I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/ Svitavy, tel.fax , I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o provedení práce ( dříve o správcovství) u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků termín : do 10-ti dnů od konání aktivů b/ projednat Inf. list č. 59, vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do Za včasné a svědomité splnění požadovaných úkolů Vám děkujeme. Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy I N F O R M A C E o konání aktivů předsedů samospráv Představenstvo BD Svitavy svolává aktivy podle lokalit takto : /středa/ 15,30 hod. Litomyšl - rest. Slunce / čtvrtek/ 15,30 hod. Jevíčko - hotel Morava / středa / 15,30 hod. Svitavy - rest. ASTRA / čtvrtek/ 15,30 hod. Polička - rest. THT Palackého nám.16 Pro obvod Moravská Třebová se aktiv předsedů samospráv koná dne v Jevíčku, případně ve Svitavách, a to

2 INFORMACE o konání Shromáždění delegátů BD Svitavy Shromáždění delegátů Bytového družstva Svitavy se bude konat dne ve Svitavách. Zvoleným delegátům SD bude zaslána pozvánka. Na aktivech bude projednán Inf. list č. 59, včetně písemných materiálů z ekonomického a technického úseku. Na aktiv je možné vzít případně dalšího člena samosprávy. Očekáváme Vaši účast a dochvilnost. Obsah informačního listu : Informace o aktivech předsedů samospráv a konání SD.str. 1 Informace ekonomického úseku..str. 3 9 Informace úseku správy družstva a referátu org.právního..str Informace referátu členských a bytových záležitostí str Informace technického úseku...str Příloha : Vzor vyúčtování služeb Vratné hlášení určené pro některé samosprávy Zápis z členské schůze samosprávy, z jednání společenství vlastníků Příklad zpracování návrhu rozpočtu dlouhodobých záloh plán oprav Pasport domu a bytu ukázka zpracování Členská karta člena, detail objektu apod. ukázka zpracování 2

3 Hospodaření družstva v roce 2007 Hospodářská činnost družstva za rok 2007 vykázala zisk ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek v tis. Kč Rok 2007 Rok vs Správa družstva Bonifikace bezškodní průběh pojištění Údržba CELKEM Pro rok 2007 byl předpokládaný zisk ve výši 50 tis. Kč, plán byl v průběhu roku upraven vzhledem k přijetí nového pracovníka na úsek členské a bytové agendy. Hospodaření družstva se vyvíjelo příznivě díky stoupajícím úrokovým mírám a prodeji 1 uvolněného bytu ve Svitavách- Lánech. Zisku bylo dosaženo bez zvyšování správního poplatku družstva a provozní zisk bez započtení mimořádného příjmů z prodeje bytu činil 250 tis. Kč. Družstvo v loňském roce investovalo z provozních prostředků do úprav ve správní budově družstva výměna oken, malby, podlahové krytiny a tyto výdaje jsou již ve vykázaném zisku zohledněny. Dále byly zakoupeny 2 nové dodávkové automobily pro pracovníky údržby, které nahradily původní více než 10let stará vozidla. Příjmy střediska správy byly naplněny na 119,7 % oproti čerpání 107,3 % plánovaných nákladů. Středisko údržby splnilo plán příjmů na 94,7 %, čerpáno bylo však jen 91,7 % plánovaných nákladů. Finanční situace družstva Družstvo spravuje volné prostředky na základě pravidel určených stanovami družstva a zásadami schválenými shromážděním delegátů. Celková finanční situace družstva je dobrá a volné prostředky jsou efektivně investovány. Významná část finančních prostředků je vložena do bezpečných bankovních dluhopisů hypotečních zástavních listů jištěných zastavenými nemovitostmi. Celková suma této investice je 22,71 mil. Kč a je rozložena do hypotečních zástavních listů Komerční banky, a.s., Volksbank CZ, a.s. a Raiffeisen bank, a.s.. Dluhopisy jsou volně obchodovatelné, poskytují nadprůměrné zhodnocení (3.5 % % ročně) a tyto výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmů. Další významnou investicí jsou podílové listy v hodnotě 3 mil. Kč v fondu vytvořeného pro bytová družstva u ČSOB, který investuje do vysoce bonitních cenných papírů (státní dluhopisy, hypoteční zástavní listy, apod.). Celkově můžeme zhodnotit rozložení investovaných prostředků jako stabilní a bezpečné s dostatečnou mírou výnosnosti. Hospodaření samospráv bylo vyrovnané a náklady na údržbu a opravy byly čerpány z fondů dlouhodobé zálohy příslušných domů. V 11ti případech družstvo poskytlo na žádost samosprávy půjčku na úhradu nezbytně nutných oprav domu. Tyto půjčky byly poskytnuty na základě smlouvy s nájemci a vlastníky v domě a jsou pravidelně spláceny s nájemným. Stavy dlouhodobých záloh na opravy se postupně zvyšují, tak bychom byly připraveni na domech s výtahy na nezbytné rekonstrukce a zejména v malých obcích na připojení kanalizace nebo výstavbu domovních 3

4 čistíren odpadních vod. Nemůžeme pominout také růst cen stavebních prací a materiálů a zvýšenou DPH. Přehled stavů dlouhodobé zálohy na opravy za všechny domy: Údaje v tis. Kč vs 2006 Tvorba dlouhodobé zálohy na opravy ,7 % Čerpání dlouhodobé zálohy - realizované -20,9 % opravy a údržba domů Zůstatek dlouhodobé zálohy k 31/ ,2 % Podrobná zpráva o hospodaření družstva bude předložena shromáždění delegátů ke schválení včetně účetní závěrky. Současně bude předložen shromáždění delegátů návrh na použití nerozděleného výsledku hospodaření minulých let dle následujícího rozpisu: Návrh rozdělení zisku v tis. Kč Příděl FKSP 120 Příděl do fondu odměn 250 Příděl samosprávám - nájem spol. prostor 104 Sražená daň z přídělu samosprávám 18 Příděl do fondu nerozděleného zisku 641 Celkem Zdroje k rozdělení v tis. Kč Hospodářský výsledek /zisk/ roku 2007/ Hospodaření samospráv podléhá schválení členskou schůzí samosprávy. Přehledy hospodaření zasíláme jako podklad pro jednání na členské schůzi a k potřebné informovanosti členů a vlastníků. Výhled hospodaření družstva na rok 2008 Pro rok 2008 očekáváme ziskové hospodaření hospodářských středisek družstva a vyrovnané hospodaření středisek samospráv. Příjmy plánujeme posílit zejména z výnosů za prodané uvolněné byty ve výběrových řízeních. Výše správního poplatku družstva zůstane i nadále nezměněna (neměnná výše již od roku 2004). Hospodářské plány samospráv byly zpracovány správou družstva a odeslány samosprávám ke schválení na podzim (viz další bod). Podrobný plán hospodaření celého družstva bude předložen ke schválení shromáždění delegátů v květnu Změny výše příspěvků do fondu oprav v roce 2008 Na podzim minulého roku zpracoval technický úsek družstva plán předpokládaných oprav a údržby na domech a na jeho základě ekonomický 4

5 úsek zpracoval hospodářské plány domů pro údržbu a opravy na rok Tyto hospodářské plány na letošní rok byly zaslány k připomínkování na domy. Na základě těchto připomínkovaných plánu pak referát nájemného zpracoval předpisy nájemného a příspěvků vlastníků. Stavy rezerv na opravy jsou vzhledem plánovaným akcím u některých domů na kritické úrovni. V obcích bez vybudované kanalizace nás čeká povinnost postavit domovní čistírny odpadních vod nebo zbudovat kanalizační přípojky do nově budovaných obecních kanalizací. V městech nás u domů s výtahy čekají investice do rekonstrukcí výtahů. Navíc se potýkáme se stálým růstem ceny stavebních prací a zvýšením sazby DPH od 1. ledna Technický úsek družstva zpracovává v novém programovém vybavení podrobné finanční výhledy pro jednotlivé domy s předpokládaným vývojem tvorby zdrojů a náklady na opravy. Tyto plány budou k dispozici na technickém úseku každému předsedovi samosprávy. Z uvedených důvodů byly proto na návrh družstva v roce 2008 zvýšeny měsíční příspěvky na opravy domů tak, aby byly zajištěny finance na nezbytnou údržbu a opravy Vašich domů. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2007 Za uplynulý rok zpracováváme vyúčtování služeb v novém programovém vybavení, což se projeví i na změně tiskových výstupů. Věříme, že nové tisky budou pro Vás přehledné a poskytnou uživatelům dostatek informací o vyúčtovaných nákladech a způsobu jejich rozdělení. Novinkou je i možnost zasílání vyúčtování elektronicky na zvolenou ovou adresu. Tato možnost se týká i přehledů pro předsedy samospráv za celý dům. V příloze informačního listu naleznete vzor vyúčtování služeb s komentářem. Časový plán pro zpracování vyúčtování: Upozorňujeme, že plánované termíny se mohou pro některé domy změnit v závislosti na zpracování případných reklamací. Centrálně vytápěné domy (sídliště Svitavy a Polička): konec března 2008 rozeslání tisků rozúčtování nákladů na vodu a dodávky tepla pro domy s centrálním vytápěním(sídliště Svitavy a Polička) pouze vyčíslení údajů o spotřebě z měřidel a výpočet nákladů na byty pro odsouhlasení uživateli není konečné vyúčtování lhůta pro reklamace do 21 dnů od obdržení vyúčtování pro reklamace rozúčtování tepla a vody pro domy s centrálním vytápěním 16. květen 2008 rozeslání celkových vyúčtování na domy 9. červen 2008 konec reklamační lhůty pro ostatní položky vyúčtování (MIMO TEPLO A VODU!! lhůta do ) do 12. června 2008 výplata přeplatků poštovními poukázkami B a na bankovní účty 30. červen 2008 uplyne lhůta pro úhradu vykázaných nedoplatků 5

6 Domy bez centrálního vytápění: 1. polovina dubna 2008 rozesílání tisků vyúčtování na domy (mimo centrálně vytápěné) lhůta pro reklamace do 21 dnů od obdržení vyúčtování konec lhůty pro reklamace vyúčtování do 12. června výplata přeplatků poštovními poukázkami B a na bankovní účty 30. červen 2008 uplyne lhůta pro úhradu vykázaných nedoplatků Obálky s vyúčtováním budou obsahovat následující tisky: Přehled záloh a zúčtovaných nákladů na dům přehled pro Vaši potřebu a k projednání na schůzi domu Vyúčtování zálohových plateb za r pro jednotlivce, kde jsou uvedeny podrobné údaje. Poštovní poukázky na nedoplatky pro uživatele s nedoplatkem za služby budou přiloženy předejte s vyúčtováním Podpisové listiny tisk vyúčtování předejte uživateli bytu oproti podpisu na této listině. Podpisovou listinu vraťte zpět na družstvo nejpozději do 15. června Přehled o stavu a pohybu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu za rok 2007 pro jednotlivce vlastníky bytu s vyčísleným podílem na pohybech fondu a stavu předejte příslušným vlastníkům a dále pouze pro revitalizované domy: Přehled o stavu a splácení revitalizačního úvěru přehled o stavu úvěru na jednotlivé byty k předejte jednotlivým uživatelům Pokud bude vykázán na vyúčtování nedoplatek, uživateli předejte poštovní poukázku s tím, aby tento nedoplatek uhradil nejpozději do 30. června 2008 Vzhledem k cenám poštovného rozhodlo představenstvo družstva nepožadovat úhradu nedoplatků do 20 Kč včetně (poštovní poukázky nebudou přiloženy). Přeplatky budou poukázány do 15. června 2008 na sporožirové účty nebo poštovní poukázkou. Dle rozhodnutí představenstva družstva nebudou přeplatky do 30 Kč včetně rozesílány vzhledem k výši poštovného a budou k vyzvednutí na pokladně družstva v úředních dnech do Po tomto datu budou nevyzvednuté přeplatky (=>30Kč) zúčtovány ve prospěch dlouhodobé zálohy na opravy příslušné samosprávy. Přehled o stavu a pohybech a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu (fond oprav) K tomuto informačnímu listu jsme přiložili sestavu Přehled o stavu a pohybech dlouhodobé zálohy na opravy k Vás podrobně 6

7 informuje o veškerém čerpání a tvorbě prostředků na opravy a údržbu samosprávy v běžném roce s uvedením konečného zůstatku. Tato sestava slouží ke kontrole a odsouhlasení jednotlivých položek a k předání informací nájemníkům a vlastníkům. Pro jednání shromáždění vlastníků zasíláme navíc samostatný přehled o tvorbě a čerpání prostředků na opravy a údržbu jednotlivých vlastníků (tvorba a čerpání je dáno výší spoluvlastnického podílu). Kladný zůstatek se převádí do následujícího období (nelze vyplatit). Projednání výsledků finančního hospodaření vlastníci jednotek Podle zákona č. 72/1994 Sb., o převodu bytů do vlastnictví je nutné vždy po uplynutí hospodářského roku projednat finanční hospodaření a činnost společenství vlastníků na shromáždění vlastníků. Na tomto shromáždění se projednávají záležitosti obdobně jako na členské schůzi samosprávy. Schůzi svolává a pořizuje zápis pověřený zástupce družstva tj. správce nebo předseda samosprávy. Návrh na změnu sazebníku úhrad Vzhledem k navýšení nákladů na operace s hotovostí a zvýšení některých bankovních poplatků navrhujeme od upravit sazebník náhrad za úkony družstva následovně: a) Úhrada nájemného / resp. měs.platby vlastníka / v hotovosti na pokladně družstva 15 Kč včetně DPH 19 % za 1 pokladní operaci b) Mimořádná splátka části úvěru připadající na bytovou jednotku 595 Kč vč. DPH 19 % za každou jednotlivou splátku úvěru Platby v hotovosti na pokladně družstva provádí měsíčně cca 90 uživatelů bytu z celkových 2500, avšak tyto operace jsou pro družstvo finančně a časově nákladné (manipulace s hotovostí, odvod do banky, pojištění hotovosti a poplatky za vklady hotovosti). Proto chceme, aby tyto náklady hradili pouze ti uživatelé, kteří tuto službu využívají, a mohli jsme nadále zachovat stejnou výši správních poplatku pro všechny. Úhrada za platbu nájmu v hotovosti se dotkne jen malého procenta uživatelů a cena bude výhodnější než platba poštovní poukázkou (viz srovnání dole). Příklad - platba měsíčního nájemného Kč: v hotovosti na družstvu 15 Kč poplatek na poště pošt.poukázkou 22 Kč poplatek bankovním převodem 7 Kč /dle sazebníku Vaší banky/ prostřednictvím SIPO 12 Kč bankou /vč.bank.popl/ 12 Kč v hotovosti na poště Naše družstvo nabízí všem našim klientům možnost, jak se tomuto placení vyhnout, a to zavedení platby prostřednictvím bankovního účtu nebo přes SIPO /platíte 1 poplatek za všechny položky na SIPO TV,rádio, 7

8 elektřina, atd./. Formulář na přihlášení plateb nájmu přes SIPO je na našich internetových stránkách nebo jej obdržíte osobně na referátu nájemného. Mimořádné splátky úvěrů poplatek se bude týkat: mimořádné splátky investičního úvěru na výstavbu (anuita) mimořádné splátky hypotečního úvěru na revitalizaci mimořádné splátky poskytnutého vratného příspěvku od družstva (půjčka) V posledním roce se zvýšily počty žádostí o mimořádnou splátku úvěru zejména z důvodů převodu bytů do osobního vlastnictví v domech, kde nejsou dosud splaceny úvěry (anuita, revitalizace). Vzhledem k tomu, že banka za každou mimořádnou splátku úvěru vybírá poplatek a družstvo zpracovává nemalou agendu ohledně realizace těchto splátek, rozhodli jsme promítnout náklady družstva do tohoto poplatku. Tento poplatek bude poprvé vybírán za mimořádné splátky realizované po , tzn. nedotkne se převodů bytů realizovaných k Informace určené pro správce domů a předsedy samospráv Odměny správců v roce 2008 Všichni správci, kteří nepobírají více než 399 Kč měsíčně obdrželi od družstva dopisy s informacemi o novém způsobu odměňování a předvyplněné dohody o provedení práce. Důvodem zavedení nového způsobu je změna zákona o zdravotním pojištění platná od , která zavedla povinnost platit z těchto odměn zdravotní pojištění (4,5 % srážka z Vaší odměny a 9 % platí za Vás navíc družstvo, navíc toto pojištění se nově zdaňuje). Dále byste byli povinni hlásit, zda pobíráte důchod, zda Váš zaměstnavatel za Vás platí zdravotní pojištění a celou řadu dalších informaci. Proto jsme se rozhodli měsíční odměňování zrušit a vyřešit odměny za Vaši práci dohodami o provedení práce, na které se tyto předpisy nevztahují. Na dohodách jsou uvedeny konkrétní úkoly, které je potřeba k výplatě odměny splnit /zejména předání vyúčtování, uspořádání domovní schůze, účast na aktivu/. Jakákoliv další administrativa vyplácením těchto odměn za Vaši práci pro Vás takto odpadá. Proplácení drobných výdajů na opravy a údržbu domu Rádi bychom připomněli správný postup pro proplacení drobných výdajů souvisejících s provozem domu a drobnými opravami, které hradíte v hotovosti. (poštovné za dopisy pro družstvo, nářadí a pomůcky na úklid, drobný materiál na opravy a údržbu domu, apod). Tyto výdaje budou propláceny z fondu údržby Vašeho domu. Originály dokladů za provedené 8

9 platby potvrďte razítkem samosprávy a Vašim podpisem a zašlete na družstvo s žádostí o proplacení /např.na žádance oprav/ a s uvedenou Vaší adresou nebo číslem účtu, na který má být proplacena požadovaná částka. Pokud z dokladu není zcela jasné jaké věci byly zakoupeny (položky na účtence jsou zkratkami nebo hůře čitelné apod.) nebo na co byly zaplacené věci nebo služby použity, prosíme o dopsání krátkého komentáře /příkladem: benzin do sekačky, žárovky do sklepů, klíče ke vchod.dveřím,. apod./. Dodržením výše uvedených pravidel výrazně urychlíte zaslání Vašich peněz z družstva k Vám. Doklady můžete samozřejmě přinést i na jarní aktiv předsedů samospráv, kde Vám je proplatíme v hotovosti (v případě vyšší částky proplatíme do týdne poštou nebo na Váš účet). Náhrady výdajů správců bytových domů (pouze domy s 12 a více byty) Na aktivech Vám bude předán formulář pro čerpání těchto náhrad s uvedenou výši Vašeho limitu. Tyto náhrady budeme proplácet na základě Vámi dodaných dokladů v 1. polovině července. Vaše případné dotazy zodpovíme na aktivech. Petr Skřebský Informace z úseku správy družstva a referátu organizačně právního Vážení družstevníci, V minulém Informačním listě jsme Vám slíbili, že Vás prostřednictvím Inf. listu budeme seznamovat s výkladem některých článků stanov a odpovídat na Vaše časté dotazy. Hlášení změny počtu osob v bytě Stanovy BD Svitavy v článku 13 písm. g) ukládají všem členům družstva povinnost ohlásit jakoukoliv změnu v počtu osob v bytě. Vlastníkům bytů tato povinnost vyplývá ze smlouvy o zajišťování správy. Změnu lze provést osobně v účtárně nájemného nebo změnu nahlásit písemně, případně je možné pověřit předsedu samosprávy. Předseda samosprávy je oprávněn nahlásit změnu počtu osob v bytě i bez vědomí družstevníka (vlastníka), pokud tento nesplnil svou ohlašovací povinnost. Za správnost odpovídá svým podpisem. Od dubna 2008 bude předseda samosprávy pracovnicí družstva písemně informován o změnách v užívání bytů příslušného domu. (změna nájemce v případě převodu členských práv a povinností (prodej bytu), schválené smlouvy o podnájmu bytu, dědictví apod. Předseda samosprávy bude tedy oprávněn nahlašovat např. pronájmy bez schválení představenstvem družstva. 9

10 Hodnota členského podílu v družstvu Poměrně častou otázkou je způsob ocenění členství v bytovém družstvu pro účely vypořádání zaniklého společného jmění manželů a při vypořádání dědictví. a) Ocenění členství při vypořádání společného jmění manželů Dojde-li k zániku manželství rozvodem a nedohodnou-li se rozvedené manželé o zrušení společného členství manželů v družstvu a o tom, který z manželů bude jako člen družstva nájemcem bytu, rozhodne o těchto věcech soud. Jelikož souhrn členských práv a povinností v družstvu má majetkovou hodnotu, která má připadnout jednomu z členů (rozvedených manželů) je nutno majetkovou hodnotu ocenit. Cena v tomto případě není regulována žádným cenovým předpisem a oceňuje se tudíž tržně. b) Ocenění členství při vypořádání dědictví S členským podílem přecházejí na nabyvatele všechna práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu, včetně práva nájmu. Nejvyšší soud v ČR proto stanovil, že v tomto případě nelze vycházet ze zůstatkové hodnoty členského podílu ani z hodnoty vypořádacího podílu dle 233 odst.3 obchodního zákoníku. Jde o majetková práva, jejichž cena se pro účely dědického řízení stanoví cenou obvyklou, tj. cenou, kterou by bylo možno za převod členských práv a povinností v rozhodné době a místě dosáhnout. Vlastníkům bytů zaniká členství v družstvu Většina členů družstva se domnívá, že po převodu bytu do vlastnictví se nic nezmění, a to ani ve vztahu k družstvu. To ale po právní stránce není možné. Vlastnictví soukromé a družstevní jsou totiž dvě rozdílné formy vlastnictví. Pokud je část domu(byt) ve vlastnictví jeho uživatele,pak musí být tato část domu z družstva majetkově vyčleněna. A pokud vlastník dané části domu nemá v družstvu žádný majetkový podíl, nemůže být jeho členem. Nutno si uvědomit, že po převodu bytu do vlastnictví se po právní stránce nestáváme pouze vlastníky bytu, ale de facto spoluvlastníky domu(společných částí) se specifikovanými právy k užívané části domu (bytu). Nejsme tedy pouze vlastníkem prostoru, kde bydlíme, ale současně stanovených podílem i spoluvlastníkem všech společných prostorů v domě i příp. části pozemku, na kterém dům stojí. Takto je pak právní vztah zapsán v katastru nemovitostí. Na to navazují samozřejmě zodpovědnosti, z toho vyplývající. Právní spoluzodpovědnost spoluvlastníka za celý dům musí být totiž dohodnuta ( zvláště z hlediska oprav a údržby) s ostatními spoluvlastníky domu. Převod bytu do vlastnictví je dobrovolný akt. Ten, kdo se k němu rozhodne, se sám musí seznámit se všemi výhodami, ale i povinnostmi. Pokud někdo využije svého práva a svůj družstevní byt převede do vlastnictví ( čímž získá nemalou část dosavadního majetku družstva), nemůže si již nárokovat, využívat a spolurozhodovat o zbývajícím majetku družstva. Tento majetek 10

11 patří lidem, kteří si na rozdíl od něj ponechali část svého majetku v družstvu a mohou tak získat užitek a výhody, který jim z členství v družstvu plyne. Doručování písemných zásilek Pro řadu našich členů a zejména dlužníků není tato problematika zcela jasná. Mnozí se domnívají, že když nevyzvednou na poště avizovanou zásilku, že oddálí či dokonce znemožní vymáhání dluhů nebo s tím související rozhodnutí. Čl. 114 Stanovy BD Svitavy Ve smyslu Stanov našeho družstva je povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva, pracovníkem družstva nebo osobou zmocněnou družstvem k doručení a člen její převzetí písemně potvrdí nebo odmítne Stížnosti proč vedle sebe neumíme bydlet? Každý měsíc je našemu družstvu hlášena stížnost na porušování domovního řádu. Většina stěžovatelů touto cestou požaduje po družstvu vyřešení jejich sporu se svými sousedy. Často jsou od družstva požadována řešení problémů, které by se snad mezi dospělými lidmi vůbec neměly stávat. Mezi lidmi mizí vzájemná tolerance a je nahrazována bezohledností a někdy i arogancí. Například, kdy uživatel kuřák- ve společných prostorách kouří, neboť mu kouř v jeho bytě vadí, samozřejmě mu ale nevadí ve společných prostorách a to, že zatěžuje ostatní uživatele domu jej nezajímá. Úklid společných částí domu a bezprostředního okolí domu je pro některé nájemce velkou neznámou. Dále pak znečišťování společných částí domu a okolí domu domácími mazlíčky, kdy tito znečišťují společné prostory domu a okolí domu a znepříjemňují tak bydlení ostatních nájemců v domě tyto jednotlivce také nezajímá. Zajímá je pouze vlastní pohodlí a přehlížejí své okolí. Apelováním na domovní řád je takovým lidem pro smích, nebo nechápou, o čem je řeč. Nenastane-li v těchto případech náprava, stížnost je družstvem postoupena příslušnému místnímu úřadu k řešení. Výběrová řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví V předchozím informačním listě jsme Vás informovali o jedné z činností referátu organizačně-právního, a to o organizování výběrových řízení na uvolněné družstevní byty. V současné době je vyhlášeno celkem 6 výběrových řízení, a to na byty v těchto domech : 11

12 Boršov 128 Nedvězí 89 Cerekvice /nl. B.Martinů Dimitrovova Hegerova 935 Č. p. 151 č.o.4 - Sy č.o.15 Sy Polička Veškeré informace o nabízených nemovitostech jsou uvedeny na našich stránkách bližší informaci získáte u kont.osoby pí. Nováčkové Lenky, tel , Jedná se o byty, které družstvo získalo na základě výpovědi z nájmu, na základě zániku členství a současně nájmu, nebo na základě rozhodnutí soudu o vyklizení bytu. Exekuce dosáhly i na družstevní byty Jak jsme již dříve zmiňovali, o právo nájmu užívat družstevní byt může přijít člen-nájemce nejen tehdy, když dluží družstvu na nájemném, ale také pokud má nesplacené dluhy kdekoliv jinde ( nejčastějšími věřiteli jsou různé pojišťovny, leasingové společnosti, banky apod.). V případě, že soud vydá platební rozkaz, podle kterého má dlužník dluh ve stanovené lhůtě uhradit a neučiní tak, věřitel s největší pravděpodobností předá případ exekutorovi. Ten za účelem vymožení pohledávky oprávněného (věřitele) zjišťuje rozsah majetku povinného (dlužníka). Exekutor má možnost vyžádat si mimo jiných informací o majetku dlužníka také informaci o tom, zda je členem bytového družstva, a jestliže ano, jaká je finanční hodnota jeho členského podílu a vkladu (majetkové účasti) v družstvu. Družstvo je ze zákona povinno poskytnout exekutorovi součinnost a takovou informaci mu sdělit. Exekutor pak může vydat exekuční příkaz k postižení členských práv a povinností. Družstvo je pak povinno vyplatit hodnotu vypořádacího podílu povinného (dlužníka) na účet exekutora. Jakmile k tomuto případu dojde, dochází ve smyslu 231 odst.1 obchodního zákoníku k zániku členství tohoto dlužníka v družstvu. Na základě zániku členství v družstvu dochází dle čl. 50 stanov družstva k zániku nájmu družstevního bytu. Družstevní byt je v takovém okamžiku obýván bez právního důvodu, takže ze strany družstva poté následuje výzva k vyklizení bytu, v případě nedobrovolného vyklizení, soudní žaloba na vyklizení bytu, příp. vyklizení bytu exekučně. Závěrem bych pro úplnost doplnila, že u bytů ve vlastnictví soukromých osob(včetně bývalých družstevních bytů převedených do vlastnictví podle zák. 72/1994 Sb.) se samozřejmě nejedná o exekuci členských práv a povinností, ale přímo o exekuci nemovitosti, která je pak prodána a zpeněžena ve veřejné dražbě, z jejíhož výnosu je dluh uhrazen. Nováčková Lenka, ref. org.právní 12

13 Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí 1. Uzavření nájemní smlouvy Poslední dobou se setkáváme s případy, kdy člen nájemce převádí svá práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu z důvodů vyhnutí se závazkům vůči družstvu ( např. dluh na nájemném, porušování povinností člena, exekuční příkaz apod.) Mnozí z Vás se domnívají, že uzavření nájemní smlouvy na základě převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu je automaticky součástí převodu. Skutečnost je, ale jiná. Člen má právo na uzavření nájemní smlouvy na základě převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu dle čl. 12 odst. f) stanov. V tomto článku se také v odst. fa) odst. fe) uvádí případy, kdy právo na uzavření nájemní smlouvy nabyvateli nevzniká. Družstvo nájemní smlouvu s nabyvatelem neuzavře v případě, kdy před předložením smlouvy o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu: - byla převodci odeslána výpověď z nájmu dle 711 občanského zákoníku, - byla převodci odeslána výstraha pro porušování povinností člena družstva dle čl. 13 stanov, - kdy představenstvo rozhodlo o vyloučení člena převodce a tomuto bylo družstvem odesláno rozhodnutí o vyloučení čl. 23 stanov, - kdy je proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností vedeno soudní nebo rozhodčí řízení ze strany družstva, - kdy je proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností vedena exekuce či výkon rozhodnutí ze strany družstva, 2. Úmrtí člena nájemce družstevního bytu Často se na družstvo obracíte s dotazem co bude pokud člen-nájemce zemře. Mezi Vámi kolují různé mýty, např. Slyšela jsem, že má dcera o byt přijde až tu nebudu, protože byt je družstevní. Tato informace je mylná. Členství v družstvu přechází na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S převodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu dle čl. 22 stanov. 3. Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů, tj. členská evidence. Do evidence zapisuje kromě jména, příjmení bydliště a data narození, výše členského vkladu, popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečných odkladů vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Člen má právo do evidence nahlížet a žádat o potvrzení o svém členství a obsahu jeho spisu. V otázkách nakládání s osobními údaji se družstvo řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přílohou Informačního listu č. 59 je zobrazená členská karta člena, detail objektu apod., kde se zobrazují všechny zadané údaje o členovi. 13

14 4. Zánik společného členství manželů Při zániku společného členství manželů je třeba vždy tuto skutečnost oznámit družstvu. Společné členství manželů zaniká smrtí jednoho z manželů. V tomto případě je třeba předložit družstvu pravomocné usnesení soudu (dědická dohoda). Dalším důvodem pro zánik společného členství manželů je rozvod manželství. V případě rozvodu manželů je třeba předložit družstvu např. : - rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manželi s určením, který s bývalých manželů bude byt dále užívat jako člen družstva a oprávněný nájemce. Zde je třeba předložit pravomocné rozhodnutí soudu - na základě písemné dohody manželů s jejich úředně ověřenými podpisy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení po dobu porozvedu manželství podle 24 a) zákona o rodině. Družstvo provede potřebné změny v členské a bytové evidenci. 5. Podnájem bytu Opakovaně se vracíme k podnájmu družstevního bytu. Družstevní byt lze přenechat do podnájmu jiné osobě pouze na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu družstevního bytu jen s písemným souhlasem družstva dle čl. 47 stanov. Maximální doba podnájmu může být dle usnesení představenstva BD Svitavy ze dne sjednána na dobu určitou, tj. maximálně na 3 roky. Vydání souhlasu s podnájmem družstevního bytu podléhá úhradě poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva, který byl schválen shromážděním delegátů družstva dne Písemný souhlas s podnájmem družstevního bytu musí být vždy a u každého podnájmu družstevního bytu, v opačném případě se jedná o nepovolený podnájem. Nájemci, kteří nemají písemný souhlas družstva mohou očekávat, že družstvo bude vůči nim postupovat dle ustanovení čl.23 a čl. 50 stanov. Pracovníci družstva provádějí kontrolu některých bytů, jak a jakými osobami je byt užíván. Benešová Zdeňka,čl.a bytové záležitosti Informace technického úseku 1. PO, BOZ prohlídky domů, nová vyhláška Periodické prohlídky domů, které se provádějí vždy na začátku roku ukázali opět některé nedostatky v pořádkách na bytových domech. Oproti předcházejícím rokům se ale stav zlepšil především na základě akce Vratné hlášení na konci loňského roku. Tato akce se bude každý rok opakovat, abychom předešli problémům a nedostatkům, které mohou na bytových 14

15 domech z hlediska PO a BOZ nastat. V únoru se technici zúčastni školení HZS pardubického kraje, kde byly probírán vznik požárů a mimořádných akcí, které požárníci likvidují. Bylo konstatováno, že nejvíce požárů vzniká od kuřáků a dětí, které si hrají s ohněm. Při likvidaci požárů bylo připomenuto zamknutých a pronajatých místností v domech, které jsou při požárech nepřístupné a stěžují tak práce při zásahu. S platností od vyjde nová vyhláška s novými předpisy PO v bytových domech o které Vás budeme včas informovat. 2. Dlouhodobé zálohy na opravy. Byly vyhodnoceny požadavky samospráv na opravy a údržbu bytových domů, ze kterých byly vybrány akce pro výběrová řízení týkající se výměny střešní krytiny, otvorových prvků, úprav kanalizace, oprav balkonů, okolí domů a ostatních. Podmínky pro VŘ jsou postupně rozesílány firmám ke zpracování. Určitě máte v paměti podmínky pro povyšování dlouhodobých záloh z listopadu roku Některé samosprávy nepochopily smysl tohoto povýšení a žádají o ponížení. Je však nutno znovu vzít v úvahu co se na domech bude muset udělat, aby do domů nezatékalo, aby byly vyměněny okna, aby se ušetřilo na topení, aby byly v pořádku odpady a ostatní náležitosti. Jako přílohu informačního listu přikládáme nově zpracovaný návrh rozpočtů nákladů domů v závislosti na tvorbě dlouhodobé zálohy. Tyto rozpočty budou k dispozici na každý bytový dům k nahlédnutí a vytištění u techniků na správě družstva. 3. Pozemky V současné době je v řízení mezi Bytovým družstvem a Úřadem pro zastupování státu ve věcích pozemkových řešeno zbývající předání pozemků, které se týká pěti domů ve správě Bytového družstva. V letošním roce bude tato akce ukončena. 4. Pojištění bytů V každém informačním listu a poté na aktivech zdůrazňujeme potřebu pojištění bytů a jeho zařízení. Opakujeme, že bytové domy jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa na živelné události, tzn., že když někomu vypadne hadice od pračky, nebo praskne akvárium a poničí majetek souseda, při krádeži kol ve sklepních místnostech hradí škodu nájemník nebo vlastník, ne družstvo. 5. Modernizace Na technickém úseku družstva se eviduje každý měsíc víc jak třicet žádostí o modernizace v bytech. Připomínáme povinnost nájemníku ohlašovat všechny změny v bytech na tiskopisu, který je v platnosti od roku 2007 a na zadní straně jsou tyto povinnosti popsány. Zejména je potřeba věnovat větší pozornost při rekonstrukci bytového jádra. V tomto případě je nutný statický posudek od odborníka na statická posouzení a výpočty. 15

16 V souvislosti s touto modernizací se vyskytuje stále problém, když se znepřístupní vstup ke stoupacímu potrubí a do tohoto prostoru jsou instalovány pouze otvory malých rozměrů. Upozorňujeme, že zadní část za WC musí být demontovatelná, jinak při opravách dojde k poškození a znehodnocení. Protože se mění rozvody elektro, je Vaší povinností předat po dokončení akce revizi elektro na technický úsek. U vlastníků jsou povinnosti stejné s rozdílem, že vlastník má pouze oznamovací povinnost ale postup je stejný. 6. Všeobecné informace Informace, které se opakují v každém informační listu ale nejsou akceptovány. : - provádění kontroly měřidel jedná se o pravidelnou kontrolu vodoměrů a poměrových měřičů tepla na radiátorech nájemníky, neprovádí se pravidelně a po odečtech jsou problémy s vyúčtováním. - nahlašování při přechodu topení z pevných paliv na plyn jedná se platbu za používání komínů v návaznosti s kominíkem kontrola komínů. Tuto změnu je potřeba doručit na družstvo. - žádosti o instalaci parabol na ploché opravené střechy toto se nepovoluje z důvodu možného poškození krytiny. - satelit na digitální příjem na aktivech bude podána bližší informace o možnosti instalace tohoto zařízení a cenové relaci pro určitý počet zájemců. Ladislav Kyncl vedoucí údržby, Jaromír Chaloupka technik 16

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro 2007 6 Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více