A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA"

Transkript

1 Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace stavby: Název stavby : Nová školní zahrada A. Průvodní zpráva Místo stavby : pozemek p.č. 449/14, 123/2, katastrální území Loučany, okres Olomouc Investor : Obec Loučany, Loučany 749, Náměšť na Hané Projektant : Studio PAB s.r.o., 28. října 5, Olomouc, IČ: Ing. arch. P. Pospíšil, ČKA: Mgr. Ing. arch. J. Pospíšil Ing. R. Binar Projektová dokumentace řeší nové využití areálového dvora MŠ a ZŠ. Cílem je navržení nových prostorů pro MŠ i ZŠ, protože každé z těchto zařízení má specifické potřeby. Část pro MŠ je navržena jako dětské hřiště s návazností na stávající zahradu. Část pro ZŠ je navržena jako letní učební prostor doplněný potřebami výuky drobných zemědělských prací (záhony) a tělesné výchovy spjaté zároveň s možností výchovy hasičského dorostu (pozemek sousedí s obecní hasičskou zbrojnicí). Celý areál je oplocen. Kompozice nových objektů přístřešků pro MŠ i ZŠ je navržena tak, aby utvářela venkovský prostor se dvorem. Jednotlivé objekty přístřešky pro MŠ i ZŠ jsou navrženy odděleně a samostatně tak, že z hlediska stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby. Objekty jsou navrženy na pozemcích parc.č. 449/14, 123/2, které jsou majetkem obce a nachází se v katastrálním území Loučany na Hané. 2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území: Stávající pozemek areálu je užíván mateřskou školu jako hřiště. Stávající herní prvky dožívají a přístřešek nad pískovištěm je ve špatném stavebně technickém i statickém stavu. Pozemky dotčené stavbou: parcelní číslo 449/14 zahrada 1099 m2 ve vlastnictví investora parcelní číslo 123/2 zahrada 26 m2 ve vlastnictví investora Sousední pozemky: parcelní číslo 207 zastavěná plocha a nádvoří 764 m2 ve vlastnictví investora parcelní číslo 267 ostatní plocha 267 m2 ve vlastnictví investora parcelní číslo 125 zastavěná plocha a nádvoří 626 m2 ve vlastnictví investora parcelní číslo 143 zastavěná plocha a nádvoří 70m2 ve vlastnictví investora parcelní číslo 209 zastavěná plocha a nádvoří - Mlčoch Petr, Loučany č. 725 parcelní číslo 449/2 zahrada - Mlčoch Petr, Loučany č. 725 parcelní číslo 449/13 zahrada Martinek Petr, Loučany Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopr. a technickou infrastrukturu: Byl proveden průzkum stávajícího využití, posouzeny herní prvky a přístřešek nad pískovištěm MŠ. Pozemek byl polohopisně a výškopisně zaměřen.

2 Na místě stavebních objektů se nenachází žádná vedení inženýrských sítí. Vjezd a vstup na pozemek je umožněn vjezdovou branou z veřejné komunikace při západním štítu MŠ. 4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: Nejsou stanoveny. 5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: Navržená stavba respektuje obecné požadavky na výstavbu, zejména vyhl.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu : Stavba areálu není v rozporu s územním plánem města obce Loučany. 7. Věcné a časové vazby stavby : stavba není vázána na jinou stavbu 8. Předpokládaná lhůta výstavby : zahájení stavby dokončení stavby Statistické údaje o orientační hodnotě stavby údaje o podlahové ploše : zpevněné plochy chodníky 129,4 m2 dvůr 15,6 m2 dopadové plochy 36,1 m2 přístřešek MŠ s pískovištěm 25 m2 sklad prokládací včetně dělící brány 14 m2 letní učebna 25 m2 scéna - katedra 12,5 m2 orientační cena stavby 3,0 mil. Kč 10. Podklady: - geodetické zaměření pozemku - prohlídka pozemku - výpis z listu vlastnictví - kopie katastrální mapy - návrh stavby odsouhlasený investorem Datum: květen 2016

3 Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc.č. katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas, DZS B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště: Pozemek se nachází uvnitř areálové plochy MŠ a ZŠ, převážnou část tvoří nevyužívaná a dožívající zahrada a hřiště MŠ, které je ve špatném stavebně technickém stavu. b) urbanistické a architektonické řešení stavby: Záměrem projektu je obnova areálové plochy a vytvoření zahrady mezi objekty obou škol. Počítá se s tím, že stávající volný prostor pozemku navazující na uliční oplocení bude ponechán beze změny. V rámci jiného dotačního titulu již došlo u oplocení na západní hranici areálu k osazení nové zeleně. Ta bude ohraničovat volný udržovaný zatravněný prostor, kde se nachází stárnoucí jabloně. Tyto stromy by se měly buď ošetřit nebo nahradit novými jedinci volně dle stávajících pozic. Jediným zásahem tohoto projektu do této plochy je návrh spojovacího chodníku respektujícího stávající stromořadí. Chodník je ukončen komponovaným herním prvkem umístěným v závěru navrženého dvora v pohledové ose štítu ZŠ. Kolmo na chodník od ZŠ je navržen nový chodník vedoucí od MŠ. Oba chodníky vytváří křížovou kompozici, které dominuje navržený dvůr Nové objekty přístřešků pro MŠ i ZŠ jsou navrženy tak, aby vytvářely komponovaný prostor se dvorem a dominantou. Sklon střech sedlových přístřešků je přizpůsoben tvaru střechy MŠ. Programovou náplní ploch MŠ je hřiště - letní přirozený pobyt dětí na zahradě (hry na herních prvcích, pískovišti, pobyt na volné zahradě mezi stromy. Plochy zastíněné stromy a přístřeškem MŠ, prosluněná louka a herní prvky, odpočinek a svačina na stolcích u přístřešku. Programovou náplní ploch ZŠ je výuka ve stínu (letní zastřešená učebna i krytý objekt scény - katedry) případně i na slunci (dvůr se stromem a lavicemi přemístěnými z učebny). Učebna i navržený objekt scény skýtá také možnost jeviště a hlediště pro pořádání dětských představení. Část plochy zahrady ZŠ bude doplněna vyvýšeným záhonem pro výuku drobných zemědělských prací. Nové přístřešky MŠ i ZŠ vytváří vnitřní dlážděný dvůr, kde mohou probíhat přestávky i společné akce. Dvoru bude dominovat vyvýšená konstrukce herního prvku šplhací věž, která je inspirována blízkostí hasičské zbrojnice, ze které je na školní areál možný přístup. Děti ZŠ i mladý hasičský dorost může trénovat lezení na stěně, šplhací síti i sjezd po šplhací tyči. Na věž může být napojena i vřetenová skluzavka. Prostor severní části areálu vklíněný mezi stávající objekt hasičské zbrojnice i přístavek sousedního bytového domu bude ponechán jako volná zatravněná louka pro pobyt dětí a pořádání volnějších akcí (letní táborák či cvičení a běhání ve volném prostoru). c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch: SO.01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - sejmutí drnu a ornice v tl.200mm pro umístění chodníků, zpevněné plochy dvora, dopadové plochy - odstranění stávajících narušených dlážděných ploch u přístřešku MŠ, odstranění a následná repase laviček a stolků pro dětské svačiny dětí MŠ (pro SO.04 Přístřešek a pískoviště)

4 - odstranění stávajícího přístřešku MŠ - - nevyhovující konstrukce, repase stolků a laviček v rámci objektu SO.04 SO.02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - chodník od vstupu k ZŠ do dvora areálu - chodník od prostoru MŠ do dvora areálu - chodník a zpevněná plocha k lední učebně včetně části zastřešené plochy učebny - zpevněná plocha pod přístřeškem MŠ a u pískoviště - betonová desková dlažba dvora z přírodních betonových dlaždic (možná náhrada levnějšími žulovými odseky) - zahradní zapuštěné obrubníky do betonu v líci s dlažbou - skladba: zámková dlažba na vazbu 60 mm pro chodníky a betonové desky 600/400 do dvora podsyp ŠD frakce 4/8, tl. 50 mm podklad ŠD frakce 16/32, tl mm SO.03 DOPADOVÉ PLOCHY A CHODNÍK PODÉL VYVÝŠENÉHO ZÁHONU - kačírek (říční štěrk) kolem šplhací věže a vyvýšeného záhonu tl. 200 mm SO.04 PŘÍSTŘEŠEK NAD PÍSKOVIŠTĚM MŠ VČ. PÍSKOVIŠTĚ - přístřešek z hoblovaných dřevěných smrkových profilů (sloupky120/120, vazné trámy 120/180, kleštiny 50/140, vzpěry a krokve 120/120 ve spádu 30 0 ) - betonové základové patky 300x300x600 se zinkovanými ocelovými kotvícími patkami - dřevěné latě 30/50 pro upevnění krytiny - krytina vlnitý tmavošedý plech ve spádu 30 stupňů - zinkované tmavošedé žlaby s řetězovými chrliči - olejová bezbarvá lazura - na zpevněné ploše vedle pískoviště budou umístěny repasované (tj. očištěné od starého nátěru) a obroušené stolky a lavice pro svačiny dětí - obruba pískoviště z dřevěných hranolů, písek (2,5 m 3 ) testovaný pro použití na hřiště SO.05 SKLAD - Sklad bude prokládací a bude sloužit pro obě instituce, bude přístupný z obou stran

5 - přístřešek z hoblovaných dřevěných smrkových profilů (sloupky 120/120, vazné trámy 120/180, vzpěry a krokve 120/120 ve spádu 10 0 ) - betonové základové patky 300x300x600 s kotvícími ocelovými patkami - dřevěné latě pro upevnění krytiny - krytina vlnitý tmavošedý plech ve spádu 10 stupňů - bedněný obvodový plášť s konstrukcí pro osazení dveří - vsazené dřevěné jednokřídlové 800/1900mm a dvoukřídlové dveře 1500/1900 mm, dveře na rámu se vzpěrou vsazené do líce pláště, bednící desky svislé včetně dveří, dveře opatřené nasazeným kováním (závěsem a zámkem) - zinkovaný tmavošedý žlab - zastřešená část přesahuje přes chodník a je ukončená sloupkovými podporami dtto k-ce skladu opatřenými treláží pro uchycení zeleně - podlaha skladu - betonové desky 300/300 do písku - olejová bezbarvá lazura k-ce, plášť olej lazura dub SO.06 LETNÍ UČEBNA - přístřešek z hoblovaných dřevěných smrkových profilů (sloupky 120/120, vazné trámy 120/180, kleštiny 50/140, vzpěry a krokve 120/120 ve spádu 30 0 ) - betonové základové patky 300x300x600 s kotevními prvky - dřevěný rošt s borovicovým záklopem pro stupňovitou podlahu posledních 2 řad - dřevěné latě pro upevnění krytiny - olejová bezbarvá lazura - krytina vlnitý tmavošedý plech ve spádu 30 stupňů - zinkované tmavošedé žlaby - na podlahu budou volně umístěny lavice a stoly rozměru 1100/500 ve 4 řadách po 3 stolech pro výuku SO.07 SCÉNA (KATEDRA) - přístřešek z hoblovaných dřevěných profilů (sloupky 120/120, vazné trámy120/180, vzpěry a krokve 120/120, ve spádu 10 0 ) - betonové základové patky 300x300x600 s kotvením - dřevěné latě pro upevnění krytiny - olejová bezbarvá lazura - krytina vlnitý tmavošedý plech ve spádu 10 stupňů, nad chodníkem transparentní vlnitý polykarbonát - zinkovaný tmavošedý žlab - žlab bude propojen se žlabem doplněným pod krytinu části pultové střechy hasičské zbrojnice - dešťová voda bude zachycována do nádoby umístěné u vyvýšeného záhonu SO.08 VYVÝŠENÉ ZÁHONY - obruba záhonů rozměru 1200x2000mm z hoblovaných fošen 50/120, vsazená geotextilie a zemina - záhony budou sloužit pro pěstování obvyklé zeleniny a bylinek - chodníčky okolo záhonů budou provedeny z kačírku dtto dopadové plochy

6 SO.09 ŠPLHACÍ VĚŽ - věž z hoblovaných dřevěných profilů (sloupky120/120, vazné trámy 120/160, a krokve 120\120 ve spádu 30 0 ) - betonové základové patky 300x300x600 - dřevěné latě pro upevnění krytiny - krytina vlnitý tmavošedý plech ve spádu 30 stupňů - bedněný obvodový plášť na některých částech k-ce - nasazená šplhací stěna s hmatkami - stěna bude v úrovni vyššího podlaží ukončena vlézacím kruhovým otvorem průměru 600mm lemovaným vsazenou obroušenou a zinkovanou pásovinou - vsazená šplhací síť - otvor na severní stěně věže umožňuje umístění šroubovité skluzavky - do vnitřní konstrukce věže bude vsazena sjížděcí tyč prům 50 mm, kterou hasiči používají při nástupu k zásahu - olejová bezbarvá lazura k-ce, plášť olej lazura dub - pro tuto stavbu bude zajištěn certifikát od revizora dětských hřišť SO.10 MOBILIÁŘ - pro letní učebnu bude připraveno 12 mobilních stolků rozm. 1100x500 mm, v. 700mm a 12 mobilních lavic rozm. cca 1100x400, v. 400 mm pro letní výuku - design stolků i lavic bude jednoduchý, pracovní i sedací deska budou odolné proti vodě SO.10 ZELEŇ A TRELÁŽ - Do prostoru dvora bude osazen strom (keř), který je velmi proměnlivý v jednotlivých ročních obdobích, na jaře pěkně kvete, v létě plodí jedlé plody, na podzim se barví a v zimě opadá ukazuje přírodní změny - těmto požadavkům může dostát např. Dřín jarní (Cornus mas) - podél hranic se sousedním pozemkem rodinného domu s neomítnutou stěnou a podél východně umístěných sloupků přístřešku skladu bude nasazena treláž pro popínavou zeleň např. některé z odrůd plaménku (Clematis), osazovat střídavě

7 SO.11 HERNÍ PRVKY - Na vymezená místa prostoru MŠ budou namísto původních herních prvků umístěny sestavy certifikovaných herních prvků - Základní sestavou budou dva domečky, z nichž jeden bude vybaven skluzavkou. Oba domečky budou spojeny visutou spojovací lávkou. Domeček bez skluzavky bude doplněn žebříkem, zábradlí bude vybaveno samostatným herním doplňkem piškvorky. Samostatným prvkem bude lezecí (šplhací) modul se stěnou a hmatkami na jedné straně a šplhací sítí na straně druhé. S domečky je bude spojovat spojovací rám, na kterém budou zavěšeny doplňkové stavebnicové prvky (houpačka není požadována)

8 schémata prvků: 2x 1x 1x doplňkové herní prvky: d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Vjezd do areálu je umožněn. Napojení na inženýrské sítě není uvažováno. e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu Vstup do areálu bude umožněn vstupními brankami od MŠ a ZŠ Parkování vozidel umožněno na stávajících plochách v okolí. f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: Realizace stavby nemá vliv na životní prostředí, nebudou instalována žádná zařízení se zdroji emisí či jiných vlivů na životní prostředí. Zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě: V průběhu stavby bude dodavatel stavebních prací dbát na maximální omezení prašnosti a nebude používat technologie při kterých vznikají jedovaté plynné látky a jiné nebezpečné odpady. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu a při parkování budou zabezpečeny proti uniku ropných produktů. Během realizace se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů ze stavebních technologií a použitých stavebních materiálů, odpad obalů a odpad komunální. Odpadky vzniklé při pobytu pracovníků stavby budou odstraňovány cestou zařízení staveniště, a následným svozem komunálního odpadu. (obaly, atd.). Stavební suť bude dopravena na řízenou skládku

9 Likvidace odpadů proběhne dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů. g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: Přístup do areálu je umožněn po stávajících zpevněných plochách. h) průzkumy a měření: Na pozemku budou před zahájením stavby provedena kopaná sonda v místě umístění patrové věže tak, aby byl prokazatelný způsob založení na uvažované patky. i) údaje a podklady pro vytyčení stavby: Vytyčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Vytyčovací schéma s tabulkou vytyčovacích bodů bude předáno projektantem před zahájením stavby. j) členění stavby: Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty: SO.01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE STÁV K-CÍ SO.02 ZPEVNĚNĚ PLOCHY SO.03 DOPADOVÉ PLOCHY SO.04 PŘÍSTŘEŠEK NAD PÍSKOVIŠTĚM MŠ, PÍSKOVIŠTĚ SO.05 SKLAD SO.O6 LETNÍ UČEBNA SO.O7 SCÉNA (KATEDRA) SO.O8 VYVÝŠENÝ ZÁHON SO.O9 ŠPLHACÍ VĚŽ SO.10 MOBILIÁŘ SO.11 ZELEŇ A TRELÁŽ SO.12 HERNÍ PRVKY MŠ k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby, nové objekty jsou umístěny ve vzdálenosti nad 2m l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: Při práci musí být dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy. 2. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Přístup do areálu je umožněn po stávajících zpevněných plochách. 3. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: Staveniště se nenachází v poddolovaném nebo seizmickém území. V okolí stavby nejsou stanovena ochranná a bezpečnostní pásma. 4. Ochrana obyvatelstva: Areál nenaruší okolí z hlediska ochrany obyvatelstva. 5. Inženýrské stavby: a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod V areálu nebudou produkovány splaškové odpadní vody. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku a případně užívány pro zalévání záhonů, odvodnění dopadových ploch a sportovního hřiště je řešeno systémem drenážního potrubí se zaústěním do stávající kanalizační stoky. b) zásobování vodou nebude

10 c) zásobování energiemi nebude d) řešení dopravy Vjezd do uzavřené části areálu bude umožněn pouze malou mechanizací pro běžnou údržbu. Dvoukřídlová brána je umístěna ve jižní části oplocení. Parkování osobních automobilů pro návštěvníky je umožněno na stávajících zpevněných plochách v okolí areálu e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Po obvodu uzavřeného areálu jsou zhotoveny sadovnické úpravy, které budou touto stavbou respektovány Ostatní plochy jsou stávající. f) elektronické komunikace nebude 6. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují): není určeno pro výrobu 7. Závěr: Během realizace stavby budou všechny práce prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Při provádění prací dodržet požadavky technologických předpisů, dodržovat bezpečnost práce dle vyhl. 324/1990. Pro kvalitu výrobků a prací je nutné dodržovat závazné ČSN resp. EN. Projektová dokumentace je provedena ve stupni k územnímu souhlasu. Dodavatel je povinen případné nejasnosti před realizací stavby konzultovat s projektantem, stejně jako případné změny stavby oproti projektu před jejich realizací. V Olomouci dne ing. arch. P. Pospíšil

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

IO 04 Mobiliář a herní prvky

IO 04 Mobiliář a herní prvky Údaje o stavbě Název stavby: Obnova parku Metelkovy sady - Turnov Místo stavby: Turnov, Metelkovy sady Katastrální území: Turnov 771601 parcely č.: 2808 Údaje o stavebníkovi: Město Turnov Antonína Dvořáka

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST

KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST KRNOV - ZŠ JANÁČKOVO NÁMĚSTÍ, NÁVRH OPLOCENÍ JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Zak. č. SPS 913-1 A1 TECHNICKÁ ZPRÁVA SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8, OPAVA 1 1- Identifikační

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012

SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2. Technická zpráva. F. Dokumentace stavby. Stavba: Místo stavby : Stavebník : : Ing. Petr Labík. Stupeň Datum : 2012 Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO SUCHÉ STÁNÍ 2SV 2 Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy:

SEZNAM DOKUMENTACE. I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště. Výkresy: SEZNAM DOKUMENTACE I. Technická zpráva II. Tabulky konstrukcí III. Tabulky vybavení hřiště Výkresy: 01 Situace bourací práce 1:100 02 Situace nový stav 1:100 03 Detaily provedení konstrukcí K1, K2, K3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Oprava dětského hřiště, ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy

Oprava dětského hřiště, ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy Identifikační údaje Údaje o stavbě: Oprava dětského hřiště ul. Socháňova, Praha 17 - Řepy Místo stavby: č. 1293/455 kat. ú. Řepy druh pozemku: ostatní plocha Vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva

Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Ing. Petr Vašíček Místo stavby: Katastr: Investor: stavby: Objekt: Projektant: Dolní Bečva 578, p.č. st. 939 Dolní Bečva 628 522 Vypracoval:,

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz

Ing. Miroslav Pyciak, Lomnická 436, 509 01 Nová Paka (IČ: 67455395) tel.: 776 077 187, e-mail: pyciak@volny.cz Identifikační údaje Název akce: Jičín Sídliště Nové město sever / Úprava vnitrobloku 11 12 Stavební objekty: F3a/SO 900 Vegetační úpravy část b / povrchy Kraj: Královéhradecký Okres: Jičín Město / Obec:

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Investor: Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina Oplocení a zřízení dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Dýšina na pozemku č.k.1507/1 k.ú. Dýšina Projekt pro vydání rozhodnutí o umístění

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NOVOSEDLECH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NOVOSEDLECH Ing. arch. Kudrová Daniela Břízová 266 Moravský Krumlov DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NOVOSEDLECH Investor: OBEC NOVOSEDLY u BŘECLAVI 0 A.1 Údaje o území 2 a) Rozsah řešeného území, dosavadní využití a zastavěnost 2

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2015 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903, MOBIL: 601 564 850 FAX: E-MAIL: polkova@petrvaldmesto.cz

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

Obec Chožov. 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 IČO: 00265004 Obec Chožov 439 22 Chožov čp.154 tel.+ fax: 415674117, 724 179 911 e-mail: chozov@seznam.cz Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

F1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun P RŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA O b s a h

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR V souladu s ustanovením 78 odst. 1 a 5, 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ

ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ ÚPRAVY PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH NAD SÁZAVOU VENKOVNÍ ZAŘIZOVACÍ PRVKY DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OZELENĚNÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 1. Identifikační údaje a) označení stavby: ÚPRAVA PLOCH U KD A K NÁDRAŽÍ V HAMRECH

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Průvodní zpráva. ,, Úpravy a nové využití Radničního náměstí včetně celého pozemku p.č. 174 v k.ú. Vratimov,,

Průvodní zpráva. ,, Úpravy a nové využití Radničního náměstí včetně celého pozemku p.č. 174 v k.ú. Vratimov,, Průvodní zpráva Akce :,, Úpravy a nové využití Radničního náměstí včetně celého pozemku p.č. 174 v k.ú. Vratimov,, Objednatel : Město Vratimov Frýdecká 853 739 32 Vratimov Zpracovatel : Ing.arch. Blanka

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 06.01.2016 Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE BŘEZOLUPY 2012

REVITALIZACE CENTRA OBCE BŘEZOLUPY 2012 REVITALIZACE CENTRA OBCE BŘEZOLUPY 2012 Investor OBEC BŘEZOLUPY Datum 06/2012 aktualizace pro 32. výzvu ROP zpracoval ing.petr Kukla, starosta obce, starosta@brezolupy.cz - 572 580 116-775 343 294 obsah

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ PASTELKY BRNO

HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ PASTELKY BRNO 1 HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU PŘI MŠ PASTELKY BRNO POPIS PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU Zpracováno: červenec 2015 Zpracovatel: ing. arch. Ivo Urban ACERINTERIER s.r.o. Špitálka 8 602 00 BRNO... razítko, podpis 2 Obsah

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV PODKLAD PRO ZADÁVACÍ PROJEKT OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV INVESTOR : Obec Brniště, Brniště č.p.102, 471 29 PRACOVATEL DOKUMENTACE : ADS ing.arch..jaroslav ŘEŘICHA, U Zeleného

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A VESTAVBA PODKROVÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY A VESTAVBA PODKROVÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A VESTAVBA PODKROVÍ OBJEKT č.p. 96, na parc. č. 185 k.ú. Zhotovitel : Ing. Dalibor Kloss 138 742 51 Zodpovědný projektant : Ing. Dalibor Kloss Autor : Ing. Dalibor Kloss Tomáš Papák Objednatel

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt

Valdštejnská 183 472 01 Doksy. Martinov 279 Kostelec nad Labem 277 13 Ing.Ivan Marek, Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt Identifikační údaje Název akce: Regenerace lesoparku Masarykovy sady, Doksy SO 02 Posílení rekreačních funkcí Investor: Městské lesy Doksy Valdštejnská 183 472 01 Doksy Projektant sadových úprav: Zahradní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více