Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011"

Transkript

1 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne ) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření 2 3. Souhrnná bilance příjmů a výdajů 3 4. Výsledek hospodaření 6 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 8 6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů Dotace poskytnuté příjemcům z rozpočtu RRRSJ Mimorozpočtové zdroje fondy, úvěry Zpráva o majetku Významné vlivy působící na finanční hospodaření Přezkoumání hospodaření 13 Přílohy Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu 15 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 37 Příloha č. 3 Dotace poskytnuté z rozpočtu RRRSJ na projekty ROP JZ v prioritních osách

2 1. Obecná východiska Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ) hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. jako územní samosprávný celek. Na základě ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. musí po skončení kalendářního roku zpracovat údaje o ročním hospodaření do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. RRRSJ je povinna dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření RRRSJ přezkoumává dle ustanovení 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, Ministerstvo financí. Ministerstvo financí může přezkoumáním hospodaření Regionální rady pověřit územní finanční orgán. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání. 2. Základní charakteristiky finančního hospodaření v roce 2011 Základní princip hospodaření RRRSJ spočívá v příjmu dotací od Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a na spolufinancování národního podílu a příjmu dotací od Jihočeského a Plzeňského kraje na spolufinancování národního podílu u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále jen ROP JZ). Z těchto zdrojů poskytuje RRRSJ dotace příjemcům na projekty schválené Výborem RRRSJ k financování z ROP JZ v souladu s Programovým dokumentem ROP JZ, Prováděcím dokumentem ROP JZ, příručkami a manuály. Rozpočet RRRSJ na rok 2011 byl Výborem RRRSJ schválen dne s objemem příjmů ,- Kč, objemem výdajů ,- Kč a schodkem ,- Kč krytým finančními prostředky z minulých let. Ty představují především ex-ante platby na projekty technické pomoci pro rok 2011, které byly v závěru roku 2010 převedeny na projekty v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále jen MFTK), v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR a v návaznosti na podmínky uvedené ve smlouvách o poskytnutí dotací od Jihočeského a Plzeňského kraje, vč. zohlednění podmínek pro finanční vypořádání poskytnutých dotací. Rozpočet po změnách k činil v příjmech ,44 Kč a ve výdajích ,29 Kč. Celkem bylo v roce 2011 provedeno 189 rozpočtových opatření, přičemž 136 přímo souviselo s poskytováním dotací příjemcům. Skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly objemu ,89 Kč a výdaje po konsolidaci objemu ,61 Kč. Snížení objemu rozpočtu souviselo v rozhodující míře se změnou objemu přidělené dotace od MMR na základě Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok Původně přidělená dotace na rok 2011 ve výši ,- Kč byla ze strany MMR upravena na ,- Kč, a to na základě žádostí o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které podávala RRRSJ v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace. Důvodem pro toto snížení bylo především zpoždění realizace a finančního ukončení projektů díky přehodnocování projektů v 5. a 6. výzvě ROP JZ o jeden rok a dále komplikace při kontrole nekompletních monitorovacích zpráv se žádostmi o platbu, kdy bylo nutné příjemce vyzývat na doložení chybějících podkladů. Vlivem zapojení výsledku hospodaření za rok 2010 a jeho použití na výdaje rozpočtu 2011 došlo k dalšímu navýšení rozpočtovaných výdajů nad příjmy. Zapojeny byly v souladu s uzavřenými smlouvami s kraji také nevyčerpané dotace od krajů, které byly následně vráceny při finančním vypořádání nebo využity na financování projektů v roce Dále byly zapojeny v roce 2010 nevyužité prostředky poskytnuté 2

3 formou ex-ante plateb na projekty technické pomoci, převedeny byly rovněž úroky z dotací od MMR využitelné dle podmínek poskytovatele na spolufinancování projektů ROP JZ a v neposlední řadě byly převedeny nevyužité části dotací od MMR, které byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2010 počátkem roku Přehled objemu rozpočtu, vliv rozpočtových opatření a skutečné čerpání ukazuje tabulka č. 1, která vychází z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu regionálních rad Fin 2-12M (dále jen Výkaz Fin 2-12M). Tab. 1 - Objem příjmů a výdajů v roce 2011 (po konsolidaci) Ukazatel Schválený rozpočet Upravený rozpočet k Skutečnost k (v Kč) Plnění uprav. rozpočtu v % Příjmy , , ,89 99,69 Výdaje , , ,61 93,35 Saldo , , , Vyšší rozdíl mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu oproti schválenému je dán zapojením výsledku hospodaření za rok 2010 do rozpočtu 2011 a je blíže popsán v předchozích odstavcích. Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji, kdy výdaje převyšují příjmy, je způsoben především vratkou v minulých letech poskytnutých dotací od Plzeňského kraje ve výši ,14 tis. Kč, které byly na základě smlouvy o poskytnutí dotace převáděny k využití do roku 2011, nicméně na základě uzavření dodatku ke smlouvě pak byly na začátku roku 2011 vráceny zpět poskytovateli. Zůstatek na běžných účtech k činil ,13 Kč a zůstatek na depozitním účtu ,20 Kč, jenž představoval prostředky na mzdy za měsíc prosinec vyplácené v lednu Souhrnná bilance příjmů a výdajů Kompletní přehled pro hodnocení rozpočtu podává Výkaz Fin 2-12M, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, níže v tabulce č. 2 jsou uvedeny agregované údaje o příjmech a výdajích v členění dle položek rozpočtové skladby. Tab. 2 Souhrnná bilance příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2011 Pol. t e x t Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost (v Kč) Č/RU % 1361 Správní poplatky , ,00 100, Příjmy z úroků (část) , , ,44 224, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , ,00 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,80 100, Ost. příjmy z fin. vyp. min.. let od jin. veř. r , ,37 100, Př. z FV. m. let mezi RR a kr., obc. a DSO , ,66 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,62 100,0 Daňové a nedaňové příjmy celkem , , ,89 194, Ost. neinv. přij. tra. ze státního rozpočtu , , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,00 96, Ost. inv. přij. transf. ze státního rozpočtu , , ,00 100, Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 92,1 Přijaté dotace celkem , , ,00 99,6 Příjmy celkem , , ,89 99,7 3

4 Pol. t e x t Schválený rozpočet 4 Upravený rozpočet Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 52, Odstupné , , ,00 98, Pov. poj. na soc. zabezpečení , , ,00 91, Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj , , ,00 91, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 89, Ochranné pomůcky , ,00 0 0, Léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,00 74, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,73 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 66, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,21 46, Úroky vlastní , ,00 164,54 0, Studená voda , , ,14 35, Teplo , , ,49 47, Elektrická energie , , ,31 77, Pohonné hmoty a maziva , , ,66 85, Služby pošt , , ,00 43, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,37 72, Služby peněžních ústavů , , ,00 66, Nájemné , , ,01 94, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 19, Služby školení a vzdělávání , , ,80 71, Nákup ostatních služeb , , ,81 79, Opravy a udržování , , ,95 82, Programové vybavení , , ,00 94, Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , ,95 49, Pohoštění , , ,00 69, Účastnické poplatky na konference , , ,00 80, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000, , , Poskyt. neinvestiční přísp. a náhrady , , ,00 3, Věcné dary , , Odvody z neplnění pov. zaměst. postiž , , ,00 73,9 Č/RU % 5212 Neinv.tra. nefinančním podn. subj.- FO , ,21 100, Neivn. tra. nefinančním podn. subj.- PO , ,48 100, Neinv. transf.obecně prospěšným spol , ,45 100, Neinv.transf.občanským sdružením , , ,88 100, Neinv. transf. církvím a náboženským spol , ,32 100, Neinvestiční transfery obcím , ,07 100, Neinvestiční transfery krajům , ,79 100, Nákup kolků , ,00 0 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000, , ,00 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,34 99, Vratky veř. rozp. úst. úr. transf. z min. obd , ,36 100, Výdaje z FV m. let mezi RR a kr., ob., DSO , ,66 100, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 34, Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu , ,00 99,7

5 Pol. t e x t Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy , ,57 0 0,0 Č/RU % 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez , ,85 100,0 Běžné výdaje celkem , , ,38 75, Výpočetní technika , , ,00 64, Inv. transf. nefin. podnik. subjektům - FO , ,82 100, Inv. transf. nefin. podnik. subjektům - PO , ,45 100, Inv. transfery obecně prospěšným spol , ,86 100, Inv. transfery občanským sdružením , ,34 100, Inv. transfery církvím a nábož. spol , ,23 100, Ost. inv. transf. nezisk. a podobným org , ,86 100, Investiční transfery obcím , ,27 100, Investiční transfery krajům , ,51 100, Rezervy kapitálových výdajů , ,22 0 0, Ostatní kapitálové výdaje jinde nezař , ,89 100,0 Kapitálové výdaje celkem , , ,23 96,6 Výdaje celkem , , ,61 93,3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , , Analýza příjmové strany bilance Celkové skutečné příjmy po konsolidaci ( ,1 tis. Kč) tvořily z 92,6 % transfery přijaté ze státního rozpočtu ( ,- Kč) a ze 7,2 % dotace z rozpočtu Jihočeského a Plzeňského kraje (celkem ,80 Kč), blíže viz body 5 a 6. Daňové a nedaňové (vlastní) příjmy (4 966,3 Kč) pak tvoří 0,2 % z celkových příjmů. Převážnou část z nich představují přijaté úroky v celkovém objemu 4 344,6 tis. Kč. Z této částky tvoří 3 709,1 tis. Kč úroky vzniklé z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na financování ROP JZ a 635,46 tis. Kč pak úroky z ostatních prostředků RRRSJ. Dále se do vlastních příjmů promítají v objemu 303,2 tis. Kč odvody za porušení rozpočtové kázně (dále jen PRK) a penále od příjemců dotací z ROP JZ, přičemž odvody za PRK jsou v souladu s MFTK a Rozhodnutím o poskytnutí dotace dále ze strany RRRSJ průběžně vraceny na účty MF a MMR. Zbývající část příjmů představují přijatá pojistná plnění a nekapitálové příspěvky a náhrady (276,3 tis. Kč), správní poplatky (1,8 tis. Kč) a přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (40,4 tis. Kč). Tab. 3 - Přehled příjmů vč. konsolidace Příjem Upravený rozpočet Skutečnost (v Kč) Daňové příjmy 1 800, ,00 Nedaňové příjmy , ,89 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté transfery vč. pol , ,08 Příjmy celkem před konsolidací , ,97 Konsolidace příjmů (pol. 4134) 0, ,08 Příjmy celkem po konsolidaci , ,89 Rozdíl mezi příjmy před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody ( ,0 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty technické pomoci realizované RRRSJ. 5

6 Analýza výdajové strany bilance Celkové výdaje po konsolidaci dosáhly za rok 2011 objemu ,2 tis. Kč. Rozdíl mezi výdaji před a po konsolidaci je způsoben konsolidovanými převody ( ,0 tis. Kč) mezi účty RRRSJ, přičemž tyto převody se nerozpočtují. Součástí převodů jsou i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na projekty TP realizované RRRSJ. Tab. 4 Přehled výdajů vč. konsolidace (v Kč) Výdaj Upravený rozpočet Skutečnost Běžné výdaje (vč. pol. 5345) , ,46 Kapitálové výdaje , ,23 Výdaje celkem před konsolidací , ,69 Konsolidace výdajů (pol. 5345) 0, ,08 Výdaje celkem po konsolidaci , ,61 Největší objem výdajů, celkem ,1 tis. Kč, představují prostředky poskytnuté na základě schválených Žádostí o platby příjemcům na projekty v rámci prioritních os 1 3 ROP JZ. Přehled podpořených projektů obsahuje příloha č. 3. Způsobilé výdaje v rámci projektů technické pomoci činí ,5 tis. Kč. V oblasti podpory 4.1 (Efektivní implementace ROP JZ) dosáhly k výše ,6 tis. Kč a projevují se zde veškeré způsobilé výdaje spojené s činností Úřadu RRRSJ, Výboru RRRSJ a Monitorovacího výboru. V rámci oblasti podpory TP 4.2 (Podpora zvyšování absorpční kapacity) byly vynaloženy výdaje v objemu 3 707,9 tis. Kč. Úhrada způsobilých výdajů na projekty TP probíhá z dotací od MMR, dotací od krajů, případně dalších zdrojů poskytovaných na projekty TP na základě ex-ante plateb. Zbývající výdaje v objemu ,6 tis. Kč představují především vratky v rámci finančního vypořádání za rok 2010 s kraji a MMR (celkem ,4 tis. Kč), úhrada finanční opravy ve výši 5 % z podílu EU a SR u vyplacených dotací na projekty z 2. a 3. výzvy na MF a MMR (64 957,3 tis. Kč), výdaje související s činností auditorů PAS (2 243,2 tis. Kč) a ostatní výdaje hrazené mimo způsobilé výdaje projektů technické pomoci (blíže viz tabulka č. 5). Tab. 5 Struktura výdajů Výdaj (v Kč) Objem Výdaje na dotace příjemcům v prioritních osách ,54 Vratka části v min. letech přijatého odvodu za PRK zpět příjemci ,00 Způsobilé výdaje hrazené v rámci projektů TP ROP JZ ,70 Nezpůsobilé a ostatní výdaje ,16 Ostatní výdaje - na auditory PAS ,00 Ostatní výdaje - vratky v rámci finančního vypořádání za rok ,77 Ostatní výdaje - úhrada 5 % finanční opravy projektů z 2. a 3. výzvy ,34 Ostatní výdaje - převody odvodů za porušení rozpočtové kázně přijatých od příjemců v roce 2011 na MMR a PCO ,10 Celkem ,61 4. Výsledek hospodaření Ve Výkazu Fin 2-12M byla za rok 2011 vykázána převaha výdajů nad příjmy v objemu ,72 Kč, tj. rozpočtový výsledek hospodaření. Do plnění příjmů se nezahrnuje financování na položkách třídy 8 (tj ,85 Kč), což jsou prostředky zapojené do rozpočtu 2011 z minulých let dle závěrečného účtu za rok 2010, ale nejsou to příjmy roku Celkovou převahu skutečných výdajů nad příjmy pak ovlivňuje zejména vratka nevyčerpaných dotací přijatých od Plzeňského kraje v minulých obdobích dle uzavřeného dodatku ke smlouvě. 6

7 V účetních výkazech Rozvaha, respektive Výkaz zisků a ztrát, je výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk ,27 Kč, který představuje rozdíl výnosů a nákladů, čímž se liší oproti výsledku rozpočtového hospodaření, kde se vykazují příjmy a výdaje. Pro porovnání rozpočtového a účetního výsledku je nutné provést propočet vztahu mezi nimi, tzn. účetní výsledek upravit o změnu stavu zásob, krátkodobých pohledávek, cenin a depozitního účtu ve výši celkem ,01 Kč (-), dále o změnu stavu krátkodobých závazků ve výši celkem ,54 Kč (+) a o změnu vlastního jmění (bez oprávek majetku) spolu s výdaji na dlouhodobý majetek, dohromady ve výši ,52 Kč (-). Po propočtu pak účetní výsledek hospodaření odpovídá rozpočtovému výsledku hospodaření. Při souhrnu rozpočtových výsledků hospodaření za předchozí roky 2006 až 2010 ve výši ,85 Kč a výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši ,72 Kč pak činí kumulovaný výsledek hospodaření celkem ,13 Kč (viz tabulka č. 6). V rámci návrhu zapojení rozpočtového výsledku hospodaření do rozpočtu na rok 2012 byly brány v úvahu podmínky stanovené poskytovateli dotací pro jejich využití, finanční vypořádání, schválené financování schodku rozpočtu na rok 2012 a také podmínky stanovené pro realizaci projektů TP. Celkem bylo do rozpočtu 2012 v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací rozpočtovými opatřeními zapojeno ,57 Kč (řádek č. 4 tabulky č. 6). Jedná se především o prostředky podléhající povinnosti vrácení při finančním vypořádání, dále nespotřebované prostředky převedené formou ex-ante plateb na projekty TP (které budou po vyúčtování využity na financování projektů v rámci ROP JZ), zapojeny byly rovněž prostředky z dotací od Jihočeského kraje, které jsou dle podmínek v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace převáděné na stejné účely do dalších let, stejně tak i nespotřebované dotace poskytnuté od Jihočeského a Plzeňského kraje na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy, které dle uzavřených smluv podléhají finančnímu vypořádání až za rok 2012 a zapojeny byly i úroky z dotací od MMR, jejichž využití je rovněž dáno MMR. Část kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření ve výši ,56 Kč (řádek č. 13 tabulky č. 6) byla v rámci schválení rozpočtu na rok 2012 ve VRR využita ke krytí schodku rozpočtu na rok 2012, tj. na předfinancování výdajů na PAS v roce 2012 a výdaje na projekty TP pro rok 2012 (prostředky ex-ante plateb provedené v závěru roku 2011, upravené o výdaje vynaložené na tyto projekty v roce 2011). Po zohlednění povinného užití (zapojení) kumulovaného výsledku rozpočtového hospodaření a financování schodku rozpočtu 2012 pak zůstává k rozdělení ,- Kč. Část výsledku hospodaření, která odpovídá v roce 2011 nespotřebovaným přijatým vyúčtováním záloh a pojistným plněním (řádek č. 16 tabulky č. 6), je navržena k využití na krytí části výdajů projektů TP v roce 2012 v souladu s postupy nastavenými pro realizaci projektů TP. Část výsledku hospodaření odpovídající nespotřebované rozpočtové rezervě vlastních prostředků a nevyčerpaným rozpočtovým výdajům krytým z vlastních prostředků (řádek č. 17 tabulky č. 6) je navrhována k zapojení do rezervy rozpočtu 2012, stejně jako vlastní úroky nepoužité v roce 2011 (řádek č. 18 tabulky č. 6). Tyto uvedené návrhy na zapojení rozpočtového výsledku hospodaření určeného k rozdělení jsou součástí rozpočtového opatření předloženého ke schválení VRR v rámci projednávání závěrečného účtu. Tab. 6 Rozdělení kumulovaného rozpočtového výsledku hospodaření (v Kč) 1 Kumulovaný výsledek hospodaření za minulá období ,85 2 Rozpočtový výsledek hospodaření za rok ,72 3 Kumulovaný rozpočtový výsledek hospodaření k (ř ) ,13 4 Povinné využití části výsledku hospodaření představující dotační prostředky nebo úrokový výnos (z dotací od MMR) ,57 = stanoveno podmínkami poskytovatelů dotací (ř ) 5 Vratky v rámci finančního vypořádání za rok ,76 6 na vratku nevyčerpané části dotace při FV na Ministerstvo pro místní rozvoj (RO č. 21/R) ,21 7 na vratku nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Jihočeskému kraji při FV (RO č. 11/R) ,45 8 na vratku nevyčerpané části dotace a odvodů za PRK Plzeňskému kraji při FV (RO č. 9/R) ,10 7

8 Převod nespotřebovaných prostředků dotace MMR a úroků z dotací od MMR poskytnutých formou ex-ante plateb v minulých letech na projekty TP do roku 2012 (RO č. 1/R, 2/R, 3/R, 4/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 29/R a 37/R) Převod nespotřebovaných částí dotací od Jihočeského kraje k využití v roce 2012 na projekty ROP JZ dle podmínek stanovených poskytovatelem v Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace (RO č. 37/R) Převod nespotřebované dotace poskytnuté od Jihočeského a Plzeňského kraje na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy, které dle uzavřených smluv podléhají finančnímu vypořádání až za rok 2012 (RO č. 37/R) Převod úroků z dotací od MMR do roku 2012 k využití dle podmínek poskytovatele, tj. na spolufinancování národního podílu projektů ROP JZ (RO č. 37/R) , , , ,27 13 Financování schodku rozpočtu na rok 2012 prostředky, které jsou již součástí ve VRR schváleného rozpočtu na rok ,56 Jedná se o předfinancování výdajů na PAS a ex-ante platby na projekty TP 2012, vč. zohlednění vyčerpaných prostředků na projekty v roce 2011 (RO č. 36/R) 14 Výsledek hospodaření k rozdělení = ř. 3 - ř. 4 - ř ,00 15 Zapojení výsledku hospodaření do rozpočtu 2012 (ř ) ,00 Přijatá vyúčtování záloh a pojistná plnění k využití na pokrytí části 16 výdajů projektů TP v roce 2012 (návrh RO č. 1/V bod a) , V roce 2011 nevyčerpané vlastní prostředky k zapojení do rozpočtové rezervy rozpočtu 2012 (návrh RO č. 1/V bod b) ,70 Vlastní úroky přijaté v roce 2011 (zůstatek nevyužitý na předfinancování PAS v roce 2011) do rozpočtové rezervy 2012 (návrh RO č. 1/V bod c) 8 374,50 19 Nerozdělený zůstatek výsledku hospodaření (ř ) 0,00 5. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 5.1 Dotace od MMR na financování ROP JZ Dotace na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ je poskytována z kapitoly MMR, a to na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU (UZ a 17850), a na spolufinancování národního podílu (UZ a 17841). Tab. č. 7 - Dotace ze SR na podporu projektů realizovaných v rámci ROP JZ UZ Text 8 Převedená dotace k Využito k Rozdíl (v Kč) ROP Jihozápad program č NIV EU , , , ROP Jihozápad program č NIV SR , , , ROP Jihozápad program č IV EU , , , ROP Jihozápad program č IV SR , , ,75 Celkem , , ,21 Celková dotace převedená na účet za rok 2011 činila ,0 tis. Kč a v objemu ,9 tis. Kč byla využita na účel stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. na poskytování ex-post plateb příjemcům v rámci ROP JZ a na realizaci ex-ante plateb na projekty technické pomoci. Rozdíl mezi přijatými

9 transfery od MMR a uskutečněnými výdaji činí 5 684,1 tis. Kč a byl vrácen při finančním vypořádání za rok V roce 2011 bylo dále provedeno vyúčtování v minulých obdobích poskytnutých ex-ante plateb na projekty technické pomoci, přičemž vráceno bylo celkem ,73 Kč, které byly následně dále využívány na financování projektů v rámci ROP JZ a dle pokynů MMR. Stejně tak byla v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2011 na financování projektů v rámci ROP JZ použita přijatá vratka části dotace od příjemce na uplatněné DPH ve výši 996,95 Kč. Celkem tak bylo z výše uvedených prostředků v roce 2011 využito ,95 Kč na poskytování ex-post plateb příjemcům v rámci ROP JZ a na realizaci ex-ante plateb na projekty technické pomoci, 2 479,63 Kč na vratku části odvedeného odvodu za porušení rozpočtové kázně (na MMR odvedeno v roce 2010) odpovídající podílu SR, která musela být na základě přezkumného daňového řízení vrácena zpět příjemci a pokryta byla dle pokynů MMR i vyšší první splátka finanční opravy, kdy bylo na MMR odvedeno o 1 060,89 Kč více, a to vlivem nezohlednění vráceného odvodu za porušení rozpočtové kázně při výpočtu částky finanční opravy. Stejně jako v minulých letech je nutné upozornit na skutečnost, že dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace se pro účely finančního vypořádání za použité prostředky pokládají i prostředky poskytnuté formou ex-ante plateb na jednotlivé projekty, a to včetně projektů realizovaných RRRSJ. Na projekty RRRSJ jsou dotace převáděny prostřednictvím položek rozpočtové skladby, které vstupují do konsolidace výdajů a nejsou tak součástí vynaložených výdajů za daný rok. To znamená, že z pohledu finančního vypořádání jsou použité prostředky vyšší než údaje o čerpání dotací uvedené ve finančních výkazech. Ve výkazech se ve výdajích po konsolidaci projevují pouze konkrétní, vynaložené výdaje vznikající v souvislosti s realizací projektů technické pomoci, nikoliv prostředky převedené formou ex-ante plateb na základě žádostí o platbu. 5.2 Dotace od MMR na financování PAS V roce 2011 byla přijata dotace od MMR na realizaci projektů Financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS) v objemu 2 312,0 tis. Kč. Jedná se o dotaci z Operačního programu Technická pomoc poskytovanou dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace formou ex-post plateb na základě překládaných žádostí o platby, které obsahují přehled vynaložených výdajů na osobní náklady PAS vždy za uplynulé čtvrtletí. Dotace obsahovala i část (695,8 tis. Kč) na pokrytí výdajů za 4. čtvrtletí Dotace na pokrytí výdajů za 4. čtvrtletí 2011 bude poskytnuta v roce Tab. č. 8 - Ostatní dotace přijaté ze státního rozpočtu dotace na financování PAS UZ Text Převedená dotace k Použito ke krytí výdajů vynaložených v roce 2011 Použito na refundaci výdajů vynaložených ve 4. Q roku 2010 (v Kč) Rozdíl Operační program TA - č SR - NIV , , ,00 0, Operační program TA - č EU - NIV , , ,00 0,00 Celkem , , ,00 0, Informace o úrocích generovaných z dotace od MMR na financování ROP JZ Dle pravidel MMR/01/2010 pro administraci úroků vznikajících z dotací poskytnutých MMR na předfinancování a spolufinancování ROP je součástí závěrečného účtu regionálních rad přehled o příjmech, čerpání a zůstatku těchto úroků. V roce 2011 byly připsány úroky z dotací od MMR ve výši ,94 Kč. V roce 2011 byl v rámci vyúčtování ex-ante plateb převedených v minulých letech na financování projektů TP vrácen podíl úroků ,33 Kč. Čerpáno z úrokového výnosu bylo ,52 Kč, a to na financování projektů prioritních os 1-3 a na skutečné způsobilé výdaje v rámci projektů TP. 9

10 Zůstatek úroků připsaných za minulá období, které zatím nebyly využity k financování projektů ROP JZ, činí k celkem ,27 Kč. Dále pak zůstává jako součást ex-ante plateb převedených na projekty TP roku 2012, které ještě nebyly v rámci projektů TP využity, ,36 Kč. 6. Dotace poskytnuté z rozpočtu krajů S Jihočeským a Plzeňským krajem má RRRSJ uzavřeny dlouhodobé smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou upraveny jejich objemy, podmínky a termíny pro jejich poskytování a vypořádávání. Kraje poskytují jednak dotace na zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů u projektů ROP JZ pro prioritní osy 1 3, na spolufinancování národního podílu projektů TP a na krytí nezpůsobilých výdajů a dále pak, od roku 2011, na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy. 6.1 Dotace od Jihočeského kraje Celková dotace přijatá od Jihočeského kraje v roce 2011 dosáhla objemu ,8 tis. Kč. V roce 2011 došlo k uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na provedení finanční opravy ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy a návazně na ní k poskytnutí prvních dvou splátek (38 480,0 tis. Kč) dle stanoveného harmonogramu. Tento postup vyplývá z kontroly MF a reaguje na zjištěná pochybení při hodnocení projektů v rámci 2. a 3. výzvy. Obdržené prostředky byly následně, v souladu s uzavřenou smlouvou, převáděny na účty MMR a MF dle aktuálních údajů o proplacených projektech. Dotace poskytnutá na tento účel podléhá finančnímu vypořádání poprvé až za rok Na spolufinancování projektů ROP JZ v prioritních osách 1 3 bylo přijato od Jihočeského kraje celkem ,8 tis. Kč, převedena v souladu s podmínkami Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace byla na stejné účely z roku 2010 část nespotřebované dotace v objemu 4 376,9 tis. Kč, poskytnuto příjemcům z rozpočtu RRRSJ pak bylo ,5 tis. Kč. Na spolufinancování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci projektů technické pomoci bylo krajem poskytnuto celkem 5 000,0 tis. Kč, využito bylo 366,9 tis. Kč. Tab. 9 Dotace od Jihočeského kraje v roce 2011 Poskytnutá dotace Poskytnuto v roce 2011 Převedeno k využití do 2011 z min. let Skutečně použito k Rozdíl (v Kč) Neinvestiční , , , ,71 z toho na projekty os , , , ,11 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0, , ,08 na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,00 0, , ,52 Investiční , , , ,68 z toho na projekty os , , , ,68 na projekty TP a nezpůsobilé výdaje ,00 0,00 0, ,00 Celkem na projekty os , , , ,79 Celkem na projekty TP a nezp. výdaje ,00 0, , ,08 Celkem na finanční opravu proj. 2. a 3. výzvy ,00 0, , ,52 Celkem , , , ,39 Dle Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je RRRSJ povinna vrátit poskytovateli část odvodu z dotace z ROP JZ odpovídající podílu krajského spolufinancování u projektů, u nichž došlo k porušení rozpočtové kázně, a kde příjemce provedl odvod. Souhrnně za rok 2011 činil přijatý 10

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2012

Závěrečný účet města Třince za rok 2012 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 18.06.2013 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Účetní závěrka města 3. Rozvaha města 3.1 Majetek města 3.2 Pohledávky

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více