Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ"

Transkript

1 Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ Abstrakt Zdeněk Vašíček Příspěvek informuje o tradiční výuce předmětu na ZUŠ Tišnov a o pokračování jeho nově zahájené výuky v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně. Klíčová slova: alternativní školy, CLIL, dvojjazyčné vyučování Abstract This contribution informs about the established teaching of the subject Piano Playing integrated with communication in a foreign language (English or German) in the Primary Arts School in Tišnov and about the continuation of the newly inaugurated teaching of this subject in the Methodical Centre of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Key words: alternative schools, CLIL, bilingual teaching 1. Aktuální stav CLIL Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning. Volně přeloţeno jde o vyučování integrující/spojující nějaký běţný předmět s komunikací v cizím jazyce, lze pouţít i náhradu dvojjazyčné (věcné) vyučování. Potřeba učitelů s dvojí odborností věcnou i jazykovou bude stoupat (Le Pape Racine, 2005, s. 126), koncept CLIL by měl představovat hlavní proud ve vzdělávání (Sygmund, 2005, s. 20). Nejvíce rozšířený jazyk je angličtina, němčina má mezinárodní význam hlavně v hudbě a pedagogice (Krumm, 2005, s. 38). Nastíněný vývoj nutí k novému (alternativnímu) pojetí obsahů vzdělávání (kurikul). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005, s. 21, podtrhl Z.V.) uvádí, ţe úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura ţáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 2. CLIL na Základní umělecké škole Tišnov Jako učitel ZUŠ Tišnov o CLIL na této škole průběţně informuji ve sbornících ČAPV. Tato studie volně navazuje na studii předcházející (Vašíček, 2005c). Upřesňuji jen, ţe koncept CLIL zde představuje integraci hry na klavír s komunikací v cizím jazyce, nikoli s výukou cizího jazyka. 1

2 Oproti školnímu roku 2004/2005 odešlo z výzkumných vzorků šest ţáků. Důvody jejich odchodu byly následující: 1. přechod do předmětu hra na varhany na II. stupni ZUŠ Tišnov u téhoţ učitele (1 ţák, němčina druhá fáze) 2. absolvování ZUŠ Tišnov (1 ţák, angličtina druhá fáze) 3. přestěhování (1 ţák, angličtina první fáze) 4. zvýšení nároků na vysoké škole (1 ţák, němčina druhá fáze) 5. změna střední školy ve 2. pololetí spojená s denním dojíţděním (1 ţák, angličtina druhá fáze) 6. přechod do standardního předmětu hra na klavír na ZUŠ Tišnov u téhoţ učitele kvůli přesycení cizím jazykem na střední škole i při hře na klavír (1 ţák, němčina druhá fáze). Jeden nový ţák přibyl (angličtina). Došlo tak k dílčí obměně obou výzkumných vzorků. Ve školním roce 2005/2006 pokusné vyučování předmětu hra na klavír integrovaného s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) na ZUŠ Tišnov pokračovalo opět ve dvou výzkumných vzorcích. Ve vzorku první fáze byli zařazeni 2 ţáci (angličtina), ve vzorku druhé fáze 5 ţáků (3 angličtina, 2 němčina), celkem tedy 7 ţáků, přičemţ 1 ţák (němčina) byl přeřazen z první fáze do druhé. Z výchozího výzkumného vzorku 12 ţáků (= 100%) ze září 2000 vydrţeli aţ dosud, tj. do června 2006, 3 ţáci (= 25%). V mém celkovém učitelském úvazku 23 vyučovacích hodin týdně tvořilo zmíněných 7 ţáků 30% mé přímé vyučovací povinnosti. Pokusné vyučování výše uvedeného předmětu probíhalo od začátku září 2005 do 1. června Celkový počet jeho vyučovacích hodin byl 167 (= 100%), z toho 115 (= 69%) s komunikací v angličtině, 52 (= 31%) s komunikací v němčině. Pokud jde o standardní předmět hra na klavír, všichni ţáci v obou výzkumných vzorcích splnili poţadavky dané učebními osnovami (resp. zvyklostmi na ZUŠ Tišnov). Ve druhém pololetí z nich obdrţelo prospěch výborný 6 ţáků (= 86%): výjimkou byl 1 ţák (= 14%) s prospěchem chvalitebný. Komunikace v cizích jazycích probíhala dle mých pozorování (zúčastněných i ze záznamu) standardně. Stav pouţívání cizojazyčných prostředků ve výzkumném vzorku první fáze dosáhl stěží deskriptoru A1, ve výzkumném vzorku druhé fáze kolísal zhruba mezi deskriptory A1 aţ B2: myšleno vţdy zúţeně pro potřeby předmětu hra na klavír (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s ). Deskriptory A1 a A2 uvaţované pro základní školu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 21) lze uvaţovat i pro ZUŠ, která je sice svébytnou, avšak také základní školou. Učební materiál a učební metoda (Vašíček, 2005c, s. 331) se nezměnily. V březnu 2006 jsem zadal dotazník a provedl vyhodnocení (Likertova škála, medián). Uvedu odpovědi ţáků z výzkumných vzorků na vybrané poloţky dotazníku: 2

3 na poloţku č. 13 Chceš pokračovat v předmětu HRA NA KLAVÍR s komunikací v cizím jazyce i nadále? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 4,5 Výzkumný vzorek první fáze: medián 3 na poloţku č. 17 Kdyby byla v předmětu HRA NA KLAVÍR komunikace v cizím jazyce zrušena a předmět pokračoval dále s komunikací pouze v češtině, povaţoval/a bys to pro sebe za ztrátu? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 3,5 Výzkumný vzorek první fáze: medián 1,5. Jako důvod neshody mezi odpověďmi obou výzkumných vzorků vidím vyšší věkový průměr výzkumného vzorku druhé fáze oproti výzkumnému vzorku první fáze: ve školním roce 2005/2006 byl poměr věkových průměrů obou výzkumných vzorků 16 : 12 letům čili 4 : 3. K poloţkám týkajícím se slovní zásoby ţáci z výzkumných vzorků odpověděli v dotazníku následovně: na poloţku č. 20 Domníváš se, ţe slovní zásoba >Malého slovníku< (zhruba tři sta cizích slov) dostačuje k cizojazyčné komunikaci v předmětu HRA NA KLAVÍR? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 4 Výzkumný vzorek první fáze: medián 5 na poloţku č. 26 Máš chuť studovat větší slovník pro potřebu předmětu HRA NA KLAVÍR s komunikací v cizím jazyce (zhruba tři tisíce cizích slov)? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 3 Výzkumný vzorek první fáze: medián 1,5. Ţáci nemají chuť ke studiu většího slovníku snad proto, ţe komunikaci v cizím jazyce lze vést jiţ při stávající slovní zásobě (s případnou výpomocí češtiny ovšem dvojjazyčné vyučování!). Z hlediska poţadované orientace na základní jevy (Maňák, 2003, s. 17) se malý slovník ukazuje jako přiměřený. Pro ţáky a to i ve výzkumném vzorku druhé fáze představuje toho času motivační maximum. Delší souvislé výpovědi ţáků jako doklad ţádoucí prezentační kompetence (Le Pape Racine, 2005, s. 118) však s tímto slovníkem očekávat asi nelze a nutno vyčkat na zájemce o větší slovník. Za celé sledované období jsem odučil celkem 1315 hodin hry na klavír integrované s cizojazyčnou komunikací, z toho 866 (= 66%) v angličtině a 449 (= 34%) v němčině. Čas se zdál být zralý na odborné posouzení. Pozvání na ZUŠ Tišnov přijali na jaře 2006 tři externí odborníci: pan odb. as. PhDr. Tomáš Janík M. Ed. et Ph. D., z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, paní Mgr. Lucie Procházková z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, a paní PhDr. Debora Zemenová M. A., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 26. května 2006 na ZUŠ Tišnov v jejich přítomnosti proběhla demonstrace dvou vyučovacích hodin předmětu hra na klavír integrovaného s komunikací v cizím jazyce: 3

4 1. vyučovací hodina s komunikací v angličtině druhá fáze: ţák M.B. v 2. ročníku II. stupně ZUŠ Tišnov, absolvoval celkem 4,5 roku hry na klavír s komunikací v angličtině = celkem 128 vyučovacích hodin, věk 16 let 2. vyučovací hodina s komunikací v němčině druhá fáze: ţák J.L. ve 3. ročníku II. stupně ZUŠ Tišnov, absolvoval celkem 4 roky hry na klavír s komunikací v němčině = celkem 109 vyučovacích hodin, věk 16 let Po vyučovacích hodinách kaţdý ţák zvlášť (za mé nepřítomnosti!) i já jako učitel jsme vyjádřili své zkušenosti z předmětu. Výše uvedené odborníky jsem seznámil s evaluací provedenou vedením ZUŠ Tišnov, s mými vlastními autoevaluacemi i s mnou vytvořenými učebními a výzkumnými materiály. Jsem zvědav, zda v posudcích těchto odborníků půjde o zpětnou vazbu vůči mně jako učiteli, o evaluaci či přípravnou fázi komplexní evaluace. Ať uţ vyzní obsah posudků kladně nebo záporně, budu povaţovat jejich existenci za výrazný postup vpřed. 3. CLIL v Metodickém centru Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Integrace věcného předmětu (hry na klavír) s komunikaci v cizím jazyce (anglicky nebo německy), která je od roku 2000 prováděna na ZUŠ Tišnov, je povaţována v českém školním systému za inovaci, kterou by bylo vhodné pokusit se zavést i do jiných škol a předmětů (Dvořáková Janík Muchová, et al., 2005, s. 106). Takový pokus se jiţ skutečně částečně děje. V Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně probíhají pod mým vedením jazykové kurzy, které jsou určeny převáţně učitelům základních uměleckých škol. Kurzy jsou rozvrţeny na dva roky, jde tedy o obecně doporučovanou kratší jazykovou učební nabídku, cílící k dílčím dovednostem (doporučení in Krumm, 2005, s. 46). Za akademický rok 2004/2005 zde vykonalo postupovou zkoušku celkem 37 frekventantek (= 53% ze vstupního počtu 68 frekventantů). Z uvedených 37 frekventantek (= 100%) postoupilo v Angličtině u klavíru 25 frekventantek (= 68%) a v Němčině u klavíru 12 frekventantek (= 32%). V akademickém roce 2005/2006 uvedené kurzy pokračovaly. Frekventantky byly rozděleny opět do skupin podle jejich vlastních časových moţností, nikoli podle stupně jejich cizojazyčné pokročilosti. Nastoupilo celkem 28 frekventantek (= 41% vstupního počtu 68) a 4 nové frekventantky. Z těchto celkem 32 (= 100%) frekventantek nastoupilo do Angličtiny u klavíru 19 (= 59%) a do Němčiny u klavíru 13 (= 41%). Šlo o 1 ředitelku (= 3%), 29 učitelek (= souhrnně 91%) českých, moravských, slezských a částečně slovenských ZUŠ a 2 učitelky (= 6%) českých pedagogických fakult. Frekventantek v kurzech postupně ubývalo. Na začátku druhého semestru (v únoru 2006) jich pokračovalo jiţ jen 24 (= 75% stavu ze září 2005 a 35% stavu ze září 2004). Z těchto 24 frekventantek (= 100%) pokračovalo 15 (= 63%) v angličtině a 9 (= 37%) v němčině. V akademickém roce 2005/2006 proběhlo celkem 80 vyučovacích hodin (= 100%), z toho 32 (= 40%) Angličtiny u klavíru a 48 (= 60%) Němčiny u klavíru. Za akademický rok měla kaţdá frekventantka moţnost navštívit 16 vyučovacích hodin (= 100%), prezence však oproti minulému akademickému roku byla zhruba poloviční. Těţiště práce spočívalo v probírání mluvnice. 4

5 Po kaţdém semestru jsem zadal anonymní dotazník a provedl vyhodnocení (Likertova škála, medián). Doposud šlo o tři dotazníky, po závěrečné zkoušce bude následovat čtvrtý poslední a neanonymní. Návratnost dotazníků činila postupně 94%, 33% a 54%, průměr 60%. Frekventantky se povaţovaly převáţně za mírně pokročilé v cizím jazyce a tento jazyk hodnotily pro sebe převáţně jako snadný. Frekventantky však věděly, ţe při cizojazyčné komunikaci je moţno pouţívat jen spotřební mluvnice (Diehl Studer Boss, 2002, s. 103), coţ ve spojení se hrou na klavír na rozdíl např. od vyučování dějin (Sygmund, 2005, s. 24) má i svoji logiku. Ve CLIL-třídě se sice netrvá na dokonalé jazykové správnosti (Sygmund, 2005, s. 19), na půdě vysoké školy jsme na ní nicméně převáţně trvali. Frekventantky si průběţně přály mnohem větší uplatnění cizojazyčné konverzace neţ jaké bylo, zklamání z jazykových kurzů v MC HF JAMU však v dotaznících dosud souhrnně nevyjádřily. Jejich názory na učivo, učební pomůcky a učitele byly spíše kladné neţ záporné a vesměs se pohybovaly kolem hodnoty 4 Likertovy škály. Bylo by uţitečné, provést nezávislé dotazování všech, kdo dále nepokračovali ve studiu jazykových kurzů, s cílem zjistit kategorie (kvality) důvodů jejich odchodu z kurzů a poměrné kvantitativní zastoupení těchto kategorií (kvalit). Niţší prezenci snad lze částečně připsat na vrub těhotenství a mateřských povinností některých frekventantek, i toho, ţe důraz byl vzhledem k charakteru a rozsahu látky poloţen také na samostudium frekventantek. Jako podnětnou formu nezávislého dotazování lze vidět skupinovou diskuzi (Švec, 2004, s. 25) bývalých frekventantů jazykových kurzů, proběhlou v mé nepřítomnosti. Vzhledem k uzávěrce této studie jsem nemohl zahrnout data ze závěrečné zkoušky konané dne a z dotazníku zadaného na konci této zkoušky. Pozitivní je, že každá třetí frekventantka, jež odevzdala dotazník číslo tři, dle svých slov již vyučovala předmět hra na klavír integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) na své vlastní ZUŠ. 4. Současné metodologické přístupy v měření výkonu žáka ve hře na klavír V předmětu hra na klavír integrovaném s komunikací v cizím jazyce je hra na klavír základnější složkou neţ komunikace v cizím jazyce. Tato základnost si nárokuje měřitelně doloţit, ţe v rámci tohoto předmětu nedochází ke zhoršení výkonu ţáka ve hře na klavír. Jinak řečeno: jde o to doloţit, ţe vše, co mělo být splněno, víceméně splněno také bylo. Jde současně o imerzivní metodu: pod >imerzivními metodami< jsou ve zjednodušení zahrnuty všechny vyučovací situace, v nichţ je nějaký věcný předmět vyučován v cílovém jazyce a v nichţ v první řadě jsou evaluovány učební cíle věcného předmětu a nikoli (výlučně) jazyk (Le Pape Racine, 2005, s. 106, podtrhl Z.V.) Případné zhoršení definuji následovně: Zhoršením výkonu ţáka ve hře na klavír se rozumí nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků daných učebními osnovami, resp. školním vzdělávacím programem. Pro měření kvantity a kvality hry na klavír ţáka jsem vytvořil dva měřicí archy: 1. arch pro jednotlivou vyučovací hodinu (viz přílohu 1 této studie) a 2. arch pro celý školní rok (viz přílohu 2 této studie). 5

6 Stanovený rozsah této studie nedovoluje, abych k měřicím archům přiloţil i vysvětlení včetně způsobu vyhodnocení. Dodám jen, ţe u přílohy 1 je spolu s porovnáním úkolů z minulé vyučovací hodiny zapsaných ve třídní knize ţáka nutno i vyslechnout výkon žáka ve hře na klavír (buď přímo nebo ze záznamu), zatímco do přílohy 2 stačí pouze přepsat data z třídní knihy ţáka. Na základě vyplněných měřicích archů pro celý školní rok u všech žáků ze všech výzkumných vzorků jsem vypracoval souhrnný přehled sledující období Přehled uvádím v této studii jako přílohu 3. Školní rok 2005/2006 jsem do přehledu z časových důvodů jiţ nestačil zahrnout. Výchozí výzkumný vzorek ze školního roku 2000/2001, který pokračoval ve školním roce 2001/2002 ve standardním předmětu, je v posledně uvedeném školním roce pojímán jako kontrolní skupina sui generis vůči: 1. sobě samému ve školním roce 2000/2001 (první fáze) 2. sobě samému v dalších školních rocích, i když došlo k obměnám tohoto vzorku (druhá fáze v rocích 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005) 3. oběma zbývajícím výzkumným vzorkům (nová první fáze ve školním roce 2003/2004 a nová druhá fáze ve školním roce 2004/2005). Nevím, jaká je validita tohoto přehledu, přehled však (při zachování totoţného způsobu měření a vyhodnocení ve všech jednotlivých případech!) dokládá přinejmenším, ţe souhrnně v letech, kdy probíhala komunikace v cizím jazyce (anglicky nebo německy), ke zhoršení kvantity a kvality výkonu ve hře na klavír ţáků nedošlo. 5. Spojitý pohled učitele ZUŠ a VŠ Ideálem je, aby v předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaném s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 1. kdokoli mohl 2. kdykoli začít 3. kdekoli a odtud 4. jakkoli dospět 5. kamkoli aţ k deskriptorům úrovně C (Vašíček, 2005c, s. 334). Uskutečňování tohoto ideálu je moţné jiţ dnes: 1. vzhledem k omezeným zdrojům je nutno vyuţít v CLIL i učitelů s nedostatečnými znalostmi (Le Pape Racine, 2005, s. 111), přičemţ společné studium cizího jazyka učitelem a ţákem je moţné (Sygmund, 2005, s. 22): jde o nabytí dílčích dovedností (Krumm, 2005, s. 46). Platí-li, ţe dosud většinou chybějí přesná kritéria pro posuzování práce učitele (Maňák, 2003, s. 93), pak pro posuzování práce učitele předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaného s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) snad ještě více 2. v cizím jazyce se komunikuje na začátku, v průběhu, na konci či v rámci celého školního roku, na začátku, v průběhu, na konci či v rámci celé vyučovací hodiny 3. v cizím jazyce se komunikuje v souvislosti, v níţ se to právě metodicky hodí 6

7 4. cizího jazyka se pouţívá buď na pozadí češtiny výhradně pro jednodušší komunikaci nebo pro veškerou komunikaci. Z definice však je dvojjazyčné (věcné) vyučování dáno střídáním jazyků v kaţdé lekci (Le Pape Racine, 2005, s. 113) 5. záleţí na ţákovi, kam chce sám dojít. Teoreticky vzato, poţadované upevňování učiva můţe probíhat neustálým opakováním, rozvoj jazykových prostředků je však navzdory zvýšené námaze pro ţáka i učitele přínosnější. Předpokladem dosaţení ideálních deskriptorů úrovně C v předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaném s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) budou zejména: 1. do slovních rodin (Le Pape Racine, 2005, s. 121) utříděná slovní zásoba v podobě velkého trojjazyčného (česko anglicko německého) slovníku (Vašíček, 2005b, 2005d). Slovník vyţaduje konzultaci s rodilými mluvčími, na XIII. mezinárodní konferenci učitelů a učitelek němčiny IDT 2005 v Grazu mi bylo doporučeno, poţádat o stipendium 2. učitelé a ţáci žádostiví se takovou slovní zásobu naučit a pouţívat ji, ať jiţ v úplnosti či v tematicky vymezené části. Bude jich spíše výrazná menšina, to však není důvodem pro rezignaci 3. zpřístupnění základních materiálů (od malých slovníků po formuláře akčního výzkumu) na internetovém portálu, i kdyţ obecně je vyuţitelnost výzkumných produktů nízká (Průcha, 2005, s. 14) a u učitelů dokonce nejistá (Janík, 2004, s. 52). Viz dále přílohu 4 této studie. V souladu s platnými školskými dokumenty a zároveň za situace transformace českého školství bude nutné vyvarovat se tří omylů. Totiţ vidět v každém učiteli hry na klavír na ZUŠ 1. současně učitele cizího jazyka. To je do budoucna snad ideální, ale v tomto okamţiku zcela iluzorní představa 2. ne sice učitele cizího jazyka, ale učitele komunikujícího s každým žákem pouze v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 3. pouze učitele hry na klavír (nejlépe drţitele úředního zákazu komunikovat v cizím jazyce). V souladu s platnými školskými dokumenty a zároveň za situace transformace českého školství bude nutno pro předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) domyslet: 1. úpravy (konkretizace) stávajících deskriptorů (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s ) 2. povinné minimum setrvání ţáka v předmětu 7

8 3. náleţitosti závěrečné zkoušky z cizího jazyka skládané ţákem v rámci předmětu 4. externího garanta této závěrečné zkoušky 5. způsob přiznávání dvojjazyčné doloţky (Vašíček, 2005a, s. 5) tomu ţákovi ZUŠ, který v rámci předmětu závěrečnou zkoušku z cizího jazyka úspěšně sloţil. Po zavedení domyšleného do praxe můţe jít o dílčí část školního vzdělávacího programu konkrétní ZUŠ jako výraz pedagogické autonomie této školy (viz podobně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 116). Má-li se inspektor změnit z úředníka v propagátora transformace české školy (Šimíčková, 2005, s. 296), pak z ČŠI jako instituce se můţe stát spiritus agens rozvoje předmětu hra na klavír na ZUŠ v ČR směrem k integraci s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). O zavádění do praxe informuje příloha 4 této studie. 6. Závěr V předchozích kapitolách této studie jsem dokladoval úsilí různých subjektů věnované předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovanému s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nevím, zda mohlo být dosaţeno více, neţ kolik bylo. Připomenu jen, ţe např. ve vícejazyčností a metodikou pokročilém Švýcarsku je nutno nejen pro evaluační postupy, ale i pro integraci odborných didaktik, integrovanou didaktiku jazyků, materiály pro učitele a ţáky i pro vzdělávání vyučujících také teprve vytvořit základy (Brohy, 2005, s. 150). 8

9 Literatura BROHY, C.: Bilingualer Unterricht und Immersion in der Schweiz. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN DIEHL, E. STUDER, Th. BOSS, B.: Grammatik : Erwerb und Unterricht. In: Schneider, G. Clalüna, M. (Hg.): Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht : Thesen, Beiträge und Berichte aus der Sektionsarbeit an der XII. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT-2001 in Luzern. Bulletin VALS-ASLA Sonderheft. Neuchatel : Institut de linguistique de l Université de Neuchatel, 2002, s ISSN DVOŘÁKOVÁ, M. JANÍK, T. MUCHOVÁ, H., et al.: Playing the Piano with Communication in Foreign Language. In: Intensive Programme TiFoLa : Teaching in Foreign Languages. Brno : Paido, 2005, s ISBN X JANÍK, T.: Akční výzkum jako cesta zkvalitňování pedagogické praxe. In: Maňák, J. Švec, V. (ed.): Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, s ISBN KRUMM, H. J.: Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN LE PAPE RACINE, Ch.: Mehrsprachigkeit und Immersion : Versuch einer systematisierung lerntheoretischer und didaktischer Grundlagen sowie äußerer Rahmenbedingungen auch aus schweizerischer Sicht. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN ) MAŇÁK, J.: Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, ISBN PRŮCHA, J.: Český pedagogický výzkum : Problém využitelnosti produktů. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník referátů. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, ISBN

10 Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 1. české vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN SYGMUND, D.: Reflections on Content and Language Integrated Learning (CLIL). In: Intensive Programme TiFoLa : Teaching in Foreign Languages. Brno : Paido, 2005, s ISBN X ŠIMÍČKOVÁ, H.: Postoje učitelů k transformaci české školy na plně organizovaných školách, na školách neúplných a málotřídních v moravskoslezském regionu. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník referátů. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN ŠVEC, V.: Kvalitativní výzkum jako cesta pod povrch pedagogických jevů. In: Maňák, J. Švec, V. (ed.): Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, s ISBN VAŠÍČEK, Z.: CLIL, Deutsch, Englisch und das Sachfach Klavierspiel. In: Sorger, B. (Hg.): XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer : Thesenband. Graz : Der Internationale Deutschlehrerverband, 2005a, s ISBN Plný text in: (9 s.) VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír integrovaná s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Zkušenosti a perspektivy CLIL pro základní umělecké školy. In: Komenský odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 129 ( ), č. 5 (květen 2005b), s ISSN VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) : Autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník příspěvků. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005c, s ISBN VAŠÍČEK, Z.: Subject Piano Playing in the Primary Arts School Tišnov integrated with communication in a foreign language (English or German). 2005d, 5 s. KONTAKTNÍ ADRESA NA AUTORA: MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph. D. ZUŠ, Dvořáčkova 316, Tišnov I 10

11 Příloha 1. KVANTITA A KVALITA SPLNĚNÉ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR ZA VYUČOVACÍ HODINU Jméno ţáka: Ročník: Stupeň: Poř. číslo uč. látky 1. Potenciální Kvantita 2. Postulovaná 3. Reálná Kvalita Průměr 1. Technické cvičení:. = 100%. =.% Stupnice:. = 100%. =.% Akord:. = 100%. =.% Etuda:. = 100%. =.% Přednesová skladba:. = 100%. =.% Skladba čtyřruční:. = 100%. =.% Skladba jiná komorní:. = 100%. =.% Skladba pro hru z listu:. = 100%. =.% Improvizace:. = 100%. =.% Jiné:. = 100%. =.% Celkový průměr:.% V Likertově škále:. Odpověď/Vyhodnocení v Likertově škále: 11 Celkový průměr: V Likertově škále:

12 Příloha 2. KVANTITA A KVALITA SPLNĚNÉ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR ZA ŠKOLNÍ ROK Jméno ţáka: Ročník: Stupeň: Kvantita Potenciální Postulovaná Reálná: vyjádřená v počtu vyjádřená v % 1. Technická cvičení 2. Stupnice 3. Akordy 4. Etudy 5. Přednesové skladby 6. Čtyřruční skladby 7. Jiná komorní hra 8. Hra z listu 9. Improvizace 10. Jiné 11. Veřejné vystoupení Průměr z výše uvedených poloţek této tabulky (=. Likertovy škály) 12

13 Kvalita 1. Známky z vyučovacích hodin 2. Známky za veřejná vystoupení 3. Známka na závěrečné zkoušce* Průměr dosavadní (z poloţek.. této tabulky) (=. Likertovy škály) Vysvětlivka: * tato známka je ekvivalentem tří známek z vyučovacích hodin nebo tří známek z veřejných vystoupení Kvantita a kvalita souhrnně v Likertově škále Kvantita Kvalita Průměr Kvalita. Doplňující informace o známkách na vysvědčení Pololetí I. II. Hra na klavír Hudební nauka Komorní hra Celkový prospěch ţáka (slovně) 13

14 Příloha 3. ZVLÁDNUTÍ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR VÝZKUMNÝMI VZORKY ZA POKUSNÉ OBDOBÍ a) bez zahrnutí výzkumného vzorku za školní rok 2001/2002 jako kontrolní skupiny: Výzkumné vzorky Školní rok 2000/ / / / / / / 2005 Průměr Fáze první pauza pokusu druhá druhá nová první druhá nová druhá Kvantita 2,6-3 3,1 2,8 3,9 4,3 3,3 Kvalita 4,7-5 4,3 3,8 4,3 3,7 4,3 Průměr 3,7-4 3,7 3,3 4,1 4,0 3,8 b) se zahrnutím výzkumného vzorku za školní rok 2001/2002 jako kontrolní skupiny: Výzkumné vzorky Školní rok 2000/ / / / / / / 2005 Průměr Fáze první pauza pokusu druhá druhá nová první druhá nová druhá Kvantita 2,6 2,7 3 3,1 2,8 3,9 4,3 3,2 Kvalita 4,7 3,7 5 4,3 3,8 4,3 3,7 4,2 Průměr 3,7 3,2 4 3,7 3,3 4,1 4,0 3,7 Vysvětlivky a poznámky: termín výzkumný vzorek znamená, ţe jde o výzkumný vzorek jen v uvozovkách, neboť ve školním roce 2001/2002 bylo pokusné vyučovaní s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) přerušeno z důvodu mé práce na slovnících a pokračovalo výhradně standardní vyučování hře na klavír termín pauza pokusu znamená, ţe pokusné vyučování s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) bylo přerušeno z důvodu mé práce na slovnících a pokračovalo výhradně standardní vyučování hře na klavír výsledná data u průměrů jsou zaokrouhlena obvyklým způsobem úplná data za jednotlivé školní roky viz v přílohách mé doktorské práce 14

15 Typ úrovně Příloha 4. SOUČASNÝ STAV ZAVÁDĚNÍ KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE (ANGLICKY NEBO NĚMECKY) A S NÍ SPOJENÉHO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU DO PŘEDMĚTU HRA NA KLAVÍR V SUBSYSTÉMU ZUŠ V ČR Postup od obecného ke konkrétnímu Komunikace v cizím jazyce (A nebo N) Co má být zavedeno Pedagogický výzkum akční (interní) expertní (externí)* mikroúroveň úroveň výuky subsystém klavírních tříd v ČR klavírní třída učitele Z.V. na ZUŠ Tišnov zavedeno zavedeno zavedeno ** mezoúroveň 1 úroveň školy subsystém ZUŠ v ČR klavírní třídy některých pedagogů některých ZUŠ postupně v zavádění dosud nezavedeno (internetový portál?) dosud nezavedeno (internetový portál?) mezoúroveň 2 úroveň školy subsystém VŠ v ČR JAMU: jazykové kurzy pro učitele ZUŠ zavedeno zavedeno zavedeno *** makroúroveň úroveň vzdělávací politiky systém školství v ČR integrace s komunikací v cizích jazycích zavedeno zavedeno zavedeno Výše uvedená tabulka je pracovní verzí. Navazuje ze svého hlediska na tabulku, kterou vypracoval Janík (2004, s. 65). Vysvětlivky: A anglicky N německy * evaluační a komplexně evaluační ** od *** od

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE

KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 6. ročník konference KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE 19. listopadu 2010, 10.00 15.15 hod. Angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RE/AKREDITACI ( AKREDITAČNÍ POŽADAVKY ) BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH OBORŮ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE V dalším textu jsou pouţity následující termíny: - Termínem akreditační poţadavky

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1029/09-12 Základní umělecká škola Znojmo Adresa: Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo Identifikátor: 600 003 736 IČ: 70 285

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu)

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Na základě Metodického pokynu MŠMT ke klasifikaci a hodnocení ţáků zvláštní školy

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY se zaměřením na výuku cizích jazyků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Školní rok 2015/2016 Základní informace o kurzech Kvalifikační programy Metodické kurzy

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Fakulty aplikovaných věd pro ak. rok 2012/2013 Uchazeč se podáním přihlášky hlásí na obor některého studijního programu. Všichni uchazeči budou seřazeni

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Příloha č. 1 Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace I. Úvod PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více