Komerční bankovnictví 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komerční bankovnictví 4"

Transkript

1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha

2 Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2) Úvěrový proces 1) smlouva o úvěru, 2) splácení úvěru 3) Úvěrové produkty I. část peněžní úvěry

3 ad 1) Struktura úvěrových produktů Velmi často jsou označovány za aktivní produkty, neboť se objevují na aktivní straně bilance banky. Jedná se tedy o poskytování peněžních prostředků klientům bank a jiných úvěrových institucí na principu návratnosti. Úvěrové obchody patří stále mezi nejrozšířenější typ obchodu komerčních bank a úvěrových družstev.

4 Úvěrové produkty lze členit z několika hledisek. Jejich členění může však být různé nejen banka od banky, ale také i v různých zemích. Parametry, podle kterých lze úvěry rozdělovat, můžeme označit níže: příjemce úvěru stát, municipalita nebo veřejnoprávní subjekt podnikatelský subjekt (další členění podle právní formy) fyzické osoby

5 forma poskytnutí úvěru peněžní úvěry jedná se o skutečné poskytnutí peněžních prostředků v likvidní formě, a to buď v hotovosti nebo v bezhotovostní formě (objevují se přímo v bilanci banky). závazkové úvěry a záruky není to bezprostřední získání likvidních peněz, banka pouze zajišťuje klientovi případné splnění závazku za něj, účtuje se o nich v podrozvaze (budoucí výnos). doba splatnosti úvěru úvěry krátkodobé (jeden rok) střednědobé (do pěti let) dlouhodobé (nad pět let)

6 podle účelu použití neúčelové úvěry, kdy účel není vymezen, striktně účelové úvěry, kdy podle smluvních podmínek musí být úvěr užit jen na určitý účel podle měny v měně tuzemské v měně zahraniční (např. EUR či USD apod.) podle způsobu zajištění úvěry zajištěné (v podmínkách je sjednaná forma zajištění) nezajištěné

7 ad 2) Úvěrový proces úvěrová smlouva Výchozí dokument pro banku, příp. další úvěrovou instituci, je žádost o poskytnutí úvěru. Může být ve formě formuláře banky nebo může být i nepísemné podobě (např. u nebankovních úvěrových poskytovatelů). Je to věcí dané instituce a jejich podmínek. Musí však být výslovná. Pokud existuje pak formulář úvěrové smlouvy, která musí mít vždy písemnou formu, pak může být žádost vznesena ústně. Pokud je smlouva uzavřena tak, že na základě žádosti jsou stanoveny jen úvěrové podmínky (viz dále), pak musí i žádost o úvěr mít písemnou formu (např. u kreditních karet to bývá obvyklé).

8 V žádosti o úvěr bývají uvedeny následující náležitosti: osobní údaje žadatele, předmět podnikání a doklad o tomto podnikání, pokud je, informace o současném stavu podnikatelské činnosti a doložení příslušných dokumentů (daňová přiznání, rozvaha, výsledovka, strategický plán apod.), účel, na který je úvěr požadován, výše úvěru a jeho měna, návrh na čerpání a splácení úvěru představa žadatele, prognóza vývoje v oblasti finanční a důchodové situace klienta, možnosti zajištění úvěru, jsou-li u klienta nebo jeho představa o tom, jak bude bance nebo jinému subjektu garantovat splácení.

9 V případě bankovních nebo družstevních úvěrů je lepší nejdříve osobní kontakt klienta z bankou. Podle toho, o jaký úvěr se jedná, je pak klientovi předán formulář žádosti nebo je s ním osobně žádost vyhotovena. V případě spotřebitelských úvěrů (tj. také úvěr poskytnutý z kreditní karty), může být vyhotovena jednoduchá žádost poměrně rychle.

10 Pokud je žádost v rámci tzv. předselekce vyhodnocena jako seriózní (zaručuje bance splnění základního principu, kterým je princip návratnosti), může být zahájena práce na sepsání tzv. úvěrové smlouvy. Jedná se o tzv. absolutní obchod, neboť je upraven podle obč. zákoníkem bez ohledu na to, jaká je povaha účastníků. Příjemce úvěru se nazývá úvěrovaný a banka pak úvěrující. Podstatou (obsahem smluvního vztahu) je závazek banky, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité výše částky a na straně dlužníka pak závazek vrátit poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit úrok jako odměnu věřiteli.

11 Základní náležitosti smlouvy o úvěru jsou: jeho písemná forma (zákon to ale nevyžaduje), označení smluvních stran, výše úvěru a měna, lhůta, ve které může dlužník čerpat (jednorázově nebo v postupně, příp. revolving apod.), účel úvěru doba splatnosti a způsob splácení, výše a způsob stanovení úrokové sazby, způsob zajištění úvěru.

12 Zánik smlouvy o úvěru: splněním smlouvy tehdy, splatí-li dlužník poslední splátku vč. úroku, dohodou mezi úvěrujícím a úvěrovaným, avšak po splacení dlužné částky vč. příslušenství nebo vzájemném započtení pohledávek a závazků mezi věřitelem a dlužníkem, odstoupením od smlouvy např. pokud bylo skutečné užití úvěru v rozporu s účelem úvěru nebo účel úvěru není splnitelný nebo je dlužník v prodlení s vrácením alespoň dvou splátek. výpovědí podle smluvního ujednání nebo dlužník okamžitě a věřitel k poslednímu dni následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k výpovědi. Dluh vč. příslušenství však musí být splacen.

13 Splácení úvěru Jedná se o jednu ze základních podmínek smlouvy o poskytnutí úvěru. Základních způsobů splácení může být několik. Jednorázové v době splatnosti: Úvěr se poskytne na předem pevně sjednanou dobu splatnosti a po ní je najednou splacena celková částka úvěru. Úroky jsou však spláceny většinou v měsíčních intervalech, a to vždy z celé částky úvěru až do doby jednorázové splátky celého úvěru.

14 Po uplynutí výpovědní lhůty: Úvěr je poskytován na předem neurčenou dobu. Je však dohodnuta výpovědní lhůta pro jeho vypovězení. Zpravidla je dohodnuta také určitá minimální lhůta splatnosti, tj. doba, po kterou nesmí být úvěr vypovězen. Úvěr je pak splatný opět najednou, ve celé částce, po uplynutí této výpovědní lhůty od vypovězení úvěru. Opět i zde se úroky zpravidla platí měsíčně až do okamžiku splacení úvěru z celé částky.

15 Průběžné splácení: Za průběžné splácení lze označit takový způsob splatnosti úvěru, kdy klient úvěr splácí průběžně, ale nepravidelně ze svých příjmů. Tento způsob splácení bývá např. aplikován u tzv. kontokorentních úvěrů spojených s běžným nebo platebním účtem. Splatnost úvěru v pravidelných splátkách: Takový úvěr se splácí pravidelně v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách (někdy pololetních nebo i ročních). Přitom je sjednána pevná částka splátky (absolutně daná) jako výše ročního úmoru. K této částce se vždy přičítá za dané období úrok, který je však klesající. Tudíž součet úmoru a úroku se stále snižuje.

16 V pravidelných anuitách: Komerční bankovnictví 4 Úvěr takto splácený se splácí v pravidelných splátkách v tzv. anuitách. Výši roční anuity můžeme vyjádřit jako následující vztah: a p.a. = U x i p.a (1 + i p.a ) n / (1 + i p.a ) n 1 kde a p.a je roční výše anuity, U je výše úvěru i p.a je roční úroková sazba jako desetinné číslo n je doba splatnosti v letech

17 Pokud bychom počítali měsíční výši anuity, musíme vztah podělit počtem měsíců v roce. Pak dostaneme: a p.a. = U x i p.a (1 + i p.a ) n (1 + i p.a ) n

18 Po matematické úpravě pak dostaneme: a p.a. = U x i p.m (1 + i p.m ) n x 12 (1 + i p.m ) n x 12 1 kde a p.m je měsíční výše anuity, U je výše úvěru i p.m je měsíční úroková sazba jako desetinné číslo n x 12 je doba splatnosti v měsících

19 ad 3) Úvěrové produkty peněžní úvěry Jedná se všechny ty úvěry, při kterých banka bezprostředně poskytuje likvidní peněžní prostředky. Kontokorentní úvěr Jedná se o nečastější krátkodobý bankovní úvěr. Jeho podstata spočívá v tom, že zůstatek běžného nebo platebního účtu může přecházet do debetu (tj. do záporného zůstatku). Maximální limit je stanoven ve smlouvě. Tento debetní limit je nepřekročitelný. Právní úpravu bychom hledali v Obch.Z.

20 KTK úvěr je v podstatě úvěr revolvingový. Co to znamená? Z podstaty produktu totiž vyplývá, že tento úvěr by měl být splacen do určité lhůty, a to do plné výše (nejpozději do roka od jeho čerpání). Následně je pak možno úvěr čerpat opět maximálně do daného limitu. Některé banky umožňují klientům i takto stanovený maximální rámec překročit, ale jen krátkodobě a za vyšší úrok. Zajištění úvěru nebývá obvyklé. Jistotou pro banku je znalost klienta a jeho dobrá platební morálka.

21 Cena KTK s skládá jednak ze samotného úroku za čerpané peněžní prostředky, ale také z úroku za tzv. rezervaci peněžních prostředků. Bývá stanovena jako nižší procento z nečerpané částky úvěrového limitu nebo i fixní částka (např. u KTK pro občany). Tato cena vyjadřuje riziko banky za to, že klientovi jsou rezervovány peněžní prostředky k dispozici kdykoliv a banka v případě nečerpání na těchto penězích nevydělává. Je to cena za příležitost klienta mít peněžní prostředky kdykoliv k dispozici.

22 Celkové náklady na KTK mohou být následující: úrok ze skutečně čerpaného úvěru, úvěrová provize náklady na udržování úvěrového rámce (viz. výše), provize za překročení úvěrového rámce, obratová provize kryje náklady za vedení úvěrového účtu. Často se používá jen jedna,tzv. netto sazba, která pokrývá všechny výše uvedené nákladové položky nebo jejich většinu (vyjmuta bývá úvěrová provize).

23 Výhody a nevýhody: Pro klienta je výhodou rychlý přístup k peněžním prostředkům v případě operativní potřeby, pro banku zase možnost relativně vysokého zhodnocení dočasně volných krátkých peněz. Nevýhoda riziko likvidity vyšší nároky na její řízení. Eskontní úvěr Jedná se opět o krátkodobý úvěr, který poskytuje banka na odkup (eskont) směnky před její splatností, přičemž se sráží úrok diskont za dobu od eskontu do dne její splatnosti. Banka si může tyto eskontované směnky ponechat až do doby splatnosti nebo je může na podobném principu opět dále reeskontovat.

24 Eskontuje-li banka směnku, stává se jejím majitelem se všemi právy, ale i povinnostmi. Tomu, kdo bance poskytl směnku, tak mu banka může poskytnout tento eskontní úvěr. Výše úvěru je dána výši směnečné částky a doba splatnosti úvěru pak dobou dospělosti (splatnosti) směnky. Úvěr je splacen v den splatnosti směnky směnečníkem. Splátku úvěru tedy neprovádí příjemce úvěru (dlužník), ale směnečník, který je třetí osobou, ale závaznou ze směnky.

25 Odkup směnky probíhá většinou tak, že banka stanoví úvěrový rámec, do kterého je ochotna směnky odkoupit a přikrýt eskontním úvěrem. Je to maximální objem směnečných pohledávek, které na banku daný klient může eskontovat. Rámec má obvykle revolvingový charakter. Banky si však často ponechávají možnost kdykoliv odmítnout odkup směnky od klienta, a to bez nároku na zdůvodnění. Důvodem ale často bývá kvalita dané směnky, tzn. kdo tu směnku vystavil.

26 Riziko z poskytnutého eskontního úvěru: Jednoznačně souvisí s kvalitou směnečného dlužníka (tzn. toho, kdo je ze směnky zavázán). Na druhé straně směnečné právo (dané zákonem č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový) dává však majiteli směnky celkem dobrý právní základ k vymahatelnosti práva plnění ze směnky. Proto se banky jiným způsobem již nezajišťují.

27 Komerční bankovnictví A - 4 Úročení eskontního úvěru: Jedná se o smluvně dohodnuté podmínky mezi klientem a bankou. Do celkových nákladů vstupují: diskontní sazba dané banky, eskontní provize a další související poplatky a provize (výlohy). Diskontní sazba obchodní banky je odvozena od výše tržních úrokových sazeb a úvěrového rizika spojeného s dlužníky na směnce. Eskontní provize pak je náhradou za výlohy spojené s poskytnutím eskontního úvěru.

28 Výše diskontu lze stanovit: diskont = směnečná částka x zbytková doba splatnosti ve dnech x diskontní sazba v procentech 100 x počet dnů v roce

29 Výše eskontního úvěru pak určíme: Es.úvěr = směnečná x částka zbytková doba splatnosti ve dnech x diskontní sazba v procentech 100 x počet dnů v roce

30 Hypotéční úvěr Je to jeden z klasických produktů současných bank, ale je nutné pro jeho realizaci mít zvláštní povolení od ČNB. Na území ČR se začal poskytovat až od roku Právní úpravu lze nalézt v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Vazba i na NOZ. Základ hypotéčního bankovnictví vychází nikoliv z popisu hypotéčního úvěru, ale z možnosti vydávat hypotéční zástavní listy. Proto je v teorii i praxi nutno rozlišovat, jakými zdroji jsou vlastně hypotéční úvěry kryty zda je to výnosem z emise hypotéčních zástavních listů nebo jinými zdroji.

31 Za hypotéční úvěr lze považovat takový, jehož splacení vč. příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, která se musí nacházet na území ČR nebo státu EHP. Úvěr se považuje za hypotéční dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Současná právní úprava není u hypotéčního úvěru omezena na účel bydlení či jiných bytových potřeb. Je podtržena důležitost zástavy nemovitostí. Výše HÚ je závislá na minimálně dvou podmínkách: výše disponibilních zdrojů klienta ceny zastavené nemovitosti.

32 Způsob čerpání HÚ HÚ může být čerpán různě: jednorázové čerpání tam, kde je k HÚ použit na financování hotové nemovitosti nebo je zastavena jiná, již dříve hotová nemovitost (např. pro tzv. americkou hypotéku) postupné čerpání tehdy, pokud je z výnosu z HÚ budovaná nemovitost financována. V tomto případě dochází k přísné kontrole účelovosti použitých prostředků, zda jsou skutečně na tuto nemovitost použity.

33 Výše poskytnutých hypotéčních úvěrů nesmí převýšit 70 procent ceny zastavených nemovitostí. To se však vztahuje na součet všech HÚ a zastavených nemovitostí u jedné banky. Proto může u vybraného klienta činit výše úvěru i 100 procent ceny nemovitosti. Doba splatnosti je odvislá od schopnosti dlužníka tento úvěr splácet. Základní zásada délka splatnosti by neměla být delší než životnost daného objektu. HÚ se splácí většinou anuitním způsobem (viz výše i dále). Obsahuje v sobě tedy částku úmoru HÚ a úrok z úvěru. Nejdelší splatnost bývá dána kolem 25 až 30 lety od jeho poskytnutí. Je nutné si však uvědomit, že čím delší je splatnost, tím více dlužník zaplatí bance na úrocích.

34 HÚ může být splácen: jednorázová splatnost klient platí po dobu splatnosti pouze úroky z HÚ, přičemž samotné splacení celého HÚ je dohodnuto na určitý pevně stanovený termín. Souvisí to např. s ukončením stavebního spoření apod. Úroky z HÚ mohou být užity (prozatím) jako položka snižující daňový základ FO u dani z příjmu. Lze užít i v případě úmrtí klienta nebo zničení pojištěné nemovitosti. průběžné splácení anuitní splácení nejčastější forma splátek u HÚ. Obecně není vyloučena ani progresivní či degresivní forma splácení HÚ, ale v praxi se používá jen výjimečně.

35 Úroková sazba z HÚ Vzhledem k nižšímu riziku banky a dlouhodobým levnějším zdrojům na jejich krytí bývá úroková sazba nižší. Dále jsou příp. snižovány poskytovanými státními podporami, pokud trvají. Úroková sazba bývá pevná a je fixována na určitou dobu dohodnutou mezi klientem a bankou ve smlouvě o poskytnutí HÚ. HÚ je poměrně výhodný zdroj peněžních prostředků na krytí nemovitostí pro občany,neboť je podporován státem. Jde např. o: možnost odpočtu výše úroků z daně z příjmu až do výše 300 tis. Kč, osvobození úroků z HZL od dně z příjmu, příp. příspěvek k úrokům od státu byl zrušen..

36 Spotřebitelský úvěr Spotřebitelské úvěry jsou poměrně výrazným produktem těch bank a ostatních poskytovatelů úvěrů, kteří se zaměřují na fyzické osoby nepodnikatele, tedy na občany. Tyto úvěry, na rozdíl od podnikatelských, vykazují určité rozdíly: úvěrovaný objekt přímo neprodukuje finanční zdroje ke splácení úvěru, podkladové informace jsou méně kvalitní než u úvěru podnikatelských, objektivně nižší schopnost FO občana posoudit svoji schopnost splácet úvěr, tendence k předlužení, nižší částky úvěru než úvěry podnikatelské, přitom práce s nimi na straně banky je téměř shodná (podle vnitřních postupů to však může být rozdílné).

37 Právní úprava: Komerční bankovnictví 4 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Právní úprava vymezuje spotřebitelský úvěr negativně. Z toho lze posoudit, že za spotřebitelský úvěr není možné považovat následující (jen příklady ): poskytnutou pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti, sjednanou v podobě nájmu věci nebo leasingu, u nichž není sjednáno právo nebo povinnosi koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby, poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty,

38 sjednanou v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek, s celkovou výší nižší než Kč nebo vyšší než Kč, v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu, v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu a některé další skutečnosti.

39 Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu informace. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr se rovná současné hodnotě všech nákladů spotřebitele sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a počítá se na roční bázi podle vzorce stanoveného zákonem. Obsahuje nejen úrok, ale další náklady spojené s čerpáním a splácením spotřebitelského úvěru.

40 Spotřebitelský úvěr se poskytuje na základě uzavřené písemné smlouvy, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem (viz dále). Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Oznámení odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě.

41 Před uzavřením spotřebitelské smlouvy o spotřebitelském úvěru věřitel poskytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat zákonem předpokládané informace. Informace musí být v souladu s náležitostmi smlouvy. Smlouva o spotřebitelském úvěru vždy obsahuje: druh spotřebitelského úvěru, kontaktní informace o věřiteli a spotřebiteli, doba trvání, celková výše úvěru a podmínky pro jeho čerpání,

42 určení zboží či služby a jeho cenu za předpokladu, že by nebyl využit spotřebitelský úvěr, výpůjční úrokovou sazbu (výpůjční úrokovou sazbou úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru), výši, počet a četnost plateb, které má spotřebitel učinit, informaci o možnosti získat kdykoliv bezplatně výpis z účtu, úrok v případě opožděných plateb a náklady notáře, je-li to potřeba, požadavek ne případné zajištění nebo pojištění, informace o právu na odstoupení od smlouvy, informace o právu na předčasné splacení úvěru.

43 označení orgánu dozoru (u bank a spořitelních a úvěrních družstev je to ČNB), informaci o možnosti mimosoudního řešení sporů (u finančního arbitra ČR). Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru.

44 Spotřebitelské úvěry lze dělit na: přímé jsou poskytovány přímo bankou nebo jinou finanční institucí nepřímé jsou poskytovány prostřednictvím společností prodávajících zboží nebo poskytujících služby na spotřebitelský úvěr. Z hlediska způsobu lze tyto úvěry dělit na: jednorázové spotřebitelské úvěry, jsou čerpány najednou ve sjednané výši, revolvingové spotřebitelské úvěry (KTK nebo úvěrové karty) umožňují čerpat postupně, postupně splácet a znovu a znovu čerpat.

45 Z hlediska účelu je možné je dělit na: účelové úvěry, jsou poskytovány na konkrétní účel (např. pořízení auta, televize apod.), neúčelové úvěry, tzv. hotovostní, i když jejich výnos je bezhotovostně převáděn na účet spotřebitele (RPSN zde bývá vyšší než u účelových úvěrů), Z hlediska zajištění pak na: zajištěné bývají zajištěny, např. ručením třetí osoby nebo srážkami ze mzdy či platu, nezajištěné bez jakékoliv formy jištění.

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Osobní finance Půjčky a úvěry

Osobní finance Půjčky a úvěry Katedra práva Osobní finance Půjčky a úvěry Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 20.11.2013 Půjčky

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty. Bc. Markéta Šimoníková Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty Bc. Markéta Šimoníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT V této práci se zabývám problematikou bankovních produktů

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikační standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) OVĚŘENÍ 1. A. Peníze A. 1 Formy peněz Hotovostní

Více

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY PRODUKTOVÉ PODMÍNKY HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Účinné od 29. dubna 2013 Úplné znění g Produktové podmínky hypotečních úvěrů Preambule 1. Tyto produktové podmínky hypotečních úvěrů jsou vydány GE Money Bank, a.s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více