Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -"

Transkript

1 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH "D V RÁMCI PROJEKTU "DO O ŠKOLY BEZ RIZIKA" OBSAH BSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE DŮVOD ZPRACOVÁNÍ STUDIE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ ENÍ MAPOVÉ A VÝCHOZÍ PODKLADY CHARAKTER ÚZEMÍ 3. PRŮZKUM ÚZEMÍ PRŮZKUM SOUČASNÉHO STAVU VYHODNOCENÍ 4. NÁVRH ŘEŠENÍ MOŽNOSTI ÚPRAV NA KOMUNIKACÍCH DOPRAVNÍ ÚPRAVY PŘECHOD U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Z PŘECHODY U ŠKOLY MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NEDBALOVA OSTATNÍ ÚPRAVY 5. ORIENTAČNÍ VÝMĚRY A ZÁBORY Z POZEMKŮ ODHAD NÁKLADŮ ZÁVĚR

2 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" IDE DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ÁZEV: Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" STUPEŇ TUPEŇ: Studie MÍSTO ÍSTO: Město Teplice OBJEDNATEL BJEDNATEL: SZŠ a MŠ Teplice příspěvková organizace U Červeného kostela TEPLICE telefon: , ZASTOUPENÝ ASTOUPENÝ: paní Mgr. Dagmar Kellnerovou K ředitelkou školy KONTAKTNÍ OSOBA OBA: pan Daniel Pokorný koordinátor projektu ZHOTOVITEL HOTOVITEL: Ing. Vladimír Budinský Obvodová 742/ Ústí nad Labem IČO

3 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" ZÁKLADNÍ ÚDAJE DŮVOD ZPRACOVÁNÍ STUDIE Studie byla zadána v rámci spolupráce na grantu Nadace Partnerství. Jde o projekt z programu Na zelenou, který je určen základním a středním školám. Nadace Partnerství je největší českou nadací zabývající se dopravou a ekologií. Účelem grantu je zmapování dopravně nebezpečných míst, se kterými se žáci setkávají při cestě do a ze školy. Žáci na projektu aktivně spolupracují; sami svojí prací místa mapují, svá zjištění zapracují do třídních map, ze kterých bude zhotovena souhrnná školní mapa a vytvořen strategický dokument zahrnující výsledky průzkumu a zaměřený na dlouhodobé směřování školy v oblasti dopravní výchovy. Školní mapa nejvíce rizikových míst byla jako konečný výstup předána dopravnímu konzultantovi k vypracování dopravní studie, kterou škola na závěr projektu předloží jako návrh ke konečnému řešení zástupci Magistrátu města Teplic. Mapa problémů, výstup žáků školy

4 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" Úkolem zakázky bylo provést vlastní doplňující průzkum v prostoru vytipovaném žáky základní školy a to pouze v upřesněném území v bezprostředním kontaktu se školou (původním úkolem žáků bylo provést průzkum v daleko širším měřítku i mimo vlastní lokalitu školy). V přípravné fázi projektu bylo pořizovatelem stanoveno dopravně a technicky vyřešit pouze čtyři základní problémové lokality. Požadavkem na návrhovou část dokumentace bylo stanovit, jak a za jakých podmínek lze zlepšit dopravní uspořádání v dané lokalitě ve vazbě na zkvalitnění bezpečnosti pohybu žáků ve směru bydliště škola a škola jídelna na Nedbalově ulici. Objednatelem zakázky je SZŠ a MŠ Teplice, příspěvková organizace, U Červeného kostela 110, Teplice. Zakázka má charakter dopravní studie. Je určena pro potřeby příslušných městských orgánů a projektanty jako podklad pro další stupně dokumentace, které by směřovaly k realizaci díla ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ Podmínkou pořizovatele studie bylo, aby projektant provedl na základě podnětů vedení školy a spolupracujících žáků školy doplňující průzkum dopravní situace v prostoru základní školy a v Nedbalově ulici u jídelny, kam se žáci přesouvají v době oběda. Na základě takto získaných informací bylo navrženo řešení, které zajišťuje (pokud to bude reálné vzhledem k daným možnostem) odpovídajícím způsobem bezkonfliktní dopravní pohyb žáků v dopravním prostoru zájmového území školy. Podmínky řešení vyplývají z ústních jednání; lze je specifikovat v následujících bodech: o V první etapě návrhu dopravní studie bude proveden podrobný průzkum území a celkový stav dopravy (komunikace, chodníky, stav současných přechodů pro chodce) bude dokumentován v grafické části studie.

5 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" o Podrobně budou řešeny přechody u školy v Riegrově ulici, u školy v ulici U Červeného kostela, v prostoru autobusové zastávky v ulici U Červeného kostela a prostor u jídelny v místě kde děti přecházejí Nedbalovu ulici. o Minimalizovat rozsah úprav mimo parcely, které jsou ve vlastnictví města. o Danou problematiku řešit v rozsahu měřítek obvyklých pro obdobnou dokumentační činnost v území. Návrh dopravy bude zpracován v měřítku M 1 : 200 resp M 1 : 500 pro širší vztahy. o Dále bylo dohodnuto spolupůsobení pořizovatele a zpracovatele v otázce zajištění veškerých potřebných podkladů a získání základních informací ohledně řešeného území MAPOVÉ A VÝCHOZÍ PODKLADY Pro vypracování dopravní studie jsou nezbytné mapové podklady, které jsou postačující pro řešení dopravní problematiky v řešeném a nejbližším zájmovém prostoru. Město Teplice má k dispozici digitální mapový podklad, který je pro tento účel vhodný. Projektantovi byl tento podklad pro vypracování studie Magistrátem města Teplice předán s tím, že bude použit pouze pro účely zpracování této studie. Dále pořizovatel stanovil podmínky, kde je obsažen požadavek na respektování příslušných materiálů, norem a předpisů. Základním výchozím podkladem pro vypracování studie byly: ČSN Pro výpočty a stanovení technických parametrů byly použity údaje, postupy a metodika, obsažené v normě. Ta je výchozím podkladem, podle kterého je třeba při návrhu postupovat.

6 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" ČSN Pro stanovení základních parametrů parkovacích stání a manipulačního prostoru u těchto stání byly použity údaje obsažené v této normě. ČSN Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště Část 1: Navrhování zastávek Vyhláška č.30/2001 Sb. MDS v aktuálním znění a s poslední změnou provedenou vyhláškou č. 290/2001 Sb. k Vyhláška obsahuje pravidla provozu na pozemních komunikacích. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Územní plán města Teplice Dopravní úpravy jsou plošně zanedbatelné a nevyvolávají nové zábory pozemků s územními dopady. Zpracovateli byla v průběhu vlastních prací poskytnuta pořizovatelem řada dalších materiálů, informací a dokumentací, které se dané problematiky týkaly CHARAKTER ÚZEMÍ Řešené území leží na katastru města Teplice. Lokalita je v rovinatém terénu. Území má vazbu na nadřazený komunikační průtah. Ulice U Červeného kostela je napojena na Masarykovu třídu. Místní komunikační síť je v lokalitě a širším zájmovém území daného prostoru dělena na nadřazenou a doplňující uliční síť. Nadřazenými místními komunikacemi jsou ulice U Červeného kostela, Riegrova a Emílie Dvořákové, kde je vedena městská hromadná doprava. Ostatní ulice mají charakter obslužných tras, zpřístupňující konkrétní objekty bydlení a vybavenosti.

7 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" PRŮZKUM ÚZEMÍ Konkrétnímu návrhu dopravních úprav předcházely průzkumové práce v terénu. Průzkum probíhal ve dvou odlišných rovinách: průzkum území prováděný žáky školy pod metodickým vedením pedagogů; průzkum by proveden velmi pečlivě a byl mimo jiné zaměřen na problematiku konfliktu pěších a automobilové dopravy z pohledu žáků. Pro vlastní technické řešení mají výsledky tohoto průzkumy informativní charakter. Je však nutné zdůraznit, že v rovině výchovně vzdělávací má tato aktivita žáků školy nesporně vysoký přínos. průzkum provedený projektantem; vizuální průzkum bez metodicky náročného sčítání pohybu vozidel a chodců (pro návrh je postačující, dopravní závady jsou evidentní i bez náročného sčítání). Zkoumané lokality vycházely z průzkumů žáků školy a byly pak v konečném výsledku stanoveny pořizovatelem dokumentace. Na jejich základě jsou pak získávány základní představy o celkovém dopravním řešení v dané lokalitě PRŮZKUM SOUČASNÉHO STAVU Lokalita leží v prostoru vymezeném ulicemi Riegrova, U Červeného kostela, Emílie Dvořákové, Nedbalova a Edisonova. Území zahrnuje pouze komunikace, chodníky a veřejnou zeleň, zástavba nebude úpravami dotčena a občanská vybavenost také ne. Lokalita - Přechod u autobusové zastávky Ulice U Červeného kostela je obousměrná o šířce 6,5-7 m. Je vybavena u zástavby jednostranným chodníkem, na protější straně je zelený pás se samostatným chodníkem. Stávající autobusové resp. trolejbusové zastávky jsou umístěny zčásti naproti sobě v dopravním prostoru místní komunikace, takže při současném stání vozidel MHD je znemožněn ostatním vozidlům objezd

8 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" zastávky. Chodci, kteří použili MHD, pak chaoticky přecházejí vozovku často těsně před a za trolejbusem a pro vozidla míjející zastávku jsou zdrojem konfliktních situací. V tomto místě není k dispozici přechod pro pěší, nejbližší přechod je u školy ve vzdálenosti 95 m.

9 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" Lokalita - Přechody u školy U objektu školy jsou k dispozici dva přechody pro pěší v ulici Riegrova a v ulici U Červeného kostela. Přechod v ulici Riegrova je neosvětlený a má délku cca 9,5 m. Část plochy vozovky je u chodníku u objektu školy vyšrafována (vodorovné dopravní značení V 13a ), za přechodem je na Riegrově ulici vodorovným dopravním značením vymezen parkovací pruh pro osobní vozidla. Chodníky u přechodu jsou bez slepecké dlažby. Do prostoru přechodu resp. k jeho hraně je vyveden manipulační sjezd přes chodník od Penny Marketu na Riegrovu ulici. Sjezd je používán sporadicky a pouze pro zásobování. Podle průzkumu je přechod frekventovaný a je využíván nejen žáky školy ale i zákazníky Penny Marketu.

10 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 10 Přechod v ulici U Červeného kostela má šířku 4 m a délku cca 7 m. Přechod je bez osvětlení, je poměrně frekventovaný. Chodníky u přechodu jsou bez slepecké dlažby.

11 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 11 Lokalita - Místo pro přecházení Nedbalova U objektu ZŠ Edisonova je z boční strany z ulice Nedbalova přístup do školní jídelny, kterou využívají žáci SZŠ a MŠ Teplice. Žáci přitom přecházejí Nedbalovu ulici, která je v současnosti jednosměrná. Její rovný přímý úsek svádí řidiče k rychlé jízdě a ohrožují děti přecházející ulici do školní jídelny VYHODNOCENÍ Smyslem úvodní etapy dopravní studie bylo prověřit, jaký je současný stav dopravních ploch a zařízení dané lokality a jakým způsobem bude možné konfliktní situaci v tomto prostoru vyřešit.

12 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 12 Při zpracování dokumentace bylo využito všech dostupných prostředků k získání nutných informací o této problematice a při návrhu pak byly zohledněny. Na podkladě zjištěných skutečností vyplynula pro další fázi zpracování studie následující fakta: o o o Z výsledků průzkumu území lze konstatovat, že stávající dopravní situace není ve vztahu k bezpečnosti pěších, pohybujících se v prostoru křižovatek u školy, ideální. Stávající přechody nejsou vybaveny tak, aby optimálně splňovaly současné nároky na bezpečný provoz u školských zařízení. Prostor u zastávek MHD v ulici U Červeného kostela je pro pěší, přecházející ulici, nepřehledný a vyvolává řadu konfliktních situací. Přecházení ulice Nedbalova u jídelny ZŠ Edisonova není řešeno vůbec. V místě nejvyšší koncentrace pěších směřujících, ke vchodu do jídelny, je vyhrazené parkovací stání, kde je nedostatečný rozhled NÁVRH ŘEŠENÍ MOŽNOSTI ÚPRAV NA KOMUNIKACÍCH Jedním z požadavků pořizovatele bylo provést rozbor a návrh opatření, který by naznačil postup při realizaci dopravních úprav v prostoru školy včetně návrhu opatření, vedoucí ke zkvalitnění bezpečnosti chodců. Při řešení otázky, jak stanovit optimálně fungující systém dopravní obsluhy v kombinaci s pohybem chodců bylo zohledněno následující: o Veškeré technické úpravy ve vybraných lokalitách lze uplatnit na terénu bez rozsáhlých zásahů do území a bez výrazných investičních nákladů. o Rozhodující investiční položkou budou úpravy týkající se osvětlení přechodů.

13 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 13 o Pro zajištění vyššího stupně bezpečnosti na přechodu v Riegrově ulici bude navržena vysazená plocha v oblouku před přechodem; mimo jiné se tak zvětší rozptylový prostor u přechodu. o Nové přechody budou vybaveny prvky pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením (slepecká dlažba); soulad s přílohou č.2 k vyhlášce č.398/2009 Sb. o V ulici U Červeného kostela bude nově navrženo omezení rychlosti vozidel na 30 km/hod; toto opatření umožní zřídit přechod pro chodce v prostoru zastávek MHD. o V ulici Nedbalova, která je jednosměrná, bude postačovat místo pro přecházení s předsazenými zpomalovacími polštáři, tvořenými z kruhových umělohmotných prvků průměru 500 mm DOPRAVNÍ ÚPRAVY Podkladem pro návrh dopravních úprav byly výsledky průzkumů, uvedené v úvodní části dokumentace. Pracovní návrhy byly projednávány s OD MmT a DI PČR Teplice a upraveny do výsledné podoby PŘECHOD U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Stávající nevhodně umístěné zastávky, vyznačené na vozovce vodorovným dopravním značením (VDZ - V11a), jsou navrženy k posunutí tak, aby mezi nimi vznikl dostatečný prostor pro zřízení přechodu pro chodce. Podle výpočtu a v souladu s normami je nutný odstup začátku vyznačené zastávky od přechodu ve vzdálenosti 9,5 m. To platí pouze za předpokladu, že je na místní komunikaci omezena rychlost na 30 km/hod. Omezení rychlosti je vyjádřeno SDZ B20a a to v celém mezikřižovatkovém úseku ulice U Červeného kostela (úsek od křižovatek Emílie Dvořákové Riegrova). Přechod má délku 6,50 m mezi obrubami, jeho šířka je 4 m. V místě zeleného pásu je navržena vysazená chodníková plocha. V místech přechodu jsou navrženy snížené obrubníky s max. výškou obruby 2 cm. Na ně navazují

14 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 14 rampové části obrubníků. Nájezdové rampy mají sklon 12% (max. normový sklon je do 12,5%). Signální a varovné pásy jsou provedeny v slepecké dlažbě. Šířky signálních pásu jsou 0,8 m, varovné pásy mají šířku 0,4 m. Přechod je vybaven osvětlením, sloupy jsou umístěny 1 m před přechod ve směru jízdy. Po obou stranách přechodu ve směru jízdy jsou navrženy svislé dopravní značky IP6. Návrh nového přechodu pro chodce vyvolá dodatečné zpevnění plochy před nově umístěnou zastávkou PŘECHODY U ŠKOLY Přechod ulice U Červeného kostela Nově navržený přechod je umístěn v původní poloze s tím, že je rozšířen o 1 m na celkovou šířku 5 m (v Teplicích se upřednostňuje v místech, kde to je možné, šířka přechodu pro chodce š = 5 m). Přechod má délku 6,50 m mezi obrubami. V místě na straně u školy je navržena malá vysazená chodníková plocha. V místech přechodu jsou navrženy snížené obrubníky s max. výškou obruby 2 cm. Na ně navazují rampové části obrubníků. Nájezdové rampy mají sklon 12% (max. normový sklon je do 12,5%). Úprava vyžaduje rozšíření plochy pro pěší v zeleném vnitřním pásu tak, aby korespondovala s novou šířkou přechodu. Signální a varovné pásy jsou provedeny v slepecké dlažbě. Šířky signálních pásu jsou 0,8 m, varovné pásy mají šířku 0,4 m. Přechod je vybaven osvětlením, sloupy jsou umístěny 1 m před přechod ve směru jízdy. Po obou stranách přechodu ve směru jízdy jsou navrženy svislé dopravní značky IP6. Stávající zábradlí u chodníku před školní budovou zůstane zachováno. Přechod ulice Riegrova Nově navržený přechod je umístěn v původní poloze, šířka přechodu je zachována.

15 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 15 Přechod má délku 6,50 m mezi obrubami a ve srovnání se současným stavem je jeho délka zkrácena. Na nároží v místě na straně u školy je navržena vysazená chodníková plocha. V místech přechodu jsou navrženy snížené obrubníky s max. výškou obruby 2 cm. Na ně navazují rampové části obrubníků. Nájezdové rampy mají sklon 12% (max. normový sklon je do 12,5%). Signální a varovné pásy jsou provedeny v slepecké dlažbě. Šířky signálních pásu jsou 0,8 m, varovné pásy mají šířku 0,4 m. Přechod je vybaven osvětlením, sloupy jsou umístěny 1 m před přechod ve směru jízdy. Svislé dopravní značky IP6 se u přechodu nenavrhují, přechod v křižovatce je její součástí a SDZ není tedy nutné. Stávající zábradlí u chodníku před školní budovou zůstane zachováno. Nově je navrženo zábradlí u vysazené chodníkové plochy, navazuje na stávající zábradlí. V rámci komplexní úpravy přechodu je také navržena úprava parkovacího pruhu s vymezením prostoru pro nezbytné rozhledové pole pro řidiče ve směru k vyznačenému přechodu (ČSN , čl a tab.17) MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NEDBALOVA V ulici Nedbalova je navrženo nové místo pro přecházení. Jeho poloha odpovídá potřebách školy, kde vznikl požadavek na zajištění bezpečného přesunu žáku ve směru k objektu (zpřístupnění školní jídelny) základní školy Edisonova. Délka místa pro přecházení je 6 m, šířka 4 m. V prostoru místa pro přecházení jsou navrženy snížené obrubníky s max. výškou obruby 2 cm. Na ně navazují rampové části obrubníků. Nájezdové rampy mají sklon 12% (max. normový sklon je do 12,5%). Signální a varovné pásy jsou provedeny v slepecké dlažbě. Šířky signálních pásu jsou 0,8 m, varovné pásy mají šířku 0,4 m. V souladu s požadavkem na zvýšenou bezpečnost chodců při přecházení ulice jsou před místem pro přecházení navrženy zpomalovací polštáře kruhové o průměru 500 mm.. Po straně místa pro přecházení ve směru jízdy je navržena svislá dopravní značky IP2.

16 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 16 Součástí úpravy je přemístění vyhrazeného stání do nové polohy před místo pro přecházení OSTATNÍ ÚPRAVY Ve výkresové části studie je uvedena úprava vodorovného dopravního značení na Smetanově náměstí. Úprava nově vymezuje prostor pro parkování osobních vozidel v počtu cca 12 stání s tím, že průjezd z Riegrovy ulice do Edisonovy je fyzicky uzavřen (např. betonové svodidlo). Tento návrh není součástí dopravní studie školy, jedná se o souběžně zpracovávané řešení dopravně komplikovaného území u kostela. Ve studii jej uvádím proto, že touto úpravou dojde také k určité regulaci pohybu pěších v prostoru před školou ORIENTAČNÍ VÝMĚRY A ZÁBORY POZEMKŮ Plošné výměry jednotlivých druhů úprav jsou uvedeny v grafické části dokumentace (číselné údaje nových ploch jsou v závorce). Všechny nové zábory pozemků jsou bezkonfliktní, dotčené parcely jsou ve vlastnictví města Teplice ODHAD NÁKLADŮ Propočet nákladů je orientační, skutečné náklady je nutné upřesnit v následujících stupních dokumentace. Předmětem návrhu dopravních úprav jsou následující položky, které jsou v dokumentaci uvedeny. Práce neuvedené jsou ostatní práce, které souvisejí s dopravními úpravami. U velkých nenáročných akcí obvykle postačuje 10% rezerva. V tomto případě je nutné počítat s daleko většími náklady, protože ve studii jsou kalkulovány

17 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 17 investiční prostředky pouze na čisté plochy bez inženýrských sítí, dopravního značení apod. Není neobvyklé, že celkové náklady jsou pak mnohem vyšší. V následující kalkulaci jsou tedy spíše směrodatné hodnoty jednotlivých výměr úprav. V odhadu nákladů je uvažováno s 20% na práce neuvedené. Ceny jsou bez DPH. Chodník ze zámkové dlažby: Zámková dlažba Podíl na obruby jednostr. Podíl zemních prací Příplatek na barvu dlažby Celkem 670,- Kč/m2 120,- Kč/m2 80,- Kč/m2 50,- Kč/m2 910,- Kč/m2 Slepecké prvky: Vodící pás přechodu Vodící pás š. 55 Dlažba pro nevidomé Dlažba pro nevidomé (200x100x60) včetně podílů na zemní práce aj Kč/m Kč/m2 Osvětlení přechodu pro obousměrný 6 m přechod 2x50.000,-Kč ,-Kč Bourací práce Bourání chodníků, vozovek 300,-Kč/m2 Dopravní značení svislé. Dopravní značka včetně osazení 4.000,- Kč/ks Retardér zpomalovací polštáře Náklady odhadem cca ,- Kč/šířka MK Zábradlí Náklady odhadem cca 1.200,- Kč/m

18 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 18 PŘECHOD U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Chodníky u přechodu m2 910,-Kč/m2 30 tis.kč Chodníky u zastávky 54 m2 910,-Kč/m2 50 tis.kč Bourání chodníku 20 m2 300,-Kč/m2 10 tis.kč Dlažba pro nevidomé 3+5 m2 1500,-Kč/m2 10 tis.kč Osvětlení přechodu Kč 100 tis.kč Dopravní značení svislé 3 ks Kč 10 tis.kč Mezisoučet 210 tis.kč Na práce neuvedené 40 tis.kč Celkem 250 tis.kč PŘECHODY U ŠKOLY Přechod ulice U Červeného kostela Chodníky u přechodu 12+9 m2 910,-Kč/m2 20 tis.kč Bourání chodníku 20 m2 300,-Kč/m2 10 tis.kč Dlažba pro nevidomé 6+10 m2 1500,-Kč/m2 20 tis.kč Osvětlení přechodu Kč 100 tis.kč Dopravní značení svislé 3 ks Kč 10 tis.kč Mezisoučet 160 tis.kč Na práce neuvedené 30 tis.kč Celkem 190 tis.kč Přechod ulice Riegrova Chodníky u přechodu 32 m2 910,-Kč/m2 30 tis.kč Bourání chodníku 6 m2 300,-Kč/m2 - tis.kč Dlažba pro nevidomé 6+4 m2 1500,-Kč/m2 20 tis.kč Osvětlení přechodu Kč 100 tis.kč Vodící pás přechodu 6 m 1800,-Kč/m 10 tis.kč Zábradlí 10 m Kč/m 10 tis.kč Mezisoučet 170 tis.kč Na práce neuvedené 30 tis.kč Celkem tis.kč

19 Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 19 MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NEDBALOVA Chodníky u přechodu m2 910,-Kč/m2 30 tis.kč Bourání chodníku 22 m2 300,-Kč/m2 10 tis.kč Dlažba pro nevidomé 4+4 m2 1500,-Kč/m2 10 tis.kč Vodící pás přechodu 6 m 1800,-Kč/m 10 tis.kč Retardér zpomal. polštáře šířka MK 20 tis.kč Dopravní značení svislé 2 ks Kč 10 tis.kč Mezisoučet 90 tis.kč Na práce neuvedené 20 tis.kč Celkem 110 tis.kč ZÁVĚR Návrh úprav dopravních ploch a zařízení představuje nabídku, která zvyšuje bezpečnost pěších, pohybujících se v dopravním prostoru u školy. Odhadované investiční náklady mají pouze informativní charakter. Dne ing. Vladimír Budinský

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% 3.1.8.A CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE

UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra dopravního stavitelství DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE TRUTNOV KRYBLICE TEXTOVÁ ČÁST Listopad 2014 Leden 2015 Č. KOPIE SEZNAM PŘÍLOH: Textová část

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 Sp.zn.: SZ/UMCP21/05181/2011/SÚ/Br Č.j.: UMCP21/06496/2012/SÚ/Bro

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI.

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Leden 2006 Projektování místních komunikací Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích norem Touto

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

DUBICE, lokalita Z16a

DUBICE, lokalita Z16a Územní studie DUBICE, lokalita Z16a Identifikační údaje: Stupeň dokumentace: Řešená lokalita: Obec: Sídlo, katastrální území: Lokalita dle změny č. 4 ÚPnSÚ Územní studie Řehlovice Dubice lokalita Z16a

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A Identifikační údaje Název stavby : Zřízení chodníku v Jiráskově ulici v Horšovském Týně Místo stavby : Okres : Katastrální území : Investor : Projektant : Stupeň PD : Datum zpracování

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68" OBSAH ZPRÁVY:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68 OBSAH ZPRÁVY: A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68" OBSAH ZPRÁVY: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 DŮVOD ZPRACOVÁNÍ STUDIE...

Více

Územní studie Starý Mateřov zastavitelná plocha Z9

Územní studie Starý Mateřov zastavitelná plocha Z9 Územní studie Starý Mateřov zastavitelná plocha Z9 Pořizovatel: Zpracovatel: Obecní úřad Starý Mateřov (zajištění kvalifikace Ing. Martina Miklendová) SEA Architekt spol. s.r.o., V Jezírku 520, 25243 Průhonice

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

100223, STUDIE PROVEDITELNOSTI VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍHO DOMU NA SÍDLIŠTI VSETÍN - SYCHROV A textová část - 1- A TEXTOVÁ ČÁST

100223, STUDIE PROVEDITELNOSTI VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍHO DOMU NA SÍDLIŠTI VSETÍN - SYCHROV A textová část - 1- A TEXTOVÁ ČÁST A textová část - 1- A TEXTOVÁ ČÁST OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚVOD... 2 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.2 STRUČNÝ POPIS ZADÁNÍ A JEHO ŘEŠENÍ... 2 2. VSTUPNÍ PODKLADY A JEJICH ZHODNOCENÍ... 3 2.1.1 Územně plánovací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 2006 Projektování místních komunikací Leden ČSN 73 6110 Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 Ing. Miloslav Müller PRAGOPROJEKT, a.s. 21.5.2013, Praha Úvod Hlavním cílem revize těchto norem je přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komunikací vozovému parku

Více

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ATELIER ADDO, s.r.o. Štefánikova 167, 760 01 Zlín tel./fax: 576 011 450-1 mobil: 603 180 513 e-mail: addo@atlas.cz SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D.

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

SO 101 Rekonstrukce silnice

SO 101 Rekonstrukce silnice Most 72/ Medový Újezd (SO 0 Rekonstrukce silnice) OBSAH: SO 0 Rekonstrukce silnice IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2. Stavba... 2.2 Objednatel... 2.3 Zhotovitel dokumentace... 2 2 ÚVOD... 3 3 ŘEŠENÍ DOPRAVY PO

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

OBSAH STUDIE NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A.3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. strana 1 z 19

OBSAH STUDIE NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V ULICI HABŘINSKÁ A.3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. strana 1 z 19 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2.ZADÁNÍ A CÍLE STUDIE...2 3. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ...3 4.PODKLADY...4 5.SOUČASNÝ STAV...4 5.1.Charakter území...4 5.2.Charakter ulice...4 5.3.Dopravní režim, organizace dopravy,

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice

Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Studie přeložky silnice II/141 Číčenice Územně plánovací podklad Zadavatel: : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Zhotovitel: Ing. Lumír Zenkl, ZESA Dopravně - inženýrská

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231

ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Územní studie 1 ÚZEMNÍ STUDIE Vršava II- lokalita BI 231 Textová část Prosinec 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování Územní studie 2

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části obce Trpišov Zastupitelstvo město Slatiňany, jako věcně příslušný

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE

TEXTOVÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE. A.00 Identifikační údaje. ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJOVÝCH LOKALIT X2 A X4, k.ú. HELVÍKOVICE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie rozvojových lokalit X2 a X4, k.ú. Helvíkovice Obec: Helvíkovice Pořizovatel: Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. ÚDAJE O ÚZEMÍ Název dokumentace : ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PEKELCE 2 Místo : Lokalita Pekelce 2 Město : 767 01 Kroměříž Katastrální území : 588296 Kroměříž a 674991 Vážany u Kroměříže

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více