravotním postižením v hlavním městě Praze PaedDr. Stanislava Dvořáková Základní informace k zajištění funkce asistenta pedagoga (AP) Podpůrná asistenční služba pro žáky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Směrnice ředitele školy č. 1

Směrnice ředitele školy č. 1 Směrnice ředitele školy č. 1 o svobodném přístupu k informacím (ve znění platném od 1. ledna 2013) Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček V Brně dne 21. srpna 2013 Sp. zn.: 6476/2011/VOP/JŠK Vážení paní jednatelko, vážený pane jednateli, dovoluji si Vás informovat, že mě veřejný ochránce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 3. VNITŘNÍ PŘEDPIS PLATOVÝ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 640/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy Vnitřní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIC-153/14-C o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Vranovská 65/1364, 614 00 Brno - Husovice

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

o svobodném přístupu k informacím

o svobodném přístupu k informacím Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav tel.: 519 326 162, fax: 519 326 362 e-mail: info@gbv.cz Směrnice k poskytování

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu Mzdový výměr jako způsob určení mzdy je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje mzdu. Podpis zaměstnance pod mzdovým výměrem potvrzuje jen jeho převzetí, nikoliv souhlas

Více