Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ"

Transkript

1 Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ Abstrakt Zdeněk Vašíček Příspěvek informuje o tradiční výuce předmětu na ZUŠ Tišnov a o pokračování jeho nově zahájené výuky v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně. Klíčová slova: alternativní školy, CLIL, dvojjazyčné vyučování Abstract This contribution informs about the established teaching of the subject Piano Playing integrated with communication in a foreign language (English or German) in the Primary Arts School in Tišnov and about the continuation of the newly inaugurated teaching of this subject in the Methodical Centre of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Key words: alternative schools, CLIL, bilingual teaching 1. Aktuální stav CLIL Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning. Volně přeloţeno jde o vyučování integrující/spojující nějaký běţný předmět s komunikací v cizím jazyce, lze pouţít i náhradu dvojjazyčné (věcné) vyučování. Potřeba učitelů s dvojí odborností věcnou i jazykovou bude stoupat (Le Pape Racine, 2005, s. 126), koncept CLIL by měl představovat hlavní proud ve vzdělávání (Sygmund, 2005, s. 20). Nejvíce rozšířený jazyk je angličtina, němčina má mezinárodní význam hlavně v hudbě a pedagogice (Krumm, 2005, s. 38). Nastíněný vývoj nutí k novému (alternativnímu) pojetí obsahů vzdělávání (kurikul). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005, s. 21, podtrhl Z.V.) uvádí, ţe úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura ţáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 2. CLIL na Základní umělecké škole Tišnov Jako učitel ZUŠ Tišnov o CLIL na této škole průběţně informuji ve sbornících ČAPV. Tato studie volně navazuje na studii předcházející (Vašíček, 2005c). Upřesňuji jen, ţe koncept CLIL zde představuje integraci hry na klavír s komunikací v cizím jazyce, nikoli s výukou cizího jazyka. 1

2 Oproti školnímu roku 2004/2005 odešlo z výzkumných vzorků šest ţáků. Důvody jejich odchodu byly následující: 1. přechod do předmětu hra na varhany na II. stupni ZUŠ Tišnov u téhoţ učitele (1 ţák, němčina druhá fáze) 2. absolvování ZUŠ Tišnov (1 ţák, angličtina druhá fáze) 3. přestěhování (1 ţák, angličtina první fáze) 4. zvýšení nároků na vysoké škole (1 ţák, němčina druhá fáze) 5. změna střední školy ve 2. pololetí spojená s denním dojíţděním (1 ţák, angličtina druhá fáze) 6. přechod do standardního předmětu hra na klavír na ZUŠ Tišnov u téhoţ učitele kvůli přesycení cizím jazykem na střední škole i při hře na klavír (1 ţák, němčina druhá fáze). Jeden nový ţák přibyl (angličtina). Došlo tak k dílčí obměně obou výzkumných vzorků. Ve školním roce 2005/2006 pokusné vyučování předmětu hra na klavír integrovaného s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) na ZUŠ Tišnov pokračovalo opět ve dvou výzkumných vzorcích. Ve vzorku první fáze byli zařazeni 2 ţáci (angličtina), ve vzorku druhé fáze 5 ţáků (3 angličtina, 2 němčina), celkem tedy 7 ţáků, přičemţ 1 ţák (němčina) byl přeřazen z první fáze do druhé. Z výchozího výzkumného vzorku 12 ţáků (= 100%) ze září 2000 vydrţeli aţ dosud, tj. do června 2006, 3 ţáci (= 25%). V mém celkovém učitelském úvazku 23 vyučovacích hodin týdně tvořilo zmíněných 7 ţáků 30% mé přímé vyučovací povinnosti. Pokusné vyučování výše uvedeného předmětu probíhalo od začátku září 2005 do 1. června Celkový počet jeho vyučovacích hodin byl 167 (= 100%), z toho 115 (= 69%) s komunikací v angličtině, 52 (= 31%) s komunikací v němčině. Pokud jde o standardní předmět hra na klavír, všichni ţáci v obou výzkumných vzorcích splnili poţadavky dané učebními osnovami (resp. zvyklostmi na ZUŠ Tišnov). Ve druhém pololetí z nich obdrţelo prospěch výborný 6 ţáků (= 86%): výjimkou byl 1 ţák (= 14%) s prospěchem chvalitebný. Komunikace v cizích jazycích probíhala dle mých pozorování (zúčastněných i ze záznamu) standardně. Stav pouţívání cizojazyčných prostředků ve výzkumném vzorku první fáze dosáhl stěží deskriptoru A1, ve výzkumném vzorku druhé fáze kolísal zhruba mezi deskriptory A1 aţ B2: myšleno vţdy zúţeně pro potřeby předmětu hra na klavír (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s ). Deskriptory A1 a A2 uvaţované pro základní školu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 21) lze uvaţovat i pro ZUŠ, která je sice svébytnou, avšak také základní školou. Učební materiál a učební metoda (Vašíček, 2005c, s. 331) se nezměnily. V březnu 2006 jsem zadal dotazník a provedl vyhodnocení (Likertova škála, medián). Uvedu odpovědi ţáků z výzkumných vzorků na vybrané poloţky dotazníku: 2

3 na poloţku č. 13 Chceš pokračovat v předmětu HRA NA KLAVÍR s komunikací v cizím jazyce i nadále? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 4,5 Výzkumný vzorek první fáze: medián 3 na poloţku č. 17 Kdyby byla v předmětu HRA NA KLAVÍR komunikace v cizím jazyce zrušena a předmět pokračoval dále s komunikací pouze v češtině, povaţoval/a bys to pro sebe za ztrátu? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 3,5 Výzkumný vzorek první fáze: medián 1,5. Jako důvod neshody mezi odpověďmi obou výzkumných vzorků vidím vyšší věkový průměr výzkumného vzorku druhé fáze oproti výzkumnému vzorku první fáze: ve školním roce 2005/2006 byl poměr věkových průměrů obou výzkumných vzorků 16 : 12 letům čili 4 : 3. K poloţkám týkajícím se slovní zásoby ţáci z výzkumných vzorků odpověděli v dotazníku následovně: na poloţku č. 20 Domníváš se, ţe slovní zásoba >Malého slovníku< (zhruba tři sta cizích slov) dostačuje k cizojazyčné komunikaci v předmětu HRA NA KLAVÍR? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 4 Výzkumný vzorek první fáze: medián 5 na poloţku č. 26 Máš chuť studovat větší slovník pro potřebu předmětu HRA NA KLAVÍR s komunikací v cizím jazyce (zhruba tři tisíce cizích slov)? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 3 Výzkumný vzorek první fáze: medián 1,5. Ţáci nemají chuť ke studiu většího slovníku snad proto, ţe komunikaci v cizím jazyce lze vést jiţ při stávající slovní zásobě (s případnou výpomocí češtiny ovšem dvojjazyčné vyučování!). Z hlediska poţadované orientace na základní jevy (Maňák, 2003, s. 17) se malý slovník ukazuje jako přiměřený. Pro ţáky a to i ve výzkumném vzorku druhé fáze představuje toho času motivační maximum. Delší souvislé výpovědi ţáků jako doklad ţádoucí prezentační kompetence (Le Pape Racine, 2005, s. 118) však s tímto slovníkem očekávat asi nelze a nutno vyčkat na zájemce o větší slovník. Za celé sledované období jsem odučil celkem 1315 hodin hry na klavír integrované s cizojazyčnou komunikací, z toho 866 (= 66%) v angličtině a 449 (= 34%) v němčině. Čas se zdál být zralý na odborné posouzení. Pozvání na ZUŠ Tišnov přijali na jaře 2006 tři externí odborníci: pan odb. as. PhDr. Tomáš Janík M. Ed. et Ph. D., z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, paní Mgr. Lucie Procházková z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, a paní PhDr. Debora Zemenová M. A., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 26. května 2006 na ZUŠ Tišnov v jejich přítomnosti proběhla demonstrace dvou vyučovacích hodin předmětu hra na klavír integrovaného s komunikací v cizím jazyce: 3

4 1. vyučovací hodina s komunikací v angličtině druhá fáze: ţák M.B. v 2. ročníku II. stupně ZUŠ Tišnov, absolvoval celkem 4,5 roku hry na klavír s komunikací v angličtině = celkem 128 vyučovacích hodin, věk 16 let 2. vyučovací hodina s komunikací v němčině druhá fáze: ţák J.L. ve 3. ročníku II. stupně ZUŠ Tišnov, absolvoval celkem 4 roky hry na klavír s komunikací v němčině = celkem 109 vyučovacích hodin, věk 16 let Po vyučovacích hodinách kaţdý ţák zvlášť (za mé nepřítomnosti!) i já jako učitel jsme vyjádřili své zkušenosti z předmětu. Výše uvedené odborníky jsem seznámil s evaluací provedenou vedením ZUŠ Tišnov, s mými vlastními autoevaluacemi i s mnou vytvořenými učebními a výzkumnými materiály. Jsem zvědav, zda v posudcích těchto odborníků půjde o zpětnou vazbu vůči mně jako učiteli, o evaluaci či přípravnou fázi komplexní evaluace. Ať uţ vyzní obsah posudků kladně nebo záporně, budu povaţovat jejich existenci za výrazný postup vpřed. 3. CLIL v Metodickém centru Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Integrace věcného předmětu (hry na klavír) s komunikaci v cizím jazyce (anglicky nebo německy), která je od roku 2000 prováděna na ZUŠ Tišnov, je povaţována v českém školním systému za inovaci, kterou by bylo vhodné pokusit se zavést i do jiných škol a předmětů (Dvořáková Janík Muchová, et al., 2005, s. 106). Takový pokus se jiţ skutečně částečně děje. V Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně probíhají pod mým vedením jazykové kurzy, které jsou určeny převáţně učitelům základních uměleckých škol. Kurzy jsou rozvrţeny na dva roky, jde tedy o obecně doporučovanou kratší jazykovou učební nabídku, cílící k dílčím dovednostem (doporučení in Krumm, 2005, s. 46). Za akademický rok 2004/2005 zde vykonalo postupovou zkoušku celkem 37 frekventantek (= 53% ze vstupního počtu 68 frekventantů). Z uvedených 37 frekventantek (= 100%) postoupilo v Angličtině u klavíru 25 frekventantek (= 68%) a v Němčině u klavíru 12 frekventantek (= 32%). V akademickém roce 2005/2006 uvedené kurzy pokračovaly. Frekventantky byly rozděleny opět do skupin podle jejich vlastních časových moţností, nikoli podle stupně jejich cizojazyčné pokročilosti. Nastoupilo celkem 28 frekventantek (= 41% vstupního počtu 68) a 4 nové frekventantky. Z těchto celkem 32 (= 100%) frekventantek nastoupilo do Angličtiny u klavíru 19 (= 59%) a do Němčiny u klavíru 13 (= 41%). Šlo o 1 ředitelku (= 3%), 29 učitelek (= souhrnně 91%) českých, moravských, slezských a částečně slovenských ZUŠ a 2 učitelky (= 6%) českých pedagogických fakult. Frekventantek v kurzech postupně ubývalo. Na začátku druhého semestru (v únoru 2006) jich pokračovalo jiţ jen 24 (= 75% stavu ze září 2005 a 35% stavu ze září 2004). Z těchto 24 frekventantek (= 100%) pokračovalo 15 (= 63%) v angličtině a 9 (= 37%) v němčině. V akademickém roce 2005/2006 proběhlo celkem 80 vyučovacích hodin (= 100%), z toho 32 (= 40%) Angličtiny u klavíru a 48 (= 60%) Němčiny u klavíru. Za akademický rok měla kaţdá frekventantka moţnost navštívit 16 vyučovacích hodin (= 100%), prezence však oproti minulému akademickému roku byla zhruba poloviční. Těţiště práce spočívalo v probírání mluvnice. 4

5 Po kaţdém semestru jsem zadal anonymní dotazník a provedl vyhodnocení (Likertova škála, medián). Doposud šlo o tři dotazníky, po závěrečné zkoušce bude následovat čtvrtý poslední a neanonymní. Návratnost dotazníků činila postupně 94%, 33% a 54%, průměr 60%. Frekventantky se povaţovaly převáţně za mírně pokročilé v cizím jazyce a tento jazyk hodnotily pro sebe převáţně jako snadný. Frekventantky však věděly, ţe při cizojazyčné komunikaci je moţno pouţívat jen spotřební mluvnice (Diehl Studer Boss, 2002, s. 103), coţ ve spojení se hrou na klavír na rozdíl např. od vyučování dějin (Sygmund, 2005, s. 24) má i svoji logiku. Ve CLIL-třídě se sice netrvá na dokonalé jazykové správnosti (Sygmund, 2005, s. 19), na půdě vysoké školy jsme na ní nicméně převáţně trvali. Frekventantky si průběţně přály mnohem větší uplatnění cizojazyčné konverzace neţ jaké bylo, zklamání z jazykových kurzů v MC HF JAMU však v dotaznících dosud souhrnně nevyjádřily. Jejich názory na učivo, učební pomůcky a učitele byly spíše kladné neţ záporné a vesměs se pohybovaly kolem hodnoty 4 Likertovy škály. Bylo by uţitečné, provést nezávislé dotazování všech, kdo dále nepokračovali ve studiu jazykových kurzů, s cílem zjistit kategorie (kvality) důvodů jejich odchodu z kurzů a poměrné kvantitativní zastoupení těchto kategorií (kvalit). Niţší prezenci snad lze částečně připsat na vrub těhotenství a mateřských povinností některých frekventantek, i toho, ţe důraz byl vzhledem k charakteru a rozsahu látky poloţen také na samostudium frekventantek. Jako podnětnou formu nezávislého dotazování lze vidět skupinovou diskuzi (Švec, 2004, s. 25) bývalých frekventantů jazykových kurzů, proběhlou v mé nepřítomnosti. Vzhledem k uzávěrce této studie jsem nemohl zahrnout data ze závěrečné zkoušky konané dne a z dotazníku zadaného na konci této zkoušky. Pozitivní je, že každá třetí frekventantka, jež odevzdala dotazník číslo tři, dle svých slov již vyučovala předmět hra na klavír integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) na své vlastní ZUŠ. 4. Současné metodologické přístupy v měření výkonu žáka ve hře na klavír V předmětu hra na klavír integrovaném s komunikací v cizím jazyce je hra na klavír základnější složkou neţ komunikace v cizím jazyce. Tato základnost si nárokuje měřitelně doloţit, ţe v rámci tohoto předmětu nedochází ke zhoršení výkonu ţáka ve hře na klavír. Jinak řečeno: jde o to doloţit, ţe vše, co mělo být splněno, víceméně splněno také bylo. Jde současně o imerzivní metodu: pod >imerzivními metodami< jsou ve zjednodušení zahrnuty všechny vyučovací situace, v nichţ je nějaký věcný předmět vyučován v cílovém jazyce a v nichţ v první řadě jsou evaluovány učební cíle věcného předmětu a nikoli (výlučně) jazyk (Le Pape Racine, 2005, s. 106, podtrhl Z.V.) Případné zhoršení definuji následovně: Zhoršením výkonu ţáka ve hře na klavír se rozumí nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků daných učebními osnovami, resp. školním vzdělávacím programem. Pro měření kvantity a kvality hry na klavír ţáka jsem vytvořil dva měřicí archy: 1. arch pro jednotlivou vyučovací hodinu (viz přílohu 1 této studie) a 2. arch pro celý školní rok (viz přílohu 2 této studie). 5

6 Stanovený rozsah této studie nedovoluje, abych k měřicím archům přiloţil i vysvětlení včetně způsobu vyhodnocení. Dodám jen, ţe u přílohy 1 je spolu s porovnáním úkolů z minulé vyučovací hodiny zapsaných ve třídní knize ţáka nutno i vyslechnout výkon žáka ve hře na klavír (buď přímo nebo ze záznamu), zatímco do přílohy 2 stačí pouze přepsat data z třídní knihy ţáka. Na základě vyplněných měřicích archů pro celý školní rok u všech žáků ze všech výzkumných vzorků jsem vypracoval souhrnný přehled sledující období Přehled uvádím v této studii jako přílohu 3. Školní rok 2005/2006 jsem do přehledu z časových důvodů jiţ nestačil zahrnout. Výchozí výzkumný vzorek ze školního roku 2000/2001, který pokračoval ve školním roce 2001/2002 ve standardním předmětu, je v posledně uvedeném školním roce pojímán jako kontrolní skupina sui generis vůči: 1. sobě samému ve školním roce 2000/2001 (první fáze) 2. sobě samému v dalších školních rocích, i když došlo k obměnám tohoto vzorku (druhá fáze v rocích 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005) 3. oběma zbývajícím výzkumným vzorkům (nová první fáze ve školním roce 2003/2004 a nová druhá fáze ve školním roce 2004/2005). Nevím, jaká je validita tohoto přehledu, přehled však (při zachování totoţného způsobu měření a vyhodnocení ve všech jednotlivých případech!) dokládá přinejmenším, ţe souhrnně v letech, kdy probíhala komunikace v cizím jazyce (anglicky nebo německy), ke zhoršení kvantity a kvality výkonu ve hře na klavír ţáků nedošlo. 5. Spojitý pohled učitele ZUŠ a VŠ Ideálem je, aby v předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaném s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 1. kdokoli mohl 2. kdykoli začít 3. kdekoli a odtud 4. jakkoli dospět 5. kamkoli aţ k deskriptorům úrovně C (Vašíček, 2005c, s. 334). Uskutečňování tohoto ideálu je moţné jiţ dnes: 1. vzhledem k omezeným zdrojům je nutno vyuţít v CLIL i učitelů s nedostatečnými znalostmi (Le Pape Racine, 2005, s. 111), přičemţ společné studium cizího jazyka učitelem a ţákem je moţné (Sygmund, 2005, s. 22): jde o nabytí dílčích dovedností (Krumm, 2005, s. 46). Platí-li, ţe dosud většinou chybějí přesná kritéria pro posuzování práce učitele (Maňák, 2003, s. 93), pak pro posuzování práce učitele předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaného s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) snad ještě více 2. v cizím jazyce se komunikuje na začátku, v průběhu, na konci či v rámci celého školního roku, na začátku, v průběhu, na konci či v rámci celé vyučovací hodiny 3. v cizím jazyce se komunikuje v souvislosti, v níţ se to právě metodicky hodí 6

7 4. cizího jazyka se pouţívá buď na pozadí češtiny výhradně pro jednodušší komunikaci nebo pro veškerou komunikaci. Z definice však je dvojjazyčné (věcné) vyučování dáno střídáním jazyků v kaţdé lekci (Le Pape Racine, 2005, s. 113) 5. záleţí na ţákovi, kam chce sám dojít. Teoreticky vzato, poţadované upevňování učiva můţe probíhat neustálým opakováním, rozvoj jazykových prostředků je však navzdory zvýšené námaze pro ţáka i učitele přínosnější. Předpokladem dosaţení ideálních deskriptorů úrovně C v předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaném s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) budou zejména: 1. do slovních rodin (Le Pape Racine, 2005, s. 121) utříděná slovní zásoba v podobě velkého trojjazyčného (česko anglicko německého) slovníku (Vašíček, 2005b, 2005d). Slovník vyţaduje konzultaci s rodilými mluvčími, na XIII. mezinárodní konferenci učitelů a učitelek němčiny IDT 2005 v Grazu mi bylo doporučeno, poţádat o stipendium 2. učitelé a ţáci žádostiví se takovou slovní zásobu naučit a pouţívat ji, ať jiţ v úplnosti či v tematicky vymezené části. Bude jich spíše výrazná menšina, to však není důvodem pro rezignaci 3. zpřístupnění základních materiálů (od malých slovníků po formuláře akčního výzkumu) na internetovém portálu, i kdyţ obecně je vyuţitelnost výzkumných produktů nízká (Průcha, 2005, s. 14) a u učitelů dokonce nejistá (Janík, 2004, s. 52). Viz dále přílohu 4 této studie. V souladu s platnými školskými dokumenty a zároveň za situace transformace českého školství bude nutné vyvarovat se tří omylů. Totiţ vidět v každém učiteli hry na klavír na ZUŠ 1. současně učitele cizího jazyka. To je do budoucna snad ideální, ale v tomto okamţiku zcela iluzorní představa 2. ne sice učitele cizího jazyka, ale učitele komunikujícího s každým žákem pouze v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 3. pouze učitele hry na klavír (nejlépe drţitele úředního zákazu komunikovat v cizím jazyce). V souladu s platnými školskými dokumenty a zároveň za situace transformace českého školství bude nutno pro předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) domyslet: 1. úpravy (konkretizace) stávajících deskriptorů (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s ) 2. povinné minimum setrvání ţáka v předmětu 7

8 3. náleţitosti závěrečné zkoušky z cizího jazyka skládané ţákem v rámci předmětu 4. externího garanta této závěrečné zkoušky 5. způsob přiznávání dvojjazyčné doloţky (Vašíček, 2005a, s. 5) tomu ţákovi ZUŠ, který v rámci předmětu závěrečnou zkoušku z cizího jazyka úspěšně sloţil. Po zavedení domyšleného do praxe můţe jít o dílčí část školního vzdělávacího programu konkrétní ZUŠ jako výraz pedagogické autonomie této školy (viz podobně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 116). Má-li se inspektor změnit z úředníka v propagátora transformace české školy (Šimíčková, 2005, s. 296), pak z ČŠI jako instituce se můţe stát spiritus agens rozvoje předmětu hra na klavír na ZUŠ v ČR směrem k integraci s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). O zavádění do praxe informuje příloha 4 této studie. 6. Závěr V předchozích kapitolách této studie jsem dokladoval úsilí různých subjektů věnované předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovanému s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nevím, zda mohlo být dosaţeno více, neţ kolik bylo. Připomenu jen, ţe např. ve vícejazyčností a metodikou pokročilém Švýcarsku je nutno nejen pro evaluační postupy, ale i pro integraci odborných didaktik, integrovanou didaktiku jazyků, materiály pro učitele a ţáky i pro vzdělávání vyučujících také teprve vytvořit základy (Brohy, 2005, s. 150). 8

9 Literatura BROHY, C.: Bilingualer Unterricht und Immersion in der Schweiz. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN DIEHL, E. STUDER, Th. BOSS, B.: Grammatik : Erwerb und Unterricht. In: Schneider, G. Clalüna, M. (Hg.): Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht : Thesen, Beiträge und Berichte aus der Sektionsarbeit an der XII. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT-2001 in Luzern. Bulletin VALS-ASLA Sonderheft. Neuchatel : Institut de linguistique de l Université de Neuchatel, 2002, s ISSN DVOŘÁKOVÁ, M. JANÍK, T. MUCHOVÁ, H., et al.: Playing the Piano with Communication in Foreign Language. In: Intensive Programme TiFoLa : Teaching in Foreign Languages. Brno : Paido, 2005, s ISBN X JANÍK, T.: Akční výzkum jako cesta zkvalitňování pedagogické praxe. In: Maňák, J. Švec, V. (ed.): Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, s ISBN KRUMM, H. J.: Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN LE PAPE RACINE, Ch.: Mehrsprachigkeit und Immersion : Versuch einer systematisierung lerntheoretischer und didaktischer Grundlagen sowie äußerer Rahmenbedingungen auch aus schweizerischer Sicht. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN ) MAŇÁK, J.: Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, ISBN PRŮCHA, J.: Český pedagogický výzkum : Problém využitelnosti produktů. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník referátů. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, ISBN

10 Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 1. české vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN SYGMUND, D.: Reflections on Content and Language Integrated Learning (CLIL). In: Intensive Programme TiFoLa : Teaching in Foreign Languages. Brno : Paido, 2005, s ISBN X ŠIMÍČKOVÁ, H.: Postoje učitelů k transformaci české školy na plně organizovaných školách, na školách neúplných a málotřídních v moravskoslezském regionu. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník referátů. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN ŠVEC, V.: Kvalitativní výzkum jako cesta pod povrch pedagogických jevů. In: Maňák, J. Švec, V. (ed.): Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, s ISBN VAŠÍČEK, Z.: CLIL, Deutsch, Englisch und das Sachfach Klavierspiel. In: Sorger, B. (Hg.): XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer : Thesenband. Graz : Der Internationale Deutschlehrerverband, 2005a, s ISBN Plný text in: (9 s.) VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír integrovaná s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Zkušenosti a perspektivy CLIL pro základní umělecké školy. In: Komenský odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 129 ( ), č. 5 (květen 2005b), s ISSN VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) : Autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník příspěvků. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005c, s ISBN VAŠÍČEK, Z.: Subject Piano Playing in the Primary Arts School Tišnov integrated with communication in a foreign language (English or German). 2005d, 5 s. KONTAKTNÍ ADRESA NA AUTORA: MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph. D. ZUŠ, Dvořáčkova 316, Tišnov I 10

11 Příloha 1. KVANTITA A KVALITA SPLNĚNÉ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR ZA VYUČOVACÍ HODINU Jméno ţáka: Ročník: Stupeň: Poř. číslo uč. látky 1. Potenciální Kvantita 2. Postulovaná 3. Reálná Kvalita Průměr 1. Technické cvičení:. = 100%. =.% Stupnice:. = 100%. =.% Akord:. = 100%. =.% Etuda:. = 100%. =.% Přednesová skladba:. = 100%. =.% Skladba čtyřruční:. = 100%. =.% Skladba jiná komorní:. = 100%. =.% Skladba pro hru z listu:. = 100%. =.% Improvizace:. = 100%. =.% Jiné:. = 100%. =.% Celkový průměr:.% V Likertově škále:. Odpověď/Vyhodnocení v Likertově škále: 11 Celkový průměr: V Likertově škále:

12 Příloha 2. KVANTITA A KVALITA SPLNĚNÉ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR ZA ŠKOLNÍ ROK Jméno ţáka: Ročník: Stupeň: Kvantita Potenciální Postulovaná Reálná: vyjádřená v počtu vyjádřená v % 1. Technická cvičení 2. Stupnice 3. Akordy 4. Etudy 5. Přednesové skladby 6. Čtyřruční skladby 7. Jiná komorní hra 8. Hra z listu 9. Improvizace 10. Jiné 11. Veřejné vystoupení Průměr z výše uvedených poloţek této tabulky (=. Likertovy škály) 12

13 Kvalita 1. Známky z vyučovacích hodin 2. Známky za veřejná vystoupení 3. Známka na závěrečné zkoušce* Průměr dosavadní (z poloţek.. této tabulky) (=. Likertovy škály) Vysvětlivka: * tato známka je ekvivalentem tří známek z vyučovacích hodin nebo tří známek z veřejných vystoupení Kvantita a kvalita souhrnně v Likertově škále Kvantita Kvalita Průměr Kvalita. Doplňující informace o známkách na vysvědčení Pololetí I. II. Hra na klavír Hudební nauka Komorní hra Celkový prospěch ţáka (slovně) 13

14 Příloha 3. ZVLÁDNUTÍ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR VÝZKUMNÝMI VZORKY ZA POKUSNÉ OBDOBÍ a) bez zahrnutí výzkumného vzorku za školní rok 2001/2002 jako kontrolní skupiny: Výzkumné vzorky Školní rok 2000/ / / / / / / 2005 Průměr Fáze první pauza pokusu druhá druhá nová první druhá nová druhá Kvantita 2,6-3 3,1 2,8 3,9 4,3 3,3 Kvalita 4,7-5 4,3 3,8 4,3 3,7 4,3 Průměr 3,7-4 3,7 3,3 4,1 4,0 3,8 b) se zahrnutím výzkumného vzorku za školní rok 2001/2002 jako kontrolní skupiny: Výzkumné vzorky Školní rok 2000/ / / / / / / 2005 Průměr Fáze první pauza pokusu druhá druhá nová první druhá nová druhá Kvantita 2,6 2,7 3 3,1 2,8 3,9 4,3 3,2 Kvalita 4,7 3,7 5 4,3 3,8 4,3 3,7 4,2 Průměr 3,7 3,2 4 3,7 3,3 4,1 4,0 3,7 Vysvětlivky a poznámky: termín výzkumný vzorek znamená, ţe jde o výzkumný vzorek jen v uvozovkách, neboť ve školním roce 2001/2002 bylo pokusné vyučovaní s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) přerušeno z důvodu mé práce na slovnících a pokračovalo výhradně standardní vyučování hře na klavír termín pauza pokusu znamená, ţe pokusné vyučování s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) bylo přerušeno z důvodu mé práce na slovnících a pokračovalo výhradně standardní vyučování hře na klavír výsledná data u průměrů jsou zaokrouhlena obvyklým způsobem úplná data za jednotlivé školní roky viz v přílohách mé doktorské práce 14

15 Typ úrovně Příloha 4. SOUČASNÝ STAV ZAVÁDĚNÍ KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE (ANGLICKY NEBO NĚMECKY) A S NÍ SPOJENÉHO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU DO PŘEDMĚTU HRA NA KLAVÍR V SUBSYSTÉMU ZUŠ V ČR Postup od obecného ke konkrétnímu Komunikace v cizím jazyce (A nebo N) Co má být zavedeno Pedagogický výzkum akční (interní) expertní (externí)* mikroúroveň úroveň výuky subsystém klavírních tříd v ČR klavírní třída učitele Z.V. na ZUŠ Tišnov zavedeno zavedeno zavedeno ** mezoúroveň 1 úroveň školy subsystém ZUŠ v ČR klavírní třídy některých pedagogů některých ZUŠ postupně v zavádění dosud nezavedeno (internetový portál?) dosud nezavedeno (internetový portál?) mezoúroveň 2 úroveň školy subsystém VŠ v ČR JAMU: jazykové kurzy pro učitele ZUŠ zavedeno zavedeno zavedeno *** makroúroveň úroveň vzdělávací politiky systém školství v ČR integrace s komunikací v cizích jazycích zavedeno zavedeno zavedeno Výše uvedená tabulka je pracovní verzí. Navazuje ze svého hlediska na tabulku, kterou vypracoval Janík (2004, s. 65). Vysvětlivky: A anglicky N německy * evaluační a komplexně evaluační ** od *** od

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

XXI. konference. Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Pedagogická fakulta UJEP 16. 18. září 2013 Ústí nad Labem

XXI. konference. Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Pedagogická fakulta UJEP 16. 18. září 2013 Ústí nad Labem XXI. konference Pedagogická fakulta UJEP 16. 18. září 2013 Ústí nad Labem Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti Sekce 3: Kurikulární reformy a jejich efektivita Hra na klavír jako CLIL: Pokračující

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE

KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 6. ročník konference KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE 19. listopadu 2010, 10.00 15.15 hod. Angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti

Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 Indikátory ke sledování jazykové gramotnosti Modul 3 popisuje základní přístup k volbě nových indikátorů pro sledování podpory rozvoje jazykové gramotnosti, uvádí východiska pro jejich výběr, jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL

SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL SYSTÉM 360 ZPĚTNÉ VAZBY PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL Renata Kocianová, katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze Systém třistašedesátistupňové (360 ) zpětné vazby (také třistašedesátistupňové

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání

11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání 11. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání PŘEDMĚT HRA NA KLAVÍR NA ZUŠ INTEGROVANÝ S KOMUNIKACÍ V CIZÍM JAZYCE (ANGLICKY NEBO NĚMECKY) Autoevaluace začátku druhé fáze pokusného

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Trendy ve vzdělávání 2010 Sekce 1 Podpora výuky

Trendy ve vzdělávání 2010 Sekce 1 Podpora výuky DÍLČÍ POSOUZENÍ STAVU REALIZACE VÝUKY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VYBRANÝCH ŠKOL HAVELKA Martin, ČR Resumé

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PRAKTICKÉ ŠKOLE DVOULETÉ Hodnocení žáků Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

HODNOCENÍ STUDENTY KDN

HODNOCENÍ STUDENTY KDN Hudební fakulta Janáčkova akademie múzických umění v Brně Systém hodnocení kvality na HF JAMU v Brně ě Doc. MgA. Vít Spilka Brno 29.11.2007 ÚVOD během roku 2006 se vedení fakulty aktivně zabývalo vytvořením

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

YES, I DO. Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023

YES, I DO. Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 YES, I DO Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 GLOBÁLNÍ CÍL PROGRAMU YES, I DO Zvýšit úroveň angličtiny obyvatel Moravskoslezského kraje STRATEGICKÝ CÍL 1 STRATEGICKÝ CÍL 2 STRATEGICKÝ

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA

Projekt Badatelé.cz. Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/ Sdružení TEREZA Projekt Badatelé.cz Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR CZ.1.07/1.1.00/26.0098 Sdružení TEREZA www.terezanet.cz Ing. Dana Votápková Proč projekt vznikl? návaznost na projekt 3V vědě

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-349/11 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-349/11 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-349/11 - A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Jazyková akademie Montessori, o.p.s. Hrudičkova

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Adresa: Skálova 600, 511 01 Turnov Identifikátor školy:

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

vysoké škole jádro dostatečně kvalifikovaných akademických pracovníků s odpovídající odbornou a publikační činností za posledních 5 let (posuzuje se

vysoké škole jádro dostatečně kvalifikovaných akademických pracovníků s odpovídající odbornou a publikační činností za posledních 5 let (posuzuje se Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů Standardy charakterizují obecné minimální

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více