82. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "82. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec a ukládá řediteli TSm zhotovit informační tabuli s provozním řádem a instalovat ji na hřišti. T: / RM - V s c h v a l u j e prezentaci v katalogu Investiční příležitosti a průmyslové zóny v České republice ve formátu ½ strany A4. 879/ RM - V doporuč u j e ZM schválit další způsob projednání změny č. 7 územního plánu města Dvůr Králové nad Labem, a to rozdělení do dvou dílčích změn: Změna č. 7A: PRODEJNA LIDL Změna č. 7B: PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PROVĚŘENÍ ALTERNATIV NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. 880/ RM - V doporuč u j e ZM schválit, aby při pořizování změny č. 7A (tj. záměr: PRODEJNA LIDL) byl využit 19 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. aby před zahájením pořizování stupňů koncept řešení, resp. návrh změny byla uzavřena smlouva mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a společností LIDL ČR v.o.s., ve které se společnost LIDL ČR v.o.s. zaváže k úplné úhradě nákladů za pořízení této územně plánovací dokumentace (ÚPD), a to před zahájením pořizování této ÚPD. Výše úhrady bude shodná s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo mezi Městem Dvůr Králové nad Labem jako objednatelem a vybraným projektantem jako zhotovitelem této ÚPD.

2 881/ RM - V a) schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů na zhotovitele návrhu změny č.7b územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem následovně: Ing. arch. Milan Salaba, Biskupský dvůr 4, Praha 1 TENET spol. s r.o. architektonický atelier, Horská 64, Trutnov Ing. arch. Jelena Zemánková, Jižní 870, Hradec Králové b) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání nabídek následovně: Ing. Jiří Rain starosta Ing. Martin Rudolf - vedoucí odboru VÚP Zdeněk Semerák úředník odboru VÚP c) s c h v a l u j e složení komise pro vyhodnocení nabídek veřejné zakázky následovně: Ing. Jiří Rain starosta Ing. Martin Rudolf - vedoucí odboru VÚP Zdeněk Semerák úředník odboru VÚP 882/ RM - V doporuč u j e ZM neschválit pořízení změny se záměrem žadatele ve smyslu převedení níže uvedených pozemků v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do uvedených funkčních využití území: Pozemková parcela číslo 3458 do funkce SM. Pozemková parcela číslo 3470 a číslo 3472 do funkce SM, případně IR. Pozemková parcela číslo 3474/1 do funkce IR. Pozemková parcela číslo 3290/1 do funkce NK, případně ZV. Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města. Současně RM doporučuje orgánu územního plánování vyrozumět žadatele v případě pořizování další změny územního plánu. 883/ RM - V doporuč u j e ZM neschválit pořízení změny se záměrem žadatele ve smyslu umožnění výstavby rodinného domu na p.p.č.1435/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města. Současně RM doporučuje orgánu územního plánování vyrozumět žadatele v případě pořizování další změny územního plánu. 884/ RM - V souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 Nájemní smlouvy na pořádání trhů na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem. 885/ RM - V souhlasí se zadáním zakázky na renovaci omítek ve výstavní síni Staré radnice předem vybranému dodavateli. 886/ RM - V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1618/232 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. 2

3 národů, žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 887/ RM - V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 539/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu. 888/ RM - V s c h v a l u j e prodloužení nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 1073/211 v domě č.p v ul. Heydukova o dva roky a zároveň schvaluje sepsání dodatku č. 2 v tomto smyslu s žadatelkou. 889/ RM - V bere na vě domí informaci o přechodech nájmu u bytu č. 11 v čp. 1088, Heydukova, DKn/L., bytu č. 144 v čp. 1599, Kotkova, DKn/L a bytu č. 21 v čp. 1971, Štefánikova, DKn/L. 890/ RM - V neschvaluje výměnu bytu č. 131 v čp. 400, Švehlova, DKn/L a bytu č. 122 v čp. 463, Rooseveltova, DKn/L, žadatelům. 891/ RM - V a) schvaluje záměr města sepsat Nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 57, Nám. T. G. Masaryka, DKn/L s firmou Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., zastoupenou Josefem Kordou, Dolní Brusnice 78, Bílá Třemešná, za cenu 1.225,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce MěÚ záměr města sepsat Nájemní smlouvu na nebytový prostor č. 1 v čp. 57, Nám. T. G. Masaryka, DKn/L s firmou Zvičinské uzeniny a lahůdky s. r. o., zastoupenou Josefem Kordou, Dolní Brusnice 78, Bílá Třemešná, za cenu 1.225,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. 892/ RM - V a) schvaluje záměr města sepsat Nájemní smlouvu na nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, Nám. T. G. Masaryka, DKn/L se žadatelem za cenu 890,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce MěÚ záměr města sepsat Nájemní smlouvu na nebytové prostory č. 1 v čp. 58 a čp. 59, Nám. T. G. Masaryka, DKn/L se žadatelem za cenu 890,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. 893/ RM - V s c h v a l u j e výpověď Nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, DKn/L nájemci s tím, že nájemní smlouva skončí 3

4 k poslednímu dni v měsíci, ve kterém bude doručena. 894/ RM - V a) doporuč u j e ZM schválit prodej st.p.č o výměře 181 m 2 včetně stavby bez čp. na st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatele za kupní cenu ,- Kč, b) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu na části p.p.č pro budoucí vlastníky st.p.č a stavby na ní umístěné v hodnotě 3.000,- Kč. Geometrické zaměření hradí budoucí kupující. 895/ RM - V bere na vě d o m í informaci o jednání s firmou AGILE, spol. s r.o. ohledně prodeje p.p.č. 2630/1 a p.p.č. 2630/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 896/ RM - V a) bere na vě d o m í informace o problematice zainvestování pozemků malé průmyslové zóny, b) u k l á d á vedoucí odboru RAI zpracovat investiční záměr realizace vodovodního a kanalizačního řadu k hranicím malé průmyslové zóny. Z: Ing. Fiĺakovská T: / RM - V s c h v a l u j e pronájem p. p. č. 1084/2 o výměře 417 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 2,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu s žadatelem, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 898/ RM - V a) s c h v a l u j e záměr pronajmout část p. p. č. 833/3 o výměře 260 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p. p. č. 833/3 o výměře 260 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 899/ RM - V v y d á v á s o u h l a s k dočasnému vynětí části pozemkové p. č. 467/1 o výměře m 2 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové z půdního a lesního fondu, a to za účelem umístění mobilních stanů pro sokolské tábory, které se budou konat výhradně po dobu prázdninových měsíců července a srpna. 900/ RM - V s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část p. p. č. 1830/4 s firmou Pavel Bořek - STAVEBNÍ FIRMA, IČ , se sídlem Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem. 901/ RM s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část severní části budovy čp. 840 na st. p. č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem s firmou AUTO QUALT, s. r. o., se sídlem Choustníkovo Hradiště

5 902/ RM - V a) s c h v a l u j e záměr pronajmout část p. p. č. 545/1 o výměře 2,4 m x 5,1 m v k. ú. Zboží u Dvora Králové, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p. p. č. 545/1 o výměře 2,4 m x 5,1 m v k. ú. Zboží u Dvora Králové. 903/ RM - V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč klubu VCC Veteran Car club Dvůr Králové n. L. v AČR na akci Než vypustíme vodu z chladiče. b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s klubem VCC Veteran Car club Dvůr Králové n. L. v AČR a pověřuje starostu města jejím podpisem. 904/ RM - V a) s c h v a l u j e nákup turbosoustrojí TG 2, b) s c h v a l u j e kupní smlouvu mezi firmou HYDROČEZ, a. s., Praha a Městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy. 905/ RM - V a) schvaluje změnu vzhledu Novin královédvorské radnice (barevná obálka, dvoubarevné stránky, tisk na bílý ofset papír), b) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS zpracovat alternativní řešení umístění reklam, včetně stanovení ceníku. 906/ RM - V s c h v a l u j e převod, tj. použití části fondu 914 rezervního fondu PO Hankův dům, a to ve výši 100 tis.kč, k posílení fondu 916 investičního fondu této příspěvkové organizace na rekonstrukci klimatizace v kavárně v přízemí Hankova domu. 907/ RM - V n e s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na nájemné pro žadatele. 908/ RM - V a) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby akce: Přístavba a rekonstrukce ZŠ ve Dvoře Králové nad Labem Podharti, 3. stavba, společností BAK, a.s., jehož obsahem je navýšení investičních nákladů stavby v souvislosti s předloženým výkazem provedených víceprací ve výši Kč ,- vč. DPH, b) p o v ě ř u j e starostu města podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo, a) u k l á d á vedoucí odboru RAI zajistit další postup ve vztahu ke zhotoviteli stavby dle zákona č. 40/2004 Sb. a uzavřené smlouvy o dílo, Zodpovídá: Ing. Fiĺakovská T: bezodkladně b) u k l á d á vedoucí odboru RAI zajistit zohlednění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v dokumentech, týkajících se dotace z prostředků státního rozpočtu, 5

6 Zodpovídá: Ing. Fiĺakovská T: bezodkladně po podpisu dodatku e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF promítnout obsah dodatku č.1 ke smlouvě o dílo do nejbližší rozpočtové změny. Zodpovídá: Ing. M.Plecháč T: nejbližší RZ 909/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení pracovní skupiny pro posuzování a hodnocení nabídek výběrového řízení a rozhodnutí vedoucí odboru RAI o nejvhodnější nabídce včetně pořadí dalších nabídek na zhotovitele investiční akce: Realizace (zhotovení) stavebních úprav a osazení sedadel v sálu kina Svět ve Dvoře Králové nad Labem dle vnitřního předpisu MěÚ č. 09/2004 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, společností LESTAV, spol. s r.o., Žirečská Podstráň čp. 70, Dvůr Králové nad Labem (cena 1, ,- Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města podpisem této SOD. 910/ RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci stanovení postupu při další přípravě a realizaci stavby akce Šatny zimního stadionu ve sportovním areálu Dvůr Králové nad Labem. 911/ RM - V a) s c h v a l u j e rozsah akce: Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem 2. stavba v souladu se specifikací podstatných objektů navržených k realizaci v 1. etapě výstavby dle studie Tyršovo koupaliště a napojení na ZOO, b) s c h v a l u j e návrh na vypsání výběrového řízení na zhotovení PD pro vydání územního rozhodnutí na akci: Rekonstrukce Tyršova koupaliště, ve Dvoře Králové nad Labem 2. stavba v předloženém znění, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI vyzvat schválené uchazeče k předložení nabídky. 912/ RM - V a) bere na vě d o m í vypracovaný seznam komunikací ve Dvoře Králové nad Labem vyžadujících rekonstrukci, opravu nebo modernizaci, b) p o s t u p u j e seznam ve znění připomínek členů rady města ZM v rámci navrženého financování vybraných záměrů oprav, rekonstrukcí a modernizací komunikací formou navržení budoucím účastníkům výběrových řízení jako jedné z podmínek zadání možnosti časového i objemového rozložení splácení závazku řešené prostřednictvím odkupu dlouhodobých pohledávek s postupnou splatností od dodavatelů investic v rámci bankovních municipálních programů. 913/ RM - V souhlasí s uzavřením Smluv o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu na byty č. 122, 211,212 a 222 v čp. 817 v majetku města S SBD Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejich podpisem. 6

7 914/ RM - V doporuč u j e ZM nesouhlasit se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč a poplatku z prodlení měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč dlužnici a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí. 915/ RM - V souhlasí se zněním Dohody o finančním vyrovnání za rekonstrukci nebytového prostoru Švehlova 400/3 s nájemcem a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 916/ RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci nákupu dvou souprav preventivně výchovných radarů z prostředků města, mimo rozpočtovou kapitolu Městské policie. 917/ RM - V v y h o v u j e žádosti žadatelky ze dne ve věci změny termínu placení splátek dlužné částky. 918/ RM - V z a m í t á žádost o nepokračování v soudním řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, podanou dne žadatelům a ukládá právníkovi města pokračovat v soudním řízení. 919/ RM - V p o s t u p u j e Petici proti nezodpovědnému zničení autobusového nádraží a zeleně výstavbou dalšího supermarketu v centru města ZM k projednání a rozhodnutí. 920/ RM - V vydává Nařízení Města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2005 o placeném parkování na místních komunikacích a parkovištích. 921/ RM - V vydává Nařízení Města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2005, kterým se ruší Nařízení Města Dvůr Králové nad Labem č. 2/ / RM - V bere na vě d o m í korespondenci adresovanou RM za období od minulé schůze. 923/ RM - V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.j.: OIS-396/2005 s Ministerstvem vnitra ČR, jejímž předmětem je zapůjčení technického vybavení pro IISSDE a pověřuje starostu města jeho podpisem. 924/ RM - V schvaluje změnu části textu usnesení č. 871/ RM ze dne takto: s o u h l a s í s úhradou faktury za čištění odpadních vod na ČOV, vystavenou 7

8 firmou WAIPAHU za období od do ve výši 7, ,40 Kč, Městem Dvůr Králové n/l v městem uznané výši, odpovídající ceně za množství odpadní vody, vyfakturované spol. VaK s.r.o. odběratelům v období od do za cenu 11,51 Kč. 925/ RM - V a) u k l á d á místostarostce města oslovit firmu WAIPAHU s dotazem, zda nemá zájem odkoupit pohledávky firmy TIBA,.a.s., b) ž á d á jednatele firmy VaK, s. r.o. o předložení výsledků cenové kontroly, provedené Finančním ředitelstvím Hradec Králové, c) žádá předsedu představenstva firmy TIBA, a. s. o předložení výsledků cenové kontroly, provedené Finančním ředitelstvím Hradec Králové. 926/ RM - V s c h v a l u j e program 21. jednání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, konaného ve čtvrtek : 1. Úvod, 2. Majetkoprávní záležitosti, 3. Finanční záležitosti, 4. Územní plán města, 5. Petice, 6. Vyhlášky, zřizovací listiny, 7. Výbory ZM, 8. Různé, 9. Diskuze, 10. Závěr. 927/ RM - V povoluje dosadby dle žádosti Okrašlovacího spolku města Dvůr Králové nad Labem ze dne Ing. Jiří RAIN starosta města Mgr. Edita Vaňková 2. místostarosta 8

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005...

Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005... - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více