Výroční zpráva. školní rok 2009/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2009/10"

Transkript

1 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2009/10 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o třídách, ŠD, ŠJ a přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání V. Údaje o výsledcích inspekce VI. VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách školy a její prezentaci na veřejnosti VIII. Zpráva o hospodaření školy IX. Závěr Přílohy

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: zřizovatel: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace Od samostatný právní subjekt Od zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze Město Kralupy nad Vltavou tel. spojení: , , www stránky: školská rada: zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb. Poslední zápis z jednání rady za školní rok 2009/10 je z prosince 2009 a je uložen na webu školy. Činnost rady obstarávají především zástupci pedagogického sboru Mgr. Michaela Kalousová a Mgr. Václava Kořínková, ostatní členové komunikují se školou elektronicky, pokud je škola požádá o vyjádření ke schvalování dokumentů. Složení školské rady: předsedkyně Martina Lejčková členové: Markéta Exnerová Marie Blažková Petr Holeček Mgr. Michaela Kalousová Mgr. Václava Kořínková součásti školy: 1) Základní škola Poskytuje základní vzdělávání v souladu s 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy. 2) Školní družina Poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s 111 zákona č. 561/2004 Sb. a příslušnými prováděcími právními předpisy. 3) Školní jídelna Zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s 119 zákona č. 561/2004 Sb. a příslušnými prováděcími právními předpisy. Zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu s ustanovením 33b zákona 2

3 č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy. vedlejší hosp. činnost: - obědy pro cizí strávníky - pořádání kurzů - pronájmy Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Mělník ze dne učební plán Základní škola č.j /96-2. Klub přátel školy: v červnu 2006 obnovena činnost Klubu přátel školy na základě registrace ze dne u Ministerstva vnitra ČR. Předsedkyní KPŠ je Ing. Blanka Nedbalová. Činnost klubu udržuje v chodu pouze Ing. Blanka Nedbalová za výrazné podpory hospodářky školy Lenky Šafratové. Rodiče nemají zájem pracovat v KPŠ. Charakteristika školy: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí je městská škola s mnohaletou tradicí. Sídlí v historické budově postavené v roce V tomto roce také škola zahájila svou činnost. Škola byla postavena v centru města, tehdy jako jediná chlapecká škola pro kralupské žáky. Určitá, z toho plynoucí priorita škole zůstala dosud. Umístění poblíž vlakového a autobusového nádraží zajišťuje škole trvalý příliv dojíždějících žáků. Kapacita školy je 600 žáků, naplněnost se v současnosti pohybuje kolem 75 %. Průměrný počet žáků ve třídě je 23. Součástí školy je školní družina s kapacitou 90 žáků (90 % naplněnost) a školní jídelna s kapacitou 530 obědů (využívána na 85 %). Pedagogický sbor je na I. stupni stabilizovaný, tvořený výhradně ženami. Kromě dvou učitelek jsou všechny kvalifikované a aprobované pro výuku na I. stupni. Jedna z nekvalifikovaných učitelek, Veronika Vápeníková, studuje na pedagogické fakultě UK Praha, druhá, Petra Sýkorová, nestuduje. Třída 5.B pracovala v systému II. stupně, třídní učitelka Mgr. Barbora Černá má aprobaci pro II. stupeň. Horší je situace na II. stupni. 15 % pedagogů nemá potřebnou kvalifikaci. Učí zde ale 4 muži. Ze 3 nekvalifikovaných učitelů II. stupně dva vyučující studují VŠ, Petra Školníková studuje obor M F na PF UJEP v Ústí nad Labem, Lukáš Moravec studuje MMF UK v Praze, obor F M. Vyučující Vv Kateřina Mlsová pedagogické vzdělání nemá. Na podzim ukončila státními zkouškami studium PF UK Barbora Černá. Své místo ve sboru má také několik důchodců. Škola má mnoholetou pověst bezpečné školy, kterou se snažíme udržet a podřizujeme tomuto cíli veškeré školní aktivity. Komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit školy. Třikrát ve školním roce jsou organizovány klasické třídní schůzky, každý vyučující má jednou měsíčně pravidelné konzultace. Konzultace využívali pouze rodiče I. stupně a to pouze na pozvání TU. Na druhém stupni nebyly konzultace rodiči využívány takřka vůbec. Konzultační hodiny ředitelky byly využívány rodiči velmi často. Kromě toho bylo možné si sjednat schůzku 3

4 individuálně po předchozí domluvě s vyučujícím. Rodiče mohou s pedagogickými pracovníky komunikovat také pomocí elektronické pošty či telefonem. Pravidelně dvakrát do roka pořádáme Dny otevřených dveří, jedenkrát klasická výuka, jedenkrát zájmové vyučování. Rodičům nejsou dveře školy zavřené nikdy. Kdykoliv mohou přijít, podívat se do hodiny, domluvit si konzultaci či nahlédnout do povinné dokumentace školy. Škola se na veřejnosti prezentuje pomocí svých webových stránek, účastí na veřejném životě města a pořádáním vlastních akcí a prezentacemi projektů přístupných veřejnosti. Škola pravidelně zveřejňuje příspěvky v místním a regionálním tisku a prezentuje se také v místní kabelové televizi. V současné době vyučujeme podle vzdělávacího programu J.A.K. v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku a podle vzdělávacího programu Základní škola ve 4., 5. a 9. ročníku. II. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2009/10 měla škola celkem 46 zaměstnanců, z toho 6 na částečný úvazek. pedagogové šk. psycholožka administrativa úklid šk. kuchyně - 32 včetně vedení a školní družiny z toho 3 zaměstnankyně na mateřské dovolené - na částečný úvazek - 2 (ekonomka, hospodářka) - 5 včetně školníka - 6 včetně vedoucí školní jídelny V rámci pedagogického sboru pracují 2 výchovné poradkyně pro I. a II. stupeň a 1 koordinátorka EVVO. Věkový přehled zaměstnanců <30 let <40 let <50 let <60 let >60 let celkem interní pedagog. prac externí pedagog. prac kvalifik. pedag. (VŠ) nekvalifik. pedag. (SŠ) z toho vychovatelky ostatní pracovníci školní psycholog Věkový průměr pedagogů: 43 4

5 III. ÚDAJE O TŘÍDÁCH, ŠD, ŠJ A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ škol. rok počet tříd počet žáků průměr žáků ve třídě průměr žáků na učitele ,1 16, ,2 15, ,4 17, ,7 16, ,0 18, ,6 18, ,4 14, ,3 14, ,8 19,2 Školní družina Provoz školní družiny začíná v 6.00 hod. a končí v hod. Kapacita ŠD je 90 žáků. Žáci jsou přijímáni do ŠD na základě přihlášky upřednostněny jsou děti, jejichž matka je zaměstnána a mladší žáci, zohledňovány jsou i sociální aspekty. V družině je zaveden pitný režim (zajišťuje ŠD). Vychovatelky pracují ve 2,5 odděleních, zajišťují také dopolední činnost necvičících žáků při hodinách plavání, jedna z vychovatelek vedla zájmový kroužek flétny a zajišťovala také veřejná vystoupení žáků a účast dětí na městských akcích. V rámci provozu ŠD probíhaly v jednotlivých odděleních různá tématicky zaměřená odpoledne, kterých se mohli zúčastnit i nedružinoví žáci (např. Rej čarodějnic, Maškarní bál a další). ŠD připravila také akci pro rodiče s dětmi v rámci Dne rodiny a zajišťuje program pro žáky ve dnech ředitelského volna a některé prázdninové dny (např. 1. července Návštěva Psího útulku v Kralupech). Školní jídelna Kapacita školní jídelny je 530 obědů denně, naplněnost zhruba 85 %. Ve školním roce 2009/10 se počet vydávaných dětských obědů mírně zvýšil. Počet obědů pro dospělé se pohybuje kolem 85. V rámci doplňkové činnosti vaří školní kuchyně pro dům s pečovatelskou službou při Městském úřadě Kralupy a zajišťuje vydávání těchto obědů do jídlonosičů cca 80 obědů. Pracuje zde 6 zaměstnankyň včetně vedoucí ŠJ. Do pracovní náplně kuchařek je začleněn také úklid kuchyně a skladů potravin a praní prádla. V období školních prázdnin zajišťují kuchařky vaření pro zaměstnance školy, cizí strávníky a dům s pečovatelskou službou. 5

6 Na kvalitu a kvantitu jídla není připomínek. Agenda kuchyně je vedena v programu VIS, platby za obědy jsou výhradně bezhotovostní formou. Okresní hygienička neshledala při kontrole žádné závady kromě plísně na stropě kuchyně. Rekonstrukce stropu proběhla během letních prázdnin. Ve školním roce 2009/10 byla kromě rekonstrukce stropu provedena také rekonstrukce výdejního okénka a opraven sokl ve školní jídelně. Čipový systémy na výdej obědů byl rozšířen a doplněn novým terminálem na výdej druhého jídla. Byl zakoupen nový konvektomat a lednice. Výsledky přijímacího řízení Do 1. ročníku bylo přijato 33 dětí, z toho bylo 5 loňských odkladů. Odloženou školní docházku o jeden rok má 8 dětí. Paní učitelka Vogeltanzová spolupracovala s Pedagogickým centrem pro sluchově postižené žáky (integrovaná žákyně v 9. ročníku). Všem integrovaným žákům byla poskytována individuální péče v hodinách, pracovali dle individuálních plánů a na žádost rodičů jim bylo poskytnuto slovní hodnocení. Do primy Dvořákova gymnázia v Kralupech bylo přijato 7 žáků. Do středních škol, SOU a OU byli přijati všichni vycházející žáci, tj. 51 z 9. ročníků, 4 žáci z 8. ročníků a 1 žák ze 7. ročníku. O prodloužení školní docházky požádali rodiče tří žáků. Všichni tři byli ale přijati do učilišť a do vyššího ročníku nenastoupí. IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V letošním roce proběhlo SCIO testování žáků 3. tříd Čj, M, Člověk a jeho svět, Aj, 5. tříd Čj, Aj, 8. tříd Čj, Aj a pilotní testování čtenářské gramotnosti a Aj ve 4., 6. a 9. třídách. Výsledky školy jsou většinou na průměrné celorepublikové úrovni, ale v 6. třídách se výsledky z českého jazyka zařadily do 30 % škol s nadprůměrným výsledkem. Učivo předepsané osnovami bylo splněno ve 4., 5. a 9. ročníku dle osnov pro ZŠ č.j /96-2 a v 1., 2., 3. a 6., 7. a 8. ročníku podle vzdělávacího programu J.A.K. průběžné kontroly vedoucích předmětovým týmů. Volitelné předměty: Informatika, Německý jazyk, Přírodovědný seminář, Sportovní hry, Seminář společenských věd, Multimediální výchova a Základy administrativy 6

7 Učební plán ve školním roce 2009/2010 Název předmětu Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Mediální výchova Občanská výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty C e l k e m V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Dne 9. dubna 2010 byla provedena kontrola stravovacího zařízení a prostor školy pracovnicemi OHES Mělník. Kontrolou bylo zjištěno porušení ustanovení článku 4 odst. 2 přílohy II kapitola II, bod 1, písm. B) a C) Nařízení o údržbě stěn v kuchyni výskyt plísně (vyřešeno v červenci 2010 celkovou rekonstrukcí stropu). Dne 26. dubna 2010 byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění pracovnicemi OSSZ Mělník zjištěn drobný nedostatek, který byl okamžitě napraven. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 7

8 VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve vysokoškolském studiu pokračuje Veronika Vápeníková na PF UK v Praze, studovat začal Lukáš Moravec na MMF UK v Praze a Petra Školníková na PF UJEP v Ústí nad Labem. Studium výchovného poradenství úspěšně dokončily obě výchovné poradkyně - Mgr. Jaroslava Strejčková na PF UK v Praze a Mgr. Ivana Šulová na FF UK v Praze. Další kurzy a semináře viz příloha. VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACI NA VEŘEJNOSTI Lyžařský výcvik Škola v přírodě Projekty Granty - 1 skupina žáků 7. ročníku - viz příloha - viz příloha Výstup na Komendu 2. ročník soutěže v lezení na umělou stěnu grant MěÚ Kralupy Aplikace klíčových kompetencí partnerská škola pro bezplatné výjezdní semináře Jsme jeden tým grant KÚ Protidrogová prevence PEER program pod vedením paní učitelky Petry Školníkové exkurze, besedy spolupráce výchovných poradců, metodika prevence a psycholožky Malá policejní akademie pod záštitou Národní protidrogové centrály Praha program sdružení SEMIRAMIS pro roč. spolupráce s komisí prevence při MěÚ spolupráce s Městskou policií Kralupy Zájmové vyučování netradiční výuka ve smíšených skupinách žáků dle vlastního výběru tématu Výtvarné vánoční dílny Cvičení v přírodě Plavecký výcvik smíšené skupiny žáků napříč ročníky výroba dárků na Vánoční jarmark oblast ochrany člověka za mimořádné situace spojeno se Dnem Země a zdravovědou (ukázky práce Městské policie, hasičského sboru, rychlé záchranné služby) ročníky 8

9 Dopravní kurz Sportovní den 4. ročníky v Neratovicích škola připravila ve spolupráci s DDM v rámci Dnů Kralup na sokolišti. Všichni pedagogové zajišťovali organizaci akce Adventní koncert Městský advent slavnostní adventní koncert žáků školy v malém sále KaSS Vltava vystoupení pěveckého sboru Hvězdičky Hrajeme a zpíváme pro radost koncert školních pěveckých sborů, flétniček a instrumentalistů v KaSS Vltava Vánoční hrátky pro děti s rodiči hry a soutěže pro malé školáky Vánoční jarmark prodejní akce s nabídkou vánočních výrobků žáků školy pro veřejnost Zájmové kroužky šachový výtvarný internet pohybové hry příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka příprava na přijímací zkoušky z matematiky anglický jazyk přírodovědný sborový zpěv sbor Hvězdičky sborový zpěv sbor KMCH práce s počítačem hra na flétnu aranžování rozvoj grafomotoriky chovatelský Dny otevřených dveří podzim zájmové vyučování jaro klasická výuka Knihovna a informační centrum Propagace školy možnost využití pro žáky i pedagogy v odpoledních hodinách webové stránky 9

10 účast na veřejném životě města (Dny Kralup, soutěže, sport, koncerty) tisk Kralupský zpravodaj, Týdeník Mělnicko, Mělnický deník KTZ - TV Kralupská kabelová televize Spolupráce se zřizovatelem starosta Petr Holeček a radní Marie Blažková se zajímají aktivně o práci školy, jsou v osobním kontaktu s vedením, sborem i žáky se školou úzce spolupracuje také komise prevence kriminality VIII. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY viz příloha IX. ZÁVĚR Školní rok 2009/2010 probíhal dle plánu. Škola plní základní úkoly dané zákonem a ze strany zřizovatele jí jsou pro to vytvářeny podmínky. Zpráva schválena pedagogickou radou dne 26. srpna 2010 Zpráva schválena školskou radou dne 2. září 2010 Připomínky školské rady: bez připomínek Mgr. Jiřina Hereinová ředitelka školy 10

Výroční zpráva. školní rok 2011/12

Výroční zpráva. školní rok 2011/12 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2011/12 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, BEZRUČOVA 1468 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 adresa školy 500 02 Hradec Králové, Bezručova

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více