26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 26. srpna 2004 Ročník X. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Na začátku srpna byl uveden do provozu nový kruhový objezd na křižovatce u městských lázní. Další etapa oprav je v současné době v plném proudu. Realizuje se oprava silnice v ulici 17. listopadu, oprava mostu Jana Opletala a kruhového objezdu na Denisově náměstí. Do konce listopadu tak bude v těchto lokalitách uzavřen provoz a řidiči budou odkázáni na objízdé trasy. Foto: M. Záruba Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (IV. díl) Dnes čtenářům představíme Odbor rozpočtu a financí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a činnosti, které zajišťuje. Odbor rozpočtu a financí (RAF) - zajišťuje sestavování rozpočtu města, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření města za uplynulý kalendářní rok, zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů, stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona, - zajišťuje ekonomické vztahy k organizačním složkám a městem zřízeným příspěvkovým organizacím dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, - na úseku rozpočtu a finančního plánu sestavuje návrh rozpočtu v souladu s požadavky a potřebami města dle podkladů jednotlivých samostatných oddělení a odborů úřadu, komise pro přípravu rozpočtu, zveřejňuje schválený rozpočet a kontroluje jeho dodržování, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu, navrhuje odůvodněné změny v rozpočtu v závislosti na změnách v příjmové a výdajové části (rozpočtová opatření) včetně zahrnutí rozpočtových změn vyplývajících z rozpočtových opatření vydaných nadřízenými orgány, dbá o plné využití zdrojů příjmů a o účelné a hospodárné nakládání rozpočtových výdajů, zabezpečuje rozpis příspěvků příspěvkovým organizacím napojeným na rozpočet města, vede je k maximalizaci vlastních příjmů a hospodárnosti ve vynakládaných výdajích, sleduje skutečné plnění příjmů a výdajů rozpočtu, zabezpečuje rozpočtová opatření, pokračování na straně 2 Výběr z obsahu čísla Výběr z usnesení RM Třídění domovního odpadu v našem městě Státní památková péče ve Dvoře Králové nad Labem Informace z královédvorských škol Nový pavilon lvů Připomínáme Vám svou činnost - Pro Bono Publico Vytvoříme sbírku občanů Divizi odstartovali skvěle Házenkáři zvou na 1. ligu do haly Strž Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 pokračování ze strany 1 - spolupracuje s finančním výborem ZM a s kontrolním výborem ZM, - navrhuje požadavky dotací a potřebu úvěrů a za tím účelem jedná s finančními ústavy o finančních operacích nejvýhodnějších pro město a po projednání se starostou či ze zákona přísl. dalšími orgány města je provádí, v rámci navržených, schválených a prováděných finančních operací je odpovědný za dostatečné množství finančních prostředků města v příslušném čase, v rámci plánovacího období provádí prognózu vývoje a navrhuje příslušná opatření k zamezení nežádoucích jevů, zpracovává vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok, zajistí jeho přezkoumání auditorem a jeho zveřejnění v rámci závěrečného účtu města, vypracovává a předkládá ZM k projednání pololetní a závěrečnou roční zprávu o plnění rozpočtu a o výsledku hospodaření v daném období a navrhuje ke schválení potřebná nápravná opatření, - vypracovává a předkládá ZM podklady závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok a zajišťuje jeho zveřejnění v souladu se zákonem, - metodicky řídí a kontroluje hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, zejména dbá o dodržování vztahů těchto organizací k rozpočtu, prověřuje u nich vedení a stav účetnictví, dodržování právních předpisů upravujících účetnictví a účetnické výkaznictví, zprávy o výsledcích tohoto hodnocení a prověrek předkládá RM spolu s případnými návrhy potřebných nápravných opatření a návrhy na případné odvody vůči zřizovateli v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, - zpracovává a předkládá optimalizované návrhy na racionální a hospodárné využití prostředků města a po schválení příslušnými orgány je realizuje, sestavuje plány toku peněz města, navrhuje opatření pro nevyrovnaná období, tj. potřebu překlenovacích úvěrů či přechodné úrokově výhodné uložení i krátkodobě nevyužitých finančních prostředků, - zajišťuje účelné pojištění majetku města, - na úseku účtárny vede účetnictví, zabezpečuje platební styk s peněžními ústavy, zajišťuje předkontaci všech účetních dokladů k zabezpečení zaúčtování v požadovaných termínech, - spravuje fond rezerv a rozvoje, účetně zpracovává příjmy a výdaje města, ÚŘEDNÍCI ČÍSLO TELEFONU provádí převody finančních prostředků přísl. subjektům v souladu s rozpočtovými opatřeními nadřízených orgánů, zajišťuje včasnou úhradu dodavatelských faktur a účtů, dbá, aby byly uhrazovány jen takové faktury resp. účty, které byly z hlediska formální, věcné i účetní správnosti schváleny příslušným zaměstnancem úřadu, - zabezpečuje měsíční vyúčtování provozních záloh v organizacích napojených na rozpočet města, poukazuje finanční prostředky příspěvkovým organizacím, zabezpečuje měsíční proúčtování pokladny, - podle podkladů předaných z příslušných odborů úřadu zabezpečuje aktivaci investičních prostředků vložených do majetku města, - připravuje, zpracovává a kontroluje hospodaření se sociálním fondem, - zpracovává podklady pro jednání škodní komise (v souvislosti s úhradami pojistných událostí), - na úseku pokladny zabezpečuje pokladní agendu úřadu, zabezpečuje výběr peněz v hotovosti za samostatná oddělení úřadu a odbory úřadu i jejich odvod na účty v peněžních ústavech, zabezpečuje výběr finančních prostředků na veškeré hotovostní platby úřadu, vede pokladní deník s rozúčtováním všech příjmů a výdajů podle druhů, má hmotnou odpovědnost za finanční prostředky městské pokladny, zabezpečuje nákup cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů, odpovídá za hospodaření s nimi, - na úseku správním průběžně a včas informuje věcně příslušná oddělení úřadu a odbory úřadu o prodlení v placení nájmu či záloh za služby, plateb za prodej majetku a o vzniku dalších finančních pohledávek města, eviduje veškeré finanční pohledávky města, provádí vymáhání pohledávek města v součinnosti s právníkem úřadu, eviduje veškeré finanční závazky města, provádí jejich úhradu nebo zajišťuje jejich vyrovnání nebo likvidaci podle platných předpisů, - na úseku daní a poplatků kontroluje předpis a výnosy daní plynoucích do rozpočtu města, sleduje měsíční výběr pokut a zpracovává podklady pro jejich vymáhání, eviduje a zpracovává agendu výběru poplatků ze vstupného, poplatky ze psů, z hracích automatů aj. vyplývající z obecně závazných předpisů a právních předpisů města, provádí správu poplatků, eviduje subjekty daní, vyměřuje je, či podepisuje jejich výši, kontroluje dodržení splatnosti daní či jejich ČÍSLO KANCELÁŘE PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Fikarová Lenka účetní-úhrady a faktury Hrachová Erika účetní výdajových účtů Kubíčková Věra centr.pokladna,místní popl. Ludvíková Jitka ing pohledávky,po a org.složky Malichová Jiřina účetní příjmových účtů Plecháč Martin ing vedoucí odboru Stránská Iva účetní správy majetku města Šulcová Milena daně,statistika,pojištění Švejdová Věra centr.pokladna,místní popl. jednotlivých splátek, vymáhá nedoplatky a předepisuje penále, zajišťuje kontrolu úplnosti předpisu všech poplatků, provádí vyhledávací činnost, eviduje zúčtovatelné tiskopisy k používání v rámci úřadu, projednává stížnosti a náměty týkající se finanční a daňové agendy, povoluje věcnou loterii a tomboly, dozírá nad jejich prováděním a vybírá příslušné poplatky, vyřizuje agendu spojenou s provozováním výherních hracích automatů a vydává rozhodnutí k jejich provozování, - na úseku obhospodařování cenných papírů a majetkových podílů (netýká se krátkodobých směnek a jiných cenných papírů vznikajících průběžně při efektivním ukládání dočasně volných peněžních prostředků) eviduje výpisy z účtu cenných papírů města, zúčtovává pohyby (přírůstky/ úbytky cenných papírů) na výše uvedeném účtu, na základě rozhodnutí a odsouhlasení orgány města se podílí, ve spolupráci s právníkem úřadu, na provádění prodejů a nákupů cenných papírů evidovaných na účtu cenných papírů, obhospodařuje a zúčtovává případné přijaté dividendy z těchto cenných papírů a na základě předaných podkladů eviduje ostatní majetkové podíly města. Počet zaměstnanců odboru rozpočtu a financí je stanoven na 9 úředníků. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Obecně závazná vyhláška města Dvůr Králové nad Labem č. 1 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Dvora Králové nad Labem vydává dne 29. června 2004 v souladu s ustanovením 10 písm. D), 35 odst. 3) písm. A) a 48 odst. 2) písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku O místních poplatcích Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato Obecně závazná vyhláška mění stávající Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 v Oddíle V Poplatek z ubytovací kapacity, Článek 4 Sazba poplatku takto: (1) Sazba poplatku činí: a) 1 Kč za každé využité lůžko a den v době od 1.4. do a od do b) 3 Kč za každé využité lůžko a den ve zbylém období roku c) 1 Kč za každé využité lůžko a den celoročně u ubytovacího trvalejšího charakteru, tj. pokud nepřetržitý pobyt téže ubytovací osoby v ubytovacím zařízení přesáhne dobu delší jak 6 měsíců Článek 2 Závěrečná ustanovení 1. Tato Obecně závazná vyhláška Města Dvůr Králové nad Labem nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem po dobu 15 dnů. strana 2

3 Výběr z usnesení rady města Kompletní informace naleznete na úřední desce MěÚ a na 51. USNESENÍ RM ze dne Odbor výstavy a územního plánování RM schvaluje upravenou smlouvu s Královéhradeckým krajem o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova (KPOV) v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem. Odbor majetkoprávní RM ukládá vedoucí majetkoprávního odboru jednat s vlastníky st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem ve věci vypořádání hranice pozemků, která byla GP č /2003 oddělena z pozemkové p.č. 1030/1 a označena písmenem a o výměře 7 m 2 a přisloučena k st.p.č vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150 Kč/m 2. RM schvaluje záměr pronajmout p. p. č. 2450/2 o výměře 737 m 2 a p. p. č. 2450/3 o výměře 22 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové n. L. záměr pronájmu p. p. č. 2450/2 o výměře 737 m 2 a p. p. č. 2450/3 o výměře 22 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. RM schvaluje záměr pronajmout část st. p. č o výměře 220 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové n.l. záměr pronájmu části st. p. č o výměře 220 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. RM schvaluje záměr pronajmout p. p. č o výměře 300 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové n.l. záměr pronájmu p. p. č o výměře 300 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Odbor rozvoje a investic RM bere na vědomí prověření zájmu občanů Žirče o napojení na kanalizaci, ukládá vedoucí odboru RAI zahájit přípravné práce na vypracování projektu pro ÚŘ na akci: Kanalizace Dvůr Králové nad Labem Žireč. RM bere na vědomí výsledky Posouzení technického stavu sítí v ulicích Dukelská, Hradecká, Smetanova a 28. října ve Dvoře Králové nad Labem, ukládá vedoucí odboru RAI zahájit přípravné práce na vypracování projektů pro ÚŘ na akci: Kanalizace a vodovodní řady v ulicích Smetanova a 28. října ve Dvoře Králové nad Labem. RM bere na vědomí výsledek hodnocení pracovní skupiny pro posuzování a hodnocení nabídek výběrového řízení (veřejné zakázky) a rozhodnutí vedoucí odboru RAI o nejvhodnější nabídce včetně pořadí dalších nabídek na zhotovitele projektové dokumentace s vykonáním autorského dozoru akce: Šatny zimního stadionu s propojením na Valovou uličku včetně technické infrastruktury ve sportovním areálu ve Dvoře Králové nad Labem (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, doplněná o podrobnosti potřebné pro zadání stavby ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby a doplněná o podrobnosti potřebné k realizaci stavby) dle Vnitřního předpisu MěÚ č. 09/2004 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, společností TRIO PROJEKT, s.r.o., Rooseveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této SOD. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2004 z dotačních programů vyhlášených Královéhradeckým krajem na projekt Komunitní plánování na Královédvorsku mezi Královéhradeckým krajem a Městem Dvůr Králové nad Labem, pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Letní sportovní kemp z Drobného programu PRK mezi Královéhradeckým krajem, Městem Dvůr Králové nad Labem a ZŠ Strž, pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy. Odbor správy majetku města RM bere na vědomí stanovisko MV ČR a ÚOOÚ ve věci publikace usnesení RM a ZM pro veřejnost, ukládá starostovi města zabezpečit postup městského úřadu podle uvedeného stanoviska. 52. USNESENÍ RM ze dne RM jmenuje, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění pana Pavla Krause do funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem, a to s účinností dnem Odbor všeobecné vnitřní správy RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí a využití finančních prostředků HZS z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem. Odbor rozpočtu a financí RM schvaluje zadání zakázky na metodickou pomoc související s přezkoumáním hospodaření a přezkoumání hospodaření Města Dvora Králové nad Labem za účetní období roku 2004 a 2005 formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky jako obnovu původní zakázky vůči firmě A&CE Auditoři a znalci HK, spol. s r.o. RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o finančním příspěvku mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Hospicem Anežky České - středisko Domov Sv. Josefa v Žirči a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.500Kč pro Základní organizaci ČSV ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o tomto finančním příspěvku. Odbor majetkoprávní RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem s nájemcem, a to ke dni , schvaluje záměr pronajmout část st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části st. p. č. 2628/1 o výměře 3,5 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. RM bere na vědomí zařazení pilíře s kamenným křížem na p. p. č. 46/2 v katastrálním území Zboží u Dvora Králové do seznamu kulturních památek, a to na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky dle ustanovení 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. RM vyhlašuje v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu čp se st. p. č o výměře 278 m 2 v ul. Thámova dle zák. č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách. Odbor správy majetku RM souhlasí se zněním předložené Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace na opravu a rekonstrukci letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem mezi Královéhradeckým krajem a Městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. RM bere na vědomí stanovisko firmy Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., Hradec Králové, v souvislosti s intenzifikací ČOV ve Dvoře Králové nad Labem, ukládá vedoucímu odboru SMM zadat vypracování odborného odhadu nákladů na modernizaci technologie ČOV tak, aby splňovala normy EU po roce 2010 firmě AQUATIS Brno. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč Městské knihovně Slavoj na vydání publikace Pověsti Královédvorska, ukládá vedoucímu odboru RAF zapracovat tuto částku do nejbližší rozpočtové změny. Třídění domovního odpadu v našem městě Vážení spoluobčané, je to již 3 roky, co jste obdrželi brožuru Návod pro třídění domovního odpadu ve městě Dvůr Králové nad Labem. Jelikož se od té doby mnohé změnilo, budeme informace nyní aktualizovat. Nejvíce změn se týká sběren druhotných surovin. V současné době lze využít těchto sběren: Břetislav Lukáš - provozovna Slovany 140 (býv. areál TIBY Slovany) tel.: provozní doba: Po - Pá: (jinak dle dohody) barevné kovy (hliník, měď, mosaz, zinek), železo, litina - jakékoliv množství provozovna Smetanova 838, tel.: provozní doba: Po - Pá: (jinak dle dohody) barevné kovy, železo, litina - vše do množství 500 kg Josef Jirouš - SBĚRNÉ SUROVINY A AUTODOPRAVA JIKO provozovna Dukelská 420 tel.: , provozní doba: Po, Út, Čt: , , St, Pá: , , So: barevné kovy, papír, železo, litina - dále lze objednat přistavení kontejneru AVIA o objemu 3-9 m3 Milan Brdička, provozovna Rokycanova 783 tel.: , provozní doba: Čt: železný šrot, barevné kovy, stříbro Bohuslav Žižka, provozovna Verdek 28 tel.: provozní doba: Po - Pá: So: papír, železo, barevné kovy, litina Josef Jiráček, provozovna Heydukova 1035 tel.: , fax: provozní doba: Po: , Út, Čt: , St: , Pá: železný šrot, barevné kovy, papír Ing. Jiří Vidasov, provozovna 5. května (u vlakového nádraží - býv. lom) tel.: (kancelář), (nádraží-váha) provozní doba: Po - Pá: (jinak dle dohody) - železný šrot, barevné kovy, litina Výše uvedené firmy jsou schopny zajistit i odvoz kovového odpadu a likvidaci strojního zařízení. V příštím čísle zopakujeme, které odpady patří do kontejnerů na separovaný sběr. Ing. Eva Šírková, odbor životního prostředí strana 3

4 Státní památková péče ve Dvoře Králové nad Labem Výkon státní správy v oblasti ochrany památek v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v jeho současném platném znění, je již druhým rokem svěřen našemu městskému úřadu. Příslušný referát je začleněn v odboru školství, kultury a sociálních věcí. Ve své rozšířené působnosti je prvoinstančním orgánem státní památkové péče i pro 27 okolních obcí, ležících v jižní části bývalého trutnovského okresu. 1 ) V oblasti působnosti MěÚ Dvůr Králové n. L. existuje početný soubor 282 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Dále do jeho péče spadá území Památkové rezervace v Kuksu s jeho ochranným pásmem a zejména Městská památková zóna ve Dvoře Králové nad Labem. Ta vznikla na popud představitelů města Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje Vč KNV ze dne s účinností od Dvůr Králové n. L. tak patří mezi 36 měst a obcí bývalého východočeského kraje, v nichž je historické jádro pro své mimořádné kulturní hodnoty chráněno s cílem zachovat kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty. 2 ) Nově je v regionu Vyhláškou MK č. 413/2004 Sb., ze dne s účinností od , prohlášeno za památkovou zónu území s historickým prostředím obsahující dochované soubory lidové architektury obec Chotěborky (Vilantice). Vyhlášenou památkovou zónou je ve Dvoře Králové n. L. chráněn zejména historický půdorys městského jádra, prostorová a hmotová skladba, panorama a jeho hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech, nemovité kulturní památky, objekty památkového zájmu i všechny ostatní nemovité objekty ležící v jednotlivých částech A, B, C území zóny, odstupňovaných podle památkového významu. V zóně je též chráněna veřejná a vyhrazená zeleň i městské interiéry včetně povrchů komunikací a historických podzemních prostor. Smyslem prohlašování území s významnými kulturními hodnotami za památkové rezervace a zóny je garantovat zachování kulturně historických hodnot, které v zástavbě bez této právní ochrany zanikají. Toto mimo jiné vyžaduje omezení, případně úplnou eliminaci úprav chráněných objektů. Vyhlášení památkové zóny přitom neznamená konzervaci současného stavu a vytvoření skanzenu pro turisty. Naopak se předpokládá funkční využití jednotlivých částí památkové zóny, které ale musí odpovídat jejich kulturní hodnotě, kapacitě a technickým možnostem. Vyloučena není ani nová výstavba beroucí zřetel na charakter, měřítko a prostorové uspořádání stávající zástavby. I v naší památkové zóně by se jistě uplatnila současná moderní architektura, kvalit např. tančícího domu v Praze. Bohužel, takový investor se ještě v našem městě nenašel a potenciální obchodní firmy se svými halami a stodolami marketů a supermarketů zde místo nemají. Co to vše znamená pro majitele a vlastníky nemovitostí v památkové zóně či dokonce vlastníky kulturní památky? Bezesporu je výkon jejich vlastnických práv zákonem o památkové péči omezen. Judikatura ve výkladech svých rozsudků při porušení zákona o památkové péči často využívá odkazu na článek 11, odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který strana 4 stanoví, že vlastnictví zavazuje a že ho nesmí být zneužito na újmu práv druhých, nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Obecným zájmem lidské solidarity přitom nepochybně je odevzdat budoucím pokolením své společné kulturní dědictví v jeho bohatosti a původnosti. Za omezení práv poskytuje zákon o památkové péči řadou svých ustanovení vlastníkům i kompenzaci. Spočívá zejména, v případě obnovy, tj. údržby, opravy, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravy kulturní památky, nebo nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně nebo rezervaci, v poskytování bezplatné odborné podpory ze strany památkářů a v neposlední řadě i v poskytování finančního příspěvku na zvýšené náklady. Není možné v rozsahu jednoho novinového článku popsat postup, který musí vlastník kulturní památky či nemovitosti ležící v památkové zóně při její obnově či úpravě jejího prostředí podle zákona dodržet. V každém případě musí požádat prvoinstanční orgán státní památkové péče o rozhodnutí, tzv. závazné stanovisko. K žádosti předloží projektovou dokumentaci, výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy. V zahájeném správním řízení projektovou dokumentaci posoudí příslušné pracoviště Národního památkové ústavu. Z hlediska časového i finančního, je lépe konzultovat svůj záměr obnovy ještě před zpracováním projektu a před podáním žádosti o vydání závazného stanoviska s pracovníky památkové péče. Spolupráce investora a projektanta s památkáři ve fázi záměru a projektu vytvoří dobrý předpoklad pro souhlasné rozhodnutí orgánu státní památkové péče. V naší krátké praxi se již také vyskytly případy porušení zákona o památkové péči. Ať již z důvodu vědomých či nevědomých. Není ale přijatelné, aby se porušení zákona stalo prostředkem faktického prosazení úpravy. Akceptování takového postupu není možné nejen proto, že by mohlo být chápáno jako precedens v jiných případech, ale také proto, že vlastníci, kteří zákon dodrželi a museli zamítavé stanovisko k požadovaným úpravám respektovat, by se jistě tímto postupem museli cítit poškozeni. Porušení zákona nelze před očima památkářů ani občanů ukrýt, neboť se převážně dotýká vzhledu budov. Přímo černou můrou památkářů jsou plastová okna, která nalézají v současné veřejné výstavbě široké uplatnění a hojně se užívají i při rekonstrukcích budov. Umístění plastových oken na památkově chráněných budovách a budovách v památkové zóně, kam se nyní zahrnují již budovy z první poloviny 20. století, musí ale zůstat tabu. Na těchto budovách mohou být uplatněny pouze původní materiály s původní barevností a s původním tvaroslovím architektonických slohů. Obdobnou noční můrou je i použití živičné krytiny typu bonského šindele, jež je jako střešní krytina v památkové zóně také z hlediska památkové péče nepřípustný. Okenní rámy jsou architektonickým prvkem, který má výrazný vliv na vzhled exteriéru a interiéru budov. Nezanedbatelná je i jejich historická hodnota, jako dokumentu. Okenní rámy jsou pramenem poznání dobových technických možností a dovedností, způsobu výroby, užívaných materiálů a postupů a dalších informací, jež lze získat studiem dochovaného autentického prvku. Z výše uvedeného lze dovodit, že přesto, nebo spíše právě proto, že v soudobé stavební produkci dominuje používání novodobých materiálů a technologií, je smyslem ochrany památek a památkově chráněných území, mimo jiné, preference tradičních materiálů a jejich odpovídajícího zpracování. Použití tradičního materiálu má proto ve vztahu ke kulturnímu dědictví hodnotu samo o sobě, bez ohledu na skutečnost, že z hlediska funkce, nákladů či vzhledu může existovat více alternativ. Okna, jejich členění a osazení, mající pro vzhled domu snad největší význam, by měla být udržována tak, aby se maximálně prodloužila jejich životnost. O jejich obnově, repasi či náhradě replikami mohou rozhodnout pouze památkáři. V některých případech, kdy lze tolerovat určité narušení vzhledu stavby, mohou být odsouhlasena i okna typová, tzv. Eurookna, která jsou dřevěnou variantou oken plastových. Budovy historického jádra v našem městě pamatují a nezapřou dobu jejich vzniku, od pozdní gotiky, přes renezanci, baroko, klasicismus, secesi i modernu. Jejich architektonickou a kulturní hodnotu nelze degradovat okny plastovými. Byl by to vandalismus podobný vandalismu, který způsobují na fasádách některých budov výtvarná díla sprejerů. Vizuální požitek z plastových oken uplatněných na historických budovách a budovách v městské památkové zóně lze přirovnat gurmánskému požitku z jídel servírovaných na plastových talířích místo na porcelánu. Městský úřad, který je z titulu své rozšířené pravomoci i orgánem výkonu státní moci, musí ve své působnosti zajišťovat uplatňování a dodržování zákonů. V oblasti památkové péče proto musí zajistit naplnění svých rozhodnutí. Dále musí postihovat majitele, kteří se rozhodnou realizovat úpravy svých objektů bez rozhodnutí orgánu státní památkové péče. Uplatněná represe musí být v souladu se zákonem o památkové péči. Pokuta bývá spojena s požadavkem zajištění nápravy, což přináší vlastníkovi další nepříjemné náklady. Například musí již zmíněná plastová okna v určeném termínu vyměnit za okna předepsaná rozhodnutím. Pokud obnova objektu podléhá kolaudaci podle stavebního zákona, nemůže být bez souladu se závazným stanoviskem ani zkolaudována. Není cílem městského úřadu v oblasti památkové péče vytvářet své finanční zdroje pokutami. Pro rozpočet města, či pro rozpočtovou kapitolu památkové péče, vždy půjde o částku zanedbatelnou. Naopak cílem památkové péče je trvale zkvalitňovat architektonickou a kulturní hodnotu města a ochránit vše, co ji utváří, a to způsobem, jak ukládá zákon o státní památkové péči. Při této své činnosti hodlá využít všech podnětů i podpory obyvatel města, podpory jeho rodáků i jeho návštěvníků, kterých díky zdejší ZOO jsou ročně statisíce. Velmi si vážíme všech donátorů a sponzorů, přicházejících z různých koutů světa, kteří mají k našemu městu a jeho regionu přátelský a nezištný vztah a hodlají investovat do jeho památek, nebo se chtějí podílet na tvorbě nových pozoruhodných projektů uměleckých děl. Ing. Ivana Holubcová, odbor ŠKS 1) Výkon praktické vlastnické péče o kulturní památky Města DvůrKrálové n.l. byl součástí činnosti MěÚ již před reformou státní správy a je svěřen odboru správy majetku města. 2) Nejvýznamnější památky našeho regionu, tj. Šporkův areál hospitalu v Kuksu a Braunův Betlém v lese nad Žirčí, jsou jako národní kulturní památky v přímé správě KÚ Královéhradeckého kraje, resp. Ministerstva kultury ČR.

5 INFORMACE Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH V O R K ŠKOL Nový školní rok na ZŠ R. A. Dvorského Prázdniny uběhly jako voda a před námi je nový školní rok. Pro naši ZŠ je potěšitelné, že podle předběžných údajů nedojde oproti loňskému školnímu roku k vážnějšímu poklesu žáků. Zaregistrováno máme celkem 412 dětí, které se budou učit ve 24 třídách. Z nich je 8 specializovaných, tzn. že se v nich speciálními metodami věnují pedagogové žákům se specifickými poruchami učení- dysgrafií, dyslexií, dysortografií a dyskalkulií. V těchto třídách může být nejvýše 12 žáků, aby kompenzaci jejich poruch učení mohla být věnována maximální péče. V 1. a 2. ročníku máme ještě několik volných míst, ostatní třídy jsou zcela zaplněné. Pomoc nabízíme i žákům s poruchami učení, kteří jsou integrováni do běžných tříd. Ti mají možnost pracovat na odstraňování poruch učení ve zvláštních hodinách nápravy s odbornými pedagogy. Ve škole pracuje také specialistka na logopedickou péči, která pomáhá dětem odstraňovat handicap např.špatné výslovnosti nebo komunikativních potíží. Vítáme zájem rodičovské veřejnosti o tuto problematiku, případné dotazy nebo problémy mohou zájemci s našimi odbornými pedagogy konzultovat. ZŠ R. A. Dvorského vyučuje podle programu Základní škola. Cílem naší školy je vytvářet pro děti místo aktivního poznávání, místo, kde učitel respektuje individuální zvláštnosti každého dítěte, místo, kde by dítě pracovalo s chutí a beze strachu. Jsou žáci, kteří se učí snadno, ne všichni ale mají talent např.na matematiku nebo cizí jazyk. Snažíme se podporovat i aktivitu těchto dětí, rozvíjet jejich nadání v jiných oblastech, naším cílem je umožnit i těmto dětem zažít pocit úspěchu. Letos nabízíme žákům možnost vybrat si z řady volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků. Záleží jen na rozhodnutí žáků, jak této nabídky využijí. Největší zájem je o počítače. V rámci volitelné a nepovinné informatiky žáci zvládají práci s tímto fenoménem doby. Práce s internetem je již dnes také samozřejmostí. Pozornost věnujeme i výuce cizích jazyků. Letos se většina žáků bude učit angličtinu a němčinu, někteří si přibrali jako volitelný jazyk ruštinu. Pro žáky prvního stupně nabízíme už tradičně kroužky počítačů, gymnastiky, hru na flétnu, sboráček, užité výtvarné činnosti, country tance, aerobik, keramiku, sportovní, výtvarný, přírodovědný a dopravní kroužek a letos nově ještě kroužek dovedných rukou. Podle zájmu také např. angličtinu nebo konverzaci v cizím jazyce. Výsledky mimoškolní činnosti škola prezentuje na pravidelných výstavách a školních akademiích. Ta nás čeká právě v tomto školním roce. Při škole máme letos 3 oddělení školní družiny. Kvalifikované vychovatelky pracují s dětmi každý den v ranní družině (od 6.30 hod.) a pak po vyučování do 16 hod. Děti mají k dispozici 3 herny, klubovnu a nově upravenou školní zahradu, kde k pískovišti a prolézačkám z loňského školního roku, přibudou na podzim nové atrakce. Zahradu děti s chutí využívají. V září uvítala škola své žáky nově upravenými prostorami. Vymalovalo se přízemí, k lepšímu se změnil vestibul školy, některé třídy dostaly nové keramické tabule, 41 prvňáčků a žáci specializované 4.B usednou do nových výškově Děti pozvaly na školní zahradu kamarády ze psího útulku. nastavitelných lavic, do několika tříd byly instalovány žaluzie, zkvalitnili jsme pro děti pitný režim nainstalováním nových sodovkových automatů. Věříme, že se žáci i jejich učitelé vrátili z prázdnin odpočatí a těch deset měsíců školní práce dobře zvládnou. Za vedení školy přeji žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy co nejméně stresových situací a co nejvíce pohody po celý školní rok. Alena Dušková Jak na to? Na co? No přece na učení. Nevíte, jak se učit se svými dětmi? Nevíte, jak pomoci svym dětem, když mají problémy ve škole? Chcete svým dětem lépe porozumět? Pak si o tom přijďte s námi popovídat. Kam? No přece na ZŠ R. A. Dvorského, která má dlouholetou tradici v nápravě specifických poruch učení. V našem městě se koná Běh Terryho Foxe Běh Terryho Foxe je významná sportovně společenská humanitární akce. Pořádá se v desítkách zemích světa a je možno ji charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného s aktivním pohybem a tendencí nekouřit, protože na zdolání předepsané trati během, je nutné se pravidelně připravovat. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence tím, že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku. První symbolický Běh Terryho Foxe (BTF) v České republice zorganizovali zaměstnanci Kanadského velvyslanectví v Praze v roce Tradice tohoto běhu se k nám totiž rozšířila právě z Kanady, kde mladý Kanaďan Terry Fox bojoval s rakovinou dolní končetiny. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny se vydal na trať maratónu naděje a za 143 dní uběhl km. V provincii Ontario byl nucen díky zákeřné nemoci svůj hrdinský maratón ukončit, ale jeho jméno žije dál. Foto: Archiv ZŠ RAD Pod patronací rodičovského sdružení zde vzniká volné seskupení rodičů, kteří chtějí společně hledat odpovědi na výše uvedené otázky. Jistě velká většina královédvorské veřejnosti zná paní učitelku Alenu Hruškovou, která se pomoci dětem s problémy v učení věnuje už více než 20 let. A právě paní učitelka Alena Hrušková společně s předsedkyní rodičovského sdružení paní Dagmar Jiřičkovou, která sama má s těmito problémy osobní zkušenosti a dokázala se s nimi úspěšně poprat, vás srdečně zvou na společné setkání v úterý 21. září v 16 hodin do klubovny v ZŠ R. A. Dvorského. Budeme se scházet pod hlavičkou TAMAPO (= táta - máma - potomek, nebo také táta - máma - pomáhají ) a bude jen na vás, jak se naše činnost bude rozvíjet. Renata Tauchmanová V roce 1993 se v České republice konal první oficiální ročník BTF a od té doby zaznamenala akce obrovský rozvoj. V roce 2000 se konal BTF již na 231 místech ČR a zúčastnilo se přes lidí. Účelem běhu Terryho Foxe je absolvovat předepsanou trať, získat z příspěvků účastníků finanční prostředky, které jsou dle přání Terryho Foxe věnovány na výzkum rakoviny. Prostředky získané v České republice se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe číslo účtu : /0100 u Komerční banky, Praha 1. Ve Dvoře Králové nad Labem se uskuteční první ročník Běhu Terryho Foxe a to , start je mezi ZŠ R. A. Dvorského a ZŠ Schulzovy sady v 10:00 hodin. Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem nebo procházkou se psem. Délka trasy je asi 1100m. Běhu se může zúčastnit každý bez omezení občané všech věkových kategorií, od novorozenců po seniory i tělesně postižení. Věříme, že i vy přijdete přispět na výzkum rakoviny a zároveň udělat něco pro své zdraví. Irena Ságnerová DiS., odbor ŠKS strana 5

6 Nový pavilon lvů Poprvé v historii zahrady byla realizována budova imitující africkou stavbu - pavilon lvů. Jeho částí je expozice celoročně přístupná pro veřejnost a prvními obyvateli lvi původně žijící v rakouském cirkusu - Hanibal, Mustafa a Cleo. Dne byl hejtmanem Královéhradeckého kraje Ing. Pavlem Bradíkem slavnostně otevřen nový pavilon lvů. Objekt vznikl na místě lvince postaveného v letech nedaleko nástupiště safaribusů. Původní objekt zaujímal plochu 57 m 2 a k němu přilehlý výběh 1735 m 2. Návštěvníci procházeli tunelem se dvěma zamřížovanými průhledy. Největší slabinou původního pavilonku byla skutečnost, zže nebyl přístupný návštěvníkům a tak se často za chladného počasí stávalo, že lvi byli uvnitř a návštěvníci tyto atraktivní kočkovité šelmy vůbec neviděli. Proto bylo rozhodnuto vybudovat pro lvy nové zařízení, zrušit tunel a zpřístupnit expozici po celý rok. Současně touto stavbou byly vyřešeny další provozní problémy. Jednak původní pavilon lvů byl přestavěn na toalety, které v této části zahrady zcela chyběly, neboť více než 10 let staré mobilní buňky již zcela dosloužily. Zároveň zde byla realizována toaleta pro handicapované návštěvníky. Součástí akce proto byla také renovace a modernizace malé čistírny odpadních vod sloužící původnímu sociálnímu zařízení. Projekt na přestavbu pavilonu zpracoval Ing. Petr Jiřička a Petr Bártík podle návrhu ředitelky ZOO. Další problémem byla skutečnost, že tunel (postavený v 70. letech 20. století jako tzv. lví brána, kudy měla být bezpečně vpouštěna osobní auta do prostor se lvy) nikdy nesloužil původnímu záměru a bránil průjezdu poschoďových safaribusů. Proto byl zbořen, ponechána byla pouze severní strana tvořící kamennou zeď držící svah. Tím také vzniklo prostranství rozšiřující komunikaci, neboť pro pěší návštěvníky byl realizován nový chodník oddělený od vozovky pásem zeleně. Protože pavilon leží v části zahrady věnované výhradně africkým zvířatům, byla poprvé v historii zahrady použita rákosová střecha a celý pavilon byl realizován v duchu africké stavební architektury. Také fasáda a její barevné ztvárnění vychází z tradičního afrického pojetí. Vlastní pavilon je členěn na tři části - halu pro návštěvníky s přilehlým sociálním zařízením, expozici a chovatelskou část sloužící k oddělování zvířat, jako porodní box a podobně. Celková zastavěná plocha pavilonu je 170 m 2, bez sociálního zařízení pak vnitřní prostor 95 m 2, z toho pro lvy včetně chovatelského zázemí je k dispozici 52 m 2, z toho expozice zaujímá 39 m 2. Stavbu realizovaly dvě firmy - přestavbu původního objektu na sociální zařízení proved BAK a.s. Trutnov a to v termínu od do Na jaře bylo provedeno výběrové řízení na dokončení stavby, které vyhrála firma Štěpánek s.r.o. Opočno. Vlastní stavební práce byly zahájeny 1.4., kolaudace objektu proběhla 9.7. Ztvárnění expozice provedli pracovníci technické údržby ZOO (kmeny, estetické ztvárnění paland) a výtvarnice Jitka Mašínová. Malbu fasády realizoval výtvarník Pavel Holejšovský. Částečně nově oplocený výběh, zaujímající 1575 m 2, byl kompletně renovován a nově prostorově vyřešen pracovníky údržby pod vedení Ing. Děda. Zahradníci zahrady do výběhu vysadili nové stromy a provedli výsadbu nových záhonů před pavilonem. Zcela poprvé v královédvorské ZOO byl použit elektrický ohradník na ochranu skel před zvířaty inspirovaný zkušenostmi ze ZOO Olomouc. Krá- Hejtman královédvorského kraje Ing. Pavel Bradík a ředitelka ZOO RNDr. Dana Holečková při otevírání pavilonu lvů. Foto: P. Janoušek lovédvorské lví trio totiž s oblibou skákalo na skla a poškrábalo je. Ohradníky by sklo měly ochránit. Podél celého výběhu pracovníci údržby zrealizovali ochozí chodník využitím starých plotových dílců. Vnitřní hala byla vybavena automaty na prodej nápojů a dalšího zboží, které slouží k občerstvení návštěvníků a zvláště v zimě bude rozšiřovat služby poskytované návštěvníkům. Lvi, tři samci - Hanibal s hřívou a dva vykastrovaní - Mustafa a Cleo, byli přestěhováni a téhož dne vypuštěni do výběhu. Všichni pocházejí z Vídně, kde žili ve vídeňské zahradě po jejich zabavení (pro nevyhovující podmínky) z rakouského cirkusu. Ve Vídni byli dva samci vykastrováni a následně ztratili hřívu. Do královédvorské zahrady byli dovezeni jako expoziční zvířata a poprvé ve svém životě byli chováni na trávě. Dnes je jim 10 a 13 let. Etapy výstavby provedené před tj. realizace sociálního zařízení včetně zbourání tunelu a přestavby čistící stanice stály tisíc Kč, přičemž část stavby provedená v roce 2004 přišla na 4 miliony Kč. Bohužel i zde se stavba prodražila v souvislosti se zvýšení sazby DPH (z 5% na 19%). RNDr. Dana Holečková Páření severních bílých nosorožců v ZOO Dvůr Králové Ve čtvrtek v hod se v ZOO Dvůr Králové začali pářit nejvzácnější nosorožci světa severní nosorožci tuponosí, zvaní také bílí. Na snímku je samec Suni při páření se samicí Nesárí. Suni je první nosorožec narozený v lidské péči na světě, který se před dvacetičtyřmi lety narodil právě v ZOO Dvůr Králové. Nesárí i přes svůj pokročilý věk (32 let) by mohla být stále ještě plodná. V listopadu 2002 byla Nesárí vyšetřena mezinárodním týmem odborníků. Na základě vyšetření bylo konstatováno, že Nesárí má ještě naději na úspěšné zabřeznutí. Proto byla na jaře 2003 spojena s mladým samcem, a vytvořili tak druhou chovnou skupinu. Suni o Nesárí projevoval již několikrát zájem, k pohlavnímu spojení došlo až včera. Páření trvalo přesně patnáct minut. Severní poddruh nosorožce širokohubého (Ceratotherium simum cottoni) byl ještě v 60. letech s více než dvěma tisíci jedinců poměrně běžným druhem střední a východní Afriky. Dnes přežívá posledních maximálně 30 zvířat v Národním parku Garamba v Demokratické republice Kongo na hranici se Súdánem. V lidské péči žije 7 kusů v ZOO Dvůr Králové a 3 San Diegu, z toho 2 samice jsou majetkem ZOO Dvůr Králové. Mimo Afriku se tento poddruh podařilo rozmnožit pouze ve Dvoře Králové - dosud zde byla odchována 4 mláďata, zatím poslední z nich se narodilo v červnu samička Fatu, známá jako Mládě milénia. V současné době mají šanci na rozmnožení pouze zvířata ve Dvoře Králové. Ing. Tomáš Hajnyš, RNDr. Kristina Tomášová, oddělení propagace a zoologie Výstava fotografií v ZOO Dvůr Králové V termínu od je instalována v ZOO v prostorách galerie Pravěk očima Zdeňka Buriana výstava fotografií s názvem Etiopie - nejpůvodnější země Afriky Ing. Rudolfa Švaříčka a Ing. Jitky Popelkové z cestovní kanceláře Livingstone, Brno. Osu výstavy tvoří 24 velkoplošných snímků rozměrů 100x 70 cm. Fotografická část je doplněna několika překvapivými etnologickými sběry. Výstava prezentuje ojedinělou oblast afrického kontinentu, která nabízí hned několik zcela odlišných světů. Koptský sever, islámský východ a hlavně naprosto ojedinělý animistický jih. Právě zde se do dnešních časů uchovala největší koncentrace odlišných kmenů a etnik. Žijí odlišným způsobem života s často s velice překvapivými zvyky, tradicemi a rituály. Etiopie je mozaikou náboženské směsice tolik odlišných kultur. Vyskytuje se zde neuvěřitelných 83 jazykových skupin a 200 dialektů. Jmenujme alespoň některé etnické skupiny: Konso, Desaneč, Bami, Karo, Mursi a Surma. Většina těchto lidí žije ve větší nadmořské výšce než je naše Sněžka. Zajímavý je způsob jejich zkrášlování vlasovými copy z palic kukuřice, korálků, ušními lalůčky a rty protaženými v talířky, barvení obličejů a těla. Všechny zájemce o tuto výstavu srdečně do ZOO zveme. Ing. Tomáš Hajnyš, oddělení propagace a vzdělávání strana 6

7 Playing English aneb Angličtina hrou Zápis dětí do výukového kurzu angličtiny pro předškolní děti probíhá do 10. září. Budoucí školáčci si osvojí základní slovní zásobu v anglickém jazyce formou praktické činnosti, jednoduchých písniček a básniček. V letošním školním roce otevíráme pro začátečníky pouze jednu skupinu, do které je možno zařadit osm dětí. Zápis v dětském oddělení knihovny se týká pouze začátečníků. Marta Staníková, Městská knihovna Připomínáme Vám svou činnost Před časem vyšel v Radničních listech článek o vzniku nové neziskové organizace - obecně prospěšné společnosti PRO BONO PUBLICO o.p.s., se sídlem náměstí T.G.Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem. Protože již uplynul delší čas, připomínáme tímto článkem veřejnosti našeho města \a spádových obcí, hlavní činnost a poslání naší společnosti. Jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti obecně prospěšné společnosti PRO BONO PUBLICO o.p.s. je zajišťování rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané občany, vedené v evidenci Úřadu práce, ale i pro ostatní zájemce z okruhu osob, kteří si chtějí nadále zvyšovat své dosavadní získané znalosti a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že se v uplynulé době vyskytla řada zájemců o absolvování rekvalifikačních kurzů, je třeba připomenout způsob, jakým je lze dosáhnout zařazení do námi pořádaných kurzů. U nezaměstnaných spoluobčanů lze požádat o možnost rekvalifikace u své zprostředkovatelky nebo přímo na Úřadu práce v Trutnově, jmenovitě u ing. Jaroslava Novotného, vedoucího oddělení poradenství. Zde bude individuálně posouzena způsobilost a vhodný druh rekvalifikačního kurzu pro každého uchazeče. Seznam nabízených kurzů je k dispozici na Úřadu práce. Ostatní spoluobčané mají možnost získat podrobné informace Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města Dodatečně uveřejňujeme za květen narozeného občánka Jaroslava Nováka. V červnu se nám narodili tito občánci: Daniel Vébr, Monika Paríšková, Markéta Čeřovská, Jaromír Janis Branda, Marcel Marko a Barbora Hysková. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V červenci 2004 vstoupili do manželství tito snoubenci: na Staré radnici Jiří Křička a Romana Fléglová Jan Faktor a Petra Laubová Karneval v Městské knihovně Slavoj o jednotlivých rekvalifikačních kurzech přímo v sídle naší společnosti. Prázdniny pomalu končí a je třeba včas kontaktovat naše pracovníky, aby případné zařazení do kurzů proběhlo bez časových prodlev. Lektorsky jsou všechny kurzy zajištěny zkušenými a teoreticky i prakticky vysoce fundovanými odborníky. Další neméně významnou součástí činnosti obecně prospěšné společnosti jsou poradenské služby, které poskytujeme v občanské poradně a v poradně pro rodiče a děti, u nichž se projevují výchovné a sociálně-patologické problémy. Významným prvkem těchto služeb je jejich bezplatnost, diskrétnost a anonymita všech občanů, kteří o řešení problémů požádají. I zde zajišťují poradenskou službu odborníci v daných oblastech. Naše společnost se nebrání být nápomocná při řešení problémů v jakékoli oblasti. Pokud máte starosti a nevíte si rady, netrapte se více než je nutné a přijďte se k nám poradit. Jsme tu pro Vás. Provozní doba a telefonní spojení je k dispozici na vstupu do naší společnosti. Helena Tytorová, ředitelka společnosti Stanislav Krejčí a Miroslava Machtmanová Luboš Vondrouš a Pavla Kratinová Timothy John Lloyd a Markéta Fraisová Michal Flégr a Jana Přecechtělová Michal Nimrichter a Michaela Tůmová Petr Trávnička a Petra Gebrová Martin Sucháček a Marie Satinská Michal Kotouš a Anna Ponikelská Petr Mašek a Petra Štechová na zámku Kuks Rostislav Kysela a Veronika Černá Robert Janč a Petra Lašková Štěpán Mihalečko a Petra Kopecká Filip Krejčí a Jana Zelinková Antonín Drašnar a Aneta Dostálová Foto: Archiv knihovny Občanská charita Dne 20. června 2004 byla slavnostně otevřena a vysvěcena, královéhradeckým pomocným biskupem Josefem Kajnekem, Občanská poradna, která byla zřízena při Farní charitě ve Dvoře Králové nad Labem.Tato významná událost proběhla před svátkem svatého Jana Křtitele, kterému je zasvěcen zdejší hlavní kostel. Občanská poradna funguje již od poloviny ledna a do současné doby ji navštívilo 177 klientů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Největší část klientů přichází s problémy s bydlením, dále pak následuje sociální problematika a domácí násilí. Nejvýznamnějším sponzorem je Královéhradecký kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí a města i obce regionu. V rámci diecézní charity úzce spolupracujeme s Občanskou poradnou v Chrudimi. Rádi poskytneme informace a vylíčíme cestu ke vzniku Občanské poradny v rámci diecéze. Do budoucna se pracuje na vzniku denního stacionáře a chráněných dílen. V současné době je poradna čekatelem do Asociace občanských poraden. Předpoklad pro vstup do této organizace je na podzim letošního roku. Petr Vatuňa, vedoucí Občanské poradny Stephan Theodorus Lemmer a Lenka Rejnková Zdeněk Sedláček a Kateřina Pazderková Jiří Rykr a Lada Riegerová Petr Kubíček a Martina Čeřovská V květnu 2004 nás opustil: Jaroslav Hak V červenci 2004 nás opustili: Vlasta Kulhánková Václav Klejšmíd Růžena Kudrnovská František Hloušek Gabriel Pompoš Ignác Vávra Miroslav Stejskal Jarmila Červinková Václav Vojtěch Marie Králová Miroslava Radová Eva Ježková, matrikářka strana 7

8 Vytvoříme Sbírku občanů? Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům našeho města, kteří zapůjčili kronikáři písemnosti a fotografie, které zachycují období před více jak padesáti lety. Obojí se stane součástí kroniky města, kterou jednak obohatí a dále je zde záruka toho, že psané a fotografované zůstane v archivu uchováno. Pravda je ta, že mnou vedená kronika se poněkud liší od minulých a není jen výčtem současného dění. Je v ní tedy něco nad rámec současného života a jsem přesvědčen, že to kronice neublíží, naopak ji dělá pestřejší. Proto si vážím všech občanů, kteří mi svěří své letité poklady, s vědomím, že se jim v pořádku vrátí a poslouží dobré věci. Tentokrát to jsou písemnosti po panu Bohuslavu Hojném, který byl za prvé, Masarykovy republiky, ve službách městské policie. Věnovali je Olga a Jiří Hojný, bytem v Klazarově ulici čp Zesnulý pan Hojný pečlivě zaznamenal na 56 ručně psaných stránkách události vztahující se k zabrání Sudet, pod heslem Německý živel. Dále to jsou články Labe, Ulice města, Provoz na silnicích, Osvětlení Letní olympijské hry na Americe My, sokoli, jsme největší sportovní události roku nemohli vzdát čest lépe než uspořádáním vlastní olympiády jako etapové hry pro letošní tábor. Se vším všudy, s olympijským ohněm, vlajkou, hymnou i soupeřícími týmy jsme procházeli tradičními olympijskými disciplínami, ovšem v méně tradičním provedení. Atletický víceboj se skládal ze sprintu do kopce, zkráceného maratónu, hodu pokřiveným oštěpem a ze špalku odříznutým diskem, z vrhu kamennou koulí a skoku do dálky z místa. Střelecké sporty byly prováděny vlastnoručně vyrobenými praky a luky, vodní etapa kombinovala surfování a plavání. Cyklistika zaručovala napětí při sprintu na okruhu, ale i při jízdě zručnosti či pomalosti. Ani paralympiáda neproběhla tak docela běžným způsobem. Zakusili jsme pocity slepého běžce nebo kulhavého atleta. Orientační běh jsme okořenili svázáním členů týmu k sobě provazem, běh přes překážky zase zahrnoval plazení, chůzi po vratké kladině, ručkování nebo přesun po provazovém mostu. Jedinou vcelku klidnou etapou byla nakonec série utkání přes síť, jimiž byly ringo, přehazovaná a badminton. Dokonce i ztrátě světového olympijského výboru jsme dokázali s odvahou čelit. Důležité osobnosti sportu jsme našli a průběh her nebyl ohrožen. Samozřejmě tábor nepostrádal klasické hry a činnosti, jako je sbírání bobříků, hlídání tábora, stezka odvahy nebo bojové hry. Podnikli jsme ně- Sportování sokolů na Americe. strana 8 kolik cyklistických projížděk i turistických vycházek. Tradiční stavění přehrad na Černém potoku si děti také nenechaly ujít. Zpívali jsme u táboráku, koupali se na Zábřeží, jezdili na lanovce. Novinkou byla cyrilometodějská hra, kdy dva vylosované kamarádi strávili půl dne spolu a navzájem si pomáhali, pečovali o sebe, krmili se, čistili si zuby a zavazovali boty. Této hry se s velkým nadšením zúčastnili i vedoucí. Denně jsme usínali, těšíce se na zítřek a na dobrodružství, která s sebou přinese. Poslední noc, už doma ve své posteli, asi většina z nás pomýšlela na to, co zažijeme příští rok. Pavlína Matoušová Softbalové stříbro z ME Osmé softbalové mistrovství juniorek přeneslo na pařížském předměstí La Thillay českému družstvu stříbrné medaile a vyhodnocení nejlepší nadhazovačky, které si přivezla Královédvoračka Veronika Skalická. Po šestileté přestávce hrály mladé české softbalistky o nejvyšší poctu na evropském šampionátu. Do jejich družstva byly nominovány Královédvoračky Veronika Skalická a její nedávné oddílové spoluhráčky Lenka Jáklová a Karolina Dontová. Z okresu pak ještě Trutnovačka Maková. České družstvo odehrálo celkem devět zápasů a patřilo k nejsilnějším oddílům a dokázalo tentokrát odsunout z medailových stupínků Italky a Rusky. Největší překážkou byly juniorkám Holanďanky, se kterými ve vyrovnaném utkání o prvenství prohrály 4 : 5. Naznačily, že případná třetí finálová Foto: archiv sokolů města, Kanalizace, Hřbitovy, Židovský hřbitov, Židovská synagoga, Kostely, Móda, Divadlo, Biografy a Hudba. Dále jsou popisovány kulturní a sportovní spolky, hospody, život za prvé světové války a také z části i Průmysl. Dalším občanem, je pan Pavel Musil, bytem v Lipnici č. 9., který zapůjčil tři albumy fotografií po svém otci. Jeho otec, pan Josef Musil byl členem Vlastivědného kroužku, který zde byl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Řada fotografií se sice shoduje se známou sbírkou Geislerovou, ale mnohé další fotografie zachycují to, co dosud neznáme. Uličky, staré zbourané baráky města a mnohá zákoutí fotografovaná panem Josefem Musilem tvoří celkem šest albumů. Není pochyb o tom, že některé snímky jsou z hlediska regionální historie velmi cenné. Po shlédnutí těchto fotografií jsem dospěl k názoru, že by bylo dobré je příštím generacím uchovat v ucelené podobě a díky pochopení pracovníků Městského úřadu je uspořádat jako přílohu Městské kroniky. Jsem si vědom, že tato práce je zvláště pro informatiky náročná, ale oni ji mnohdy dělají po pracovní době a rádi. Bude tedy město mít skvělou Geislerovu sbírku a navíc Sbírku občanů, kterou věnujme památce Vlastimila Geislera. Pokud tedy někdo z Vás vlastní nějaké fotografie a případně pohlednice, tak může tuto tvořící se Sbírku občanů pomoci rozšířit. Bude patřit našemu městu, tedy Vám, kteří jste spolutvůrci Městské kroniky. Další čtyři fotoalba po panu Josefu Musilovi jsem získal od pana Stanislava Musila z Fibichovy ulice čp Tři jsou vytvořeny samotným tvůrcem, panem Josefem Musilem, čtvrté, po jeho skonu, prozíravě uspořádala manželka pana Stanislava Musila. Chtěl bych ještě zdůraznit, že některé fotografie dávají nahlédnout na město zcela netradičně, a naší společnou snahou bude, aby tím nebyla skvělá sbírka Vlastimila Geislera kopírována, ale doplněna. Jmenovaným bych chtěl poděkovat a Vás, čtenáře, požádat o další spolupráci. Pavel Janoušek, kronikář města účast by mohla českým barvám přinést kýžené zlato. Za letošní úspěch si zaslouží naše královédvorské trio poděkování. Mgr. Emil Pokorný Divizi odstartovali skvěle!! Tak to byl šok i pro největší optimisty. Dvorští fotbalisté zahájili divizní soutěž dvěma výhrami a jako by vůbec nebrali na vědomí, že už nepůsobí v oblastní soutěži. Naopak. Tu na jaře úspěšně dovedli do postupového konce a nyní by rádi zlobili i týmy mimo hradecky kraj. Start se Dvoru povedl nadmíru. V premiéře přivítal celek trenéra Cellera na hřišti v Podharti Kácov a v duelu nováčků kralovali naši fotbalisté. Skóre otevřel Karel Višňovský a když v závěru přidal dvě branky benjamínek týmu Martin Otradovský, mohli diváci spustit skandovaný potlesk. Výhra 3:0 byla krásným vstupem. O týden později zvítězil Dvůr i na hřišti soupeře. Proti Lokomotivě Pardubice se prosadil opět místní odchovanec Otradovský a po dvou kolech se naši borci vyšvihli do čela divize. Jak si vedli krátce před uzávěrkou v dalším utkání, to už jistě čtenář ví. A pokud jej zajímá jak se bude dařit fotbalistům nadále, neměl by si jistě nechat ujít ostatní podzimní zápasy. Ve středu se navíc dvorská fotbalová obec dočká veliké prémie. Na stadion pod Hankovým domem přijede mistr české republiky z roku 2002, Slovan Liberec a bude zde proti našim fotbalistům bojovat o postup do 3. kola poháru ČMFS. Nejen tento zápas si rozhodně nemůže nikdo nechat ujít! Tomáš Otradovský Sport - výsledky MUŽI A (divize) TJ Dvůr Králové FK Kácov 3:0 Branky: Otradovský 2, Višňovský Loko. Pardubice TJ Dvůr Králové 0:1 Branky: Otradovský TJ Dvůr Králové FK Dobrovice 4:1 Branky: Dapecí 2, Král, Martin Růžička MUŽI B (1. B třída) Mladé Buky TJ Dvůr Králové 1:7 Branky: Potměšil 3, Růžička 2, Groh, Novák TJ Dvůr Králové Miletín 3:3 Branky: Frieda 2, Potměšil (za hosty Dvorák Vágner) DOROST STARŠÍ (krajský přebor) Úpice TJ Dvůr Králové 2:1 Dvůr Králové Jičín 2:2 TJ Dvůr Králové - Olympia Hradec Králové 0:6 DOROST MLADŠÍ (krajský přebor) Úpice TJ Dvůr Králové 0:18 TJ Dvůr Králové Jičín 4:3 TJ Dvůr Králové - Olympia Hradec Králové 0:3 ŽÁCI STARŠÍ (krajský přebor) TJ Dvůr Králové - Olympia Hradec Králové 0:4 ŽÁCI MLADŠÍ (krajský přebor) TJ Dvůr Králové - Olympia Hradec Králové 1:4

9 Zpráva pro příznivce volejbalových sítí Chtěli bychom seznámit všechny čtenáře s volejbalovým družstvem mladších, starších žákyň a kadetek. V letošním ročníku dosáhly volejbalistky vynikajících výsledků. Mladší žákyně se na podzim probojovaly z širšího výběru krajských soutěží, kde z družstev Jíčína, Miletína a Náchoda po vzájemných střetnutích postoupily z prvního místa do užšího výběru. Tam změřily své síly s Rychnovem nad Kněžnou, Kostelcem nad Orlicí, Vamberkem, Miletínem a znovu získaly první příčku a tím vyhrály i celý krajský přebor. Dalšího úspěchu dosáhly v okresním přeboru, kde v kategorii mladších žákyň dosáhly prvního místa. Pěkné druhé místo obsadilo družstvo mladších žákyň na turnaji v Rychnově nad Kněžnou, kterého se účastnily i týmy jiných krajů. Daří se i družstvu kadetek, které obsadily v krajské soutěži pěkné třetí místo. Na závěr bychom chtěly oslovit děvčata narozená roku , která by měla zájem navázat na nynější úspěchy, aby se přišli podívat. Trénujeme každé pondělí a středu od 16:00 hodin na antukovém hřišti u fotbalového stadionu. Věra Vojtová Házenkáři zvou občany na 1. ligu do haly ZŠ Strž Naši házenkáři usilovali dva roky o návrat do první ligy. I když se v uplynulém soutěžním období pohybovali ve II. lize stále na předních místech průběžné tabulky, vítězství si v ní s konečnou platností zajistili skvělým výkonem až v posledních třech utkáních v jarní části. Vítězství nad Sokolovem Bělá 33 : 19, v Železném Brodě 26 : 23 a s Hradcem Králové 31 : 16 jim zajistila postup. Stalo se to v roce, kdy házená v našem městě měla důvod nejen k oslavám vybojovaného postupu, ale též šedesátiletého jubilea od svého založení v roce Volejbalové družstvo mladších žákyň. V tomto uspěchaném a stále více stresovaném životě se na toto výročí zapomnělo a málokdo si z činovníků uvědomil, že právě návrat mezi házenkářskou elitu se podařil v tomto jubilejním roce. Takže alespoň to bylo pro královédvorskou házenou pěkným dárkem k historickému výročí. Po téměř tříměsíční herní přestávce nabrali hráči v rámci přípravy nové síly a do bojů o prvoligové body vstoupí 11. září 2004, kdy bude jejich soupeřem moravský celek Sokola Sokolnice. Ve sportovní hale Strž se v průběhu této vrcholné soutěže vystřídá jedenáct zkušených mužstev z Čech a Moravy. Naše město se dostane opět prostřednictvím házené do podvědomí v různých městech a snahou hráčů bude, naše věnné Foto: archiv volejbalového oddílu město co nejlépe reprezentovat. Lehké to, zvláště na Moravě, rozhodně mít nebudou. Budou proto potřebovat velkou podporu zvláště v domácích zápasech. Na házenou před dvěma roky chodilo do sportovní haly Strž v průměru 400 diváků, kteří dokázali vytvořit skvělé prostředí a hala Strž se stala nedobytnou tvrzí. Po sestupu do druhé ligy zájem diváků hodně poklesl a hráči spolu s vedením klubu uvítají, když je jejich navrácení příznivci opět v největším počtu v těžkých prvoligových bojích podpoří a sportovním povzbuzováním jim vytvoří hodně bojovou atmosféru. Proto také patří pozvání na ligové zápasy nejen stálým příznivcům, ale i dalším našim občanům, kteří by měli řady diváků v krásném prostředí sportovní haly Strž co nejvíce rozšířit. Ladislav Hušek REKLAMA strana 9

10 REKLAMA REKLAMA Inzerujte v Novinách královédvorské radnice Náklad: ks, zdarma pro každou domácnost Termín vydání: poslední čtvrtek v měsíci Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (cca 15. den v měsíci) Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (disketa, CD, ) ve formátu jpg, cdr, pdf, textový inzerát ve formátu doc, rtf. Formát novin: A4-210 x 297 mm, tiskový formát: 184 x 275 mm, šířka 1 sloupce: 58 mm. ŘÁDKOVÁ INZERCE Řádková inzerce: Standardní písmo: 1 znak - 1,50 Kč, tučné písmo: 1 znak - 2 Kč, max. 3 cm (6 řádků) Plošná inzerce: 1 cm 2 : 30 Kč, Min. 18 cm 2 Vložený list: Kč Příplatky: 20% za textové zpracování inzerátu Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, odbor ŠKS, telefon: , , fax: , REKLAMA REKLAMA NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Dušan Kubica Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrka příštího vydání je strana 10

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více