LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU"

Transkript

1 LICENČNÍ SMLOUVA SPOLEČNOSTI EFI S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K SOFTWARU ( LICENČNÍ SMLOUVA ) SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. TATO LICENČNÍ SMLOUVA PŘEDSTAVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNOU DOHODU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ( EFI ) V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM SPOLEČNOSTI EFI ( SOFTWARE ). SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO SMLOUVA MÁ STEJNOU PLATNOST JAKO JINÉ VÁMI PODEPSANÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ PO VZÁJEMNÉM VYJEDNÁVÁNÍ. KLIKNUTÍM NA MOŽNOST PRO PŘIJETÍ SMLOUVY BĚHEM PROHLÍŽENÍ ELEKTRONICKÉ VERZE TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEBO INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM UŽÍVÁNÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE BUDETE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU DODRŽOVAT. TATO LICENČNÍ SMLOUVA JE VYNUTITELNÁ VŮČI VÁM I KAŽDÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ (NAPŘ. INTEGRÁTOROVI SYSTÉMŮ, KONZULTANTOVI NEBO DODAVATELI), KTERÁ SOFTWARE NAINSTALUJE NEBO POUŽIJE VE VAŠEM ZÁJMU. POKUD S TÍM NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI JINAK NEPOUŽÍVEJTE, VRAŤTE JEJ NA MÍSTO, KDE JSTE JEJ ZAKOUPILI, A POŽÁDEJTE O VRÁCENÍ ZAPLACENÉ ČÁSTKY V SOULADU S POSTUPY PRO VRÁCENÍ PLATNÝMI V DANÉ PRODEJNĚ. UPOZORNĚNÍ PRO STRANY, KTERÉ PŮSOBÍ JAKO AGENT KONCOVÉHO UŽIVATELE NEBO Z JINÉHO DŮVODU NEZAMÝŠLÍ STÁT SE KONCOVÝMI UŽIVATELI SOFTWARU: POKUD KLIKNUTÍM PŘIJMETE ELEKTRONICKOU VERZI TÉTO SMLOUVY NEBO NAINSTALUJETE, ZKOPÍRUJETE NEBO JINAK POUŽIJETE SOFTWARE Z POZICE AGENTA PŮSOBÍCÍHO VE PROSPĚCH ZAMÝŠLENÉHO DRŽITELE LICENCE, BUDETE POVAŽOVÁNI ZA UŽIVATELE SOFTWARU A BUDOU SE NA VÁS VZTAHOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY, POKUD (I) FYZICKÁ MÉDIA OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE A TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NEDODÁTE DRŽITELI LICENCE JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ DRŽITELI LICENCE POSKYTNETE PŘÍSTUP K SOFTWARU, A (II) NEODSTRANÍTE A NEZNIČÍTE VŠECHNY KOPIE SOFTWARU, KTERÉ MÁTE K DISPOZICI. POKUD JSTE SE SPOLEČNOSTÍ EFI PODEPSALI SAMOSTATNOU PÍSEMNOU SMLOUVU K SOFTWARU, V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI PODMÍNKAMI PÍSEMNÉ SMLOUVY A TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY MAJÍ PŘEDNOST PODMÍNKY PÍSEMNÉ SMLOUVY. Licence Společnost EFI vám uděluje omezenou, nevýhradní licenci na použití softwaru výhradně v souladu s podmínkami této licenční smlouvy, výhradně způsobem uvedeným v dokumentaci k produktu společnosti EFI a výhradně v kombinaci s produkty uvedenými v dokumentaci k produktu EFI ( produkty ). Některé materiály třetích stran distribuované společně se softwarem mohou podléhat jiným podmínkám, které obvykle najdete v samostatné licenční smlouvě nebo souboru Read Me umístěném v blízkosti daných materiálů třetích stran. Výraz software používaný v této licenční smlouvě se vztahuje na software společnosti EFI (včetně softwaru poskytnutého jinými dodavateli) a veškerou dokumentaci, stažené soubory, online materiály, opravy, verze, poznámky k verzi, aktualizace, upgrady, materiály technické podpory a informace související se softwarem společnosti EFI. Užívání všech těchto položek se bude řídit podmínkami této licenční smlouvy, společnost EFI však může s některou aktualizací, verzí nebo upgradem poskytnout další podmínky v písemné formě. Software vám poskytujeme v rámci licence, nikoli prodáváme. Software smíte používat výhradně k účelům popsaným v dokumentaci k produktu společnosti EFI. Software nesmíte půjčovat, pronajímat, poskytovat k němu sublicenci nebo ho jinak distribuovat, dělit se o něj, poskytovat ho jako službu nebo ho využívat podobným způsobem. Některý software je možné instalovat pouze do jednoho fyzického umístění a takový software lze přemístit pouze s písemným souhlasem společnosti EFI. Nesmíte pořizovat kopie softwaru či jeho částí ani k takovému kopírování svolit, s výjimkou pořízení jedné (1) záložní nebo archivní kopie pro účely povolené v této licenční smlouvě, a to za předpokladu, že za žádných okolností nesmíte pořídit kopie žádné části softwaru, který je součástí řídicí desky nebo hardwaru určitého produktu, ani k takovému kopírování svolit. Kopie softwaru, které máte v souladu s touto smlouvou povoleno pořídit, musí obsahovat stejné doložky o autorských právech a jiných vlastnických právech, které jsou uvedeny na softwaru nebo v něm. Společnost EFI může občas ověřovat počet kopií a konfigurací a/nebo fyzického umístění softwaru, který používáte. Takové ověřování bude probíhat během běžné pracovní doby a tak, aby příliš nenarušovalo vaši běžnou pracovní činnost. V případě, že při kontrole vyjde najevo, že jste neuhradili poplatky v dostatečné výši, musíte tyto poplatky společnosti EFI neprodleně doplatit v souladu s aktuálním ceníkem společnosti EFI. Souhlasíte s tím, že nebudete lokalizovat, překládat, převádět do strojového kódu, dekompilovat, dešifrovat, rozbalovat, znovu balit, upravovat či

2 jakkoli měnit kteroukoli část softwaru ani provádět její zpětnou analýzu, zjišťovat její zdrojový kód nebo z ní vytvářet odvozená díla. Ve vztahu mezi vámi a společností EFI na sebe berete veškerá rizika a nesete výhradní odpovědnost za všechny závazky vyplývající z vašeho užívání softwaru způsobem, který porušuje zákony nebo práva jiných stran, včetně například zákonů o autorských právech nebo ochraně osobních údajů (nebo vytváří obsah, který tyto zákony či práva porušuje). Práva duševního vlastnictví Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechna práva, vlastnická práva a zájmy, včetně všech práv duševního vlastnictví, v souvislosti se softwarem, všemi produkty společnosti EFI a všemi jejich kopiemi, úpravami a odvozenými díly jsou výhradním vlastnictvím společnosti EFI a jejích dodavatelů a zůstanou v jejich držení. S výjimkou výslovné omezené licence udělené v této smlouvě se neudělují žádná práva ani licence. Nezískáváte žádná práva ani licence související s patenty, autorskými právy, obchodními tajemstvími, ochrannými známkami (registrovanými i neregistrovanými) nebo jiným duševním vlastnictvím. Zavazujete se, že nepřeberete, nezaregistrujete ani se nepokusíte zaregistrovat žádnou ochrannou známku nebo obchodní název společnosti EFI nebo matoucím způsobem podobnou známku, adresu URL, název internetové domény nebo symbol jako svůj vlastní název nebo název svých přidružených společností či produktů, a dále se zavazujete, že nepodniknete žádné jiné kroky, které by narušily práva související s ochrannými známkami společnosti EFI nebo jejích dodavatelů nebo omezily jejich platnost. Vyloučená licence Bez ohledu na veškeré protikladné informace nezískáváte licenci k integraci nebo užívání softwaru způsobem, v jehož důsledku by software jako celek nebo některá jeho část podléhaly podmínkám vyloučené licence. Vyloučená licence znamená licenci, která v rámci podmínek použití, úprav a/nebo distribuce softwaru podléhajícího vyloučené licenci vyžaduje, aby takový software nebo jiný software zkombinovaný nebo distribuovaný s tímto softwarem (i) byl zveřejněn nebo distribuován ve formě zdrojového kódu; (ii) byl licencován za účelem vytváření odvozených děl; nebo (iii) umožňoval bezplatnou další distribuci. Aktualizace Pokud software představuje upgrade nebo aktualizaci předchozí verze softwaru, smíte upgrade nebo aktualizaci používat pouze v případě, že vlastníte platnou licenci k takové předchozí verzi. Všechny upgrady a aktualizace jsou vám poskytovány na základě výměny licence. Souhlasíte s tím, že použitím upgradu nebo aktualizace dobrovolně ukončujete své právo na užívání všech předchozích verzí softwaru. Výjimku tvoří skutečnost, že smíte pokračovat v používání starších verzí softwaru, pokud aktualizaci nebo upgrade použijete pouze k tomu, aby vám pomohly při přechodu na daný upgrade nebo aktualizaci, pod podmínkou, že upgrade nebo aktualizace a starší verze jsou nainstalovány ve stejném zařízení. Licence k upgradům a aktualizacím vám může společnost EFI poskytovat za dodatečných nebo odlišných podmínek. Důvěrnost informací Software, včetně své struktury, uspořádání a kódu, obsahuje cenná obchodní tajemství a důvěrné informace patřící společnosti EFI a jejím dodavatelům; software nesmíte dále distribuovat ani zveřejňovat. Smíte však trvale převést všechna svá práva vyplývající z této licenční smlouvy na jinou osobu nebo entitu, a to za těchto podmínek: (1) tento převod je v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy týkajícími se vývozu, včetně zákonů a předpisů USA, včetně předpisů o řízení vývozu USA (Export Administration Regulations); (2) na danou osobu nebo entitu převedete veškerý software (včetně všech kopií, aktualizací, upgradů, médií, tištěné dokumentace a této licenční smlouvy); (3) neponecháte si žádné kopie softwaru, ani jakékoli záložní, archivní nebo jiné kopie uložené jakýmkoli způsobem; a (4) příjemce bude souhlasit se všemi podmínkami této licenční smlouvy. Ukončení platnosti licence Neoprávněné použití, kopírování nebo zveřejnění softwaru nebo každé porušení této licenční smlouvy bude mít za následek automatické ukončení platnosti této licence a zpřístupní společnosti EFI další právní prostředky nápravy. V případě ukončení platnosti licence musíte zničit všechny kopie softwaru a všechny jeho součásti. I po ukončení platnosti

3 této licence zůstanou v platnosti všechna ustanovení této licenční smlouvy týkající se důvěrnosti softwaru, zřeknutí se záruky, omezení odpovědnosti, prostředků nápravy, odškodnění, rozhodného práva, soudní pravomoci, místní příslušnosti a práv duševního vlastnictví společnosti EFI a společnosti Adobe Software. Pokud software obsahuje licenční kód, společnost EFI smí po ukončení platnosti licence okamžitě a bez upozornění spustit licenční kód, který je definován jako programový kód úmyslně vložený do softwaru, jehož spuštění má za následek nefunkčnost softwaru nebo jeho součástí. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT LICENČNÍ KÓD A ŽE SPUŠTĚNÍ TOHOTO LICENČNÍHO KÓDU MŮŽE ZPŮSOBIT NEFUNKČNOST SOFTWARU NEBO JEHO SOUČÁSTÍ, A SOUHLASÍTE S TÍM. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENČNÍ KÓD NENÍ VIRUS A ŽE V PŘÍPADĚ SPUŠTĚNÍ LICENČNÍHO KÓDU KVŮLI VAŠEMU PORUŠENÍ PODMÍNEK MŮŽETE BÝT V ZÁJMU REAKTIVACE SOFTWARU POŽÁDÁNI O UHRAZENÍ AKTUÁLNÍCH POPLATKŮ SPOLEČNOSTI EFI A VŠECH DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH POPLATKŮ, VČETNĚ LICENČNÍCH POPLATKŮ, A SOUHLASÍTE S TÍM. Omezená záruka a zřeknutí se odpovědnosti Společnost EFI zaručuje, že pokud je software používán způsobem odpovídajícím dokumentaci k produktu společnosti EFI a je používán v doporučené konfiguraci operačního systému, platformy a hardwaru, bude pracovat v souladu s dokumentací k produktu společnosti EFI, a to po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání. Všechny reklamace vyplývající ze záruky je třeba společně s dokladem o koupi předložit v této lhůtě trvající devadesát (90) dnů. Společnost EFI nezaručuje ani netvrdí, že software bude vyhovovat vašim konkrétním požadavkům, že bude provoz softwaru nepřerušený, zabezpečený, odolný proti závadám nebo bezchybný ani že budou všechny vady softwaru opraveny. Společnost EFI neposkytuje žádné předpokládané ani jiné záruky týkající se výkonu nebo spolehlivosti jiných produktů či služeb nebo produktů (softwarových nebo hardwarových) či služeb třetích stran. INSTALACE PRODUKTŮ TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NEBYLY POVOLENY SPOLEČNOSTÍ EFI, BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK ZNEPLATNĚNÍ TÉTO ZÁRUKY. UŽÍVÁNÍ, ÚPRAVY A/NEBO OPRAVY SOFTWARU NEBO PRODUKTU SPOLEČNOSTI EFI, KTERÉ NEBYLY POVOLENY SPOLEČNOSTÍ EFI, BUDOU MÍT ZA NÁSLEDEK ZNEPLATNĚNÍ ZÁRUKY. KE ZNEPLATNĚNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY DÁLE DOJDE V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K POTÍŽÍM SE SOFTWAREM ZPŮSOBENÝCH NEHODOU, ZNEUŽITÍM, NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM POUŽITÍ, JINÝM NEŽ BĚŽNÝM ZPŮSOBEM POUŽITÍ, VIREM, ČERVEM NEBO PODOBNOU PŘÍČINOU. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A S VÝJIMKOU VÝŠE POPSANÉ VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY ( OMEZENÁ ZÁRUKA ) SPOLEČNOST EFI NEPOSKYTUJE ANI VÁM NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM, PRODUKTY A/NEBO SLUŽBAMI, COŽ SE TÝKÁ ZÁRUK VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH I UVEDENÝCH V JINÝCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY NEBO JINÉHO MATERIÁLU. SPOLEČNOST EFI A JEJÍ DODAVATELÉ SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TVRZENÍ A PODMÍNEK, VČETNĚ TĚCH, KTERÉ SE TÝKAJÍ ZABEZPEČENÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A DODRŽOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. NENÍ POSKYTOVÁNA ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI TVRZENÍ, ŽE PROVOZ SOFTWARU A/NEBO PRODUKTU BUDE NEPŘERUŠENÝ, ODOLNÝ PROTI ZÁVADÁM, ZABEZPEČENÝ NEBO BEZCHYBNÝ. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY MÁTE K DISPOZICI POUZE NÁSLEDUJÍCÍ PROSTŘEDKY NÁPRAVY A VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EFI A JEJÍCH DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI S VEŠKERÝM SOFTWAREM, PRODUKTY, SLUŽBAMI A/NEBO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁRUKAMI BUDE PODLE VÝBĚRU SPOLEČNOSTI EFI OMEZENA NA TYTO PROSTŘEDKY: (1) OPRAVA NEBO VÝMĚNA SOFTWARU, KTERÝ NEVYHOVUJE OMEZENÉ ZÁRUCE; NEBO (2) FINANČNÍ NÁHRADA ČÁSTKY (POKUD EXISTUJE) VYNALOŽENÉ NA SOFTWARE, KTERÝ NEVYHOVUJE OMEZENÉ ZÁRUCE. S VÝJIMKOU SITUACÍ POPSANÝCH V TÉTO SEKCI SPOLEČNOST EFI ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU POSKYTOVAT ŽÁDNÉ FINANČNÍ NÁHRADY, PŘIJÍMAT VRÁCENÉ ZBOŽÍ A PROVÁDĚT VÝMĚNY. Omezení odpovědnosti V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VEŠKERÉ ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI EFI A JEJÍCH DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI SE VŠEMI NÁROKY TÝKAJÍCÍMI SE SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A/NEBO TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY (VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, PORUŠENÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ NEBO Z JINÝCH PODMÍNEK) BUDOU OMEZENY NA ČÁSTKU (POKUD EXISTUJE), KTEROU JSTE VYNALOŽILI NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI EFI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO ČÁSTKA DOSTAČUJE KE SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY A ŽE TAKOVÝ ZÁVAZEK PŘEDSTAVUJE SPRAVEDLIVÝ A PŘIMĚŘENÝ ODHAD VŠECH ZTRÁT A ŠKOD, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V PŘÍPADĚ PROTIPRÁVNÍHO KROKU NEBO OPOMENUTÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI EFI A/NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESE SPOLEČNOST EFI ANI JEJÍ DODAVATELÉ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY NA DODÁNÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT, NÁROKY TŘETÍCH STRAN ANI ZA NÁHRADU ŽÁDNÝCH ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNÍCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD ANI ŠKOD

4 VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU DŮVĚRY NEBO NÁHRADU PLNÍCÍ REPRESIVNÍCH FUNKCI, AŤ UŽ VZNIKNOU JAKKOLI A VYPLÝVAJÍ Z JAKÉKOLI TEORIE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S KTERÝMKOLI SOFTWAREM, PRODUKTEM, SLUŽBAMI A/NEBO TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU. TOTO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EFI A JEJÍ DODAVATELÉ BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CENA SOFTWARU EFI ODRÁŽÍ TOTO ROZDĚLENÍ RIZIK. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ NEDÍLNÝ PRVEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY, BEZ KTERÉHO BY VÁM SPOLEČNOST EFI NEPOSKYTLA LICENCI K SOFTWARU SPOLEČNOSTI EFI, A SOUHLASÍTE S TÍM. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY Z TĚCHTO ZDE UVEDENÝCH VÝHRAD A/NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEPOVOLUJÍ, NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ VÝHRADY A OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. Omezení vývozu Software a produkty společnosti EFI podléhají vývozním zákonům a předpisům USA, včetně předpisů o řízení vývozu USA (Export Administration Regulations). Licence, kterou vám uděluje tato licenční smlouva, je podmíněna vaším dodržováním všech příslušných zákonů a předpisů o vývozu, včetně vývozních zákonů a předpisů platných v USA. Zavazujete se, že nebudete používat, zveřejňovat, distribuovat, převádět, vyvážet nebo znovu vyvážet žádnou část softwaru nebo produktu společnosti EFI žádným způsobem, který by byl v rozporu s příslušnými vývozními zákony a předpisy, včetně vývozních zákonů a předpisů platných v USA. Pokud je dále software v souladu s příslušnými vývozními zákony a předpisy označen jako položka podléhající kontrolovanému vývozu, ručíte za to, že nejste občanem země, na kterou je uvaleno embargo nebo jiné omezení, ani v ní nepůsobíte a příslušné zákony a předpisy vám ani jinak nezakazují přijmout tento software. Software Adobe Software může obsahovat následující materiály společnosti Adobe Systems Incorporated ( Adobe ): (a) software tvořící součást tiskového systému, včetně softwaru PostScript, programů písem (digitálně kódovaná a strojově čitelná data zakódovaná ve speciálním formátu a v šifrované podobě sloužící k tvorbě různých typů písem) a dalšího softwaru společnosti Adobe (souhrnně tiskový software ), a (b) další software spuštěný v počítači a určený k použití ve spojení s tiskovým softwarem ( hostitelský software ). Na materiály poskytnuté společností Adobe se vztahují následující podmínky: 1. Tiskový software. Tiskový software (pouze v podobě objektového kódu) (i) smíte používat na jednom výstupním zařízení obsahujícím vložený ovladač NEBO (ii) v případě tiskového softwaru umístěného v hostitelském počítači jej smíte používat až do povoleného počtu procesorů ( jednotky CPU ), pro které máte licenci, a to k účelům zpracování obrázků na licencovaných výstupních zařízeních a výhradně pro vaši interní obchodní potřebu. Bez souhlasu společnosti EFI nesmíte změnit název žádného souboru softwaru ovladače ani ikonu softwaru ovladače. Smíte používat programy písem založené na latince a program Adobe Type Manager k reprodukci tloušťky, stylu a verze písmen, číslic, znaků a symbolů ( typy písem ) až na pěti (5) počítačích určených ke spouštění tiskového softwaru. 2. Hostitelský software. Hostitelský software smíte nainstalovat do jednoho umístění na pevném disku nebo jiném paměťovém zařízení v jednom počítači (nebo v povoleném počtu počítačů), pro který máte licenci ( povolený počet počítačů ) a za předpokladu, že je hostitelský software nakonfigurován k použití v síti, smíte hostitelský software nainstalovat a používat na jednom souborovém serveru a v jedné místní síti pro jeden z následujících účelů (nikoli však oba): (i) trvalá instalace na pevný disk nebo jiné paměťové zařízení v povoleném počtu počítačů nebo (ii) použití hostitelského softwaru v síti za předpokladu, že míra využití hostitelského softwaru nepřekročí povolený počet počítačů. Smíte pořídit jednu záložní kopii hostitelského softwaru (která nesmí být instalována ani používána). Tento text představuje upozornění, že společnost Adobe Systems Incorporated z amerického státu Delaware se sídlem na adrese 345 Park Avenue, San Jose, CA ( Adobe ) je třetí stranou mající užitek z této licenční smlouvy v tom smyslu, že tato licenční smlouva obsahuje ustanovení související s vaším užíváním softwaru, programů písem, typů písem a/nebo ochranných známek chráněných licencí společnosti Adobe nebo dodaných společností Adobe. Taková ustanovení jsou zde uvedena výslovně ve prospěch společnosti Adobe a vedle společnosti EFI je může vymáhat i společnost Adobe. SPOLEČNOST ADOBE VŮČI VÁM NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SOFTWARE NEBO TECHNOLOGIE ADOBE, KE KTERÝM VÁM TATO LICENČNÍ SMLOUVA UDĚLUJE LICENCI.

5 Software Oracle Software může obsahovat softwarové produkty vlastněné nebo distribuované společností Oracle. V takovém případě platí následující ustanovení: (a). Výraz software používaný v této licenční smlouvě může zahrnovat některé softwarové produkty dodané společností EFI, které patří společnosti Oracle USA, Inc. ( Oracle ) nebo jsou touto společností distribuovány, a související programovou dokumentaci ( programy Oracle ); společnost EFI nevlastní programy Oracle a jejich použití podléhá určitým právům a omezením. Programy Oracle, které mohou být zahrnuty, podléhají licenci na omezení užívání a smí být používány pouze ve spojení se softwarem. Společnost Oracle nebo její držitelé licence si ponechávají všechna práva duševního vlastnictví k programům Oracle. Tento text představuje upozornění, že společnost Oracle je dodavatelem společnosti EFI a třetí stranou mající užitek z této licenční smlouvy v tom smyslu, že tato licenční smlouva obsahuje ustanovení související s vaším užíváním programů Oracle. Taková ustanovení jsou zde uvedena výslovně ve prospěch společnosti Oracle a vedle společnosti EFI je může vymáhat i společnost Oracle. (b). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte povoleno (i) publikovat výsledky výkonových testů programů Oracle, (ii) používat programy Oracle pro účely pronájmu, sdíleného užívání, poskytování předplacených služeb, hostování nebo outsourcing a (iii) odstraňovat nebo upravovat označení programu nebo doložky o vlastnických právech společnosti Oracle nebo držitelů licence společnosti Oracle. (c). V míře povolené zákonem nenese společnost Oracle za žádných okolností odpovědnost za (i) náhradu žádných škod, ať už přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, nebo následných, ani za náhradu škod plnící represivní funkci a (ii) za ušlé zisky nebo výnosy, ztrátu dat nebo nemožnost data používat, které vzniknou v důsledku užívání programů Oracle. (d). Tímto (i) povolujete společnosti EFI hlášení všech výsledků auditů/kontrol společnosti Oracle, pokud se jedná o výsledky související s programy Oracle, a/nebo (ii) udělujete práva na audit/kontrolu vašeho užívání programů Oracle společnosti Oracle. (e). Tento text představuje upozornění, že některé programy Oracle mohou obsahovat zdrojový kód, který může společnost Oracle poskytovat v rámci standardní verze těchto programů, a tento zdrojový kód bude podléhat podmínkám této licenční smlouvy. (f). Na tuto licenční smlouvu se nevztahuje zákon o transakcích počítačových informací (Computer Information Transactions Act). (g). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud bude k použití s některými programy Oracle vhodná nebo nezbytná technologie třetí strany, bude tak uvedeno v dokumentaci k balíku softwaru nebo jinde a na tuto technologii třetí strany získáváte licenci pouze v rámci užívání softwaru a za podmínek licenční smlouvy třetí strany uvedené v dokumentaci k balíku softwaru nebo jinde, a nikoli za podmínek této licenční smlouvy. (h). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud software obsahuje programy Oracle, nesmíte software udělit, dát ani převést ve prospěch jiného jednotlivce nebo entity, smíte však software dočasně převést na jiného jednotlivce nebo entitu v případě, že dojde k závadě počítače. Souhlas s využitím dat Souhlasíte s tím, že společnost EFI smí shromažďovat a používat anonymní souhrnné technické informace jakýmkoli způsobem získané v rámci služeb podpory produktů v souvislosti se softwarem. V souladu s právě aktuálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti EFI a příslušnými zákony a předpisy smí společnost EFI (i) na základě těchto informací vylepšovat své produkty nebo vám poskytovat přizpůsobené služby či technologie, (ii) převádět tyto informace na své přidružené společnosti, agenty a partnery a (iii) převádět tyto informace do USA a/nebo jiné země, ve které společnost EFI a její přidružené společnosti, agenti a partneři působí.

6 Omezená práva vlády USA Užívání, duplikace nebo zveřejňování softwaru vládou USA podléhá omezením stanoveným předpisem FAR nebo DFARS a v míře požadované federálními zákony USA také minimálnímu omezení práv stanovenému předpisem FAR (Restricted Rights Notice (červen 1987) Alternate III(g)(3) (červen 1987)) nebo FAR (červen 1987). Pokud jsou v souladu s touto smlouvou poskytována technická data, jsou tato data chráněna předpisy FAR a DFARS a v míře výslovně požadované vládou USA podléhají omezení práv stanovenému předpisy DFARS (listopad 1995) a DFARS (září 1999). V případě úpravy nebo náhrady některého z výše uvedených předpisů bude platit následný ekvivalentní předpis. Název smluvního dodavatele je Electronics For Imaging, Inc. Rozhodné právo a soudní pravomoc Práva a povinnosti stran vyplývající z této licenční smlouvy se budou ve všech ohledech řídit výhradně zákony státu Kalifornie, protože se tyto zákony vztahují na smlouvy mezi občany státu Kalifornie plněné v rámci státu Kalifornie. Na tuto licenční smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ani další podobné úmluvy. V případě veškerých sporů souvisejících se softwarem, produkty, službami a/nebo touto licenční smlouvou souhlasíte s výhradní soudní pravomocí a místní příslušností státních soudů v okrese San Mateo (Kalifornie, USA) a federálního soudu severního distriktu státu Kalifornie. Všeobecně Tato smlouva představuje celou dohodu mezi vámi a námi a nahrazuje všechny ostatní komunikační nebo reklamní materiály týkající se softwaru, produktů, služeb a dalších témat popsaných v této licenční smlouvě. Pokud se některé ustanovení této licenční smlouvy ukáže jako neplatné, bude považováno za upravené v míře nutné k jeho vynutitelnosti a ostatní ustanovení této licenční smlouvy i nadále zůstanou v plné platnosti. EFI je registrovaná ochranná známka společnosti Electronics For Imaging, Inc. u amerického úřadu U.S. Patent a Trademark Office a/nebo v některých dalších zahraničních jurisdikcích. Máte-li dotazy, projděte si web společnosti EFI na adrese Electronics For Imaging, Inc Dumbarton Circle Fremont, CA USA Copyright Electronics For Imaging, Inc. Všechna práva vyhrazena.

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R)

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE(R) DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI UŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU SEAGATE PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM ( EULA ). PODNIKNUTÍM JAKÉHOKOLI KROKU KE STAŽENÍ, NASTAVENÍ, INSTALACI NEBO

Více

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY. DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE

LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE LICENČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI F-SECURE DŮLEŽITÉ PŘED INSTALACÍ ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY ( PODMÍNKY ) TÝKAJÍCÍ SE LICENCE PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI F-SECURE.

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU BALÍČEK ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE: LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE BALÍČKU ROZŠÍŘENÍ HRY SIMS 3 PLATNÉ PRO VÁS NAJDETE NÍŽE, PROSÍME ROLUJTE DOLŮ. ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r)

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP1 Licenční smlouva k softwaru Novell(r) PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ)

Více

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad

Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad Licenční smlouva a podmínky použití platformy Kindle for iphone/ipad TOTO JE SMLOUVA MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (S JEJÍMI POBOČKAMI, DÁLE JEN JAKO SPOLEČNOST AMAZON NEBO MY ).

Více

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání software. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním anebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM ANEBO POUŽITÍM SOFTWARE VYJADŘUJETE

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE

PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO UŽIVATELE NEBO PRO DISTRIBUTORA COMAP CONTROL SYSTEMS SOFTWARE DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ PŘED INSTALACÍ. Autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví na tento software veškerý obsah v něm obsažený a veškerá související dokumentace a projektová dokumentace

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU DRAGON AGE Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA

ContOS LICENČNÍ SMLOUVA ContOS LICENČNÍ SMLOUVA Obsah LICENČNÍ SMLOUVA...2 I. LICENCE K SOFTWAROVÉMU PRODUKTU...2 1. UDĚLENÍ LICENCE...2 2. POVINNÁ AKTIVACE...2 3. ZÁKAZ PRONÁJMU/SDÍLENÍ/POSKYTOVÁNÍ KOMERČNÍCH HOSTITELSKÝCH SLUŽEB.

Více

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. Licenční podmínky ESET Smart Security DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před stáhnutím, instalací, kopírováním nebo použitím si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. INSTALACÍ, STÁHNUTÍM, KOPÍROVÁNÍM

Více

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence Licenční smlouva 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMAX COM, s.r.o., se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 26958066, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security:

Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: Licenční smlouva s koncovým uživatelem software Safetica Endpoint Security: UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ licenční smlouvu k software SPOLEČNOSTI SAFETICA TECHNOLOGIES

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka

Produkční emfp Designjet T3500. Omezená záruka Produkční emfp Designjet T3500 Omezená záruka 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. vydání Právní ujednání Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv

smlouvu o ochraně důvěrných informací a autorských práv Smlouva o ochraně důvěrných informací a autorských práv uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 1730, Občanského zákoníku a autorského zákona kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

PŘEDPLATITELSKÉ SLUŽBY.

PŘEDPLATITELSKÉ SLUŽBY. SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Licenční smlouva k softwaru SUSE TUTO SMLOUVU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE. ZAKOUPENÍM, NAINSTALOVÁNÍM A POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU (VČETNĚ JEHO KOMPONENT)

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze. Jednouživatelská verze

Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze. Jednouživatelská verze Manuál k programu Testové otázky z patologie - elektronická verze Jednouživatelská verze Vážený uživateli/uživatelko programu Testové otázky z patologie - elektronická verze, děkujeme za Váš zájem o program

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách

Dohoda o rámcových obchodních podmínkách Dohoda o rámcových obchodních podmínkách S odkazem na tyto rámcové podmínky (dále jen Dohoda ) si Zákazník může objednat Programy, služby Cloud Services a jiné Služby, Stroje a Zařízení (souhrnně Produkty

Více

1. Obchodní politika pro školství Karel 98 (dále jen program)

1. Obchodní politika pro školství Karel 98 (dále jen program) Obsah Obsah... 1 1. Obchodní politika pro školství Karel 98 (dále jen program)... 2 Obchodní a dodací podmínky... 2 Další služby pro školy a jejich žáky... 2 2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Licenční smlouva s koncovým uživatelem softwaru společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato

Více

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared

ZoomText 9.1. Uživatelská příručka. Ai Squared ZoomText 9.1 Uživatelská příručka Ai Squared Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2007, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/ Reader Copyright 2007, Algorithmic

Více

Právní informace & sdělení

Právní informace & sdělení Právní informace & sdělení Tím, že používáte tyto webové stránky, on-line služby, aplikaci a službu zasílání e-mailových zpráv a/nebo reklamních sdělení ( služby Parker ) společnosti Parker-Hannifin Corporation

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM NA SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT SYSTÉM WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION S AKTUALIZACÍ SERVICE PACK 2 DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web:

Kontaktní údaje: Baračka 87/ Trenčianske Teplice Telefón: 0910/ Web: Kontaktní údaje: Baračka 87/85 914 51 Trenčianske Teplice Telefón: 0910/905154 Web: www.issr.sk, www.issr.cz e-mail: audit@datasoftconsulting.sk průvodce uživatele programem Název: Integrovaná správa systémů

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5.

Základní serverová licence je dostupná pouze pro produkty Money S4 a Money S5. Než začnete tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat, přečtěte si pozorně následující LICENČNÍ SMLOUVU: LICENČNÍ SMLOUVA Tato smlouva (dále jen LICENČNÍ SMLOUVA) je licenční smlouvou dle 46 a násl. zákona č.

Více

Novell Sentinel 6.1 Rychlé nasazení Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell Sentinel 6.1 Rychlé nasazení Licenční smlouva k softwaru Novell Novell Sentinel 6.1 Rychlé nasazení Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Příloha pro Zařízení

Příloha pro Zařízení International Passport Advantage Agreement Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky smlouvy IBM International Passport Advantage Agreement

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO ZAŘÍZENÍ CHROME I. Úvodní ustanovení a. Tyto smluvní Zvláštní smluvní podmínky netmail s.r.o. pro zařízení Chrome (dále jen ZSP Chrome ) platí pouze pro nákup

Více

Novell Sentinel Log Manager 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell Sentinel Log Manager 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell Sentinel Log Manager 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

Pojem Collector Builder označuje kód, kterým lze vytvářet nebo měnit sběrné prvky pomocí firemního jazyka sběrných prvků Sentinel.

Pojem Collector Builder označuje kód, kterým lze vytvářet nebo měnit sběrné prvky pomocí firemního jazyka sběrných prvků Sentinel. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Licenční smlouva s koncovým uživatelem PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ, STAŽENÍM NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU.

Více

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Licenční dohoda s koncovým uživatelem Licenční dohoda s koncovým uživatelem Software, který je součástí produktu Garmin (dále jen Software ), je majetkem společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček (dále jen společnost Garmin ). Mapová data

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska

ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Licenční smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ATOLLON LIMITED se sídlem společnosti na adrese Suite B 29 Harley Street, W1G 9QR, Londýn, Spojené království Anglie a Severního Irska Zástupce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o.,

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

Formulář záručních informací ASUS

Formulář záručních informací ASUS Formulář záručních informací ASUS Pan/Paní/Slečna: Telefonní číslo: Adresa: E-mailová adresa: Datum nákupu: (DD/MM/RR) Jméno prodejce: Telefonní číslo prodejce: Adresa prodejce: Sériové číslo: Důležité:

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ webových stránek společnosti TomTom 1 Rozsah Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání

Více

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem

Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 10 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

Licenční smlouva na používání digitálního písma

Licenční smlouva na používání digitálního písma Licenční smlouva na používání digitálního písma PREAMBULE: Tato licenční smlouva na používání Digitálního písma se stane právně závaznou smlouvou mezi nabyvatelem licence a společností Linotype GmbH v

Více

Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek Podmínky užívání webových stránek DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 30.12.2013 Tyto webové stránky (společně s jakýmikoli nástupnickými stránkami a veškerými službami (jak jsou definovány níže) dále WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva )

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL 1.8 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (dále smlouva ) Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána na software ActivInspire Promethean Professional

Více

Licence uvedená v tomto oddílu 1 je podmíněna souhlasem se všemi závazky plynoucími z této Smlouvy. Společnost Creative Vám uděluje:

Licence uvedená v tomto oddílu 1 je podmíněna souhlasem se všemi závazky plynoucími z této Smlouvy. Společnost Creative Vám uděluje: Licenční smlouva pro koncového uživatele Softwaru společnosti Creative Verze 2.5.3, Ríjen 2002 PŘED INSTALACÍ SOFTWARU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU SOUHLASÍTE,

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP (Konzultační služby) 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup konzultačních služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s. LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ Y Soft Corporation, a.s. Verze č. Licenční smlouvy s koncovým uživatelem: EULA V 5 Datum účinnosti této verze Licenční smlouvy s koncovým uživatelem:

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ:

DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ: NetIQ edirectory 8.8 NetIQ Modular Authentication Services (NMAS ) NetIQ imanager, imonitor, Certificate Server Licenční smlouva s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ: TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE

Více

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení.

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení. Smluvní podmínky One.com v.09 Následující podmínky platí u One.com od 1. září 2015. 1. Předplatné: Předplatné webového prostoru One.com umožňuje přístup k poštovním serverům One.com. Každé předplatné může

Více

Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb Podmínky poskytování služeb 1. Váš vztah s CarTube 1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen Webové stránky ) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb se řídí podmínkami právní

Více

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes

APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes APPLE INC. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE PRO itunes PŘED POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU NA SOFTWARE ( LICENCE ). POUŽITÍM SOFTWARU APPLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB WEBU ENGAGEMENT PORTAL Duben 2015 Část 1 Popis služeb Společnost Microsoft poskytuje výukové kurzy lidem po celém světě v mnoha jazycích. Náš web Engagement Portal nabízí uživatelům

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Licenční smlouva pro produkty společnosti Trend Micro

Licenční smlouva pro produkty společnosti Trend Micro DŮLEŽITÉ: ČTĚTE POZORNĚ. POUŽITÍ SOFTWARU A SLUŽEB SPOLEČNOSTI TREND MICRO ZE STRANY SPOLEČNOSTÍ A DALŠÍCH SUBJEKTŮ PODLÉHÁ NÁSLEDUJÍCÍM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM Licenční smlouva pro produkty společnosti Trend

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

1. UDĚLENÍ LICENCE 2. VÝHRADA PRÁV, OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

1. UDĚLENÍ LICENCE 2. VÝHRADA PRÁV, OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN Licenční smlouva společnosti Western Digital s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE POZORNĚ. ČLÁNEK 8 TÉTO SMLOUVY OBSAHUJE ZÁVAZNOU ROZHODČÍ DOLOŽKU, KTERÁ VYŽADUJE ŘEŠENÍ SPORŮ NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. 1. Obecná ustanovení Verze 3.0 SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto

Více

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

Obsah 1/11. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz Obsah Obsah... 1 1. Obchodní politika pro školství Zeměpis ČR, Evropa a Svět... 2 Obchodní a dodací podmínky... 2 Další služby pro školy a jejich žáky... 2 2. Prohlášení výrobce o poskytnutí licence učitelům...

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ:

DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ: NetIQ : Licenční smlouva s koncovým uživatelem DŮLEŽITÉ ČTĚTE PEČLIVĚ: TOTO JE PRÁVNÍ SMLOUVA ( SMLOUVA ) MEZI VÁMI (FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU, KTERÁ BUDE PRODUKT POUŽÍVAT A KTEROU ZASTUPUJETE JAKO

Více