52. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "52. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění pana Pavla Krause do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem, a to s účinností dnem / RM - V s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků HZS z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem. 778/ RM - V s c h v a l u j e úhradu dlužné částky ve výši ,- Kč pro právnickou osobu v pravidelných měsíčních splátkách po 5.000,- Kč, počínaje měsícem srpnem Při nedodržení těchto podmínek dojde ke ztrátě výhody splátkového režimu a bude zahájeno soudní řízení o vymáhání dlužné částky. 779/ RM - V s c h v a l u j e zadání zakázky na metodickou pomoc související s přezkoumáním hospodaření a přezkoumání hospodaření Města Dvora Králové nad Labem za účetní období roku 2004 a 2005 formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky jako obnovu původní zakázky vůči firmě A&CE Auditoři a znalci HK, spol. s r.o. 780/ RM - V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu města Dvora Králové nad Labem za 1. pololetí roku 2004.

2 781/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Hospicem Anežky České - středisko Domov Sv. Josefa v Žirči a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 782/ RM - V s c h v a l u j e finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč pro Základní organizaci ČSV ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o tomto finančním příspěvku. 783/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě s Českou poštou, a.s. k režimu č. 9/2001 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 784/ RM - V u k l á d á příspěvkové organizaci MKZ Hankův dům odvod z fondu 916 investiční fond ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem a ukládá vedoucímu odboru RAF zahrnout částku 100 tis. Kč v rámci nejbližší rozpočtové změny do výdajů na tuto akci v rámci kap. 38 SMM. 785/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Dohody o odběru a bezhotovostní úhradě kolkových známek č. 54/2004 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 786/ RM - V s c h v a l u j e předložený návrh Pojistné smlouvy na pojištění elektronických zařízení (parkovacích automatů) s Českou pojišťovnou a.s. a pověřuje starostu města podpisem této pojistné smlouvy. 787/ RM - V a) s c h v a l u j e ukončení nájemní smlouvy na část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s nájemcem, a to ke dni , b) s c h v a l u j e záměr pronajmout část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, c) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 788/ RM - V s c h v a l u j e pronájem p. p. č. 2450/2 - zahrada o výměře 737 m 2 a p. p. č. 2450/3 - zahrada o výměře 22 m 2 v kat. území Dvůr Králové nad Labem, za cenu 1,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu s nájemci, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 789/ RM - V s c h v a l u j e pronájem části p. p. č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, o výměře 300 m 2 za cenu 20,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu se Stavebním bytovým družstvem, Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Kollárova 1429, DKn/L, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 2

3 790/ RM - V b e r e n a v ě d o m í zařazení pilíře s kamenným křížem na p. p. č. 46/2 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do seznamu kulturních památek, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky dle ustanovení 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 791/ RM - V a) u k o n č u j e účinnost usnesení č. 655/ RM ze dne , kterým rozhodla postoupit zastupitelstvu města rozhodnutí o prodeji spoluvlastnického podílu na části p.p.č. 4310, k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č v šíři 5 m (podél č.p. 1890) o celkové výměře cca 70 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 1.000,- Kč/m 2 zájemci s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti bude hradit kupující, c) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej spoluvlastnického podílu na části p.p.č o celkové výměře cca 157 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 450,- Kč/m 2 pro kupující za podmínky zřízení věcného břemena právo průchodu a průjezdu k nebytovému prostoru v přízemí čp. 57 s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti budou hradit kupující, d) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického podílu na části p.p.č o celkové výměře cca 227 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. 792/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í informaci, že žadatelé na základě své žádosti odstupují od usnesení č. 982/ RM ze dne , b) u k o n č u j e účinnost záměru prodeje p. p. č. 1042/6 zahrada o výměře 421 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem z vlastnictví města do vlastnictví kupujících. 793/ RM - V a) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit budoucí kupní smlouvu č. 76/BP/04 ve věci prodeje plynovodní přípojky STL přípojka PE D 32 v délce cca 51 m, bude upřesněno na základě vytyčení plynovodní přípojky, za kupní cenu ,- Kč pro Východočeskou plynárenskou, a.s., Pražská 702, Hradec Králové 4, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje plynovodní přípojky v délce cca 51 m v ul. Máchova ve Dvoře Králové n/l. 794/ RM - V a) d o p o r u č u j e ZM schválit kupní smlouvu na část p.p.č. 551/1 o výměře 700 m 2 v k.ú. Verdek za kupní cenu 100,- Kč/m 2 (tj ,-Kč) pro kupujícího s tím, že veškeré náklady s převodem nemovitosti bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje 551/1 o výměře 700 m 2 v k.ú. Verdek. 3

4 795/ RM - V a) o d k l á d á své doporučení ve věci předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj. cca ,-Kč) pro kupujícího, b) o d k l á d á své doporučení ve věci předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 2264/1 o výměře cca 600 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj. cca ,-Kč) pro kupujícího. 796/ RM - V a) n e s c h v a l u j e smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem průchodu a průjezdu přes st.p.č a p.p.č. 678/2 na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatele, b) n e s c h v a l u j e smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem průchodu a průjezdu přes st.p.č na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatelku. 797/ RM - V a) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na služební byt č. 21 v čp. 731 v ul. 28. října, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do , b) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na služební byt č. 33 v čp v ul. E. Zbroje, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do / RM - V a) s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 42 v čp. 2900, E. Zbroje, DKn/L s nájemci, a to ke dni , b) s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 13 v čp. 301, Sladkovského, DKn/L s nájemci, a to ke dni / RM - V s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na byt č. 121 v čp. 1599, Kotkova, DKn/L s nájemcem, a to na dobu určitou do za předpokladu uhrazení celkové dlužné částky vč. poplatku z prodlení do Tato smlouva bude navazovat na NS uzavřenou dne / RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o přechodech nájmu u následujících bytů: - byt č. 32 v čp. 1947, Štefánikova, DKn/L, - byt č. 122 v čp. 1293, Spojených národů, DKn/L, - byt č. 12 v čp. 1942, Pod ZOO, DKn/L. 801/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o podání žaloby ve věci vyklizení bytu č. 23 v čp v ul. Heydukova, DKn/L. 802/ RM - V s c h v a l u j e podání žaloby na vyklizení bytu č. 61 v čp. 2902, E. Zbroje, DKn/L za předpokladu, že důvody výpovědi nadále trvají. 803/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o tom, že s účinností od dojde k prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 58 a čp. 59 na Nám. T. 4

5 G. Masaryka, DKn/L s nájemcem, a to ze zákona na dobu určitou 1 roku, tj. do / RM - V a) s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na NP č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L s nájemcem za cenu 600,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let pro účely prodeje květin, skla, porcelánu a upomínkových předmětů, b) v y d á v á souhlas nájemci se sepsáním podnájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L. 805/ RM - V n e s c h v a l u j e PRO BONO PUBLICU, o.p.s., zastoupené Simonou Šolínovou, Nám. T. G. Masaryka 40, DKn/L výjimku z Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží v majetku Města DKn/L ze dne , spočívající ve zrušení povinnosti platit kauci dle ustanovení v čl. 5 citovaných Pravidel. 806/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 463/222 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 463 a st.p.č. 165 ul. Rooseveltova žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 807/ RM - V a) d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1956/35 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Nábř. Benešovo žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, b) d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1956/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Nábř. Benešovo žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 808/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1073/221 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. Heydukova žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 809/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2016/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 2015,2016,2017 a st.p.č. 2351/1 a 2351/2, st.p.č. 2350/1 a 2350/2, st.p.č v ul. J. Bíliny žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 810/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informaci o uvolněných bytech č. 1599/151 v ulici Kotkova a č. 1157/11 v ulici Heydukova. 5

6 811/ RM - V d o p o r u č u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1157/11 v domě čp v ul. Heydukova včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu a st. p. č v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ve výši 3880/15110 formou veřejné dražby s vyvolávací cenou 30% znaleckého ocenění, tj. Kč ,- (zaokrouhleno). 812/ RM - V v y h l a š u j e, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp se st. p. č o výměře 278 m 2 v ul. Thámova dle zák. č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. 813/ RM - V a) s c h v a l u j e podání žaloby s přivolením soudu k výpovědi nájmu bytu č. 1981/33 v domě čp v ul. Štefánikova, a to bez bytové náhrady, b) u k l á d á Samostatnému oddělení kanceláře tajemníka úřadu podat žalobu ve smyslu písmene a) tohoto usnesení v termínu do 14 - ti dnů od schválení podání výpovědi v radě města. 814/ RM - V b e r e n a v ě d o m í provedení oprav havárií v bytech a nebytových prostorech za období od minulé schůze RM. 815/ RM - V s o u h l a s í se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na opravu a rekonstrukci letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem mezi Královéhradeckým krajem a Městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 816/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í stanovisko firmy Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., Hradec Králové, v souvislosti s intenzifikací ČOV ve Dvoře Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu odboru SMM zadat vypracování odborného odhadu nákladů na modernizaci technologie ČOV tak, aby splňovala normy EU po roce 2010 firmě AQUATIS Brno. 817/ RM - V a) r u š í Komisi sociálně právní ochrany dětí RM a odvolává členy této komise Mgr. Evu Hynkovou, Josefa Velce a Vladimíru Huškovou, b) r u š í Komisi pro zahraniční vztahy, kulturu a cestovní ruch RM a odvolává její předsedkyni Zuzanu Čermákovou, c) d o p l ň u j e usnesení č. 277/ RM o písmeno b) ve znění: RM jmenuje předsedou hodnotitelské komise pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Mgr. Dušana Kubicu, d) d o p l ň u j e usnesení č. 139/ RM o písmeno b) ve znění: RM jmenuje předsedkyní sociální komise MUDr. Jindřišku Šnajdrovou. 6

7 818/ RM - V a) s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši Kč Městské knihovně Slavoj na vydání publikace Pověsti Královédvorska, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat tuto částku do nejbližší rozpočtové změny. 819/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í informaci žadatelky, že ze zdravotních důvodů odmítla nástup do DPD, b) b e r e n a v ě d o mí informaci vedoucí DPD o uvolnění bytů, c) s o u h l a s í s přestěhováním žadatelky do bytu č. 8 a s přidělením bytu č. 29 žadatelce. 820/ RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za jednotlivce ve znění připomínek členů RM, b) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za manželskou či jinou příbuzenskou dvojici ve znění připomínek členů RM. 821/ RM - V b e r e n a v ě d o m í žádost o souhlas k odprodeji 14 kusů tvrzených nadbytečných skel ze zimního stadionu o rozměrech x 800 mm stavební firmě Jarolímek a Žižka spol s.r.o. Dvůr Králové n.l za cenu bez DPH ve výši Kč/kus. Tato nadbytečná skla budou použita na letní stadion. 822/ RM - V a) s c h v a l u j e předložený návrh smlouvy o přeložce plynárenského zařízení č. 06/08/04 na stavbě komunikace Čechova ulice ve Dvoře Králové n/l, b) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města odsouhlasit předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu plynárenského zařízení č. 06/08/04 na stavbě komunikace Čechova ulice ve Dvoře Králové n/l po jeho realizaci v předloženém znění, c) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem této smlouvy. 823/ RM - V b e r e n a v ě d o m í podmínky výběrového řízení na zhotovitele (zhotovení) stavby: Oplocení dětského hřiště v ulici Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem. 824/ RM - V a) s c h v a l u j e opatření na stabilizaci podložních vrstev vozovky v ulici Školní, b) s o u h l a s í s navýšením nákladů na opravu ul. Školní ve Dvoře Králové nad Labem o částku ,- Kč bez DPH, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI vypracovat Dodatek č.1 ke SOD na realizaci s TSm Dvůr Králové nad Labem na částku 1, ,- Kč, d) p o v ě ř u j e starostu města podpisem Dodatku č.1 ke SOD. 7

8 825/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í oznámení zadávacího řízení na realizaci akce: Sběrný dvůr města Dvůr Králové nad Labem, b) j m e n u j e obsazení hodnotící komise následovně: Ing. Jiří Rain starosta, náhradník: Ing. Petr Mrázek člen RM, Mgr. Edita Vaňková 2. místostarosta, náhradník: Mgr. Vasil Biben 1. místostarosta, Václav Vodochodský člen RM, náhradník: Zdeněk Kmínek člen RM, Ing. Radmila Fiľakovská vedoucí odboru RAI, náhradník: Ing. Marek Pavlíček, p. Petr Cerman odborný referent odboru RAI, náhradník: Ing. Jan Helbich, c) s v o l á v á první jednání hodnotící komise na den v 09:00 hod. Jednání, které bude zároveň otevíráním obálek s nabídkami, se uskuteční v zasedací místnosti starosty města. 826/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek vyhodnocení VZ na zhotovitele studie: Optimalizace zajištění stravování Městské nemocnice, a.s., ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění s následujícím pořadím: 1. místo Tip-Ex Partner, s.r.o., Baarova 374, Řevnice nabídková cena ,- Kč včetně DPH 2. místo Ing. Jan Přindiš, G-team, Na Kodymce 18, Praha 6 nabídková cena ,- Kč včetně DPH, b) s c h v a l u j e uzavření SOD s vítězným uchazečem výše uvedené VZ a pověřuje starostu města k podpisu SOD. 827/ RM - V b e r e n a v ě d o m í informace o průběhu výběrových řízení. 828/ RM - V o d k l á d á své rozhodnutí ve věci nákupu nového služebního vozidla, Škoda Octavia, 4 x 4 (vozidlo se zvýšenou průchodivostí) pro potřeby Městské policie ve Dvoře Králové nad Labem. 829/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou radě města za její období od její minulé schůze, b) r o z h o d l a nepodat správní žalobu proti rozhodnutí předsedy ÚOOÚ ze dne , c) n e v y d á v á souhlas žadateli k vylepení plakátu do informačního centra, d) b e r e n a v ě d o m í zápis dopravní komise ze dne Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 8

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 26.06.2007 624/2007 22. RM V a) s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu s Obcí Stanovice na vyřizování

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2005 275/2005 71. RM V schvaluje pořádání tréninkového hokejového campu v termínu od 10.07.2005 do

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.04.2005 337/2005 72. RM V a) bere na vě d o m í informaci o soudním sporu, b) p o t v r z u j e procesní

Více

86. VÝPIS Z USNESENÍ

86. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 86. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 25.10.2005 1097/2005 86. RM V s c h v a l u j e doplnění odpisového plánu na rok 2005 v předložené výši,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.01.2010 68/2010 107. RM V a) s c h v a l u j e žádost o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2011 R/853/2011-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. předložené plnění úkolu č. R/750/2011-4.1.1.

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 26.07.2005 758/2005 80. RM - V a) s c h v a l u j e DOHODU (o převodu finančních prostředků vybraných VAKem

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.11.2007 1003/2007 33. RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 05.04.2011 R/297/2011-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. se změnou smlouvy o zřízení místa

Více

112. VÝPIS Z USNESENÍ

112. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 112. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2010 261/2010 112. RM V souhlasí s pronájmem VIP místnosti na stadionu Technickými službami města

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

28. VÝPIS Z USNESENÍ

28. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 28. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.03.2006 673/2006 28. ZM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.09.2005 556/2005 21. ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

85. VÝPIS Z USNESENÍ

85. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 85. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.05.2009 1640/2009 85. RM V s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více