Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: ředitelka školy: Součásti školy: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice Hořice Mgr. Lenka Doležalová základní škola mateřská škola školní jídelna školní družina počet ročníků: 5 počet tříd: 2 IČO školy: zřizovatel: OÚ Holovousy schváleno ve Školské radě:

2 Obsah 1.Údaje o škole: Spolupráce s organizacemi: Dlouhodobé úkoly : Vzdělávací program školy: Výsledky vzdělávání žáků: Integrovaní žáci Kontrolní činnost Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Zápis do první třídy: Zájmové kroužky: Mateřská škola Základní škola Spolupráce s rodiči: Mimotřídní činnost učitelů: Školní družina Přílohy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prevence sociálně patologických jevů Výsledky hospodaření

3 1.Údaje o škole: Školu navštěvovalo 18 dětí v ZŠ a 27 v MŠ. Součástí školy je ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. Základní škola má tři prostorné, světlé učebny. Ve dvou probíhá výuka, třetí je zařízena pro tělesnou výchovu. V ředitelně a kabinetu jsou tři skříně na pomůcky a stojan na obrazy, PC pracoviště. Pomůcky jsou dle potřeby obnovovány a doplňovány. V prvním patře je sociální zařízení se sprchovým koutem, šatna pro ZŠ a kabinet TV. V přízemí jsou dvě učebny mateřské školy. Jedna slouží jako jídelna a pracovna s počítačem, druhá na hry, pohybové aktivity a odpolední spánek dětí. Je tu rovněž sociální zařízení a letos nově vybavená šatna. Kuchyň s prostornou jídelnou mají nové moderní vybavení, PC. Dále klubovna s hrnčířským kruhem, televizí s DVD přehrávačem. Učebny první i druhé třídy jsou vybaveny čtyřmi počítači (v druhé třídě i MŠ je připojení k internetu). 2.Spolupráce s organizacemi: Sdružení občanů při ZŠ Chodovice Při škole již řadu let funguje Sdružení občanů při ZŠ Chodovice. Ve sdružení jsou členy děti ZŠ a MŠ, učitelé a někteří rodiče. Předsedkyně sdružení je paní ing. Irena Vrbatová. Členové výboru jsou: Petra Baliharová, Irena Peterová, Lenka Doležalová. Činnost sdružení zahrnuje širokou veřejnost obcí Chodovice, Chlum, Holovousy a okolí. Náplň činnosti: zájmové kroužky, akce pro děti a rodiče. Sdružení úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ Chodovice, ZŠ Milovice, ZŠ Dobrá Voda a ZŠ Vojice, DD Nechanice, OÚ Holovousy, Sdružením pro záchranu kostela sv. Bartoloměje. Sdružení občanů při ZŠ se podařilo získat dotaci 16000,-Kč od KÚ v Hradci Králové Z dotace KÚ byla hrazena doprava na plavecký výcvik a zimní pobyt na horách, výtvarný materiál a ceny pro děti. Obec i Sdružení úzce spolupracují se školou. OÚ přispěl do rozpočtu Sdružení občanů při ZŠ částkou ,-Kč. Školská rada Zřízena dne: na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníků školy a zřizovateli školy podílet se na správě školy a své působnosti vykonává podle zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada se řídí Jednacím řádem školské rady, který byl schválen na prvním zasedání Školské rady dne Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby,nejméně však dvakrát ročně. 3

4 Zastoupení pracovníků školy: Zastoupení rodičů: Zastoupení obce: Mgr.Nimsová Lucie Ing. Vrbatová Irena Ing. Libor Hejduk Peterová Irena Petra Škvrnová Stanislav Hradecký Předseda Školské rady: Mgr. Lucie Nimsová Na schůzi školské rady dne byla schválena výroční zpráva školy, roční plán školy, dlouhodobá koncepce a ŠVP ze dne , aktualizován ke dni Dlouhodobé úkoly : Hlavním cílem je naučit číst, psát, počítat. Vést lásce k vlasti a přírodě. Umět vyhledávat, třídit a zpracovávat informace. Praktické dovednosti používat v běžném životě. Být samostatní a zodpovědní. Mít schopnost spolupracovat a respektovat druhé. Rozvíjet tvořivost a fantazii. 4.Vzdělávací program školy: ŠVP ZV Škola pro život ze dne proběhl ve všech ročnících.( 1., 2., 3., 4. a 5. ročník.) 5.Výsledky vzdělávání žáků: Celkový počet žáků 18 Prospělo: 18 Neprospěl: 0 Opakoval ročník: 0 Neklasifikován: 0 Snížená známka z chování:0 Při hodnocení chování využívány pochvaly do ŽK. Jeden žák ukončil školní docházku v 5. třídě a přešel na Gymnázium a SOŠ v Hořicích. 4

5 6.Integrovaní žáci Počet dyslektických asistentek: 1 Počet integrovaných žáků celkem: 3 žáci, od února ještě 1 žák Jedním z velkých kladů naší málotřídní školy je, že dává dětem pocit domácího prostředí a ztrácí obavy z nového prostředí a změn. Vzhledem k menšímu počtu dětí je umožněn individuální přístup a jsou vedeni k velké samostatnosti a vzájemné spolupráci. Žáci mají dostatek učebních pomůcek přispívajících k osobnostnímu růstu. Na základě vyšetření PPP v Jičíně a v SPC HK byly diagnostikovány: 1x dysortografie, dysgrafie, dyslektické tendence (vypracován IVP) 1x dysortografie, dyslexie, dysgrafické tendence ( vypracován IVP) 1x dyslexie, dysgrafické tendence( vypracován IVP) 1x slabozrakost, nystagmus S dětmi s poruchami učení pracuje jedna dyslektická asistentka, která vede kroužek nápravy poruch dvakrát týdně po vyučování. S výše uvedenými žáky, ať byla PPP potvrzena integrace nebo byly jen shledány tendence projevů VPU je pracováno individuálně. Vyučující rodičům pravidelně podávají informace o úrovni práce s dítětem. Rodiče také podepsali individuální plán, podle kterého se náprava provádí.rodiče také doma s dětmi procvičují dané cviky a cvičení. Náplní je především rozvíjení všech psychických funkcí sluchové a zrakové vnímání, grafomotorika, logické uvažování, paměť. Při těchto hodinách je využíváno odborných učebnic a pomůcek pro nápravu poruch učení. Každý rok jezdí zástupci z PPP Jičín, s nimiž jsou konzultovány výsledky žáků, výchovné postupy a metody. 7.Kontrolní činnost k proběhlo ověření inventarizační komisí, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti prosinec 2011, leden 2012 kontrola PO, BOZP a el. přístroje duben 2012 kontrola pojistného, nemocenského pojištění, důchodové pojištění provedena OSSZ leden 2012 proškolení obsluhovatelů tlakových nádob prosinec 2010 prohlídka nízkotlaké kotelny a tlakové nádoby duben 2012 technická kontrola tělovýchovného nářadí v tělocvičně a na zahradě školy březen 2012 kontrola a čištění spalinové cesty duben 2011 kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP 5

6 8.Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Pedagogičtí pracovníci ZŠ v poměru: 3 1. ředitelka ZŠ Mgr. Lenka Doležalová třídní učitelka 1., 4. a 5. roč. ZŠ 2. učitelka ZŠ Mgr. Lucie Nimsová třídní učitelka roč. ZŠ 3. vychovatelka ŠD Bc. Jana Landová 70% vychovatelka, 30% učitelka Pedagogičtí pracovníci MŠ v pracovním poměru: 2 1. učitelka MŠ Irena Peterová 2. učitelka MŠ Markéta Klůzová Ostatní pracovníci v pracovním poměru: 5 l. vedoucí ŠJ, pomocná kuchařka Markéta Bartoníčková 2. kuchařka Lucie Košťálová 3. provozní zaměstnanec - školnice Romana Bangová, od Petra Baliharová (návrat z mateřské dovolené) 5. mzdová účetní a ekonom Markéta Křečková, DiS Hana Rozsévačová 9.Zápis do první třídy: Zápis do 1.třídy proběhl dne 25. ledna Zapsaných dětí: 7 Odklad školní docházky: 1 Zařazeno do první třídy: 6 6

7 10.Zájmové kroužky: Hra na flétnu Vývojové poruchy učení Zdravotnický Výtvarný Počítače Všestranné dovednosti Vaření Logopedie(MŠ) Eticko-dramatický - paní Lenka Doležalová (pro žáky roč.) - paní Jana Landová - paní Jana Landová - paní Irena Peterová - paní Lucie Nimsová - paní Petra Baliharová, pan Roman Balihar - paní Lucie Košťálová a Markéta Bartoníčková - paní Markéta Klůzová - paní Jana Landová 11.Mateřská škola MŠ navštěvovalo 27 dětí (povolena výjimka kapacity) ve věku od 3 do 7 let. Vzdělávání vychází ze Školního vzdělávacího programu Rok v přírodě. MŠ nabízí vedle kvalitní péče také sportovní, kulturní aktivity, akce pro rodiče a děti, výlety, plavecký kurz a výuku Aj, kroužky Vaření, Dovedných rukou, Eticko dramatický a Flétna. Do MŠ byl pořízen nový nábytek - šatní skříňky. Škola zprostředkovává kontakt s logopedem, spolupracuje s poradenskými zařízeními. Pro budoucí prvňáčky jsou organizované návštěvy v 1. třídě v rámci projektu Hrajeme si na školu. Děti MŠ byly zapojeny do projektu Rovné příležitosti žáků v operačním programu OPVK. Děti MŠ měly některé aktivity, projekty, výlety a kroužky spojené se ZŠ. MŠ má vlastní audiovizuální techniku, hračky jsou průběžně doplňovány, vlastní počítač s připojením na internet, k dispozici je tělocvična i družina v budově školy.součástí je i školní zahrada s vybavením na pohybové aktivity (konstrukce, horolezecká stěna, altánek). Akce MŠ: Zahájení školního roku Nadělování u stromečku Hrajeme si na školu Masopustní karneval Výlet na školní statek Den dětí Společné akce MŠ a ZŠ: Projektový den Každý má svou šanci, celodenní exkurze Staré Hrady a Dětenice, plavecký výcvik (do ), vystoupení na Slavnostech malináčů, vánoční besídka v kostele, projekt-hrajeme si na školu, zápis do 1.třídy, vynášení Moreny, besídka ke Dni matek v kostele, celodenní výlet do Ratibořic, zahradní slavnost. 7

8 12.Základní škola Akce ZŠ: 1. Vícedenní tematické pobyty: Zimní pobyt dětí: Účastnily se všechny děti ročníku. Během pětidenního pobytu v Krkonoších v Rokytnici nad Jizerou proběhl běžecký a sjezdový výcvik, jízda na krátkých lyžích,rozvoj samostatnosti, orientace v přírodě, místopis, ekologická výchova. Stanování za školou: Během pětidenního pobytu se děti 1.-5.roč. učily a zdokonalovaly v samostatnosti, v praktických a pracovních činnostech postavit stan, krájet a vařit, sbalit věci, založit ohniště a rozdělat oheň. Využily znalostí z matematiky, českého jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a tělesné výchovy (výlety na kolách do okolí). 2. Exkurze,projektové dny, jednodenní poznávací výlety: Sportovní odpoledne s přespáním ve škole s dětmi z Dětského domova Nechanice Projektový den Strašidlení, lampionový průvod, Muzeum Dvůr Králové zvířecí rekordy, kytarový koncert (pozvány okolní malotřídní školy), vánoční besídka v DD Nechanice, vánoční krmení zvířátek v lese,projekt Hrajeme si na školu, Den otevřených dveří, zápis do 1.třídy, projekt Eskymácká abeceda, hudební divadlo v Hořicích, Pohádková noc s B. Němcovou, Čarodějnická školička, cyklovýlet do okolí, přírodovědná vycházka na Libín, Den mazlíčků, celodenní výlet do Ratibořic. 3. Slavnosti, besídky Slavnosti holovouských malináčů - společné vystoupení s dětmi Nechanice Vánoční vystoupení s dětmi v DD Nechanice Vánoční besídka v kostele Zahradní slavnost na ukončení školního roku slavnostní šerpování v kostele, pouť na hřišti besídka k Svátku matek Slavnostní zakončení projektu od EU v rámci OPVK, Malotřídní škola Chodovice-Každý má svou šanci 4. Výtvarné dílny, semináře Seminář Českého červeného kříže pro rodiče a děti Výtvarné dílny výtvarná podzimní dílna, velikonoční dílna, adventní dílna pro rodiče s dětmi 5. Soutěže Soutěž EKO ve sběru papíru, baterií, elektroodpadu ( podzim, jaro) a bylin, soutěž zdravovědy v Jičíně (1.místo), dopravní soutěž, jízda zručnosti, čtenářská soutěž Nejlepší čtenář roku, chodovický trojboj (pozvány okolní malotřídní školy) 8

9 Projekty Dne byl zakončen projekt od EU v rámci OPVK, Malotřídní škola Chodovice- Každý má svou šanci Hlavním cílem projektu bylo vytvoření rovných příležitostí pro děti a žáky se zdravotním znevýhodněním.v rámci tohoto projektu byl vytvořen modelový film dokumentující celoroční činnost v rámci vzdělávacího programu využitelného pro venkovské školy. V projektu jsme využili prvky alternativních metod. Například projektové vyučování, spolupráce rodiny se školou, skupinové vyučování, exkurze, vícedenní pobyty. Byly vytvořeny celoroční motivační projekty (po měsících), v rámci kterých se uskutečnily všechny plánované aktivity. Akce pro veřejnost Den otevřených dveří v ZŠ, výtvarné dílny, EKO sběr, Zahradní slavnost, koledování na Tři krále, oslava Dne dětí,, vánoční vystoupení, besídka k Svátku matek, vystoupení na oslavách holovouského malináče, vítání občánků, seminář Českého červeného kříže a jiné. 13.Spolupráce s rodiči: Registrace značky Rodiče vítáni Konzultace podle potřeby a přání rodičů Společná schůzka 3x za školní rok 2011/2012 Individuální pohovory učitel, žák, rodič dle potřeby Den otevřených dveří Schůzka s rodiči předškolních dětí Zapojení do motivačních projektů školy Pomoc při výletech a exkurzích Spolupráce s rodiči při organizování společenských akcí školy a obce Rodiče mají přístup na vyučovací hodiny 14.Mimotřídní činnost učitelů: Vedení fotodokumentace školy Webové stránky školy Příspěvky do zpravodaje Pomoc při kulturních akcích v obci Organizace a vedení vícedenních pobytů pro děti Spolupráce s tiskem Školská rada Vedení zájmových kroužků Zápisy pedagogických rad Distribuce učebnic a metodických materiálů Správce kabinetů Správce žákovské knihovny Zabezpečení soutěží sportovní, zdravověda Příprava výzdoby v kostele k besídkám Příprava školních besídek a slavností Zajištění inventarizace majetku školy Vzdělávání učitelů Vystoupení v Holovousích Příprava na zkoušky na osmileté gymnázium Příprava celoročního motivačního projektu Příprava krátkodobých motivačních projektů Vypracování grantových projektů EU Vedení žáků s VPUCH Semináře pro veřejnost 9

10 15. Školní družina Školní družinu navštěvovalo 18 žáků. Zájmové vzdělávání školní družiny zabezpečuje kvalifikovaná vychovatelka Bc. Jana Landová. Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a není chápána ani jako pouhá sociální služba, hlídání dědí. Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika dětem zabezpečuje odpočinek, ale i zajímané využití volného času formou her, soutěží a dalších motivačně sociálních činností. Činnost ve školní družině rozvíjí dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování. Družina ho vybavuje žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat každého jedince, pomoci mu najít se, profilovat a dosáhnout úspěchu. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Školní družina pracuje podle rámcového programu, kde se střídají různé zájmové činnosti, které rozvíjejí všechny složky a potřeby dětí. Školní družina úzce navazuje na činnosti ve vzdělávání dětí ve škole, práce se odvíjí podle činností a podle projektů, které má škola naplánované a utváří se podle toho nový vzdělávací program. Třída školní družiny se nachází v budově školy v prostorách bývalé kotelny. Je nově zařízena novým nábytkem. Také je vybavena novým nábytkem, televizí, cd přehrávačem. Školní družina kromě vlastních prostor využívá pro svou činnost také tělocvičnu a učebnu s počítači. Učebny jsou prostorné, vhodně uspořádané a vyzdobené pracemi žáků. Děti se tak pohybují v prostředí, které vyhovuje jejich věku, a ve kterém se cítí dobře. Vlastní prostor školní družiny je členěný, aby umožňoval příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem a hrám. K vybavení patří stolní hry, stavebnice, dětské časopisy, knihy, odkládací plochy a úložné prostory , Chodovice Mgr. Lenka Doležalová

11 Přílohy 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pedagogové školy jsou plně kvalifikovaní. Nadále je snahou vedení školy umožnit pracovníkům školy jejich odborný růst zejména v oblastech, které přímo navazují na školní vzdělávací program školy, motivační program školy a odbornost pracovníků. Jedná se o odborné kurzy a semináře, které navazují na vysokoškolské studium nebo které vedou účastníky k moderním formám a metodám vyučování. Lenka Doležalová: Září Setkání ředitelů ZŠ Listopad Environmentální výchova pro řídící pracovníky škol a školských zařízení - Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti. Říjen až Prosinec Vánoční keramika Leden Kurz instruktora lyžování Únor Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Březen Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Květen Lateralita a školní úspěšnost Lucie Nimsová: Říjen Angličtina v každodenních aktivitách MŠ a 1. stupně ZŠ Listopad Dramatická výchova jako prostředek začlenění EV do školní výuky Prosince Kurz instruktora lyžování Únor Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Duben až Září Asistent pedagoga Jana Landová: Listopad Košíkářství přírodní materiály Prosinec Košíkářství Vánoční ozdoby Březen Košíkářství koš z bandu - Výtvarná a floristická dílna - Pedig dekorace Duben Metody dramatické výchovy Irena Peterová: Říjen až Prosinec Keramické betlémy Markéta Klůzová: Říjen Právní vědomí učitelky MŠ Únor Efektivní komunikace s dětmi prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí 11

12 2. Prevence sociálně patologických jevů MŠ Chodovice Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku. Myšleno v pojetí holistickém to znamená ve složce tělesné, duševní a sociální, kdy tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu. V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří: sebedůvěra, samostatnost a sebejistota podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se seberozvíjení motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům rozvoj tvořivosti a estetického cítění systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence ZŠ Chodovice Cíle prevence: zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, prevence a řešení šikany, zneužívání návykových látek, pěstování právního vědomí (dětská práva), výchovu ke zdravému životnímu stylu. Za nejdůležitější ve specifické drogové prevenci považujeme zajistit co nejméně závislostí nebo experimentů nebo alespoň oddálení prvních experimentů a braní drog. Jelikož si uvědomujeme, že závislosti vznikají často již v raném věku kolem 11 roku, klademe velký důraz na včasný začátek prevence a jeho dlouhodobé působení. 12

13 U žáků ročníku se zaměříme především na: vzájemné poznání dětí, pedagogů a dalších zaměstnanců školy společné stanovení a zažití pravidle harmonického soužití mezi žáky a učiteli zvyšování zdravého sebevědomí žáků výchova k vzájemné úctě a sebeúctě řešení konfliktů a schopnost komunikace výchova k vyjádření vlastního názoru výchova k práci v kolektivu svět kolem nás a rizika, která na nás číhají í pochopení pojmu zdraví, z něhož se odvíjí i chápání poškození zdraví dětská práva besedy organizované Hasiči Programy využívané pro rozvoj kvalitních mezilidských vztahů: kooperativní vyučování projekt Každý má svou šanci od EU v rámci OPVK, Malotřídní škola Chodovice- Každý má svou šanci komunitní kruh projektové vyučování výlety a školy v přírodě osobnostní a sociální výchova, která je na naší škole realizována v samostatném předmětu Etická výchova s hodinovou týdenní dotací Projekt Každý má svou šanci - zaměřuje se na pomoc při řešení výskytu sociálně patologických jevů na škole s využitím vrstevnické podpory. To je způsob, jak dětem umožnit prostřednictvím jejich kamarádů vyrovnat se s náročnými situacemi, postavit se proti šikaně a negativnímu ovzduší ve škole. Aktivity organizované školou v době mimo vyučování: zájmové kroužky, školní družina jednodenní výlety a exkurze vícedenní pobyty soutěže, turnaje slavnosti, besídky, vystoupení akce pořádané školou mimo vyučování (pro děti, bývalé žáky školy, rodiče i širší veřejnost) Vzdělávání pedagogických pracovníků: besedy k prevenci a zneužívání návykových látek, dětských práv samostudium materiálů k šikaně a prevenci návykových látek pořádání seminářů s odborníky v oboru pedagogiky a psychologie Aktivity pro rodičovskou veřejnost: informace o problematice prevence sociálně patologických jevů pro rodiče na internetových stránkách školy třídní schůzky, dny otevřených dveří neformální setkávání (účast rodičů při výuce, společných akcích školy, projektech aktivní účast rodičů na tvorbě projektů 13

14 3. Výsledky hospodaření 2011 Dotace od obce: ,00 Kč Náklady v hlavní činnosti: ,14 Kč Výnosy v hlavní činnosti: ,43 Kč VH v hlavní činnosti: 6.680,29 Kč Dotace na přímé náklady od KÚ: ,00 Kč Náklady v hospodářské činnosti: ,57 Kč Výnosy v hospodářské činnosti: ,00 Kč VH v hospodářské činnosti: ,43 Kč mzdové náklady: UZ : ,00 Kč z toho pedagogové: ,00 Kč Nepedagogové: ,00 Kč Ostatní zdroje doplatek mezd z obce: ,00 Kč Šablony EU: ,00 Kč Platy celkem: OON pedagogové: ,00 Kč OON nepedagogové: ,00 Kč OON obec: ,00 Kč OON vhč: ,00 Kč 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 vykonávající činnost školy: Sídlo: Fillova 11/1084, 140 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: Statutární zástupce ředitele školy v plném rozsahu: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice 2 508 01 Hořice Mgr. Lucie Nimsová 724 985 324 Součásti školy: základní škola

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín

Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ INTEGRA Vsetín 1. Identifikační údaje Základní škola Integra Vsetín, sdružení právnických osob Rybníky 1628 755 01 Vsetín Tel. 571411957 REDIZO: 110 008 871

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily. Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242. Identifikátor školy: 600 098 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily. Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242. Identifikátor školy: 600 098 796 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 Identifikátor školy: 600 098 796 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 18. 9. 2013

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014 Obor vzdělání: Rámcový vzdělávácí program předškolního vzdělávání. Pracovníci školy: ředitelka: Bc. Barbora Zímová, DiS od 18.10.2013 pověřena řízením Zdena Fenclová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE INTERNÁT Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Dagmar Luxová vedoucí vychovatelka INTERNÁT Celoroční plán práce 2015/2016 2 Ú V O D Internát

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více