SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ"

Transkript

1 SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných papírů. PASIVNÍ bank.obchody na straně pasiv - B jako DLUŽNÍK, - příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů, NEUTRÁLNÍ bank.obchody v podrozvaze bilančně neutrální - B není dlužníkem ani věřitelem, - záruky, akreditivy. Moderní přístupy dle FUNKCE, jakou plní bank.produkt pro KLIENTA banky: BANKOVNÍ FINANČNĚ ÚVĚROVÉ produkty umožňují klientům od banky ZÍSKAT fin. prostředky, DEPOZITNÍ (VKLADOVÉ) bank.produkty pro klienty představují MOŽNOSTI fin. INVESTOVÁNÍ ULOŽENÍ svých volných fin. prostředků, PLATEBNĚ ZÚČTOVACÍ bank.produkty klientům umožňují PLATEBNÍ a ZÚČTOVACÍ STYK prostřednictvím By. BANKOVNÍ ÚVĚR bankovní FINAČNĚ ÚVĚROVÝ produkt, (AKTIVNÍ bankovní obchod), transakce, při které jsou bankou alokované volné cizí peněžní prostředky přerozděleny nebo nově tvořeny, časově omezené, úplatné přenechání peněz Bou jejím klientům k volnému nebo smluvně vázanému použití. fce bankovního úvěru: makroekonomická emisní/peněžní (tvorba bezhotovostních peněz, půjčování hotovosti), - redistribuční, - kreační (peněžní multiplikátor), mikroekonomická. magický trojúhelník bezpečnost (riziko), likvidita, rentabilita

2 PRŮBĚH POSKYTNUTÍ A ČERPÁNÍ ÚVĚRU 1) ŽÁDOST o poskytnutí úvěru 2) Analýza BONITY klienta žadatele o úvěr 3) Jednání O ZAJIŠTĚNÍ úvěru 4) Jednání o způsobu ÚROČENÍ, SPLÁCENÍ úvěru tvorba SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE 5) UZAVŘENÍ úvěrové smlouvy a POSKYTNUTÍ úvěru 6) KONTROLA plnění úvěrových podmínek 1) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ústní jednání, a písemná žádost podaná bank. klientem- žadatelem o úvěr = žadatel vyplní speciální FORMULÁŘE vydané Bou: údaje o klientovi, požadovaný druh úvěru, účel, částku, měnu, dobu splatnosti, způsob splácení a zajištění úvěru, podnikatelský záměr, údaje o fin.situaci žadatele, údaje o čerpaných úvěrech. 2) PROZKOUMÁNÍ BONITY KLIENTA žadatele o úvěr obecné informace o klientovi: jméno, doklady jeho identifikovatelnost, oblast čin., požadovaná výše úvěru, účel úvěru, průběh splácení, nabízené záruky, analýza individuálního podnikatelského záměru: návratnost, ČSH, vnitřní ukazatele By, celková finanční situace (finanční analýza) žadatele: bilance, mimobilanční závazky, CF, fin. plán, struktura financování podnikání/projektu: zdroje x potřeby z hlediska času/doby splatnosti, poměr vlastních a cizích zdrojů, propočet bonity klienta: likvidita a rentabilita podniku, finanční rovnováha a další podnikové ukazatele. 3) Jednání O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU cíl: zajistit řádné splacení úvěru nebo zamezit ztrátám v případě nesplacení, soudní vymahatelnost práva By k předmětu zajištění, objektivita ocenění předmětu zajištění, likvidita zajištění, stabilita hodnoty a možnost kontroly předmětu zajištění, dle povahy (formy) zajištění: - osobní (Bce ručí za její pohledávku další, třetí, osoba), - věcné (Bce vzniká právo na majetkové hodnoty toho, kdo zajištění poskytuje zpravidla na majetek příjemce úvěru, v hod. poskytnutého úvěru).

3 Druhy OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ: RUČENÍ jednostranné písemné prohlášení FO/PO = RUČITELE (Prohlášení ručitele) bance, že v případě neuhrazení úvěru dlužníkem, uspokojí její pohledávku namísto dlužníka, smluvní zajišťovací vztah mezi Bou s třetí osobou RUČITELEM, nikoliv mezi Bou a dlužníkem. SMĚNEČNÉ A ŠEKOVÉ RUKOJEMSTVÍ zvl. druh ručení tzv. avalovaná směnka ručitel se doložkou per aval zavazuje za splnění závazků některého ze směnečných dlužníků (na směnce uvedeno za čí závazky chce ručit per aval firma XY ), BANKOVNÍ ZÁRUKA zvl. forma ručení, kdy BANKA v záruční listině písemně prohlásí do jaké výše uspokojí věřitele (Bu) v případě, že třetí osoba (dlužník) závazek svůj nesplnil. DEPOTNÍ SMĚNKA vystavuje (akceptuje) ŽADATEL/PŘÍJEMCE úvěru ve prospěch By a deponuje ji u ní k zajištění úvěru, finanční zpravidla BIANKO směnka. Druhy VĚCNÉHO ZAJIŠTĚNÍ: ZÁSTAVNÍ PRÁVO vzniká sepsáním zástavní smlouvy mezi Bou a žadatelem o úvěr a dalšími specif. činnostmi ZÁSTAVNÍ PRÁVO K MOVITÉ VĚCI -odevzdáním zastavené MOVITÉ věci Bce - relativně stab.hodnotu, lze je fyzicky předat, snadně zpeněžit suroviny, plodiny, šperky umělecké sbírky, starožitnosti ZÁSTAVNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTI - vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí u NEMOVITÉ věci - budovy, pozemky nesmí na nich být jiné zástavní právo ZÁSTAVNÍ PRÁVO K LISTINNÝM CENNÝM PAPÍRŮM -předáním těchto c.p., či jejich rubopisem - snadná převoditelnost, ocenění, vysoká likvidita POSTOUPENÍ (CESE) POHLEDÁVEK smluvní ujednání, kdy příjemce úvěru jako dosavadní majitel pohledávky (postupitel), postupuje Bce (novému věřiteli postupníkovi) své pohledávky vůči třetí osobě jako formu zajištění, tichá cese třetí osoba (dlužník) není o cesi informován, veřejná cese dlužník je o cesi informován.

4 4) Jednání o způsobu ÚROČENÍ, SPLÁCENÍ úvěru tvorba SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE ÚROČENÍ ÚROKOVÁ SAZBA: fixní (pevná) po celou dobu splatnosti, pohyblivá těsná vazba na jinou pohyblivou sazbu, - vazba na vybranou tržní sazbu s předem pevně danými termíny přizpůsobování, - pevná sazba s právem její úpravy. SPLÁCENÍ: najednou v době splatnosti jistina na konci období, úroky na konci sjednaných period, najednou po uplynutí výpovědní lhůty poskyt. na neurčitou dobu, určena výpovědní lhůta, v pravidelných splátkách sjednaná částka úmor (absolutně, % = konstatntní) + úroky (mění se v závislosti na zbytku splacené jistiny úvěru), v pravidelných konstantních splátkách tzv. anuitách stejné po celou dobu splácení úmor + úrok jejich poměr ve splátce se mění v závislosti na zbytku nesplaceného úvěru. 5) UZAVŘENÍ ÚVĚROVÉ SMLOUVY a POSKYTNUTÍ ÚVĚRU B provede analýzu bonity klienta podle jejích výsledků vypracuje návrh na poskytnutí úvěru předložen úvěrovému oddělení, komisi to rozhodne o poskytnutí úvěru, B musí se řídit zákonnými normami s cílem dosahovat zisku, úvěrová smlouva musí obsahovat: závazek banky a dlužníka, úrokovou sazbu, účel úvěru, podmínky čerpání, sankční podmínky, číslu účtu, na ký je úvěr poskytnut, způsob zajištění úvěru. 6) KONTROLA plnění úvěrových podmínek B provádí pravidelně kontrolu plnění úvěrových podmínek (Hodnocení plnění úvěrové smlouvy) klasifikace úvěrů (Opatření ČNB č. 9/2002), pokračování úvěru, zmrazení, okamžité splacení, restrukturalizace dluhu, odložení splátek úroků, realizace záruk.

5 BANKOVNÍ FINANČNĚ ÚVĚROVÉ PRODUKTY (AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY) peněžní úvěry (aktivní obchody)- kontokorentní, eskontní, lombardní, spotřební, hypoteční, závazkové úvěry a záruky akceptační, avalový, bankovní záruky, alternativní formy financování faktoring a forfaiting. PENĚŽNÍ ÚVĚRY KONTOKORENTNÍ ÚVĚR nejvýznam. krátkodobý bank. úvěr, poskytován na běžném účtu, může přecházet do debetu na kontkor.účtu, jeho velikost dána úvěrovým rámcem, cena úvěru úroky z úvěru + další položky, pro klienta- relativně drahý úvěr možnost pohotového čerpání úvěru, pro Bu výnos z poskytnutí úvěru, vyšší požadavky na likviditu By. ESKONTNÍ ÚVĚR krátkodobý směnečný úvěr, poskytován prostř. ODKUPU (ESKONTU) směnky před její splatností (dospělostí), cena úvěru = diskont (úrok za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky) + eskontní (diskontní provize) + další náklady, Diskont( Kč) = směnečná _ částka( Kč) zbýv._ t _ splat.( dny) diskont._ sazba( %) počet _ dnů _ v_ roce_(365) 100 pro klienta- platí cenu úvěru, nikoliv jistinu směnku za tu ručí SMĚNEČNÍK na koho je směnka vystavena, pro Bu dobře vymahatelný úvěr (směnka). LOMBARDNÍ ÚVĚR B poskytne proti zástavě MOVITÉ věci, cenné papíry, směnky, zboží, faktury a pohledávky, práva, krátkodobý charakter. SPOTŘEBNÍ ÚVĚRY většinou krátkodobé úvěry, k financování nákupu spotřebních předmětů domácností, v r.2002 druhý největší objem z celk. poskyt. úvěrů v ČR (52 mld. Kč), poskytují i nebankovní instituce.

6 HYPOTEČNÍ ÚVĚRY dlouhodobé úvěry k financování výstavby či pořízení nemovitosti, zajištěny zástavním právem na nemovitost (účelovost úvěru), zdroje krytí zejm. emisí hypotečních zástavních listů, cena úvěru odvozena od zdrojů refinancování (hyp. zástav.listů), pro klienta možnost dlouhodobého financování bydlení + státní podpora, pro Bu dlouhodobé, relativně stabilní zdroje (výnosy), v r.2002 největší objem z celk. poskyt.úvěrů v ČR (47 mld. Kč bez stát.podp + 21 mld. Kč se stát.podp. = celkem 68 mld. Kč). ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY A ZÁRUKY (podrozvah. položky) AKCEPTAČNÍ ÚVĚR vzniká, když banka (akceptační Ba) AKCEPTUJE na NI vystavenou CIZÍ směnku, krátkodobý úvěr, podmínka: klient, ký žádá o úvěr, musí pokrýt závazky u By PŘED dobou SPLATNOSTI směnky, cena úvěru akceptační provize (často podobně jako diskont), pro klienta možnost financování dodávky relativně nízká cena, pro Bu nepoužívá zdroje k úvěrování do doby, kdy je složené depozitum směnečníkem výnosy, pro Bu riziko nesplacení směnky příjemcem úvěru Ba stává se SAMA hlavním DLUŽNÍKEM, CB - omezení počtu poskytnutých úvěrů. RAMBOUZNÍ ÚVĚR druh akceptačního úvěru v zahraničním obch., - B akceptuje směnku, kou na ni vystaví vývozce - poskytne dovozci úvěr. AVALOVÝ (RUČITELSKÝ) ÚVĚR vzniká, když se Ba zavazuje za některého ze směnečných dlužníků ( per aval ) směnečný aval B se směnečnou doložkou ( per aval = jako rukojmí ) zaručuje za některého ze směn.dlužníků stává se vedlejším dlužníkem (dluží za závazek plynoucí ze směnky STEJNĚ jako směn.dlužník, za kého se zaručila), avalový úvěr ve formě ručení omezené použití - ve státech, kde je právně vymezen), cena úvěru avalová provize. BANKOVNÍ ZÁRUKY (GARANCE) vzniká, když se Ba v záruční listině zavazuje (zaručuje) zaplatit oprávněné osobě urč. peněžní částku v případě, že její klient nedostojí svým závazkům, a za podmínek stanovených v záruční listině, - vyčleňovány z avalových (ručitelských) úvěrů.

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ

Manuál č. 16. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Manuál č. 16 NÁZEV HODINY/TÉMA: RODINNÉ FINANCE, ÚČTOVÁNÍ NA BÚ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 min.) Vyučovací předmět: Účetnictví Ročník: třetí Obor vzdělání : 4letý Použité metody : Situace (začlenění

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více