REVITALIZACE CENTRA OBCE BŘEZOLUPY 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE CENTRA OBCE BŘEZOLUPY 2012"

Transkript

1 REVITALIZACE CENTRA OBCE BŘEZOLUPY 2012 Investor OBEC BŘEZOLUPY Datum 06/2012 aktualizace pro 32. výzvu ROP zpracoval ing.petr Kukla, starosta obce, obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA + GRAFICKÉ PŘÍLOHY Číslo paré : 1 str. 1 z 9

2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Úvod - zdůvodnění Obec Březolupy, nacházející se ve Zlínském kraji na hranici bývalých okresů Uherské Hradiště a Zlín, má v současné době 1665 obyvatel. V centru obce se nachází téměř všechny objekty občanské vybavenosti. Jedná se zejména o základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko, park za zdravotním střediskem, knihovnu, poštu, požární zbrojnici, kostel, faru víceúčelovou halu, autobusovou zastávku, fotbalové hřiště s objektem kabin, kluziště a areál autokempu se svými sportovišti a samozřejmě najdeme v centru i obchodní dům, pohostinství a dva, tři drobné obchůdky či služby typu kadeřnictví a pod.. Trochu dále od centra je pak zámecká budova ( sídlo obecního úřadu ), zámecký park, sběrný dvůr, hřbitov či zahrádkářský dům ( pálenice, moštárna, povidlárna,.. ). Téměř všechny objekty občanské vybavenosti v centru obce jsou propojeny stávajícími chodníky. Předmětem našeho projektu je komplexní řešení centra naší obce v oblasti stavební úpravy ( technického zhodnocení ) či výstavby chodníků, v oblasti veřejné zeleně s cílem revitalizace stávajícího parku za zdravotním střediskem včetně stavebních úprav na chodnících a venkovního mobiliáře ( lavičky, koše,... ), navázání na již dříve realizovanou revitalizaci zeleně v okolí kostela rekonstrukcí zpevněných ploch ( chodníků ) včetně revitalizace památníků obětem I. a II. světové války a v rámci komplexního řešení také výstavba parkovacích ploch v centru obce ( využití pro ZŠ, zdravotní středisko, poštu, kostel, faru, víceúčelovou halu, návštěvníky parku aj.,.. ). Náš projekt navazuje na již dříve zrealizované rekonstrukce či revitalizace chodníků a zeleně v centru obce, ať již se jedná o chodník spojující centrum obce se zdravotním střediskem, farou či poštou, chodník a bezbariérovou rampu před základní školou či travnaté plochy v okolí kostela včetně výsadby stromů. Stávající stav chodníků díky svému stáří a použitým materiálům již bezproblémově slouží ke svému účelu. Díky jejich stavebně-technickému stavu ( rovinatost, popraskané a houpající se dlaždice, lokální sesednutí konstrukce,... ) již mají problém s pohybem na nich některé skupiny obyvatel ( důchodci, malé děti, matky s kočárky, invalidé ). Park za zdravotním střediskem přesto, že zde byli v 50-tých letech zbudovány i procházkové trasy, tak z důvodů jspíše z dřívější doby doceněné potřeby relaxu a odpočinku, postupně ztrácel svojí funkci. V posledních deseti letech je však vidět i v naší obci zvýšená poptávka po obdobných prostorech a revitalizací parku včetně procházkových tras s mobiliářem chceme tuto poptávku uspokojit. Velmi důležité jsou i dávno ( 2011 ) nově budované úseky. Např. rozšíření místní komunikace ke školce a zbudování nového chodníku k poště bezpečněji propojuje budovu základní a mateřské školy včetně víceúčelové haly či zdravotního střediska. Základní škola Březolupy má totiž své učebny ve všech těchto čtyřech objektech a ve školní den se pohybuje mezi těmito objekty několik tříd ( MŠ: školka se svojí jídelnou třída, ZŠ: třída + školní jídelna, víceúčelová hala: tělesné výchova + různé školní akce a kroužky, zdravotní středisko: školní dílny + obecní knihovna ). Tato dokumentace tedy obecně pojmenovává problémy v centru obce co se týká chodníků a zeleně a navrhuje řešení této situace komplexní revitalizací, která volně navazuje na již dříve obcí Březolupy realizované dílčí stavební úpravy chodníků a zásahy do parku za zdravotním střediskem či zeleně v okolí kostela. str. 2 z 9

3 2. Rozdělení na jednotlivé SO Tato dokumentace slouží jako podklad pro ocenění a realizaci stavby Revitalizace centra obce Brezolupy Jedná se především o rekonstrukci, resp. modernizaci, stávajících chodníků ( SO 01 ) s povrchem z betonové dlažby 30x30x3cm na povrch ze zámkové dlažby, nově podbetonování v místě stávajících vjezdů k rodinným domům, výměnu zahradních i silničních obrubníků ( jejich poloha a výškový průběh se mimo provozem propadlá, vyvrácená či zatlačená místa mění ) a dořešení pruhu cca 50 cm podél předlážďovaného chodníku mezi měněnou silniční obrubou a zpevněnou krajnicí místní komunikace či samotnou asfaltobetonovou resp. žulovou místní komunikací. Součástí této dokumentace jsou i další samostatné objekty. Dále se tedy jedná o rekonstrukci zpevněných ploch ( SO 02 ). V rámci našeho projektu zbývá k realizaci již pouze objekt SO parkoviště před farou a základní školou ( tento celý SO 02 má samostatnou dokumentaci a je na něj vydáno právoplatné stavební povolení ), SO 03 řeší revitalizaci zeleně a chodníků v parku za zdravotním střediskem a poslední SO 04 řeší revitalizaci chodníků k památníkům a samotných památníků v centru obce ( památník padlým z I. a II. světové války ). Dle sdělení stavebního úřadu na Obecním úřadě v Bílovicích a speciálního dopravního stavebního úřadu na MěÚ Uherském Hradišti, odboru dopravy, podléhá náš záměr, mimo SO 02, žádnému povolovacímu řízení prováděného z jejich strany ( podléhá ani stavebnímu povolení ani ohlášení drobné stavby ). 3. Podklady pro zpracování 3.1.kopie katastrální mapy 3.2.výstupy z datového skladu zlínského krajského úřadu ortofotomapa 3.3.fotografie lokalit pro stavební objekty SO pasport místních komunikací Obce Březolupy zpracovaný ing. R.Bereckou v 11/ realizační dokumentace pro SO 02 ( Březolupy rekonstrukce zpevněných ploch z 06/2008 zpracovaná Ing. Rudolfem Nečasem, Zlín ) včetně stavebního povolení 3.6.projektová dokumentace pro realizaci stavby Revitalizace parku za zdravotním střediskem ( k SO 03 ) zpracované O.Štěpančíkem, Ekotip Částkov 3.7.zprávy k rekonstrukci památníků ( SO 04 ) z 09/2009 zpracované Ing. Zdeňkem Habáněm, Huštěnovice 4. Navržené technické řešení - rekonstrukce stávajících chodníků ( SO 01, část SO 03 a část SO 04 ) V Obci Březolupy jsou stávající chodníky v centru obce průměrného stáří 40-ti let. Tomu odpovídá i jejich estetický, ale především technický stav. Stávající povrch chodníků ( betonová dlažba 30x30x3 cm ) již vykazuje velké poruchy v rovinatosti ( propadlé, ale především popraskané dlaždice ). Spolu s povrchem se již poruchy projevují i na obrubách ( ať již silniční či zahradní ). Často byly kladeny do kvalitně provedeného betonového lože, případně místy i jen do hlíny a obruby jsou místy propadlé, zlomené či vyvrácené. V některých místech se to projevuje mimo zvlněním např. i rozjetím dlažby. Samostatnou kapitolou je povrch chodníků v místě vjezdu k rodinným domům. Zde byl chodník kolikrát dostatečně podbetonován a z důvodu velké plochy základního prvku stávající dlažby došlo za léta využívání k totálnímu rozpraskání. Všechny tyto poruchy mají za důsledek poměrně velké bezpečí pro chodce a to v podobě zakopnutí, případně vyvrtnutí kotníku a samozřejmě se poruchy projevuji i např. v komplikovanější zimní údržbě. str. 3 z 9

4 Většina chodníků se nachází podél místních komunikací a v takovém případě může i obyčejné zakopnutí skončit daleko tragičtěji, ž jen nějakou tou odřeninou. Především tedy z těchto důvodů, a lze pominout samozřejmě ani důvody estetické, řeší tato dokumentace výměnu stávající dlažby za dlažbu novou ( tzv. zámkovou dlažbu ) spolu s obrubami, konstrukčními vrstvami, podbetonováním vjezdů a dořešením styku obrubníku chodníku s místní komunikací či zelení. Obecně tedy u všech chodníků revitalizovaných v rámci SO 01, SO 03 a SO 04 dojde k jejich rozebrání ( dlažba, obruby, konstrukce pod dlažbou ( betony, štěrkopísek ), pás MK, zpevněné krajnice resp. zeleně podél obrubníků). Poté dojde k provedení drobných zemních prací tak, aby konstrukce pod nově pokládanou zámkovou dlažbu byla dostačující a splňovala podmínky pro únosnost provozu nad ní, v místě vjezdu i podbetonována. Zemní práce se předpokládají pod stávající konstrukce do hloubky průměrně 15 cm ( mocnost nové kce cm ). Lokálně, v místě ohrožení kořenového systému k chodníku přilehlých stromů ( především u objektu SO 03 ), může být mocnost jednotlivých konstrukcí zmenšena, případně může být navržená konstrukce nahrazena i jinou skladbou konstrukcí resp. jiným konstrukčním systémem ( např. ocelový rošt nad kořeny, vsyp hutněným pískem ( mlat ) a pod. ). Po provedení zemních prací budou nově zbudovány obrubníky do betonového lože, položeny nosné vrstvy ze štěrkodrtě, resp. z betonu případně dle potřeby vyztuženého železnou sítí, a položena zámková dlažba se zavibrováním. Pro sjednocení s materiálem ostatních chodníků v obci bude použita zámková dlažba tvarově typu I, H či tvarově obdobného typu s srazenou hranou, která vykazuje lepší vlastnosti, co se týká bezbariérového pohybu. V parku ( v rámci objektu SO 03 ) mohou být použity i jiné formáty a barvy ( např. žlutá čtvercová 5x5 cm bo i větší ). Mimo vjezdy bude zámková dlažba tl. 6cm šedé barvy, v pojížděných úsecích pro údržbu zeleně tl.8cm šedé barvy, ve vjezdech k RD tl. 8cm sjpíše červené barvy a v místech napojení chodníků na MK jako i v jiných, normou vyjmenovaných místech bude použita slepecká zámková dlažba. Podél nových obrubníků v místě kontaktu se stávající zelení, dojde k obnově zeleně v průměrné šířce 50 cm. Podél nových obrubníků, v místě kontaktu se stávající MK či jinou zpevněnou plochou, dojde i k obnově této plochy v průměrné šířce 50 cm. - rekonstrukce zpevněných ploch ( SO 02 ) Na tento stavební objekt je zpracována samostatná stavební dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. Více k navrženému technickému řešení v této samostatné dokumentaci zpracované ing. Nečasem ( 3.5 ). Obecně se jedná o zbudování nového chodníku podél místní komunikace Dědina ( SO 02.1 ), rozšíření místní komunikace k mateřské škole ( SO 02.2 ) a parkoviště před farou a základní školou ( SO 02.3 ). SO 02.1 a SO 02.2 je již zbudován, součástí našeho projektu je pouze SO 02.3 parkoviště před farou a ZŠ. - revitalizace parku za zdravotním střediskem ( SO 03 ) V centru obce jsou dva dominantní parky a to zámecký park a park za zdravotním střediskem. Zámecký park prošel svou základní revitalizací v roce , revitalizace parku za zdravotním střediskem je součástí této dokumentace ( resp. tohoto záměru ). Základ revitalizace parku za zdravotním střediskem tvoří obnova centrálního chodníku parkem ( spojující centrum obce s hlavní autobusovou zastávkou ), obnova místy již zarostlých, na centrální chodník navazujících, chodníků v parku, obnova trávníku, kácení, zdravotní a bezpečnostní řezy na stávajících stromech a výsadba stromů nových. Způsob obnovy chodníků je řešen v jednom z předcházejících bodů. Obnova trávníku, odstranění a výsadba nových dřevin, výsadba trvalkových záhonů, zdravotní a bezpečnostní řezy na vzrostlých stromech, parkový mobiliář ( lavička, koše, stojan na kola,.. ) a jiné je řešeno v rámci dokumentace O.Štěpančíka - Ekotip ( viz 3.6 ). str. 4 z 9

5 - revitalizace památníků v centru obce ( SO 04 ) V centru obce se nacházejí celkem dva památníky. Jedná se o památník padlým z I. světové války a památník padlým z II. světové války. Tyto památníky jsou na chodníky resp. místní komunikaci napojeny svými chodníky. Způsob obnovy chodníků k památníkům je řešen v jednom z předcházejících bodů. Co se týká památníků samotných je jejich revitalizace tvořena mechanickým a chemickým čištěním, čištěném tlakovou vodou, doplnění kamenné masy restaurátorskými prostředky, zapravení do tvarů a ploch, vyretušování písma, lazurace a hydrofobní nátěr. Podrobněji viz. zprávy k rekonstrukci památníku ing. Habáně ( 3.7 ). 5. k jednotlivým stavebním objektům SO 01 - PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ Tento stavební objekt se skládá z jednotlivých chodníků označených číselně SO 01.1 SO 01.5 jako podobjekty celého SO 01. SO 01.1 chodník na Drahy Není řešen tímto projektem SO 01.2 chodník k auto kempu je řešen tímto projektem pouze částečně v následujícím rozsahu : vzorový příčný řez: VPŘ 2 pozemek KN p.č.: 1 číslo v pasportu MK: 115 ( část ) délka chodníku: 119 bm plochy zámkové dlažby: 142,8 m2 šířka zeleného pásu: 0,5 m u 60bm počet vjezdů k RD: 2 ks průměrné délky 4bm k chodníku přilehlý: zelený pás x asfaltobeton SO 01.3 chodník pod Kaštany vzorový příčný řez: VPŘ 2 pozemek KN p.č.: 3505 číslo v pasportu MK: 106 ( část ) délka chodníku: 85 bm plochy zámkové dlažby: 102 m 2 šířka zeleného pásu: 0,5 m počet vjezdů k RD: 1 ks průměrné délky 4bm k chodníku přilehlý: zelený pás x asfaltobeton SO 01.4 chodník u MŠ Není řešen tímto projektem str. 5 z 9

6 SO 01.5 chodník u kostela pozemek KN p.č.: 3571/1 číslo v pasportu MK: 55 ( část ) délka chodníku: 55 bm šířka chodníku: 1,8 m ( resp. 2,4 ) plochy zámkové dlažby: 99 m 2 šířka zeleného pásu: 0,5 m stávající povrch: počet vjezdů k RD: k chodníku přilehlý: betonové dlaždice 30x30x3 cm část ( délka 15 mb ) podbetonováno, příjezd pro údržbu zeleně a pohřební auto zelený pás x zelený pás SO 02 - REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Tento stavební objekt se skládá ze tří podobjektů. Zde dále uvádíme pouze jejich výčet, více viz. samostatná PD ing. Nečase ( 3.5 ). V rámci našeho projektu se jedná pouze o SO 02.3 Rozšíření parkoviště u základní školy a fary ( dlažba chodník 60m2, dlažba parkoviště 245 m2, založení trávníku 130 m2 ). SO 03 - REVITALIZACE PARKU ZA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM Tento stavební objekt se také skládá z několika podobjektů. Jedná se jednak o chodníky ( SO 03.1 SO 03.7 ) a dále o revitalizaci zeleně, která je podrobně řešena v dokumentaci O. Štěpančíka - Ekotip ( SO 03.8 ) SO 03.1 chodník centrální pozemek KN p.č.: 201/1 a 201/3 číslo v pasportu MK: 112 ( část ) délka chodníku: 105 bm šířka chodníku: 2,4 m plochy zámkové dlažby: 252 m 2 počet vjezdů k RD: podbetonování po celé délce!!! vjezd do parku pro údržbu zeleně SO 03.2 chodník kolem Havlíků číslo v pasportu MK: 111 délka chodníku: 40 bm šířka chodníku: 1,8 m plochy zámkové dlažby: 72 m 2 k chodníku přilehlý: zelený pás x podezdívka 4 stupňů výšky cca 170 mm SO 03.3 chodník podél břehu str. 6 z 9

7 číslo v pasportu MK: ní uveden délka chodníku: 70 bm plochy zámkové dlažby: 84 m 2 zarostlé trávou 5 stupňů výšky cca 170 mm SO 03.4 chodník příčný A a VPŘ 4 číslo v pasportu MK: 113 délka chodníku: 80 bm ( ) plochy zámkové dlažby: 96 m 2 zarostlé trávou ( 62 mb ) + zelený pás x palisády ( 18 mb) SO 03.5 chodník příčný B a VPŘ 4 číslo v pasportu MK: 113 délka chodníku: 30 bm ( ) plochy zámkové dlažby: 36 m 2 zarostlé trávou ( 16 mb ) + zelený pás x palisády ( 14 mb) SO 03.6 chodník příčný C vzorový příčný řez: VPŘ 4 číslo v pasportu MK: 113 délka chodníku: 12 bm plochy zámkové dlažby: 14,4 m 2 zarostlé trávou k chodníku přilehlý: zelený pás x palisády SO 03.7 chodník ke zdravotnímu středisku pozemek KN p.č.: 201/1 číslo v pasportu MK: ní uveden str. 7 z 9

8 délka chodníku: 40 bm plochy zámkové dlažby: 48 m 2 počet vjezdů k RD: 1 ks přejezd pro techniku údržby délky 4bm - SO 03.8 Revitalizace zeleně pozemek KN p.č.: 201/1 a 201/3 podrobněji viz dokumentace O.Štěpančíka - Ekotip ( 3.6. ) SO 04 - REVITALIZACE PAMÁTNÍKŮ V CENTRU OBCE Tento stavební objekt se skládá z několika podobjektů. Jedná se jednak o chodníky ( SO 04.1 a SO 04.2 ) a dále o revitalizaci samotných památníků ( SO 04.4 SO 04.5 ) SO 04.1 chodník k památníku z I. světová války pozemek KN p.č.: 3571/1 číslo v pasportu MK: ní uveden délka chodníku: 8,0 bm šířka chodníku: 0,9 m plochy zámkové dlažby: 7,2 m 2 šířka zeleného pásu: 0,5 m 2 stupňů výšky cca 170 mm budou nahrazeny rampou SO 04.2 chodník k památníku z II. světová války pozemek KN p.č.: 3571/1 číslo v pasportu MK: ní uveden délka chodníku: 3 bm šířka chodníku: 0,9 m plochy zámkové dlažby: 2,7 m 2 šířka zeleného pásu: 0,5 m SO 04.3 chodník k památníku T.G.Masaryka Není řešen tímto projektem SO 04.4 památník obětem I. světové války pozemek KN p.č.: 3571/1 popis stavu památníku: - podesta dlouhodobě uložena v úroveň terénu, viditelné biologické čistoty. - kamenný monument s čelní a zadní plastikou vykazuje defekty biologické čistoty, drobné mechanické defekty, vyplavování povrchové vrstvy pískovcového materiálu, značná zvětralost, bez hydrofobního účinku - horní sokl vykazuje defekty biologické čistoty, drobné mechanické defekty, vyplavování povrchové vrstvy teracového materiálu, biologické čistoty, bez hydrofobního účinku - vlastní monument památníku vykazuje defekty písma, biologické čistoty, drobné mechanické defekty, bez hydrofobního účinku SO 04.5 památník obětem II. světové války str. 8 z 9

9 pozemek KN p.č.: 3571/1 popis stavu památníku: - kamenné stupně dlouhodobě uloženy v úroveň terénu. Vliv stálé vlhkosti okolního terénu dozajista zachal na kamenných stupních smazatelné stopy v zvětralosti, ztráty pevnosti, úbytku kamenné hmoty., biologické čistoty, bez hydrofobního účinku - základový sokl vykazuje defekty biologické čistoty, drobné mechanické defekty, vyplavování povrchové vrstvy teracového materiálu, bez hydrofobního účinku - horní sokl vykazuje drobné mechanické defekty, vyplavování povrchové vrstvy teracového materiálu, biologické čistoty, bez hydrofobního účinku - vlastní monument památníku vykazuje defekty písma, biologické čistoty, drobné mechanické defekty, bez hydrofobního účinku SO 04.6 památník T.G.Masaryka Není řešen tímto projektem 6. Soupis indikátorů stavební objekt délka rek.místních komunikací plocha nových a rekonstruovaných zpevněných ploch silnice silnice parkoviště chodník Plocha nově založené bo rekonstruované veřejné zeleně Plocha regerovaného a revitalizovaného území SO ,0 59,5 0,0 142,8 30,0 232,3 SO ,0 42,5 0,0 102,0 42,5 187,0 SO ,0 0,0 0,0 99,0 55,0 154,0 SO ,0 0,0 245,0 60,0 130,0 435,0 SO ,0 0,0 0,0 252,0 0,0 252,0 SO ,0 0,0 0,0 72,0 0,0 72,0 SO ,0 0,0 0,0 84,0 0,0 84,0 SO ,0 0,0 0,0 96,0 0,0 96,0 SO ,0 0,0 0,0 36,0 0,0 36,0 SO ,0 0,0 0,0 14,4 0,0 14,4 SO ,0 0,0 0,0 48,0 0,0 48,0 SO ,0 0,0 0,0 0, , ,0 SO ,0 0,0 0,0 7,2 8,0 15,2 SO ,0 0,0 0,0 2,7 3,0 5,7 SO ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 245, , , ,6 délka v mb plocha v m2 7. Rozpočty Rozpočty jednotlivých SO jsou vzhledem k jejich velikosti v samostatné příloze této dokumentace. Celková realizační cena se odhaduje na 3,7 mil Kč bez DPH. 8. Výpis dotčených pozemků U SO 01, SO 03 a SO 04 se jedná o pozemky ( KN ) ve vlastnictví Obce Březolupy ( LV ) v k.ú. Březolupy p.č.: 1, 201/1, 201/3, 3505, 3531/5, 3571/1. Výpis z katastru viz samostatná příloha této dokumentace. U SO 02 je výčet pozemků uveden ve stavebním povolení. Pro SO 02.3 ( parkoviště u ZŠ ) se jedná o pozemky 3571/1, st. 363, 3553/1, 3505, 201/3,203/1 a st. 106/1 9. Grafické přílohy Dále uvádíme grafické přílohy v pořadí vzorové příčné řezy VPR 1 4, snímek katastrální mapy, ortofotomapa s vyznačením jednotlivých SO, fotodokumentace stávajícího stavu dle SO, zpráva k rekonstrukci památníků padlých I. i II. světové války. str. 9 z 9

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB BŘEZOLUPY MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYTVOŘEN 1999 AKTUALIZACE 2003 SEZNAM AKCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE BŘEZOLUPY DNE 14.05.2003 S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic odbor majetku a investic Vyřizuje: Ing. Antonín Kaňák Telefon : 558 604 198 Náměstí 9, Frýdlant nad Ostravicí e-mail : akanak@frydlantno.cz 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne

Více

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady)

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Na předem srovnané a upravené pláni provést dřevěné stupně z impregnovaných půlkuláčů s jednoduchým

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY

VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY RADSLAVICE SUŠICE V TRASE JANTAROVÉ STEZKY Veřejná zakázka: Vybudování cyklostezky Radslavice Sušice v trase Jantarové stezky Zadavatel: Obec Radslavice VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE VYBUDOVÁNÍ

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

... 3. Stanovení zájmové oblasti...

... 3. Stanovení zájmové oblasti... AKCE: REVITALIZACE CENTRA MĚSTA PROSEČ - SEVER (STUDIE) OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 1. Identifikační údaje... 3 2. Zdůvodnění studie... 4 3. Stanovení zájmové oblasti... 4 4. Výchozí údaje pro návrh...

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Ing. Eva Procházková, insolvenční správce manželů Kateřiny a Milana Kopčilových 763 01 Mysločovice 32

Ing. Eva Procházková, insolvenční správce manželů Kateřiny a Milana Kopčilových 763 01 Mysločovice 32 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5970-200/2015 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo st. 15, jehož součástí je rodinný

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465

Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 , tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta Carvánecká (Rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky lesní cesty.) Vojenský újezd Brdy k.ú. Obecnice v Brdech p.č. 465 Číslo paré: /1/ Objednatel: Zakázka:

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 4 mostů poškozených povodněmi III. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4009-25/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.119 a pozemku p.č.211/20 trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 7-3/2016 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: St. parcela č. 27/1 o výměře 652 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Obecnice, č.p.

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Znalecký posudek 2196-087 / 2012

Znalecký posudek 2196-087 / 2012 Znalecký posudek 2196-087 / 2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel insolvečního řízení PŘEDMĚT OCENĚNÍ : RODINNÝ DŮM č.p.23 na pozemku p.č.st. 174 a pozemky vlastníka p.č.st. 174

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1

Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce: Oprava 5 mostů poškozených povodněmi IV. ==================================================================================================== Technická zpráva Dokumentace pro výběr dodavatele 1 Akce:

Více

Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2

Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2 Rozšíření parkoviště a kemp (IV. etapa - VÝBĚH) v ZOO Dvůr Králové a.s. Kontrolní den stavby - 21.7. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin Zápis č. 2 Přítomni : pp. RNDr. Holečková - ředitel Ing. Děd - vedoucí

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1619/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 496/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 860, vymezená v budově č.p. 495 a 496, zapsané na LV č. 775, stojící na parcele

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761-347/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 29/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 68 a pozemků parc.č. 38/2 a 38/3 a příslušenství, katastrální území

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1484/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 477/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2313, vymezená v budově č.p. 477, 478, zapsané na LV č. 1495, stojící na st.

Více

o obvyklé ceně Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104, 603 00 Brno Spisová značka 030 EX 19690/08

o obvyklé ceně Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104, 603 00 Brno Spisová značka 030 EX 19690/08 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1338/2012 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 433/1 zahrada o výměře 1.932 m 2, parc.č. 434/1 zahrada o výměře 93 m 2, parc.č. 434/2 zahrada o výměře 154 m 2, parc.č. 548 zahrada o výměře

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3970-93/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemků p.č.st.18/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2126m 2 včetně součásti tohoto pozemku tj. stavby bydlení čp.41 a pozemku p.č.13 zahrada

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ

PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ Místní program obnovy venkova PLÁN ROZVOJE MĚSTA DUBÁ NA ROKY 2013-2017 Zpracovatel: Město Dubá, Ing. Žalovičová Irena Schváleno zastupitelstvem města na veřejném zasedání dne 22. 11. 2012, číslo usnesení

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013

U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 U s n e s e n í ze 76. schůze rady města Hustopeče dne 22.01.2013 Rada města schválila: 1) dnešní program schůze RM (příloha č. 1). 2) Zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovení Projektové dokumentace

Více

Znalecký posudek č. 5009 209/2011

Znalecký posudek č. 5009 209/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5009 209/2011 o obvyklé ceně nemovitostí rodinné domu čp. 1175 na pozemku parcelní číslo st.

Více

POSUDEK Č. o obvyklé ceně

POSUDEK Č. o obvyklé ceně ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1648/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemku parc.č. 3298 orná půda v kat. úz. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 3079

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2090-47/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 1390 jehož součástí je rodinný dům č.p. 411 a pozemků parc.č.1391 a parc.č. 1392 a příslušenství, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami. Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření Rekonstrukce mostu na silnici III/1189 přes Litavku v Příbrami Dopravně inženýrská opatření TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1361/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 560/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2594, vymezená v budově č.p. 560, 561, zapsané na LV č. 2374, stojící na st.

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště. 1.

Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště. 1. Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště 1. Předmět díla Předmětem zakázky je dodávka a montáž street-workoutového hřiště

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1630/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 575/19 zapsaná na listu vlastnictví č. 3128, vymezená v budově č.p. 574, 575, zapsané na LV č. 2468, stojící na

Více

»Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, část Štěpnice«

»Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, část Štěpnice« »Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích, část Štěpnice«A01 - TEXTOVÁ ZPRÁVA JAMI Gardens s.r.o. www.zahradnicke-studio.cz Dubenecká 827 visek@zahradnicke-studio.

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

Seminář PAAK - TDI a jeho úloha v projektu s dotací z ROP SV - Úvodní informace

Seminář PAAK - TDI a jeho úloha v projektu s dotací z ROP SV - Úvodní informace Seminář PAAK - TDI a jeho úloha v projektu s dotací z ROP SV - Úvodní informace Povinnosti stavebníka a TDI dle stavebního zákona Zákon č. 183/2006 Sb.,stavební zákon v platném znění 152 153 Úloha TDI

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-030730/2016/En Číslo jednací dokumentu: MMZL 044266/2016 Zlín, dne 5.4.2016

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 O ceně bytové jednotky č.1835/11 v Litoměřicích, Revoluční č.p.1835/14, vč.příslušenství a podílu o velikosti 25/1000 na společných částech domu a pozemku p.č.3736/6, zastavěná

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VÝKAZ VÝMĚR S ROZPOČTEM Stavba: Revitalizace Tyršových sadů - Podzámeckého parku v Pardubicích Stavební celek: Podzámecký park Rekapitulace listopad 2012 P.Č. Kód položky Popis 1 2 3 7 8 9 Rekapitulace

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Obec Spytihněv Spytihněv 359

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1281-365/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 93 a příslušenství na pozemku p.č. st. 69/5 a pozemku p. č. st. 69/5 a, v k.ú. Vřesovice u prostějova, obci Vřesovice,

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

nové srdce Hostomic celistvost v rozmanitosti

nové srdce Hostomic celistvost v rozmanitosti nové srdce Hostomic celistvost v rozmanitosti tři ideové části celistvost prostupnost geometrie rozmanitost odvodnění architekti Hlavová - Medlíková - Janďourek - Žid Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více