Protipožární ventily

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protipožární ventily"

Transkript

1 Návod k obsluze, montáži a údržbě CZ/cs Protipožární ventily Typ FV-EU v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FV-EU / DE / 00 Před začátkem všech prací si přečtěte návod!

2 TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz Neukirchen-Vluyn Německo Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Překlad originálu A ,, CZ/cs 08/05 05 Protipožární ventily Typ FV-EU

3 Obecné informace Obecné informace O tomto návodu Tento návod k obsluze, montáži a údržbě umožnuje pracovníkům obsluhy nebo servisu správně namontovat výrobek TROX popsaný dále a bezpečně a efektivně jej používat. Tento návod k obsluze, montáži a údržbě je určený montážním firmám, firemním technikům, technickému personálu, náležitě vyškoleným osobám a kvalifikovaným elektrikářům nebo technikům vzduchotechniky. Před započetím jakýchkoli prací je nezbytně nutné, aby si tyto osoby návod přečetly a zcela mu porozuměly. Základním předpokladem bezpečné práce je dodržování bezpečnostních poznámek a všech pokynů v tomto návodu. Platí též místní předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a všeobecné bezpečnostní předpisy. Při předání systému je nutné předat návod zákazníkovi. Zákazník musí návod přiložit k dokumentaci systému. Tento návod musí být uschován na místě, které je vždy přístupné. Ilustrace v tomto návodu jsou pouze informativní a nemusejí odpovídat skutečné podobě. Copyright Tento dokument, včetně všech ilustrací, je chráněn autorským právem a týká se pouze odpovídajícího výrobku. Užití bez souhlasu může být porušením autorského práva a na toho, kdo se takového užití dopustil, se může vztahovat odpovědnost za škodu. To se týká zejména: zveřejnění obsahu kopírování obsahu překladu obsahu mikrokopírování obsahu uložení obsahu do elektronických systémů a jeho úprava Omezení odpovědnosti Údaje v tomto návodu odpovídají platným normám a doporučením, stavu technologie a našim odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené těmito příčinami: Nedodržení pokynů v tomto návodu Nesprávné použití Obsluha nebo zacházení nekvalifikovanými osobami Neoprávněné změny Technické úpravy Použití neschválených náhradních dílů Skutečný rozsah dodávky se může od údajů v tomto návodu lišit v případě konstrukce na zakázku, dodatečných možností objednávky nebo v důsledku aktuálních technických změn. Platí závazky sjednané v objednávce, obecné obchodní podmínky, dodací podmínky výrobce a právní předpisy platné v době uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. Odpovědnost za vady Odpovědnost za vady je podrobně upravená v oddíle VI, Záruční reklamace, Dodacích a platebních podmínek společnosti TROX GmbH. Dodací a platební podmínky společnosti TROX GmbH jsou dostupné na Technická služba TROX V zájmu co nejrychlejšího odstranění závady si prosím připravte tyto informace: Datum dodání součástí a systémů TROX Objednací číslo TROX Název výrobku Stručný popis závady Kontakt pro případ poruchy Online Telefon Protipožární ventily Typ FV-EU 3

4 Obecné informace Bezpečnostní poznámky Symboly se v tomto návodu používají k upozornění uživatele na možná rizika. Signální slova vyjadřují míru rizika. NEBEZPEČÍ! Bezprostřední nebezpečí, které, pokud není odvráceno, způsobí usmrcení nebo vážnému zranění osob. VAROVÁNÍ! Potenciální nebezpečí, které, není-li odvráceno, může způsobit usmrcení nebo vážnému zranění osob. Bezpečnostní poznámky jako součást návodu Bezpečnostní poznámky se mohou týkat jednotlivých pokynů. V tomto případě jsou bezpečnostní poznámky součástí pokynů, a tedy usnadňují jejich plnění. Užijí se výše uvedená signální slova. Příklad:. Odšroubujte šroub.. POZOR! Nebezpečí přiskřípnutí prstu při zavírání víka. Pozor při zavírání víka. 3. Utáhněte šroub. POZOR! Potenciální nebezpečí, které, není-li odvráceno, může způsobit lehké či středně těžké zranění osob. UPOZORNĚNÍ! Potenciální nebezpečí, které, není-li odvráceno, může způsobit škodu na majetku. Konkrétní bezpečnostní poznámky K upozornění na konkrétní rizika se v bezpečnostních poznámkách používají tyto symboly: Výstražná značka Druh nebezpečí Varování před nebezpečným místem. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Riziko znečištění životního prostředí Rady a doporučení Užitečné rady a doporučení, a také informace pro efektivní a bezvadný provoz. 4 Protipožární ventily Typ FV-EU

5 Obsah Bezpečnost Obecné bezpečnostní poznámky Použití ve stavbě Kvalifikovaný personál... 6 Technická data Obecné údaje Doprava a skladování Součásti a jejich funkce Vestavba Situace vestavby Bezpečnostní poznámky k vestavbě Obecné informace o vestavbě Po zabudování Masivní stěny Mokrá vestavba Masivní stropní desky Mokrá vestavba Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Mokrá vestavba Provedení elektrického zapojení Připojení koncových snímačů Funkční zkouška Uvedení do provozu Údržba Obecné Výměna tavné pojistky Kontrolní, údržbové a opravárenské práce... 0 Vyřazení z provozu, demontáž a likvidace... 3 Index... 4 Protipožární ventily Typ FV-EU 5

6 Bezpečnost Kvalifikovaný personál Bezpečnost. Obecné bezpečnostní poznámky Ostré hrany, ostré rohy a tenké plechové součásti POZOR! Nebezpečí poranění o ostré hrany, ostré rohy a tenké plechové součásti! Ostré hrany, ostré rohy a tenké plechové součásti mohou způsobit pořezání či poškrábání. Při provádění každého úkonu si počínejte opatrně. Noste ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a ochrannou přilbu. Nesprávné použití VAROVÁNÍ! Nebezpečí v důsledku nesprávného použití! Nesprávné používání protipožárního ventilu může vést k nebezpečným situacím. Protipožární ventil nikdy nepoužívejte: v oblastech s možností výbuchu bez připojení k potrubí venku bez dostatečné ochrany před povětrnostními vlivy v prostředí, kde zamýšlené nebo nezamýšlené chemické reakce mohou protipožární ventil poškodit nebo způsobit jeho korozi Elektrické napětí.3 Kvalifikovaný personál NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Nedotýkejte se žádných součástí pod napětím! Elektrické vybavení je pod nebezpečným elektrickým napětím. Na elektrickém systému smí pracovat pouze vyškolení kvalifikovaní elektrikáři. Než začnete pracovat na elektrickém vybavení, vypněte elektrické napájení.. Použití ve stavbě Protipožární ventil se používá jako automatické uzavírací zařízení, které brání šíření ohně a kouře v potrubí. Protipožární ventil je vhodný pro systémy přiváděného i odváděného vzduchu. Používání protipožárního ventilu je dovoleno pouze v souladu s pokyny pro vestavbu a s technickými údaji uvedenými v tomto návodu k montáži, obsluze a údržbě. Úpravy protipožárního ventilu a použití náhradních dílů, které nebyly schváleny firmou TROX, nejsou dovoleny. VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění v důsledku nedostatečné kvalifikace osob! Nesprávné použití může způsobit těžká zranění nebo škody na majetku. Práci mohou provést výhradně kvalifikovaní pracovníci. Pro práce popsané v návodu k obsluze se vyžadují tyto kvalifikační stupně: Kvalifikovaný elektrikář Kvalifikovaní elektrikáři jsou vyškolení pracovníci, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti a kteří znají příslušné normy a předpisy, aby mohli pracovat s elektrickými systémy a rozpoznat a vyhnout se potenciálnímu nebezpečí. Kvalifikovaný personál Specializovaný personál jsou vyškolení pracovníci, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti a kteří znají příslušné předpisy k tomu, aby dokázali plnit zadané povinnosti, rozpoznat možné nebezpečí a vyhnout se mu. 6 Protipožární ventily Typ FV-EU

7 Technická data Obecné údaje Technická data. Obecné údaje Jmenovité rozměry Délka pláště Rozsah průtoku vzduchu odváděný vzduch Rozsah průtoku vzduchu přiváděný vzduch 00, 5, 60, 00 mm 50 mm (30 mm s prodlužovacím nástavcem) až 97 l/s až 350 m³/h až 0 l/s až 400m³/h Provozní teplota 0 50 C Spouštěcí teplota 7 C Vzduchová netěsnost při zavřeném kotouči ventilu EN 75, třída Soulad s předpisy ES Nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/0 ČSN EN 5650:00 Vzduchotechnika budov požární klapky EN Klasifikace část 3: Požárně odolná potrubí a požární klapky EN 366- Zkoušení požární odolnosti provozních instalací část : Požární klapky EN 75 Větrání budov koncové prvky vzduchotechnických zařízení Prohlášení o vlastnostech DoP / FV-EU / DE / 00 Typový štítek 3 4 A########### TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz Neukirchen-Vluyn GERMANY Jahr/year-## DoP / XXX-XX / DE / 0## EN 5650: / 3 Brandschutzklappe/fire damper XXX-XX EI TT (ve-ho, i o) S - (300 Pa) Obr. : Typový štítek (příklad) značka CE Adresa výrobce 3 Číslo a rok vydání evropské normy 4 Informovaný subjekt 5 Dvě poslední číslice roku, v němž byla přidána značka CE 6 Rok výroby 7 Č. prohlášení o vlastnostech 8 Webová stránka, z níž lze stáhnout Prohlášení o vlastnostech 9 Povinně uváděné vlastnosti; třída požární odolnosti závisí na použití a může se měnitä na straně 0 Typ Protipožární ventily Typ FV-EU 7

8 Technická data Obecné údaje Rozměry a hmotnost A A ØD ØD ØD L ~ 30 Obr. : FV-EU s prodlužovacím nástavcem a koncovým spínačem Rozměry [mm] / hmotnost [kg] Jmenovitá velikost ØDN ØD ØD Hmotnost,7, 3,0 4,0 Koncové spínače Koncové spínače Délka / průřez připojovacího kabelu m / 3 0,75 mm² Krytí IP 56 Třída ochrany I s ochranným uzemněním III bez ochranného uzemnění Nejvyšší spínací proud 5 A Nejvyšší spínací napětí 30 V DC, 50 V AC 8 Protipožární ventily Typ FV-EU

9 Doprava a skladování 3 Doprava a skladování Kontrola při dodání Okamžitě po přijetí zkontrolujte, zda jsou dodané položky úplné a zda nedošlo k jejich poškození během přepravy. V případě jakéhokoli poškození nebo neúplné dodávky kontaktujte neprodleně dopravní společnost a svého dodavatele. Protipožární ventil Případné dodatečné díly nebo příslušenství návod k obsluze ( na dodávku) Doprava na pracovišti Pokud je to možné, dopravte protipožární ventil až na místo vestavby v přepravním obalu. Skladování Jestliže má být ventil skladován dočasně: Odstraňte všechny plastové obaly. Chraňte ventil před znečištěním a poškozením. Požární ventil skladujte na suchém místě mimo přímé sluneční záření. Nevystavujte ventil (ani v obalu) působení povětrnostních vlivů. Nevystavujte při skladování ventil teplotám nižším než -40 C nebo vyšším než 50 C. Obal Obalový materiál zlikvidujte náležitým způsobem. Protipožární ventily Typ FV-EU 9

10 Součásti a jejich funkce 4 Součásti a jejich funkce Protipožární ventily se používají jako bezpečnostní součásti ve vzduchotechnických systémech. Prochází jimi vzduch a slouží jako automatická uzavírací zařízení, která brání šíření ohně a kouře potrubím. Protipožární ventily slouží jako jakési rozhraní mezi potrubím a místností a jsou vestavěné do stěn a stropů. Během provozu při normální teplotě je protipožární ventil otevřený, takže umožňuje proudění vzduchu VZT systémem. Jestliže při požáru teplota vzroste, ventil se uzavře. Uzavření se spustí při teplotě 7 C. Jestliže se protipožární ventil uzavře v důsledku zvýšení teploty (např. v případě požáru), nesmí být znovu otevřen. Pro zajištění správného fungování protipožárního ventilu je třeba pravidelně provádět zkoušky. Ä 8 Volitelně může být protipožární ventil dodán nebo dodatečně vybaven jedním nebo dvěma koncovými spínači. Koncové spínače mohou signalizovat polohu ventilu do centrály systému řízení budov nebo do systému požárního alarmu. Pro indikaci polohy ventilu OTEVŘENO nebo ZAVŘENO je nutný pouze jeden koncový spínač Obr. 3: FV-EU s prodlužovacím nástavcem a koncovým spínačem Instalační rám (rám a spojovací materiál se dodávají zvlášť) Připojovací krček 3 Kuželka ventilu 4 Ploché pružiny 5 Tavná pojistka 7 C 6 Pružina (pro uzavření) 7 Těsnění 8 Kotouč ventilu s těsněním 9 Nastavovací zařízení (poloha : velký objem vzduchu; poloha : malý objem vzduchu) 0 Bajonetový uzávěr Prodlužovací nástavec Plechový kryt 3 Koncový spínač, ukazuje OTEVŘENO 4 Koncový spínač, ukazuje ZAVŘENO Popis funkce V případě požáru se uzavření ventilů spustí tavnou pojistkou. Jestliže teplota uvnitř protipožárního ventilu vzroste na 7 C, tavná pojistka spustí pružinový mechanismus. Pružinový mechanismus pak způsobí uzavření protipožárního ventilu. 0 Protipožární ventily Typ FV-EU

11 Vestavba Obecné informace o vestavbě 5 Vestavba 5. Situace vestavby Poznámka Třída požární odolnosti protipožárního ventilui a stěny nebo stropní desky se mohou lišit. Nižší třída požární odolnosti určuje třídu požární odolnosti celé soustavy. Situace vestavby Nosná konstrukce Umístění instalace Minimální tloušťka [mm] Třída požární odolnosti EI TT (v e h o, i o) S Druh vestavby Informace o vestavbě Masivní stěny Hrubá hustota 500 kg/m³ Masivní stropní desky Hrubá hustota 600 kg/m³ Lehké příčky v masivních stěnách 00 EI 0 (v e, i o) - (300 Pa) S v masivních stropních deskách 50 EI 90 (h o, i o) - (300 Pa) S V lehkých příčkách s kovovou nosnou konstrukcí a obložením na obou stranách 00 EI 0 (v e, i o) - (300 Pa) S N Ä 3 N Ä 3 N Ä 6 N = mokrá vestavba 5. Bezpečnostní poznámky k vestavbě Ostré hrany, ostré rohy a tenké plechové součásti POZOR! Nebezpečí poranění o ostré hrany, ostré rohy a tenké plechové součásti! Ostré hrany, ostré rohy a tenké plechové součásti mohou způsobit pořezání či poškrábání. Při provádění každého úkonu si počínejte opatrně. Noste ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a ochrannou přilbu. 5.3 Obecné informace o vestavbě UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor, abyste protipožární ventil nepoškodili Chraňte protipožární ventil před znečištěním a poškozením. Zakryjte přírubové otvory a spouštěcí zařízení (např. plastovou fólií), aby byly chráněny proti maltě a kapající vodě. Pamatujte si: Protipožární ventil musí zůstat přístupný pro kontrolu a údržbu. Zátěž na plášť může poškodit funkci protipožárního ventilu. Protipožární ventil musí být tedy vestavěn tak, aby nevzniklo žádné napětí. Mokrá vestavba: Obvodová mezera»s«musí být dostatečně velká, aby umožňovala vyplnění maltou i v případě tlustších stěn. V případě nutností před instalací vyjměte protipožární ventil z instalačního rámu.ä 8 Protipožární ventily Typ FV-EU

12 Vestavba Obecné informace o vestavbě > Po zabudování Připevnění upevňovacích destiček k instalačnímu rámu 3 4 Obr. 4: Instalační rám pro FV-EU Mírně potřete upevňovací destičku 4. Klecovou matici 3 připevněte k upevňovací destičce a přišroubujte ji k instalačnímu rámu. Přijatelné druhy malty pro mokrou vestavbu V případě mokré vestavby se volné mezery mezi skříní požární klapky a stěnou nebo stropní deskou musí uzavřít maltou. Je přitom nutné zabránit tvorbě vzduchových bublin. Hloubka maltového lože by se měla rovnat tloušťce stěny, ale musí činit nejméně 00 mm. Přijatelné jsou tyto druhy malty: DIN 053: skupiny II, IIa, III, IIIa; protipožární malta skupin II, III EN 998-: Třídy M.5 až M 0 nebo protipožární malta tříd M.5 to M 0 Rovnocenné malty, které splňují požadavky výše uvedených norem, sádrová malta nebo beton Po zabudování Instalační rám očistěte Připojte potrubí. Protipožární ventil vložte do instalačního rámu. Ä 8 Proveďte elektrické zapojení. Protipožární ventily Typ FV-EU

13 Vestavba Masivní stěny > Mokrá vestavba 5.4 Masivní stěny 5.4. Mokrá vestavba W 5 W W 5 ØA / A Y 4 3 s ØA / A Obr. 5: Vestavba do masivní stěny Malta Instalační rám 3 3 upevňovací destičky, jeden po 0 4 Prodlužovací nástavec Instalační otvor [mm] Jmenovitá velikost A / A Personál: Kvalifikovaný personál Materiály: Malta Ä Přijatelné druhy malty pro mokrou vestavbu na straně Požadavky Třída požární odolnosti EI 0 S Masivní stěny nebo požární stěny například z betonu, pórobetonu, cihel nebo sádrokartonu podle EN 859 (bez otevřených prostor), hrubá hustota 500 kg/m³ a W 00 mm 75 mm vzdálenost od nosných stavebních prvků rozestup mezi dvěma protipožárními ventily 00 mm. Vytvořte vhodný otvor (kruhový nebo čtyřhranný) Ä Tabulka na straně 3.. Vložte instalační rám do instalačního otvoru a zajistěte jej. Je-li tloušťka stěny >5 mm, nastavte protipožární ventil na straně vestavby pomocí prodlužovacího nástavce nebo spiro potrubí. 3. Uzavřete okrajovou mezeru»s«pomocí malty. Hloubka maltového lože musí být nejméně 00 mm, nebo 5 mm pro cihly. 4. Okamžitě po vytvrdnutí malty vložte protipožární ventil do instalačního rámuä Kapitola 7 Funkční zkouška na straně 8. Protipožární ventily Typ FV-EU 3

14 Vestavba Masivní stropní desky > Mokrá vestavba Zabudování během stavby masívní stěny Je-li instalační rám zabudován během stavby stěny, není zapotřebí okrajová mezera»s«. Volné mezery mezi instalačním rámem a stěnou se musí uzavřít maltou. Je přitom nutné zabránit tvorbě vzduchových bublin. Hloubka maltového lože by se měla rovnat tloušťce stěny. 5.5 Masivní stropní desky 5.5. Mokrá vestavba D 4 Y ØA / A s Jmenovitá velikost Instalační otvor [mm] A / A Personál: Kvalifikovaný personál Materiály: Malta Ä Přijatelné druhy malty pro mokrou vestavbu na straně D 3 Y s ØA / A Obr. 6: Mokrá vestavba do stropní desky Malta Instalační rám 3 3 upevňovací destičky, jeden po 0 4 Prodlužovací nástavec Požadavky Třída požární odolnosti EI 90 S Masivní stropní desky bez otevřených mezer, vyrobené z betonu nebo pórobetonu, hrubá hustota 600 kg/m³ and D 50 mm 75 mm vzdálenost od nosných stavebních prvků rozestup mezi dvěma protipožárními ventily 00 mm. Vytvořte vhodný otvor (kruhový nebo čtyřhranný) Ä Tabulka na straně 4.. Vložte instalační rám do instalačního otvoru a zajistěte jej. Je-li tloušťka stropní desky >5 mm, nastavte protipožární ventil na straně vestavby pomocí prodlužovacího nástavce nebo spiro potrubí. 3. Uzavřete okrajovou mezeru»s«pomocí malty. Hloubka maltového lože musí být nejméně 50 mm. 4. Okamžitě po vytvrdnutí malty vložte protipožární ventil do instalačního rámuä Kapitola 7 Funkční zkouška na straně 8. Vestavba během zhotovení stropní desky Je-li zabudování instalačního rámu prováděno během zhotovení stropní desky, okrajová mezera»s«není zapotřebí. Chraňte vnitřek rámu, např. plastovou fólií. 4 Protipožární ventily Typ FV-EU

15 5.6 Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran 65 C-C W 00,5,5 a 0 Y C * A 4 Z X 5 Vestavba Lehké příčky s kovovou nosnou konstruk... A * * C 3 * A A A Y 3 Z * * 8 X 3 X Obr. 7: Lehká příčka s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Profil UW Profil CW 3 Šrouby nebo nýty 4 Dvouvrstvé obložení, na obou stranách systému kovových trámků 5 Minerální vlna (volitelná) Požadavky 6 Šroub do suché stěny 7 volitelné obkladové panely 8 Přeložte štítek směrem dovnitř nebo jej odstřihněte * uzavřený konec musí být naproti instalačnímu otvoru A Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením na obou stranách, s evropskou klasifikací podle EN 350- nebo s obdobnou vnitrostátní klasifikací Obložení na obou stranách z panelů spojených sádrou nebo betonem nebo ze sádrou vyztuženou vláknem, tloušťka stěny W 00 mm vzdálenost mezi dvěma kovovými trámky 65 mm Instalační otvor musí být zpevněný vyztužovacím profilem nebo vodorovnými či svislými profily Jsou přípustné další vrstvy obložení nebo systémy s dvojitou trámkovou konstrukcí Protipožární ventily Typ FV-EU 5

16 Vestavba Lehké příčky s kovovou nosnou konstruk... > Mokrá vestavba Stavba stěny a vytvoření instalačního otvoru Postavte lehkou příčku podle pokynů výrobce a vytvořte instalační otvor, viz Obr. 7 Možnost A: Připravte otvor pro zabudování v kovové nosné konstrukci s vyztužovacími profily. Možnost B: Po obložení stěny vytvořte do stěny čtvercový otvor a zajistěte jej obvodovým kovovým profilem. Instalační otvor [mm] Jmenovitá velikost A D Mokrá vestavba Y Obr. 8: Mokrá vestavba 3 W 00 W Objímka, kruhová nebo čtvercová Instalační rám Y s A A ØD Šroubové spojení, dodá zákazník, roztečná kružnice = ØD5 4 Malta 5 3 upevňovací destičky, jeden po 0 Personál: Kvalifikovaný personál Materiály: Malta Ä Přijatelné druhy malty pro mokrou vestavbu na straně Požadavky Třída požární odolnosti EI 0 S Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením na obou stranách, W 00 mm; podrobná specifikace Ä na straně mm vzdálenost od nosných stavebních prvků rozestup mezi dvěma protipožárními ventily 00 mm. Postavte lehkou příčku podle pokynů výrobce a vytvořte instalační otvor Ä na straně 5.. V případě nutnosti připevněte kryt na instalační rám, pak vložte instalační rám do instalačního otvoru a zajistěte jej. Je-li tloušťka stěny >5 mm, nastavte protipožární ventil na straně vestavby pomocí prodlužovacího nástavce nebo spiro potrubí. 3. Kryt přišroubujte k lehké příčce. 4. Uzavřete okrajovou mezeru»s«pomocí malty. 5. Okamžitě po vytvrdnutí malty vložte protipožární ventil do instalačního rámuä Kapitola 7 Funkční zkouška na straně 8. 6 Protipožární ventily Typ FV-EU

17 Provedení elektrického zapojení Připojení koncových snímačů 6 Provedení elektrického zapojení Obecné bezpečnostní poznámky NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Nedotýkejte se žádných součástí pod napětím! Elektrické vybavení je pod nebezpečným elektrickým napětím. Na elektrickém systému smí pracovat pouze vyškolení kvalifikovaní elektrikáři. Než začnete pracovat na elektrickém vybavení, vypněte elektrické napájení. Druh připojení A NC kontakt B BEZ kontaktu Koncové spínače nečinný v činnosti Poloha ventilu není dosaženo polohy ZAVŘENO ani OTEVŘENO je dosaženo polohy ZAVŘENO nebo OTEVŘENO Elektrický obvod Zavřeno Zavřeno 6. Připojení koncových snímačů Personál: Kvalifikovaný elektrikář bei 30 V 3 30 V DC 30 V AC N(-) L(+) GY BK bei 30 V 3 30 V DC 30 V AC N(-) L(+) BN BK Obr. 9: Příklad zapojení koncového spínače Kontrolka nebo relé, dodáno zákazníkem Koncové spínače musí být připojeny podle příkladu zapojení na obrázku.obr. 9 Kontrolky nebo relé mohou být připojeny za předpokladu, že jsou brány v úvahu výkonové specifikace. Protipožární ventily Typ FV-EU 7

18 Funkční zkouška 7 Funkční zkouška Obecné Během provozu při normální teplotě je protipožární ventil otevřený. Funkční zkouška obnáší zavření a opětovné otevření protipožárního ventilu. Pro provedení funkční zkoušky odmontujte protipožární ventil z instalačního rámu. Demontáž protipožárního ventilu z instalačního rámu. Zavření protipožárního ventilu. Protipožární ventil je otevřený POZOR! Při manipulaci s protipožárním ventilem hrozí nebezpečí rozdrcení prstů. Při provádění každého úkonu si počínejte opatrně. Při manipulaci s nastavovacím zařízením nesahejte do protipožárního ventilu. 3 4 Obr. 0: Demontáž protipožárního ventilu.. Protipožárním ventilem otočte proti směru hodinových ručiček (bajonetový uzávěr).. Protipožární ventil vyjměte z instalačního rámu směrem k sobě. Obr. : Uzavření FV-EU Protipožární ventil uzavřete odejmutím nastavovacího zařízení 3. Za tímto účelem zatlačte nastavovacím zařízením ve směru šipky. ð Pružinový mechanismus pak způsobí okamžité zavření kuželky ventilu 4. Ventil zapadne do polohy ZAVŘENO 8 Protipožární ventily Typ FV-EU

19 Funkční zkouška Otevření protipožárního ventilu. Protipožární ventil je zavřený POZOR! Při manipulaci s protipožárním ventilem hrozí nebezpečí rozdrcení prstů. Při provádění každého úkonu si počínejte opatrně. Při manipulaci s nastavovacím zařízením nesahejte do protipožárního ventilu Obr. : Otevření FV-EU. Tavnou pojistku 6 připojte k drátěnému oku 7.. Ploché pružiny stiskněte k sobě Vytahujte nastavovací zařízení 3, dokud se ploché pružiny neuvolní, a zároveň palcem přidržujte příční nosník Pusťte ploché pružiny, ale kuželku ventilu 4 stále držte. 5. Nastavovací zařízení připevněte k příčnému nosníku. Vložení protipožárního ventilu do instalačního rámu. Obr. 3: Vložení protipožárního ventilu. Pozorně vložte protipožární ventil do instalačního rámu.. Protipožární ventil uzavřete otočením ve směru hodinových ručiček (bajonetový uzávěr). Protipožární ventily Typ FV-EU 9

20 Uvedení do provozu 8 Uvedení do provozu Před uvedením do provozu Před uvedením do provozu je nutné každý protipožární ventil zkontrolovat a posoudit jeho aktuální stav. Kontrolní opatření, která je třeba provést, se uvádějí pod Ä Kapitola 9.3 Kontrolní, údržbové a opravárenské práce na straně. Provoz Během provozu při normální teplotě je protipožární ventil otevřený, takže umožňuje proudění vzduchu VZT systémem. Jestliže teplota v potrubí nebo okolní teplota v případě požáru vzroste (na 7 C či více), aktivuje se tepelné spouštěcí zařízení a uzavře protipožární ventil. Protipožární ventily UZAVŘENÉ Protipožární ventily, které se zavírají během chodu vzduchotechnického systému, je třeba před opětovným otevřením zkontrolovat, aby se zajistila jejich správná funkce Ä Kontroly na straně. 0 Protipožární ventily Typ FV-EU

21 Údržba Výměna tavné pojistky 9 Údržba 9. Obecné Obecné bezpečnostní poznámky NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Nedotýkejte se žádných součástí pod napětím! Elektrické vybavení je pod nebezpečným elektrickým napětím. Na elektrickém systému smí pracovat pouze vyškolení kvalifikovaní elektrikáři. Než začnete pracovat na elektrickém vybavení, vypněte elektrické napájení. POZOR! Při manipulaci s protipožárním ventilem hrozí nebezpečí rozdrcení prstů. Při provádění každého úkonu si počínejte opatrně. Při manipulaci s nastavovacím zařízením nesahejte do protipožárního ventilu. Pravidelná péče a údržba zaručuje provozní připravenost, funkční spolehlivost a dlouhou životnost protipožárního ventilu. Za údržbu protipožárního ventilu odpovídá vlastník nebo obsluha systému. Obsluha je odpovědná za vytvoření plánu údržby, za stanovení cílů údržby a za funkční spolehlivost požárního ventilu. Funkční zkouška Funkční spolehlivost protipožárního ventilu je nutno zkoušet minimálně každých šest měsíců. Za provedení této kontroly odpovídá vlastník nebo obsluha. Jestliže jsou provedeny dvě po sobě následující zkoušky v odstupu šesti měsíců bez nedostatků, může příští zkouška následovat po roce. Funkční zkouška musí být provedena v souladu se základními zásadami údržby podle těchto norem: EN 3306 DIN 305 EN 543 Údržba Protipožární ventily jsou bezúdržbové s ohledem na opotřebení, ale je třeba je stále zahrnout do pravidelného čištění vzduchotechnického systému. Čištění Protipožární ventily lze čistit suchým nebo vlhkým hadrem. Ulpělou špínu nebo jiné znečištění lze odstranit pomocí běžně dostupných neagresivních čisticích prostředků. Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem (např. kartáče). Kontroly Protipožární ventil je třeba před uvedením do provozu zkontrolovat. Po uvedení do provozu je třeba funkčnost pravidelně kontrolovat. Je nutné dodržovat místní vnitrostátní směrnice a stavební předpisy. Kontrolní opatření, která je třeba provést, se uvádějí pod Ä Kapitola 9.3 Kontrolní, údržbové a opravárenské práce na straně. Zkoušku každého protipožárního ventilu je třeba zdokumentovat a vyhodnotit. Pokud požadavky nejsou zcela splněny, je nutné provést vhodné nápravné opatření. Opravy Z bezpečnostních důvodů smí opravárenské práce provádět pouze odborně kvalifikovaný personál nebo výrobce. Smí se používat jen originální náhradní díly. Po každé opravě je zapotřebí provést funkční zkoušku. Ä Kapitola 7 Funkční zkouška na straně Výměna tavné pojistky POZOR! Při manipulaci s protipožárním ventilem hrozí nebezpečí rozdrcení prstů. Při provádění každého úkonu si počínejte opatrně. Při manipulaci s nastavovacím zařízením nesahejte do protipožárního ventilu. Personál: Kvalifikovaný personál. Při výměně tavné pojistky vyjměte protipožární ventil z instalačního rámu. Ä 8.. Zavřete protipožární ventil Ä 8 3. Starou tavnou pojistku vyjměte a vložte novou. 4. Otevřete protipožární ventil Ä Protipožární ventil vložte do instalačního rámu.ä 8. Protipožární ventily Typ FV-EU

22 Údržba Kontrolní, údržbové a opravárenské prá Kontrolní, údržbové a opravárenské práce Interval Činnost údržby Personál A A / B C Interval Přístup k protipožárnímu ventilu Vnitřní a vnější přístupnost Zajistěte přístup. Montáž protipožárního ventilu Vestavba do stěn/stropních desek podle tohoto návodu Ä Správná montáž protipožárního ventilu Zkontrolujte, zda protipožární ventil není poškozený Protipožární ventil, kotouč ventilu a těsnění musejí být bezvadné Vyměňte těsnění Protipožární ventil opravte nebo vyměňte Funkční zkouška protipožárního ventilu Ä 8 Protipožární ventil ručně otevřete a zavřete Ventil zapadne do polohy ZAVŘENO Určete a odstraňte příčinu závady Protipožární ventil opravte nebo vyměňte Funkční zkouška koncových snímačů Koncový snímač v poloze ZAVŘENO nebo OTEVŘENO Určete a odstraňte příčinu závady Vyměňte koncové spínače Čištění protipožárního ventilu V protipožárním ventilu ani na něm nesmějí být žádné nečistoty. Nesmí se vyskytovat koroze Nečistoty odstraňte vlhkým hadrem Korozi odstraňte nebo díl vyměňte A = uvedení do provozu B = pravidelně Kvalifikovaný personál Kvalifikovaný personál Kvalifikovaný personál Kvalifikovaný personál Kvalifikovaný personál Kvalifikovaný personál Funkční bezpečnost protipožárních ventilů je nutné zkoušet nejméně každých šest měsíců. Když jsou provedeny dvě po sobě následující zkoušky bez nedostatků, může příští zkouška následovat po roce. C = dle požadavku, v závislosti na stupni znečištění Údržba Kontrolovaná položka Požadovaný stav Nápravné opatření, je-li nutné Protipožární ventily Typ FV-EU

23 Vyřazení z provozu, demontáž a likvidace 0 Vyřazení z provozu, demontáž a likvidace Konečné vyřazení z provozu Vypněte VZT systém. Vypněte elektrické napájení. Demontáž NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Nedotýkejte se žádných součástí pod napětím! Elektrické vybavení je pod nebezpečným elektrickým napětím. Na elektrickém systému smí pracovat pouze vyškolení kvalifikovaní elektrikáři. Než začnete pracovat na elektrickém vybavení, vypněte elektrické napájení.. Odpojte kabely.. Odmontujte potrubí. 3. Vyjměte protipožární ventil z instalačního rámu. Likvidace ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Elektronické součásti zlikvidujte podle místních předpisů o elektronickém odpadu. Protipožární ventily Typ FV-EU 3

24 Index Index B Bajonetový uzávěr... 0 C Copyright... 3 Č Čištění... D Demontáž... 3 Doprava... 9 F Funkční zkouška... 8 H Hmotnost... 8 I Instalační rám... 0 K Koncové spínače... 0, 7 Kontroly..., Kotouč ventilu... 0 L Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran... 5 Likvidace... 3 M Masivní stěny... 3 Masivní stropní desky... 4 N Nastavovací zařízení... 0 O Obal... 9 Odpovědnost za vady... 3 Omezení odpovědnosti... 3 Opravy..., P Personál... 6 Ploché pružiny... 0 Popis funkce... 0 Poškození při přepravě... 9 Použití ve stavbě... 6 Prodlužovací nástavec... 0 Provoz... 0 R Rozměry... 8 S Situace vestavby... Skladování... 9 Symboly... 4 T Tavná pojistka... 0 Technická data... 7 Technická služba... 3 Typový štítek... 7 Ú Údržba... U Uvedení do provozu... 0 V Vyřazení z provozu Protipožární ventily Typ FV-EU

Požární klapka. Typ FKR-EU. CZ/cs. Návod k obsluze, montáži a údržbě. v souladu s Prohlášením o vlastnostech. DoP / FKR-EU / DE / 002

Požární klapka. Typ FKR-EU. CZ/cs. Návod k obsluze, montáži a údržbě. v souladu s Prohlášením o vlastnostech. DoP / FKR-EU / DE / 002 Návod k obsluze, montáži a údržbě CZ/cs Požární klapka Typ FKR-EU v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 00 Před začátkem všech prací si přečtěte návod! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Více

Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka Typ FKA-EU

Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka Typ FKA-EU FKA-EU/DE/CZ/cz Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka Typ FKA-EU v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 3 Obsah 1 PageHeaderToc 1 Obecné informace 3 Rozsah tohoto

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

Magnetický ventil, typ 3967

Magnetický ventil, typ 3967 Návod k instalaci a obsluze Magnetický ventil, typ 3967 Obr. 1 Vydání: září 2012 EB 3967 CS Obsah Všeobecné pokyny 3 Montáž 3 Montáž na nosnou lištu 4 Montáž na desku a na stěnu 4 Montáž na spojovací blok

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL 2. UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL EASY FILT-BHW Upozornění: Pečlivě si před instalací přístroje a uvedením přístroje do provozu pročtěte pokyny k montáži a obsluze přístroje,

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY WV, WVI 600 200, 300, 400, 600 dle 12101-3 (600 C, 120min) WV, WVI 400 200, 300, 400, dle 12101-3 (400 C, 120min) Certifikát č. 99/2121-2,3 (TU Mnichov) a příloha z 24.04.2001 NÁVODY N MONTÁŽ,

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VZDUCHOVÉ CLONY PA 1000 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží dveřní clony PA 1006 si prosím pozorně prostudujte tento návod. Uschovejte návod na dostupné místo

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Klapky ORV NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Mechanická přetlaková klapka ORV je zařízení, které se otvírá automaticky při dané tlakové diferenci a tím uvolňuje průtok vzduchu z prostoru s vyšším

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D inventer jednoduše geniální větrání Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. Öko-Haustechnik inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Nástavec šířky stolu pro ts 2010 sklopný typ

Nástavec šířky stolu pro ts 2010 sklopný typ Nástavec šířky stolu pro ts 2010 sklopný typ 2 3 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám mnoho spokojenosti

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Nástavec délky stolu pro ts 2010

Nástavec délky stolu pro ts 2010 Nástavec délky stolu pro ts 2010 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám mnoho spokojenosti a úspěchů při

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka

Lisovací koš 240 Lt COMBi. Uživatelská příručka Lisovací koš 240 Lt COMBi Uživatelská příručka Vyrábí: Mac-Fab Systems Ltd, Carrickmacross, Co. Monaghan, IRSKO Tel.: +353 (0)42 966 7193 Fax: +353 (0)42 966 7846 E-mail: sales@macfab.com Web: www.macfab.com

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français.

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français. Profi S Čeština English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 40140 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA OUTLOOK SENZORY Koncept ekotech návod na montáž, obsluhu

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

ENDERS WOOD. Návod k obsluze překlad německého originálu. str. 2. Návod k montáži a obsluze

ENDERS WOOD. Návod k obsluze překlad německého originálu. str. 2. Návod k montáži a obsluze ENDERS WOOD Návod k obsluze překlad německého originálu str. 2 Návod k montáži a obsluze Nejprve odstraňte ochranné fólie (pokud jsou) z plechových dílů. I. Co potřebujete str. 3 II. Důležité pokyny z

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití

Provzdušňovač vodní nádrže. AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943. Návod k použití Provzdušňovač vodní nádrže AP 180 č.v. 7942 AP 400 č.v. 7943 Návod k použití GARDENA provzdušňovač vodní nádrže AP 180 / AP 400 Vítejte v zahradě GARDENA... Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dodržujte

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

Návod k použití Bezpečnostní spínač TP...

Návod k použití Bezpečnostní spínač TP... Používání výrobku v souladu s jeo určením Bezpečnostní spínače konstrukční řady TP jsou blokovací zařízení s jištěním ocrannéo krytu (konstrukční provedení 2). Aktuátor má nízkou úroveň kódování. Ve spojení

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU MORA MORAVIA, a.s. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci

Více

E-CLICK AXIS NÁVOD K OBSLUZE MDS. Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití!

E-CLICK AXIS NÁVOD K OBSLUZE MDS. Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! NÁVOD K OBSLUZE Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Tento návod k obsluze a montáži je součástí stroje. Dodavatelé nových a použitých strojů jsou povinni písemně

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60

SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60 ODSAVAČ PAR MODEL SNELLA BIS 50 SNELLA BIS 60 Návod k použití a instalaci OD 6 OBSAH Část 1 NÁVOD K PŘIPOJENÍ 3 1 OBECNÉ INFORMACE 3 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 3 3 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 3 4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více