Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ"

Transkript

1 Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nová autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ Abstrakt Zdeněk Vašíček Příspěvek informuje o tradiční výuce předmětu na ZUŠ Tišnov a o pokračování jeho nově zahájené výuky v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně. Klíčová slova: alternativní školy, CLIL, dvojjazyčné vyučování Abstract This contribution informs about the established teaching of the subject Piano Playing integrated with communication in a foreign language (English or German) in the Primary Arts School in Tišnov and about the continuation of the newly inaugurated teaching of this subject in the Methodical Centre of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Key words: alternative schools, CLIL, bilingual teaching 1. Aktuální stav CLIL Zkratka CLIL znamená Content and Language Integrated Learning. Volně přeloţeno jde o vyučování integrující/spojující nějaký běţný předmět s komunikací v cizím jazyce, lze pouţít i náhradu dvojjazyčné (věcné) vyučování. Potřeba učitelů s dvojí odborností věcnou i jazykovou bude stoupat (Le Pape Racine, 2005, s. 126), koncept CLIL by měl představovat hlavní proud ve vzdělávání (Sygmund, 2005, s. 20). Nejvíce rozšířený jazyk je angličtina, němčina má mezinárodní význam hlavně v hudbě a pedagogice (Krumm, 2005, s. 38). Nastíněný vývoj nutí k novému (alternativnímu) pojetí obsahů vzdělávání (kurikul). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2005, s. 21, podtrhl Z.V.) uvádí, ţe úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura ţáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 2. CLIL na Základní umělecké škole Tišnov Jako učitel ZUŠ Tišnov o CLIL na této škole průběţně informuji ve sbornících ČAPV. Tato studie volně navazuje na studii předcházející (Vašíček, 2005c). Upřesňuji jen, ţe koncept CLIL zde představuje integraci hry na klavír s komunikací v cizím jazyce, nikoli s výukou cizího jazyka. 1

2 Oproti školnímu roku 2004/2005 odešlo z výzkumných vzorků šest ţáků. Důvody jejich odchodu byly následující: 1. přechod do předmětu hra na varhany na II. stupni ZUŠ Tišnov u téhoţ učitele (1 ţák, němčina druhá fáze) 2. absolvování ZUŠ Tišnov (1 ţák, angličtina druhá fáze) 3. přestěhování (1 ţák, angličtina první fáze) 4. zvýšení nároků na vysoké škole (1 ţák, němčina druhá fáze) 5. změna střední školy ve 2. pololetí spojená s denním dojíţděním (1 ţák, angličtina druhá fáze) 6. přechod do standardního předmětu hra na klavír na ZUŠ Tišnov u téhoţ učitele kvůli přesycení cizím jazykem na střední škole i při hře na klavír (1 ţák, němčina druhá fáze). Jeden nový ţák přibyl (angličtina). Došlo tak k dílčí obměně obou výzkumných vzorků. Ve školním roce 2005/2006 pokusné vyučování předmětu hra na klavír integrovaného s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) na ZUŠ Tišnov pokračovalo opět ve dvou výzkumných vzorcích. Ve vzorku první fáze byli zařazeni 2 ţáci (angličtina), ve vzorku druhé fáze 5 ţáků (3 angličtina, 2 němčina), celkem tedy 7 ţáků, přičemţ 1 ţák (němčina) byl přeřazen z první fáze do druhé. Z výchozího výzkumného vzorku 12 ţáků (= 100%) ze září 2000 vydrţeli aţ dosud, tj. do června 2006, 3 ţáci (= 25%). V mém celkovém učitelském úvazku 23 vyučovacích hodin týdně tvořilo zmíněných 7 ţáků 30% mé přímé vyučovací povinnosti. Pokusné vyučování výše uvedeného předmětu probíhalo od začátku září 2005 do 1. června Celkový počet jeho vyučovacích hodin byl 167 (= 100%), z toho 115 (= 69%) s komunikací v angličtině, 52 (= 31%) s komunikací v němčině. Pokud jde o standardní předmět hra na klavír, všichni ţáci v obou výzkumných vzorcích splnili poţadavky dané učebními osnovami (resp. zvyklostmi na ZUŠ Tišnov). Ve druhém pololetí z nich obdrţelo prospěch výborný 6 ţáků (= 86%): výjimkou byl 1 ţák (= 14%) s prospěchem chvalitebný. Komunikace v cizích jazycích probíhala dle mých pozorování (zúčastněných i ze záznamu) standardně. Stav pouţívání cizojazyčných prostředků ve výzkumném vzorku první fáze dosáhl stěží deskriptoru A1, ve výzkumném vzorku druhé fáze kolísal zhruba mezi deskriptory A1 aţ B2: myšleno vţdy zúţeně pro potřeby předmětu hra na klavír (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s ). Deskriptory A1 a A2 uvaţované pro základní školu (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 21) lze uvaţovat i pro ZUŠ, která je sice svébytnou, avšak také základní školou. Učební materiál a učební metoda (Vašíček, 2005c, s. 331) se nezměnily. V březnu 2006 jsem zadal dotazník a provedl vyhodnocení (Likertova škála, medián). Uvedu odpovědi ţáků z výzkumných vzorků na vybrané poloţky dotazníku: 2

3 na poloţku č. 13 Chceš pokračovat v předmětu HRA NA KLAVÍR s komunikací v cizím jazyce i nadále? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 4,5 Výzkumný vzorek první fáze: medián 3 na poloţku č. 17 Kdyby byla v předmětu HRA NA KLAVÍR komunikace v cizím jazyce zrušena a předmět pokračoval dále s komunikací pouze v češtině, povaţoval/a bys to pro sebe za ztrátu? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 3,5 Výzkumný vzorek první fáze: medián 1,5. Jako důvod neshody mezi odpověďmi obou výzkumných vzorků vidím vyšší věkový průměr výzkumného vzorku druhé fáze oproti výzkumnému vzorku první fáze: ve školním roce 2005/2006 byl poměr věkových průměrů obou výzkumných vzorků 16 : 12 letům čili 4 : 3. K poloţkám týkajícím se slovní zásoby ţáci z výzkumných vzorků odpověděli v dotazníku následovně: na poloţku č. 20 Domníváš se, ţe slovní zásoba >Malého slovníku< (zhruba tři sta cizích slov) dostačuje k cizojazyčné komunikaci v předmětu HRA NA KLAVÍR? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 4 Výzkumný vzorek první fáze: medián 5 na poloţku č. 26 Máš chuť studovat větší slovník pro potřebu předmětu HRA NA KLAVÍR s komunikací v cizím jazyce (zhruba tři tisíce cizích slov)? Výzkumný vzorek druhé fáze: medián 3 Výzkumný vzorek první fáze: medián 1,5. Ţáci nemají chuť ke studiu většího slovníku snad proto, ţe komunikaci v cizím jazyce lze vést jiţ při stávající slovní zásobě (s případnou výpomocí češtiny ovšem dvojjazyčné vyučování!). Z hlediska poţadované orientace na základní jevy (Maňák, 2003, s. 17) se malý slovník ukazuje jako přiměřený. Pro ţáky a to i ve výzkumném vzorku druhé fáze představuje toho času motivační maximum. Delší souvislé výpovědi ţáků jako doklad ţádoucí prezentační kompetence (Le Pape Racine, 2005, s. 118) však s tímto slovníkem očekávat asi nelze a nutno vyčkat na zájemce o větší slovník. Za celé sledované období jsem odučil celkem 1315 hodin hry na klavír integrované s cizojazyčnou komunikací, z toho 866 (= 66%) v angličtině a 449 (= 34%) v němčině. Čas se zdál být zralý na odborné posouzení. Pozvání na ZUŠ Tišnov přijali na jaře 2006 tři externí odborníci: pan odb. as. PhDr. Tomáš Janík M. Ed. et Ph. D., z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, paní Mgr. Lucie Procházková z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, a paní PhDr. Debora Zemenová M. A., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 26. května 2006 na ZUŠ Tišnov v jejich přítomnosti proběhla demonstrace dvou vyučovacích hodin předmětu hra na klavír integrovaného s komunikací v cizím jazyce: 3

4 1. vyučovací hodina s komunikací v angličtině druhá fáze: ţák M.B. v 2. ročníku II. stupně ZUŠ Tišnov, absolvoval celkem 4,5 roku hry na klavír s komunikací v angličtině = celkem 128 vyučovacích hodin, věk 16 let 2. vyučovací hodina s komunikací v němčině druhá fáze: ţák J.L. ve 3. ročníku II. stupně ZUŠ Tišnov, absolvoval celkem 4 roky hry na klavír s komunikací v němčině = celkem 109 vyučovacích hodin, věk 16 let Po vyučovacích hodinách kaţdý ţák zvlášť (za mé nepřítomnosti!) i já jako učitel jsme vyjádřili své zkušenosti z předmětu. Výše uvedené odborníky jsem seznámil s evaluací provedenou vedením ZUŠ Tišnov, s mými vlastními autoevaluacemi i s mnou vytvořenými učebními a výzkumnými materiály. Jsem zvědav, zda v posudcích těchto odborníků půjde o zpětnou vazbu vůči mně jako učiteli, o evaluaci či přípravnou fázi komplexní evaluace. Ať uţ vyzní obsah posudků kladně nebo záporně, budu povaţovat jejich existenci za výrazný postup vpřed. 3. CLIL v Metodickém centru Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Integrace věcného předmětu (hry na klavír) s komunikaci v cizím jazyce (anglicky nebo německy), která je od roku 2000 prováděna na ZUŠ Tišnov, je povaţována v českém školním systému za inovaci, kterou by bylo vhodné pokusit se zavést i do jiných škol a předmětů (Dvořáková Janík Muchová, et al., 2005, s. 106). Takový pokus se jiţ skutečně částečně děje. V Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně probíhají pod mým vedením jazykové kurzy, které jsou určeny převáţně učitelům základních uměleckých škol. Kurzy jsou rozvrţeny na dva roky, jde tedy o obecně doporučovanou kratší jazykovou učební nabídku, cílící k dílčím dovednostem (doporučení in Krumm, 2005, s. 46). Za akademický rok 2004/2005 zde vykonalo postupovou zkoušku celkem 37 frekventantek (= 53% ze vstupního počtu 68 frekventantů). Z uvedených 37 frekventantek (= 100%) postoupilo v Angličtině u klavíru 25 frekventantek (= 68%) a v Němčině u klavíru 12 frekventantek (= 32%). V akademickém roce 2005/2006 uvedené kurzy pokračovaly. Frekventantky byly rozděleny opět do skupin podle jejich vlastních časových moţností, nikoli podle stupně jejich cizojazyčné pokročilosti. Nastoupilo celkem 28 frekventantek (= 41% vstupního počtu 68) a 4 nové frekventantky. Z těchto celkem 32 (= 100%) frekventantek nastoupilo do Angličtiny u klavíru 19 (= 59%) a do Němčiny u klavíru 13 (= 41%). Šlo o 1 ředitelku (= 3%), 29 učitelek (= souhrnně 91%) českých, moravských, slezských a částečně slovenských ZUŠ a 2 učitelky (= 6%) českých pedagogických fakult. Frekventantek v kurzech postupně ubývalo. Na začátku druhého semestru (v únoru 2006) jich pokračovalo jiţ jen 24 (= 75% stavu ze září 2005 a 35% stavu ze září 2004). Z těchto 24 frekventantek (= 100%) pokračovalo 15 (= 63%) v angličtině a 9 (= 37%) v němčině. V akademickém roce 2005/2006 proběhlo celkem 80 vyučovacích hodin (= 100%), z toho 32 (= 40%) Angličtiny u klavíru a 48 (= 60%) Němčiny u klavíru. Za akademický rok měla kaţdá frekventantka moţnost navštívit 16 vyučovacích hodin (= 100%), prezence však oproti minulému akademickému roku byla zhruba poloviční. Těţiště práce spočívalo v probírání mluvnice. 4

5 Po kaţdém semestru jsem zadal anonymní dotazník a provedl vyhodnocení (Likertova škála, medián). Doposud šlo o tři dotazníky, po závěrečné zkoušce bude následovat čtvrtý poslední a neanonymní. Návratnost dotazníků činila postupně 94%, 33% a 54%, průměr 60%. Frekventantky se povaţovaly převáţně za mírně pokročilé v cizím jazyce a tento jazyk hodnotily pro sebe převáţně jako snadný. Frekventantky však věděly, ţe při cizojazyčné komunikaci je moţno pouţívat jen spotřební mluvnice (Diehl Studer Boss, 2002, s. 103), coţ ve spojení se hrou na klavír na rozdíl např. od vyučování dějin (Sygmund, 2005, s. 24) má i svoji logiku. Ve CLIL-třídě se sice netrvá na dokonalé jazykové správnosti (Sygmund, 2005, s. 19), na půdě vysoké školy jsme na ní nicméně převáţně trvali. Frekventantky si průběţně přály mnohem větší uplatnění cizojazyčné konverzace neţ jaké bylo, zklamání z jazykových kurzů v MC HF JAMU však v dotaznících dosud souhrnně nevyjádřily. Jejich názory na učivo, učební pomůcky a učitele byly spíše kladné neţ záporné a vesměs se pohybovaly kolem hodnoty 4 Likertovy škály. Bylo by uţitečné, provést nezávislé dotazování všech, kdo dále nepokračovali ve studiu jazykových kurzů, s cílem zjistit kategorie (kvality) důvodů jejich odchodu z kurzů a poměrné kvantitativní zastoupení těchto kategorií (kvalit). Niţší prezenci snad lze částečně připsat na vrub těhotenství a mateřských povinností některých frekventantek, i toho, ţe důraz byl vzhledem k charakteru a rozsahu látky poloţen také na samostudium frekventantek. Jako podnětnou formu nezávislého dotazování lze vidět skupinovou diskuzi (Švec, 2004, s. 25) bývalých frekventantů jazykových kurzů, proběhlou v mé nepřítomnosti. Vzhledem k uzávěrce této studie jsem nemohl zahrnout data ze závěrečné zkoušky konané dne a z dotazníku zadaného na konci této zkoušky. Pozitivní je, že každá třetí frekventantka, jež odevzdala dotazník číslo tři, dle svých slov již vyučovala předmět hra na klavír integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) na své vlastní ZUŠ. 4. Současné metodologické přístupy v měření výkonu žáka ve hře na klavír V předmětu hra na klavír integrovaném s komunikací v cizím jazyce je hra na klavír základnější složkou neţ komunikace v cizím jazyce. Tato základnost si nárokuje měřitelně doloţit, ţe v rámci tohoto předmětu nedochází ke zhoršení výkonu ţáka ve hře na klavír. Jinak řečeno: jde o to doloţit, ţe vše, co mělo být splněno, víceméně splněno také bylo. Jde současně o imerzivní metodu: pod >imerzivními metodami< jsou ve zjednodušení zahrnuty všechny vyučovací situace, v nichţ je nějaký věcný předmět vyučován v cílovém jazyce a v nichţ v první řadě jsou evaluovány učební cíle věcného předmětu a nikoli (výlučně) jazyk (Le Pape Racine, 2005, s. 106, podtrhl Z.V.) Případné zhoršení definuji následovně: Zhoršením výkonu ţáka ve hře na klavír se rozumí nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků daných učebními osnovami, resp. školním vzdělávacím programem. Pro měření kvantity a kvality hry na klavír ţáka jsem vytvořil dva měřicí archy: 1. arch pro jednotlivou vyučovací hodinu (viz přílohu 1 této studie) a 2. arch pro celý školní rok (viz přílohu 2 této studie). 5

6 Stanovený rozsah této studie nedovoluje, abych k měřicím archům přiloţil i vysvětlení včetně způsobu vyhodnocení. Dodám jen, ţe u přílohy 1 je spolu s porovnáním úkolů z minulé vyučovací hodiny zapsaných ve třídní knize ţáka nutno i vyslechnout výkon žáka ve hře na klavír (buď přímo nebo ze záznamu), zatímco do přílohy 2 stačí pouze přepsat data z třídní knihy ţáka. Na základě vyplněných měřicích archů pro celý školní rok u všech žáků ze všech výzkumných vzorků jsem vypracoval souhrnný přehled sledující období Přehled uvádím v této studii jako přílohu 3. Školní rok 2005/2006 jsem do přehledu z časových důvodů jiţ nestačil zahrnout. Výchozí výzkumný vzorek ze školního roku 2000/2001, který pokračoval ve školním roce 2001/2002 ve standardním předmětu, je v posledně uvedeném školním roce pojímán jako kontrolní skupina sui generis vůči: 1. sobě samému ve školním roce 2000/2001 (první fáze) 2. sobě samému v dalších školních rocích, i když došlo k obměnám tohoto vzorku (druhá fáze v rocích 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005) 3. oběma zbývajícím výzkumným vzorkům (nová první fáze ve školním roce 2003/2004 a nová druhá fáze ve školním roce 2004/2005). Nevím, jaká je validita tohoto přehledu, přehled však (při zachování totoţného způsobu měření a vyhodnocení ve všech jednotlivých případech!) dokládá přinejmenším, ţe souhrnně v letech, kdy probíhala komunikace v cizím jazyce (anglicky nebo německy), ke zhoršení kvantity a kvality výkonu ve hře na klavír ţáků nedošlo. 5. Spojitý pohled učitele ZUŠ a VŠ Ideálem je, aby v předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaném s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 1. kdokoli mohl 2. kdykoli začít 3. kdekoli a odtud 4. jakkoli dospět 5. kamkoli aţ k deskriptorům úrovně C (Vašíček, 2005c, s. 334). Uskutečňování tohoto ideálu je moţné jiţ dnes: 1. vzhledem k omezeným zdrojům je nutno vyuţít v CLIL i učitelů s nedostatečnými znalostmi (Le Pape Racine, 2005, s. 111), přičemţ společné studium cizího jazyka učitelem a ţákem je moţné (Sygmund, 2005, s. 22): jde o nabytí dílčích dovedností (Krumm, 2005, s. 46). Platí-li, ţe dosud většinou chybějí přesná kritéria pro posuzování práce učitele (Maňák, 2003, s. 93), pak pro posuzování práce učitele předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaného s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) snad ještě více 2. v cizím jazyce se komunikuje na začátku, v průběhu, na konci či v rámci celého školního roku, na začátku, v průběhu, na konci či v rámci celé vyučovací hodiny 3. v cizím jazyce se komunikuje v souvislosti, v níţ se to právě metodicky hodí 6

7 4. cizího jazyka se pouţívá buď na pozadí češtiny výhradně pro jednodušší komunikaci nebo pro veškerou komunikaci. Z definice však je dvojjazyčné (věcné) vyučování dáno střídáním jazyků v kaţdé lekci (Le Pape Racine, 2005, s. 113) 5. záleţí na ţákovi, kam chce sám dojít. Teoreticky vzato, poţadované upevňování učiva můţe probíhat neustálým opakováním, rozvoj jazykových prostředků je však navzdory zvýšené námaze pro ţáka i učitele přínosnější. Předpokladem dosaţení ideálních deskriptorů úrovně C v předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovaném s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) budou zejména: 1. do slovních rodin (Le Pape Racine, 2005, s. 121) utříděná slovní zásoba v podobě velkého trojjazyčného (česko anglicko německého) slovníku (Vašíček, 2005b, 2005d). Slovník vyţaduje konzultaci s rodilými mluvčími, na XIII. mezinárodní konferenci učitelů a učitelek němčiny IDT 2005 v Grazu mi bylo doporučeno, poţádat o stipendium 2. učitelé a ţáci žádostiví se takovou slovní zásobu naučit a pouţívat ji, ať jiţ v úplnosti či v tematicky vymezené části. Bude jich spíše výrazná menšina, to však není důvodem pro rezignaci 3. zpřístupnění základních materiálů (od malých slovníků po formuláře akčního výzkumu) na internetovém portálu, i kdyţ obecně je vyuţitelnost výzkumných produktů nízká (Průcha, 2005, s. 14) a u učitelů dokonce nejistá (Janík, 2004, s. 52). Viz dále přílohu 4 této studie. V souladu s platnými školskými dokumenty a zároveň za situace transformace českého školství bude nutné vyvarovat se tří omylů. Totiţ vidět v každém učiteli hry na klavír na ZUŠ 1. současně učitele cizího jazyka. To je do budoucna snad ideální, ale v tomto okamţiku zcela iluzorní představa 2. ne sice učitele cizího jazyka, ale učitele komunikujícího s každým žákem pouze v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 3. pouze učitele hry na klavír (nejlépe drţitele úředního zákazu komunikovat v cizím jazyce). V souladu s platnými školskými dokumenty a zároveň za situace transformace českého školství bude nutno pro předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) domyslet: 1. úpravy (konkretizace) stávajících deskriptorů (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 2002, s ) 2. povinné minimum setrvání ţáka v předmětu 7

8 3. náleţitosti závěrečné zkoušky z cizího jazyka skládané ţákem v rámci předmětu 4. externího garanta této závěrečné zkoušky 5. způsob přiznávání dvojjazyčné doloţky (Vašíček, 2005a, s. 5) tomu ţákovi ZUŠ, který v rámci předmětu závěrečnou zkoušku z cizího jazyka úspěšně sloţil. Po zavedení domyšleného do praxe můţe jít o dílčí část školního vzdělávacího programu konkrétní ZUŠ jako výraz pedagogické autonomie této školy (viz podobně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005, s. 116). Má-li se inspektor změnit z úředníka v propagátora transformace české školy (Šimíčková, 2005, s. 296), pak z ČŠI jako instituce se můţe stát spiritus agens rozvoje předmětu hra na klavír na ZUŠ v ČR směrem k integraci s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). O zavádění do praxe informuje příloha 4 této studie. 6. Závěr V předchozích kapitolách této studie jsem dokladoval úsilí různých subjektů věnované předmětu hra na klavír na ZUŠ integrovanému s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Nevím, zda mohlo být dosaţeno více, neţ kolik bylo. Připomenu jen, ţe např. ve vícejazyčností a metodikou pokročilém Švýcarsku je nutno nejen pro evaluační postupy, ale i pro integraci odborných didaktik, integrovanou didaktiku jazyků, materiály pro učitele a ţáky i pro vzdělávání vyučujících také teprve vytvořit základy (Brohy, 2005, s. 150). 8

9 Literatura BROHY, C.: Bilingualer Unterricht und Immersion in der Schweiz. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN DIEHL, E. STUDER, Th. BOSS, B.: Grammatik : Erwerb und Unterricht. In: Schneider, G. Clalüna, M. (Hg.): Mehrsprachigkeit und Deutschunterricht : Thesen, Beiträge und Berichte aus der Sektionsarbeit an der XII. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT-2001 in Luzern. Bulletin VALS-ASLA Sonderheft. Neuchatel : Institut de linguistique de l Université de Neuchatel, 2002, s ISSN DVOŘÁKOVÁ, M. JANÍK, T. MUCHOVÁ, H., et al.: Playing the Piano with Communication in Foreign Language. In: Intensive Programme TiFoLa : Teaching in Foreign Languages. Brno : Paido, 2005, s ISBN X JANÍK, T.: Akční výzkum jako cesta zkvalitňování pedagogické praxe. In: Maňák, J. Švec, V. (ed.): Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, s ISBN KRUMM, H. J.: Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN LE PAPE RACINE, Ch.: Mehrsprachigkeit und Immersion : Versuch einer systematisierung lerntheoretischer und didaktischer Grundlagen sowie äußerer Rahmenbedingungen auch aus schweizerischer Sicht. In: Hufeisen, B. Neuner, G. (Hg.): Mehrsprachigkeitskonzept : Tertiärsprachenlernen : Deutsch nach Englisch. Zweiter Druck, korrigierte Auflage. Graz (Österreich) : Europäisches Fremdsprachenzentrum : Council of Europe Publishing, 2005, s ISBN ) MAŇÁK, J.: Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, ISBN PRŮCHA, J.: Český pedagogický výzkum : Problém využitelnosti produktů. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník referátů. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, ISBN

10 Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 1. české vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, ISBN SYGMUND, D.: Reflections on Content and Language Integrated Learning (CLIL). In: Intensive Programme TiFoLa : Teaching in Foreign Languages. Brno : Paido, 2005, s ISBN X ŠIMÍČKOVÁ, H.: Postoje učitelů k transformaci české školy na plně organizovaných školách, na školách neúplných a málotřídních v moravskoslezském regionu. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník referátů. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN ŠVEC, V.: Kvalitativní výzkum jako cesta pod povrch pedagogických jevů. In: Maňák, J. Švec, V. (ed.): Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, s ISBN VAŠÍČEK, Z.: CLIL, Deutsch, Englisch und das Sachfach Klavierspiel. In: Sorger, B. (Hg.): XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer : Thesenband. Graz : Der Internationale Deutschlehrerverband, 2005a, s ISBN Plný text in: (9 s.) VAŠÍČEK, Z.: Hra na klavír integrovaná s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy). Zkušenosti a perspektivy CLIL pro základní umělecké školy. In: Komenský odborný časopis pro učitele základní školy, roč. 129 ( ), č. 5 (květen 2005b), s ISSN VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) : Autoevaluace z pohledu učitele ZUŠ a VŠ. In: Pedagogický výzkum : Reflexe společenských potřeb a očekávání? : 13. konference ČAPV : Sborník příspěvků. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2005c, s ISBN VAŠÍČEK, Z.: Subject Piano Playing in the Primary Arts School Tišnov integrated with communication in a foreign language (English or German). 2005d, 5 s. KONTAKTNÍ ADRESA NA AUTORA: MgA. et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph. D. ZUŠ, Dvořáčkova 316, Tišnov I 10

11 Příloha 1. KVANTITA A KVALITA SPLNĚNÉ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR ZA VYUČOVACÍ HODINU Jméno ţáka: Ročník: Stupeň: Poř. číslo uč. látky 1. Potenciální Kvantita 2. Postulovaná 3. Reálná Kvalita Průměr 1. Technické cvičení:. = 100%. =.% Stupnice:. = 100%. =.% Akord:. = 100%. =.% Etuda:. = 100%. =.% Přednesová skladba:. = 100%. =.% Skladba čtyřruční:. = 100%. =.% Skladba jiná komorní:. = 100%. =.% Skladba pro hru z listu:. = 100%. =.% Improvizace:. = 100%. =.% Jiné:. = 100%. =.% Celkový průměr:.% V Likertově škále:. Odpověď/Vyhodnocení v Likertově škále: 11 Celkový průměr: V Likertově škále:

12 Příloha 2. KVANTITA A KVALITA SPLNĚNÉ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR ZA ŠKOLNÍ ROK Jméno ţáka: Ročník: Stupeň: Kvantita Potenciální Postulovaná Reálná: vyjádřená v počtu vyjádřená v % 1. Technická cvičení 2. Stupnice 3. Akordy 4. Etudy 5. Přednesové skladby 6. Čtyřruční skladby 7. Jiná komorní hra 8. Hra z listu 9. Improvizace 10. Jiné 11. Veřejné vystoupení Průměr z výše uvedených poloţek této tabulky (=. Likertovy škály) 12

13 Kvalita 1. Známky z vyučovacích hodin 2. Známky za veřejná vystoupení 3. Známka na závěrečné zkoušce* Průměr dosavadní (z poloţek.. této tabulky) (=. Likertovy škály) Vysvětlivka: * tato známka je ekvivalentem tří známek z vyučovacích hodin nebo tří známek z veřejných vystoupení Kvantita a kvalita souhrnně v Likertově škále Kvantita Kvalita Průměr Kvalita. Doplňující informace o známkách na vysvědčení Pololetí I. II. Hra na klavír Hudební nauka Komorní hra Celkový prospěch ţáka (slovně) 13

14 Příloha 3. ZVLÁDNUTÍ UČEBNÍ LÁTKY VE HŘE NA KLAVÍR VÝZKUMNÝMI VZORKY ZA POKUSNÉ OBDOBÍ a) bez zahrnutí výzkumného vzorku za školní rok 2001/2002 jako kontrolní skupiny: Výzkumné vzorky Školní rok 2000/ / / / / / / 2005 Průměr Fáze první pauza pokusu druhá druhá nová první druhá nová druhá Kvantita 2,6-3 3,1 2,8 3,9 4,3 3,3 Kvalita 4,7-5 4,3 3,8 4,3 3,7 4,3 Průměr 3,7-4 3,7 3,3 4,1 4,0 3,8 b) se zahrnutím výzkumného vzorku za školní rok 2001/2002 jako kontrolní skupiny: Výzkumné vzorky Školní rok 2000/ / / / / / / 2005 Průměr Fáze první pauza pokusu druhá druhá nová první druhá nová druhá Kvantita 2,6 2,7 3 3,1 2,8 3,9 4,3 3,2 Kvalita 4,7 3,7 5 4,3 3,8 4,3 3,7 4,2 Průměr 3,7 3,2 4 3,7 3,3 4,1 4,0 3,7 Vysvětlivky a poznámky: termín výzkumný vzorek znamená, ţe jde o výzkumný vzorek jen v uvozovkách, neboť ve školním roce 2001/2002 bylo pokusné vyučovaní s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) přerušeno z důvodu mé práce na slovnících a pokračovalo výhradně standardní vyučování hře na klavír termín pauza pokusu znamená, ţe pokusné vyučování s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) bylo přerušeno z důvodu mé práce na slovnících a pokračovalo výhradně standardní vyučování hře na klavír výsledná data u průměrů jsou zaokrouhlena obvyklým způsobem úplná data za jednotlivé školní roky viz v přílohách mé doktorské práce 14

15 Typ úrovně Příloha 4. SOUČASNÝ STAV ZAVÁDĚNÍ KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE (ANGLICKY NEBO NĚMECKY) A S NÍ SPOJENÉHO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU DO PŘEDMĚTU HRA NA KLAVÍR V SUBSYSTÉMU ZUŠ V ČR Postup od obecného ke konkrétnímu Komunikace v cizím jazyce (A nebo N) Co má být zavedeno Pedagogický výzkum akční (interní) expertní (externí)* mikroúroveň úroveň výuky subsystém klavírních tříd v ČR klavírní třída učitele Z.V. na ZUŠ Tišnov zavedeno zavedeno zavedeno ** mezoúroveň 1 úroveň školy subsystém ZUŠ v ČR klavírní třídy některých pedagogů některých ZUŠ postupně v zavádění dosud nezavedeno (internetový portál?) dosud nezavedeno (internetový portál?) mezoúroveň 2 úroveň školy subsystém VŠ v ČR JAMU: jazykové kurzy pro učitele ZUŠ zavedeno zavedeno zavedeno *** makroúroveň úroveň vzdělávací politiky systém školství v ČR integrace s komunikací v cizích jazycích zavedeno zavedeno zavedeno Výše uvedená tabulka je pracovní verzí. Navazuje ze svého hlediska na tabulku, kterou vypracoval Janík (2004, s. 65). Vysvětlivky: A anglicky N německy * evaluační a komplexně evaluační ** od *** od

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

XXI. konference. Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Pedagogická fakulta UJEP 16. 18. září 2013 Ústí nad Labem

XXI. konference. Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Pedagogická fakulta UJEP 16. 18. září 2013 Ústí nad Labem XXI. konference Pedagogická fakulta UJEP 16. 18. září 2013 Ústí nad Labem Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti Sekce 3: Kurikulární reformy a jejich efektivita Hra na klavír jako CLIL: Pokračující

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE

KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 6. ročník konference KREATIVNĚ K JAZYKOVÉ VÝUCE 19. listopadu 2010, 10.00 15.15 hod. Angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

YES, I DO. Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023

YES, I DO. Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 YES, I DO Strategie pro jazykové vzdělávání v MSK do roku 2023 GLOBÁLNÍ CÍL PROGRAMU YES, I DO Zvýšit úroveň angličtiny obyvatel Moravskoslezského kraje STRATEGICKÝ CÍL 1 STRATEGICKÝ CÍL 2 STRATEGICKÝ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jarmila

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726, Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ

Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726, Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. Mládí 726, Orlová Lutyně STANOVENÉ PRINCIPY HODNOCENÍ 2. pololetí šk.r. 2014/2015 Vážení rodiče, milí studenti, pro lepší orientaci v rámci systému hodnocení jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více