Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa"

Transkript

1 Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 5. Členění stavby na stavební objekty a jejich stavebně technické řešení 6. Parcely dotčené stavbou, zábor ZPF, kácení stromů 7. Charakteristika územní ochranná pásma, požadavky na demolice 8. Přeložky inženýrských sítí 9. Vliv stavby na životní prostředí 10. Zabezpečení z hlediska požární ochrany 11. Opatření potřebná pro uvolnění navrhovaného místa stavby, její provádění 12. Nakládání s odpady 13. Bezbariérové užívání stavby 1. Přehledná situace B Situace 1 : B Katastrální situace 1 : B V Přerově, červen

2 1. Identifikační údaje stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně 2.etapa MÍSTO STAVBY: Kojetín CHARAKTER STAVBY: Liniová stavba dopravní STUPEŇ DOKUMENTACE: Studie DATUM ZPRACOVÁNÍ: 06/20120 OBJEDNATEL: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín IČO: ZHOTOVITEL: 2. Základní údaje o stavbě Stavba řeší 2. etapu rekonstrukce stávajících místních komunikací v Kojetíně, zahrnujících ulici Dvořákova, ulici na nám. Republiky, ul. M. Gardavské a ul. Jiráskova. V rámci této rekonstrukce se provádí kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků včetně dotčených travnatých. Komunikace jsou navrženy na třídu dopravního V-lehké, návrhová úroveň porušení D2. Komunikace jsou provedeny s asfaltobetonovým krytem, lemované silničními obrubníky a řádkem přídlažby z drobné žulové kostky. Dlážděné chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby šedé, vjezdy ze zámkové dlažby červené. Komunikace je vybavena stávajícím veřejným osvětlením a dopravním značením. 3. Zhodnocení stávajícího stavu, charakteristika území Stávající komunikace a chodníky zahrnuté do 2.etapy rekonstrukce místních komunikací zahrnují ulici Dvořákova, M. Gardavské, Jiráskova a ulici na nám. Republiky. Komunikace, navržené k rekonstrukci v 2.etapě jsou součástí komunikačního systému sídelního útvaru, kde významnou položku území tvoří rozsáhlá občanská vybavenost. Tuto občanskou vybavenost lze rozdělit do tří základních kategorií. 1. kategorie šklství a sport 2. zdravotnictví a sociální péče 3. ostatní Do kategorie 1. patří Základní škola na ulici Sv. Čecha, Gymnázium na ulici Sv. Čecha, Umělecká škola, mateřská škola a školní jídelna na ulici Hanusíkova, zajišťující stravování pro všechna školská zařízení. V těsné blízkosti gymnázia je víceúčelové sportovní hřiště, obsahující víceúčelové hřiště pro míčové hry, víceúčelovou zpevněnou plochu pro sportovní využití, běžeckou a cyklistickou dráhu, konstrukce pro posilování, tréninkovou stěnu a objekt sociálního zázemí. Do kategorie 2. spadá Polyklinika s lékárnou, Centrum žilní chirurgie a Dům s pečovatelskou službou, to vše v ulici 6.května. Do kategorie 3. spadá zejména vlakové nádraží a stanoviště autobusů, dále VZP a drobné provozovny služeb. 2

3 Území je v současné době vybaveno veškerými inženýrskými sítěmi, zahrnující rozvod vody a kanalizace, rozvod plynu, elektrické energie a telefonního vedení vč. kabelové televize. V území je dokončena rekonstrukce veškerých podzemních inženýrských sítí. Stavebně technický stav všech uvedených komunikací je zcela nevyhovující. Komunikace jsou poškozeny překopy po provedených opravách inženýrských sítí. K zásadnímu poškození došlo při rekonstrukci kanalizačního řadu ve výše uvedených ulicích v roce I přes provedené zapravení výkopových rýh je povrch komunikací v nevyhovujícím stavu. V místech rýh po provedené rekonstrukci kanalizace s ohledem na mocnost zásypu došlo k značným poklesům vozovky. V místech těchto poklesů zůstává po deštích stát srážková voda, což ohrožuje bezpečnost silničního provozu a chodců. V ulici Dvořákova a částečně v ul. na nám. Republiky na značné části komunikace chybí zcela bezprašný povrch. Chybí rovněž odvodňovací systém komunikací. Chodníky jsou provedeny z betonové dlažby 300x300mm, vykazují po překopech pro inženýrské sítě rozsáhlé deformace, značná část dlažby je zcela poškozena. 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění Výše uvedený sídelní útvar zahrnuje následující ulice: Ulice Rumunská, Dvořákova, Chytilova, Čs Legií, 6.května, Gardavské, Dudíkova, a ulice Hanusíkova. Ulice Hanusíkova, Dudíkova a Čs. Legií byly rekonstruovány v roce Ze zbývajícího výčtu komunikací, i když celkový stav všech komunikací a chodníků je nevyhovující, byly vybrány čtyři ulice, jejichž stavebně-technický stav vyžaduje okamžitou rekonstrukci a jsou významné z hlediska dopravní obslužnosti, s vazbou na vyšší komunikační systém města. Jedná se o ulici Dvořákova, ul. na nám. Republiky, ulici M. Gardavské a ul. Jiráskova. Ulice Dvořákova je základní obslužnou komunikací celého sídelního útvaru a umožňuje dopravní obslužnost území s vazbou na technickou vybavenost území a na hlavní komunikační systém města. Ulice na nám. Republiky je pokračováním ulice 6. května je jednou z hlavních přístupových komunikací k nádraží ČD a autobusovým zastávkám u autobusového nádraží. Tato komunikace umožňuje přístup k Polyklinice, domu s pečovatelskou službou a dalším zdravotnickým zařízením. Ulice M. Gardavské a Jiráskova doplňuji základní komunikační systém v území a zajišťují dopravní obslužnost stávající zástavby. Z výše uvedených důvodů jsou pro 2.etapu opravy komunikací vybrány právě tyto ulice. 5. Členění stavby na stavební objekty a jejich stavebně-technické řešení Členění stavby na stavební objekty SO Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Dvořákova SO 102 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici na nám. Republiky SO Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici M. Gardavské SO 104 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Jiráskova. 3

4 Popis technického řešení SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Dvořákova Směrové vedení Trasa začíná napojením na ulici Rumunská v km. 0, Km 0, , je trasa v přímé, v km 0, je vložen pravotočivý směrový oblouk o poloměru R=20,0m, délky 32,35m. Na konec oblouku v km 0, navazuje přímý úsek dl. 374,64m. Celková délka upravované silnice činí 426,88m. Šířkové uspořádání Rekonstruovaná komunikace je navržená jako dvoupruhová š. 5,50m, obousměrná, lemovaná silničním obrubníkem š.0,15m. Pravostranný chodník má základní šířku 1,75m, vč. silničního obrubníku. V místech kde není chodník ohraničen okolní zástavbou je lemován záhonovým obrubníkem š.0,05m. Chodníky a jsou provedeny z betonové zámkové dlažby - přírodní barvy. Vjezdy do nemovitostí jsou ze zámkové dlažby červené barvy. Komunikace je provedena v kategorii MO2p-7,5/6/30 - navrhovaná rychlost 30 km/h - šířka jízdního pruhu a = 2,50m - šířka vodícího proužku v = 0,25m Konstrukční uspořádání Vozovka je zatříděna, z hlediska dopravního zatížení a významu komunikace, do třídy V lehké, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Povrch vozovky bude tvořen asfaltovým betonem. Konstrukční uspořádání komunikace: - ACO 11 40mm - spojovací asf.postřik 0,70kg/m2 - - OCL 16 70mm - infiltrační asf.postřik 2,0kg/m2 - - ŠD fr mm - ŠD fr mm Dle inženýrsko-geologického posudku je navržena pod plání konsolidační vrstva kameniva fr.0 150mm v tl. 300mm. - bet. zámková dlažba 60mm - štěrkodrť fr mm - bet. zámková dlažba 80mm - štěrkodrť fr mm 4

5 Odvodnění Odvodnění komunikace se provede uličními vpustěmi, napojenými novou kanalizační přípojkou na stávající kanalizační řád. Křížení s inženýrskými sítěmi V komunikaci v ulici Dořákova je vedena kanalizace a vodovodní řad. V chodníku je veden Ntl plynovod, kabely Telefónica O2 a rozvody NN a to jak podzemní tak nadzemní. Vyvolané investice V rámci rekonstrukce ulice Dvořákova se nepředpokládá vyvolaná investice. Veřejné osvětlení Stávající veřejné osvětlení v ulici zůstane zachováno nebude řešeno. Kácení zeleně V rámci rekonstrukce ulice Dvořákova se nepředpokládá s kácením stávajících stromů a keřů. SO 102 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici na nám. Republiky Směrové vedení Rekonstrukce ulice na nám. Republiky Čs.Legií začíná navázáním na dlážděný usek ulice 9.května, kříží ul. Dudíkovu a pokračuje po křížovatku s ul. Nádražní, kde se naváže na již rekonstruovanou komunikaci. Trasa komunikace je v celém úseku v přímé, délka činí 184,50m.. Šířkové uspořádání Rekonstruovaná komunikace je navržená v úseku po křižovatku s ul. Dudíkova jako dvoupruhová š. 5,50m, obousměrná, lemovaná silničním obrubníkem š.0,15m. Od křižovatky s ul. Dudíkova po křižovatku s ul. Nádražní je navržena jako jednosměrná s odstavným pruhem š = 2,75m Komunikace je lemována levostranným dlážděným chodníkem. Chodníky jsou lemované záhonovým obrubníkem š.0,05m a jsou provedeny z betonové zámkové dlažby,v jezdy do nemovitostí jsou ze zámkové dlažby červené barvy. Dvoupruhový úsek silnice je proveden v kategorii MO2p 7,5/6/30 - navrhovaná rychlost 30 km/h - šířka jízdního pruhu a = 2,50 m - šířka vodícího proužku v = 0,25m Jednopruhový úsek silnice je v kategorii MO1p 9,15/7,5/30 - navrhovaná rychlost 30 km/h - šířka jízdního pruhu a = 3,00 m - šířka vodícího proužku v1 = 0,25m - šířka vodícího proužku v2 = 0,50m - šířka odstavného pruhu cp = 2,75m 5

6 Konstrukční uspořádání Vozovka je zatříděna, z hlediska dopravního zatížení a významu komunikace, do třídy V lehké, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Povrch vozovky bude tvořen asfaltovým betonem. Konstrukční uspořádání komunikace: - ACO 11 40mm - spojovací asf.postřik 0,70kg/m2 - - OCL 16 70mm - infiltrační asf.postřik 2,0kg/m2 - - ŠD fr mm - ŠD fr mm Konstrukční uspořádání odstavného pruhu: - zámková dlažba šedá 80mm - lože z drti fr.4-8mm 30mm - infiltrační asf.postřik 2,0kg/m2 - - ŠD fr mm - ŠD fr mm Dle inženýrsko-geologického posudku je navržena pod plání komunikace konsolidační vrstva kameniva fr.0 150mm v tl. 300mm. - bet. zámková dlažba 60mm - štěrkodrť fr mm - bet. zámková dlažba 80mm - štěrkodrť fr mm Odvodnění Odvodnění komunikace se provede uličními vpustěmi, napojenými novou kanalizační přípojkou na stávající kanalizační řád. Křížení s inženýrskými sítěmi V komunikaci v ulici na nám. Republiky je vedena kanalizace a vodovodní řad. V chodníku je veden Ntl plynovod, kabely Telefónica O2 a rozvody NN a to jak podzemní tak nadzemní. Vyvolané investice V rámci rekonstrukce ulice se nepředpokládá z vyvolanou investicí. 6

7 Veřejné osvětlení Stávající veřejné osvětlení v ulici zůstane zachováno nebude řešeno. Kácení zeleně V rámci rekonstrukce ulice se nepředpokládá s kácením stávajících stromů a keřů. SO 103 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. M. Gardavské Směrové vedení Rekonstrukce ulice M. Gardavské začíná na křižovatce s ulicí Dvořákova a končí u křižovatky s ulicí Čs. Légií. Délka komunikace činí 139,14m a je v celém úseku v přímé. Šířkové uspořádání Rekonstruovaná komunikace je navržená jako dvoupruhová š. 5,00m, obousměrná, lemovaná silničním obrubníkem š.0,15m. Levostranný chodník má základní šířku 1,75m a navazuje přímo na komunikaci. Pravostranný chodník má základní šířku 1,50m a od komunikace je oddělen pásem zeleně šířky 0,90m Chodníky a jsou provedeny z betonové zámkové dlažby - přírodní barvy. Vjezdy do nemovitostí jsou ze zámkové dlažby červené barvy. Komunikace je provedena v kategorii MO2p-9,85/5,5/30 - navrhovaná rychlost 30 km/h - šířka jízdního pruhu a = 2,25m - šířka vodícího proužku v = 0,25m Konstrukční uspořádání Vozovka je zatříděna, z hlediska dopravního zatížení a významu komunikace, do třídy V lehké, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Povrch vozovky bude tvořen asfaltovým betonem. Konstrukční uspořádání komunikace: - ACO 11 40mm - spojovací asf.postřik 0,70kg/m2 - - OCL 16 70mm - infiltrační asf.postřik 2,0kg/m2 - - ŠD fr mm - ŠD fr mm Dle inženýrsko-geologického posudku je navržena pod plání konsolidační vrstva kameniva fr.0 150mm v tl. 300mm. - bet. zámková dlažba 60mm - štěrkodrť fr mm 7

8 - bet. zámková dlažba 80mm - štěrkodrť fr mm Odvodnění Odvodnění komunikace se provede uličními vpustěmi, napojenými novou kanalizační přípojkou na stávající kanalizační řád. Křížení s inženýrskými sítěmi V komunikaci v ulici M. Gardavské je vedena kanalizace a vodovodní řad. V chodníku je veden Ntl plynovod, kabely Telefónica O2 a rozvody NN a to jak podzemní tak nadzemní. Vyvolané investice V rámci rekonstrukce ulice se nepředpokládá z vyvolanou investicí. Veřejné osvětlení Stávající veřejné osvětlení v ulici zůstane zachováno nebude řešeno. Kácení zeleně V rámci rekonstrukce ulice se nepředpokládá kácení zeleně. SO 104 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Jiráskova Směrové vedení Rekonstrukce ulice Jiráskova začíná na křižovatce s ulicí Dvořákova a končí u křižovatky s ulicí Čs. Légií. Délka komunikace činí 139,14m a je v celém úseku v přímé. Šířkové uspořádání Rekonstruovaná komunikace je navržená jako dvoupruhová š. 5,00m, obousměrná, lemovaná silničním obrubníkem š.0,15m. Levostranný chodník má základní šířku 1,50m a od komunikace je oddělen pásem zeleně šířky 0,90mi. Pravostranný chodník má základní šířku 1,50m a od komunikace je oddělen pásem zeleně šířky 0,90m Chodníky a jsou provedeny z betonové zámkové dlažby - přírodní barvy. Vjezdy do nemovitostí jsou ze zámkové dlažby červené barvy. Komunikace je provedena v kategorii MO2p- 9,85/5,5/30 - navrhovaná rychlost 30 km/h - šířka jízdního pruhu a = 2,25m - šířka vodícího proužku v = 0,25m Konstrukční uspořádání Vozovka je zatříděna, z hlediska dopravního zatížení a významu komunikace, do třídy V lehké, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Povrch vozovky bude tvořen asfaltovým betonem. 8

9 Konstrukční uspořádání komunikace: - ACO 11 40mm - spojovací asf.postřik 0,70kg/m2 - - OCL 16 70mm - infiltrační asf.postřik 2,0kg/m2 - - ŠD fr mm - ŠD fr mm Dle inženýrsko-geologického posudku je navržena pod plání konsolidační vrstva kameniva fr.0 150mm v tl. 300mm. - bet. zámková dlažba 60mm - štěrkodrť fr mm - bet. zámková dlažba 80mm - štěrkodrť fr mm Odvodnění Odvodnění komunikace se provede uličními vpustěmi, napojenými novou kanalizační přípojkou na stávající kanalizační řád. Křížení s inženýrskými sítěmi V komunikaci v ulici Jiráskova je vedena kanalizace a vodovodní řad. V chodníku je veden Ntl plynovod, kabely Telefónica O2 a rozvody NN a to jak podzemní tak nadzemní. Vyvolané investice V rámci rekonstrukce ulice se nepředpokládá z vyvolanou investicí. Veřejné osvětlení Stávající veřejné osvětlení v ulici zůstane zachováno nebude řešeno. Kácení zeleně V rámci rekonstrukce ulice se nepředpokládá kácení zeleně. 9

10 6. Parcely dotčené stavbou, zábor ZPF a LPF, kácení zeleně Stavba probíhá na pozemcích, které jsou z větší části ve vlastnictví města Kojetína. Seznam parcel dotčených stavbou: SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Dvořákova Parcelní číslo KN ZE Kat. území Druh pozemku Výměra 728/40 Kojetín Ostatní plocha /2 Kojetín Ostatní plocha /3 Kojetín Ostatní plocha Kojetín Ostatní plocha 1401 Zábor Vynětí ZPF 800/19 Kojetín Orná půda Kojetín Ostatní plocha /10 Kojetín Ostatní plocha Kojetín Ostatní plocha 1434 Vlastník SO 102 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici na nám. Republiky Parcelní číslo KN ZE Kat. území Druh pozemku Výměra 5741/1 Kojetín Ostatní plocha Kojetín Ostatní plocha /7 Kojetín Ostatní plocha Kojetín Ostatní plocha /1 Kojetín Ostatní plocha /2 Kojetín Ostatní plocha /3 Kojetín Ostatní plocha 1791 Zábor Vynětí ZPF Vlastník 10

11 SO 103 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. M. Gardavské Parcelní číslo KN ZE Kat. území Druh pozemku Výměra 723/10 Kojetín Ostatní plocha Kojetín Ostatní plocha 175 Zábor Vynětí ZPF Vlastník SO 104 Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Jiráskova Parcelní číslo KN ZE Kat. území Druh pozemku Výměra 707 Kojetín Ostatní plocha 1434 Zábor Vynětí ZPF Vlastník Stavba si vyžádá zábor ZPF v množství 1479m 2. K záboru, LPF ani ke kácení zeleně. 7. Charakteristika území, dotčená ochranná pásma, požadavky na demolice Zájmové území je situováno v okrajové části města Kojetín, jihozápadním směrem od centra města. Je to rovinaté území o rozloze cca cca 22 hektarů. Mimo obytné zástavby je zde umístěna rozsáhlá občanská vybavenost, zahrnující gymnázium, základní škola, mateřská škola, školní jídelna, hudební škola, polyklinika, lékárna atd. V území je zajištěna základní technická infrastruktura. a občanská vybavenost. Je zde umístěno vlakové nádraží Významným prvkem občanské vybavenosti je víceúčelové sportovní hřiště s plánovanou víceúčelovou halou. Dotčená ochranná pásma Stavbou jsou dotčena ochranná pásma podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Ochranné pásmo podzemních kabelových rozvodů do 110 kv činí 1,0 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo STL plynovodu v zastavěném území obce činí 1,0 m na obě strany od půdorysu. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok, do průměru 500 mm, činí 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Požadavky na demolice Stavba si nevyžádá žádné demolice. 11

12 8. Přeložky inženýrských sítí Stavba nemá nárok na přeložky inženýrských sítí. 9. Vliv stavby na životní prostředí, opatření na minimalizaci účinku stavby na životní prostředí Při výstavbě bude dočasně negativně ovlivněno životní prostředí, zejména z hlediska zvýšené hladiny hluku a zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. Povinností realizační firmy bude udržovat stavbu, její okolí a příjezdové komunikace v čistém stavu tak, aby tyto negativní vlivy byly eliminovány na maximum. Komunikace jsou opravovány v šířkových a směrových parametrech stávajících komunikací, v některých úsecích se počítá s výškovou úpravou nivelety. Opravou konstrukce komunikace a vybudováním nového krytu se sníží hlučnost, prašnost a množství exhalací. Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona 185/2001 Sb Zabezpečení z hlediska požární ochrany Z hlediska požární ochrany nejsou na stavbu kladeny žádné podmínky. Po celou dobu výstavby bude zajištěn příjezd požární techniky 11. Opatření potřebné pro uvolnění navrhovaného místa stavby, její provádění Termín realizace není doposud stanoven. Ten bude upřesněn s ohledem na termíny projednání projektové dokumentace, termín zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a zejména na zajištění financování vlastní stavby. Předpokládá se, že stavba bude probíhat v jednom celku. 12. Nakládání s odpady Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona č. 185/2001 Sb.. Podle katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 budou při stavbě vznikat tyto odpady: Asfaltové směsi neuvedené pod číslem Jedná se o horní vrstvy AB se stávajících částí dotčených komunikací, které budou při stavbě odstraňovány. Materiál bude odvezen na recyklaci k dalšímu využití Beton Jedná se o materiál, vzniklý při demolici zpevněných ploch a drobných betonových konstrukcí. Vybouraný beton bude recyklován Zemina a kamení neuvedené pod číslem Jedná se o podkladní vrstvy konstrukce bouraných vozovek a dále o zeminu odkopanou při sanaci podloží. Štěrkovitý materiál se použije pro sanaci podloží. 13. Bezbariérové užívání stavby Stavba bude realizována v souladu s vyhláškou 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb. 12

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod

Důvodová zpráva - I. Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Důvodová zpráva - I Investiční záměr: Okružní křižovatka silnic II / 490 a III / 49030 u Pivovaru Janáček, Uherský Brod Popis stávajícího stavu: Stávající komunikaci silnice II/490, která tvoří dva paprsky

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ

Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Ing. P. Galou, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov I-Město ROZHODNUTÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2015/068126/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.7.2015 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Označení stavby... 2 1.2 Stavebník... 2 1.3 Projektant... 2 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby... 3 2.2 Předpokládaný

Více

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek Vypracoval Ing. Pavel Kopeček Kontroloval

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 3061/2012-1 Spis.zn.: 375/2009/VÝST/Li/Š Ukládací skartační znak: 328 A/999 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel.: 491 405 441 E-mail: lubos.sulc@mestonachod.cz Datum: 3.8.2012 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY, TIŠNOV, ul. ZA MLÝNEM

VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY, TIŠNOV, ul. ZA MLÝNEM VÝSTAVBA ŠIROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY, TIŠNOV, ul. ZA MLÝNEM OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 a 3a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí září 2007

Více

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.2.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/031805/2014 OD1/Vla MMHK/043528/2016 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing. Kateřina Vlachá 495 707 815 Katerina.Vlacha@mmhk.cz DLE

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2014/3264/K Bc. Roman Kedruš 06.06.2014 OZNÁMENÍ odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Obec Spytihněv Spytihněv 359

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB BŘEZOLUPY MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYTVOŘEN 1999 AKTUALIZACE 2003 SEZNAM AKCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE BŘEZOLUPY DNE 14.05.2003 S A L I E R ÚZEMNÍ PLÁNY, PROJEKTY STAVEB

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 12.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-P Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 11. dubna 2012 Telefon: 488 880 930 Výzva k podání cenové nabídky opravy chodníků 2012 Tímto

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

II/286 Jičín, Robousy Valdice - přeložka

II/286 Jičín, Robousy Valdice - přeložka Tisková zpráva Název akce: II/286 Jičín, Robousy Valdice - přeložka Stručný popis návrhu stavby: Jedná se o novostavbu přeložky silnice II/286 vedoucí kolem města Jičín. Součástí stavby bude rovněž výstavba

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 Vodárenská správa Písek V Písku dne: 2.12.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0003/15/1506/DS na akci Rekonstrukce

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-030730/2016/En Číslo jednací dokumentu: MMZL 044266/2016 Zlín, dne 5.4.2016

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom.

Popis stavebních úseků - Vyhledávací studie cyklostezek a cyklotras: Homole, Litvínovice, Planá u ČB, letiště ČB. povrch. šířka kom. Páteřní cyklotrasa přeložka stávající cyklotrasy - začátek řešené oblasti na komunikaci vedoucí po okraji Stromovky, návaznost na stávající vedení cyklotrasy (vedoucí z centra ČB) místní asfaltová, šířky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

ATELIER ADDO, s.r.o. SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE ATELIER ADDO, s.r.o. Štefánikova 167, 760 01 Zlín tel./fax: 576 011 450-1 mobil: 603 180 513 e-mail: addo@atlas.cz SEZNAM PŘÍLOH : A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA C. PROPOČET NÁKLADŮ D.

Více