52. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "52. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění pana Pavla Krause do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem, a to s účinností dnem / RM - V s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků HZS z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem. 778/ RM - V s c h v a l u j e úhradu dlužné částky ve výši ,- Kč pro právnickou osobu v pravidelných měsíčních splátkách po 5.000,- Kč, počínaje měsícem srpnem Při nedodržení těchto podmínek dojde ke ztrátě výhody splátkového režimu a bude zahájeno soudní řízení o vymáhání dlužné částky. 779/ RM - V s c h v a l u j e zadání zakázky na metodickou pomoc související s přezkoumáním hospodaření a přezkoumání hospodaření Města Dvora Králové nad Labem za účetní období roku 2004 a 2005 formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky jako obnovu původní zakázky vůči firmě A&CE Auditoři a znalci HK, spol. s r.o. 780/ RM - V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Dvora Králové nad Labem za 1. pololetí roku 2004.

2 781/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Hospicem Anežky České - středisko Domov Sv. Josefa v Žirči a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 782/ RM - V s c h v a l u j e finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč pro Základní organizaci ČSV ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o tomto finančním příspěvku. 783/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě s Českou poštou, a.s. k režimu č. 9/2001 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 784/ RM - V u k l á d á příspěvkové organizaci MKZ Hankův dům odvod z fondu 916 investiční fond ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem a ukládá vedoucímu odboru RAF zahrnout částku 100 tis. Kč v rámci nejbližší rozpočtové změny do výdajů na tuto akci v rámci kap. 38 SMM. 785/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Dohody o odběru a bezhotovostní úhradě kolkových známek č. 54/2004 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 786/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Pojistné smlouvy na pojištění elektronických zařízení (parkovacích automatů) s Českou pojišťovnou a.s. a pověřuje starostu města podpisem této pojistné smlouvy. 787/ RM - V a) s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy na část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s nájemcem, a to ke dni , b) s c h v a l u j e záměr pronajmout část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, c) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 788/ RM - V s c h v a l u j e pronájem p. p. č. 2450/2 - zahrada o výměře 737 m 2 a p. p. č. 2450/3 - zahrada o výměře 22 m 2 v kat. území Dvůr Králové nad Labem, za cenu 1,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu s nájemci, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 789/ RM - V s c h v a l u j e pronájem části p. p. č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 300 m 2 za cenu 20,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu se Stavebním bytovým družstvem, Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Kollárova 1429, DKn/L, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 2

3 790/ RM - V b e r e n a v ě d o m í zařazení pilíře s kamenným křížem na p. p. č. 46/2 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do seznamu kulturních památek, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky dle ustanovení 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 791/ RM - V a) u k o n č u j e účinnost usnesení č. 655/ RM ze dne , kterým rozhodla postoupit zastupitelstvu města rozhodnutí o prodeji spoluvlastnického podílu na části p.p.č. 4310, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č v šíři 5 m (podél č.p. 1890) o celkové výměře cca 70 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 1.000,- Kč/m 2 zájemci s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti bude hradit kupující, c) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č o celkové výměře cca 157 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 450,- Kč/m 2 pro kupující za podmínky zřízení věcného břemena právo průchodu a průjezdu k nebytovému prostoru v přízemí čp. 57 s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti budou hradit kupující, d) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického podílu na části p.p.č o celkové výměře cca 227 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 792/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í informaci, že žadatelé na základě své žádosti odstupují od usnesení č. 982/ RM ze dne , b) u k o n č u j e účinnost záměru prodeje p. p. č. 1042/6 zahrada o výměře 421 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z vlastnictví města do vlastnictví kupujících. 793/ RM - V a) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit budoucí kupní smlouvu č. 76/BP/04 ve věci prodeje plynovodní přípojky STL přípojka PE D 32 v délce cca 51 m, bude upřesněno na základě vytyčení plynovodní přípojky, za kupní cenu ,- Kč pro Východočeskou plynárenskou, a.s., Pražská 702, Hradec Králové 4, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje plynovodní přípojky v délce cca 51 m v ul. Máchova ve Dvoře Králové n/l. 794/ RM - V a) d o p o r u č u j e ZM schválit kupní smlouvu na část p.p.č. 551/1 o výměře 700 m 2 v k.ú. Verdek za kupní cenu 100,- Kč/m 2 (tj ,-Kč) pro kupujícího s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje 551/1 o výměře 700 m 2 v k.ú. Verdek. 3

4 795/ RM - V a) o d k l á d á své doporučení ve věci předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj. cca ,-Kč) pro kupujícího, b) o d k l á d á své doporučení ve věci předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj. cca ,-Kč) pro kupujícího. 796/ RM - V a) n e s c h v a l u j e smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem průchodu a průjezdu přes st.p.č a p.p.č. 678/2 na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatele, b) n e s c h v a l u j e smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem průchodu a průjezdu přes st.p.č na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatelku. 797/ RM - V a) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na služební byt č. 21 v čp. 731 v ul. 28. října, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do , b) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na služební byt č. 33 v čp v ul. E. Zbroje, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do / RM - V a) s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 42 v čp. 2900, E. Zbroje, DKn/L s nájemci, a to ke dni , b) s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 301, Sladkovského, DKn/L s nájemci, a to ke dni / RM - V s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na byt č. 121 v čp. 1599, Kotkova, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do za předpokladu uhrazení celkové dlužné částky vč. poplatku z prodlení do Tato smlouva bude navazovat na NS uzavřenou dne / RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o přechodech nájmu u následujících bytů: - byt č. 32 v čp. 1947, Štefánikova, DKn/L, - byt č. 122 v čp. 1293, Spojených národů, DKn/L, - byt č. 12 v čp. 1942, Pod ZOO, DKn/L. 801/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o podání žaloby ve věci vyklizení bytu č. 23 v čp v ul. Heydukova, DKn/L. 802/ RM - V s c h v a l u j e podání žaloby na vyklizení bytu č. 61 v čp. 2902, E. Zbroje, DKn/L za předpokladu, že důvody výpovědi nadále trvají. 803/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o tom, že s účinností od dojde k prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 58 a čp. 59 na Nám. T. 4

5 G. Masaryka, DKn/L s nájemcem, a to ze zákona na dobu určitou 1 roku, tj. do / RM - V a) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na NP č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L s nájemcem za cenu 600,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let pro účely prodeje květin, skla, porcelánu a upomínkových předmětů, b) v y d á v á souhlas nájemci se sepsáním podnájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L. 805/ RM - V n e s c h v a l u j e PRO BONO PUBLICU, o.p.s., zastoupené Simonou Šolínovou, Nám. T. G. Masaryka 40, DKn/L výjimku z Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města DKn/L ze dne , spočívající ve zrušení povinnosti platit kauci dle ustanovení v čl. 5 citovaných Pravidel. 806/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 463/222 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 463 a st.p.č. 165 ul. Rooseveltova žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 807/ RM - V a) d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1956/35 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Nábř. Benešovo žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, b) d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1956/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Nábř. Benešovo žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 808/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1073/221 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Heydukova žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 809/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2016/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 2015,2016,2017 a st.p.č. 2351/1 a 2351/2, st.p.č. 2350/1 a 2350/2, st.p.č v ul. J. Bíliny žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 810/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o uvolněných bytech č. 1599/151 v ulici Kotkova a č. 1157/11 v ulici Heydukova. 5

6 811/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1157/11 v domě čp v ul. Heydukova včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a st. p. č v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ve výši 3880/15110 formou veřejné dražby s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění, tj. Kč ,- (zaokrouhleno). 812/ RM - V v y h l a š u j e, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp se st. p. č o výměře 278 m 2 v ul. Thámova dle zák. č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. 813/ RM - V a) s c h v a l u j e podání žaloby s přivolením soudu k výpovědi nájmu bytu č. 1981/33 v domě čp v ul. Štefánikova, a to bez bytové náhrady, b) u k l á d á Samostatnému oddělení kanceláře tajemníka úřadu podat žalobu ve smyslu písmene a) tohoto usnesení v termínu do 14 - ti dnů od schválení podání výpovědi v radě města. 814/ RM - V b e r e n a v ě d o m í provedení oprav havárií v bytech a nebytových prostorech za období od minulé schůze RM. 815/ RM - V s o u h l a s í se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na opravu a rekonstrukci letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem mezi Královéhradeckým krajem a Městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 816/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í stanovisko firmy Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., Hradec Králové, v souvislosti s intenzifikací ČOV ve Dvoře Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu odboru SMM zadat vypracování odborného odhadu nákladů na modernizaci technologie ČOV tak, aby splňovala normy EU po roce 2010 firmě AQUATIS Brno. 817/ RM - V a) r u š í Komisi sociálně právní ochrany dětí RM a odvolává členy této komise Mgr. Evu Hynkovou, Josefa Velce a Vladimíru Huškovou, b) r u š í Komisi pro zahraniční vztahy, kulturu a cestovní ruch RM a odvolává její předsedkyni Zuzanu Čermákovou, c) d o p l ň u j e usnesení č. 277/ RM o písmeno b) ve znění: RM jmenuje předsedou hodnotitelské komise pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Mgr. Dušana Kubicu, d) d o p l ň u j e usnesení č. 139/ RM o písmeno b) ve znění: RM jmenuje předsedkyní sociální komise MUDr. Jindřišku Šnajdrovou. 6

7 818/ RM - V a) s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši Kč Městské knihovně Slavoj na vydání publikace Pověsti Královédvorska, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat tuto částku do nejbližší rozpočtové změny. 819/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í informaci žadatelky, že ze zdravotních důvodů odmítla nástup do DPD, b) b e r e n a v ě d o mí informaci vedoucí DPD o uvolnění bytů, c) s o u h l a s í s přestěhováním žadatelky do bytu č. 8 a s přidělením bytu č. 29 žadatelce. 820/ RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za jednotlivce ve znění připomínek členů RM, b) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za manželskou či jinou příbuzenskou dvojici ve znění připomínek členů RM. 821/ RM - V b e r e n a v ě d o m í žádost o souhlas k odprodeji 14 kusů tvrzených nadbytečných skel ze zimního stadionu o rozměrech x 800 mm stavební firmě Jarolímek a Žižka spol s.r.o. Dvůr Králové n.l za cenu bez DPH ve výši Kč/kus. Tato nadbytečná skla budou použita na letní stadion. 822/ RM - V a) s c h v a l u j e předložený návrh smlouvy o přeložce plynárenského zařízení č. 06/08/04 na stavbě komunikace Čechova ulice ve Dvoře Králové n/l, b) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města odsouhlasit předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu plynárenského zařízení č. 06/08/04 na stavbě komunikace Čechova ulice ve Dvoře Králové n/l po jeho realizaci v předloženém znění, c) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 823/ RM - V b e r e n a v ě d o m í podmínky výběrového řízení na zhotovitele (zhotovení) stavby: Oplocení dětského hřiště v ulici Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem. 824/ RM - V a) s c h v a l u j e opatření na stabilizaci podložních vrstev vozovky v ulici Školní, b) s o u h l a s í s navýšením nákladů na opravu ul. Školní ve Dvoře Králové nad Labem o částku ,- Kč bez DPH, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI vypracovat Dodatek č.1 ke SOD na realizaci s TSm Dvůr Králové nad Labem na částku 1, ,- Kč, d) p o v ě ř u j e starostu města podpisem Dodatku č.1 ke SOD. 7

8 825/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í oznámení zadávacího řízení na realizaci akce: Sběrný dvůr města Dvůr Králové nad Labem, b) j m e n u j e obsazení hodnotící komise následovně: Ing. Jiří Rain starosta, náhradník: Ing. Petr Mrázek člen RM, Mgr. Edita Vaňková 2. místostarosta, náhradník: Mgr. Vasil Biben 1. místostarosta, Václav Vodochodský člen RM, náhradník: Zdeněk Kmínek člen RM, Ing. Radmila Fiľakovská vedoucí odboru RAI, náhradník: Ing. Marek Pavlíček, p. Petr Cerman odborný referent odboru RAI, náhradník: Ing. Jan Helbich, c) s v o l á v á první jednání hodnotící komise na den v 09:00 hod. Jednání, které bude zároveň otevíráním obálek s nabídkami, se uskuteční v zasedací místnosti starosty města. 826/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek vyhodnocení VZ na zhotovitele studie: Optimalizace zajištění stravování Městské nemocnice, a.s., ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění s následujícím pořadím: 1. místo Tip-Ex Partner, s.r.o., Baarova 374, Řevnice nabídková cena ,- Kč včetně DPH 2. místo Ing. Jan Přindiš, G-team, Na Kodymce 18, Praha 6 nabídková cena ,- Kč včetně DPH, b) s c h v a l u j e uzavření SOD s vítězným uchazečem výše uvedené VZ a pověřuje starostu města k podpisu SOD. 827/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informace o průběhu výběrových řízení. 828/ RM - V o d k l á d á své rozhodnutí ve věci nákupu nového služebního vozidla, Škoda Octavia, 4 x 4 (vozidlo se zvýšenou průchodivostí) pro potřeby Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem. 829/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou radě města za její období od její minulé schůze, b) r o z h o d l a nepodat správní žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOOÚ ze dne , c) n e v y d á v á souhlas žadateli k vylepení plakátu do informačního centra, d) b e r e n a v ě d o m í zápis dopravní komise ze dne Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 8

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více