Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011"

Transkript

1 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne ) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření 2 3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů 3 4. Výsledek hospodaření 6 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 8 6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Zpráva o majetku Významné vlivy působící na finanční hospodaření Přezkoumání hospodaření 13 Přílohy Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu 15 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 37 Příloha č. 3 Dotace poskytnuté z rozpočtu RRRSJ na projekty ROP JZ v prioritních osách

2 1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. RRRSJ je povinna dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření RRRSJ přezkoumává dle ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Ministerstvo financí. Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření Regionální rady pověřit územní finanční orgán. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření v roce 2011 Základní princip hospodaření RRRSJ spočívá v příjmu dotací od Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a na spolufinancování národního podílu a příjmu dotací od Jihočeského a Plzeňského kraje na spolufinancování národního podílu u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ). Z těchto zdrojů poskytuje RRRSJ dotace příjemcům na projekty schválené Výborem RRRSJ k financování z ROP JZ v souladu s Programovým dokumentem ROP JZ, Prováděcím dokumentem ROP JZ, příručkami a manuály. Rozpočet RRRSJ na rok 2011 byl Výborem RRRSJ schválen dne s objemem příjmů ,- Kč, objemem výdajů ,- Kč a schodkem ,- Kč krytým finančními prostředky z minulých let. Ty představují především ex-ante platby na projekty technické pomoci pro rok 2011, které byly v závěru roku 2010 převedeny na projekty v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále jen MFTK), v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR a v návaznosti na podmínky uvedené ve smlouvách o poskytnutí dotací od Jihočeského a Plzeňského kraje, vč. zohlednění podmínek pro finanční vypořádání poskytnutých dotací. Rozpočet po změnách k činil v příjmech ,44 Kč a ve výdajích ,29 Kč. Celkem bylo v roce 2011 provedeno 189 rozpočtových opatření, přičemž 136 přímo souviselo s poskytováním dotací příjemcům. Skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly objemu ,89 Kč a výdaje po konsolidaci objemu ,61 Kč. Snížení objemu rozpočtu souviselo v rozhodující míře se změnou objemu přidělené dotace od MMR na základě Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Původně přidělená dotace na rok 2011 ve výši ,- Kč byla ze strany MMR upravena na ,- Kč, a to na základě žádostí o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které podávala RRRSJ v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace. Důvodem pro toto snížení bylo především zpoždění realizace a finančního ukončení projektů díky přehodnocování projektů v 5. a 6. výzvě ROP JZ o jeden rok a dále komplikace při kontrole nekompletních monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu, kdy bylo nutné příjemce vyzývat na doložení chybějících podkladů. Vlivem zapojení výsledku hospodaření za rok 2010 a jeho použití na výdaje rozpočtu 2011 došlo k dalšímu navýšení rozpočtovaných výdajů nad příjmy. Zapojeny byly v souladu s uzavřenými smlouvami s kraji také nevyčerpané dotace od krajů, které byly následně vráceny při finančním vypořádání nebo využity na financování projektů v roce Dále byly zapojeny v roce 2010 nevyužité prostředky poskytnuté 2

3 formou ex-ante plateb na projekty technické pomoci, převedeny byly rovněž úroky z dotací od MMR využitelné dle podmínek poskytovatele na spolufinancování projektů ROP JZ a v neposlední řadě byly převedeny nevyužité části dotací od MMR, které byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2010 počátkem roku Přehled objemu rozpočtu, vliv rozpočtových opatření a skutečné čerpání ukazuje tabulka č. 1, která vychází z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12M (dále jen Výkaz Fin 2-12M). Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2011 (po konsolidaci) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Skutečnost k (v Kč) Plnění uprav. rozpočtu v % Příjmy , , ,89 99,69 Výdaje , , ,61 93,35 Saldo , , , Vyšší rozdíl mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu oproti schválenému je dán zapojením výsledku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu 2011 a je blíže popsán v předchozích odstavcích. Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji, kdy výdaje převyšují příjmy, je způsoben především vratkou v minulých letech poskytnutých dotací od Plzeňského kraje ve výši ,14 tis. Kč, které byly na základě smlouvy o poskytnutí dotace převáděny k využití do roku 2011, nicméně na základě uzavření dodatku ke smlouvě pak byly na začátku roku 2011 vráceny zpět poskytovateli. Zůstatek na běžných účtech k činil ,13 Kč a zůstatek na depozitním účtu ,20 Kč, jenž představoval prostředky na mzdy za měsíc prosinec vyplácené v lednu Souhrnná bilance příjmů a výdajů Kompletní přehled pro hodnocení rozpočtu podává Výkaz Fin 2-12M, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, níže v tabulce č. 2 jsou uvedeny agregované údaje o příjmech a výdajích v členění dle položek rozpočtové skladby. Tab. 2 Souhrnná bilance příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2011 Pol. t e x t Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost (v Kč) Č/RU % 1361 Správní poplatky , ,00 100, Příjmy z úroků (část) , , ,44 224, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , ,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,80 100, Ost. příjmy z fin. vyp. min.. let od jin. veř. r , ,37 100, Př. z FV. m. let mezi RR a kr., obc. a DSO , ,66 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,62 100,0 Daňové a nedaňové příjmy celkem , , ,89 194, Ost. neinv. přij. tra. ze státního rozpočtu , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 96, Ost. inv. přij. transf. ze státního rozpočtu , , ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 92,1 Přijaté dotace celkem , , ,00 99,6 Příjmy celkem , , ,89 99,7 3

4 Pol. t e x t Schválený rozpočet 4 Upravený rozpočet Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 52, Odstupné , , ,00 98, Pov. poj. na soc. zabezpečení , , ,00 91, Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj , , ,00 91, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 89, Ochranné pomůcky , ,00 0 0, Léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,00 74, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,73 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 66, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,21 46, Úroky vlastní , ,00 164,54 0, Studená voda , , ,14 35, Teplo , , ,49 47, Elektrická energie , , ,31 77, Pohonné hmoty a maziva , , ,66 85, Služby pošt , , ,00 43, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,37 72, Služby peněžních ústavů , , ,00 66, Nájemné , , ,01 94, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 19, Služby školení a vzdělávání , , ,80 71, Nákup ostatních služeb , , ,81 79, Opravy a udržování , , ,95 82, Programové vybavení , , ,00 94, Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , ,95 49, Pohoštění , , ,00 69, Účastnické poplatky na konference , , ,00 80, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, , , Poskyt. neinvestiční přísp. a náhrady , , ,00 3, Věcné dary , , Odvody z neplnění pov. zaměst. postiž , , ,00 73,9 Č/RU % 5212 Neinv.tra. nefinančním podn. subj.- FO , ,21 100, Neivn. tra. nefinančním podn. subj.- PO , ,48 100, Neinv. transf.obecně prospěšným spol , ,45 100, Neinv.transf.občanským sdružením , , ,88 100, Neinv. transf. církvím a náboženským spol , ,32 100, Neinvestiční transfery obcím , ,07 100, Neinvestiční transfery krajům , ,79 100, Nákup kolků , ,00 0 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000, , ,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,34 99, Vratky veř. rozp. úst. úr. transf. z min. obd , ,36 100, Výdaje z FV m. let mezi RR a kr., ob., DSO , ,66 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 34, Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu , ,00 99,7

5 Pol. t e x t Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy , ,57 0 0,0 Č/RU % 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez , ,85 100,0 Běžné výdaje celkem , , ,38 75, Výpočetní technika , , ,00 64, Inv. transf. nefin. podnik. subjektům - FO , ,82 100, Inv. transf. nefin. podnik. subjektům - PO , ,45 100, Inv. transfery obecně prospěšným spol , ,86 100, Inv. transfery občanským sdružením , ,34 100, Inv. transfery církvím a nábož. spol , ,23 100, Ost. inv. transf. nezisk. a podobným org , ,86 100, Investiční transfery obcím , ,27 100, Investiční transfery krajům , ,51 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,22 0 0, Ostatní kapitálové výdaje jinde nezař , ,89 100,0 Kapitálové výdaje celkem , , ,23 96,6 Výdaje celkem , , ,61 93,3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , , Analýza příjmové strany bilance Celkové skutečné příjmy po konsolidaci ( ,1 tis. Kč) tvořily z 92,6 % transfery přijaté ze státního rozpočtu ( ,- Kč) a ze 7,2 % dotace z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje (celkem ,80 Kč), blíže viz body 5 a 6. Daňové a nedaňové (vlastní) příjmy (4 966,3 Kč) pak tvoří 0,2 % z celkových příjmů. Převážnou část z nich představují přijaté úroky v celkovém objemu 4 344,6 tis. Kč. Z této částky tvoří 3 709,1 tis. Kč úroky vzniklé z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na financování ROP JZ a 635,46 tis. Kč pak úroky z ostatních prostředků RRRSJ. Dále se do vlastních příjmů promítají v objemu 303,2 tis. Kč odvody za porušení rozpočtové kázně (dále jen PRK) a penále od příjemců dotací z ROP JZ, přičemž odvody za PRK jsou v souladu s MFTK a Rozhodnutím o poskytnutí dotace dále ze strany RRRSJ průběžně vraceny na účty MF a MMR. Zbývající část příjmů představují přijatá pojistná plnění a nekapitálové příspěvky a náhrady (276,3 tis. Kč), správní poplatky (1,8 tis. Kč) a přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (40,4 tis. Kč). Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace Příjem Upravený rozpočet Skutečnost (v Kč) Daňové příjmy 1 800, ,00 Nedaňové příjmy , ,89 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery vč. pol , ,08 Příjmy celkem před konsolidací , ,97 Konsolidace příjmů (pol. 4134) 0, ,08 Příjmy celkem po konsolidaci , ,89 Rozdíl mezi příjmy před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody ( ,0 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty technické pomoci realizované RRRSJ. 5

6 Analýza výdajové strany bilance Celkové výdaje po konsolidaci dosáhly za rok 2011 objemu ,2 tis. Kč. Rozdíl mezi výdaji před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody ( ,0 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty TP realizované RRRSJ. Tab. 4 Přehled výdajů vč. konsolidace (v Kč) Výdaj Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje (vč. pol. 5345) , ,46 Kapitálové výdaje , ,23 Výdaje celkem před konsolidací , ,69 Konsolidace výdajů (pol. 5345) 0, ,08 Výdaje celkem po konsolidaci , ,61 Největší objem výdajů, celkem ,1 tis. Kč, představují prostředky poskytnuté na základě schválených Žádostí o platby příjemcům na projekty v rámci prioritních os 1 3 ROP JZ. Přehled podpořených projektů obsahuje příloha č. 3. Způsobilé výdaje v rámci projektů technické pomoci činí ,5 tis. Kč. V oblasti podpory 4.1 (Efektivní implementace ROP JZ) dosáhly k výše ,6 tis. Kč a projevují se zde veškeré způsobilé výdaje spojené s činností Úřadu RRRSJ, Výboru RRRSJ a Monitorovacího výboru. V rámci oblasti podpory TP 4.2 (Podpora zvyšování absorpční kapacity) byly vynaloženy výdaje v objemu 3 707,9 tis. Kč. Úhrada způsobilých výdajů na projekty TP probíhá z dotací od MMR, dotací od krajů, případně dalších zdrojů poskytovaných na projekty TP na základě ex-ante plateb. Zbývající výdaje v objemu ,6 tis. Kč představují především vratky v rámci finančního vypořádání za rok 2010 s kraji a MMR (celkem ,4 tis. Kč), úhrada finanční opravy ve výši 5 % z podílu EU a SR u vyplacených dotací na projekty z 2. a 3. výzvy na MF a MMR (64 957,3 tis. Kč), výdaje související s činností auditorů PAS (2 243,2 tis. Kč) a ostatní výdaje hrazené mimo způsobilé výdaje projektů technické pomoci (blíže viz tabulka č. 5). Tab. 5 Struktura výdajů Výdaj (v Kč) Objem Výdaje na dotace příjemcům v prioritních osách ,54 Vratka části v min. letech přijatého odvodu za PRK zpět příjemci ,00 Způsobilé výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ ,70 Nezpůsobilé a ostatní výdaje ,16 Ostatní výdaje - na auditory PAS ,00 Ostatní výdaje - vratky v rámci finančního vypořádání za rok ,77 Ostatní výdaje - úhrada 5 % finanční opravy projektů z 2. a 3. výzvy ,34 Ostatní výdaje - převody odvodů za porušení rozpočtové kázně přijatých od příjemců v roce 2011 na MMR a PCO ,10 Celkem ,61 4. Výsledek hospodaření Ve Výkazu Fin 2-12M byla za rok 2011 vykázána převaha výdajů nad příjmy v objemu ,72 Kč, tj. rozpočtový výsledek hospodaření. Do plnění příjmů se nezahrnuje financování na položkách třídy 8 (tj ,85 Kč), což jsou prostředky zapojené do rozpočtu 2011 z minulých let dle závěrečného účtu za rok 2010, ale nejsou to příjmy roku Celkovou převahu skutečných výdajů nad příjmy pak ovlivňuje zejména vratka nevyčerpaných dotací přijatých od Plzeňského kraje v minulých obdobích dle uzavřeného dodatku ke smlouvě. 6

7 V účetních výkazech Rozvaha, respektive Výkaz zisků a ztrát, je výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk ,27 Kč, který představuje rozdíl výnosů a nákladů, čímž se liší oproti výsledku rozpočtového hospodaření, kde se vykazují příjmy a výdaje. Pro porovnání rozpočtového a účetního výsledku je nutné provést propočet vztahu mezi nimi, tzn. účetní výsledek upravit o změnu stavu zásob, krátkodobých pohledávek, cenin a depozitního účtu ve výši celkem ,01 Kč (-), dále o změnu stavu krátkodobých závazků ve výši celkem ,54 Kč (+) a o změnu vlastního jmění (bez oprávek majetku) spolu s výdaji na dlouhodobý majetek, dohromady ve výši ,52 Kč (-). Po propočtu pak účetní výsledek hospodaření odpovídá rozpočtovému výsledku hospodaření. Při souhrnu rozpočtových výsledků hospodaření za předchozí roky 2006 až 2010 ve výši ,85 Kč a výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši ,72 Kč pak činí kumulovaný výsledek hospodaření celkem ,13 Kč (viz tabulka č. 6). V rámci návrhu zapojení rozpočtového výsledku hospodaření do rozpočtu na rok 2012 byly brány v úvahu podmínky stanovené poskytovateli dotací pro jejich využití, finanční vypořádání, schválené financování schodku rozpočtu na rok 2012 a také podmínky stanovené pro realizaci projektů TP. Celkem bylo do rozpočtu 2012 v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací rozpočtovými opatřeními zapojeno ,57 Kč (řádek č. 4 tabulky č. 6). Jedná se především o prostředky podléhající povinnosti vrácení při finančním vypořádání, dále nespotřebované prostředky převedené formou ex-ante plateb na projekty TP (které budou po vyúčtování využity na financování projektů v rámci ROP JZ), zapojeny byly rovněž prostředky z dotací od Jihočeského kraje, které jsou dle podmínek v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace převáděné na stejné účely do dalších let, stejně tak i nespotřebované dotace poskytnuté od Jihočeského a Plzeňského kraje na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy, které dle uzavřených smluv podléhají finančnímu vypořádání až za rok 2012 a zapojeny byly i úroky z dotací od MMR, jejichž využití je rovněž dáno MMR. Část kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření ve výši ,56 Kč (řádek č. 13 tabulky č. 6) byla v rámci schválení rozpočtu na rok 2012 ve VRR využita ke krytí schodku rozpočtu na rok 2012, tj. na předfinancování výdajů na PAS v roce 2012 a výdaje na projekty TP pro rok 2012 (prostředky ex-ante plateb provedené v závěru roku 2011, upravené o výdaje vynaložené na tyto projekty v roce 2011). Po zohlednění povinného užití (zapojení) kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření a financování schodku rozpočtu 2012 pak zůstává k rozdělení ,- Kč. Část výsledku hospodaření, která odpovídá v roce 2011 nespotřebovaným přijatým vyúčtováním záloh a pojistným plněním (řádek č. 16 tabulky č. 6), je navržena k využití na krytí části výdajů projektů TP v roce 2012 v souladu s postupy nastavenými pro realizaci projektů TP. Část výsledku hospodaření odpovídající nespotřebované rozpočtové rezervě vlastních prostředků a nevyčerpaným rozpočtovým výdajům krytým z vlastních prostředků (řádek č. 17 tabulky č. 6) je navrhována k zapojení do rezervy rozpočtu 2012, stejně jako vlastní úroky nepoužité v roce 2011 (řádek č. 18 tabulky č. 6). Tyto uvedené návrhy na zapojení rozpočtového výsledku hospodaření určeného k rozdělení jsou součástí rozpočtového opatření předloženého ke schválení VRR v rámci projednávání závěrečného účtu. Tab. 6 Rozdělení kumulovaného rozpočtového výsledku hospodaření (v Kč) 1 Kumulovaný výsledek hospodaření za minulá období ,85 2 Rozpočtový výsledek hospodaření za rok ,72 3 Kumulovaný rozpočtový výsledek hospodaření k (ř ) ,13 4 Povinné využití části výsledku hospodaření představující dotační prostředky nebo úrokový výnos (z dotací od MMR) ,57 = stanoveno podmínkami poskytovatelů dotací (ř ) 5 Vratky v rámci finančního vypořádání za rok ,76 6 na vratku nevyčerpané části dotace při FV na Ministerstvo pro místní rozvoj (RO č. 21/R) ,21 7 na vratku nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Jihočeskému kraji při FV (RO č. 11/R) ,45 8 na vratku nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Plzeňskému kraji při FV (RO č. 9/R) ,10 7

8 Převod nespotřebovaných prostředků dotace MMR a úroků z dotací od MMR poskytnutých formou ex-ante plateb v minulých letech na projekty TP do roku 2012 (RO č. 1/R, 2/R, 3/R, 4/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 29/R a 37/R) Převod nespotřebovaných částí dotací od Jihočeského kraje k využití v roce 2012 na projekty ROP JZ dle podmínek stanovených poskytovatelem v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace (RO č. 37/R) Převod nespotřebované dotace poskytnuté od Jihočeského a Plzeňského kraje na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy, které dle uzavřených smluv podléhají finančnímu vypořádání až za rok 2012 (RO č. 37/R) Převod úroků z dotací od MMR do roku 2012 k využití dle podmínek poskytovatele, tj. na spolufinancování národního podílu projektů ROP JZ (RO č. 37/R) , , , ,27 13 Financování schodku rozpočtu na rok 2012 prostředky, které jsou již součástí ve VRR schváleného rozpočtu na rok ,56 Jedná se o předfinancování výdajů na PAS a ex-ante platby na projekty TP 2012, vč. zohlednění vyčerpaných prostředků na projekty v roce 2011 (RO č. 36/R) 14 Výsledek hospodaření k rozdělení = ř. 3 - ř. 4 - ř ,00 15 Zapojení výsledku hospodaření do rozpočtu 2012 (ř ) ,00 Přijatá vyúčtování záloh a pojistná plnění k využití na pokrytí části 16 výdajů projektů TP v roce 2012 (návrh RO č. 1/V bod a) , V roce 2011 nevyčerpané vlastní prostředky k zapojení do rozpočtové rezervy rozpočtu 2012 (návrh RO č. 1/V bod b) ,70 Vlastní úroky přijaté v roce 2011 (zůstatek nevyužitý na předfinancování PAS v roce 2011) do rozpočtové rezervy 2012 (návrh RO č. 1/V bod c) 8 374,50 19 Nerozdělený zůstatek výsledku hospodaření (ř ) 0,00 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 5.1 Dotace od MMR na financování ROP JZ Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ je poskytována z kapitoly MMR, a to na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU (UZ a 17850), a na spolufinancování národního podílu (UZ a 17841). Tab. č. 7 - Dotace ze SR na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ UZ Text 8 Převedená dotace k Využito k Rozdíl (v Kč) ROP Jihozápad program č NIV EU , , , ROP Jihozápad program č NIV SR , , , ROP Jihozápad program č IV EU , , , ROP Jihozápad program č IV SR , , ,75 Celkem , , ,21 Celková dotace převedená na účet za rok 2011 činila ,0 tis. Kč a v objemu ,9 tis. Kč byla využita na účel stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. na poskytování ex-post plateb příjemcům v rámci ROP JZ a na realizaci ex-ante plateb na projekty technické pomoci. Rozdíl mezi přijatými

9 transfery od MMR a uskutečněnými výdaji činí 5 684,1 tis. Kč a byl vrácen při finančním vypořádání za rok V roce 2011 bylo dále provedeno vyúčtování v minulých obdobích poskytnutých ex-ante plateb na projekty technické pomoci, přičemž vráceno bylo celkem ,73 Kč, které byly následně dále využívány na financování projektů v rámci ROP JZ a dle pokynů MMR. Stejně tak byla v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2011 na financování projektů v rámci ROP JZ použita přijatá vratka části dotace od příjemce na uplatněné DPH ve výši 996,95 Kč. Celkem tak bylo z výše uvedených prostředků v roce 2011 využito ,95 Kč na poskytování ex-post plateb příjemcům v rámci ROP JZ a na realizaci ex-ante plateb na projekty technické pomoci, 2 479,63 Kč na vratku části odvedeného odvodu za porušení rozpočtové kázně (na MMR odvedeno v roce 2010) odpovídající podílu SR, která musela být na základě přezkumného daňového řízení vrácena zpět příjemci a pokryta byla dle pokynů MMR i vyšší první splátka finanční opravy, kdy bylo na MMR odvedeno o 1 060,89 Kč více, a to vlivem nezohlednění vráceného odvodu za porušení rozpočtové kázně při výpočtu částky finanční opravy. Stejně jako v minulých letech je nutné upozornit na skutečnost, že dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace se pro účely finančního vypořádání za použité prostředky pokládají i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na jednotlivé projekty, a to včetně projektů realizovaných RRRSJ. Na projekty RRRSJ jsou dotace převáděny prostřednictvím položek rozpočtové skladby, které vstupují do konsolidace výdajů a nejsou tak součástí vynaložených výdajů za daný rok. To znamená, že z pohledu finančního vypořádání jsou použité prostředky vyšší než údaje o čerpání dotací uvedené ve finančních výkazech. Ve výkazech se ve výdajích po konsolidaci projevují pouze konkrétní, vynaložené výdaje vznikající v souvislosti s realizací projektů technické pomoci, nikoliv prostředky převedené formou ex-ante plateb na základě žádostí o platbu. 5.2 Dotace od MMR na financování PAS V roce 2011 byla přijata dotace od MMR na realizaci projektů Financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS) v objemu 2 312,0 tis. Kč. Jedná se o dotaci z Operačního programu Technická pomoc poskytovanou dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace formou ex-post plateb na základě překládaných žádostí o platby, které obsahují přehled vynaložených výdajů na osobní náklady PAS vždy za uplynulé čtvrtletí. Dotace obsahovala i část (695,8 tis. Kč) na pokrytí výdajů za 4. čtvrtletí Dotace na pokrytí výdajů za 4. čtvrtletí 2011 bude poskytnuta v roce Tab. č. 8 - Ostatní dotace přijaté ze státního rozpočtu dotace na financování PAS UZ Text Převedená dotace k Použito ke krytí výdajů vynaložených v roce 2011 Použito na refundaci výdajů vynaložených ve 4. Q roku 2010 (v Kč) Rozdíl Operační program TA - č SR - NIV , , ,00 0, Operační program TA - č EU - NIV , , ,00 0,00 Celkem , , ,00 0, Informace o úrocích generovaných z dotace od MMR na financování ROP JZ Dle pravidel MMR/01/2010 pro administraci úroků vznikajících z dotací poskytnutých MMR na předfinancování a spolufinancování ROP je součástí závěrečného účtu regionálních rad přehled o příjmech, čerpání a zůstatku těchto úroků. V roce 2011 byly připsány úroky z dotací od MMR ve výši ,94 Kč. V roce 2011 byl v rámci vyúčtování ex-ante plateb převedených v minulých letech na financování projektů TP vrácen podíl úroků ,33 Kč. Čerpáno z úrokového výnosu bylo ,52 Kč, a to na financování projektů prioritních os 1-3 a na skutečné způsobilé výdaje v rámci projektů TP. 9

10 Zůstatek úroků připsaných za minulá období, které zatím nebyly využity k financování projektů ROP JZ, činí k celkem ,27 Kč. Dále pak zůstává jako součást ex-ante plateb převedených na projekty TP roku 2012, které ještě nebyly v rámci projektů TP využity, ,36 Kč. 6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů S Jihočeským a Plzeňským krajem má RRRSJ uzavřeny dlouhodobé smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou upraveny jejich objemy, podmínky a termíny pro jejich poskytování a vypořádávání. Kraje poskytují jednak dotace na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů ROP JZ pro prioritní osy 1 3, na spolufinancování národního podílu projektů TP a na krytí nezpůsobilých výdajů a dále pak, od roku 2011, na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. 6.1 Dotace od Jihočeského kraje Celková dotace přijatá od Jihočeského kraje v roce 2011 dosáhla objemu ,8 tis. Kč. V roce 2011 došlo k uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy a návazně na ní k poskytnutí prvních dvou splátek (38 480,0 tis. Kč) dle stanoveného harmonogramu. Tento postup vyplývá z kontroly MF a reaguje na zjištěná pochybení při hodnocení projektů v rámci 2. a 3. výzvy. Obdržené prostředky byly následně, v souladu s uzavřenou smlouvou, převáděny na účty MMR a MF dle aktuálních údajů o proplacených projektech. Dotace poskytnutá na tento účel podléhá finančnímu vypořádání poprvé až za rok Na spolufinancování projektů ROP JZ v prioritních osách 1 3 bylo přijato od Jihočeského kraje celkem ,8 tis. Kč, převedena v souladu s podmínkami Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace byla na stejné účely z roku 2010 část nespotřebované dotace v objemu 4 376,9 tis. Kč, poskytnuto příjemcům z rozpočtu RRRSJ pak bylo ,5 tis. Kč. Na spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci projektů technické pomoci bylo krajem poskytnuto celkem 5 000,0 tis. Kč, využito bylo 366,9 tis. Kč. Tab. 9 Dotace od Jihočeského kraje v roce 2011 Poskytnutá dotace Poskytnuto v roce 2011 Převedeno k využití do 2011 z min. let Skutečně použito k Rozdíl (v Kč) Neinvestiční , , , ,71 z toho na projekty os , , , ,11 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0, , ,08 na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,00 0, , ,52 Investiční , , , ,68 z toho na projekty os , , , ,68 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0,00 0, ,00 Celkem na projekty os , , , ,79 Celkem na projekty TP a nezp. výdaje ,00 0, , ,08 Celkem na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,00 0, , ,52 Celkem , , , ,39 Dle Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je RRRSJ povinna vrátit poskytovateli část odvodu z dotace z ROP JZ odpovídající podílu krajského spolufinancování u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, a kde příjemce provedl odvod. Souhrnně za rok 2011 činil přijatý 10

11 podíl odpovídající spolufinancování z prostředků Jihočeského kraje 452,13 Kč a byl převeden kraji při finančním vypořádání za rok V souladu s uzavřenými smlouvami bylo při finančním vypořádání za rok 2011 vráceno zpět poskytovateli celkem 8 290,8 tis. Kč, převedeno k využití na stejné účely do roku 2012 bylo ,2 tis. Kč. 6.2 Dotace od Plzeňského kraje Celková dotace přijatá od Plzeňského kraje v roce 2011 dosáhla objemu ,0 tis. Kč. Stejně jako u Jihočeského kraje došlo v roce 2011 k uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy a návazně na ní k poskytnutí prvních dvou splátek (26 520,0 tis. Kč) dle stanoveného harmonogramu. Také v tomto případě byly obdržené prostředky následně převáděny na účty MMR a MF a i zde platí, že poskytnutá dotace podléhá finančnímu vypořádání poprvé až za rok Na spolufinancování projektů ROP JZ v prioritních osách 1 3 bylo přijato od Plzeňského kraje celkem ,0 tis. Kč, poskytnuto příjemcům z rozpočtu RRRSJ pak bylo ,1 tis. Kč. Na spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci projektů technické pomoci bylo krajem poskytnuto celkem 5 000,0 tis. Kč, využito bylo 366,9 tis. Kč. Tab. 10 Dotace od Plzeňského kraje v roce 2011 Poskytnutá dotace Poskytnuto v roce 2011 Převedeno k využití do 2011 z min. let Skutečně použito k Rozdíl (v Kč) Neinvestiční ,00 0, , ,20 z toho na projekty os ,00 0, , ,03 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0, , ,03 na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,00 0, , ,14 Investiční ,00 0, , ,92 z toho na projekty os ,00 0, , ,92 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0,00 0, ,00 Celkem na projekty os ,00 0, , ,95 Celkem na projekty TP a nezp. výdaje ,00 0, , ,03 Celkem na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,00 0, , ,14 Celkem ,00 0, , ,12 Dle Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje je RRRSJ povinna vrátit poskytovateli část odvodu z dotace z ROP JZ odpovídající podílu krajského spolufinancování u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, a kde příjemce provedl odvod. Souhrnně za rok 2011 činil přijatý podíl odpovídající spolufinancování z prostředků Plzeňského kraje 452,12 Kč a byl převeden kraji při finančním vypořádání za rok V souladu s uzavřenými smlouvami bylo při finančním vypořádání za rok 2011 vráceno zpět poskytovateli celkem ,5 tis. Kč, převedeno k využití na stejné účely do roku 2012 bylo 30,3 tis. Kč. 7. Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ V roce 2011 byly z rozpočtu RRRSJ poskytnuty formou ex-post plateb dotace příjemcům na realizaci projektů v rámci prioritních os 1 3 ROP JZ v celkovém objemu ,1 tis. Kč (přehled podpořených projektů viz příloha č. 3), a dále byla na základě přezkumného daňového řízení vrácena příjemci část odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 40,6 tis. Kč. Přehled poskytnutých dotací dle prioritních os ukazuje tabulka č

12 Na projekty TP pro rok 2012 (Efektivní implementace ROP JZ - oblast podpory 4.1 a Podpora zvyšování absorpční kapacity - oblast podpory 4.2), které pokrývají činnost RRRSJ, realizované přímo RRRSJ v rámci prioritní osy 4, bylo formou ex-ante plateb převedeno celkem ,0 tis. Kč. Tab č Přehled poskytnutých dotací dle prioritních os za rok 2011 Prioritní osa Poskytnuté dotace v Kč 1 Dostupnost center ,00 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí ,22 3 Rozvoj cestovního ruchu ,32 4 Technická pomoc (ex-ante platba) ,00 Celkem ,54 8. Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry RRRSJ nemá zřízeny žádné účelové fondy. RRRSJ využívá pro účtování mezd za prosinec depozitního účtu, o kterém je dle metodiky Gordic účtováno jako o fondu, byť nemá schválený status a nejedná se o účelový fond dle zákona č. 250/2000 Sb. K byl stav tohoto fondu 2 224,20 Kč a tyto prostředky jsou součástí zůstatku depozitního účtu. V roce 2011 byl čerpán kontokorentní úvěr v objemu 3 896,81 tis. Kč po dobu jednoho dne, který byl využit na proplacení předložených a schválených žádostí o platby před přijetím dotace od MMR. V roce 2011 nebyla přijata žádná půjčka ani finanční výpomoc. Také nebyly spláceny žádné úvěry či půjčky z minulých let. 9. Zpráva o majetku RRRSJ eviduje k vlastní dlouhodobý majetek v celkové pořizovací hodnotě ,7 tis. Kč, přičemž oprávky drobného dlouhodobého majetku a dlouhodobého majetku (u dlouhodobého majetku byla metoda odpisování v souladu s 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. poprvé použita k ) činily ,2 tis. Kč, po této korekci pak činí hodnota majetku 8 099,5 tis. Kč. Majetek má následující strukturu: Tab. č. 12 Struktura vlastního majetku RRRSJ V pořizovacích Struktura majetku cenách 12 Výše oprávek (v Kč) Zůstatková cena Nehmotný majetek dlouhodobý , , ,91 drobný dlouhodobý , ,84 0,00 Hmotný majetek dlouhodobý , , ,83 drobný dlouhodobý , ,88 0,00 Finanční majetek dlouhodobý 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,74 Na základě smlouvy o výpůjčce využívá RRRSJ majetek zapůjčený od Jihočeského kraje v účetní hodnotě ,50 Kč. Jedná se o majetek pořízený v rámci projektu Technická asistence SROP pro činnost Sekretariátu RRRSJ, který ukončil svou činnost v polovině roku 2006, a tento majetek je nyní na základě výše zmíněné smlouvy užíván RRRSJ. Dále RRRSJ využívá pronajaté archivační skříně od majitele budovy Úřadu RRRSJ v Č. Budějovicích, kterým je Immorent Orange s. r. o., v celkové hodnotě ,40 Kč a v této budově instalovala horizontální žaluzie v hodnotě ,- Kč, které vzhledem k pořizovací ceně nepředstavují technické zhodnocení cizího majetku a jsou vedeny na podrozvahové evidenci.

13 10. Významné vlivy působící na finanční hospodaření Realizace programu ROP JZ pokračovala v roce 2011 vyhlášením třinácté až osmnácté výzvy k překládání žádostí o podporu. V souladu s usnesením vlády č. 64/2011 již u těchto výzev nebylo možné počítat s prostředky státního rozpočtu na spolufinancování národního podílu, prostředky tak musely být nahrazeny z jiných zdrojů dle jednotlivých typů příjemců (u soukromoprávních příjemců z prostředků krajů dle území realizace projektů, u příjemců veřejnoprávních z jejich vlastních prostředků). Zmiňované usnesení se nevztahuje na spolufinancování všech projektů v rámci ROP JZ, které byly schváleny do bez ohledu na typ příjemce, a to do výše finančních limitů stanovených v Pravidlech pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů (dále jen Pravidla). Pro ROP Jihozápad se toto týká, na základě výjimky uvedené v Pravidlech, i projektů z přehodnocené 5. a 6. výzvy, kde byly smlouvy uzavřeny až po V roce 2011 se nepodařilo s MF dojednat oficiální navýšení finančního limitu stanoveného pro ROP Jihozápad, který v Pravidlech neodpovídá reálným požadavkům, na což bylo MF a MMR ze strany RRRSJ upozorňováno jak v průběhu roku 2011, tak již i před předložením materiálu k jednání do Vlády ČR. Je však písemně od MMR přislíbeno zajištění požadovaných zdrojů v rámci běžného rozpočtového procesu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR na další roky. Objem prostředků poskytnutých příjemcům v roce 2011 ovlivnilo především zpoždění realizace a finančního ukončení projektů díky přehodnocování projektů v 5. a 6. výzvě ROP Jihozápad o jeden rok a dále komplikace při kontrole nekompletních monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu, kdy bylo nutné příjemce vyzývat na doložení chybějících podkladů. Významnou skutečností v roce 2011 bylo obnovení certifikace výdajů vynaložených v rámci ROP JZ, a to v souvislosti s vyřešením finanční opravy u projektů 2. a 3. výzvy. S Jihočeským a Plzeňským krajem byly uzavřeny smlouvy na poskytnutí potřebných finančních prostředků, stanoveny harmonogramy jejich převodů a dle uzavřených smluv byly jednotlivé splátky finanční opravy průběžně odesílány na MMR a MF dle Technického postupu provedení plošné korekce výdajů u projektů 2. a 3. výzvy ROP JZ. Řešení finanční opravy bude dle uzavřených smluv pokračovat až do roku Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2011 se na základě ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v období od 10. do 21. října 2011 (jako 1. dílčí přezkoumání hospodaření) a od 2. do 13. dubna 2012 (jako 2. dílčí přezkoumání hospodaření) v prostorách Úřadu RRRSJ v Českých Budějovicích. V průběhu dílčích přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 je konstatování, že při přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěná žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva na základě výše uvedených skutečností neobsahuje povinnost přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2011 opatření podle ustanovení 13 zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 tvoří přílohu č. 2 materiálu. 13

14 Seznam použitých zkratek DSO Dobrovolný svazek obcí MF Ministerstvo financí MFTK - Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období MMR Ministerstvo pro místní rozvoj PAS Pověřený auditní subjekt PRK - Porušení rozpočtové kázně RO Rozpočtové opatření ROP JZ - Regionální operační program NUTS II Jihozápad RRRSJ Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad SR Státní rozpočet OP TP Operační program Technická pomoc TP Technická pomoc UZ Účelový znak Úřad RRRSJ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ÚSC Územní samosprávný celek Výbor RRRSJ (VRR) Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad SROP Společný regionální operační program 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6.

Závěrečný účet. Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 979/2014 ze dne 30. 6. 2014) 2013 Obsah Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městská část Praha - Šeberov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 IČO: 00241717 Městská část Praha - Šeberov Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. K Hrnčířům 160 obec Praha 4 - Šeberov

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2006 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 72/2007 ze dne 21.9.2007 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Obec Kopřivná Závěrečný účet za rok 2015 Identifikační číslo 00635251 Název Obec Kopřivná Ulice Kopřivná 115 Obec Kopřivná Pošta Hanušovice 788 33 Kontaktní údaje Telefon 583 252 037

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Závěrečný účet za rok 2007 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Organizace: Adresa: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD KOUNICOVA 13, 602

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ).

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ). ZÁVĚREČNÝ ÚČET Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2008 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudrţnosti Střední

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2009 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 150 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 29 list 1_Rekapitulace 29 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj v tis. Kč MMR 81 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hřibojedy 2015 IČO 581011 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hřibojedy 60 Hřibojedy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Městská část Praha 20 - Horní Počernice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2013 IČO: 00240192 Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. Jívanská

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 Licence: MC16 XCRGBZUC / ZUC (03042014 09:58 / 201310171437) Městská část Praha 16 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 19.05.2014 IČO: 00241598 Městská část Praha 16 NS: 00241598 HČ MČ Praha

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí mikroregionu Táborsko NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71223495 název Svazek obcí mikroregionu Táborsko ulice, č.p.

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 45658901 název Svazek obci Železnice Kostelec Slavonice

Více

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006.

Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více