I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o provedení práce ( dříve o správcovství) u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků termín : do 10-ti dnů od konání aktivů b/ projednat Inf. list č. 59, vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do Za včasné a svědomité splnění požadovaných úkolů Vám děkujeme. Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy I N F O R M A C E o konání aktivů předsedů samospráv Představenstvo BD Svitavy svolává aktivy podle lokalit takto : /středa/ 15,30 hod. Litomyšl - rest. Slunce / čtvrtek/ 15,30 hod. Jevíčko - hotel Morava / středa / 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA / čtvrtek/ 15,30 hod. Polička - rest. THT Palackého nám.16 Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to

2 INFORMACE o konání Shromáždění delegátů BD Svitavy Shromáždění delegátů Bytového družstva Svitavy se bude konat dne ve Svitavách. Zvoleným delegátům SD bude zaslána pozvánka. Na aktivech bude projednán Inf. list č. 59, včetně písemných materiálů z ekonomického a technického úseku. Na aktiv je možné vzít případně dalšího člena samosprávy. Očekáváme Vaši účast a dochvilnost. Obsah informačního listu : Informace o aktivech předsedů samospráv a konání SD.str. 1 Informace ekonomického úseku..str. 3 9 Informace úseku správy družstva a referátu org.právního..str Informace referátu členských a bytových záležitostí str Informace technického úseku...str Příloha : Vzor vyúčtování služeb Vratné hlášení určené pro některé samosprávy Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků Příklad zpracování návrhu rozpočtu dlouhodobých záloh plán oprav Pasport domu a bytu ukázka zpracování Členská karta člena, detail objektu apod. ukázka zpracování 2

3 Hospodaření družstva v roce 2007 Hospodářská činnost družstva za rok 2007 vykázala zisk ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek v tis. Kč Rok 2007 Rok vs Správa družstva Bonifikace bezškodní průběh pojištění Údržba CELKEM Pro rok 2007 byl předpokládaný zisk ve výši 50 tis. Kč, plán byl v průběhu roku upraven vzhledem k přijetí nového pracovníka na úsek členské a bytové agendy. Hospodaření družstva se vyvíjelo příznivě díky stoupajícím úrokovým mírám a prodeji 1 uvolněného bytu ve Svitavách- Lánech. Zisku bylo dosaženo bez zvyšování správního poplatku družstva a provozní zisk bez započtení mimořádného příjmů z prodeje bytu činil 250 tis. Kč. Družstvo v loňském roce investovalo z provozních prostředků do úprav ve správní budově družstva výměna oken, malby, podlahové krytiny a tyto výdaje jsou již ve vykázaném zisku zohledněny. Dále byly zakoupeny 2 nové dodávkové automobily pro pracovníky údržby, které nahradily původní více než 10let stará vozidla. Příjmy střediska správy byly naplněny na 119,7 % oproti čerpání 107,3 % plánovaných nákladů. Středisko údržby splnilo plán příjmů na 94,7 %, čerpáno bylo však jen 91,7 % plánovaných nákladů. Finanční situace družstva Družstvo spravuje volné prostředky na základě pravidel určených stanovami družstva a zásadami schválenými shromážděním delegátů. Celková finanční situace družstva je dobrá a volné prostředky jsou efektivně investovány. Významná část finančních prostředků je vložena do bezpečných bankovních dluhopisů hypotečních zástavních listů jištěných zastavenými nemovitostmi. Celková suma této investice je 22,71 mil. Kč a je rozložena do hypotečních zástavních listů Komerční banky, a.s., Volksbank CZ, a.s. a Raiffeisen bank, a.s.. Dluhopisy jsou volně obchodovatelné, poskytují nadprůměrné zhodnocení (3.5 % % ročně) a tyto výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmů. Další významnou investicí jsou podílové listy v hodnotě 3 mil. Kč v fondu vytvořeného pro bytová družstva u ČSOB, který investuje do vysoce bonitních cenných papírů (státní dluhopisy, hypoteční zástavní listy, apod.). Celkově můžeme zhodnotit rozložení investovaných prostředků jako stabilní a bezpečné s dostatečnou mírou výnosnosti. Hospodaření samospráv bylo vyrovnané a náklady na údržbu a opravy byly čerpány z fondů dlouhodobé zálohy příslušných domů. V 11ti případech družstvo poskytlo na žádost samosprávy půjčku na úhradu nezbytně nutných oprav domu. Tyto půjčky byly poskytnuty na základě smlouvy s nájemci a vlastníky v domě a jsou pravidelně spláceny s nájemným. Stavy dlouhodobých záloh na opravy se postupně zvyšují, tak bychom byly připraveni na domech s výtahy na nezbytné rekonstrukce a zejména v malých obcích na připojení kanalizace nebo výstavbu domovních 3

4 čistíren odpadních vod. Nemůžeme pominout také růst cen stavebních prací a materiálů a zvýšenou DPH. Přehled stavů dlouhodobé zálohy na opravy za všechny domy: Údaje v tis. Kč vs 2006 Tvorba dlouhodobé zálohy na opravy ,7 % Čerpání dlouhodobé zálohy - realizované -20,9 % opravy a údržba domů Zůstatek dlouhodobé zálohy k 31/ ,2 % Podrobná zpráva o hospodaření družstva bude předložena shromáždění delegátů ke schválení včetně účetní závěrky. Současně bude předložen shromáždění delegátů návrh na použití nerozděleného výsledku hospodaření minulých let dle následujícího rozpisu: Návrh rozdělení zisku v tis. Kč Příděl FKSP 120 Příděl do fondu odměn 250 Příděl samosprávám - nájem spol. prostor 104 Sražená daň z přídělu samosprávám 18 Příděl do fondu nerozděleného zisku 641 Celkem Zdroje k rozdělení v tis. Kč Hospodářský výsledek /zisk/ roku 2007/ Hospodaření samospráv podléhá schválení členskou schůzí samosprávy. Přehledy hospodaření zasíláme jako podklad pro jednání na členské schůzi a k potřebné informovanosti členů a vlastníků. Výhled hospodaření družstva na rok 2008 Pro rok 2008 očekáváme ziskové hospodaření hospodářských středisek družstva a vyrovnané hospodaření středisek samospráv. Příjmy plánujeme posílit zejména z výnosů za prodané uvolněné byty ve výběrových řízeních. Výše správního poplatku družstva zůstane i nadále nezměněna (neměnná výše již od roku 2004). Hospodářské plány samospráv byly zpracovány správou družstva a odeslány samosprávám ke schválení na podzim (viz další bod). Podrobný plán hospodaření celého družstva bude předložen ke schválení shromáždění delegátů v květnu Změny výše příspěvků do fondu oprav v roce 2008 Na podzim minulého roku zpracoval technický úsek družstva plán předpokládaných oprav a údržby na domech a na jeho základě ekonomický 4

5 úsek zpracoval hospodářské plány domů pro údržbu a opravy na rok Tyto hospodářské plány na letošní rok byly zaslány k připomínkování na domy. Na základě těchto připomínkovaných plánu pak referát nájemného zpracoval předpisy nájemného a příspěvků vlastníků. Stavy rezerv na opravy jsou vzhledem plánovaným akcím u některých domů na kritické úrovni. V obcích bez vybudované kanalizace nás čeká povinnost postavit domovní čistírny odpadních vod nebo zbudovat kanalizační přípojky do nově budovaných obecních kanalizací. V městech nás u domů s výtahy čekají investice do rekonstrukcí výtahů. Navíc se potýkáme se stálým růstem ceny stavebních prací a zvýšením sazby DPH od 1. ledna Technický úsek družstva zpracovává v novém programovém vybavení podrobné finanční výhledy pro jednotlivé domy s předpokládaným vývojem tvorby zdrojů a náklady na opravy. Tyto plány budou k dispozici na technickém úseku každému předsedovi samosprávy. Z uvedených důvodů byly proto na návrh družstva v roce 2008 zvýšeny měsíční příspěvky na opravy domů tak, aby byly zajištěny finance na nezbytnou údržbu a opravy Vašich domů. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2007 Za uplynulý rok zpracováváme vyúčtování služeb v novém programovém vybavení, což se projeví i na změně tiskových výstupů. Věříme, že nové tisky budou pro Vás přehledné a poskytnou uživatelům dostatek informací o vyúčtovaných nákladech a způsobu jejich rozdělení. Novinkou je i možnost zasílání vyúčtování elektronicky na zvolenou ovou adresu. Tato možnost se týká i přehledů pro předsedy samospráv za celý dům. V příloze informačního listu naleznete vzor vyúčtování služeb s komentářem. Časový plán pro zpracování vyúčtování: Upozorňujeme, že plánované termíny se mohou pro některé domy změnit v závislosti na zpracování případných reklamací. Centrálně vytápěné domy (sídliště Svitavy a Polička): konec března 2008 rozeslání tisků rozúčtování nákladů na vodu a dodávky tepla pro domy s centrálním vytápěním(sídliště Svitavy a Polička) pouze vyčíslení údajů o spotřebě z měřidel a výpočet nákladů na byty pro odsouhlasení uživateli není konečné vyúčtování lhůta pro reklamace do 21 dnů od obdržení vyúčtování pro reklamace rozúčtování tepla a vody pro domy s centrálním vytápěním 16. květen 2008 rozeslání celkových vyúčtování na domy 9. červen 2008 konec reklamační lhůty pro ostatní položky vyúčtování (MIMO TEPLO A VODU!! lhůta do ) do 12. června 2008 výplata přeplatků poštovními poukázkami B a na bankovní účty 30. červen 2008 uplyne lhůta pro úhradu vykázaných nedoplatků 5

6 Domy bez centrálního vytápění: 1. polovina dubna 2008 rozesílání tisků vyúčtování na domy (mimo centrálně vytápěné) lhůta pro reklamace do 21 dnů od obdržení vyúčtování konec lhůty pro reklamace vyúčtování do 12. června výplata přeplatků poštovními poukázkami B a na bankovní účty 30. červen 2008 uplyne lhůta pro úhradu vykázaných nedoplatků Obálky s vyúčtováním budou obsahovat následující tisky: Přehled záloh a zúčtovaných nákladů na dům přehled pro Vaši potřebu a k projednání na schůzi domu Vyúčtování zálohových plateb za r pro jednotlivce, kde jsou uvedeny podrobné údaje. Poštovní poukázky na nedoplatky pro uživatele s nedoplatkem za služby budou přiloženy předejte s vyúčtováním Podpisové listiny tisk vyúčtování předejte uživateli bytu oproti podpisu na této listině. Podpisovou listinu vraťte zpět na družstvo nejpozději do 15. června Přehled o stavu a pohybu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu za rok 2007 pro jednotlivce vlastníky bytu s vyčísleným podílem na pohybech fondu a stavu předejte příslušným vlastníkům a dále pouze pro revitalizované domy: Přehled o stavu a splácení revitalizačního úvěru přehled o stavu úvěru na jednotlivé byty k předejte jednotlivým uživatelům Pokud bude vykázán na vyúčtování nedoplatek, uživateli předejte poštovní poukázku s tím, aby tento nedoplatek uhradil nejpozději do 30. června 2008 Vzhledem k cenám poštovného rozhodlo představenstvo družstva nepožadovat úhradu nedoplatků do 20 Kč včetně (poštovní poukázky nebudou přiloženy). Přeplatky budou poukázány do 15. června 2008 na sporožirové účty nebo poštovní poukázkou. Dle rozhodnutí představenstva družstva nebudou přeplatky do 30 Kč včetně rozesílány vzhledem k výši poštovného a budou k vyzvednutí na pokladně družstva v úředních dnech do Po tomto datu budou nevyzvednuté přeplatky (=>30Kč) zúčtovány ve prospěch dlouhodobé zálohy na opravy příslušné samosprávy. Přehled o stavu a pohybech a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (fond oprav) K tomuto informačnímu listu jsme přiložili sestavu Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy k Vás podrobně 6

7 informuje o veškerém čerpání a tvorbě prostředků na opravy a údržbu samosprávy v běžném roce s uvedením konečného zůstatku. Tato sestava slouží ke kontrole a odsouhlasení jednotlivých položek a k předání informací nájemníkům a vlastníkům. Pro jednání shromáždění vlastníků zasíláme navíc samostatný přehled o tvorbě a čerpání prostředků na opravy a údržbu jednotlivých vlastníků (tvorba a čerpání je dáno výší spoluvlastnického podílu). Kladný zůstatek se převádí do následujícího období (nelze vyplatit). Projednání výsledků finančního hospodaření vlastníci jednotek Podle zákona č. 72/1994 Sb., o převodu bytů do vlastnictví je nutné vždy po uplynutí hospodářského roku projednat finanční hospodaření a činnost společenství vlastníků na shromáždění vlastníků. Na tomto shromáždění se projednávají záležitosti obdobně jako na členské schůzi samosprávy. Schůzi svolává a pořizuje zápis pověřený zástupce družstva tj. správce nebo předseda samosprávy. Návrh na změnu sazebníku úhrad Vzhledem k navýšení nákladů na operace s hotovostí a zvýšení některých bankovních poplatků navrhujeme od upravit sazebník náhrad za úkony družstva následovně: a) Úhrada nájemného / resp. měs.platby vlastníka / v hotovosti na pokladně družstva 15 Kč včetně DPH 19 % za 1 pokladní operaci b) Mimořádná splátka části úvěru připadající na bytovou jednotku 595 Kč vč. DPH 19 % za každou jednotlivou splátku úvěru Platby v hotovosti na pokladně družstva provádí měsíčně cca 90 uživatelů bytu z celkových 2500, avšak tyto operace jsou pro družstvo finančně a časově nákladné (manipulace s hotovostí, odvod do banky, pojištění hotovosti a poplatky za vklady hotovosti). Proto chceme, aby tyto náklady hradili pouze ti uživatelé, kteří tuto službu využívají, a mohli jsme nadále zachovat stejnou výši správních poplatku pro všechny. Úhrada za platbu nájmu v hotovosti se dotkne jen malého procenta uživatelů a cena bude výhodnější než platba poštovní poukázkou (viz srovnání dole). Příklad - platba měsíčního nájemného Kč: v hotovosti na družstvu 15 Kč poplatek na poště pošt.poukázkou 22 Kč poplatek bankovním převodem 7 Kč /dle sazebníku Vaší banky/ prostřednictvím SIPO 12 Kč bankou /vč.bank.popl/ 12 Kč v hotovosti na poště Naše družstvo nabízí všem našim klientům možnost, jak se tomuto placení vyhnout, a to zavedení platby prostřednictvím bankovního účtu nebo přes SIPO /platíte 1 poplatek za všechny položky na SIPO TV,rádio, 7

8 elektřina, atd./. Formulář na přihlášení plateb nájmu přes SIPO je na našich internetových stránkách nebo jej obdržíte osobně na referátu nájemného. Mimořádné splátky úvěrů poplatek se bude týkat: mimořádné splátky investičního úvěru na výstavbu (anuita) mimořádné splátky hypotečního úvěru na revitalizaci mimořádné splátky poskytnutého vratného příspěvku od družstva (půjčka) V posledním roce se zvýšily počty žádostí o mimořádnou splátku úvěru zejména z důvodů převodu bytů do osobního vlastnictví v domech, kde nejsou dosud splaceny úvěry (anuita, revitalizace). Vzhledem k tomu, že banka za každou mimořádnou splátku úvěru vybírá poplatek a družstvo zpracovává nemalou agendu ohledně realizace těchto splátek, rozhodli jsme promítnout náklady družstva do tohoto poplatku. Tento poplatek bude poprvé vybírán za mimořádné splátky realizované po , tzn. nedotkne se převodů bytů realizovaných k Informace určené pro správce domů a předsedy samospráv Odměny správců v roce 2008 Všichni správci, kteří nepobírají více než 399 Kč měsíčně obdrželi od družstva dopisy s informacemi o novém způsobu odměňování a předvyplněné dohody o provedení práce. Důvodem zavedení nového způsobu je změna zákona o zdravotním pojištění platná od , která zavedla povinnost platit z těchto odměn zdravotní pojištění (4,5 % srážka z Vaší odměny a 9 % platí za Vás navíc družstvo, navíc toto pojištění se nově zdaňuje). Dále byste byli povinni hlásit, zda pobíráte důchod, zda Váš zaměstnavatel za Vás platí zdravotní pojištění a celou řadu dalších informaci. Proto jsme se rozhodli měsíční odměňování zrušit a vyřešit odměny za Vaši práci dohodami o provedení práce, na které se tyto předpisy nevztahují. Na dohodách jsou uvedeny konkrétní úkoly, které je potřeba k výplatě odměny splnit /zejména předání vyúčtování, uspořádání domovní schůze, účast na aktivu/. Jakákoliv další administrativa vyplácením těchto odměn za Vaši práci pro Vás takto odpadá. Proplácení drobných výdajů na opravy a údržbu domu Rádi bychom připomněli správný postup pro proplacení drobných výdajů souvisejících s provozem domu a drobnými opravami, které hradíte v hotovosti. (poštovné za dopisy pro družstvo, nářadí a pomůcky na úklid, drobný materiál na opravy a údržbu domu, apod). Tyto výdaje budou propláceny z fondu údržby Vašeho domu. Originály dokladů za provedené 8

9 platby potvrďte razítkem samosprávy a Vašim podpisem a zašlete na družstvo s žádostí o proplacení /např.na žádance oprav/ a s uvedenou Vaší adresou nebo číslem účtu, na který má být proplacena požadovaná částka. Pokud z dokladu není zcela jasné jaké věci byly zakoupeny (položky na účtence jsou zkratkami nebo hůře čitelné apod.) nebo na co byly zaplacené věci nebo služby použity, prosíme o dopsání krátkého komentáře /příkladem: benzin do sekačky, žárovky do sklepů, klíče ke vchod.dveřím,. apod./. Dodržením výše uvedených pravidel výrazně urychlíte zaslání Vašich peněz z družstva k Vám. Doklady můžete samozřejmě přinést i na jarní aktiv předsedů samospráv, kde Vám je proplatíme v hotovosti (v případě vyšší částky proplatíme do týdne poštou nebo na Váš účet). Náhrady výdajů správců bytových domů (pouze domy s 12 a více byty) Na aktivech Vám bude předán formulář pro čerpání těchto náhrad s uvedenou výši Vašeho limitu. Tyto náhrady budeme proplácet na základě Vámi dodaných dokladů v 1. polovině července. Vaše případné dotazy zodpovíme na aktivech. Petr Skřebský Informace z úseku správy družstva a referátu organizačně právního Vážení družstevníci, V minulém Informačním listě jsme Vám slíbili, že Vás prostřednictvím Inf. listu budeme seznamovat s výkladem některých článků stanov a odpovídat na Vaše časté dotazy. Hlášení změny počtu osob v bytě Stanovy BD Svitavy v článku 13 písm. g) ukládají všem členům družstva povinnost ohlásit jakoukoliv změnu v počtu osob v bytě. Vlastníkům bytů tato povinnost vyplývá ze smlouvy o zajišťování správy. Změnu lze provést osobně v účtárně nájemného nebo změnu nahlásit písemně, případně je možné pověřit předsedu samosprávy. Předseda samosprávy je oprávněn nahlásit změnu počtu osob v bytě i bez vědomí družstevníka (vlastníka), pokud tento nesplnil svou ohlašovací povinnost. Za správnost odpovídá svým podpisem. Od dubna 2008 bude předseda samosprávy pracovnicí družstva písemně informován o změnách v užívání bytů příslušného domu. (změna nájemce v případě převodu členských práv a povinností (prodej bytu), schválené smlouvy o podnájmu bytu, dědictví apod. Předseda samosprávy bude tedy oprávněn nahlašovat např. pronájmy bez schválení představenstvem družstva. 9

10 Hodnota členského podílu v družstvu Poměrně častou otázkou je způsob ocenění členství v bytovém družstvu pro účely vypořádání zaniklého společného jmění manželů a při vypořádání dědictví. a) Ocenění členství při vypořádání společného jmění manželů Dojde-li k zániku manželství rozvodem a nedohodnou-li se rozvedené manželé o zrušení společného členství manželů v družstvu a o tom, který z manželů bude jako člen družstva nájemcem bytu, rozhodne o těchto věcech soud. Jelikož souhrn členských práv a povinností v družstvu má majetkovou hodnotu, která má připadnout jednomu z členů (rozvedených manželů) je nutno majetkovou hodnotu ocenit. Cena v tomto případě není regulována žádným cenovým předpisem a oceňuje se tudíž tržně. b) Ocenění členství při vypořádání dědictví S členským podílem přecházejí na nabyvatele všechna práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu, včetně práva nájmu. Nejvyšší soud v ČR proto stanovil, že v tomto případě nelze vycházet ze zůstatkové hodnoty členského podílu ani z hodnoty vypořádacího podílu dle 233 odst.3 obchodního zákoníku. Jde o majetková práva, jejichž cena se pro účely dědického řízení stanoví cenou obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za převod členských práv a povinností v rozhodné době a místě dosáhnout. Vlastníkům bytů zaniká členství v družstvu Většina členů družstva se domnívá, že po převodu bytu do vlastnictví se nic nezmění, a to ani ve vztahu k družstvu. To ale po právní stránce není možné. Vlastnictví soukromé a družstevní jsou totiž dvě rozdílné formy vlastnictví. Pokud je část domu(byt) ve vlastnictví jeho uživatele,pak musí být tato část domu z družstva majetkově vyčleněna. A pokud vlastník dané části domu nemá v družstvu žádný majetkový podíl, nemůže být jeho členem. Nutno si uvědomit, že po převodu bytu do vlastnictví se po právní stránce nestáváme pouze vlastníky bytu, ale de facto spoluvlastníky domu(společných částí) se specifikovanými právy k užívané části domu (bytu). Nejsme tedy pouze vlastníkem prostoru, kde bydlíme, ale současně stanovených podílem i spoluvlastníkem všech společných prostorů v domě i příp. části pozemku, na kterém dům stojí. Takto je pak právní vztah zapsán v katastru nemovitostí. Na to navazují samozřejmě zodpovědnosti, z toho vyplývající. Právní spoluzodpovědnost spoluvlastníka za celý dům musí být totiž dohodnuta ( zvláště z hlediska oprav a údržby) s ostatními spoluvlastníky domu. Převod bytu do vlastnictví je dobrovolný akt. Ten, kdo se k němu rozhodne, se sám musí seznámit se všemi výhodami, ale i povinnostmi. Pokud někdo využije svého práva a svůj družstevní byt převede do vlastnictví ( čímž získá nemalou část dosavadního majetku družstva), nemůže si již nárokovat, využívat a spolurozhodovat o zbývajícím majetku družstva. Tento majetek 10

11 patří lidem, kteří si na rozdíl od něj ponechali část svého majetku v družstvu a mohou tak získat užitek a výhody, který jim z členství v družstvu plyne. Doručování písemných zásilek Pro řadu našich členů a zejména dlužníků není tato problematika zcela jasná. Mnozí se domnívají, že když nevyzvednou na poště avizovanou zásilku, že oddálí či dokonce znemožní vymáhání dluhů nebo s tím související rozhodnutí. Čl. 114 Stanovy BD Svitavy Ve smyslu Stanov našeho družstva je povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva, pracovníkem družstva nebo osobou zmocněnou družstvem k doručení a člen její převzetí písemně potvrdí nebo odmítne Stížnosti proč vedle sebe neumíme bydlet? Každý měsíc je našemu družstvu hlášena stížnost na porušování domovního řádu. Většina stěžovatelů touto cestou požaduje po družstvu vyřešení jejich sporu se svými sousedy. Často jsou od družstva požadována řešení problémů, které by se snad mezi dospělými lidmi vůbec neměly stávat. Mezi lidmi mizí vzájemná tolerance a je nahrazována bezohledností a někdy i arogancí. Například, kdy uživatel kuřák- ve společných prostorách kouří, neboť mu kouř v jeho bytě vadí, samozřejmě mu ale nevadí ve společných prostorách a to, že zatěžuje ostatní uživatele domu jej nezajímá. Úklid společných částí domu a bezprostředního okolí domu je pro některé nájemce velkou neznámou. Dále pak znečišťování společných částí domu a okolí domu domácími mazlíčky, kdy tito znečišťují společné prostory domu a okolí domu a znepříjemňují tak bydlení ostatních nájemců v domě tyto jednotlivce také nezajímá. Zajímá je pouze vlastní pohodlí a přehlížejí své okolí. Apelováním na domovní řád je takovým lidem pro smích, nebo nechápou, o čem je řeč. Nenastane-li v těchto případech náprava, stížnost je družstvem postoupena příslušnému místnímu úřadu k řešení. Výběrová řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví V předchozím informačním listě jsme Vás informovali o jedné z činností referátu organizačně-právního, a to o organizování výběrových řízení na uvolněné družstevní byty. V současné době je vyhlášeno celkem 6 výběrových řízení, a to na byty v těchto domech : 11

12 Boršov 128 Nedvězí 89 Cerekvice /nl. B.Martinů Dimitrovova Hegerova 935 Č. p. 151 č.o.4 - Sy č.o.15 Sy Polička Veškeré informace o nabízených nemovitostech jsou uvedeny na našich stránkách bližší informaci získáte u kont.osoby pí. Nováčkové Lenky, tel , Jedná se o byty, které družstvo získalo na základě výpovědi z nájmu, na základě zániku členství a současně nájmu, nebo na základě rozhodnutí soudu o vyklizení bytu. Exekuce dosáhly i na družstevní byty Jak jsme již dříve zmiňovali, o právo nájmu užívat družstevní byt může přijít člen-nájemce nejen tehdy, když dluží družstvu na nájemném, ale také pokud má nesplacené dluhy kdekoliv jinde ( nejčastějšími věřiteli jsou různé pojišťovny, leasingové společnosti, banky apod.). V případě, že soud vydá platební rozkaz, podle kterého má dlužník dluh ve stanovené lhůtě uhradit a neučiní tak, věřitel s největší pravděpodobností předá případ exekutorovi. Ten za účelem vymožení pohledávky oprávněného (věřitele) zjišťuje rozsah majetku povinného (dlužníka). Exekutor má možnost vyžádat si mimo jiných informací o majetku dlužníka také informaci o tom, zda je členem bytového družstva, a jestliže ano, jaká je finanční hodnota jeho členského podílu a vkladu (majetkové účasti) v družstvu. Družstvo je ze zákona povinno poskytnout exekutorovi součinnost a takovou informaci mu sdělit. Exekutor pak může vydat exekuční příkaz k postižení členských práv a povinností. Družstvo je pak povinno vyplatit hodnotu vypořádacího podílu povinného (dlužníka) na účet exekutora. Jakmile k tomuto případu dojde, dochází ve smyslu 231 odst.1 obchodního zákoníku k zániku členství tohoto dlužníka v družstvu. Na základě zániku členství v družstvu dochází dle čl. 50 stanov družstva k zániku nájmu družstevního bytu. Družstevní byt je v takovém okamžiku obýván bez právního důvodu, takže ze strany družstva poté následuje výzva k vyklizení bytu, v případě nedobrovolného vyklizení, soudní žaloba na vyklizení bytu, příp. vyklizení bytu exekučně. Závěrem bych pro úplnost doplnila, že u bytů ve vlastnictví soukromých osob(včetně bývalých družstevních bytů převedených do vlastnictví podle zák. 72/1994 Sb.) se samozřejmě nejedná o exekuci členských práv a povinností, ale přímo o exekuci nemovitosti, která je pak prodána a zpeněžena ve veřejné dražbě, z jejíhož výnosu je dluh uhrazen. Nováčková Lenka, ref. org.právní 12

13 Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí 1. Uzavření nájemní smlouvy Poslední dobou se setkáváme s případy, kdy člen nájemce převádí svá práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu z důvodů vyhnutí se závazkům vůči družstvu ( např. dluh na nájemném, porušování povinností člena, exekuční příkaz apod.) Mnozí z Vás se domnívají, že uzavření nájemní smlouvy na základě převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu je automaticky součástí převodu. Skutečnost je, ale jiná. Člen má právo na uzavření nájemní smlouvy na základě převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu dle čl. 12 odst. f) stanov. V tomto článku se také v odst. fa) odst. fe) uvádí případy, kdy právo na uzavření nájemní smlouvy nabyvateli nevzniká. Družstvo nájemní smlouvu s nabyvatelem neuzavře v případě, kdy před předložením smlouvy o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu: - byla převodci odeslána výpověď z nájmu dle 711 občanského zákoníku, - byla převodci odeslána výstraha pro porušování povinností člena družstva dle čl. 13 stanov, - kdy představenstvo rozhodlo o vyloučení člena převodce a tomuto bylo družstvem odesláno rozhodnutí o vyloučení čl. 23 stanov, - kdy je proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností vedeno soudní nebo rozhodčí řízení ze strany družstva, - kdy je proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností vedena exekuce či výkon rozhodnutí ze strany družstva, 2. Úmrtí člena nájemce družstevního bytu Často se na družstvo obracíte s dotazem co bude pokud člen-nájemce zemře. Mezi Vámi kolují různé mýty, např. Slyšela jsem, že má dcera o byt přijde až tu nebudu, protože byt je družstevní. Tato informace je mylná. Členství v družstvu přechází na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S převodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu dle čl. 22 stanov. 3. Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů, tj. členská evidence. Do evidence zapisuje kromě jména, příjmení bydliště a data narození, výše členského vkladu, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečných odkladů vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen má právo do evidence nahlížet a žádat o potvrzení o svém členství a obsahu jeho spisu. V otázkách nakládání s osobními údaji se družstvo řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přílohou Informačního listu č. 59 je zobrazená členská karta člena, detail objektu apod., kde se zobrazují všechny zadané údaje o členovi. 13

14 4. Zánik společného členství manželů Při zániku společného členství manželů je třeba vždy tuto skutečnost oznámit družstvu. Společné členství manželů zaniká smrtí jednoho z manželů. V tomto případě je třeba předložit družstvu pravomocné usnesení soudu (dědická dohoda). Dalším důvodem pro zánik společného členství manželů je rozvod manželství. V případě rozvodu manželů je třeba předložit družstvu např. : - rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi s určením, který s bývalých manželů bude byt dále užívat jako člen družstva a oprávněný nájemce. Zde je třeba předložit pravomocné rozhodnutí soudu - na základě písemné dohody manželů s jejich úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení po dobu porozvedu manželství podle 24 a) zákona o rodině. Družstvo provede potřebné změny v členské a bytové evidenci. 5. Podnájem bytu Opakovaně se vracíme k podnájmu družstevního bytu. Družstevní byt lze přenechat do podnájmu jiné osobě pouze na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu družstevního bytu jen s písemným souhlasem družstva dle čl. 47 stanov. Maximální doba podnájmu může být dle usnesení představenstva BD Svitavy ze dne sjednána na dobu určitou, tj. maximálně na 3 roky. Vydání souhlasu s podnájmem družstevního bytu podléhá úhradě poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva, který byl schválen shromážděním delegátů družstva dne Písemný souhlas s podnájmem družstevního bytu musí být vždy a u každého podnájmu družstevního bytu, v opačném případě se jedná o nepovolený podnájem. Nájemci, kteří nemají písemný souhlas družstva mohou očekávat, že družstvo bude vůči nim postupovat dle ustanovení čl.23 a čl. 50 stanov. Pracovníci družstva provádějí kontrolu některých bytů, jak a jakými osobami je byt užíván. Benešová Zdeňka,čl.a bytové záležitosti Informace technického úseku 1. PO, BOZ prohlídky domů, nová vyhláška Periodické prohlídky domů, které se provádějí vždy na začátku roku ukázali opět některé nedostatky v pořádkách na bytových domech. Oproti předcházejícím rokům se ale stav zlepšil především na základě akce Vratné hlášení na konci loňského roku. Tato akce se bude každý rok opakovat, abychom předešli problémům a nedostatkům, které mohou na bytových 14

15 domech z hlediska PO a BOZ nastat. V únoru se technici zúčastni školení HZS pardubického kraje, kde byly probírán vznik požárů a mimořádných akcí, které požárníci likvidují. Bylo konstatováno, že nejvíce požárů vzniká od kuřáků a dětí, které si hrají s ohněm. Při likvidaci požárů bylo připomenuto zamknutých a pronajatých místností v domech, které jsou při požárech nepřístupné a stěžují tak práce při zásahu. S platností od vyjde nová vyhláška s novými předpisy PO v bytových domech o které Vás budeme včas informovat. 2. Dlouhodobé zálohy na opravy. Byly vyhodnoceny požadavky samospráv na opravy a údržbu bytových domů, ze kterých byly vybrány akce pro výběrová řízení týkající se výměny střešní krytiny, otvorových prvků, úprav kanalizace, oprav balkonů, okolí domů a ostatních. Podmínky pro VŘ jsou postupně rozesílány firmám ke zpracování. Určitě máte v paměti podmínky pro povyšování dlouhodobých záloh z listopadu roku Některé samosprávy nepochopily smysl tohoto povýšení a žádají o ponížení. Je však nutno znovu vzít v úvahu co se na domech bude muset udělat, aby do domů nezatékalo, aby byly vyměněny okna, aby se ušetřilo na topení, aby byly v pořádku odpady a ostatní náležitosti. Jako přílohu informačního listu přikládáme nově zpracovaný návrh rozpočtů nákladů domů v závislosti na tvorbě dlouhodobé zálohy. Tyto rozpočty budou k dispozici na každý bytový dům k nahlédnutí a vytištění u techniků na správě družstva. 3. Pozemky V současné době je v řízení mezi Bytovým družstvem a Úřadem pro zastupování státu ve věcích pozemkových řešeno zbývající předání pozemků, které se týká pěti domů ve správě Bytového družstva. V letošním roce bude tato akce ukončena. 4. Pojištění bytů V každém informačním listu a poté na aktivech zdůrazňujeme potřebu pojištění bytů a jeho zařízení. Opakujeme, že bytové domy jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa na živelné události, tzn., že když někomu vypadne hadice od pračky, nebo praskne akvárium a poničí majetek souseda, při krádeži kol ve sklepních místnostech hradí škodu nájemník nebo vlastník, ne družstvo. 5. Modernizace Na technickém úseku družstva se eviduje každý měsíc víc jak třicet žádostí o modernizace v bytech. Připomínáme povinnost nájemníku ohlašovat všechny změny v bytech na tiskopisu, který je v platnosti od roku 2007 a na zadní straně jsou tyto povinnosti popsány. Zejména je potřeba věnovat větší pozornost při rekonstrukci bytového jádra. V tomto případě je nutný statický posudek od odborníka na statická posouzení a výpočty. 15

16 V souvislosti s touto modernizací se vyskytuje stále problém, když se znepřístupní vstup ke stoupacímu potrubí a do tohoto prostoru jsou instalovány pouze otvory malých rozměrů. Upozorňujeme, že zadní část za WC musí být demontovatelná, jinak při opravách dojde k poškození a znehodnocení. Protože se mění rozvody elektro, je Vaší povinností předat po dokončení akce revizi elektro na technický úsek. U vlastníků jsou povinnosti stejné s rozdílem, že vlastník má pouze oznamovací povinnost ale postup je stejný. 6. Všeobecné informace Informace, které se opakují v každém informační listu ale nejsou akceptovány. : - provádění kontroly měřidel jedná se o pravidelnou kontrolu vodoměrů a poměrových měřičů tepla na radiátorech nájemníky, neprovádí se pravidelně a po odečtech jsou problémy s vyúčtováním. - nahlašování při přechodu topení z pevných paliv na plyn jedná se platbu za používání komínů v návaznosti s kominíkem kontrola komínů. Tuto změnu je potřeba doručit na družstvo. - žádosti o instalaci parabol na ploché opravené střechy toto se nepovoluje z důvodu možného poškození krytiny. - satelit na digitální příjem na aktivech bude podána bližší informace o možnosti instalace tohoto zařízení a cenové relaci pro určitý počet zájemců. Ladislav Kyncl vedoucí údržby, Jaromír Chaloupka technik 16

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, 568 02 Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 61/2009

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 61/2009 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 61/2009 Představenstvo BD Svitavy

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ 612 00 Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více