1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu"

Transkript

1 Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy či instituce, a zároveň všech jeho pracovních aktivit. Jedná se o firmy, kterým jde jak o dlouhodobou prosperitu firmy, tak i o těm, kterým jde jen o rychlý zisk. Jeho význam je veliký a neustále se rozvíjí spolu s trhem. Proto byl výběr právě tohoto tématu pro mě motivující k tomu, abych se s marketingem seznámila blíže. Cílem této práce je ukázat, kde všude kolem nás se marketing vyskytuje a jakými nástroji na nás působí. Dále pak nahlédnout do současných trendů marketingu a jeho budoucího vývoje. Text práce zachycuje jen malou část toho, co všechno do marketingu patří. Práce je složena z pěti kapitol, které popisují část teoretických pojmů a část praktických. První kapitola pojednává o marketingu jako celku, úkolech a historii v koncepcích od svého vzniku, až po současnost. Koncepce na sebe navazují podle vývoje a změn v tržních podmínkách. Druhá kapitola pojednává o marketingových nástrojích, tzv. marketingovém mixu, které podnik uplatňuje ke svým cílům. Cílem je ukázat marketingové využití výrobku, ceny, distribuce a komunikace. A jak je jejich výběr důležitý pro cíle podniku. Na to navazuje kapitola, která se zabývá druhy neboli aplikací marketingu v oblasti internacionální, služeb a obchodu. Je tam uveden nástin problémů a rozdílností v jednotlivých oblastech, na které by se nemělo zapomínat při jejich výskytu. Poslední dvě kapitoly se věnují současnému marketingu, který se odehrává ve virtuálním světě přes internet. Změny v prostředí s sebou přináší i změny v užívání marketingových nástrojů a odlišnosti v nakupování. Dále pak jsou tu nové trendy k přilákání zákazníků a trendy, které nejsou zas tak rozšířené v České republice, a které, si myslím, že by mohli jít více do popředí. 8

2 1 Marketing Marketing je proces, který je součástí podnikového řízení, který pracuje s trhem a vede ke směně zboží či služeb tak, aby byly uspokojeny jak zájmy zákazníka, tak zájmy podniku. Je to soubor aktivit, které se snaží předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojovat potřeby a přání zákazníka. Potřebou se rozumí vědomí nedostatku (např. vrozený nebo naučený, materiální a nemateriální, ekonomický a neekonomický nebo konečný a výrobní). V podmínkách tržního hospodářství je však dalším velkým zájmem podniku dosahovat určité zisky. Marketingové metody a nástroje se také snaží přizpůsobit se složité a velmi často proměnlivé situaci na trhu. 1.1 Úkoly marketingu Úkolem marketingu je nalezení rovnováhy mezi zájmy podniku a zákazníka. Je to soubor činností, které vycházejí z poznání potřeb zákazníků a jejich řešení. Tento proces začíná odhadem potřeb zákazníka a dále pak řešení těchto potřeb marketingovými činnostmi, které vedou ke konečnému uspokojení zákazníka, což je nejtěžší část marketingu. Výsledek správnosti řešení se ukáže na objemu prodeje a zisku podniku. Podnik se zároveň snaží získat výhody nad konkurencí, a tím i dlouhodobé a vysoké zisky. 1.2 Historie marketingu První prvky marketingu se začínají objevovat koncem 19. století a začátkem 20. století v USA jako reakce na zaostávání tržní kapacity 1. Zaměřoval se především na stimulování nabídky a poptávky, protože poptávka permanentně převyšovala nabídku. Od poloviny 50. let se stává marketing součástí strategického řízení a dochází k rozvoji marketingových metod a nástrojů. Spolu s tím začínají v marketingu vznikat podnikatelské koncepce. 1 BOUČKOVÁ, Jana (a kol.) Marketing, Praha: C. H. Beck, ISBN

3 Podnikatelská koncepce se zaměřuje na dosahování stanovených cílů na trhu a rozděluje se na 5 základních typů koncepcí, které jdou časově po sobě. Jsou to: výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce, sociální a marketingová koncepce Výrobní koncepce Výrobní koncepce podniku se vyskytovala na trhu, kde konkurence byla slabá, zboží bylo velmi podobné a poptávka převažovala nad nabídkou. Zaměřovala se především na potřeby výrobce a ne na zákazníka. Podniky vyráběly pro široký trh, snažily se zvyšovat objem výroby pásovou výrobou a snažily se dosáhnout co nejnižších nákladů. Vyráběly se stejné výrobky pro celý trh za nízké ceny. V prvním desetiletí 20. století se začíná vyskytovat přebytek zboží kvůli přesycení trhu a na to museli podniky reagovat a situaci začít řešit. Celosvětovými průkopníky v této koncepci byli Henry Ford v automobilovém průmyslu, který pomocí propagace dosáhl velkých úspěchů, nebo Tomáš Baťa Výrobková koncepce Po hromadné výrobě, kde je na trhu mnoho stejných výrobků začínají výrobci směřovat k výrobkové koncepci. Tato koncepce je zaměřena na výrobek, jeho kvalitu a originalitu, jelikož zákazník je ochoten za ni zaplatit. Začíná částečná segmentace trhu a výrobky jsou prodávány jen určitému okruhu zákazníků. Tato koncepce vede zároveň k tomu, že podniky se soustředí na výrobek a ne na potřeby trhu Prodejní koncepce Po velké hospodářské krizi v roce 1929, kdy došlo ke změnám všech ekonomik celého světa, se rozšířil marketing orientovaný na prodej. Tato koncepce je zaměřen na prodávajícího a jeho cíle. Cílem je prodat to, co bylo vyrobeno a ne vyrobit to, co by mohlo být prodáváno. Tento marketing už je trochu podobný dnešnímu marketingu, neboť cílem byl prodej a začala se na trhu vyskytovat konkurence. 10

4 Proto se výrobci věnovali více potřebám zákazníka a s prodejem jim začala pomáhat reklama. Spolu s plánováním se výrobci snažili zajímat i o to, jak budou předcházet trendy a vývoj poptávky Marketingová koncepce V 50. a 60. letech dvacátého století se v tržních ekonomikách začala dostávat do popředí marketingová koncepce, která se zaměřuje výhradně na zákazníka a jeho potřeby. Od původní výrobkové koncepce se tak marketingová koncepce zcela obrátila a na trhu převažuje nabídka nad poptávkou. To je důvod odvrácení od podnikových problémů k problémům zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Na trhu je velmi rozsáhlá konkurence a stále se objevují neuspokojené potřeby, které se podniky snaží uspokojit. Podniky se orientují již jen na určité trhy, které jsou schopny uspokojit a navazují se zákazníky trvalejší vztahy Sociální a marketingová koncepce Sociální a marketingová koncepce je nejmodernější a užívá se jí v rozvinutých tržních ekonomikách. Vytváří soulad mezi potřebami a zájmy zákazníků a sociálními a etickými zájmy společnosti. Podniky by se měly starat o potřeby zákazníků, o veřejný zájem a nést společenskou odpovědnost. Zde je mnohem více sledován vliv produkce na přírodní dopady, sociální dopady a veřejný zájem mnohem víc než tomu bylo v minulosti. 11

5 2 Marketingové nástroje Marketingové nástroje jsou nástroje, které používají podniky k tvorbě toho správného marketingu tak, aby uspokojily zákazníky. Do marketingových nástrojů řadíme 4P marketingu, neboli marketingový mix. A ten se skládá z: - výrobku (produkt) - ceny (price) - komunikace (promotion) - distribuce (place). 2.1 Výrobek Pod pojmem výrobek si pravděpodobně představíme něco hmotného, co prošlo nějakým výrobním procesem. Marketing však považuje výrobek za produkt podnikatelské i nepodnikatelské aktivity, který se dá prodat a koupit. Výrobek může být hmotný (např. stůl, potraviny), nehmotný (služby, práce), nominální (peníze). Dnes se už výrobek neprodává jen pro jeho základní funkci, ale i pro řadu jiných vlastnosti. Zákazník sleduje nejen design, značku, ale i služby, které jsou s ním spojené. Pro firmu je tedy důležité vědět, jaké vlastnosti výrobku mohou motivovat k nákupu. Takový výrobek marketing nazývá komplexní, resp. totální výrobek. Každý druh výrobku nese zhruba tři skupiny charakteristik, a to technické, funkční a komunikační. Základní funkce jsou zahrnuty v jádře výrobku, jsou to fyzikální a chemické charakteristiky, konstrukce a použitá technologie. Druhá vrstva představuje to, co je vnímatelné, tzn. převedení technického základu produktu na určitý způsob uspokojení potřeb. Ve třetí vrstvě jsou služby, které jsou spojené s výrobkem a taktéž oslovují spotřebitele. Ve vyspělých tržních ekonomikách jádro výrobku pro spotřebitele není až tak důležité a do popředí se dostávají vnější vrstvy. Hlavním důvodem je, že výroba používá velice podobné technologie, součástky a suroviny, a tím dochází k velké podobě výrobků. Dalším důvodem je, že firmy si dnes nemohou dovolit vejít na trh s nekvalitním výrobkem a to díky nasycenosti trhu. Podnikatel by se proto měl na výrobek dívat spotřebitelskýma očima. 12

6 Výrobek je nejdůležitějším nástrojem marketingu a nejde dělat dobrý marketing se špatným výrobkem. Špatný výrobek si zákazníci nepřijdou znovu koupit, i kdyby je lákala zajímavá cena nebo jeho design. Výrobky neboli produkty můžeme rozdělit do dvou skupin, podle toho, za jakým účelem je zákazník kupuje. Zákazník je může kupovat pro vlastní spotřebu nebo pro další zpracování a prodej. Výrobky pro konečnou spotřebu se nazývají spotřební zboží a výrobky pro další zpracování se nazývají kapitálové statky. Dále je pak můžeme rozdělit dle délky použití na výrobky dlouhodobé spotřeby (televize, nábytek), krátkodobé spotřeby (potraviny, hygiena) a služby (bankovní produkty, zájezdy) Spotřební zboží je kupováno téměř každý den a dá se ještě rozdělit na běžné zboží (chleba, čaj), zvláštní zboží (oblečení, žehlička) a speciální zboží (šperky, drahá auta). Toto rozdělení si však určuje sám spotřebitel podle chování či potřeb. Kapitálové statky je zboží, které se dále zpracovává. Nákupní rozhodování je závislé především na roli ve výrobním procesu a na ceně. Kapitálové statky se dále člení na materiál (přírodní suroviny, zemědělské suroviny), součástky (finální výrobky pro další zpracování), investiční zařízení (stroje, budovy) a pomocný materiál (nářadí, nástroje) Komunikační složky Mezi komunikační složky, které vlastní každý výrobek, můžeme zařadit značku, obal a design. Jsou to důležité složky, které komunikují se spotřebitelem a s veřejností a jejich využití velmi podporuje rozvoj podniku Značka Pro zákazníky funguje značka jako identifikace výrobku a firmy, která jej vyrobila. Představuje jedinečnost výrobku, kterou si zákazníci pamatují, a tím zároveň povzbuzuje zákazníky k opětovné koupi. Před tím, než firma zvolí značku, měla by se ujistit, že v zemích, kde chce prodávat, není již použita. Značka bývá vyjádřena verbálně, graficky a barevně. Základem je verbální vyjádření, které by mělo být snadno zapamatovatelné, vyslovitelné a originální, aby firma odlišila svůj výrobek od konkurence. 13

7 Pokud má firma více produktů různých značek, měla by v pojmenování tvořit určitý systém tak, aby měly něco společného. Pokud bude podnikatel vyvážet své zboží do zahraničí, měl by zjistit, zda název značky, grafické a barevné vyjádření nepředstavuje v cizí zemi něco negativního. Firmy používají individuální značku pro každý výrobek zvlášť nebo značku pro všechny výrobky stejnou tzv. rodinnou. Individuální název značky oslovuje různé segmenty. Nevýhodou je, že náklady na komunikaci jsou mnohem větší, než kdyby firma použila všeobecnou, tzv. rodinnou značku. Výhodami rodinné značky je, že mohou přenášet pozitivní zkušenosti spotřebitele i na jiné výrobky firmy. Bohužel v opačném případě působí značka stejně. Pokud se firma rozhodne pro rodinnou značku, měly by být výrobky zařazeny ve stejné oblasti potřeb, pro stejný segment trhu a ve stejné cenové relaci. Pokud by firma chtěla rodinnou a individuální značku propojit, mohla by to udělat tzv. odvozováním. Jako například firma Nestlé (Nescafé, Nesquick). V rozvinutých tržních ekonomikách nastávají problémy s užíváním značky, a to z hlediska jejího významu a vlivu na spotřebitele. Snižuje se účinnost reklamy, protože většina spotřebitelů je přesvědčena, že kvalita výrobků si je hodně podobná. Zvyšují se náklady na podporu prodeje a ty cenově ovlivňují spotřebitele. Značce by měla být vytvářena její totožnost a firmy by měly prověřovat, jak je vnímána veřejností. V minulosti docházelo k napodobování značky jiných firem, dnes se však situace velmi zlepšuje. V České republice je každá značka ochrannou známkou, ale každá ochranná známka je ta, která je zapsaná v rejstříku ochranných známek. Zákon o ochranných známkách: upravuje zákon č. 441/2003 Sb. 2 V České republice existuje navíc instituce s názvem České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV), která vznikla v roce Mezi její úkoly patří podpora a posilování značek, poctivé soutěže a etiky a soulad národní a mezinárodní legislativy ohledně značek. Nad orgánem těchto institucí stojí Evropská značková asociace, která má sídlo v Bruselu Design Překlad slova design má mnoho významů, např. nákres, návrh, záměr apod. Design výrobku, se používá jak u spotřebních výrobků, tak i u různých strojů. 2 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 3 14

8 Moderní design není jen výtvarnou vlastností, kterou výrobek nese, ale znamená pro firmu také nástroj rozvoje, díky němuž je výrobek prodejný. Může zvyšovat funkčnost a atraktivnost výrobku a zároveň zvýrazní totožnost firmy, tím nese část komunikační úkolů. Komunikační schopnost výrobku sdělí spotřebiteli především základní funkci a způsob použití Obal Další důležitou funkci nese obal. Marketing rozeznává čtyři typy obalů. 1) přepravní (palety, kontejnery, bedny apod.) 2) spotřebitelský (láhve, kelímky, plechovky, krabice apod.) 3) obchodní (kartony) 4) servisní (sáčky a pytlíky, tácky) Marketing se zejména zabývá spotřebitelskými obaly, jelikož ty upoutávají spotřebitele díky samoobslužným prodejnám. Obaly plní tři základní funkce, a to technickou, marketingovou neboli prodejní a spotřebitelskou. Technická funkce výrobku zajišťuje ochranu produktu při přepravě od výrobce až po konečného spotřebitele, aby výrobek zůstal v nezměněné formě a bez poškození. Marketingová funkce obalu je pro výrobce velmi důležitá, protože upoutává pozornost na výrobek. Dnes je na trhu velký počet značek, proto musí zákazník výrobek zaregistrovat, což může díky barvám, formě a obsahu na obalu. Přes různé varianty výrobků by měl obal napomoci zákazníkům určit, do jaké skupiny výrobek patří, např. zda do skupiny luxusních nebo běžných výrobků. Obal by měl také především podávat zákazníkovi určité informace o výrobku, o jeho složení, původu, způsobu použití, době výroby a spotřeby. Na dnešním trhu plné konkurence je pro firmu dobré, pokud obal má něco navíc, např. usnadnění dávkování, otevření obalu, opětné uzavírání obalu, dávkovače tvořené obalem aj. Další službou, která je velmi atraktivní, může být, že se obaly dají znovu použít, např. skleněné dózy, nádoby na uchování v ledničce aj. Společenskou funkci můžeme nazvat také jako ekologickou funkci, která hraje velmi důležitou roli. Obal tvoří značnou část odpadu, proto se firmy snaží kvůli společnosti snížit jejich negativní vliv na životní prostředí, tzn. použitím materiálu, recyklací, vratných obalu aj. 15

9 S růstem ekologického uvědomění lidí je to pro stále více spotřebitelů velkým kritériem při nákupu. Dopad obalů na životní prostředí sleduje v České republice zákon č. 477/2001 Sb Životní cyklus výrobku Při uvádění nového výrobku na trh, je přáním každého podniku, aby byl výrobek úspěšný a přinášel mu zisky. Výrobek však prochází několika fázemi od vzniku až po zánik výrobku. Životní cyklus se skládá ze čtyř částí, a to uvedení, růst, zralost a úpadek. Cykly výrobku se od sebe mohou velice lišit svou délkou, objemem a tempem růstu či poklesu prodeje. Je to doba, po kterou se výrobek udrží na trhu za přijatelných podmínek, které jsou provázeny ekonomikou, technologií, trhem a hlavně samotným podnikem Etapa zavádění Etapa zavádění výrobku na trh je první etapou celého cyklu a začíná tehdy, když se výrobek objeví na trhu. O výrobku většina populace ani neví, a tím je poptávka nízká. Předpokladem této etapy je, že s výrobkem musí být uskutečňovány rozsáhlé reklamní kampaně a stimulace. V důsledku nízkého prodeje a vysokých nákladů vykazuje podnik nízké zisky nebo dokonce ztráty. Tato etapa je velmi pomalá a musí překonávat řadu výrobní a obchodních problémů. Je nutné doladit technické chyby výrobků, více platit dodavatelům kvůli většímu riziku s novým výrobkem, řešit problémy s distributory a přimět potenciální zákazníky, aby měnili své kupní chování. V této etapě dostává výrobek svojí konečnou tvář a podnik se snaží zaměřit na určité cílové segmenty. Při uvedení musí podnik silně pracovat na ceně, nákladech na reklamu a podpoře prodeje, mít vliv na distribuční síť apod. Při uvádění výrobku na trh si podnik může určit různou strategii, díky níž se pokusí s výrobkem prorazit. Může to být například strategie intenzivního marketingu, která je charakteristická tím, že výrobci přicházejí na trh s vysokou cenou výrobku a velice intenzivní reklamou. 4 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 16

10 Vysoká cena zaručí zisk z prodeje a reklama rychlé proniknutí a informování potenciálních zákazníků. Tato strategie je vhodná, když většina o novém výrobku ještě nic neví. Další strategií může být strategie proniknutí, která je charakterizována vysokou cenou, ale malými náklady na reklamu. Výrobce se snaží dosáhnout vysokého zisku a zároveň minimalizovat náklady. V této strategii se předpokládá, že o výrobku už zákazníci vědí od jiných zdrojů a jsou si ochotni výrobek za tuto cenu koupit. Strategie širokého proniknutí je charakteristická nízkými cenami výrobku, ale vysokými náklady na reklamu. Předpokládá rychlé proniknutí na trh a vysoký tržní podíl. Je zaměřena na pozdější zisk, kdy se náklady snižují, a zvyšuje se rozsah výroby. Je vhodná pro trh, kde je kapacita pro prodej tohoto výrobku a konkurence veliká. Nízká cena je stanovena, protože mnoho potenciálních zákazníků o výrobku nemá dost informací, a proto mu nedůvěřují. Strategie pasivního marketingu vstupuje na trh s nízkou cenou a nízkými náklady na reklamu. Předpokládá, že díky ceně lépe pronikne na trh a nízké náklady ji přivedou k vysokému zisku. Tato strategie předpokládá, že zákazníky zajímá cena a ne reklama Etapa růstu Pokud se výrobek dostane do etapy růstu, znamená to, že si již získal určitý počet zákazníků. Podnik počítá se zákazníky, kteří nákup výrobku opakují a s novými zákazníky, kteří jsou zdrženlivější a výrobek si ještě koupí. S přijetím se zároveň šíří zprávy o novém výrobku, a tím se rozšiřuje placená komunikace o komunikaci přirozenou, tzv. se svým okolím. Aby podnik upoutal i jiné segmenty, začíná v této etapě vytvářet nové varianty výrobku. S novými variantami výrobku začíná vstupovat na trh i konkurence, a tak se trh stává pro zákazníky velmi přitažlivý. Náklady na reklamu jsou stále vysoké, ale prodej je doprovázen i vysokým ziskem, který přiláká konkurenci. Tím začíná mezi podniky boj. Velmi často se v této etapě stává, že podnik, který výrobek zavedl, je nahrazen vyčkávajícím konkurenčním podnikem. V této etapě se většinou nesnižují ceny výrobků, ale pokud se k tomu podnik rozhodne, je to nejspíš z důvodu lepšího proniknutí na trh nebo díky konkurenci. 17

11 Pokud se podnik snaží jít s tempem růstu a chce dosahovat zisku po delší dobu, měl by se zaměřit na inovaci výrobků, jejich kvalitu, jiné segmenty, zlepšení distribučních cest, podporu prodeje a snížení ceny. V etapě růstu se podnik setká s otázkou, zda chce dosáhnout vysokého zisku nebo vysokého podílu na trhu. Podnik vynakládá vysoké náklady na podporu prodeje a reklamu, na kvalitu výrobku a distribuci a díky tomu nemůže dosáhnout maximálního zisku Etapa zralosti Tato etapa trvá většinou nejdéle ze všech etap. Většina zákazníků výrobek již vyzkoušela, a podnik se proto soustředí na snižování cen a obchodního rozpětí. Hledá nové segmenty, snaží se výrobek inovovat a zvyšuje jeho kvalitu, aby byl pro zákazníky stále přitažlivější než konkurenční výrobky. Obrat přestává růst, ale náklady firmy jsou nyní nejnižší a zisk firmy nejvyšší. Proto se firma snaží průběh této fáze co nejvíce prodloužit. Výrobek kupují opětovní zákazníci, kteří byli s výrobkem spokojeni, a proto je v této etapě poptávka po výrobku nejvyšší. Většina konkurentů v této době opouští trh a zákazníci většinou zcela věrni značce, nereagují na výrobky značek jiných. Etapu zralosti můžeme rozdělit do tří fází. V první fázi obrat prodeje nepřestává růst, protože výrobek objevují ještě noví zákazníci, kteří doposud vyčkávali. Ve druhé fázi se poptávka začíná stabilizovat a výrobek nakupují hlavně opakovaní zákazníci, kteří jsou s výrobkem spokojeni. V této fázi je většinou největší obrat, ale po dosáhnutí vrcholu začíná klesat. Tato fáze je charakteristická snížením cen a inovací výrobků. Ve třetí fázi se obrat snižuje díky konkurenci nebo díky technickému rozvoji jiných výrobku. Firma se snaží v této etapě zvýšit prodej, a proto poskytuje různé slevy, zvyšuje náklady na komunikaci a inovaci výrobků. Pokud se díky těmto nástrojům nepodaří opět zvednout obrat, projeví se snižování cen. Přestavba výrobku se používá ke zvýšení prodeje, a to na základě zlepšení kvality, modernizací, změnou stylu a vlastností. S modernizací by měl podnik přijít na trh jako první, jelikož jinak by podnik nemusel zaznamenat výrazné změny na zisku, protože modernizaci provádí i konkurence. 18

12 Předpokládá se při ní, že výrobek získá lepší vlastnosti, aby byl pro zákazníka pohodlnější nebo aby byl jednodušší v jeho použití Etapa ústupu Poslední fází, kterou výrobek prochází, je etapa ústupu. Je charakteristická snížením poptávky a poté i zastavením výroby. Důsledkem je technický pokrok, změna módy nebo konkurence. Výrobky většinou kupuje už jen malá část stálých zákazníků a je na firmě, zda bude i nadále vyrábět nebo nahradí výrobek novým. Pokud se firma rozhodne zůstat na trhu i přes pokles ceny a obratu výrobků, může se stát, že získá na trhu monopolní postavení a tím dosáhne i zisku. Je-li ale výrobek zastaralý a zákazníci již o něj nemají zájem, musí se firma rozhodnout, jak a kdy stáhne výrobek z prodeje. Může ho stáhnout najednou, tím by ale mohl ohrozit pověst podniku a důvěru, protože nezajistí zákazníků spolehlivé užívání výrobku. Podnik může jen snížit rozsah výroby postupně, což je složitější, protože musí zajistit náhradní díly a zachovat servisní systém a to mu přináší další náklady. 2.2 Cena Druhou částí marketingového mixu je cena. Cenou se rozumí výše hodnoty výrobku či služby. Je to hodnota za prodávaný výrobek nebo poskytovanou službu. Obvykle se vyjadřuje peněžitou částkou, kterou je třeba pro získání zboží (služeb) zaplatit za jednotku množství. Pro podniky cena poskytuje informaci o trhu a jako jediná část marketingového mixu mu přináší zisky. Proto je určení ceny zájmem celého podniku. Pro zákazníky cena určuje hodnotu výrobku (služby) a spolu s tím určuje, jaké množství nebo druh zboží si může koupit. To je ovlivněno zejména ekonomickými a psychologickými faktory, ale také to, v jaké sociální třídě se zákazník nachází. Proto velikost ceny ovlivňuje poptávku po produktu. Pokud je cena pro určitý výrobek vysoká, zákazník může nabýt dojmu, že výrobek je předražený a nekoupí jej. A naopak je-li cena příliš nízká, může to být pro něj výhodné a poptávka po výrobku je vysoká. 19

13 Vysoká cena může určitý počet zákazníků také přilákat, protože může nabýt dojmu, že výrobek je něčím zvláštní a cena je stanovena oprávněně. A naopak nízká cena může vyvolat pocit nedůvěry ve výrobek a odradí zákazníka od nákupu Stanovení ceny Stanovení ceny je pro podnik důležité z hlediska cílů, které si určila a kterých chce dosáhnout. Jedná se především o krátkodobé cíle, kdy firma chce dosáhnout maximálního zisku nebo naopak dlouhodobé cíle, kdy upřednostňuje maximální tržní podíl. Při stanovení ceny bere podnik v úvahu také životní cyklus výrobku, což znamená, že stanovuje jiné ceny ve fázi uvedení, růstu, zralosti i úpadku. Nejběžnějšími cíli podniku jsou: zisk, maximalizace zisku, tržní podíl, kvalita výrobku apod. Většina podniků určuje cenu na základě zisku, kdy výše ceny pokryje celkové náklady a zároveň přinese podniku určitou míru zisku. Tento cíl však může podniku zvýšením ceny přinést i menší tržby, a to v důsledku snížením poptávky po výrobku. Má-li však podnik za cíl dosáhnout tržního podílu, usiluje o získání trhu svým postavením v delším časovém období. Firmy proto na počátku určují nízké ceny výrobků pro přilákání zákazníků a zároveň se tím snaží odradit potenciální či existující konkurenci. Tento cíl však mohou podstoupit pouze firmy, které mají dostatečné finanční zázemí, neboť na počátku může docházet ke ztrátám. Jestliže cílem podniku je vysoký objem prodeje, většinou neklade důraz na zisk ani na konkurenci. Jedná se zde o různé výprodeje, kde se podnik snaží uvolnit prostor pro jiné zboží. Dalším existujícím cílem je dosažení kvality. Cena je úměrná kvalitě, proto se na výrobu používá materiál špičkové kvality, nejnovější technologie a kontrola kvality Metody stanovení ceny Metody stanovení ceny závisí na záměrech podniku, na prostředí, v kterém se podnik nachází, na krátkodobých a dlouhodobých cílech podniku a na fázích životního cyklu výrobku. 20

14 Možnými metodami stanovení ceny jsou: - metoda stanovení cen nákladově orientovaná - metoda stanovení ceny podle konkurence - metoda stanovení cen hodnoty výrobku vnímané zákazníkem - metoda stanovení cen orientovaná na poptávku - metoda stanovení cen na základě výběrového řízení a smluvní cena Nákladově orientovaná cena Tato metoda je určena z hlediska nákladů na výrobu a k tomu přičtená míra zisku. Náklady na výrobu můžeme rozdělit na náklady fixní a proměnné. Při změně objemu výroby se fixní náklady nemění, např. nájemné, splátky půjček a úroků, výdaje na administrativní pracovníky apod., oproti tomu se náklady proměnné s objemem výroby mění. Ty lze ještě rozdělit na proporcionální, progresivní a degresivní. Proporcionální náklady rostou s objemem výroby (úkolové platy zaměstnancům, materiál). Do progresivních nákladů zařazujeme náklady na reklamu, proto rostou rychleji než objem výroby. Degresivní náklady rostou pomaleji než objem výroby, např. náklady na elektřinu. Mezi výhody této metody patří to, že určuje jasná pravidla pro stanovení ceny a zaručuje firmě určitou míru zisku. Další výhodou je, že má podnik jasný přehled o svých nákladech. Nevýhodou této metody je, že podnik nezná přesnou situaci na trhu. Tedy nezná cenu výrobku, kterou jsou za něj zákazníci ochotni zaplatit. V případě, kdy zákazníci nechtějí takovou cenu zaplatit, přichází podnik o zákazníky nebo naopak pokud by zákazníci byli ochotni zaplatit i vyšší cenu, přichází tím firma o vyšší zisky. Cena podle konkurence Tato metoda patří mezi nejjednodušší metodu stanovení ceny. Podnik se při stanovení ceny řídí konkurencí, čili stanovuje nižší, menší nebo stejnou cenu jako konkurence. Používá se zejména tehdy, když se podnik snaží udržet nejen své postavení na trhu, ale i tržní podíl. Pokud by podnik chtěl použít tuto metodu, měl by nejprve porovnat, do jaké míry jsou jeho výrobky totožné s konkurenčními. Má-li výrobek odlišné vlastnosti, měla by být cena vyšší či menší dle akceptování ceny zákazníkem, pokud jsou si výrobky funkčně podobné, stanoví cenu podle konkurence. Na trhu existuje silná konkurence, proto jsou zákazníci velmi citliví na cenu a využití této metody umožňuje zákazníkovi pohled na výrobek ve vztahu ke konkurenčním. 21

15 Nevýhodou této metody je, že nebere ohled na skutečné náklady na výrobu. Proto může stanovením ceny touto metodou vzniknout pro podnik ztráta, a to především v případě, kdy napodobování cen vede ke konkurenční válce, která poškozuje i ostatní účastníky trhu. Cena vnímaná zákazníkem Je to nejnovější metoda stanovení ceny výrobku a vychází ze zákazníkova pohledu na cenu výrobku nebo služby. Pro zákazníka je nejdůležitější hodnota výrobku a ne výrobní náklady. Tato strategie stanovení ceny je založena na základě určení nejvyšší ceny, kterou zákazník přijme, a proto podnik při této metodě dosahuje maximálního zisku. Podnik se musí vžít do zákazníka a vidět, jaké má přání a potřeby, např. funkční užitek nebo reprezentativní užitek. Další roli může hrát i provozní vlastnost, životnost, dostupnost servisu, záruka, aj. Výhodou této metody je, že zákazníkovi vyjadřuje jeho potřeby a přání. Zákazníci jsou však různí, proto se podnik zaměřuje jen na určitý tržní segment. Cena orientovaná na poptávku Jejím cílem je také maximalizace zisku a vychází z cenové elasticity poptávky. Mění- li se poptávka po zboží, mění se i její cena, avšak opačným směrem. Zmenšuje- li se poptávka, zvětšuje se cena zboží a naopak. Po některých výrobcích se však poptávka mění více a po některých méně v závislosti na změně ceny. Míra této změny se nazývá cenová elasticita poptávky. Příklad: Počítačů v ceně Kč se celkem prodá ks. Při snížení ceny na Kč se jich prodá celkem ks. Jaká je cenová elasticita? cenová elasticita poptávky (E) = % změny poptávaného zboží / % změny ceny zboží E = +20/ -25 = - 0,8 Když je výsledek nižší než -1, jedná se o cenově elastickou poptávku. A pokud výsledek je větší než -1, jedná se o zboží, kde je nízká cenová elasticita poptávky. Z našeho výsledku je zřejmé, že domácí počítače patří mezi zboží s nízkou elasticitou poptávky. 22

16 Zákazníci jsou velmi citliví na cenu, a tím podniku reakce zákazníků na stanovenou cenu poskytuje důležité informace. Na trhu, kde je nízká cenová elasticita, může podnik stanovit vyšší cenu, aniž by se bál o výrazný pokles zákazníků. Na trhu, kde je vysoká cenová elasticita, může dojít ke ztrátě zákazníků a tím pro podnik ke ztrátě zisků. Cena patří mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují poptávku, podnik však musí počítat i s jinými faktory, např. faktory psychologické, důchody domácností, ceny substitučního a komplementárního zboží, zvyky apod. Cena podle výběrového řízení a cena smluvní Stanovení ceny na základě výběrového řízení se uskutečňuje tak, že se vyhlásí výběrové řízení a podnik pak rozhoduje podle stanovených kritérií, které nabídky jsou pro něj nejvýhodnější. Toto stanovení je velmi výhodné pro kupujícího, protože může vybírat z více možností. Výhodou pro prodejce je, že své ceny mohou stanovit podle potřeb zákazníka. Smluvní stanovení ceny znamená, že se prodávající s kupujícím na ceně dohodnou. S touto cenou se můžeme setkat na aukcích nebo u nemovitostí Strategie stanovení ceny Strategie stanovení ceny vychází z toho, v jaké fázi životního cyklu se výrobek nachází. U fáze uvedení na trh existují dvě strategie a to: sbírání smetany (skimming) a pronikání na trh. U strategie sbírání smetany jde podniku především o stanovení vysoké počáteční ceny a využívá se u výrobků nových, něčím unikátních nebo funkčně odlišných. Cenou vytváří podnik image kvality a jedinečnosti výrobku. Podnik začne snižovat své ceny až po nasycení trhu nebo po proniknutí na trh podobných výrobků konkurencí. Kvalita výrobku by měla být na takové úrovni, aby její cena byla stanovena oprávněně a aby byl zákazník ochoten výrobek při vysoké ceně koupit. Pro tuto strategii je nejvhodnější trh s nízkou cenovou elasticitou poptávky, tedy takový, v němž cena nemá zas tak velký vliv na poptávku. Při této strategii podnik dosahuje maximálního zisku v krátkém časovém období. Strategie pronikání na trh se využívá u výrobků, které jsou podobné těm konkurenčním. Cenu, kterou podnik stanovuje, je na počátku nízká, aby podnik rychle s novým výrobkem pronikl na trh. Po získání určitého tržního podílu může částečně odstranit konkurenci a postupem času se zvýšením prodeje se sníží náklady na výrobu a podnik dosáhne určitých zisků v dlouhodobém období. Pro tuto strategii je vhodný trh, kde je vysoká cenová elasticita poptávky. 23

17 Mnoho firem na trhu vyrábí více druhů výrobků (např. automobily, kosmetika, potraviny) a podle toho také vytvářejí svou strategii. Jejich cena je dána především podle nákladů na výrobu, podle konkurence a podle pohledu zákazníka. Pokud skupina výrobků zahrnuje i výrobky luxusní, promítne se jejich cena a image do ostatních výrobků. Zkušenosti však ukazují, že nejlevnější výrobek z celé skupiny ovlivňuje celkový prodej. Pro zákazníky je právě nejnižší cena nejvíce zapamatovatelná a tak i ovlivňuje celkovou image v podniku. Zákazník často spojuje cenu s kvalitou výrobku, ale její určení nemusí být správné. Nejčastěji posuzují kvalitu s cenou ti zákazníci, kteří nemají příliš informací o výrobku. Ze strany prodejce jde pouze o psychologický tah, který může být doplněn tím, že výrobky jsou zároveň vystaveny mezi luxusními výrobky a matou zákazníky. S dalšími psychologickými přístupy u stanovení ceny se setkáváme u zboží, jehož cena je stanovena těsně pod celou číslicí. V České republice se tím proslavil Baťa. Co se týče tržby z prodeje, není v tom téměř žádný rozdíl, ale pro zákazníka je cena 999,- podstatně rozdílná než cena 1000,-. Pokud se však naopak prodávající snaží výrobek udělat drahý a luxusní, stanovuje ceny zaokrouhleně, tedy 1000,-, 5000,-. Jiným psychologickým přístupem je, že podnik využívá zákazníkovy reakce na velké snížení cen. Některé výrobky začnou firmy prodávat za velmi nízkou cenu, tím přilákají zákazníky, ale ti koupí i výrobky jiné, které právě nejsou ve slevě nebo mají i přemrštěnou cenu. Někde prodávající využívají i neetické chování s tzv. umělými slevami. Na zboží uvedou cenu, která je 50% slevou, ale ve skutečnosti žádnou slevou neprošla. Dalším stanovením ceny může být diskriminační stanovení, kdy výše cen je pro každý segment rozdílná, ačkoliv jejich náklady jsou stejné. Můžeme se s tím setkat např. u telefonování v nočních hodinách nebo u studentů či důchodců, kteří mají slevy v dopravě, při vstupech na různé akce. 2.3 Komunikace Marketingová komunikace je každá forma řízené komunikace podnikem. Jejím úkolem je informovat, ovlivňovat a přesvědčovat spotřebitele o výrobku. Každá komunikace by měla být vytvářena pro trh tak, aby byla daným trhem přijatelná. 24

18 Cílem komunikace je informovat spotřebitele o nabídce a o některých vlastnostech produktu, které mohou zaujmout spotřebitele, aby výrobek přijali. Zároveň je pro budoucnost firmy důležité vyvolat u zákazníků důvěru ke značce a navázat s nimi pevnější vztahy. Marketingovou komunikaci můžeme rozdělit do dvou forem a to osobní a neosobní (tzv. masovou). Osobní komunikace Výhodou osobní komunikace je, že se uskutečňuje v úzkém vztahu mezi prodejcem a potenciálním spotřebitelem. Fyzický kontakt vede k větší důvěře a otevřenosti, protože se oslovený může cítit poctěn a tím je ochoten více spolupracovat. Pro druhou stranu je to příležitost pro okamžité vyhodnocení situace a zároveň pro přizpůsobení, aby měla větší efekt. Nevýhodou osobní komunikace je její nákladnost ve vyškolování správných pracovníků pro tuto práci a také z hlediska časového je podstatně náročnější. Neosobní komunikace Výhodou neosobní komunikace je, že jejím sdělení se kontaktuje velký počet zákazníků, proto se také někdy nazývá masová komunikace. Může působit celoplošně na území celé republiky nebo jenom v jednom městě a dá se změnit, kdykoliv se to bude vyžadovat. Její nevýhodou jsou vysoké náklady a ztráta fyzického kontaktu, a tím i nemožnost přizpůsobit se individuálnímu zákazníkovi. Komunikaci tvoří komunikační složky tzv. komunikační mix, mezi nějž patří: reklama, podpora prodeje, PR (public relations) a přímý marketing. Každá složka komunikačního mixu tvoří určitou funkci, která komunikuje se zákazníkem Reklama Reklama patří mezi nejznámější složky komunikace, protože se s ní setkáváme každý den, aniž to vnímáme. Můžeme se s ní setkat zejména prostřednictvím médií a jejím hlavním úkolem je přinášet informace o výrobku a jeho vlastnostech. Aby byla reklama úspěšná, musí potencionální zákazníky zaujmout a přesvědčit o nákupu. Její náplní je správně přesvědčit určité segmenty trhu racionálními nebo emociálními argumenty. Pokud firma nabízí výrobek, který se odlišuje od ostatních výrobků, má velkou výhodu a tu také využívá ve své reklamě. Láká zákazníky ke koupi výrobku pro jeho přednosti, jako jeho lepší design, kvalita, výkonnost apod. Taková reklama se nazývá výrobková, protože výrobky svou předností jsou hlavní náplní reklamy. 25

19 Existují i firmy, jejichž produkty se od konkurence nijak neliší (např. pojišťovny, některé organizace, humanitní společnosti apod.), a proto si v reklamě pomáhají přednostmi, které firma nabízí svými aktivitami, službami, delší spotřebou, servisem apod. Tím se snaží vyvolat u zákazníků důvěru v podnik i k produktům, které nabízí. Reklama by měla dodržovat určité zásady, etiku a morálku. Díky velkému počtu spotřebitelů by měla být v některých oblastech regulována a to upravuje zákon č. 40/1995 Sb. 5 Celkový proces, kdy se vytváří reklamní sdělení a prostřednictvím médií přichází až ke spotřebiteli, se nazývá reklamní kampaň. V první etapě reklamní kampaně by měly být stanoveny cíle, které se určují podle spotřebitelů a konkurence nebo podle toho, zda má reklamní kampaň informovat, přesvědčovat nebo připomínat výrobek spotřebitelům. Informativní reklama by měla seznámit spotřebitele s novým výrobkem na trhu, s jeho vlastnostmi, kvalitou, cenou a dostupností. Zpravidla se používá při zavádění nového výrobku. Přesvědčovací reklama se používá pro výrobek, který už zaujal na trhu nějakou pozici a firma chce zvýšit jeho tržní podíl. Obvykle se do přesvědčovacích reklam uvádí přednosti výrobku, kterými se liší od konkurenčních. Připomínající reklamu firma používá pro výrobek již známý proto, aby jej měli zákazníci stále v podvědomí. Firma tím může předcházet poklesu prodeje nebo naopak vyvolávat u zákazníka přesvědčení o koupi správného výrobku. Další etapou pro reklamní kampaň je určení rozpočtu. Ten je ovlivněn pozicí výrobku na trhu, životní etapou, tržním podílem, konkurencí a nasyceností trhu. Firma může určovat rozpočet pro reklamu různě. Může volit částku vynaložených finančních prostředků z procenta prodeje, podle předem stanovených cílů, konkurence nebo podle volných finančních prostředků. Další důležitou částí reklamy je její sdělení, které by mělo upoutat a přesvědčit cílovou skupinu. Reklamní sdělení je dvojího typu a lze jej kombinovat, prvním je typ racionální, který upozorní na přednosti výrobku nebo typ emociální, který vyvolá pozitivní emoce k výrobku. Každá reklama jde ke spotřebiteli prostřednictvím médií. Výběr vhodného média je pro firmu důležitým rozhodnutím z hlediska umístění reklam a použitím prostředků, aby byla přístupná požadovanému segmentu. Pro reklamní kampaň existují čtyři druhy médií: televize, rozhlas, tisk a venkovní média. U některých produktů se firmy snaží i tato média zkombinovat. 5 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a jeho novela 26

20 Zvolené umístění je závislé na charakteru výrobku, obsahu sdělení, cílech reklamní kampaně a na finančních prostředcích. Každé medium má své výhody a nevýhody. Televize patří mezi nejmasovější médium, proto je pro reklamu nejdůležitější. Náklady na jednu osobu, která viděla daný spot, patří k nejnižším. Při volbě se však musí přihlížet na typu programu, jeho sledovanosti a struktuře diváků. Velikým kladem je především to, že divák vnímá obraz i zvuk, reklama mívá i děj, který může diváka ovlivnit emociálně. A naopak mezi zápory patří např. vysoké náklady na výrobu a odvysílání, přepínání programů v okamžiku vysílání, informační zmatek (překrývají se podobné výrobky). Rozhlas se poslední dobou stává velmi sledovaným médiem díky rostoucímu počtu rozhlasových stanic. Každá stanice má svůj okruh posluchačů, proto se při výběru postupuje podobně jako u televize. Mezi její výhody patří relativně nízké náklady na reklamu, a tím i rychlá reakce na změnu, masová sledovanost, její geografické nebo demografické umístění. Mezi její nevýhody patří zejména to, že působí pouze na jeden smysl a to sluch. Nelze tedy propagovat výrobky, které upoutávají svým vzhledem nebo vůní. Mezi venkovní média patří billboardy, poutače, reklamy na dopravních prostředcích apod. Tato média patří mezi nejstarší typ a do 19. století byla hlavním reklamním prostředkem. U každého venkovního média musí reklamní agentury volit jiný obsah. Obsah na billboardech by měl být krátký, snadno zapamatovatelný a s obrázkem, který zaujme a to pro krátký čas, který na něj konzumenti mají. Výhodou venkovních médií jsou jejich nízké náklady a možnost umístění k určité prodejně, restauraci, na dopravní prostředky, na tašky apod. Nevýhodou je, že jejich obsah nemůže poskytovat mnoho důležitých informací a lidé je často odmítají. Tisk jako noviny a časopisy mají výhodu, že se dostanou do určitého segmentu a mohou obsahovat více informací, proto je reklama uveřejněná v nich účinnější. Reklama v novinách bývá obvykle na levném papíře a v černobílém provedení. Cena reklamy záleží na umístění, velikosti, zařazení do všední nebo víkendového výtisku apod. Výhodou je i použití jen v regionálních výtiscích nebo v celostátních. Nevýhodou novin je, že lidé si často přečtou noviny rychle a pak je vyhodí, reklamy jsou obvykle pouze na jedné nebo dvou stránkách a tím jsou velmi nepřehledné. V tomto směru mají velkou výhodu časopisy, ty čteme většinou pomalu a důkladně. Jejich životnost je také podstatně delší, většinou si je necháváme delší dobu doma a přečtou si ji i ostatní 27

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Otázka: Marketingový mix Předmět: Marketing Přidal(a): Adéla22 MARKETINGOVÝ MIX Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby) Produkt-

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Charakteristika a metody stanovení ceny

Charakteristika a metody stanovení ceny VY_32_INOVACE_MAR_95 Charakteristika a metody stanovení ceny Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků

- podnik předpokládá, že kupující dává přednost nízkým cenám výrobků Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lemurek - podnikatelská koncepce (tj. způsob myšlení, podnikatelského řízení) - proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 13 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Á K O M U N I K A C E ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Složky marketingové

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Reklama

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní.

Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. Ekonomie 12 Ve větách chybí vhodné slovo, vyberte to správné z nabídky. Otázka číslo: 1 Podnik, který má... postavení na trhu a může ovládat odvětví, se nazývá monopolní. výsadní řadové podřadné Otázka

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D.

Podpora prodeje. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Ing. Vilém Kunz,Ph.D. Vilem.Kunz@vsfs.cz 1. Dnešní trhy Velký podíl neloajálních kupujících Často mění značky Berou ohled na slevové a marketingové akce tzv. brand switchers Dominance na straně maloobchodních

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT )

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, I. verze ( JT ) Obsah 1 CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM MARKETINGU... 4 1.1 MARKETING... 4 1.1.1 Definice marketingu... 4 1.1.2 Marketingová koncepce... 5 2

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Postupy pro účinnou komunikaci se spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Proces komunikace Odesilatel strana sdělující zprávu druhé straně Kódování proces převedení myšlenky do symbolické formy Zpráva soubor

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem,

Marketing je souhrn činností, jejichž výsledkem je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování přání a potřeb zákazníků. A to takovým způsobem, Úvod do marketingu Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Marketing je souhrn činností,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1269_Výrobek. Životní cyklus výrobku_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Pump - nauka o trhu - je podnikatelskou koncepcí - je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka

Více