Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V Ostravě - Porubě zpracoval Ing. Aleš Kazický ředitel školy Schváleno Školskou radou

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje; přehled učebních plánů; orientace a záměry školy Přehled o pedagogických pracovnících Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o výsledcích přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách školy a reprezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školní projekty Vyhodnocení cílů... 20

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, právní forma Název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Sídlo organizace: Ostrava - Poruba, Bulharská 23/1532, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Identifikátor zařízení: WWW stránky: 1.2 Zřizovatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba, Ostrava Poruba, Klimkovická č. 28/55, okres Ostrava město, IČ Ředitel školy: 1.4 Druh školy Ing. Aleš Kazický Gen. Hrušky 1210/22 Ostrava Mariánské Hory Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532 je tvořena prvním a druhým stupněm. Její součástí jsou školská zařízení, a to školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2013/2014 provozovala škola všechny ročníky základní školy v počtu 19 tříd a 6 oddělení školní družiny. 1.5 Datum zařazení do sítě škol Škola byla zařazena do sítě škol podle 13 odst.2 a odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, dne a změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne s účinností od Cílová kapacita a současný stav cílová kapacita aktuální stav (k ) škola družina jídelna 700 obědů 394 žáků a studentů 64 závodní stravování 43 cizí strávníci 91 svačinek 3

4 1.7 Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2835/69 ze dne V daném období zasedala jednou. Projednala výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014, vyjádřila se k novému školnímu řádu a novému školnímu vzdělávacího programu. 2. Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje; přehled učebních plánů; orientace a záměry školy 2.1 Tabulka vzdělávacích programů Vzdělávací program 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. ŠVP pro ZV poč. tř ŠVP pro ZV RvM poč. tř Pozn. ŠVP pro ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV RvM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání rozšířená výuka matematiky 2.2 Přehled učebních plánů Učební plán žáka 1. stupně Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Český jazyk 9 8, Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda ,5 2 Přírodověda ,5 1 Matematika 4 4, Inf. a komunik. technologie Tělesnávýchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Celkem pro žáka

5 Učební plán žáka 2. stupně Ročník ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM Jazyk český ,5 Cizí jazyk Matematika , ICT Dějepis Výchova k občanství 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 Fyzika , Ch emie ,5 2,5 2 2,5 Přírodopis ,5 1 1 Zeměpis , Hudební výchova Výtvarná výchova Svět práce Výchova ke zdraví 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 Tělesná výchova Volitelné Celkem pro žáka Vysvětlivky: ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVPM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, rozšířená výuka matematiky 2.3 Přehled volitelných předmětů Nabídka volitelných předmětů je různorodá a umožňuje žákům profilovat se. - jazyk německý (druhý jazyk) - jazyk ruský (druhý jazyk) - pohybové a sportovní aktivity - volejbal - novinář - konverzace v jazyce anglickém - základy administrativy - matematické aplikace - příprava ke zkoušce 2.4 Statistické údaje Počet tříd 19 Počet žáků (k ) 418 Průměrný počet žáků na třídu 22 Průměrný počet žáků na 1 učitele 16,08 5

6 2.5 Organizace, orientace a záměry školy Škola je zařazena do sítě ZDRAVÝCH ŠKOL od prosince Naším dlouhodobým cílem je nastolení komunikativního prostředí, vytvoření atmosféry spolupráce, porozumění a pozitivního klimatu. Naše výchovné působení zaměřujeme na: - oblast zdravého, angažovaného učení - vytváření pozitivních vztahů mezi všemi zúčastněnými - utváření třídních kolektivů - utváření celoškolního kolektivu - vytváření motivujícího, podnětného prostředí - vytváření pozitivních, funkčních vztahů s rodičovskou a jinou veřejností - prevenci sociálně-patologických jevů - poskytování vysoce účinné integrované péče dětem s poruchami učení - rozvoj talentu dětí zvláště nadaných a talentovaných 2.6 Péče o žáky Péče o žáky s poruchami učení - integrovaná péče V tomto školním roce je k na naší škole integrováno celkem 49 žáků. 4 žáci vyšetření ve speciálně pedagogickém centru pracují podle individuálního vzdělávacího plánu se svými učiteli (žáci v 3.A, 4.B a 7.A), 1 žák 5.B navíc s asistentkou pedagoga, 45 žáků s poruchami učení má v odborném posudku z PPP stanovenu jednu hodinu reedukační péče týdně, a proto navštěvují integrovanou výuku (celkem 8 kroužků). Žákům s poruchami učení věnujeme již dlouhodobě mimořádnou péči. Kromě práce v hodinách integrované výuky jsou sledováni individuálně ve všech předmětech, do kterých se porucha promítá. Vyučující českého jazyka, angličtiny, němčiny a u dyskalkuliků i matematiky se řídí individuálním vzdělávacím plánem zpracovaným pro každého žáka. Dětem je poskytován dostatečný prostor při psaní zápisů i kontrolních prací, jsou kráceny diktáty nebo jsou předem procvičovány, učitelé tolerují při dysgrafii písmo i úpravu v sešitech. Snaží se děti chválit a povzbuzovat jejich sebevědomí. Péče o integrované žáky je tradicí a jedním z podstatných znaků naší školy. Díky včasné péči a rozpoznání poruch učení našimi elementaristy jsou děti integrovány často už během 2. ročníku a zařazovány do kroužků reedukační péče. Velmi dobrých výsledků dosahují tito žáci i později na 2. stupni ve třídách s matematickým zaměřením Péče o žáky mimořádně nadané Naše škola se snaží rozvíjet nadání dětí, a to nejen ve třídách s matematickým zaměřením na 2. stupni. Péče je věnována žákovi, který navštěvuje o rok vyšší třídu. Přestoupil v tomto školním roce k z 3. do 4. ročníku po přechodném období, kdy 6

7 navštěvoval o rok vyšší ročník v matematice. Další dva žáci z 2.A a 5.B navštěvují hodiny matematiky ve vyšším ročníku, jsou úspěšní i v matematických soutěžích. Jedna žákyně 2.A pracuje podle individuálního plánu ve své třídě pod vedením pana učitele. 2.7 Prevence sociálně-patologických jevů Metodička školní prevence byla dlouhodobě nemocná, proto byla po celý školní rok zastupována výchovnou poradkyní a ředitelem školy. Na základě dlouhodobých zkušeností a pozitivních výsledků pracujeme podle strategie, která vychází z těchto bodů: a) výchova k zdravému životnímu stylu, posilování osobnosti dětí ve spolupráci s rodiči b) aktivity pro žáky, specifická a nespecifická prevence c) spolupráce s pedagogickým sborem d) zájmová činnost Výchova k zdravému životnímu stylu, posilování osobnosti dětí ve spolupráci s rodiči Výchova k zdravému stylu patří k základnímu prvkům našeho školního vzdělávacího programu, který vychází z realizovaného projektu Zdravá škola. Výchovně působíme na žáky při všech školních aktivitách tak, aby z nich vyrostli samostatní, sebevědomí, ale také tolerantní lidé, kteří si navíc uvědomují důležitost udržování fyzického i psychického zdraví. Jedním z prostředků, jak tento cíl dosáhnout, je vytváření klidného bezpečného prostředi s tolerancí jednotlivce. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol Aktivity pro žáky, specifická a nespecifická prevence Školní preventivní strategie je koncipována tak, aby obsahovala co nejvíce aktivit pro žáky. besedy s Městskou policií Ostrava celoškolní sběrové akce (sběr papíru 2 ve školním roce, sběr kaštanů, víček a baterií) charitativní sbírky (pro organizace Život dětem a CPK-Chrpa, vánoční sbírka pro Dětské centrum Domeček) tradiční školní akce (Mikuláš, Den zvířat, předvánoční jarmark, vánoční koncert, Den Země, Den dětí, učení žáků 9. tříd na 1. stupni, Barevný týden atd.) činnost školní samosprávy vydávání školního časopisu Bumerang účast školy ve sportovních, vědomostních i uměleckých soutěžích Ve spolupráci se školní samosprávou každoročně přispíváme částkou Kč na vzdělávání dívky Sabiny z Bangladéše, kterou naše škola adoptovala. 7

8 2.7.3 Spolupráce s pedagogickým sborem Ředitel školy a výchovná poradkyně úzce spolupracovali s třídními učiteli. Byli informováni o problémových žácích, výrazném zhoršení prospěchu žáků, záškoláctví, změnách chování apod. V případě nutnosti byly s žáky vedeny výchovné pohovory. Učitelé výchovy k občanství a výchovy ke zdraví provádějí v rámci výuky různé preventivní aktivity (zařazení do učebního plánu podle ročníku a témat). Žáci jsou informováni o škodlivosti alkoholu, tabáku a ostatních drog, vyučující se snaží dětem vysvětlit zápory šikanování, rasismu, vandalismu apod Zájmová činnost Zájmová činnost patří k důležitým prvkům Zdravé školy. Snažíme se o co nejširší nabídku kroužků pro žáky. Spolupracujeme s Centrem volného času Korunka a jeho Klubem deskových her. I. pololetí II. pololetí Deskové hry Keramický kroužek Kroužek vaření Novinář Počítačový kroužek Sborový zpěv Taneční kroužek Zdravotní 12 - CELKEM Přehled výskytu sociálně-patologických jevů v školním roce 2013/2014: Záškoláctví: 11 Šikana: 1 Agrese: 18 Kouření: 5 Alkohol: 0 Ostatní: 1 Ve všech sledovaných jevech došlo k poklesu vzhledem k předchozímu roku. 2.8 Vybavení školy (učebny, odborné pracovny) Kmenové třídy mají klasické vybavení. Škola pracuje v poměrně omezených prostorách. Nemá dostatek odborných pracoven. Ostatní prostory, jako chodby, jsou úzké, málo prostorné. Nejužívanější pro volnočasové aktivity je školní dvůr. Počet tříd dle projektové dokumentace: 15, učíme v 19 třídách na úkor odborných pracoven. 8

9 Odborné pracovny: tělocvična 1 cvičná kuchyně 1 dílny 2 (kovo, keramika) informační centrum 1 jaz. učebna 1 poč. učebna A 1 13 stanic poč. učebna B 1 14 stanic učebna F, Ch 1 hřiště ano (povrchová úprava nevyhovující) zahrada ano (s venkovním posezením k výuce) 3. Přehled o pedagogických pracovnících 3.1 Tabulka počtu učených hodin na I. stupni, výčet a porovnání z hlediska odborné kvalifikace Ročník Celkem OK OKp N Np hod , , Celkem , ,08 Vysvětlivky: Odborná kvalifikace je posuzována v souladu se zákonem 563/2004 Sb. 7: OK odborně kvalifikovaný N - nesplňuje odbornou kvalifikaci OKp - odborně kvalifikovaný, vyjádřeno poměrem Np - nesplňuje odbornou kvalifikaci, vyjádřeno poměrem 3.2 Tabulka počtu odučených hodin na II. stupni a porovnání z hlediska odborné kvalifikace Předmět Hod. OK OKp N Np ČJ 36,5 36, AJ M 39,5 39, VO TV Z 15,5 15, D Př 13,5 13, HV VV F 15,5 15,

10 Předmět Hod. OK OKp N Np Ch 9,5 9, VZ SP ICT Nepovin. a volitelné Hod. OK OKp N Np Pohybové a sportovní akt Jazyk německý Jazyk ruský Konverzace v JA Novinář Matematické aplikace Příprava ke zkoušce Volejbal Zákl. administrativy Celkem II. stupeň Celkem ZŠ , ,04 Vysvětlivky: Odborná kvalifikace je posuzována v souladu se zákonem 563/2004 Sb. 8 OK odborně kvalifikovaný OKp -odborně kvalifikovaný, vyjádřeno poměrem N - nesplňuje odbornou kvalifikaci Np - nesplňuje odbornou kvalifikaci, vyjádřeno poměrem 3.3 Věková struktura pedagogického sboru Věkové rozpětí: Celkem: Z toho mužů: do 30 let let let let více než 60 let 0 0 Průměr věku: 45 Pedagogický sbor je stabilizován. Daří se nám náš záměr zajišťovat výuku pedagogy s co nejvyšší odbornou kvalifikací. V letošním školním roce ve škole pracovalo fyzicky 26 učitelů. Přepočtený počet pedagogů: 25,4 učitelů. 3.4 Specialisté v pedagogickém sboru Specializace Počet osob celkem Počet osob s požadovaným vzděláním Výchovný poradce 1 1 Metodik informačních a komunikačních technologií 0 0 Koordinátor školního vzdělávacího programu 1 1 Metodik prevence sociálně-patologických jevů 0 0 Koordinátor environmentální výchovy

11 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o výsledcích přijímacího řízení na střední školy 4.1 Počty zapisovaných žáků podle zápisu do 1. tříd Počet poprvé zapsaných žáků 71 Počet přicházejících po odkladu 8 Počet odkladů 12 Počet žáků přihlášených po zápise (příchody z jiných škol) 2 Počet žáků, kteří se po zápise přihlásili na jinou školu 6 Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku Výsledky přijímacího řízení na střední školy 33 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy takto: gymnázia 3 4leté studijní obory 24 3leté učební obory 6 1 žák 7. ročníku splnil povinnou školní docházku a byl přijat na dvouletý učební obor. 7 žáků 5. ročníku bylo přijato na osmileté gymnázium. 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch I. pololetí I. pololetí 2013/2014 hodnocení Snížená známka Ch (2-3) průměrný prospěch Průměrná absence na žáka třída žáků V P 5 N omluv. neomluv. 1.A ,000 31,12-1.B ,000 45,11 1.C ,000 28,20 1. ročník ,000 36,05-2.A ,115 41,96-2.B ,071 34,23-2. ročník ,095 38,43-3.A ,143 34,60-3.B ,173 40,95-3. ročník ,157 37,64-4.A ,222 26,69-4.B ,159 34,00-4. ročník ,191 30,18-5.A (1+0) 1,686 48,34 0,22 5.B ,427 28,22-5. ročník (1+0) 1,559 38,51 0,11 6.A ,973 42,87 0,56 6.B ,336 32,45-6. ročník ,619 37,08 0,25 7.A (0+1) 1,690 45,69-7.B ,264 36,17-7. ročník (0+1) 1,465 40,67-8.A (2+1) 2,141 37,30 0,09 8.B ,641 60,80 0,24 8. ročník (2+1) 1,883 49,54 0,17 9.A ,035 60,64 0,06 9.B ,637 50,93-9. ročník ,845 55,94 0,03 C E L K E M (3+2) 1,476 39,96 0,06 Vysvětlivky: V vyznamenání, P prospěl, 5 neprospěl, N - nehodnocen 12

13 5.1.2 II. pololetí II. pololetí 2013/2014 hodnocení Snížená známka Ch (2-3) průměrný prospěch Průměrná absence na žáka třída žáků V P 5 N omluv. neomluv. 1.A ,005 35,33-1.B ,005 32,44-1.C ,000 40,53-1. ročník ,003 35,42-2.A ,109 50,08-2.B ,113 43,80-2. ročník ,111 47,16-3.A ,180 39,34-3.B ,261 51,63-3. ročník ,220 45,36-4.A ,266 37,86-4.B ,242 31,39-4. ročník ,253 34,63-5.A ,555 55,77 0,27 5.B ,332 35,09-5. ročník ,443 45,43 0,14 6.A (1+1) 1,986 54,00 5,67 6.B ,393 32,60-6. ročník (1+1) 1,646 41,77 2,43 7.A (0+1) 1,584 51,20 0,92 7.B ,294 37,06-7. ročník (0+1) 1,428 43,61 0,43 8.A ,053 50,56-8.B ,528 56,36 0,08 8. ročník ,782 53,58 0,04 9.A ,187 67,05-9.B ,801 95,00-9. ročník ,003 80,61 - C E L K E M (1+2) 1,475 46,07 0, Přehled o výchovných opatřeních I. pol. II. pol. celkem/rok 3. stupeň z chování stupeň z chování důtky ředitele školy důtky třídního učitele napomenutí pochvaly ředitele školy pochvaly třídního učitele

14 5.3 Přehled o omluvené absenci žáků Sledované obddobí: Průměr/žák Omluvená absence I. pololetí: 39,96 Omluvená absence II. pololetí 46,07 Omluvená absence šk.rok 2013/ , Přehled o neomluvené absenci žáků Sledované období: Hodin: Průměr/žák Neomluvená absence I. pololetí: 23 0,06 Neomluvená absence II. pololetí 116 0,28 Neomluvená absence šk.rok 2013/ ,34 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno v souladu se školním plánem dalšího vzdělávání a dále individuálním plánem každého pedagogického pracovníka. Probíhá formou institucionální a formou samostudia. Další vzdělávání se zaměřuje na tyto oblasti: 1) Studium k rozšíření jazykových dovedností v anglickém jazyce 2) Rozšíření dovedností v oblasti ICT 3) Průběžné prohlubování kvalifikace. 7. Údaje o aktivitách školy a reprezentaci školy na veřejnosti 7.1 Aktivity školy směrem k veřejnosti Své aktivity směrem k veřejnosti orientujeme hlavně na veřejnost rodičovskou. Zaměřujeme se na podávání informací, vzájemné konzultace a představování výsledků práce, organizování společných prožitků rodičů a žáků takto: - informace o škole jsou přístupné i na školních internetových stránkách; - informace podáváme dlouhodobě v našem školním časopise Zpravodaj, vycházejícím jednou ročně; - konzultace (převážně třídní schůzky) jsou plánované, nebo je aktuálně svoláváme k řešení konkrétních problémů; - společné akce rodičů a žáků: Den zvířat, jarmark, Den otevřených dveří pro nové školáky a zájemce do tříd s rozšířenou výukou matematiky, Den deskových her, cyklistické výlety, bruslení, sběrové soutěže. 14

15 7.2 Reprezentace školy účast žáků v soutěžích Matematické soutěže V letošním školním roce se naši žáci účastnili těchto matematických soutěží: Pythagoriáda (pro žáky pátých až osmých tříd) - zúčastnilo se 112 žáků (školní kolo) - úspěchy v okresním kole: - 1. místo v kategorii 5. ročník - dva úspěšní řešitelé v kategorii 6. ročník - 1. místo v kategorii 8. ročník ročník počet úspěšných řešitelů školního kola počet úspěšných řešitelů okresního kola Klokan - zúčastnilo se 221 žáků druhých až devátých tříd - 1. místo v kategorii Cvrček v Ostravě - 2. místo v kategorii Klokánek v Ostravě - 5. místo v kategorii Kadet v Ostravě Matematická olympiáda (pro žáky pátých až devátých tříd) - školní kolo řešilo 42 žáků - úspěšný řešitel v okresním kole v kategorii 5. ročník - úspěšný řešitel v okresním kole v kategorii 6. ročník ročník Další přírodovědné soutěže počet úspěšných řešitelů školního kola počet úspěšných řešitelů okresního kola Chemická olympiáda (pro žáky osmých a devátých tříd) - 10 účastníků školního kola Hledáme nejlepšího chemika - 16 účastníků školního kola (tři úspěšní řešitelé) - jeden úspěšný řešitel školního kola 15

16 Astronomická olympiáda - zúčastnilo se 57 žáků - 36 úspěšných řešitelů školního kola. - jeden úspěšný řešitel krajského korespondenčního kola Eurorebus Jazykové soutěže - účast v krajském kole (šest týmů žáků 2. stupně) - 4. místo v krajském kole (žáci 1. stupně) Olympiáda v jazyce českém jeden úspěšný řešitel okresního kola dva úspěšní řešitelé školního kola Stáří očima ostravských dětí a mládeže literární část soutěže - 6 oceněných prací s uveřejněním v almanachu o stáří JAK HO VIDÍM JÁ THE HARRY POTTER s DAY účast v soutěži Olympiáda v anglickém jazyce účast v soutěži Let s play with English - 4. místo v anglické soutěži pro žáky 4. ročníku na ZŠ Hrdličky Cambridge Testing - naše partnerská jazyková škola Hello nabídla našim žákům možnost vyzkoušet si mezinárodní testy z anglického jazyka v úrovni YLE Starters, Movers, Flyers a KET. Všichni účastníci zkoušky úspěšně složili Sportovní soutěže Naši žáci se zúčastnili soutěží pořádaných AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Soutěže mají postupový charakter: školní, obvodní, městské a krajské kolo. basketbal chlapci 7. ročník kraj 2. místo vybíjená 4. a 5. ročník okres 4. místo florbal chlapci - 7. ročník město 4. místo velikonoční minivolejbal 4. ročník 1. místo V rámci projektu Ostrava - město sportu 2014 se žáci probojovali i do celoměstského finále ve Školských olympijských hrách a to ve streetballu, atletice a in-line bruslení Ostatní soutěže Poznej Porubu dějepisná soutěž 3. místo Barevný podzim výtvarná soutěž 3. místo Požární ochrana očima dětí výtvarná soutěž oceněná práce Stáří očima ostravských dětí a mládeže výtvarná část soutěže oceněná práce 16

17 7.3 Školy v přírodě, LVVZ, školní výlety Za účelem utváření vztahů v třídních kolektivech, z důvodů poznávacích i kvůli společnému prožívání byly uspořádány tyto akce mimo školu: - adaptační pobyt - 6. ročník (Mosty u Jablunkova chata Studeničné) - lyžařský výcvik - 7. a 8. ročník (Bílá) - školní výlety - všechny třídy. Výlety byly zaměřeny na poznávání historie regionu, turistiku a sport v místech s čistým ovzduším. 7.4 Akce zaměřené na volbu povolání: - exkurze (přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, ruční papírna Velké Losiny, elektrárna Dukovany, Svět techniky Roboti v našem životě v Dolní oblasti Vítkovice, zapojení školy do projektu Poznej tajemství vědy) - spolupráce s ÚP, střediskem pro volbu povolání - řízení výuky zaměřené na volbu povolání v hodinách výchovy k občanství, světa práce. 7.5 Školní žákovské samosprávné orgány Školní samospráva patří k stálým aktivitám naší školy. Zástupci tříd se scházejí pravidelně jednou týdně v informačním centru, kde zasedají na místa svých učitelů. Jsou informováni o akcích školy, přicházejí sami se svými nápady, pomáhají organizovat život školy, různé akce, sběrové soutěže apod. Na podzim roku 2006 se žáci rozhodli pro Adopci na dálku a stali se adoptivními rodiči bangladéšské dívky Sabiny. Každoročně posíláme Kč na Sabinino vzdělávání v internátní škole. Zajímavými a už tradičními se stávají akce žáků 9. tříd. 28. května 2014 si při Učení deváťáků (12. ročník) zkusili, jaké to je učit, a nastoupili po důkladné přípravě do tříd jako vyučující. 30. května 2014 zorganizovali pro mladší spolužáky 1. stupně Den dětí. Asi nejdůležitější a nejdelší aktivitou ŠS je vydávání školního časopisu Bumerang čili Bulharská Mezi Raubíři, Anděly, Neposedy a Génii. Letos vychází nepřetržitě od roku 1991 již 23. rok a je nejstarším ostravským školním časopisem. Redakce se pravidelně zúčastňovala dětských tiskových konferencí ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě a připravovala z nich reportáže pro své spolužáky. Školní samospráva se věnuje i ekologické výchově. Třídy 9.A a 9.B zorganizovaly na podzim a na jaře soutěž ve sběru papíru. Proběhly soutěže ve sběru kaštanů, baterií a tonerů z tiskáren a kopírek. Plastová víčka žáci sbírali pro Tomáška Berku, který má poškozený nervový systém, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY, což je léčba pomocí speciálního stabilizačního obleku. Samospráva se zapojuje do různých projektů a charitativních akcí. Na podzim bylo prodejem charitativních předmětů získáno Kč, které byly zaslány sdružení Život dětem a použity pro hendikepované děti. Dále samospráva získala prodejem motanic s motivem koníka 2500 Kč, které poslala sdružení CPK Chrpa na hiporehabilitaci dětí. Letos poprvé zorganizovala samospráva veřejnou sbírku pro Projekt Šance ve prospěch dětí ulice. Prodej propisek měl velký ohlas. V prosinci tradičně proběhl již 6. ročník 17

18 charitativní sbírky hraček, oblečení a dalších věcí pro Dětské centrum Domeček v Ostravě Zábřehu. V zimním období organizovali členové jednotlivých třídních samospráv ve spolupráci s p. uč. Hruboňovou přikrmování ptactva doplňováním potravy do krmítek na školní zahradě. Z podnětu 7.A samospráva zaslala ZOO Ostrava dopis s vyjádřením podpory v péči o nově narozené slůně. V březnu se uskutečnil Barevný týden. V tomto školním roce poprvé proběhl v červnu i Pyžamový den, kdy došlo k vyhlášení Miss a Missáka Pyžamo a o velké přestávce proběhlo fotografování v pyžamech a nočních košilích. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Dne 3. dubna 2014 proběhla následná kontrola ČŠI ve školní jídelně, která sledovala plnění spotřebního koše a správnost statistických výkazů. 9. Základní údaje o hospodaření V kalendářním roce 2013 jsme hospodařili s příspěvkem zřizovatele, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jinými příjmy vyjádřenými v tis.: - na provoz od zřizovatele SMO- MO-Poruba 2 363,8 - na mzdy, odvody a ONIV od KÚ MSK ,0 - výnosy VHČ 924,5 - výnosy HČ 3 545,0 - účelové dotace MŠMT a MMO na kroužek: Zdravá škola 40,0 - Projekt Cesta objevů Projekt ZŠ Bulharská a peníze EU 391,0 CELKEM ,5 Provozní příspěvek včetně výnosů z HČ a VHČ byl vyčerpán převážně na provoz školy. Z finančně náročnějších položek byly zakoupeny: nádobí do kuchyně, PC vč. monitoru pro ekonoma, úklidové vozíky, lavice a židle pro žáky, konferenční židle do sborovny, šatní skříňky pro ŠD. Z dotací EU jsme pořídili externí disk, řezačku, magneticko-optickou sadu, laboratorní sady chemie, elektřina a a teplo. V průběhu roku byly prováděny nezbytně nutné opravy, údržba a revize. Mzdové prostředky byly čerpány pravidelně a byly vyčerpány zcela. VHČ je tvořena převážně příjmem z činnosti vaření cizím strávníkům a z pronájmu tělocvičny a učeben. Vysvětlivky: HČ hlavní činnost výnosy - stravné žáků, závodní stravování, bankovní úroky, škola v přírodě, lyžařský výcvik, platby žáků, příspěvek školní družiny, ostatní zdroje, plnění pojistného, termínovaný účet, dary proúčtované do výnosů, příspěvek z nadačního fondu, apod. VHČ doplňková činnost výnosy, stravné cizích strávníků, tržby z nájmů, tržby za stravovací karty. 18

19 V roce 2014 nám byl stanoven příspěvek (v tisících) - od zřizovatele na provoz 2 451,7 - od KÚ MS na: neinvestice ÚZ mzdy a odvody, ONIV ,1 - plánované výnosy HČ a VHČ 3 387,1 - dotace SMO 40,0 - Projekt Poznej tajemství vědy 310,5 - Projekt Cesta objevů 160,9 CELKEM ,3 S tímto příspěvkem hospodaříme v kalendářním roce Ve školním roce 2013/2014 jsme čerpali alikvotní část. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 10.1 ZŠ Bulharská a peníze EU Od jsme realizovali projekt s názvem ZŠ Bulharská a peníze EU (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci vytvářeli vzdělávací materiály, které zmodernizují výuku. Většina nově vytvořených produktů je určena pro prezenční techniku (interaktivní tabule nebo dataprojektory). Projekt byl ukončen Cesta objevů V červnu 2014 byla ukončena realizace projektu Cesta objevů (reg. č. CZ.1.07/1.1.24/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo zvyšování kvality počátečního vzdělávání se zaměřením na podporu zvýšení zájmu žáků o fyziku a chemii, což jsou základní stavební kameny pro veškeré technické obory. V rámci projektu byly vytvořeny sady vzdělávacích materiálů pro fyziku a chemii a zmodernizována odborná učebna přírodovědných předmětů Poznej tajemství vědy V roce 2014 byla zahájena realizace projektu Poznej tajemství vědy (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Škola v projektu vystupuje jako partner Vysoké školy podnikání, a.s. se sídlem Michálkovická 1810, Ostrava Slezská Ostrava. Cílem projektu je prostřednictvím popularizačních a vědeckých aktivit vytvořit spolupráci tří generací (zkušených vědců mladých odborných pracovníků žáků a studentů škol). 19

20 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není organizátorem žádného kurzu zaměřeného na další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 12. Školní projekty 12.1 Projekty realizované z cizích zdrojů Statutární město Ostrava finančně podpořilo náš projekt s názvem Pestrá zdravá škola zaměřený na volnočasové aktivity žáků. 13. Vyhodnocení cílů 1. Udržování školního klimatu vytvářením přátelské atmosféry a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči Škola je držitelem certifikátu Zdravá škola. Většina školních aktivit (mezitřídní soutěže, besedy, kroužky ) je cílena na podporu pozitivního školního klimatu. Podle zpětné vazby rodičů i žáků se nám daří cíl plnit. 2. Podpora technického vzdělání Škola realizovala projekt Cesta objevů, který je primárně zaměřen na podporu technického vzdělání, a projekt Poznej tajemství vědy ve spolupráci s Vysokou školou podnikání. Žáci se účastní různých soutěží, které by měly posílit jejích zájem o technické obory. Škola připravuje projektovou žádost na modernizaci učebny přírodopisu a zeměpisu. Žákům devátého ročníku jsou výchovným poradcem nabízeny technické obory v souladu s jejich dovednostmi a zájmy. 3. Rozvoj finanční gramotnosti Učitelé v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství pracují s novým projektem, který je zaměřen na finanční gramotnost. 4. Estetizace školy V průběhu prvního pololetí škola úzce spolupracovala s Ostravskou univerzitou na estetizaci školy. V koridoru, školní cvičné kuchyni, vstupu do jídelny a některých třídách vznikly na stěnách zajímavé malby, které zpříjemňují žákům školní prostředí. 5. Modernizace vnitřních prostor školy Během letních prázdnin bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro žáky v pavilonu školní družiny. 20

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2011 RNDr.Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více