52. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "52. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění pana Pavla Krause do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem, a to s účinností dnem / RM - V s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků HZS z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem. 778/ RM - V s c h v a l u j e úhradu dlužné částky ve výši ,- Kč pro právnickou osobu v pravidelných měsíčních splátkách po 5.000,- Kč, počínaje měsícem srpnem Při nedodržení těchto podmínek dojde ke ztrátě výhody splátkového režimu a bude zahájeno soudní řízení o vymáhání dlužné částky. 779/ RM - V s c h v a l u j e zadání zakázky na metodickou pomoc související s přezkoumáním hospodaření a přezkoumání hospodaření Města Dvora Králové nad Labem za účetní období roku 2004 a 2005 formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky jako obnovu původní zakázky vůči firmě A&CE Auditoři a znalci HK, spol. s r.o. 780/ RM - V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Dvora Králové nad Labem za 1. pololetí roku 2004.

2 781/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Hospicem Anežky České - středisko Domov Sv. Josefa v Žirči a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 782/ RM - V s c h v a l u j e finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč pro Základní organizaci ČSV ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o tomto finančním příspěvku. 783/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě s Českou poštou, a.s. k režimu č. 9/2001 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 784/ RM - V u k l á d á příspěvkové organizaci MKZ Hankův dům odvod z fondu 916 investiční fond ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem a ukládá vedoucímu odboru RAF zahrnout částku 100 tis. Kč v rámci nejbližší rozpočtové změny do výdajů na tuto akci v rámci kap. 38 SMM. 785/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Dohody o odběru a bezhotovostní úhradě kolkových známek č. 54/2004 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 786/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Pojistné smlouvy na pojištění elektronických zařízení (parkovacích automatů) s Českou pojišťovnou a.s. a pověřuje starostu města podpisem této pojistné smlouvy. 787/ RM - V a) s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy na část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s nájemcem, a to ke dni , b) s c h v a l u j e záměr pronajmout část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, c) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 788/ RM - V s c h v a l u j e pronájem p. p. č. 2450/2 - zahrada o výměře 737 m 2 a p. p. č. 2450/3 - zahrada o výměře 22 m 2 v kat. území Dvůr Králové nad Labem, za cenu 1,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu s nájemci, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 789/ RM - V s c h v a l u j e pronájem části p. p. č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 300 m 2 za cenu 20,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu se Stavebním bytovým družstvem, Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Kollárova 1429, DKn/L, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 2

3 790/ RM - V b e r e n a v ě d o m í zařazení pilíře s kamenným křížem na p. p. č. 46/2 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do seznamu kulturních památek, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky dle ustanovení 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 791/ RM - V a) u k o n č u j e účinnost usnesení č. 655/ RM ze dne , kterým rozhodla postoupit zastupitelstvu města rozhodnutí o prodeji spoluvlastnického podílu na části p.p.č. 4310, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č v šíři 5 m (podél č.p. 1890) o celkové výměře cca 70 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 1.000,- Kč/m 2 zájemci s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti bude hradit kupující, c) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č o celkové výměře cca 157 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 450,- Kč/m 2 pro kupující za podmínky zřízení věcného břemena právo průchodu a průjezdu k nebytovému prostoru v přízemí čp. 57 s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti budou hradit kupující, d) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického podílu na části p.p.č o celkové výměře cca 227 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 792/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í informaci, že žadatelé na základě své žádosti odstupují od usnesení č. 982/ RM ze dne , b) u k o n č u j e účinnost záměru prodeje p. p. č. 1042/6 zahrada o výměře 421 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z vlastnictví města do vlastnictví kupujících. 793/ RM - V a) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit budoucí kupní smlouvu č. 76/BP/04 ve věci prodeje plynovodní přípojky STL přípojka PE D 32 v délce cca 51 m, bude upřesněno na základě vytyčení plynovodní přípojky, za kupní cenu ,- Kč pro Východočeskou plynárenskou, a.s., Pražská 702, Hradec Králové 4, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje plynovodní přípojky v délce cca 51 m v ul. Máchova ve Dvoře Králové n/l. 794/ RM - V a) d o p o r u č u j e ZM schválit kupní smlouvu na část p.p.č. 551/1 o výměře 700 m 2 v k.ú. Verdek za kupní cenu 100,- Kč/m 2 (tj ,-Kč) pro kupujícího s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje 551/1 o výměře 700 m 2 v k.ú. Verdek. 3

4 795/ RM - V a) o d k l á d á své doporučení ve věci předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj. cca ,-Kč) pro kupujícího, b) o d k l á d á své doporučení ve věci předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj. cca ,-Kč) pro kupujícího. 796/ RM - V a) n e s c h v a l u j e smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem průchodu a průjezdu přes st.p.č a p.p.č. 678/2 na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatele, b) n e s c h v a l u j e smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem průchodu a průjezdu přes st.p.č na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatelku. 797/ RM - V a) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na služební byt č. 21 v čp. 731 v ul. 28. října, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do , b) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na služební byt č. 33 v čp v ul. E. Zbroje, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do / RM - V a) s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 42 v čp. 2900, E. Zbroje, DKn/L s nájemci, a to ke dni , b) s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 301, Sladkovského, DKn/L s nájemci, a to ke dni / RM - V s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na byt č. 121 v čp. 1599, Kotkova, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do za předpokladu uhrazení celkové dlužné částky vč. poplatku z prodlení do Tato smlouva bude navazovat na NS uzavřenou dne / RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o přechodech nájmu u následujících bytů: - byt č. 32 v čp. 1947, Štefánikova, DKn/L, - byt č. 122 v čp. 1293, Spojených národů, DKn/L, - byt č. 12 v čp. 1942, Pod ZOO, DKn/L. 801/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o podání žaloby ve věci vyklizení bytu č. 23 v čp v ul. Heydukova, DKn/L. 802/ RM - V s c h v a l u j e podání žaloby na vyklizení bytu č. 61 v čp. 2902, E. Zbroje, DKn/L za předpokladu, že důvody výpovědi nadále trvají. 803/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o tom, že s účinností od dojde k prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 58 a čp. 59 na Nám. T. 4

5 G. Masaryka, DKn/L s nájemcem, a to ze zákona na dobu určitou 1 roku, tj. do / RM - V a) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na NP č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L s nájemcem za cenu 600,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let pro účely prodeje květin, skla, porcelánu a upomínkových předmětů, b) v y d á v á souhlas nájemci se sepsáním podnájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L. 805/ RM - V n e s c h v a l u j e PRO BONO PUBLICU, o.p.s., zastoupené Simonou Šolínovou, Nám. T. G. Masaryka 40, DKn/L výjimku z Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města DKn/L ze dne , spočívající ve zrušení povinnosti platit kauci dle ustanovení v čl. 5 citovaných Pravidel. 806/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 463/222 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 463 a st.p.č. 165 ul. Rooseveltova žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 807/ RM - V a) d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1956/35 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Nábř. Benešovo žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, b) d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1956/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Nábř. Benešovo žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 808/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1073/221 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Heydukova žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 809/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2016/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 2015,2016,2017 a st.p.č. 2351/1 a 2351/2, st.p.č. 2350/1 a 2350/2, st.p.č v ul. J. Bíliny žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 810/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o uvolněných bytech č. 1599/151 v ulici Kotkova a č. 1157/11 v ulici Heydukova. 5

6 811/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1157/11 v domě čp v ul. Heydukova včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a st. p. č v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ve výši 3880/15110 formou veřejné dražby s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění, tj. Kč ,- (zaokrouhleno). 812/ RM - V v y h l a š u j e, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp se st. p. č o výměře 278 m 2 v ul. Thámova dle zák. č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. 813/ RM - V a) s c h v a l u j e podání žaloby s přivolením soudu k výpovědi nájmu bytu č. 1981/33 v domě čp v ul. Štefánikova, a to bez bytové náhrady, b) u k l á d á Samostatnému oddělení kanceláře tajemníka úřadu podat žalobu ve smyslu písmene a) tohoto usnesení v termínu do 14 - ti dnů od schválení podání výpovědi v radě města. 814/ RM - V b e r e n a v ě d o m í provedení oprav havárií v bytech a nebytových prostorech za období od minulé schůze RM. 815/ RM - V s o u h l a s í se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na opravu a rekonstrukci letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem mezi Královéhradeckým krajem a Městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 816/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í stanovisko firmy Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., Hradec Králové, v souvislosti s intenzifikací ČOV ve Dvoře Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu odboru SMM zadat vypracování odborného odhadu nákladů na modernizaci technologie ČOV tak, aby splňovala normy EU po roce 2010 firmě AQUATIS Brno. 817/ RM - V a) r u š í Komisi sociálně právní ochrany dětí RM a odvolává členy této komise Mgr. Evu Hynkovou, Josefa Velce a Vladimíru Huškovou, b) r u š í Komisi pro zahraniční vztahy, kulturu a cestovní ruch RM a odvolává její předsedkyni Zuzanu Čermákovou, c) d o p l ň u j e usnesení č. 277/ RM o písmeno b) ve znění: RM jmenuje předsedou hodnotitelské komise pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Mgr. Dušana Kubicu, d) d o p l ň u j e usnesení č. 139/ RM o písmeno b) ve znění: RM jmenuje předsedkyní sociální komise MUDr. Jindřišku Šnajdrovou. 6

7 818/ RM - V a) s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši Kč Městské knihovně Slavoj na vydání publikace Pověsti Královédvorska, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat tuto částku do nejbližší rozpočtové změny. 819/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í informaci žadatelky, že ze zdravotních důvodů odmítla nástup do DPD, b) b e r e n a v ě d o mí informaci vedoucí DPD o uvolnění bytů, c) s o u h l a s í s přestěhováním žadatelky do bytu č. 8 a s přidělením bytu č. 29 žadatelce. 820/ RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za jednotlivce ve znění připomínek členů RM, b) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za manželskou či jinou příbuzenskou dvojici ve znění připomínek členů RM. 821/ RM - V b e r e n a v ě d o m í žádost o souhlas k odprodeji 14 kusů tvrzených nadbytečných skel ze zimního stadionu o rozměrech x 800 mm stavební firmě Jarolímek a Žižka spol s.r.o. Dvůr Králové n.l za cenu bez DPH ve výši Kč/kus. Tato nadbytečná skla budou použita na letní stadion. 822/ RM - V a) s c h v a l u j e předložený návrh smlouvy o přeložce plynárenského zařízení č. 06/08/04 na stavbě komunikace Čechova ulice ve Dvoře Králové n/l, b) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města odsouhlasit předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu plynárenského zařízení č. 06/08/04 na stavbě komunikace Čechova ulice ve Dvoře Králové n/l po jeho realizaci v předloženém znění, c) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 823/ RM - V b e r e n a v ě d o m í podmínky výběrového řízení na zhotovitele (zhotovení) stavby: Oplocení dětského hřiště v ulici Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem. 824/ RM - V a) s c h v a l u j e opatření na stabilizaci podložních vrstev vozovky v ulici Školní, b) s o u h l a s í s navýšením nákladů na opravu ul. Školní ve Dvoře Králové nad Labem o částku ,- Kč bez DPH, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI vypracovat Dodatek č.1 ke SOD na realizaci s TSm Dvůr Králové nad Labem na částku 1, ,- Kč, d) p o v ě ř u j e starostu města podpisem Dodatku č.1 ke SOD. 7

8 825/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í oznámení zadávacího řízení na realizaci akce: Sběrný dvůr města Dvůr Králové nad Labem, b) j m e n u j e obsazení hodnotící komise následovně: Ing. Jiří Rain starosta, náhradník: Ing. Petr Mrázek člen RM, Mgr. Edita Vaňková 2. místostarosta, náhradník: Mgr. Vasil Biben 1. místostarosta, Václav Vodochodský člen RM, náhradník: Zdeněk Kmínek člen RM, Ing. Radmila Fiľakovská vedoucí odboru RAI, náhradník: Ing. Marek Pavlíček, p. Petr Cerman odborný referent odboru RAI, náhradník: Ing. Jan Helbich, c) s v o l á v á první jednání hodnotící komise na den v 09:00 hod. Jednání, které bude zároveň otevíráním obálek s nabídkami, se uskuteční v zasedací místnosti starosty města. 826/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek vyhodnocení VZ na zhotovitele studie: Optimalizace zajištění stravování Městské nemocnice, a.s., ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění s následujícím pořadím: 1. místo Tip-Ex Partner, s.r.o., Baarova 374, Řevnice nabídková cena ,- Kč včetně DPH 2. místo Ing. Jan Přindiš, G-team, Na Kodymce 18, Praha 6 nabídková cena ,- Kč včetně DPH, b) s c h v a l u j e uzavření SOD s vítězným uchazečem výše uvedené VZ a pověřuje starostu města k podpisu SOD. 827/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informace o průběhu výběrových řízení. 828/ RM - V o d k l á d á své rozhodnutí ve věci nákupu nového služebního vozidla, Škoda Octavia, 4 x 4 (vozidlo se zvýšenou průchodivostí) pro potřeby Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem. 829/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou radě města za její období od její minulé schůze, b) r o z h o d l a nepodat správní žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOOÚ ze dne , c) n e v y d á v á souhlas žadateli k vylepení plakátu do informačního centra, d) b e r e n a v ě d o m í zápis dopravní komise ze dne Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 8

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více