KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/ /2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/15 2017/2018"

Transkript

1 KONCEPCE STŘEDNĚDOBÉHO ROZVOJE ŠKOLY, KONCEPCE NA ŠKOLNÍ LÉTA 2014/ /2018 Koncepci střednědobého rozvoje školy projednala pedagogická rada školy dne a školská rada dne Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy

2 VIZE PŮSOBENÍ ŠKOLY CHCEME 1. Být školou pro všechny, ve které si svůj pocit úspěchu zaţije kaţdé dítě. 2. Být školou, ve které učitelé i ţáci přemýšlejí nad tím, co, jak a proč dělají. 3. Být školou, jejíţ ţáci na základě znalostí a dovedností získaných ve škole umí řešit problémy běţného ţivota. 1

3 ŽÁCI, RODIČE A UČITELÉ SPOLEČNĚ TVOŘÍME VRCHOLY JEDNOHO TROJÚHELNÍKU JEDNA ŠKOLA, JEDEN TÝM 2

4 SPOLEČNÉ CÍLE - Výuka pro ţivot, výuka pro praxi - Víme, proč se co učíme - Umíme to pouţít, umíme si poradit - Jsme ve výhodě, nebojíme se budoucnosti - Povedeme ţáky ke kritickému a tvořivému myšlení, k vytváření hypotéz a k jejich ověřování, k výběru kritérií a argumentů pro usuzování a rozhodování. - Povedeme ţáky k tomu, aby nové informace vyhledávali, třídili a uspořádávali především sami a ve vzájemné spolupráci. - Povedeme ţáky k tomu, aby hledali a utvářeli své vědomosti, názory, vkus a hodnotovou orientaci v diskusi, v praktické aplikaci učiva, ve vlastní tvorbě, v projektech. - Umoţníme ţákům chápat probíranou látku a svět jako takový v souvislostech, platí to jak pro obvyklou výuku, tak pro časté projekty. - Při projektové výuce budeme ještě častěji propojovat různé ročníky. - Umoţníme ţákům, aby se podíleli na formulování vyučovacích cílů a na kritériích hodnocení. - Budeme ţáky motivovat, aby ve výuce i ve škole uplatňovali vlastní nápady a uměli řešit problémy. - Budeme s ţáky probírat, jak sami poznají, ţe se jim něco podařilo, nebo co musí udělat jinak, aby příště byli úspěšnější. - Prostředí, ve kterém se ţáci učí, přizpůsobíme potřebám efektivního kooperativního učení, vyuţijeme dostupné pomůcky, literaturu a nejmodernější technologie. SPOLEČNÉ HODNOTY - Vztahy - Vzájemná důvěra - Ochota spolupracovat - Partnerství - Motivace - Budeme posilovat sebedůvěru ţáků. Věříme, ţe kaţdý můţe být hvězda. Pocit úspěchu ţáci zaţijí, kdyţ budou zdolávat přiměřené překáţky a současně při jejich překonávání 3

5 sdílet společné hodnoty. Náročnost ze strany pedagogů bude doprovázena laskavostí a nabídkou pomoci. - Povedeme ţáky k tomu, aby spolupracovali se spoluţáky ve třídě i s dalšími ţáky ve škole. - Povedeme ţáky ke spoluutváření a respektování pravidel jednání a komunikace s jasným vymezením rovných práv a povinností. - Povedeme ţáky k vzájemné úctě a toleranci. - Zvýrazníme roli školního poradenského pracoviště, podpoříme roli školní psycholoţky. - Podpoříme sounáleţitost ţáků se školou. Na základě osmiletých zkušeností ještě zvýšíme zapojení ţákovského parlamentu do chodu školy, do pořádání jednotlivých akcí či projektů. - Podpoříme pořádání pravidelných ţákovských shromáţdění, na kterých se ţáci potkávají společně s pedagogickým sborem. Na konkrétních příkladech představíme ţáky, kteří nejen zviditelnili školu, ale udělali například znatelný pokrok ve svém učení. - Nadále budeme vyuţívat časté ankety jako zdroj ţákovské zpětné vazby na dění ve škole. - Ţákům nabídneme nadstandardní mnoţství volnočasových aktivit, budeme je motivovat k smysluplnému a aktivnímu proţívání volného času. - Nadále budeme podporovat aktuálně téměř ideální zapojení rodičů do ţivota školy. - Nadále budeme usilovat o to, aby rodiče své děti nedávali do naší školy jen proto, ţe je jejich spádovou školou, ale aby si ji vybrali na základě toho, co o ní vědí. - Tradičními i netradičními akcemi budeme rodičům vysvětlovat, co, jak a proč se jejich děti ve škole učí. - Tradičními i netradičními akcemi budeme usilovat o to, aby rodiče rozuměli tomu, kam škola směřuje. - Kromě činnosti tradičních sdruţení a rad (sdruţení rodičů, školská rada) podpoříme i činnost neformálních a pro konkrétní příleţitost se scházejících rodičovských skupin. Například skupin, které se zapojí do tvorby koncepce rozvoje školy, nebo skupin, které pomáhají škole či třídám s jejich konkrétními projekty. - Vyuţijeme odbornost rodičů a po vzoru úspěšného projektu Rodiče učí matematiku pozveme rodiče přímo do výuky a nabídneme jim, aby si na jednu či dvě hodiny vyzkoušeli roli učitele. - Rodiče jsou pro nás partnery. Školu netvoříme pro sebe, ale pro děti a jejich rodiče. Proto rodičům znovu nabídneme moţnost vyjadřovat se k dění ve škole (nejčastěji formou anket). Hodnotit budou průběh vzdělávání, atmosféru ve škole i sluţby. - Budeme rodiče i nadále systematicky informovat o všem, co souvisí s děním ve škole. Učiníme tak tradičně (webová ţákovská kníţka, hromadné y, web školy, média) i netradičně. Na internetu budeme nadále zveřejňovat učební materiály, informovat o tom, co se během týdne učili ţáci jednotlivých tříd. Budeme pokračovat v tradici konzultačních hodin a rodičům nabídneme individuální zprávu zaměřenou nikoliv na známky, ale na dovednosti jejich dětí. Hodnocení vyučujících doplní vlastní pohled kaţdého ţáka na své vzdělávání. - Třídní schůzky doprovodíme netradičními projekty. - Výsledky práce našich ţáků budeme prezentovat i v době mimo vyučování. 4

6 SPOLEČNÉ POSTUPY, SPOLEČNÉ CESTY - Jednota v rozmanitosti - Nové a nové cíle - Permanentní vzdělávání - Vzájemná motivace - Osobní profesní cíle v souladu s cíli a s vizí školy - Stavíme na společných hodnotách, jdeme po společné cestě, máme stejné cíle. Respektujeme přitom, ţe způsoby, jak dosáhnout společný cíl, mohou být různé. - Nespokojíme se s dosaţeným. Sotva dosáhneme jeden vrchol, začneme hledat cestu k druhému. - Cíle dalšího vzdělávání budeme určovat po vzájemné diskusi, před izolovanými semináři pro jednotlivce chceme preferovat vzdělávání na klíč pro celý tým. - Nebudeme se bát nést svoji kůţi na trh. Chceme, aby se k poměrně vysokému procentu vyučujících, kteří lektorují semináře pro jiné učitele, přidali další. Proto škola získá další akreditace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, v rolích lektorů budou vystupovat učitelé školy. - Budeme pokračovat ve vzájemném navštěvování hodin a v jejich hodnocení. - Budeme hledat školy, které mají zájem o sdílení poznatků z vyučovacích hodin, vytvoříme podmínky pro případnou krátkodobou výměnu vyučujících. SPOLEČNÉ HODNOCENÍ - Hodnocení ţáků - Hodnocení učitelů - Hodnocení vedení školy - Vzájemná hodnocení - Permanentní zpětná vazba - Kromě standardního hodnocení ţáků znovu nabídneme i netradiční, na běţnou ţivotní praxi více orientované hodnocení ţáků: hodnocení dovedností nebo hodnocení v rámci naší speciální soutěţe IQ Star. - Proto formou anket umoţníme ţákům vyjádřit se k úrovni vyučovacích hodin i k ţivotu ve škole. - Proto pedagogům umoţníme hodnotit práci vedení školy. - Proto si při vzájemných hospitacích poskytneme pravidelnou zpětnou vazbu. 5

7 - Proto budeme interní hodnocení systematicky doplňovat hodnocením externím, vyuţijeme přitom všechny dostupné moţnosti (testy Scio, testy MŠMT, porovnání úspěšnosti absolventů, výsledky olympiád a soutěţí, měření přidané hodnoty, hodnocení od zřizovatele, případně hodnocení školní inspekce). - Proto vznikne další poradní orgán ředitele školy, pracovní skupina zabývající se dalším rozvojem školy. Kromě podnětů pro další rozvoj školy bude tento poradní tým sledovat, zda všechny aktivity, které se ve škole odehrávají, jsou ve shodě s koncepcí jejího rozvoje, ve shodě se společnými cíli. BEZ ČEHO TO FUNGOVAT NEMŮŽE - Peníze - Moderní výukové prostředí - Zázemí pro mimoškolní aktivity - Estetické prostředí ve škole i v jejím okolí - Budeme přesvědčovat zřizovatele o nutnosti navýšit provozní rozpočet školy. - Budeme nadále aktivně a systematicky vyhledávat další moţnosti financování školy (granty tuzemské i evropské, spolupráce se sponzory). - Pomůţeme zřizovateli pomáhat v jeho snaze o rekonstrukci venkovního areálu školy a ve snaze vytvořit v sousedství školy víceúčelové sportovní hřiště. - Ve spolupráci s městem zpracujeme návrh rozvoje venkovních ploch, včetně moţností, jak do realizace návrhu zapojit ţáky školy. - Ve spolupráci se studenty UTB Zlín a se zapracováním představ našich ţáků zpracujeme etapizovaný návrh estetické proměny školního interiéru. 6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 ÚDAJE O ŠKOLE, okres Uherské Hradiště,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více