Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014"

Transkript

1 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V Ostravě - Porubě zpracoval Ing. Aleš Kazický ředitel školy Schváleno Školskou radou

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje; přehled učebních plánů; orientace a záměry školy Přehled o pedagogických pracovnících Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o výsledcích přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách školy a reprezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školní projekty Vyhodnocení cílů... 20

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, právní forma Název školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Sídlo organizace: Ostrava - Poruba, Bulharská 23/1532, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: DIČ: CZ Identifikátor zařízení: WWW stránky: 1.2 Zřizovatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba, Ostrava Poruba, Klimkovická č. 28/55, okres Ostrava město, IČ Ředitel školy: 1.4 Druh školy Ing. Aleš Kazický Gen. Hrušky 1210/22 Ostrava Mariánské Hory Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532 je tvořena prvním a druhým stupněm. Její součástí jsou školská zařízení, a to školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2013/2014 provozovala škola všechny ročníky základní školy v počtu 19 tříd a 6 oddělení školní družiny. 1.5 Datum zařazení do sítě škol Škola byla zařazena do sítě škol podle 13 odst.2 a odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, dne a změna údajů v rejstříku škol a školských zařízení byla provedena v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 zákona 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne s účinností od Cílová kapacita a současný stav cílová kapacita aktuální stav (k ) škola družina jídelna 700 obědů 394 žáků a studentů 64 závodní stravování 43 cizí strávníci 91 svačinek 3

4 1.7 Školská rada Školská rada byla zřízena usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2835/69 ze dne V daném období zasedala jednou. Projednala výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014, vyjádřila se k novému školnímu řádu a novému školnímu vzdělávacího programu. 2. Přehled vzdělávacích programů, podle kterých škola vyučuje; přehled učebních plánů; orientace a záměry školy 2.1 Tabulka vzdělávacích programů Vzdělávací program 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč 9. roč. ŠVP pro ZV poč. tř ŠVP pro ZV RvM poč. tř Pozn. ŠVP pro ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV RvM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání rozšířená výuka matematiky 2.2 Přehled učebních plánů Učební plán žáka 1. stupně Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP Český jazyk 9 8, Anglický jazyk Prvouka Vlastivěda ,5 2 Přírodověda ,5 1 Matematika 4 4, Inf. a komunik. technologie Tělesnávýchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Celkem pro žáka

5 Učební plán žáka 2. stupně Ročník ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM ŠVP ŠVPM Jazyk český ,5 Cizí jazyk Matematika , ICT Dějepis Výchova k občanství 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 Fyzika , Ch emie ,5 2,5 2 2,5 Přírodopis ,5 1 1 Zeměpis , Hudební výchova Výtvarná výchova Svět práce Výchova ke zdraví 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 Tělesná výchova Volitelné Celkem pro žáka Vysvětlivky: ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠVPM Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, rozšířená výuka matematiky 2.3 Přehled volitelných předmětů Nabídka volitelných předmětů je různorodá a umožňuje žákům profilovat se. - jazyk německý (druhý jazyk) - jazyk ruský (druhý jazyk) - pohybové a sportovní aktivity - volejbal - novinář - konverzace v jazyce anglickém - základy administrativy - matematické aplikace - příprava ke zkoušce 2.4 Statistické údaje Počet tříd 19 Počet žáků (k ) 418 Průměrný počet žáků na třídu 22 Průměrný počet žáků na 1 učitele 16,08 5

6 2.5 Organizace, orientace a záměry školy Škola je zařazena do sítě ZDRAVÝCH ŠKOL od prosince Naším dlouhodobým cílem je nastolení komunikativního prostředí, vytvoření atmosféry spolupráce, porozumění a pozitivního klimatu. Naše výchovné působení zaměřujeme na: - oblast zdravého, angažovaného učení - vytváření pozitivních vztahů mezi všemi zúčastněnými - utváření třídních kolektivů - utváření celoškolního kolektivu - vytváření motivujícího, podnětného prostředí - vytváření pozitivních, funkčních vztahů s rodičovskou a jinou veřejností - prevenci sociálně-patologických jevů - poskytování vysoce účinné integrované péče dětem s poruchami učení - rozvoj talentu dětí zvláště nadaných a talentovaných 2.6 Péče o žáky Péče o žáky s poruchami učení - integrovaná péče V tomto školním roce je k na naší škole integrováno celkem 49 žáků. 4 žáci vyšetření ve speciálně pedagogickém centru pracují podle individuálního vzdělávacího plánu se svými učiteli (žáci v 3.A, 4.B a 7.A), 1 žák 5.B navíc s asistentkou pedagoga, 45 žáků s poruchami učení má v odborném posudku z PPP stanovenu jednu hodinu reedukační péče týdně, a proto navštěvují integrovanou výuku (celkem 8 kroužků). Žákům s poruchami učení věnujeme již dlouhodobě mimořádnou péči. Kromě práce v hodinách integrované výuky jsou sledováni individuálně ve všech předmětech, do kterých se porucha promítá. Vyučující českého jazyka, angličtiny, němčiny a u dyskalkuliků i matematiky se řídí individuálním vzdělávacím plánem zpracovaným pro každého žáka. Dětem je poskytován dostatečný prostor při psaní zápisů i kontrolních prací, jsou kráceny diktáty nebo jsou předem procvičovány, učitelé tolerují při dysgrafii písmo i úpravu v sešitech. Snaží se děti chválit a povzbuzovat jejich sebevědomí. Péče o integrované žáky je tradicí a jedním z podstatných znaků naší školy. Díky včasné péči a rozpoznání poruch učení našimi elementaristy jsou děti integrovány často už během 2. ročníku a zařazovány do kroužků reedukační péče. Velmi dobrých výsledků dosahují tito žáci i později na 2. stupni ve třídách s matematickým zaměřením Péče o žáky mimořádně nadané Naše škola se snaží rozvíjet nadání dětí, a to nejen ve třídách s matematickým zaměřením na 2. stupni. Péče je věnována žákovi, který navštěvuje o rok vyšší třídu. Přestoupil v tomto školním roce k z 3. do 4. ročníku po přechodném období, kdy 6

7 navštěvoval o rok vyšší ročník v matematice. Další dva žáci z 2.A a 5.B navštěvují hodiny matematiky ve vyšším ročníku, jsou úspěšní i v matematických soutěžích. Jedna žákyně 2.A pracuje podle individuálního plánu ve své třídě pod vedením pana učitele. 2.7 Prevence sociálně-patologických jevů Metodička školní prevence byla dlouhodobě nemocná, proto byla po celý školní rok zastupována výchovnou poradkyní a ředitelem školy. Na základě dlouhodobých zkušeností a pozitivních výsledků pracujeme podle strategie, která vychází z těchto bodů: a) výchova k zdravému životnímu stylu, posilování osobnosti dětí ve spolupráci s rodiči b) aktivity pro žáky, specifická a nespecifická prevence c) spolupráce s pedagogickým sborem d) zájmová činnost Výchova k zdravému životnímu stylu, posilování osobnosti dětí ve spolupráci s rodiči Výchova k zdravému stylu patří k základnímu prvkům našeho školního vzdělávacího programu, který vychází z realizovaného projektu Zdravá škola. Výchovně působíme na žáky při všech školních aktivitách tak, aby z nich vyrostli samostatní, sebevědomí, ale také tolerantní lidé, kteří si navíc uvědomují důležitost udržování fyzického i psychického zdraví. Jedním z prostředků, jak tento cíl dosáhnout, je vytváření klidného bezpečného prostředi s tolerancí jednotlivce. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol Aktivity pro žáky, specifická a nespecifická prevence Školní preventivní strategie je koncipována tak, aby obsahovala co nejvíce aktivit pro žáky. besedy s Městskou policií Ostrava celoškolní sběrové akce (sběr papíru 2 ve školním roce, sběr kaštanů, víček a baterií) charitativní sbírky (pro organizace Život dětem a CPK-Chrpa, vánoční sbírka pro Dětské centrum Domeček) tradiční školní akce (Mikuláš, Den zvířat, předvánoční jarmark, vánoční koncert, Den Země, Den dětí, učení žáků 9. tříd na 1. stupni, Barevný týden atd.) činnost školní samosprávy vydávání školního časopisu Bumerang účast školy ve sportovních, vědomostních i uměleckých soutěžích Ve spolupráci se školní samosprávou každoročně přispíváme částkou Kč na vzdělávání dívky Sabiny z Bangladéše, kterou naše škola adoptovala. 7

8 2.7.3 Spolupráce s pedagogickým sborem Ředitel školy a výchovná poradkyně úzce spolupracovali s třídními učiteli. Byli informováni o problémových žácích, výrazném zhoršení prospěchu žáků, záškoláctví, změnách chování apod. V případě nutnosti byly s žáky vedeny výchovné pohovory. Učitelé výchovy k občanství a výchovy ke zdraví provádějí v rámci výuky různé preventivní aktivity (zařazení do učebního plánu podle ročníku a témat). Žáci jsou informováni o škodlivosti alkoholu, tabáku a ostatních drog, vyučující se snaží dětem vysvětlit zápory šikanování, rasismu, vandalismu apod Zájmová činnost Zájmová činnost patří k důležitým prvkům Zdravé školy. Snažíme se o co nejširší nabídku kroužků pro žáky. Spolupracujeme s Centrem volného času Korunka a jeho Klubem deskových her. I. pololetí II. pololetí Deskové hry Keramický kroužek Kroužek vaření Novinář Počítačový kroužek Sborový zpěv Taneční kroužek Zdravotní 12 - CELKEM Přehled výskytu sociálně-patologických jevů v školním roce 2013/2014: Záškoláctví: 11 Šikana: 1 Agrese: 18 Kouření: 5 Alkohol: 0 Ostatní: 1 Ve všech sledovaných jevech došlo k poklesu vzhledem k předchozímu roku. 2.8 Vybavení školy (učebny, odborné pracovny) Kmenové třídy mají klasické vybavení. Škola pracuje v poměrně omezených prostorách. Nemá dostatek odborných pracoven. Ostatní prostory, jako chodby, jsou úzké, málo prostorné. Nejužívanější pro volnočasové aktivity je školní dvůr. Počet tříd dle projektové dokumentace: 15, učíme v 19 třídách na úkor odborných pracoven. 8

9 Odborné pracovny: tělocvična 1 cvičná kuchyně 1 dílny 2 (kovo, keramika) informační centrum 1 jaz. učebna 1 poč. učebna A 1 13 stanic poč. učebna B 1 14 stanic učebna F, Ch 1 hřiště ano (povrchová úprava nevyhovující) zahrada ano (s venkovním posezením k výuce) 3. Přehled o pedagogických pracovnících 3.1 Tabulka počtu učených hodin na I. stupni, výčet a porovnání z hlediska odborné kvalifikace Ročník Celkem OK OKp N Np hod , , Celkem , ,08 Vysvětlivky: Odborná kvalifikace je posuzována v souladu se zákonem 563/2004 Sb. 7: OK odborně kvalifikovaný N - nesplňuje odbornou kvalifikaci OKp - odborně kvalifikovaný, vyjádřeno poměrem Np - nesplňuje odbornou kvalifikaci, vyjádřeno poměrem 3.2 Tabulka počtu odučených hodin na II. stupni a porovnání z hlediska odborné kvalifikace Předmět Hod. OK OKp N Np ČJ 36,5 36, AJ M 39,5 39, VO TV Z 15,5 15, D Př 13,5 13, HV VV F 15,5 15,

10 Předmět Hod. OK OKp N Np Ch 9,5 9, VZ SP ICT Nepovin. a volitelné Hod. OK OKp N Np Pohybové a sportovní akt Jazyk německý Jazyk ruský Konverzace v JA Novinář Matematické aplikace Příprava ke zkoušce Volejbal Zákl. administrativy Celkem II. stupeň Celkem ZŠ , ,04 Vysvětlivky: Odborná kvalifikace je posuzována v souladu se zákonem 563/2004 Sb. 8 OK odborně kvalifikovaný OKp -odborně kvalifikovaný, vyjádřeno poměrem N - nesplňuje odbornou kvalifikaci Np - nesplňuje odbornou kvalifikaci, vyjádřeno poměrem 3.3 Věková struktura pedagogického sboru Věkové rozpětí: Celkem: Z toho mužů: do 30 let let let let více než 60 let 0 0 Průměr věku: 45 Pedagogický sbor je stabilizován. Daří se nám náš záměr zajišťovat výuku pedagogy s co nejvyšší odbornou kvalifikací. V letošním školním roce ve škole pracovalo fyzicky 26 učitelů. Přepočtený počet pedagogů: 25,4 učitelů. 3.4 Specialisté v pedagogickém sboru Specializace Počet osob celkem Počet osob s požadovaným vzděláním Výchovný poradce 1 1 Metodik informačních a komunikačních technologií 0 0 Koordinátor školního vzdělávacího programu 1 1 Metodik prevence sociálně-patologických jevů 0 0 Koordinátor environmentální výchovy

11 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o výsledcích přijímacího řízení na střední školy 4.1 Počty zapisovaných žáků podle zápisu do 1. tříd Počet poprvé zapsaných žáků 71 Počet přicházejících po odkladu 8 Počet odkladů 12 Počet žáků přihlášených po zápise (příchody z jiných škol) 2 Počet žáků, kteří se po zápise přihlásili na jinou školu 6 Počet žáků, kteří nastoupí do 1. ročníku Výsledky přijímacího řízení na střední školy 33 žáků 9. ročníku bylo přijato na střední školy takto: gymnázia 3 4leté studijní obory 24 3leté učební obory 6 1 žák 7. ročníku splnil povinnou školní docházku a byl přijat na dvouletý učební obor. 7 žáků 5. ročníku bylo přijato na osmileté gymnázium. 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch I. pololetí I. pololetí 2013/2014 hodnocení Snížená známka Ch (2-3) průměrný prospěch Průměrná absence na žáka třída žáků V P 5 N omluv. neomluv. 1.A ,000 31,12-1.B ,000 45,11 1.C ,000 28,20 1. ročník ,000 36,05-2.A ,115 41,96-2.B ,071 34,23-2. ročník ,095 38,43-3.A ,143 34,60-3.B ,173 40,95-3. ročník ,157 37,64-4.A ,222 26,69-4.B ,159 34,00-4. ročník ,191 30,18-5.A (1+0) 1,686 48,34 0,22 5.B ,427 28,22-5. ročník (1+0) 1,559 38,51 0,11 6.A ,973 42,87 0,56 6.B ,336 32,45-6. ročník ,619 37,08 0,25 7.A (0+1) 1,690 45,69-7.B ,264 36,17-7. ročník (0+1) 1,465 40,67-8.A (2+1) 2,141 37,30 0,09 8.B ,641 60,80 0,24 8. ročník (2+1) 1,883 49,54 0,17 9.A ,035 60,64 0,06 9.B ,637 50,93-9. ročník ,845 55,94 0,03 C E L K E M (3+2) 1,476 39,96 0,06 Vysvětlivky: V vyznamenání, P prospěl, 5 neprospěl, N - nehodnocen 12

13 5.1.2 II. pololetí II. pololetí 2013/2014 hodnocení Snížená známka Ch (2-3) průměrný prospěch Průměrná absence na žáka třída žáků V P 5 N omluv. neomluv. 1.A ,005 35,33-1.B ,005 32,44-1.C ,000 40,53-1. ročník ,003 35,42-2.A ,109 50,08-2.B ,113 43,80-2. ročník ,111 47,16-3.A ,180 39,34-3.B ,261 51,63-3. ročník ,220 45,36-4.A ,266 37,86-4.B ,242 31,39-4. ročník ,253 34,63-5.A ,555 55,77 0,27 5.B ,332 35,09-5. ročník ,443 45,43 0,14 6.A (1+1) 1,986 54,00 5,67 6.B ,393 32,60-6. ročník (1+1) 1,646 41,77 2,43 7.A (0+1) 1,584 51,20 0,92 7.B ,294 37,06-7. ročník (0+1) 1,428 43,61 0,43 8.A ,053 50,56-8.B ,528 56,36 0,08 8. ročník ,782 53,58 0,04 9.A ,187 67,05-9.B ,801 95,00-9. ročník ,003 80,61 - C E L K E M (1+2) 1,475 46,07 0, Přehled o výchovných opatřeních I. pol. II. pol. celkem/rok 3. stupeň z chování stupeň z chování důtky ředitele školy důtky třídního učitele napomenutí pochvaly ředitele školy pochvaly třídního učitele

14 5.3 Přehled o omluvené absenci žáků Sledované obddobí: Průměr/žák Omluvená absence I. pololetí: 39,96 Omluvená absence II. pololetí 46,07 Omluvená absence šk.rok 2013/ , Přehled o neomluvené absenci žáků Sledované období: Hodin: Průměr/žák Neomluvená absence I. pololetí: 23 0,06 Neomluvená absence II. pololetí 116 0,28 Neomluvená absence šk.rok 2013/ ,34 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno v souladu se školním plánem dalšího vzdělávání a dále individuálním plánem každého pedagogického pracovníka. Probíhá formou institucionální a formou samostudia. Další vzdělávání se zaměřuje na tyto oblasti: 1) Studium k rozšíření jazykových dovedností v anglickém jazyce 2) Rozšíření dovedností v oblasti ICT 3) Průběžné prohlubování kvalifikace. 7. Údaje o aktivitách školy a reprezentaci školy na veřejnosti 7.1 Aktivity školy směrem k veřejnosti Své aktivity směrem k veřejnosti orientujeme hlavně na veřejnost rodičovskou. Zaměřujeme se na podávání informací, vzájemné konzultace a představování výsledků práce, organizování společných prožitků rodičů a žáků takto: - informace o škole jsou přístupné i na školních internetových stránkách; - informace podáváme dlouhodobě v našem školním časopise Zpravodaj, vycházejícím jednou ročně; - konzultace (převážně třídní schůzky) jsou plánované, nebo je aktuálně svoláváme k řešení konkrétních problémů; - společné akce rodičů a žáků: Den zvířat, jarmark, Den otevřených dveří pro nové školáky a zájemce do tříd s rozšířenou výukou matematiky, Den deskových her, cyklistické výlety, bruslení, sběrové soutěže. 14

15 7.2 Reprezentace školy účast žáků v soutěžích Matematické soutěže V letošním školním roce se naši žáci účastnili těchto matematických soutěží: Pythagoriáda (pro žáky pátých až osmých tříd) - zúčastnilo se 112 žáků (školní kolo) - úspěchy v okresním kole: - 1. místo v kategorii 5. ročník - dva úspěšní řešitelé v kategorii 6. ročník - 1. místo v kategorii 8. ročník ročník počet úspěšných řešitelů školního kola počet úspěšných řešitelů okresního kola Klokan - zúčastnilo se 221 žáků druhých až devátých tříd - 1. místo v kategorii Cvrček v Ostravě - 2. místo v kategorii Klokánek v Ostravě - 5. místo v kategorii Kadet v Ostravě Matematická olympiáda (pro žáky pátých až devátých tříd) - školní kolo řešilo 42 žáků - úspěšný řešitel v okresním kole v kategorii 5. ročník - úspěšný řešitel v okresním kole v kategorii 6. ročník ročník Další přírodovědné soutěže počet úspěšných řešitelů školního kola počet úspěšných řešitelů okresního kola Chemická olympiáda (pro žáky osmých a devátých tříd) - 10 účastníků školního kola Hledáme nejlepšího chemika - 16 účastníků školního kola (tři úspěšní řešitelé) - jeden úspěšný řešitel školního kola 15

16 Astronomická olympiáda - zúčastnilo se 57 žáků - 36 úspěšných řešitelů školního kola. - jeden úspěšný řešitel krajského korespondenčního kola Eurorebus Jazykové soutěže - účast v krajském kole (šest týmů žáků 2. stupně) - 4. místo v krajském kole (žáci 1. stupně) Olympiáda v jazyce českém jeden úspěšný řešitel okresního kola dva úspěšní řešitelé školního kola Stáří očima ostravských dětí a mládeže literární část soutěže - 6 oceněných prací s uveřejněním v almanachu o stáří JAK HO VIDÍM JÁ THE HARRY POTTER s DAY účast v soutěži Olympiáda v anglickém jazyce účast v soutěži Let s play with English - 4. místo v anglické soutěži pro žáky 4. ročníku na ZŠ Hrdličky Cambridge Testing - naše partnerská jazyková škola Hello nabídla našim žákům možnost vyzkoušet si mezinárodní testy z anglického jazyka v úrovni YLE Starters, Movers, Flyers a KET. Všichni účastníci zkoušky úspěšně složili Sportovní soutěže Naši žáci se zúčastnili soutěží pořádaných AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Soutěže mají postupový charakter: školní, obvodní, městské a krajské kolo. basketbal chlapci 7. ročník kraj 2. místo vybíjená 4. a 5. ročník okres 4. místo florbal chlapci - 7. ročník město 4. místo velikonoční minivolejbal 4. ročník 1. místo V rámci projektu Ostrava - město sportu 2014 se žáci probojovali i do celoměstského finále ve Školských olympijských hrách a to ve streetballu, atletice a in-line bruslení Ostatní soutěže Poznej Porubu dějepisná soutěž 3. místo Barevný podzim výtvarná soutěž 3. místo Požární ochrana očima dětí výtvarná soutěž oceněná práce Stáří očima ostravských dětí a mládeže výtvarná část soutěže oceněná práce 16

17 7.3 Školy v přírodě, LVVZ, školní výlety Za účelem utváření vztahů v třídních kolektivech, z důvodů poznávacích i kvůli společnému prožívání byly uspořádány tyto akce mimo školu: - adaptační pobyt - 6. ročník (Mosty u Jablunkova chata Studeničné) - lyžařský výcvik - 7. a 8. ročník (Bílá) - školní výlety - všechny třídy. Výlety byly zaměřeny na poznávání historie regionu, turistiku a sport v místech s čistým ovzduším. 7.4 Akce zaměřené na volbu povolání: - exkurze (přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, ruční papírna Velké Losiny, elektrárna Dukovany, Svět techniky Roboti v našem životě v Dolní oblasti Vítkovice, zapojení školy do projektu Poznej tajemství vědy) - spolupráce s ÚP, střediskem pro volbu povolání - řízení výuky zaměřené na volbu povolání v hodinách výchovy k občanství, světa práce. 7.5 Školní žákovské samosprávné orgány Školní samospráva patří k stálým aktivitám naší školy. Zástupci tříd se scházejí pravidelně jednou týdně v informačním centru, kde zasedají na místa svých učitelů. Jsou informováni o akcích školy, přicházejí sami se svými nápady, pomáhají organizovat život školy, různé akce, sběrové soutěže apod. Na podzim roku 2006 se žáci rozhodli pro Adopci na dálku a stali se adoptivními rodiči bangladéšské dívky Sabiny. Každoročně posíláme Kč na Sabinino vzdělávání v internátní škole. Zajímavými a už tradičními se stávají akce žáků 9. tříd. 28. května 2014 si při Učení deváťáků (12. ročník) zkusili, jaké to je učit, a nastoupili po důkladné přípravě do tříd jako vyučující. 30. května 2014 zorganizovali pro mladší spolužáky 1. stupně Den dětí. Asi nejdůležitější a nejdelší aktivitou ŠS je vydávání školního časopisu Bumerang čili Bulharská Mezi Raubíři, Anděly, Neposedy a Génii. Letos vychází nepřetržitě od roku 1991 již 23. rok a je nejstarším ostravským školním časopisem. Redakce se pravidelně zúčastňovala dětských tiskových konferencí ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě a připravovala z nich reportáže pro své spolužáky. Školní samospráva se věnuje i ekologické výchově. Třídy 9.A a 9.B zorganizovaly na podzim a na jaře soutěž ve sběru papíru. Proběhly soutěže ve sběru kaštanů, baterií a tonerů z tiskáren a kopírek. Plastová víčka žáci sbírali pro Tomáška Berku, který má poškozený nervový systém, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY, což je léčba pomocí speciálního stabilizačního obleku. Samospráva se zapojuje do různých projektů a charitativních akcí. Na podzim bylo prodejem charitativních předmětů získáno Kč, které byly zaslány sdružení Život dětem a použity pro hendikepované děti. Dále samospráva získala prodejem motanic s motivem koníka 2500 Kč, které poslala sdružení CPK Chrpa na hiporehabilitaci dětí. Letos poprvé zorganizovala samospráva veřejnou sbírku pro Projekt Šance ve prospěch dětí ulice. Prodej propisek měl velký ohlas. V prosinci tradičně proběhl již 6. ročník 17

18 charitativní sbírky hraček, oblečení a dalších věcí pro Dětské centrum Domeček v Ostravě Zábřehu. V zimním období organizovali členové jednotlivých třídních samospráv ve spolupráci s p. uč. Hruboňovou přikrmování ptactva doplňováním potravy do krmítek na školní zahradě. Z podnětu 7.A samospráva zaslala ZOO Ostrava dopis s vyjádřením podpory v péči o nově narozené slůně. V březnu se uskutečnil Barevný týden. V tomto školním roce poprvé proběhl v červnu i Pyžamový den, kdy došlo k vyhlášení Miss a Missáka Pyžamo a o velké přestávce proběhlo fotografování v pyžamech a nočních košilích. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Dne 3. dubna 2014 proběhla následná kontrola ČŠI ve školní jídelně, která sledovala plnění spotřebního koše a správnost statistických výkazů. 9. Základní údaje o hospodaření V kalendářním roce 2013 jsme hospodařili s příspěvkem zřizovatele, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a jinými příjmy vyjádřenými v tis.: - na provoz od zřizovatele SMO- MO-Poruba 2 363,8 - na mzdy, odvody a ONIV od KÚ MSK ,0 - výnosy VHČ 924,5 - výnosy HČ 3 545,0 - účelové dotace MŠMT a MMO na kroužek: Zdravá škola 40,0 - Projekt Cesta objevů Projekt ZŠ Bulharská a peníze EU 391,0 CELKEM ,5 Provozní příspěvek včetně výnosů z HČ a VHČ byl vyčerpán převážně na provoz školy. Z finančně náročnějších položek byly zakoupeny: nádobí do kuchyně, PC vč. monitoru pro ekonoma, úklidové vozíky, lavice a židle pro žáky, konferenční židle do sborovny, šatní skříňky pro ŠD. Z dotací EU jsme pořídili externí disk, řezačku, magneticko-optickou sadu, laboratorní sady chemie, elektřina a a teplo. V průběhu roku byly prováděny nezbytně nutné opravy, údržba a revize. Mzdové prostředky byly čerpány pravidelně a byly vyčerpány zcela. VHČ je tvořena převážně příjmem z činnosti vaření cizím strávníkům a z pronájmu tělocvičny a učeben. Vysvětlivky: HČ hlavní činnost výnosy - stravné žáků, závodní stravování, bankovní úroky, škola v přírodě, lyžařský výcvik, platby žáků, příspěvek školní družiny, ostatní zdroje, plnění pojistného, termínovaný účet, dary proúčtované do výnosů, příspěvek z nadačního fondu, apod. VHČ doplňková činnost výnosy, stravné cizích strávníků, tržby z nájmů, tržby za stravovací karty. 18

19 V roce 2014 nám byl stanoven příspěvek (v tisících) - od zřizovatele na provoz 2 451,7 - od KÚ MS na: neinvestice ÚZ mzdy a odvody, ONIV ,1 - plánované výnosy HČ a VHČ 3 387,1 - dotace SMO 40,0 - Projekt Poznej tajemství vědy 310,5 - Projekt Cesta objevů 160,9 CELKEM ,3 S tímto příspěvkem hospodaříme v kalendářním roce Ve školním roce 2013/2014 jsme čerpali alikvotní část. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 10.1 ZŠ Bulharská a peníze EU Od jsme realizovali projekt s názvem ZŠ Bulharská a peníze EU (reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci vytvářeli vzdělávací materiály, které zmodernizují výuku. Většina nově vytvořených produktů je určena pro prezenční techniku (interaktivní tabule nebo dataprojektory). Projekt byl ukončen Cesta objevů V červnu 2014 byla ukončena realizace projektu Cesta objevů (reg. č. CZ.1.07/1.1.24/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Cílem projektu bylo zvyšování kvality počátečního vzdělávání se zaměřením na podporu zvýšení zájmu žáků o fyziku a chemii, což jsou základní stavební kameny pro veškeré technické obory. V rámci projektu byly vytvořeny sady vzdělávacích materiálů pro fyziku a chemii a zmodernizována odborná učebna přírodovědných předmětů Poznej tajemství vědy V roce 2014 byla zahájena realizace projektu Poznej tajemství vědy (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ ) financovaného z operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Škola v projektu vystupuje jako partner Vysoké školy podnikání, a.s. se sídlem Michálkovická 1810, Ostrava Slezská Ostrava. Cílem projektu je prostřednictvím popularizačních a vědeckých aktivit vytvořit spolupráci tří generací (zkušených vědců mladých odborných pracovníků žáků a studentů škol). 19

20 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není organizátorem žádného kurzu zaměřeného na další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 12. Školní projekty 12.1 Projekty realizované z cizích zdrojů Statutární město Ostrava finančně podpořilo náš projekt s názvem Pestrá zdravá škola zaměřený na volnočasové aktivity žáků. 13. Vyhodnocení cílů 1. Udržování školního klimatu vytvářením přátelské atmosféry a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči Škola je držitelem certifikátu Zdravá škola. Většina školních aktivit (mezitřídní soutěže, besedy, kroužky ) je cílena na podporu pozitivního školního klimatu. Podle zpětné vazby rodičů i žáků se nám daří cíl plnit. 2. Podpora technického vzdělání Škola realizovala projekt Cesta objevů, který je primárně zaměřen na podporu technického vzdělání, a projekt Poznej tajemství vědy ve spolupráci s Vysokou školou podnikání. Žáci se účastní různých soutěží, které by měly posílit jejích zájem o technické obory. Škola připravuje projektovou žádost na modernizaci učebny přírodopisu a zeměpisu. Žákům devátého ročníku jsou výchovným poradcem nabízeny technické obory v souladu s jejich dovednostmi a zájmy. 3. Rozvoj finanční gramotnosti Učitelé v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství pracují s novým projektem, který je zaměřen na finanční gramotnost. 4. Estetizace školy V průběhu prvního pololetí škola úzce spolupracovala s Ostravskou univerzitou na estetizaci školy. V koridoru, školní cvičné kuchyni, vstupu do jídelny a některých třídách vznikly na stěnách zajímavé malby, které zpříjemňují žákům školní prostředí. 5. Modernizace vnitřních prostor školy Během letních prázdnin bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro žáky v pavilonu školní družiny. 20

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 / 2008

Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 / 2008 Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 / 2008 podle 11 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. V

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1032/13-T Název právnické osoby Základní škola Kravaře, příspěvková organizace vykonávající činnost školy: Sídlo: Komenského

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více