F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F. DOKUMENTACE STAVBY... 3"

Transkript

1 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4

2 F. DOKUMENTACE STAVBY A) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Stavba je dělena na jednotlivé objekty plochy, a jejich dílčí prvky : Architektonická a stav. techn. část F.1.1. popisuje detailně ty objekty a prvky, které nejsou součástí jiné samostatné části projektové dokumentace, dále řeší jednotlivé konkrétní materiály ploch a jejich barevnost. Objekty a prvky, které jsou součástí samostatných složek dokumentace a to Dopravního řešení (F 1.2), odvodnění řešeného území (F 1.3), Elektro a veřejného osvětlení (F1.4) a Zeleně (F 1.5), jsou zde pouze vyjmenovány, popsány pouze schematicky, a je na ně odkázáno do výše zmíněných samostatných složek. Jednotlivě jsou vyjmenovány Demolice a demontáže již nevyhovujících prvků. Pro projekt nebyla stanovena relativní +/ Veškeré výšky jsou kótovány v nadmořských výškách v systému Bpv. B) ČLENĚNÍ NA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY SO 01 - Zpevněné plochy a komunikace (dopravní řešení): ZP-01A Zvýšená část komunikace mezi zpomal. prahy, směr golfová hřiště ZP-01B Obytná zóna ZP-02 Zpevněná plocha učená pro parkování vozidel v rámci OZ ZP-03 Centrální prostor návsi mezi kapličkou a vodní nádrží ZP-04 Vjezdy a vchody k RD (západ) ZP-05 Vjezdy a vchody k RD (východ) ZP-06 Ostatní pojízdná a pochozí plocha (jih návsi před zámkem) ZP-07 Chodník, oddělující asfaltovou plochu před zámkem a hlavní komunikaci ZP-10 ZP-08 Chodník podél hlavní komunikace ZP-10 ZP-09 Vedlejší komunikace směr golfová hřiště ZP-10 Hlavní komunikace III. třídy směr Mezouň-Kuchař ZP-11 Zpevněná plocha - vjezd do areálu Crestyl, vjezd do OZ ZP-12 Nová autobusová zastávka přemístěná z původní polohy SO 02 - Vodní plochy, (řešení odvodnění): V-01 Vodní plocha nádrže V-02 Bezejmenná vodoteč, spadající do povodí Březovského potoka SO 03 - Zeleň (úprava stávajících ploch zeleně a návrh nové): Z-01 Ozelenění parkovacích stání v obytné zóně Z-02 Ozeleněná plocha parkové úpravy Z 03 Ozeleněná plocha před RD (západ) Z 04 Ozeleněná plocha před RD (východ) Z 05 Zeleň okolo nádrže Z 06 Ozelenění dopravní šikany IO - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - stávající vedení sítí: IO-01 Stávající kanalizační řad D (splašková kanalizace) IO-02 Stávající plynovodní řad STL IPE IO-03 Sávající vodovodní řad IO-04 Stávající vedení NN IO-05a Stávající vedení VO IO-05b Nové vedení VO (rozšíření v rámci projektu) 3

3 VO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - nové lampy VO: VO-01 lampy VO osvětlující přechody a vstupy do obytné zóny VO-02 lampy VO osvětlující kapličku, v zemi VO-03 světelné označení přechodů DZ - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - nové dopravní značky: DZ-01 začátek a konec obytné zóny - IP 26a, IP 26b DZ 02 Přechod pro chodce - IP 6 DZ-03 Hlavní silnice - P2 DZ-04 Dodatková tabulka - tvar křižovatky - E2b DZ-05 Pozor práh - A7b DZ-06 STOP, dej přednost v jízdě - P6 DZ-07 Stání pro OSSPO IP 12a + E1 DZ-08 Dej přednost v jízdě - P4 M - MOBILIÁŘ - doplňkové prvky projektu: M-01 Sloupky s řetězem, oddělující hranici ploch M-02 Směrové odrazné vodicí sloupky M-03 Lavičky M-04 Zábradlí nádrže D Demolice, demontáže, kácení zeleně: D-01 demontáž dopravních značek D-02 demontáž lamp veřejného osvětlení D-03a kácení zeleně stromy D-03b kácení zeleně keře D-04 demolice stavebních konstrukcí zbytky obruby jezírka D-05 demontáž doplňujících prvků zábradlí nádrže C) DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 1.1 SO-01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE Zpevněné plochy a komunikace jsou zde navrženy buď pochozí, pojízdné nebo odstavné pro parkování vozidel. Jsou děleny do níže zmíněných prvků, neboť slouží k různým účelům, jsou z různých typů materiálů s různými vlastnostmi. Jejich detailní řešení je popsáno a vykresleno v samostatné složce PD F 1.2 Dopravní řešení. Odvodnění dešťových vod z řešeného území je součástí F Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Obytná zóna je dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. bezbariérově přístupná pro osoby se sníženou schopností pohybu Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Navržený objekt nevykazuje negativní působení na životní prostředí Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Ochranná opatření nejsou zapotřebí. 4

4 1.1.4 Dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba je navržena v souladu se všemi platnými požadavky na výstavbu pozemních komunikací zejména se zákonem 183/2006 Sb. a 13/1997 Sb., 361/2000 Sb. a vyhláškou 104/1997 Sb Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Zpevněné plochy a komunikace se půdorysně křižují s vedením plynovodního řadu, vodovodního řadu, splaškové kanalizace, nízkého napětí a vedení veřejného osvětlení. Křižování je vyznačeno v přílohách dokumentace a jejich ochrana popsána v souhrnné technické zprávě, příp. stanovena jednotlivými správci sítí v jejich vyjádření. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních vedení s vyznačením na povrchu území a předá dodavateli stavebních prací. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese Odvodnění zpevněných ploch Odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch a komunikací je řešeno pomocí drenáže a dešťových vpustí svedením do přilehlé vodní nádrže. Odtud je odtok v případě přebytku vody sveden přepadem do přilehlého příkopu v povodí Březovského potoka. Odvodnění je podrobně popsáno a vykresleno v části F 1.3 Odvodnění zpevněných ploch Průkaz energetické náročnosti Neřeší se. Nejedná se o obytný objekt Požární řešení V posuzovaném objektu nevznikají nároky na zvýšení požární odolnosti. Stávající označený požární hydrant (PH) se nachází v úrovni vedlejší komunikace směrem U Hřiště před vjezdem k sokolovně, nebude měněn. Na snížení třídy reakce na oheň stavebních hmot nejsou nároky. Projekt na výstavbu objektu SO-01 je v souladu s požadavky ČSN PO a respektuje zásady požární ochrany. PBŘS je předloženo k vydání stanoviska k projektu ke stavebnímu povolení. Podrobné řešení PBŘS je samostatnou složkou PD v části F 1.5 PBŘS, J. Kopová ZP-01A ZVÝŠENÁ ČÁST KOMUNIKACE MEZI ZPOMALOVACÍMI PRAHY Zklidnění komunikace snížení rychlosti vozidel, přechod pro chodce. Rozměry Nájezdové prahy budou mít délku 6m, rovnou šířce komunikace v daném místě, jedná se o zpomalovací prahy s plynulým pozvolným nájezdem, jak bylo doporučeno ve vyjádření KHSz z hlediska minimaliazce hlukového zatížení při provozu na poz. komunikacích. Vyvýšená plocha mezi prahy má rozlohu 113,0m2 a její výškový rozdíl vůči stávající komunikaci bude 12cm. Její součástí je značený přechod pro chodce široký 3m,navazující na stávající chodník směr golfová hřiště a na nově navržený chodník před č.p. 10. Stávající chodník bude protažen ve své délce o 5,9m směrem východním, kde bude ukončen změnou povrchu dlažby pro nevidomé dle PD. ZP-01B - OBYTNÁ ZÓNA Zklidněná komunikace obytná zóna pro společný pohyb osob i vozidel, navržená na západní podélné straně návsi podél obytných RD. 5

5 Rozměry Ve své severojižní ose bude mít komunikace šířku 3,5m a délku 170m. Materiál, skladba žulové kostky štípané typ: 8/10 barva: tmavě šedá skladba vrstev S1: do vějíře - Drobné žulové kostky, tl. 80 / 120 mm...80mm (výplň spár - drobné kamenivo, frakce 0/4 (0/8) - Ložná vrstva, drobné kamenivo frakce 0/4-0/ mm - Mechanicky zpevněné kamenivo mm - Štěrkodrť (0-45)...150mm Celkem 430 mm Obytná zóna bude vyznačena na všech krajích - vstupech dopravní značkou obytná zóna při vjezdu do OZ a značkou konec obytné zóny při výjezdu z ní. Do obytné zóny bude vjezd na obou koncích zdůrazněn přejezdovými zvýšenými prahy retardéry z žulových obrubníků, pro zpomalení vozidla. Na severu návsi se do obytné zóny bude vstupovat z vyšší úrovně do nižší, vzhledem k navržené vyvýšené dlážděné ploše ZP-01A. Začátek i konec OZ bude osvětlen lampou veřejného osvětlení (viz F 1.3), s odlišnou světelností od ostatních pouličních lamp. V prostoru obytné zóny nemají chodci přednost před vozidly, ani obráceně, nejsou vyznačeny přechody pro přecházení, ani chodníky pro pohyb pěších. Vozidla i chodci jsou si rovnocenní. Pohyb dětí je povolen. Od parkové úpravy na severní polovině návsi bude plocha OZ oddělena 30cm pruhem kačírku. Na severní a západní straně OZ jsou navržena odstavná stání pro veřejnost ( viz ZP-02). Na severu návsi je navrženo celkem 15 stání (13+2), z toho dvě místa vymezena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, svisle i vodorovně označené příslušnou dopravní značkou. Podél 3,5m širokého pásu komunikace OZ je 13 stání, z toho 11 podélně s komunikací a 2x kolmo na komunikaci pře domem č.p. 10. Celkem je v rámci OZ navrženo 28 odstavných park. míst. Pro vyhýbání se protijedoucích vozidel jsou navržena 3 místa, a to 2x v označených vjezdech k RD a 1x na centrální pojezdné ploše návsi (viz Koordinační situace C07). Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy ZP 01B Obytná zóna je dopravně napojena na vedlejší komunikaci U Hřiště na severu návsi přes výše zmíněný vyvýšený přejezdový zpomalovací práh. OZ probíhá celou návsí S-J podél rodinných domů na západní hranici návsi až k poslednímu RD č.p. 2, kde je přes zpomalovací retardér napojena na pojezdovou jižní plochu návsi, vedenou jako ostatní komunikace, teprve tato plocha ZP 06 je vjezdem napojena na hlavní komunikaci III. třídy směr Mezouň-Kuchař. Výkresová část - C 07 koordinační situace - viz Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Je vyznačeno v přílohách dokumentace, jejich ochrana popsána v souhrnné technické zprávě. 6

6 Odvodnění zpevněných ploch Komunikace OZ bude odvodněna vydlážděným svodným žlábkem podél její západní hrany do nejnižšího místa návsi, tj. 418,87 mnm, v úseku mezi č.p.2 a č.p. 5 v jižní polovině návsi, odkud bude svedena do přilehlé nádrže. Odvodnění je podrobně popsáno a vykresleno v části F 1.3 Dopravní řešení a odvodnění zpevněných ploch. Objekt S0 01 je dále dělen na jednotlivé prvky zpevněných ploch: ZP-02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA UČENÁ PRO PARKOVÁNÍ VOZIDEL V RÁMCI OZ Odstavná stání, parkování vozidel návštěvníků návsi, sokolovny, fotbalového hřiště. Výměra, rozměry 345 m2 Kapacita celkem x stání pro osoby se sníženou schopností pohybu: 13 x podél západní hranice OZ na záchytné odstavné ploše na severu návsi před sokolovnou Materiál, skladba žulové kostky štípané typ: kostka drobná 8/10 skladba: do kroužku (do obloučku) kolmo na skladbu komunikace OZ, jednotlivá stání budou lemovaná od sebe dělená - jedním pásem kostek 14/16cm barva: tmavě šedá skladby vrstev S1: do obloučku Větší záchytná plocha pro parkování je navržena na severu návsi kvůli konajícím se akcím v místní sokolovně a fotbalovém hřišti. Parkováním na této ploše bude zabráněno zbytečnému vjezdu do vnitra obytné zóny a rušení klidu obyvatelů návsi. Odstavná stání jsou zde situována kolmo ke komunikaci OZ, která má šířku 6m. Rozměry parkovacích stání jsou 2,5x5m, stání pro OSSSP má šířku 3,5m a bude označeno svislou i plošnou mezinárodní značkou k tomu určenou. Odstavná plocha pro parkování vozidel je součástí obytné zóny, nebude značena svislou značkou parkoviště a nebude průjezdná, tedy nebude napojena na komunikaci III. třídy směr mezouň-kuchař. Další odstavná stání jsou navržena podél komunikace obytné zóny před RD rezidentů návsi, typ podélné stání. Tato stání mají rozměry 2,5m x 6,75m a vjezd do nich je navržen couváním. V rámci obytné zóny není dovoleno parkování jinde než na těchto stáních k tomu určených. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Veškerá odstavná parkovací stání jsou součástí navržené obytné zóny a nejsou napojeny na žádnou hlavní komunikaci. Výkresová část C 07 koordinační situace - a dále viz Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Dtto jako komunikace OZ 7

7 Odvodnění zpevněných ploch Odstavná parkovací stání jsou odvodněna v rámci návrhu odvodnění ploch celé obytné zóny. Podrobně řešeno v F1.3. ZP-03 CENTRÁLNÍ PROSTOR NÁVSI MEZI KAPLIČKOU A VODNÍ NÁDRŽÍ Centrální relaxační část návsi určená pro shromažďování lidí nejen při konání akcí, zklidnění návsi zrušením průjezdnosti, součást OZ. Výměra, rozměry 187 m2 elipsa kostka drobná 8/10 45m2 kostky mazaika 4/6 Tvar elipsy ve dvou úrovních kopírujících terén 419,35 mnm. a 419,95mnm., propojené 5ti schody v rámci dlažbya do úrovně kapličky. Materiál, skladba 1. žulové kostky štípané typ: kostka drobná 8/10 skladba S1: do kroužku (do obloučku) kolmo na skladbu komunikace OZ barva: tmavě šedá 2. žulové kostky štípané typ: kostka mozaika 5/6 skladba S2: mozaika - Mozaikové žulové kostky, tl. 50 / 60 mm...60mm (výplň spár - drobné kamenivo, frakce 0/4 - Ložná vrstva, drobné kamenivo frakce 0/4-0/ mm - Štěrkodrť (0-45)...150mm Celkem 250 mm Centrální část návsi, která je v současném stavu průjezdnou komunikací nezpevněnou s mlatovým povrchem, se změní na neprůjezdné centrum s oddychovou plochou doplněnou lavičkami a zelení po obvodu dlážděné plochy. Dlážděná plocha ve tvaru elipsy bude ve dvou výškových úrovních kopírujících současný terén, přístup ke kapličce bude zúženým chodníčkem, který kapličku lemuje v šíři 1,5m ze všech stran, třetí úroveň bude dlažba okolo kapličky v šíři 1,5m kopírující současnou úroveň terénu v nadmořské výšce 419,81mnm. Směrem k hlavní komunikaci III. třídy směr Mezouň-Kuchař bude zrušen průjezd, demontována značka dej přednost v jízdě, a v tomto místě budě nově situována zastávka BUS směr Kuchař, která bude přístupná jednak chodníkem pro pěší od přechodu pro chodce, a 5ti schůdky, propojující výškovou úroveň dl. elipsy před kapličkou (+419,20mnm) a zastávky (+ 419,95 mnm). Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Centrální oddechová část návsi je součástí obytné zóny ve stejné úrovni jako průjezdová zklidněná komunikace OZ ve směru S-J. Na tuto komunikaci bude napojena u požární nádrže takovými poloměry, aby byl umožněn do této centrální části z obou směrů komunikace obytné zóny vjezd a výjezd hasičům pro čerpání požární vody z nádrže. Dle ČSN ,ČL bude umožňovat čerpací stanoviště odběr požární vody požárním čerpadlem se sací hadicí o délce max. 10m a bude mít půdorysný rozměr větší než 12m x5m v tomto případě 21,6m x 6.3m. Tato plocha bude dle trvale udržována v pohotovostním stavu tj. i v době mrazů,za jarního tání i po dešťových přívalech a povodních a musí být vhodně odvodněna. Čerpací stanoviště bude zde označeno tabulkou podle ČN. 8

8 Rozdíl mezi komunikací ZP-01 a touto plochou ZP-03 bude pouze ve skladbě popř. velikosti dlažby. Tato plocha bude součástí obytné zóny. Výkresová část C 07 koordinační situace - dále viz Dopravní řešení F 1.2 Odvodnění zpevněných ploch Centrální dlážděná plocha návsi bude odvodněna ve spádu dlažby 2% ve směru k nádrži, kde dešťové vody budou vsakovány do přilehlé zeleně na svahu k nádrži. ZP-04 VJEZDY A VCHODY K RD (ZÁPAD) Vjezdy (popř. vchody) k RD při záp. hranici návsi, u vjezdu č.p.8, č.p.19. a č.p.4 budou zároveň místa určená k vyhýbání se protijedoucích vozidel v obytné zóně. Materiál, skladba VJEZDY: žulové kostky štípané typ: 8/10 skladba S1: do kroužku (do obloučku) kolmo na skladbu komunikace OZ, vjezdy budou lemované jedním pásem kostek 14/16cm barva: tmavě šedá VCHODY: žulové kostky štípané typ: 5/6 skladba: mozaika Vchody budou lemované jedním pásem kostek v šíři dané kostky barva: tmavě šedá v kombinaci s bílou Vjezdy na západní straně návsi, které jsou součástí obytné zóny, budou rekonstruovány ve stávajících místech vjezdů k RD až na výjimky. U č.p. 10 je brán v potaz požadavek majitelů nemovitosti RD, kteří současně plánují posun stávajícího vjezdu o několik m jižním směrem, tento podnět je již zapracován v návrhu. Vjezdy čp. 8 a čp. 5 budou sloužit jako místa pro vyhýbání se protijedoucích vozidel. Ve vjezdech obytné zóny není dovoleno parkování vozidel. Tam, kde mezi vjezdem a vchodem k RD je mezera menší než 0,5m, budou vjezdy a vchody vydlážděny jako jedna souvislá plocha. Tam, kde je mezera větší než 0,5m, bude tato zatravněna, popř. osázena nízkou zelení. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Vjezdy v této části návsi budou součástí obytné zóny. Napojeny budou s dostatečnými rozhledovými parametry na zklidněnou průjezdnou komunikaci 3,5m obytné zóny, Rozhledové parametry vjezdů jsou řešeny v části F1.2., jejich odvodnění v F 1.3. Výkresová část C 07 koordinační situace - Dopravní řešení F 1.2 9

9 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Je vyznačeno v přílohách dokumentace a jejich ochrana popsaná v souhrnné TZ. Odvodnění zpevněných ploch součástí F.1.3. ZP-05 VJEZDY A VCHODY K RD (VÝCHOD) Vjezdy (popř. vchody) k soukromým RD na východní straně návsi, přes nově navržený chodník podél hlavní silnice. Materiál, skladba VJEZDY: žulové kostky štípané typ: kostka drobná 8/10cm skladba S1: do kroužku (do obloučku) kolmo na skladbu komunikace OZ, vjezdy budou lemované jedním pásem kostek 14/16m barva: tmavě šedá VCHODY: žulové kostky štípané typ: 4/6 skladba S2: do kroužku (do obloučku) kolmo na skladbu komunikace OZ, Vchody budou lemované jedním pásem kostek v šíři dané kostky barva: tmavě šedá, kombinace s bílou Vjezdy na východní straně návsi, které jsou napojeny na hlavní silnici III. třídy směr Mezouň- Kuchař, budou rekonstruovány ve stávajících místech vjezdů k RD. Tam, kde mezi vjezdem a vchodem k RD je mezera menší než 0,5m, budou vjezdy a vchody vydlážděny jako jedna souvislá plocha. Tam, kde je mezera větší než 0,5m, bude tato zatravněna, popř. osázena nízkou zelení. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Vjezdy jsou připojeny na hlavní komunikaci III. třídy, přes nově navržený chodník ze zámkové dlažby. Nájezd je řešen přes snížený obrubník, s dostatečnými rozhledovými parametry, které jsou řešeny v části F 1.2., jejich odvodnění v F 1.3. Vjezd v části chodníku bude barevně i strukturově odlišen od ostatní plochy vjezdu i chodníku, součástí řešení jsou navrženy vodicí linie pro zrakově postižené dle platných norem, viz F1.2. Výkresová část C 07 koordinační situace - Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Je vyznačeno v přílohách dokumentace a popsáno v souhrnné TZ a jejích přílohách A a B. Trasa vodovodního řadu na východní straně návsi nebyla zaměřena ani vytýčena. Toto je nutné provést před započetím realizace, aby nedošlo při rekonstrukcích k porušení řadu a mohl být dle potřeby řádně ochráněn. Toto vedení je ve správě a majetku obce. Odvodnění zpevněných ploch součástí F

10 ZP-06 OSTATNÍ POJÍZDNÁ A POCHOZÍ PLOCHA (JIH NÁVSI PŘED ZÁMKEM) Rezervní plocha návsi pro shromažďování lidí, konání akcí, parkování vozidel i návrh zeleně. Výměra, rozměry 801 m2 asfalt (bez chodníku) Materiál, skladba Stávající asfalt Jižní část návsi je v katastru vedena jako ostatní komunikace. Jedná se o plochu pře zámkem, jehož areál by se do budoucna dle ÚPD měl stát druhým centrem Vysokého Újezdu s veškerými službami obce. Proto tato plocha není předmětem detailního návrhu v rámci rekonstrukce ploch návsi a je ponechána jako rezervní, kterážto bude řešena společně s projektem rekonstrukce zámku a jeho zahrady a areálu. Součástí návrhu je však tato plocha ohraničena ze severu dlážděnou plochou vjezdu do současného areálu Crestyl ZP11, z východu navrženým chodníkem ZP-07 s obrubníkem a nášlapem 12cm, který bude ukončen dopravním přechodem na chodník ZP-08. Funkční složení této rezervní asfaltové plochy je do budoucna plánováno takto: 30% zpevněné pochozí plochy 30% parkování vozidel 40% zeleň Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Tato plocha v současné době není nijak oddělena od hlavní komunikace III. třídy směr Mezouň- Kuchař a nejsou dány jasné hranice hlavní komunikace. Proto je navrženo její oddělení chodníkem z betonové zámkové dlažby s výškovou úrovní o 12cm vyšší než úroveň vozovky, a oddělujícími sloupky MO-01. Na hlavní komunikaci III. třídy bude připojena přes nově vydlážděný vjezd do areálu Crestyl a do obytné zóny, s chodníkovým přejezdem, dle platných rozhledových poměrů. Výkresová část C 07 koordinační situace - Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Neřeší se. Odvodnění zpevněných ploch Tato plocha je odvodněna do vodní nádrže s navrženým přepadem a částečně vsaky do zeleně u nádrže. 5ešení odtoku dešťových vod je podrobně v části PD F 1.3. ZP-07 CHODNÍK, ODDĚLUJÍCÍ ASFALTOVOU PLOCHU PŘED ZÁMKEM A HLAVNÍ KOMUNIKACI ZP-10 Chodník pro pěší mezi hlavní silnicí III. třídy a jižní asfaltovou plochou před zámkem. 11

11 Výměra, rozměry 102 m2 Materiál, skladba Betonová zámková dlažba typ: 6/6 skladba: do řádku barva: colormix citrín skladby vrstev: S2, dtto jako pro žulovou kostku Chodník lemuje z východní a severní strany jižní asfaltovou rezervní plochu před zámkem, zároveň je navržen podél hlavní silnice III. třídy směr Mezouň-Kuchař, po její západní hranici, až k nově navrženému místu pro přecházení pro chodce na jihu návsi. Šířka chodníku je dle dopravních požadavků 2,25m, chodník je s nášlapem 12cm od ostatních pojízdných ploch, od komunikace je z bezpečnostních důvodů oddělen sloupky s řetězem, kotvenými 0,5m od kraje vozovky. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Směrem od jihu nový chodník přímo navazuje na stávající chodník podél zámecké zdi ze zámkové dlažby, je tedy navržen jako jeho pokračování až k místu pro přecházení, pak dále pokračuje podél ozeleněné plochy u nádrže, kde je ukončen u značeného přechodu pro chodce. Výkresová část C 07 koordinační situace - viz Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Součástí chodníku jsou šachty plynovodního vedení. Při uvažovaném zvednutí úrovně chodníku o 12cm je nutné přizpůsobit stejné úrovni i pochozí poklopy dotčených šachet. Samotná trasa vedení nebude dotčena.dále chodník křižuje trasa vodovodu, která vzhledem ke své hloubce nebude dotčena. Odvodnění zpevněných ploch - součástí F.1.3. ZP-08 CHODNÍK PODÉL HLAVNÍ KOMUNIKACE ZP-10 Pochozí chodník pro pěší podél hlavní silnice se sklopenými obrubníky - nájezdy vjezdů k RD. Část chodník spojující přechod pro chodce a zastávku BUS u kapličky. Výměra, rozměry 365 m2, šířka 2,25m, v nejužším místě u č.p.18 z technických důvodů jen 1,95m Materiál, skladba Betonová zámková dlažba typ: 6/6 skladba: do řádku barva: colormix citrín skladby vrstev S2: dtto jako u žulové dlažby 12

12 Chodník je navržen podél hlavní silnice III. třídy směr Mezouň-Kuchař, po její východní hranici, spojující první a poslední vjezd k RD od č.p. 18 na jihu k č.p. 63 na severu návsi. Šířka chodníku je 2,0m, v nejužším místě u č.p. 18, kde je budova vychýlena z uliční čáry o 5,8m, bude chodník šíře jen 1,95m. V místě připojení vjezdů k RD bude chodník z dlažby rozdílné struktury a barvy, normové rozhledové parametry budou splněny, viz F1.2, dopravní řešení. V severní části návsi chodník dlažbou navazuje na stávající zastávku BUS, která je již vydlážděna zámkovou dlažbou. Na protilehlé straně, nad nově umístěnou zastávkou autobusu, chodník ve své délce 18,2m propojuje dopravní přechod a zastávku BUS směr Kuchař. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Chodník začíná i končí na obou stranách u vjezdu k RD. Na jihu je chodník ukončen u značeného dopravního přechodu pro chodce na druhou stranu komunikace. Na jihu návsi na druhé straně přechodu navazuje chodník ZP-07. Severněji navržený přechod na silnici III. třídy je umístěn zhruba ve třetině návsi, tak, aby vyhovoval nové vzájemné poloze autobusových zastávek. Nově umístěná zastávka BUS je navržena na vých. okraji centrální dlážděné části návsi, od ní pokračuje chodník ze zámkové dlažby až k přechodu pro chodce, na který navazuje pěšina skrz parkovou úpravu návsi z divoké dlažby (viz F 1.4. Zeleň). Rozdíl výškové úrovně zastávky a centr. dl. plochy před kapličkou, který činí 0,75m, je řešen schody, propojujícími obě úrovně, okolo osázené zelení. Výkresová část C 07 koordinační situace - Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Chodník ZP 08 křižuje vedení plynovodního řadu STL IPE , jehož ochrana bude provedena pomocí typových chrániček dle typu vedení. Ostatní kabelová vedení vedou podle hrany RD a nekřižují trasu chodníku. Problematické je vedení pitné obecní vody, která byla zmíněna, ale nebyla zaměřena a vytýčena, její trasa je pouze předpokládána dle stávajících šachet v úrovni terénu! Je nutné počítat se zvednutím úrovně poklopů těchto šachet a zároveň s možnou ochranou tohoto vedení, je nutné jej před realizací zaměřit a vytýčit. Odvodnění zpevněných ploch součástí řešení F.1.3. ZP-09 VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE SMĚR GOLFOVÁ HŘIŠTĚ Vedlejší komunikace ke golfovým hřištím, jejíž součástí je ozeleněná dopravní šikana a vyvýšená zpomalovací plošina s retardéry, včetně značeného přechodu pro chodce. Výměra, rozměry 138 m2 = výměra na pozemku 306/1, tj. část navržené obytné zóny Materiál, skladba V současné době asfalt v plné ploše, vetknutá vyvýšená plocha bude viz. plocha ZP-01aA Komunikace napojená na hlavní silnici III. třídy v severní části návsi, vede ke golfovým hřištím na SZ obce. Náves lemuje ze severu, kudy prochází mezi parkovou zelení a místní sokolovnou. V tomto místě je v současné době stále více řešena problematická bezpečnost chodců, zejména 13

13 dětí, jdoucích z návsi do sokolovny a na přilehlé hřiště, a obráceně. Ozeleněná šikana je navržena ihned po odbočení z hlavní silnice IIItř., poté následuje vyvýšená část se zpomalovacími prahy, jejíž součástí je přechod pro chodce. Stávající chodník před sokolovnou bude protažen na nezbytnou délku pro přístup k přechodu pro chodce, kde budou vodicí linie pro nevidomé. Další protažení chodníku pro pěší se jeví v současné době jako technicky nemožné, neboť v jeho další možné trase stojí stavební a technické překážky. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Vedlejší komunikace U hřiště je napojení na hlavní komunikaci III. třídy směr Mezouň-Kuchař, před tímto napojením bude dopravní značka STOP, dej přednost v jízdě. Výkresová část C 07 koordinační situace - Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Je vyznačeno v přílohách dokumentace a popsáno v souhrnné TZ. Odvodnění zpevněných ploch součástí F.1.3. ZP-10 HLAVNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY SMĚR MEZOUŇ-KUCHAŘ Hlavní komunikace silnice III. třídy vedoucí směrem SV na Mezouň, směrem JV na Kuchař. Výměra, rozměry 1615 m2 = na pozemku 306/1 Materiál, skladba Asfalt, povrch komunikace nebude měněn Hlavní silnice III. třídy, průjezdná návsí směr Mezouň-Kuchař vede po její východní straně, podél parkové úpravy na severu návsi a vodní nádrže na jihu. Silnice je na pozemku obce, avšak vlastník samotné komunikace je Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, se kterým byly minimální úpravy projednány před podáním projektu ke stavebnímu povolení. Tato komunikace není předmětem návrhu rekonstrukce návsi, avšak vzhledem k novému řešení komunikačních linií pro pěší i vozidla a zároveň ke snaze nalézt pro náves klidové řešení, bude do této komunikace stavebně zasaženo pro instalaci osvětlení nově navrženého přechodu pro chodce na jihu návsi, svítidly navrženými v úrovni vozovky na ose přechodu. Jedná se o dva nově navržené přechody na této komunikaci, a to cca v úrovni kapličky u zastávky BUS, a na jihu návsi u přechodu propojujícího dva chodníky pro pěší na protilehlých stranách silnice. Od obytné zóny na severu, dále podél parkové úpravy, a též podél chodníku na jihu návsi bude hlavní silnice při své západní hraně oddělena sloupky s řetězem viz mobiliář MO-01. Na její východní straně budou v zatáčce pod ZŠ za posledním RD pro větší bezpečnost instalovány reflexní sloupky MO 02 podél příkopu, který je sveden do Březovského potoka. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Vzhledem k tomu, že tato komunikace je jako jediná hlavní silnicí na celé návsi, není na řešené ploše napojena na žádnou další komunikaci. Naopak na tuto komunikaci jsou na východní straně návsi napojeny vjezdy k soukromým RD, dále vjezd do areálu Crestyl ZP 11, a vedlejší 14

14 komunikace od golfových hřišť U Hřiště napojující se na hlavní silnici v jejím severovýchodním cípu. Výkresová část C 07 koordinační situace - viz Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Je vyznačeno v přílohách dokumentace a popsáno v souhrnné TZ. Odvodnění zpevněných ploch součástí F.1.3. ZP-11 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - VJEZD DO AREÁLU CRESTYL, VJEZD DO OZ Zpevněná plocha oddělující obytnou zónu a rezervní jižní asfaltovou plochu pře zámkem, vjezd do areálu Crestyl, odbočení z hlavní silnice Výměra, rozměry 155 m2 Materiál, skladba Žulové kostky typ: kostka velká 14/16cm skladba: do obloučku barva: šedá světlá skladba vrstev S3: - Velké žulové kostky, tl. 140/ 160 mm...80mm (výplň spár - drobné kamenivo, frakce 0/4 (0/8) - Ložná vrstva, drobné kamenivo frakce 0/4-0/ mm - Mechanicky zpevněné kamenivo mm - Štěrkodrť (0-45)...150mm Celkem 490 mm Tato plocha je v současnosti součástí asfaltové plochy před zámkem blíže neidentifikovatelné. Plocha je jak pojezdová, tak pochozí, nejsou vymezeny trasy pro pěší, parkují zde vozidla, místa pro parkování vymezena nejsou. Návrh reguluje funkční využití této plochy tím, že ji lemuje ze severu právě touto dlážděnou plochou, která je zároveň vstupem do OZ a vjezdem z hlavní komunikace. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Dlážděná plocha, strukturově dělená od OZ i asfaltové jižní plochy bude napojena vjezdem na hlavní komunikaci v návaznosti na výjezd z areálu Crestyl. Součástí plochy je vyznačené místo na přecházení mezi barevně odlišnými dlážděnými pásy pro pěší. Výkresová část C 07 koordinační situace - Dopravní řešení F 1.2 Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Je vyznačeno v přílohách dokumentace a popsáno v souhrnné TZ. 15

15 Odvodnění zpevněných ploch součástí F.1.3. ZP-12 PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKY BUS SMĚR ZLIČÍN-KOZOLUPY, LINKA 311 Správná vzájemná poloha autobusových zastávek v obou směrech. Výměra, rozměry 10,5 m2 + přilehlé chodníky Materiál, skladba Zámková dlažba stávající zastávky bus bude rozebrána a použita na nově navrženém místě. Dle požadavku odboru dopravy MěÚ Beroun byly v rámci této stavby upraveny stávající autobusové zastávky na silnici III/ Umístění pravé zastávky ve směru na Mezouň zůstane beze změny, pouze bude upravena délka nástupní hrany na 12 m. Šířka nástupiště je 2,0 m. Levá zastávka byla posunuta proti staničení směr Kozolupy. Mezi autobusové zastávky byl navržen přechod pro chodce ve vzdálenost 16,0m a 15,38m od nástupní hrany zastávek. Na povrchu nástupišť bude realizována úprava z reliéfní dlažby nebo barvy signální pás š. 0,8 m. Podél nástupní hrany se provede bílou barvou nebo odlišní barvou zámkové dlažby kontrastní pás š. 0,4 m. Délka nástupní hrany levé zastávky je 12 m. Šířka nástupiště je 1,7 m. Na vnějším okraji nástupní hrany bude osazeno zábradlí. Na vozovce bude prostor pro zastavení autobusu vyznačen vodorovným značením V 11a (Zastávka autobusu). Nástupní hrana je v úrovni 0,2m nad povrchem vozovky. Zastávka autobusu nebude krytá. Rozdíl úrovně zeleně a zastávky bude 0.75 m směrem do zeleně. Schody, které propojují obě výškové úrovně (centrální část a zastávku) budou betonové, nášlapná vrstva ze žulové kostky drobné. Ze severu k zastávce přiléhá chodník ze zámkové dlažby, navazující na navržený přechod pro chodce. 1.2 SO-02 ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ-VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY : Stávající vodní plochy nebo vodoteče se na návsi nacházejí dvě. Je to vodní nádrž umělá V 01, která nemá přítok, je naplňována pouze dešťovou vodou a stékající vodou z odvodnění okolních ploch. Dále jsou do ní odvodněny dešťové svody RD na západní polovině návsi, které jsou vyústěny ze soukromých pozemků do prostoru návsi. V nejnižším místě návsi (kóta 417,90 mnm) tak dochází k hromadění přebytečné vody, která je v současné době amatérským způsobem svedena pomocí vykopaných žlabů do nádrže. Další vodní prvek návsi je bezejmenná vodoteč v zatáčce pod ZŠ za posledním domem č.p.18, do které teče dešťová voda spádem z hlavní komunikace a přilehlé asfaltové plochy na jihu návsi před zámkem přes hlavní komunikaci, tato vodoteč spadá do povodí Kralického potoka. Navržené jsou tři nové vodohospodářské objekty VH01, VH 02, VH 03 pro optimalizaci odtoku dešťových vod z řešeného území Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Navržené VH objekty a nové řešení odvodnění nevykazují negativní působení na životní prostředí. 16

16 1.2.3 Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Ochranná opatření nejsou zapotřebí Dodržení obecných požadavků na výstavbu Navržené řešení odvodnění je navrženo v souladu se všemi platnými požadavky na výstavbu pozemních komunikací zejména se zákonem 183/2006 Sb. Projekt na výstavbu objektu SO-02 je v souladu s požadavky ČSN PO a respektuje zásady požární ochrany. PBŘS je předloženo k vydání stanoviska k projektu ke stavebnímu povolení. Podrobné řešení PBŘS je samostatnou složkou PD v části F1.5, J. Kopová V-01 VODNÍ PLOCHA NÁDRŽE Retence dešťové vody, požární nádrž - čerpání vody. Výměra, rozměry 1162 m2 stávající, nemění se Materiál, Vodní plocha ohraničená ze dvou delších stran betonovou zdí, ze dvou kratších stran přirozený spád k vodě, přírodní svah osázený zelení. Vodní nádrž nebude ve své podstatě v rámci projektu rekonstrukce ploch návsi měněna. Bude do ní zaústěno nové odvodnění zpevněných ploch a komunikací, řešené v rámci samostatné složky projektu F 1.3., navržen je bezpečnostní přepad tekoucí do příkopu na druhé straně komunikace silnice III. třídy. Navržena je demontáž oplocení nádrže při hlavní silnici. Nové oplocení je navrženo jako prvek MO-04. Dopravní napojení na ostatní komunikace a zpevněné plochy Vodní nádrž není napojena na žádnou komunikaci, je součástí obytné zóny a její parkové úpravy. Důležité je zachování příjezdu a přístupu hasičů k nádrži, přes centrální část návsi, kde jsou splněny požadavky normy ČSN , tak, aby čerpací stanoviště mělo rozměry MIN 12mX5m a délka pro sací hadici nepřesáhla 10m. Výkresová část C 07 koordinační situace - viz F 1.3 Odvodnění řešeného území V-02 BEZEJMENNÝ PŘÍKOP, SPADAJÍCÍ DO POVODÍ BŘEZOVSKÉHO POTOKA Retence a odtok srážkových vod 17

17 Výměra, rozměry 30 m2 stávající, v rámci řešeného pozemku rozměry proměnlivé cca 1,5m x 20m délka Příkop této vodoteče není stabilně naplněn vodou. Je větší část roku vyschlý. Při přívalových deštích odtéká do povodí Březovského potoka. Příkop v současné době odvodňuje část zpevněné plochy před vstupem do zámku. Zaústěn je do potrubí dešťové kanalizace profilu DN 400. Vzhledem k potřebě zkapacitnění příkopu je navržena jeho reprofilace. VH-01 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z NÁDRŽE - Součást stávající V01 Navrženo je zřízení bezpečnostního přepadu z nádrže délky 19,5 m. Přepad je navržen trubní o profilu DN 300 mm. Vyústěn je do příkopu přilehlé komunikace, který odtéká do dešťové kanalizace z betonových trub o profilu DN 450 mm. Celkové technické řešení s výkresovou dokumentací a bilancí odtoku vod je součástí samostatné složky PD, tj. F 1.3. jako nový objekt VH 01 Odvodnění vod z řešeného území. VH-02 DEŠŤOVÉ SVODY Stávající dešťové svody ze střech od jednotlivých RD jsou v současné době vyústěny převážně do okolního terénu, případně svedeny na chodník nebo komunikaci. Vody z nich je zejména v okolí nádrže na návsi sváděna pomocí svépomocí zhotovených žlábků do nádrže. Celkem je navrženo vybudování 9 ks přípojek od svislých dešťových svodů. Osm z nich je vyústěno do nádrže, jedna je vyústěna do nově reprofilovaného příkopu (VH 01). Uložení potrubí bude provedeno dle typového podkladu výrobce trub. Předpokládá se ukládání na pískové lože s obsypem pískem nebo štěrkopískem min 0,3 m nad vrchol potrubí. Zásyp potrubí vedeného v komunikaci nebo chodníku bude proveden štěrkopískem, zásyp potrubí vedeného ve volném terénu se provede výkopkem. Celkové technické řešení s výkresovou dokumentací a bilancí odtoku vod je součástí samostatné složky PD, tj. F 1.3. jako nový objekt VH 02 Odvodnění vod z řešeného území. VH-03 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ Vzhledem k navrhovaným úpravám komunikací a k nově navrhovaným chodníkům bude v některých místech znemožněn přirozený odtok do nádrže na návsi, která je přirozeným recipientem okolních ploch. em tohoto stavebního objektu je tedy navržení několika uličních vpustí řešící tuto situaci. Navrženy jsou celkem 4 uliční vpusti. Uložení potrubí bude provedeno dle typového podkladu výrobce trub. Předpokládá se ukládání na pískové lože s obsypem pískem nebo štěrkopískem min 0,3 m nad vrchol potrubí. Zásyp potrubí vedeného v komunikaci nebo chodníku bude proveden štěrkopískem, zásyp potrubí vedeného ve volném terénu se provede výkopkem. Celkové technické řešení s výkresovou dokumentací a bilancí odtoku vod je součástí samostatné složky PD, tj. F 1.3. jako nový objekt VH 03 Odvodnění vod z řešeného území. 1.3 SO 03 - ZELEŇ (úprava stávajících ploch zeleně a návrh nové): 18

18 Zeleň je v rámci projektu rekonstrukce návsi doplněna jen minimálně. Je navrženo vykácení některých dřevin, kvůli oslunění a dennímu osvětlení rodinných domů před č.p. 10 a čp. 9. Dále je navrženo odstranění některých dřevin v parkové úpravě návsi, které svým druhem, vzrůstem a kvalitou ruší celkový dojem z parkové části návsi. Odstranění dřevin je vyznačeno na výkrese C- 01 demolice a demontáže. Ozelenění ploch návsi je samostatnou složkou projektové dokumentace F Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Veškeré plochy zeleně budou upravené tak, aby byly dle parametrů vyhlášky č. 398/2009 Sb přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Navržená úprava zeleně a parkové úpravy nevykazuje negativní působení na životní prostředí Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Ochranná opatření nejsou zapotřebí Dodržení obecných požadavků při realizaci Navržené řešení úpravy zeleně je v souladu se všemi platnými požadavky, zejména se zákonem 183/2006 Sb. a dále: ČSN / 2006 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ Práce s půdou ČSN / 2006 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ Rostliny a jejich výsadba ČSN / 2006 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ Rozvojová a udržovací péče ČTN / 2001 Výpěstky okrasných dřevin ČSN / 2006 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN / 2006 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ Trávníky a jejich zakládání Křižování s ostatními inženýrskými sítěmi Zatravněné plochy před RD na západní i východní straně návsi se půdorysně křižují s vedením plynovodního řadu, vodovodního řadu, splaškové kanalizace, nízkého napětí,vedení veřejného osvětlení a kabelů Telefonica O2. Křižování je vyznačeno v přílohách dokumentace a jejich ochrana popsaná v souhrnné technické zprávě. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních vedení s vyznačením na povrchu území a předá dodavateli stavebních prací. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese Odvodnění zpevněných ploch Odvodnění srážkových vod na ozeleněných plochách bude řešeno přímými vsaky do podloží Požární řešení V posuzovaném objektu nevznikají nároky na zvýšení požární odolnosti. Stávající řádně označený PH v úrovni vedlejší komunikace U Hřiště nebude stavbou dotčen, nebude měněn. Na snížení třídy reakce nejsou nároky. 19

19 Projekt úpravy ozelenění ploch je v souladu s požadavky ČSN PO a respektuje zásady požární ochrany. PBŘS je předloženo k vydání stanoviska k projektu ke stavebnímu povolení Kácení zeleně - viz TZ 1.8 D - demolice stavby - viz samostatná část PD: F. 1.5 zeleň a sadové úpravy IO INŽENÝRSKÉ OBJEKTY STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SÍTÍ: Na pozemku návsi 360/1 vedou níže vyjmenované inženýrské sítě. Do většiny z nich nebude zasahováno, ani nebude třeba je chránit, neboť jsou uloženy v dostatečné hloubce, a navrženými stavebními pracemi nebudou nikterak ohroženy. Navrženou ochranu bude třeba realizovat u plynovodního řadu, který vede pod rekonstruovanými vjezdy a nově navrženými stáními v OZ. Nově bude rozšířeno vedení veřejného osvětlení, neboť je nutné osvětlit nově navržené přechody, vstupy do obytné zóny a místo pro přecházení. IO-01 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘAD D (SPLAŠKOVÁ KANALIZACE) Doporučené krytí stoky je dle hydrogeologických podmínek a typu povrchu od 1,2m. Trasa vedení se nemění, ochrana vedení dle přílohy souhrnné TZ. Správcem tohoto vedení je obec Vysoký Újezd. IO-02 STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ ŘAD STL IPE Chráničky pro plynovody se používají při křížení s ostatními vedeními, při přechodu dutými prostory a při krytí zeminou menší než 0,4m. Není-li toto splněno, opatří se plynovod z kovu 3násobnou izolací v délce 1m na každou stranu. U varianty z PE tj řešeno chráničkou dle přílohy souhrnné TZ. Trasa vedení se nemění. Správcem a provozovatelem vedení je RWE Distribuční služby s.r.o. IO-03 STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD Nejmenší doporučené krytí vodovodního potrubí je dle hydrogeologických podmínek 1,2-1,5m. Trasa vedení se nemění, ochrana vedení dle přílohy souhrnné TZ. Správcem vedení vodovodního řadu na západní straně návsi je obec Vysoký Újezd. Správcem vedení vodovodního řadu na východní straně návsi je Vak Beroun, Mastníkovská 255. Beroun. IO-04 STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN Trasa vedení se nemění, ochrana vedení dle přílohy souhrnné TZ. Správcem vedení je ČEZ distribuce a.s. IO-05 VEDENÍ VO (ROZŠÍŘENÍ V RÁMCI PROJEKTU F 1.3) Nově navržené prvky veřejného osvětlení lampy a světelné označení přechodů, jsou vyjmenovány a popsány jako prvky VO v kapitole viz níže 1.5. a návrh je samostatnou složkou projektu F1.3_Elektro, veřejné osvětlení. Správcem tohoto vedení je obec Vysoký Újezd. Ochrana inženýrských sítí: Zákres sítí je proveden v situaci. Při zpracování vyššího stupně PD je nutno z pohledu sítí respektovat především níže uvedené normy: ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 20

20 ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN Navrhování vodovodního potrubí EN 12, EN 15, EN VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NOVÉ LAMPY VO: Nově navržené prvky veřejného osvětlení lampy a světelné označení přechodů, jsou přesně definovány v návrhu, který je samostatnou složkou projektu F1.4_Elektro, veřejné osvětlení. VO-01 LAMPY VO OSVĚTLUJÍCÍ PŘECHODY A VSTUPY DO OBYTNÉ ZÓNY Počet: 8x : Pro osvětlení přechodů budou použita svítidla s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, která zabraňují oslnění řidičů. Jsou navržena svítidla s pravostrannou vyzařovací charakteristikou typu HORNET-P-250H-t, která budou instalována dle umístění znázorněného na výkresu. Svítidla budou osazena halogenidovými výbojkami typu HQI-T 250 W, E40. Sv. zdroje poskytují odlišnou barvu světla dle požadavku ČSN. Na přechodu v jižní části náměstí budou instalovány výstražné světelné pásky, které budou napájeny ze svorkovnice stožáru. Na ostatní SM budou instalována svítidla AKITA-236-S se zářivkovým světelným zdrojem TC- L 2x36W, 2G11. Svítidla jsou volena s ohledem na sjednocení vzhledu se stávající osvětlovací soustavou. VO-02 LAMPY VO OSVĚTLUJÍCÍ KAPLIČKU, V ZEMI Počet: 2x : Kaplička je v současnosti osvícena dvěma reflektory na nízkých stožárech, při rekonstrukci se navrhuje osvětlení pomocí reflektorů v dlažbě. Stávající stožáry budou demontovány a nové reflektory budou napájeny ze zásuvkové skříně. Osvětlení bude spínáno soumrakovým spínačem. Spotřeba osvětlení a zásuvkových skříní je měřena samostatným elektroměrem, který je umístěn v rozvaděči vedle kabelové skříně č. 4. Toto řešení zůstane zachováno. Úpravy zásuvkové skříně jsou předmětem dokumentace pro provedení stavby. VO-03 SVĚTELNÉ OZNAČENÍ PŘECHODŮ Počet: 2x : Na přechodech pro chodce budou instalovány výstražné světelné pásky, tyto budou napájeny ze stožárových svorkovnic stožárů u přechodů. VO-04 DOPLNĚNÍ POULIČNÍHO OSVĚTLENÍ NASTÁV. TRASE VO Počet: 2x Umístění: před č.p. 19 : Doplnění osvětlení návsi (bez požadavku osvětlení dopr. prvků), lampa dtto jako již ostatní stávající stožárová lampy na návsi, instalované r DZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY: Dopravní značení je součástí návrhu F1.2. Dopravní značky jsou navrženy tak, aby byla splněna pravidla provozu na pozemních komunikacích, a aby byla maximálně zvýšena bezpečnost a zklidnění v rámci dopravy na celé návsi. 21

21 DZ-01 ZAČÁTEK A KONEC OBYTNÉ ZÓNY kód IP 26a, IP 26b Počet: 2x IP26a + 3xIP26b Umístění: - na jihu návsi před č.p. 2, při vstupu a vjezdu do OZ - na severu návsi před č.p. 10, na úrovni centrálního parkoviště v rámci OZ Dopravní značky budou pro úsporu místa umístěny tak, že vždy začátek a konec OZ budou umístěny na jednom sloupu, pouze na jedné straně komunikace, a to na přilehlém sloupu osvětlení vstupu do OZ a zpomalovacího prahu. DZ 02 PŘECHOD PRO CHODCE - kód IP 6 Počet: 4x Umístění: - vždy po pravé straně 2m před přechodem pro chodce na hlavní silnici III. třídy DZ-03 HLAVNÍ SILNICE - kód P2 Počet: 4x Umístění: - na severu návsi před č.p. 82, na hlavní silnici, směr Kuchař, Lužce - na severu návsi před č.p. 12, na hlavní silnici, směr Mezouň - na jihu u vodní nádrže, na hlavní silnici, směr Mezouň - na jihu v zatáčce, na hlavní silnici, směr Mezouň Tato dopravní značka bude umístěná na stejném sloupu společně s DZ 04, vždy 25m před křižovatkou. DZ-04 DODATKOVÁ TABULKA TVAR KŘIŽOVATKY - kód E 2b Počet: 4x Umístění: - na severu návsi před č.p. 82, na hlavní silnici, směr Kuchař, Lužce - na severu návsi před č.p. 12, na hlavní silnici, směr Mezouň - na jihu u vodní nádrže, na hlavní silnici, směr Mezouň - na jihu v zatáčce, na hlavní silnici, směr Mezouň Tato dopravní značka bude umístěná na stejném sloupu společně s DZ 03, vždy 25m před křižovatkou. DZ-05 POZOR ZPOMALOVACÍ PRÁH kód A7b Počet: 2x Umístění: - na severu návsi před č.p. 10, a před čp 52, před vjezdem na vyvýšenou plošinu v křižovatce DZ-06 STOP, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ kód P6 Počet: 1x Umístění: - na severu návsi před č.p. 52,53, na vedlejší komunikaci, vpravo před dopravním napojením na hlavní silnici III. třídy DZ-07 VYMEZENÉ PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ A ORIENTACE Počet: 1x značka dohromady pro 2 stání Umístění: - kolmo ke komunikaci OZ na severu návsi, první stání vlevo, v řadě vozidel DZ-08 DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ - P4 22

22 Počet: Umístění: 1x - před napojením plochy ZP-11 na hlavní komunikaci, na jihu návsi 1.7 M MOBILIÁŘ DOPLŇKOVÉ PRVKY PROJEKTU: Doplňkové prvky jsou navržené průmyslové výrobky, které jsou navrženy z hlediska estetického i bezpečnostního. Nebudou zhotoveny na míru, nýbrž zakoupeny. Pakliže v průběhu realizace dojde ke změně typu výrobku, je třeba jej zaměnit za typ se stejnými rozměry, parametry a vlastnostmi a tuto změnu odsouhlasit s příslušným projektantem. Výběr konkrétního prvku bude specifikován v dalším stupni dokumentace, popř. při realizaci. M-01 SLOUPKY S ŘETĚZEM, ODDĚLUJÍCÍ HRANICE PLOCH Počet/délka: 110 m, počet sloupků bude dán jejich osovou vzdáleností doporučenou konkrétním výrobcem Materiál: litina, barva černá Doporučený výrobce/dodavatel: FEMAT s.r.o : Dělící sloupky s řetězem budou pevně kotveny k povrchu dle postupu dporučeným výrobcem a budou oddělovat od sebe tyto plochy: - na severu návsi odstavnou parkovací plochu obytné zóny od vedlejší i hlavní silnice, ukončeny budou v místě, kde divoká dlažba navazuje na chodník ze zámk. dlažby - parkovou zelenou plochu od hlavní silnice, ukončeny budou u místa určeného k přecházení od dlážděné centrální části návsi - na jihu chodník podél asfaltové zpevněné lochy od hlavní silnice III. třídy směr Kuchař Konkrétní typ: sloupek osmiboký, viz příloha MOBILIÁŘ M-02 SMĚROVÉ ODRAZNÉ VODICÍ SLOUPKY Počet/délka: 9x a 5m, 40m, 0,5m od krajnice vozovky Materiál: plast Doporučený výrobce/dodavatel: ARAPLAST s.r.o : Plastový směrový sloupek s neděleným tubusem. Na černé ploše jsou nalepeny odrazky - z pokovené retroreflexní foie tř.3 bílé a oranžové, usazení do kovové patky. Konkrétní typ: P 1200 M-03 LAVIČKY Počet: 7x, Materiál: litina, dřevo - kombinace Doporučený výrobce/dodavatel: FEMAT s.r.o : Parková lavička do exteriéru navržena převážně z přírodního materiálu, litnová podnož je designově sladěna s materiálem a designem dělících sloupků a zábradlí vodní nádrže. Nové lavičky jsou navrženy do parkové části návsi. U vodní nádrže zůstanou lavičky stávající. Konkrétní typ: lavička SALZBURG, eventuelně BF PAŘÍŽ nebo SCHONBRUNN 23

23 M-04 ZÁBRADLÍ NÁDRŽE Počet/ délka: 61m, Materiál: Zábradlí je vyrobeno z pozinkované oceli, povrchová úprava dle vzorníku barev RALnavržena černá. Doporučený výrobce/dodavatel: OBEXIA s.r.o : Typové kusy jednotlivých zábradlových dílů Konkrétní typ: BLOIS 1.8 D DEMOLICE, DEMONTÁŽE, KÁCENÍ ZELENĚ: V rámci rekonstrukce návsi budou demontovány, demolovány některé prvky a odstraněna zeleň, které již nevyhoví komplexnímu navrženému stavu pro budoucí užívání návsi. Jejich označení je ve výkresu situace C-01_stávající stav, demontáže a demolice. D-01 DEMONTÁŽ DOPRAVNÍCH ZNAČEK Počet: 5x Umístění: - 2x sever návsi podél vedlejší komunikace U hřiště - 1x sever návsi nezpevněná plocha - 1x hlavní komunikace, vedle kapličky, okraj zeleně plochy - 1x nezpevněná cesta mezi zelenou plochou a nádrží D-02 DEMONTÁŽ LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Počet: 2x Umístění: 2x před kapličkou : jedná se o lampy veřejného osvětlení, které v současné době nasvětlují kapličku za tmy, tyto budou vyměněny za reflektory v úrovni terénu v dlažbě D-03 KÁCENÍ ZELENĚ Počet: A - Stromy a soliterní keře:17 B - Skupiny keřů: 7 Druhy: viz F 1.5 Zeleň a sadové úpravy Umístění: - sever návsi, parková úprava : Návrh zeleně pro Tyršovu náves zahrnuje odstranění neperspektivních a nevhodných dřevin a keřových skupin tak, aby v prostoru zůstala kvalitní vegetační struktura tvořená vzrostlými listnatými dřevinami. U všech ponechaných stromů je navržen udržovací řez a pro několik nových výsadeb je navržen výchovný řez. D-04 DEMOLICE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZBYTKY OBRUBY JEZÍRKA, STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKA BUS : - zbytky betonové obruby jezírka, již dávno nepoužívaného, zarostlé v zeleni - rozebrání stávající zastávky BUS ve 2. etapě výstavby, materiál zámkové dlažby bude použit pro novou zastávku BUS přemístěnou do nové polohy Umístění: 24

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav

Územní studie U kotelny u sídliště Svákov, Soběslav OBSAH A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 Základní údaje Uspořádání studie Výchozí podklady pro vypracování Hlavní cíle řešení Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a návrhu US

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady)

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Na předem srovnané a upravené pláni provést dřevěné stupně z impregnovaných půlkuláčů s jednoduchým

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ATELIER ADDO, s.r.o. Štefánikova 167, 760 01 Zlín tel./fax: 576 011 450-1 mobil: 603 180 513 e-mail: addo@atlas.cz SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D.

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Poličná Poličná 144 757 01 Valašské Meziříčí 1 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e mail / linka

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNENÉ PLOCHY

SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNENÉ PLOCHY I SO 01 - KOMUNIKACE A ZPEVNENÉ PLOCHY vypracoval: zodp. projektant: Z. Bursa Ing. Z. Nýdrle III, m. : NYDRLE :: projektová kanceláf objednatel: akce: príloha: Mesto Jablonec nad Nisou VNITROBLOK NA KOPCI

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

DUBICE, lokalita Z16a

DUBICE, lokalita Z16a Územní studie DUBICE, lokalita Z16a Identifikační údaje: Stupeň dokumentace: Řešená lokalita: Obec: Sídlo, katastrální území: Lokalita dle změny č. 4 ÚPnSÚ Územní studie Řehlovice Dubice lokalita Z16a

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

Územní studie: Sousedovice US.1

Územní studie: Sousedovice US.1 BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ POZEMNÍCH A DOPRAVNÍCH STAVEB A - Textová část Územní studie: Sousedovice US.1 Ing.arch. Václav Franěk 10.1.2016 Building-Investment, s.r.o., arch.dubského

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ

KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ D.1.01.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA KŘP Lbk REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ Část: : D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV věc: TEXTOVÁ ČÁST - akce: ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV katastrální území Mšeno ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: MĚSTO MĚLNÍK, ODBOR VÝSTAVBY A ROZVOJE ADRESA: NÁMĚSTÍ MÍRU 51, 276 01 MĚLNÍK TEL:

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1791/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stránka 1 z 12 Textová část Stránka 2 z 12 Název akce : Územní studie Lokalita D1, D2 Nad hřištěm, Perná Zastavovací studie lokality C Perná Investor : Zpracovatel : Stupeň : Obec Perná, 691 86 Perná 294

Více