Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V Ostravě - Porubě zpracoval Ing. Aleš Kazický ředitel školy Schváleno Školskou radou

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje; přehled učebních plánů; orientace a záměry školy Přehled o pedagogických pracovnících Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o výsledcích přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách školy a reprezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školní projekty Vyhodnocení cílů... 20

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, právní forma Název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Sídlo organizace: Ostrava - Poruba, Bulharská 23/1532, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Identifikátor zařízení: WWW stránky: 1.2 Zřizovatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba, Ostrava Poruba, Klimkovická č. 28/55, okres Ostrava město, IČ Ředitel školy: 1.4 Druh školy Ing. Aleš Kazický Gen. Hrušky 1210/22 Ostrava Mariánské Hory Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532 je tvořena prvním a druhým stupněm. Její součástí jsou školská zařízení, a to školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2013/2014 provozovala škola všechny ročníky základní školy v počtu 19 tříd a 6 oddělení školní družiny. 1.5 Datum zařazení do sítě škol Škola byla zařazena do sítě škol podle 13 odst.2 a odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, dne a změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne s účinností od Cílová kapacita a současný stav cílová kapacita aktuální stav (k ) škola družina jídelna 700 obědů 394 žáků a studentů 64 závodní stravování 43 cizí strávníci 91 svačinek 3

4 1.7 Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2835/69 ze dne V daném období zasedala jednou. Projednala výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014, vyjádřila se k novému školnímu řádu a novému školnímu vzdělávacího programu. 2. Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje; přehled učebních plánů; orientace a záměry školy 2.1 Tabulka vzdělávacích programů Vzdělávací program 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. ŠVP pro ZV poč. tř ŠVP pro ZV RvM poč. tř Pozn. ŠVP pro ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV RvM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání rozšířená výuka matematiky 2.2 Přehled učebních plánů Učební plán žáka 1. stupně Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Český jazyk 9 8, Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda ,5 2 Přírodověda ,5 1 Matematika 4 4, Inf. a komunik. technologie Tělesnávýchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Celkem pro žáka

5 Učební plán žáka 2. stupně Ročník ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM Jazyk český ,5 Cizí jazyk Matematika , ICT Dějepis Výchova k občanství 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 Fyzika , Ch emie ,5 2,5 2 2,5 Přírodopis ,5 1 1 Zeměpis , Hudební výchova Výtvarná výchova Svět práce Výchova ke zdraví 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 Tělesná výchova Volitelné Celkem pro žáka Vysvětlivky: ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVPM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, rozšířená výuka matematiky 2.3 Přehled volitelných předmětů Nabídka volitelných předmětů je různorodá a umožňuje žákům profilovat se. - jazyk německý (druhý jazyk) - jazyk ruský (druhý jazyk) - pohybové a sportovní aktivity - volejbal - novinář - konverzace v jazyce anglickém - základy administrativy - matematické aplikace - příprava ke zkoušce 2.4 Statistické údaje Počet tříd 19 Počet žáků (k ) 418 Průměrný počet žáků na třídu 22 Průměrný počet žáků na 1 učitele 16,08 5

6 2.5 Organizace, orientace a záměry školy Škola je zařazena do sítě ZDRAVÝCH ŠKOL od prosince Naším dlouhodobým cílem je nastolení komunikativního prostředí, vytvoření atmosféry spolupráce, porozumění a pozitivního klimatu. Naše výchovné působení zaměřujeme na: - oblast zdravého, angažovaného učení - vytváření pozitivních vztahů mezi všemi zúčastněnými - utváření třídních kolektivů - utváření celoškolního kolektivu - vytváření motivujícího, podnětného prostředí - vytváření pozitivních, funkčních vztahů s rodičovskou a jinou veřejností - prevenci sociálně-patologických jevů - poskytování vysoce účinné integrované péče dětem s poruchami učení - rozvoj talentu dětí zvláště nadaných a talentovaných 2.6 Péče o žáky Péče o žáky s poruchami učení - integrovaná péče V tomto školním roce je k na naší škole integrováno celkem 49 žáků. 4 žáci vyšetření ve speciálně pedagogickém centru pracují podle individuálního vzdělávacího plánu se svými učiteli (žáci v 3.A, 4.B a 7.A), 1 žák 5.B navíc s asistentkou pedagoga, 45 žáků s poruchami učení má v odborném posudku z PPP stanovenu jednu hodinu reedukační péče týdně, a proto navštěvují integrovanou výuku (celkem 8 kroužků). Žákům s poruchami učení věnujeme již dlouhodobě mimořádnou péči. Kromě práce v hodinách integrované výuky jsou sledováni individuálně ve všech předmětech, do kterých se porucha promítá. Vyučující českého jazyka, angličtiny, němčiny a u dyskalkuliků i matematiky se řídí individuálním vzdělávacím plánem zpracovaným pro každého žáka. Dětem je poskytován dostatečný prostor při psaní zápisů i kontrolních prací, jsou kráceny diktáty nebo jsou předem procvičovány, učitelé tolerují při dysgrafii písmo i úpravu v sešitech. Snaží se děti chválit a povzbuzovat jejich sebevědomí. Péče o integrované žáky je tradicí a jedním z podstatných znaků naší školy. Díky včasné péči a rozpoznání poruch učení našimi elementaristy jsou děti integrovány často už během 2. ročníku a zařazovány do kroužků reedukační péče. Velmi dobrých výsledků dosahují tito žáci i později na 2. stupni ve třídách s matematickým zaměřením Péče o žáky mimořádně nadané Naše škola se snaží rozvíjet nadání dětí, a to nejen ve třídách s matematickým zaměřením na 2. stupni. Péče je věnována žákovi, který navštěvuje o rok vyšší třídu. Přestoupil v tomto školním roce k z 3. do 4. ročníku po přechodném období, kdy 6

7 navštěvoval o rok vyšší ročník v matematice. Další dva žáci z 2.A a 5.B navštěvují hodiny matematiky ve vyšším ročníku, jsou úspěšní i v matematických soutěžích. Jedna žákyně 2.A pracuje podle individuálního plánu ve své třídě pod vedením pana učitele. 2.7 Prevence sociálně-patologických jevů Metodička školní prevence byla dlouhodobě nemocná, proto byla po celý školní rok zastupována výchovnou poradkyní a ředitelem školy. Na základě dlouhodobých zkušeností a pozitivních výsledků pracujeme podle strategie, která vychází z těchto bodů: a) výchova k zdravému životnímu stylu, posilování osobnosti dětí ve spolupráci s rodiči b) aktivity pro žáky, specifická a nespecifická prevence c) spolupráce s pedagogickým sborem d) zájmová činnost Výchova k zdravému životnímu stylu, posilování osobnosti dětí ve spolupráci s rodiči Výchova k zdravému stylu patří k základnímu prvkům našeho školního vzdělávacího programu, který vychází z realizovaného projektu Zdravá škola. Výchovně působíme na žáky při všech školních aktivitách tak, aby z nich vyrostli samostatní, sebevědomí, ale také tolerantní lidé, kteří si navíc uvědomují důležitost udržování fyzického i psychického zdraví. Jedním z prostředků, jak tento cíl dosáhnout, je vytváření klidného bezpečného prostředi s tolerancí jednotlivce. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol Aktivity pro žáky, specifická a nespecifická prevence Školní preventivní strategie je koncipována tak, aby obsahovala co nejvíce aktivit pro žáky. besedy s Městskou policií Ostrava celoškolní sběrové akce (sběr papíru 2 ve školním roce, sběr kaštanů, víček a baterií) charitativní sbírky (pro organizace Život dětem a CPK-Chrpa, vánoční sbírka pro Dětské centrum Domeček) tradiční školní akce (Mikuláš, Den zvířat, předvánoční jarmark, vánoční koncert, Den Země, Den dětí, učení žáků 9. tříd na 1. stupni, Barevný týden atd.) činnost školní samosprávy vydávání školního časopisu Bumerang účast školy ve sportovních, vědomostních i uměleckých soutěžích Ve spolupráci se školní samosprávou každoročně přispíváme částkou Kč na vzdělávání dívky Sabiny z Bangladéše, kterou naše škola adoptovala. 7

8 2.7.3 Spolupráce s pedagogickým sborem Ředitel školy a výchovná poradkyně úzce spolupracovali s třídními učiteli. Byli informováni o problémových žácích, výrazném zhoršení prospěchu žáků, záškoláctví, změnách chování apod. V případě nutnosti byly s žáky vedeny výchovné pohovory. Učitelé výchovy k občanství a výchovy ke zdraví provádějí v rámci výuky různé preventivní aktivity (zařazení do učebního plánu podle ročníku a témat). Žáci jsou informováni o škodlivosti alkoholu, tabáku a ostatních drog, vyučující se snaží dětem vysvětlit zápory šikanování, rasismu, vandalismu apod Zájmová činnost Zájmová činnost patří k důležitým prvkům Zdravé školy. Snažíme se o co nejširší nabídku kroužků pro žáky. Spolupracujeme s Centrem volného času Korunka a jeho Klubem deskových her. I. pololetí II. pololetí Deskové hry Keramický kroužek Kroužek vaření Novinář Počítačový kroužek Sborový zpěv Taneční kroužek Zdravotní 12 - CELKEM Přehled výskytu sociálně-patologických jevů v školním roce 2013/2014: Záškoláctví: 11 Šikana: 1 Agrese: 18 Kouření: 5 Alkohol: 0 Ostatní: 1 Ve všech sledovaných jevech došlo k poklesu vzhledem k předchozímu roku. 2.8 Vybavení školy (učebny, odborné pracovny) Kmenové třídy mají klasické vybavení. Škola pracuje v poměrně omezených prostorách. Nemá dostatek odborných pracoven. Ostatní prostory, jako chodby, jsou úzké, málo prostorné. Nejužívanější pro volnočasové aktivity je školní dvůr. Počet tříd dle projektové dokumentace: 15, učíme v 19 třídách na úkor odborných pracoven. 8

9 Odborné pracovny: tělocvična 1 cvičná kuchyně 1 dílny 2 (kovo, keramika) informační centrum 1 jaz. učebna 1 poč. učebna A 1 13 stanic poč. učebna B 1 14 stanic učebna F, Ch 1 hřiště ano (povrchová úprava nevyhovující) zahrada ano (s venkovním posezením k výuce) 3. Přehled o pedagogických pracovnících 3.1 Tabulka počtu učených hodin na I. stupni, výčet a porovnání z hlediska odborné kvalifikace Ročník Celkem OK OKp N Np hod , , Celkem , ,08 Vysvětlivky: Odborná kvalifikace je posuzována v souladu se zákonem 563/2004 Sb. 7: OK odborně kvalifikovaný N - nesplňuje odbornou kvalifikaci OKp - odborně kvalifikovaný, vyjádřeno poměrem Np - nesplňuje odbornou kvalifikaci, vyjádřeno poměrem 3.2 Tabulka počtu odučených hodin na II. stupni a porovnání z hlediska odborné kvalifikace Předmět Hod. OK OKp N Np ČJ 36,5 36, AJ M 39,5 39, VO TV Z 15,5 15, D Př 13,5 13, HV VV F 15,5 15,

10 Předmět Hod. OK OKp N Np Ch 9,5 9, VZ SP ICT Nepovin. a volitelné Hod. OK OKp N Np Pohybové a sportovní akt Jazyk německý Jazyk ruský Konverzace v JA Novinář Matematické aplikace Příprava ke zkoušce Volejbal Zákl. administrativy Celkem II. stupeň Celkem ZŠ , ,04 Vysvětlivky: Odborná kvalifikace je posuzována v souladu se zákonem 563/2004 Sb. 8 OK odborně kvalifikovaný OKp -odborně kvalifikovaný, vyjádřeno poměrem N - nesplňuje odbornou kvalifikaci Np - nesplňuje odbornou kvalifikaci, vyjádřeno poměrem 3.3 Věková struktura pedagogického sboru Věkové rozpětí: Celkem: Z toho mužů: do 30 let let let let více než 60 let 0 0 Průměr věku: 45 Pedagogický sbor je stabilizován. Daří se nám náš záměr zajišťovat výuku pedagogy s co nejvyšší odbornou kvalifikací. V letošním školním roce ve škole pracovalo fyzicky 26 učitelů. Přepočtený počet pedagogů: 25,4 učitelů. 3.4 Specialisté v pedagogickém sboru Specializace Počet osob celkem Počet osob s požadovaným vzděláním Výchovný poradce 1 1 Metodik informačních a komunikačních technologií 0 0 Koordinátor školního vzdělávacího programu 1 1 Metodik prevence sociálně-patologických jevů 0 0 Koordinátor environmentální výchovy

11 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o výsledcích přijímacího řízení na střední školy 4.1 Počty zapisovaných žáků podle zápisu do 1. tříd Počet poprvé zapsaných žáků 71 Počet přicházejících po odkladu 8 Počet odkladů 12 Počet žáků přihlášených po zápise (příchody z jiných škol) 2 Počet žáků, kteří se po zápise přihlásili na jinou školu 6 Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku Výsledky přijímacího řízení na střední školy 33 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy takto: gymnázia 3 4leté studijní obory 24 3leté učební obory 6 1 žák 7. ročníku splnil povinnou školní docházku a byl přijat na dvouletý učební obor. 7 žáků 5. ročníku bylo přijato na osmileté gymnázium. 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch I. pololetí I. pololetí 2013/2014 hodnocení Snížená známka Ch (2-3) průměrný prospěch Průměrná absence na žáka třída žáků V P 5 N omluv. neomluv. 1.A ,000 31,12-1.B ,000 45,11 1.C ,000 28,20 1. ročník ,000 36,05-2.A ,115 41,96-2.B ,071 34,23-2. ročník ,095 38,43-3.A ,143 34,60-3.B ,173 40,95-3. ročník ,157 37,64-4.A ,222 26,69-4.B ,159 34,00-4. ročník ,191 30,18-5.A (1+0) 1,686 48,34 0,22 5.B ,427 28,22-5. ročník (1+0) 1,559 38,51 0,11 6.A ,973 42,87 0,56 6.B ,336 32,45-6. ročník ,619 37,08 0,25 7.A (0+1) 1,690 45,69-7.B ,264 36,17-7. ročník (0+1) 1,465 40,67-8.A (2+1) 2,141 37,30 0,09 8.B ,641 60,80 0,24 8. ročník (2+1) 1,883 49,54 0,17 9.A ,035 60,64 0,06 9.B ,637 50,93-9. ročník ,845 55,94 0,03 C E L K E M (3+2) 1,476 39,96 0,06 Vysvětlivky: V vyznamenání, P prospěl, 5 neprospěl, N - nehodnocen 12

13 5.1.2 II. pololetí II. pololetí 2013/2014 hodnocení Snížená známka Ch (2-3) průměrný prospěch Průměrná absence na žáka třída žáků V P 5 N omluv. neomluv. 1.A ,005 35,33-1.B ,005 32,44-1.C ,000 40,53-1. ročník ,003 35,42-2.A ,109 50,08-2.B ,113 43,80-2. ročník ,111 47,16-3.A ,180 39,34-3.B ,261 51,63-3. ročník ,220 45,36-4.A ,266 37,86-4.B ,242 31,39-4. ročník ,253 34,63-5.A ,555 55,77 0,27 5.B ,332 35,09-5. ročník ,443 45,43 0,14 6.A (1+1) 1,986 54,00 5,67 6.B ,393 32,60-6. ročník (1+1) 1,646 41,77 2,43 7.A (0+1) 1,584 51,20 0,92 7.B ,294 37,06-7. ročník (0+1) 1,428 43,61 0,43 8.A ,053 50,56-8.B ,528 56,36 0,08 8. ročník ,782 53,58 0,04 9.A ,187 67,05-9.B ,801 95,00-9. ročník ,003 80,61 - C E L K E M (1+2) 1,475 46,07 0, Přehled o výchovných opatřeních I. pol. II. pol. celkem/rok 3. stupeň z chování stupeň z chování důtky ředitele školy důtky třídního učitele napomenutí pochvaly ředitele školy pochvaly třídního učitele

14 5.3 Přehled o omluvené absenci žáků Sledované obddobí: Průměr/žák Omluvená absence I. pololetí: 39,96 Omluvená absence II. pololetí 46,07 Omluvená absence šk.rok 2013/ , Přehled o neomluvené absenci žáků Sledované období: Hodin: Průměr/žák Neomluvená absence I. pololetí: 23 0,06 Neomluvená absence II. pololetí 116 0,28 Neomluvená absence šk.rok 2013/ ,34 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno v souladu se školním plánem dalšího vzdělávání a dále individuálním plánem každého pedagogického pracovníka. Probíhá formou institucionální a formou samostudia. Další vzdělávání se zaměřuje na tyto oblasti: 1) Studium k rozšíření jazykových dovedností v anglickém jazyce 2) Rozšíření dovedností v oblasti ICT 3) Průběžné prohlubování kvalifikace. 7. Údaje o aktivitách školy a reprezentaci školy na veřejnosti 7.1 Aktivity školy směrem k veřejnosti Své aktivity směrem k veřejnosti orientujeme hlavně na veřejnost rodičovskou. Zaměřujeme se na podávání informací, vzájemné konzultace a představování výsledků práce, organizování společných prožitků rodičů a žáků takto: - informace o škole jsou přístupné i na školních internetových stránkách; - informace podáváme dlouhodobě v našem školním časopise Zpravodaj, vycházejícím jednou ročně; - konzultace (převážně třídní schůzky) jsou plánované, nebo je aktuálně svoláváme k řešení konkrétních problémů; - společné akce rodičů a žáků: Den zvířat, jarmark, Den otevřených dveří pro nové školáky a zájemce do tříd s rozšířenou výukou matematiky, Den deskových her, cyklistické výlety, bruslení, sběrové soutěže. 14

15 7.2 Reprezentace školy účast žáků v soutěžích Matematické soutěže V letošním školním roce se naši žáci účastnili těchto matematických soutěží: Pythagoriáda (pro žáky pátých až osmých tříd) - zúčastnilo se 112 žáků (školní kolo) - úspěchy v okresním kole: - 1. místo v kategorii 5. ročník - dva úspěšní řešitelé v kategorii 6. ročník - 1. místo v kategorii 8. ročník ročník počet úspěšných řešitelů školního kola počet úspěšných řešitelů okresního kola Klokan - zúčastnilo se 221 žáků druhých až devátých tříd - 1. místo v kategorii Cvrček v Ostravě - 2. místo v kategorii Klokánek v Ostravě - 5. místo v kategorii Kadet v Ostravě Matematická olympiáda (pro žáky pátých až devátých tříd) - školní kolo řešilo 42 žáků - úspěšný řešitel v okresním kole v kategorii 5. ročník - úspěšný řešitel v okresním kole v kategorii 6. ročník ročník Další přírodovědné soutěže počet úspěšných řešitelů školního kola počet úspěšných řešitelů okresního kola Chemická olympiáda (pro žáky osmých a devátých tříd) - 10 účastníků školního kola Hledáme nejlepšího chemika - 16 účastníků školního kola (tři úspěšní řešitelé) - jeden úspěšný řešitel školního kola 15

16 Astronomická olympiáda - zúčastnilo se 57 žáků - 36 úspěšných řešitelů školního kola. - jeden úspěšný řešitel krajského korespondenčního kola Eurorebus Jazykové soutěže - účast v krajském kole (šest týmů žáků 2. stupně) - 4. místo v krajském kole (žáci 1. stupně) Olympiáda v jazyce českém jeden úspěšný řešitel okresního kola dva úspěšní řešitelé školního kola Stáří očima ostravských dětí a mládeže literární část soutěže - 6 oceněných prací s uveřejněním v almanachu o stáří JAK HO VIDÍM JÁ THE HARRY POTTER s DAY účast v soutěži Olympiáda v anglickém jazyce účast v soutěži Let s play with English - 4. místo v anglické soutěži pro žáky 4. ročníku na ZŠ Hrdličky Cambridge Testing - naše partnerská jazyková škola Hello nabídla našim žákům možnost vyzkoušet si mezinárodní testy z anglického jazyka v úrovni YLE Starters, Movers, Flyers a KET. Všichni účastníci zkoušky úspěšně složili Sportovní soutěže Naši žáci se zúčastnili soutěží pořádaných AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Soutěže mají postupový charakter: školní, obvodní, městské a krajské kolo. basketbal chlapci 7. ročník kraj 2. místo vybíjená 4. a 5. ročník okres 4. místo florbal chlapci - 7. ročník město 4. místo velikonoční minivolejbal 4. ročník 1. místo V rámci projektu Ostrava - město sportu 2014 se žáci probojovali i do celoměstského finále ve Školských olympijských hrách a to ve streetballu, atletice a in-line bruslení Ostatní soutěže Poznej Porubu dějepisná soutěž 3. místo Barevný podzim výtvarná soutěž 3. místo Požární ochrana očima dětí výtvarná soutěž oceněná práce Stáří očima ostravských dětí a mládeže výtvarná část soutěže oceněná práce 16

17 7.3 Školy v přírodě, LVVZ, školní výlety Za účelem utváření vztahů v třídních kolektivech, z důvodů poznávacích i kvůli společnému prožívání byly uspořádány tyto akce mimo školu: - adaptační pobyt - 6. ročník (Mosty u Jablunkova chata Studeničné) - lyžařský výcvik - 7. a 8. ročník (Bílá) - školní výlety - všechny třídy. Výlety byly zaměřeny na poznávání historie regionu, turistiku a sport v místech s čistým ovzduším. 7.4 Akce zaměřené na volbu povolání: - exkurze (přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, ruční papírna Velké Losiny, elektrárna Dukovany, Svět techniky Roboti v našem životě v Dolní oblasti Vítkovice, zapojení školy do projektu Poznej tajemství vědy) - spolupráce s ÚP, střediskem pro volbu povolání - řízení výuky zaměřené na volbu povolání v hodinách výchovy k občanství, světa práce. 7.5 Školní žákovské samosprávné orgány Školní samospráva patří k stálým aktivitám naší školy. Zástupci tříd se scházejí pravidelně jednou týdně v informačním centru, kde zasedají na místa svých učitelů. Jsou informováni o akcích školy, přicházejí sami se svými nápady, pomáhají organizovat život školy, různé akce, sběrové soutěže apod. Na podzim roku 2006 se žáci rozhodli pro Adopci na dálku a stali se adoptivními rodiči bangladéšské dívky Sabiny. Každoročně posíláme Kč na Sabinino vzdělávání v internátní škole. Zajímavými a už tradičními se stávají akce žáků 9. tříd. 28. května 2014 si při Učení deváťáků (12. ročník) zkusili, jaké to je učit, a nastoupili po důkladné přípravě do tříd jako vyučující. 30. května 2014 zorganizovali pro mladší spolužáky 1. stupně Den dětí. Asi nejdůležitější a nejdelší aktivitou ŠS je vydávání školního časopisu Bumerang čili Bulharská Mezi Raubíři, Anděly, Neposedy a Génii. Letos vychází nepřetržitě od roku 1991 již 23. rok a je nejstarším ostravským školním časopisem. Redakce se pravidelně zúčastňovala dětských tiskových konferencí ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě a připravovala z nich reportáže pro své spolužáky. Školní samospráva se věnuje i ekologické výchově. Třídy 9.A a 9.B zorganizovaly na podzim a na jaře soutěž ve sběru papíru. Proběhly soutěže ve sběru kaštanů, baterií a tonerů z tiskáren a kopírek. Plastová víčka žáci sbírali pro Tomáška Berku, který má poškozený nervový systém, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY, což je léčba pomocí speciálního stabilizačního obleku. Samospráva se zapojuje do různých projektů a charitativních akcí. Na podzim bylo prodejem charitativních předmětů získáno Kč, které byly zaslány sdružení Život dětem a použity pro hendikepované děti. Dále samospráva získala prodejem motanic s motivem koníka 2500 Kč, které poslala sdružení CPK Chrpa na hiporehabilitaci dětí. Letos poprvé zorganizovala samospráva veřejnou sbírku pro Projekt Šance ve prospěch dětí ulice. Prodej propisek měl velký ohlas. V prosinci tradičně proběhl již 6. ročník 17

18 charitativní sbírky hraček, oblečení a dalších věcí pro Dětské centrum Domeček v Ostravě Zábřehu. V zimním období organizovali členové jednotlivých třídních samospráv ve spolupráci s p. uč. Hruboňovou přikrmování ptactva doplňováním potravy do krmítek na školní zahradě. Z podnětu 7.A samospráva zaslala ZOO Ostrava dopis s vyjádřením podpory v péči o nově narozené slůně. V březnu se uskutečnil Barevný týden. V tomto školním roce poprvé proběhl v červnu i Pyžamový den, kdy došlo k vyhlášení Miss a Missáka Pyžamo a o velké přestávce proběhlo fotografování v pyžamech a nočních košilích. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Dne 3. dubna 2014 proběhla následná kontrola ČŠI ve školní jídelně, která sledovala plnění spotřebního koše a správnost statistických výkazů. 9. Základní údaje o hospodaření V kalendářním roce 2013 jsme hospodařili s příspěvkem zřizovatele, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jinými příjmy vyjádřenými v tis.: - na provoz od zřizovatele SMO- MO-Poruba 2 363,8 - na mzdy, odvody a ONIV od KÚ MSK ,0 - výnosy VHČ 924,5 - výnosy HČ 3 545,0 - účelové dotace MŠMT a MMO na kroužek: Zdravá škola 40,0 - Projekt Cesta objevů Projekt ZŠ Bulharská a peníze EU 391,0 CELKEM ,5 Provozní příspěvek včetně výnosů z HČ a VHČ byl vyčerpán převážně na provoz školy. Z finančně náročnějších položek byly zakoupeny: nádobí do kuchyně, PC vč. monitoru pro ekonoma, úklidové vozíky, lavice a židle pro žáky, konferenční židle do sborovny, šatní skříňky pro ŠD. Z dotací EU jsme pořídili externí disk, řezačku, magneticko-optickou sadu, laboratorní sady chemie, elektřina a a teplo. V průběhu roku byly prováděny nezbytně nutné opravy, údržba a revize. Mzdové prostředky byly čerpány pravidelně a byly vyčerpány zcela. VHČ je tvořena převážně příjmem z činnosti vaření cizím strávníkům a z pronájmu tělocvičny a učeben. Vysvětlivky: HČ hlavní činnost výnosy - stravné žáků, závodní stravování, bankovní úroky, škola v přírodě, lyžařský výcvik, platby žáků, příspěvek školní družiny, ostatní zdroje, plnění pojistného, termínovaný účet, dary proúčtované do výnosů, příspěvek z nadačního fondu, apod. VHČ doplňková činnost výnosy, stravné cizích strávníků, tržby z nájmů, tržby za stravovací karty. 18

19 V roce 2014 nám byl stanoven příspěvek (v tisících) - od zřizovatele na provoz 2 451,7 - od KÚ MS na: neinvestice ÚZ mzdy a odvody, ONIV ,1 - plánované výnosy HČ a VHČ 3 387,1 - dotace SMO 40,0 - Projekt Poznej tajemství vědy 310,5 - Projekt Cesta objevů 160,9 CELKEM ,3 S tímto příspěvkem hospodaříme v kalendářním roce Ve školním roce 2013/2014 jsme čerpali alikvotní část. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 10.1 ZŠ Bulharská a peníze EU Od jsme realizovali projekt s názvem ZŠ Bulharská a peníze EU (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci vytvářeli vzdělávací materiály, které zmodernizují výuku. Většina nově vytvořených produktů je určena pro prezenční techniku (interaktivní tabule nebo dataprojektory). Projekt byl ukončen Cesta objevů V červnu 2014 byla ukončena realizace projektu Cesta objevů (reg. č. CZ.1.07/1.1.24/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo zvyšování kvality počátečního vzdělávání se zaměřením na podporu zvýšení zájmu žáků o fyziku a chemii, což jsou základní stavební kameny pro veškeré technické obory. V rámci projektu byly vytvořeny sady vzdělávacích materiálů pro fyziku a chemii a zmodernizována odborná učebna přírodovědných předmětů Poznej tajemství vědy V roce 2014 byla zahájena realizace projektu Poznej tajemství vědy (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Škola v projektu vystupuje jako partner Vysoké školy podnikání, a.s. se sídlem Michálkovická 1810, Ostrava Slezská Ostrava. Cílem projektu je prostřednictvím popularizačních a vědeckých aktivit vytvořit spolupráci tří generací (zkušených vědců mladých odborných pracovníků žáků a studentů škol). 19

20 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není organizátorem žádného kurzu zaměřeného na další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 12. Školní projekty 12.1 Projekty realizované z cizích zdrojů Statutární město Ostrava finančně podpořilo náš projekt s názvem Pestrá zdravá škola zaměřený na volnočasové aktivity žáků. 13. Vyhodnocení cílů 1. Udržování školního klimatu vytvářením přátelské atmosféry a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči Škola je držitelem certifikátu Zdravá škola. Většina školních aktivit (mezitřídní soutěže, besedy, kroužky ) je cílena na podporu pozitivního školního klimatu. Podle zpětné vazby rodičů i žáků se nám daří cíl plnit. 2. Podpora technického vzdělání Škola realizovala projekt Cesta objevů, který je primárně zaměřen na podporu technického vzdělání, a projekt Poznej tajemství vědy ve spolupráci s Vysokou školou podnikání. Žáci se účastní různých soutěží, které by měly posílit jejích zájem o technické obory. Škola připravuje projektovou žádost na modernizaci učebny přírodopisu a zeměpisu. Žákům devátého ročníku jsou výchovným poradcem nabízeny technické obory v souladu s jejich dovednostmi a zájmy. 3. Rozvoj finanční gramotnosti Učitelé v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství pracují s novým projektem, který je zaměřen na finanční gramotnost. 4. Estetizace školy V průběhu prvního pololetí škola úzce spolupracovala s Ostravskou univerzitou na estetizaci školy. V koridoru, školní cvičné kuchyni, vstupu do jídelny a některých třídách vznikly na stěnách zajímavé malby, které zpříjemňují žákům školní prostředí. 5. Modernizace vnitřních prostor školy Během letních prázdnin bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro žáky v pavilonu školní družiny. 20

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 / 2016

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 / 2016 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 / 2008

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 / 2008 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 / 2008 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více