LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU"

Transkript

1 LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ( EFI ) V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM SPOLEČNOSTI EFI ( SOFTWARE ). SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO SMLOUVA MÁ STEJNOU PLATNOST JAKO JINÉ VÁMI PODEPSANÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ PO VZÁJEMNÉM VYJEDNÁVÁNÍ. KLIKNUTÍM NA MOŽNOST PRO PŘIJETÍ SMLOUVY BĚHEM PROHLÍŽENÍ ELEKTRONICKÉ VERZE TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEBO INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM UŽÍVÁNÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE BUDETE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU DODRŽOVAT. TATO LICENČNÍ SMLOUVA JE VYNUTITELNÁ VŮČI VÁM I KAŽDÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ (NAPŘ. INTEGRÁTOROVI SYSTÉMŮ, KONZULTANTOVI NEBO DODAVATELI), KTERÁ SOFTWARE NAINSTALUJE NEBO POUŽIJE VE VAŠEM ZÁJMU. POKUD S TÍM NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE, VRAŤTE JEJ NA MÍSTO, KDE JSTE JEJ ZAKOUPILI, A POŽÁDEJTE O VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY V SOULADU S POSTUPY PRO VRÁCENÍ PLATNÝMI V DANÉ PRODEJNĚ. UPOZORNĚNÍ PRO STRANY, KTERÉ PŮSOBÍ JAKO AGENT KONCOVÉHO UŽIVATELE NEBO Z JINÉHO DŮVODU NEZAMÝŠLÍ STÁT SE KONCOVÝMI UŽIVATELI SOFTWARU: POKUD KLIKNUTÍM PŘIJMETE ELEKTRONICKOU VERZI TÉTO SMLOUVY NEBO NAINSTALUJETE, ZKOPÍRUJETE NEBO JINAK POUŽIJETE SOFTWARE Z POZICE AGENTA PŮSOBÍCÍHO VE PROSPĚCH ZAMÝŠLENÉHO DRŽITELE LICENCE, BUDETE POVAŽOVÁNI ZA UŽIVATELE SOFTWARU A BUDOU SE NA VÁS VZTAHOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY, POKUD (I) FYZICKÁ MÉDIA OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE A TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NEDODÁTE DRŽITELI LICENCE JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ DRŽITELI LICENCE POSKYTNETE PŘÍSTUP K SOFTWARU, A (II) NEODSTRANÍTE A NEZNIČÍTE VŠECHNY KOPIE SOFTWARU, KTERÉ MÁTE K DISPOZICI. POKUD JSTE SE SPOLEČNOSTÍ EFI PODEPSALI SAMOSTATNOU PÍSEMNOU SMLOUVU K SOFTWARU, V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI PODMÍNKAMI PÍSEMNÉ SMLOUVY A TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY MAJÍ PŘEDNOST PODMÍNKY PÍSEMNÉ SMLOUVY. Licence Společnost EFI vám uděluje omezenou, nevýhradní licenci na použití softwaru výhradně v souladu s podmínkami této licenční smlouvy, výhradně způsobem uvedeným v dokumentaci k produktu společnosti EFI a výhradně v kombinaci s produkty uvedenými v dokumentaci k produktu EFI ( produkty ). Některé materiály třetích stran distribuované společně se softwarem mohou podléhat jiným podmínkám, které obvykle najdete v samostatné licenční smlouvě nebo souboru Read Me umístěném v blízkosti daných materiálů třetích stran. Výraz software používaný v této licenční smlouvě se vztahuje na software společnosti EFI (včetně softwaru poskytnutého jinými dodavateli) a veškerou dokumentaci, stažené soubory, online materiály, opravy, verze, poznámky k verzi, aktualizace, upgrady, materiály technické podpory a informace související se softwarem společnosti EFI. Užívání všech těchto položek se bude řídit podmínkami této licenční smlouvy, společnost EFI však může s některou aktualizací, verzí nebo upgradem poskytnout další podmínky v písemné formě. Software vám poskytujeme v rámci licence, nikoli prodáváme. Software smíte používat výhradně k účelům popsaným v dokumentaci k produktu společnosti EFI. Software nesmíte půjčovat, pronajímat, poskytovat k němu sublicenci nebo ho jinak distribuovat, dělit se o něj, poskytovat ho jako službu nebo ho využívat podobným způsobem. Některý software je možné instalovat pouze do jednoho fyzického umístění a takový software lze přemístit pouze s písemným souhlasem společnosti EFI. Nesmíte pořizovat kopie softwaru či jeho částí ani k takovému kopírování svolit, s výjimkou pořízení jedné (1) záložní nebo archivní kopie pro účely povolené v této licenční smlouvě, a to za předpokladu, že za žádných okolností nesmíte pořídit kopie žádné části softwaru, který je součástí řídicí desky nebo hardwaru určitého produktu, ani k takovému kopírování svolit. Kopie softwaru, které máte v souladu s touto smlouvou povoleno pořídit, musí obsahovat stejné doložky o autorských právech a jiných vlastnických právech, které jsou uvedeny na softwaru nebo v něm. Společnost EFI může občas ověřovat počet kopií a konfigurací a/nebo fyzického umístění softwaru, který používáte. Takové ověřování bude probíhat během běžné pracovní doby a tak, aby příliš nenarušovalo vaši běžnou pracovní činnost. V případě, že při kontrole vyjde najevo, že jste neuhradili poplatky v dostatečné výši, musíte tyto poplatky společnosti EFI neprodleně doplatit v souladu s aktuálním ceníkem společnosti EFI. Souhlasíte s tím, že nebudete lokalizovat, překládat, převádět do strojového kódu, dekompilovat, dešifrovat, rozbalovat, znovu balit, upravovat či

2 jakkoli měnit kteroukoli část softwaru ani provádět její zpětnou analýzu, zjišťovat její zdrojový kód nebo z ní vytvářet odvozená díla. Ve vztahu mezi vámi a společností EFI na sebe berete veškerá rizika a nesete výhradní odpovědnost za všechny závazky vyplývající z vašeho užívání softwaru způsobem, který porušuje zákony nebo práva jiných stran, včetně například zákonů o autorských právech nebo ochraně osobních údajů (nebo vytváří obsah, který tyto zákony či práva porušuje). Práva duševního vlastnictví Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechna práva, vlastnická práva a zájmy, včetně všech práv duševního vlastnictví, v souvislosti se softwarem, všemi produkty společnosti EFI a všemi jejich kopiemi, úpravami a odvozenými díly jsou výhradním vlastnictvím společnosti EFI a jejích dodavatelů a zůstanou v jejich držení. S výjimkou výslovné omezené licence udělené v této smlouvě se neudělují žádná práva ani licence. Nezískáváte žádná práva ani licence související s patenty, autorskými právy, obchodními tajemstvími, ochrannými známkami (registrovanými i neregistrovanými) nebo jiným duševním vlastnictvím. Zavazujete se, že nepřeberete, nezaregistrujete ani se nepokusíte zaregistrovat žádnou ochrannou známku nebo obchodní název společnosti EFI nebo matoucím způsobem podobnou známku, adresu URL, název internetové domény nebo symbol jako svůj vlastní název nebo název svých přidružených společností či produktů, a dále se zavazujete, že nepodniknete žádné jiné kroky, které by narušily práva související s ochrannými známkami společnosti EFI nebo jejích dodavatelů nebo omezily jejich platnost. Vyloučená licence Bez ohledu na veškeré protikladné informace nezískáváte licenci k integraci nebo užívání softwaru způsobem, v jehož důsledku by software jako celek nebo některá jeho část podléhaly podmínkám vyloučené licence. Vyloučená licence znamená licenci, která v rámci podmínek použití, úprav a/nebo distribuce softwaru podléhajícího vyloučené licenci vyžaduje, aby takový software nebo jiný software zkombinovaný nebo distribuovaný s tímto softwarem (i) byl zveřejněn nebo distribuován ve formě zdrojového kódu; (ii) byl licencován za účelem vytváření odvozených děl; nebo (iii) umožňoval bezplatnou další distribuci. Aktualizace Pokud software představuje upgrade nebo aktualizaci předchozí verze softwaru, smíte upgrade nebo aktualizaci používat pouze v případě, že vlastníte platnou licenci k takové předchozí verzi. Všechny upgrady a aktualizace jsou vám poskytovány na základě výměny licence. Souhlasíte s tím, že použitím upgradu nebo aktualizace dobrovolně ukončujete své právo na užívání všech předchozích verzí softwaru. Výjimku tvoří skutečnost, že smíte pokračovat v používání starších verzí softwaru, pokud aktualizaci nebo upgrade použijete pouze k tomu, aby vám pomohly při přechodu na daný upgrade nebo aktualizaci, pod podmínkou, že upgrade nebo aktualizace a starší verze jsou nainstalovány ve stejném zařízení. Licence k upgradům a aktualizacím vám může společnost EFI poskytovat za dodatečných nebo odlišných podmínek. Důvěrnost informací Software, včetně své struktury, uspořádání a kódu, obsahuje cenná obchodní tajemství a důvěrné informace patřící společnosti EFI a jejím dodavatelům; software nesmíte dále distribuovat ani zveřejňovat. Smíte však trvale převést všechna svá práva vyplývající z této licenční smlouvy na jinou osobu nebo entitu, a to za těchto podmínek: (1) tento převod je v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy týkajícími se vývozu, včetně zákonů a předpisů USA, včetně předpisů o řízení vývozu USA (Export Administration Regulations); (2) na danou osobu nebo entitu převedete veškerý software (včetně všech kopií, aktualizací, upgradů, médií, tištěné dokumentace a této licenční smlouvy); (3) neponecháte si žádné kopie softwaru, ani jakékoli záložní, archivní nebo jiné kopie uložené jakýmkoli způsobem; a (4) příjemce bude souhlasit se všemi podmínkami této licenční smlouvy. Ukončení platnosti licence Neoprávněné použití, kopírování nebo zveřejnění softwaru nebo každé porušení této licenční smlouvy bude mít za následek automatické ukončení platnosti této licence a zpřístupní společnosti EFI další právní prostředky nápravy. V případě ukončení platnosti licence musíte zničit všechny kopie softwaru a všechny jeho součásti. I po ukončení platnosti

3 této licence zůstanou v platnosti všechna ustanovení této licenční smlouvy týkající se důvěrnosti softwaru, zřeknutí se záruky, omezení odpovědnosti, prostředků nápravy, odškodnění, rozhodného práva, soudní pravomoci, místní příslušnosti a práv duševního vlastnictví společnosti EFI a společnosti Adobe Software. Pokud software obsahuje licenční kód, společnost EFI smí po ukončení platnosti licence okamžitě a bez upozornění spustit licenční kód, který je definován jako programový kód úmyslně vložený do softwaru, jehož spuštění má za následek nefunkčnost softwaru nebo jeho součástí. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT LICENČNÍ KÓD A ŽE SPUŠTĚNÍ TOHOTO LICENČNÍHO KÓDU MŮŽE ZPŮSOBIT NEFUNKČNOST SOFTWARU NEBO JEHO SOUČÁSTÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENČNÍ KÓD NENÍ VIRUS A ŽE V PŘÍPADĚ SPUŠTĚNÍ LICENČNÍHO KÓDU KVŮLI VAŠEMU PORUŠENÍ PODMÍNEK MŮŽETE BÝT V ZÁJMU REAKTIVACE SOFTWARU POŽÁDÁNI O UHRAZENÍ AKTUÁLNÍCH POPLATKŮ SPOLEČNOSTI EFI A VŠECH DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH POPLATKŮ, VČETNĚ LICENČNÍCH POPLATKŮ, A SOUHLASÍTE S TÍM. Omezená záruka a zřeknutí se odpovědnosti Společnost EFI zaručuje, že pokud je software používán způsobem odpovídajícím dokumentaci k produktu společnosti EFI a je používán v doporučené konfiguraci operačního systému, platformy a hardwaru, bude pracovat v souladu s dokumentací k produktu společnosti EFI, a to po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání. Všechny reklamace vyplývající ze záruky je třeba společně s dokladem o koupi předložit v této lhůtě trvající devadesát (90) dnů. Společnost EFI nezaručuje ani netvrdí, že software bude vyhovovat vašim konkrétním požadavkům, že bude provoz softwaru nepřerušený, zabezpečený, odolný proti závadám nebo bezchybný ani že budou všechny vady softwaru opraveny. Společnost EFI neposkytuje žádné předpokládané ani jiné záruky týkající se výkonu nebo spolehlivosti jiných produktů či služeb nebo produktů (softwarových nebo hardwarových) či služeb třetích stran. INSTALACE PRODUKTŮ TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NEBYLY POVOLENY SPOLEČNOSTÍ EFI, BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK ZNEPLATNĚNÍ TÉTO ZÁRUKY. UŽÍVÁNÍ, ÚPRAVY A/NEBO OPRAVY SOFTWARU NEBO PRODUKTU SPOLEČNOSTI EFI, KTERÉ NEBYLY POVOLENY SPOLEČNOSTÍ EFI, BUDOU MÍT ZA NÁSLEDEK ZNEPLATNĚNÍ ZÁRUKY. KE ZNEPLATNĚNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY DÁLE DOJDE V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K POTÍŽÍM SE SOFTWAREM ZPŮSOBENÝCH NEHODOU, ZNEUŽITÍM, NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM POUŽITÍ, JINÝM NEŽ BĚŽNÝM ZPŮSOBEM POUŽITÍ, VIREM, ČERVEM NEBO PODOBNOU PŘÍČINOU. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A S VÝJIMKOU VÝŠE POPSANÉ VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY ( OMEZENÁ ZÁRUKA ) SPOLEČNOST EFI NEPOSKYTUJE ANI VÁM NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM, PRODUKTY A/NEBO SLUŽBAMI, COŽ SE TÝKÁ ZÁRUK VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH I UVEDENÝCH V JINÝCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY NEBO JINÉHO MATERIÁLU. SPOLEČNOST EFI A JEJÍ DODAVATELÉ SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TVRZENÍ A PODMÍNEK, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ ZABEZPEČENÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A DODRŽOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI TVRZENÍ, ŽE PROVOZ SOFTWARU A/NEBO PRODUKTU BUDE NEPŘERUŠENÝ, ODOLNÝ PROTI ZÁVADÁM, ZABEZPEČENÝ NEBO BEZCHYBNÝ. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY MÁTE K DISPOZICI POUZE NÁSLEDUJÍCÍ PROSTŘEDKY NÁPRAVY A VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EFI A JEJÍCH DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI S VEŠKERÝM SOFTWAREM, PRODUKTY, SLUŽBAMI A/NEBO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁRUKAMI BUDE PODLE VÝBĚRU SPOLEČNOSTI EFI OMEZENA NA TYTO PROSTŘEDKY: (1) OPRAVA NEBO VÝMĚNA SOFTWARU, KTERÝ NEVYHOVUJE OMEZENÉ ZÁRUCE; NEBO (2) FINANČNÍ NÁHRADA ČÁSTKY (POKUD EXISTUJE) VYNALOŽENÉ NA SOFTWARE, KTERÝ NEVYHOVUJE OMEZENÉ ZÁRUCE. S VÝJIMKOU SITUACÍ POPSANÝCH V TÉTO SEKCI SPOLEČNOST EFI ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU POSKYTOVAT ŽÁDNÉ FINANČNÍ NÁHRADY, PŘIJÍMAT VRÁCENÉ ZBOŽÍ A PROVÁDĚT VÝMĚNY. Omezení odpovědnosti V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI EFI A JEJÍCH DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI SE VŠEMI NÁROKY TÝKAJÍCÍMI SE SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A/NEBO TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY (VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, PORUŠENÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ NEBO Z JINÝCH PODMÍNEK) BUDOU OMEZENY NA ČÁSTKU (POKUD EXISTUJE), KTEROU JSTE VYNALOŽILI NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI EFI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO ČÁSTKA DOSTAČUJE KE SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY A ŽE TAKOVÝ ZÁVAZEK PŘEDSTAVUJE SPRAVEDLIVÝ A PŘIMĚŘENÝ ODHAD VŠECH ZTRÁT A ŠKOD, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V PŘÍPADĚ PROTIPRÁVNÍHO KROKU NEBO OPOMENUTÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI EFI A/NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESE SPOLEČNOST EFI ANI JEJÍ DODAVATELÉ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY NA DODÁNÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT, NÁROKY TŘETÍCH STRAN ANI ZA NÁHRADU ŽÁDNÝCH ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNÍCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD ANI ŠKOD

4 VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU DŮVĚRY NEBO NÁHRADU PLNÍCÍ REPRESIVNÍCH FUNKCI, AŤ UŽ VZNIKNOU JAKKOLI A VYPLÝVAJÍ Z JAKÉKOLI TEORIE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S KTERÝMKOLI SOFTWAREM, PRODUKTEM, SLUŽBAMI A/NEBO TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EFI A JEJÍ DODAVATELÉ BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CENA SOFTWARU EFI ODRÁŽÍ TOTO ROZDĚLENÍ RIZIK. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ NEDÍLNÝ PRVEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, BEZ KTERÉHO BY VÁM SPOLEČNOST EFI NEPOSKYTLA LICENCI K SOFTWARU SPOLEČNOSTI EFI, A SOUHLASÍTE S TÍM. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY Z TĚCHTO ZDE UVEDENÝCH VÝHRAD A/NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPOVOLUJÍ, NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝHRADY A OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Omezení vývozu Software a produkty společnosti EFI podléhají vývozním zákonům a předpisům USA, včetně předpisů o řízení vývozu USA (Export Administration Regulations). Licence, kterou vám uděluje tato licenční smlouva, je podmíněna vaším dodržováním všech příslušných zákonů a předpisů o vývozu, včetně vývozních zákonů a předpisů platných v USA. Zavazujete se, že nebudete používat, zveřejňovat, distribuovat, převádět, vyvážet nebo znovu vyvážet žádnou část softwaru nebo produktu společnosti EFI žádným způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými vývozními zákony a předpisy, včetně vývozních zákonů a předpisů platných v USA. Pokud je dále software v souladu s příslušnými vývozními zákony a předpisy označen jako položka podléhající kontrolovanému vývozu, ručíte za to, že nejste občanem země, na kterou je uvaleno embargo nebo jiné omezení, ani v ní nepůsobíte a příslušné zákony a předpisy vám ani jinak nezakazují přijmout tento software. Software Adobe Software může obsahovat následující materiály společnosti Adobe Systems Incorporated ( Adobe ): (a) software tvořící součást tiskového systému, včetně softwaru PostScript, programů písem (digitálně kódovaná a strojově čitelná data zakódovaná ve speciálním formátu a v šifrované podobě sloužící k tvorbě různých typů písem) a dalšího softwaru společnosti Adobe (souhrnně tiskový software ), a (b) další software spuštěný v počítači a určený k použití ve spojení s tiskovým softwarem ( hostitelský software ). Na materiály poskytnuté společností Adobe se vztahují následující podmínky: 1. Tiskový software. Tiskový software (pouze v podobě objektového kódu) (i) smíte používat na jednom výstupním zařízení obsahujícím vložený ovladač NEBO (ii) v případě tiskového softwaru umístěného v hostitelském počítači jej smíte používat až do povoleného počtu procesorů ( jednotky CPU ), pro které máte licenci, a to k účelům zpracování obrázků na licencovaných výstupních zařízeních a výhradně pro vaši interní obchodní potřebu. Bez souhlasu společnosti EFI nesmíte změnit název žádného souboru softwaru ovladače ani ikonu softwaru ovladače. Smíte používat programy písem založené na latince a program Adobe Type Manager k reprodukci tloušťky, stylu a verze písmen, číslic, znaků a symbolů ( typy písem ) až na pěti (5) počítačích určených ke spouštění tiskového softwaru. 2. Hostitelský software. Hostitelský software smíte nainstalovat do jednoho umístění na pevném disku nebo jiném paměťovém zařízení v jednom počítači (nebo v povoleném počtu počítačů), pro který máte licenci ( povolený počet počítačů ) a za předpokladu, že je hostitelský software nakonfigurován k použití v síti, smíte hostitelský software nainstalovat a používat na jednom souborovém serveru a v jedné místní síti pro jeden z následujících účelů (nikoli však oba): (i) trvalá instalace na pevný disk nebo jiné paměťové zařízení v povoleném počtu počítačů nebo (ii) použití hostitelského softwaru v síti za předpokladu, že míra využití hostitelského softwaru nepřekročí povolený počet počítačů. Smíte pořídit jednu záložní kopii hostitelského softwaru (která nesmí být instalována ani používána). Tento text představuje upozornění, že společnost Adobe Systems Incorporated z amerického státu Delaware se sídlem na adrese 345 Park Avenue, San Jose, CA ( Adobe ) je třetí stranou mající užitek z této licenční smlouvy v tom smyslu, že tato licenční smlouva obsahuje ustanovení související s vaším užíváním softwaru, programů písem, typů písem a/nebo ochranných známek chráněných licencí společnosti Adobe nebo dodaných společností Adobe. Taková ustanovení jsou zde uvedena výslovně ve prospěch společnosti Adobe a vedle společnosti EFI je může vymáhat i společnost Adobe. SPOLEČNOST ADOBE VŮČI VÁM NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SOFTWARE NEBO TECHNOLOGIE ADOBE, KE KTERÝM VÁM TATO LICENČNÍ SMLOUVA UDĚLUJE LICENCI.

5 Software Oracle Software může obsahovat softwarové produkty vlastněné nebo distribuované společností Oracle. V takovém případě platí následující ustanovení: (a). Výraz software používaný v této licenční smlouvě může zahrnovat některé softwarové produkty dodané společností EFI, které patří společnosti Oracle USA, Inc. ( Oracle ) nebo jsou touto společností distribuovány, a související programovou dokumentaci ( programy Oracle ); společnost EFI nevlastní programy Oracle a jejich použití podléhá určitým právům a omezením. Programy Oracle, které mohou být zahrnuty, podléhají licenci na omezení užívání a smí být používány pouze ve spojení se softwarem. Společnost Oracle nebo její držitelé licence si ponechávají všechna práva duševního vlastnictví k programům Oracle. Tento text představuje upozornění, že společnost Oracle je dodavatelem společnosti EFI a třetí stranou mající užitek z této licenční smlouvy v tom smyslu, že tato licenční smlouva obsahuje ustanovení související s vaším užíváním programů Oracle. Taková ustanovení jsou zde uvedena výslovně ve prospěch společnosti Oracle a vedle společnosti EFI je může vymáhat i společnost Oracle. (b). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte povoleno (i) publikovat výsledky výkonových testů programů Oracle, (ii) používat programy Oracle pro účely pronájmu, sdíleného užívání, poskytování předplacených služeb, hostování nebo outsourcing a (iii) odstraňovat nebo upravovat označení programu nebo doložky o vlastnických právech společnosti Oracle nebo držitelů licence společnosti Oracle. (c). V míře povolené zákonem nenese společnost Oracle za žádných okolností odpovědnost za (i) náhradu žádných škod, ať už přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, nebo následných, ani za náhradu škod plnící represivní funkci a (ii) za ušlé zisky nebo výnosy, ztrátu dat nebo nemožnost data používat, které vzniknou v důsledku užívání programů Oracle. (d). Tímto (i) povolujete společnosti EFI hlášení všech výsledků auditů/kontrol společnosti Oracle, pokud se jedná o výsledky související s programy Oracle, a/nebo (ii) udělujete práva na audit/kontrolu vašeho užívání programů Oracle společnosti Oracle. (e). Tento text představuje upozornění, že některé programy Oracle mohou obsahovat zdrojový kód, který může společnost Oracle poskytovat v rámci standardní verze těchto programů, a tento zdrojový kód bude podléhat podmínkám této licenční smlouvy. (f). Na tuto licenční smlouvu se nevztahuje zákon o transakcích počítačových informací (Computer Information Transactions Act). (g). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud bude k použití s některými programy Oracle vhodná nebo nezbytná technologie třetí strany, bude tak uvedeno v dokumentaci k balíku softwaru nebo jinde a na tuto technologii třetí strany získáváte licenci pouze v rámci užívání softwaru a za podmínek licenční smlouvy třetí strany uvedené v dokumentaci k balíku softwaru nebo jinde, a nikoli za podmínek této licenční smlouvy. (h). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud software obsahuje programy Oracle, nesmíte software udělit, dát ani převést ve prospěch jiného jednotlivce nebo entity, smíte však software dočasně převést na jiného jednotlivce nebo entitu v případě, že dojde k závadě počítače. Souhlas s využitím dat Souhlasíte s tím, že společnost EFI smí shromažďovat a používat anonymní souhrnné technické informace jakýmkoli způsobem získané v rámci služeb podpory produktů v souvislosti se softwarem. V souladu s právě aktuálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti EFI a příslušnými zákony a předpisy smí společnost EFI (i) na základě těchto informací vylepšovat své produkty nebo vám poskytovat přizpůsobené služby či technologie, (ii) převádět tyto informace na své přidružené společnosti, agenty a partnery a (iii) převádět tyto informace do USA a/nebo jiné země, ve které společnost EFI a její přidružené společnosti, agenti a partneři působí.

6 Omezená práva vlády USA Užívání, duplikace nebo zveřejňování softwaru vládou USA podléhá omezením stanoveným předpisem FAR nebo DFARS a v míře požadované federálními zákony USA také minimálnímu omezení práv stanovenému předpisem FAR (Restricted Rights Notice (červen 1987) Alternate III(g)(3) (červen 1987)) nebo FAR (červen 1987). Pokud jsou v souladu s touto smlouvou poskytována technická data, jsou tato data chráněna předpisy FAR a DFARS a v míře výslovně požadované vládou USA podléhají omezení práv stanovenému předpisy DFARS (listopad 1995) a DFARS (září 1999). V případě úpravy nebo náhrady některého z výše uvedených předpisů bude platit následný ekvivalentní předpis. Název smluvního dodavatele je Electronics For Imaging, Inc. Rozhodné právo a soudní pravomoc Práva a povinnosti stran vyplývající z této licenční smlouvy se budou ve všech ohledech řídit výhradně zákony státu Kalifornie, protože se tyto zákony vztahují na smlouvy mezi občany státu Kalifornie plněné v rámci státu Kalifornie. Na tuto licenční smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ani další podobné úmluvy. V případě veškerých sporů souvisejících se softwarem, produkty, službami a/nebo touto licenční smlouvou souhlasíte s výhradní soudní pravomocí a místní příslušností státních soudů v okrese San Mateo (Kalifornie, USA) a federálního soudu severního distriktu státu Kalifornie. Všeobecně Tato smlouva představuje celou dohodu mezi vámi a námi a nahrazuje všechny ostatní komunikační nebo reklamní materiály týkající se softwaru, produktů, služeb a dalších témat popsaných v této licenční smlouvě. Pokud se některé ustanovení této licenční smlouvy ukáže jako neplatné, bude považováno za upravené v míře nutné k jeho vynutitelnosti a ostatní ustanovení této licenční smlouvy i nadále zůstanou v plné platnosti. EFI je registrovaná ochranná známka společnosti Electronics For Imaging, Inc. u amerického úřadu U.S. Patent a Trademark Office a/nebo v některých dalších zahraničních jurisdikcích. Máte-li dotazy, projděte si web společnosti EFI na adrese Electronics For Imaging, Inc Dumbarton Circle Fremont, CA USA Copyright Electronics For Imaging, Inc. Všechna práva vyhrazena.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA

LICENCE A OMEZENÁ ZÁRUKA Copyright 2003-2009 Intergraph Corporation Všechna práva vyhrazena Tato licenční smlouva je důkazem nabytí licence jeho držitelem. Zacházejte s ní prosím jako s cenným majetkem. POKUD MÁ DRŽITEL LICENCE

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem

1) Definice. Licence. Upravit. Tlačítko TomTom Button. Obsah TomTom. Služby pro obsah TomTom. Uploadovat Používat. uživatelem Všeobecné podmínky a ustanovení - služby pro obsah TomTom společnosti TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nizozemí (dále jen TomTom ) 1) Definice Licence Upravit Tlačítko TomTom

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE).

UPOZORNĚNÍ: SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT FUNKCI ČASOVÉHO OMEZENÍ, KTERÁ UKONČÍ NEBO OMEZÍ JEHO FUNKČNOST NA KONCI DOBY PLATNOSTI (DEFINOVANÉ NÍŽE). DŮLEŽITÉ: ČTĚTĚ PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA MEZI SPOLEČNOSTÍ AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. (DÁLE JEN "AVG TECHNOLOGIES") A VÁMI (JAKO JEDNOTLIVCEM A PŘÍPADNĚ ZÁSTUPCEM FYZICKÉ NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY,

Více

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba.

1.6. DV Zumba. Tento termín označuje známky a autorská práva společnosti Zumba. LICENČNÍ SMLOUVA ZIN Tato licenční smlouva (dále jen smlouva ) se uzavírá mezi společností Zumba Fitness, LLC (dále jen společnost Zumba ) a vámi (dále jen trenér ). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS

NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme 10 Používání navigačního systému 10 Pomoc, když ji

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů

Všeobecné smluvní podmínky doména dealerů Disclaimer : Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou sepsány v angličtině a češtině. Pokud se strany neshodují na interpretaci těchto všeobecných smluvních podmínek, platí v případě pochybností přednostně

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti

Více