Komerční bankovnictví 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komerční bankovnictví 4"

Transkript

1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha

2 Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2) Úvěrový proces 1) smlouva o úvěru, 2) splácení úvěru 3) Úvěrové produkty I. část peněžní úvěry

3 ad 1) Struktura úvěrových produktů Velmi často jsou označovány za aktivní produkty, neboť se objevují na aktivní straně bilance banky. Jedná se tedy o poskytování peněžních prostředků klientům bank a jiných úvěrových institucí na principu návratnosti. Úvěrové obchody patří stále mezi nejrozšířenější typ obchodu komerčních bank a úvěrových družstev.

4 Úvěrové produkty lze členit z několika hledisek. Jejich členění může však být různé nejen banka od banky, ale také i v různých zemích. Parametry, podle kterých lze úvěry rozdělovat, můžeme označit níže: příjemce úvěru stát, municipalita nebo veřejnoprávní subjekt podnikatelský subjekt (další členění podle právní formy) fyzické osoby

5 forma poskytnutí úvěru peněžní úvěry jedná se o skutečné poskytnutí peněžních prostředků v likvidní formě, a to buď v hotovosti nebo v bezhotovostní formě (objevují se přímo v bilanci banky). závazkové úvěry a záruky není to bezprostřední získání likvidních peněz, banka pouze zajišťuje klientovi případné splnění závazku za něj, účtuje se o nich v podrozvaze (budoucí výnos). doba splatnosti úvěru úvěry krátkodobé (jeden rok) střednědobé (do pěti let) dlouhodobé (nad pět let)

6 podle účelu použití neúčelové úvěry, kdy účel není vymezen, striktně účelové úvěry, kdy podle smluvních podmínek musí být úvěr užit jen na určitý účel podle měny v měně tuzemské v měně zahraniční (např. EUR či USD apod.) podle způsobu zajištění úvěry zajištěné (v podmínkách je sjednaná forma zajištění) nezajištěné

7 ad 2) Úvěrový proces úvěrová smlouva Výchozí dokument pro banku, příp. další úvěrovou instituci, je žádost o poskytnutí úvěru. Může být ve formě formuláře banky nebo může být i nepísemné podobě (např. u nebankovních úvěrových poskytovatelů). Je to věcí dané instituce a jejich podmínek. Musí však být výslovná. Pokud existuje pak formulář úvěrové smlouvy, která musí mít vždy písemnou formu, pak může být žádost vznesena ústně. Pokud je smlouva uzavřena tak, že na základě žádosti jsou stanoveny jen úvěrové podmínky (viz dále), pak musí i žádost o úvěr mít písemnou formu (např. u kreditních karet to bývá obvyklé).

8 V žádosti o úvěr bývají uvedeny následující náležitosti: osobní údaje žadatele, předmět podnikání a doklad o tomto podnikání, pokud je, informace o současném stavu podnikatelské činnosti a doložení příslušných dokumentů (daňová přiznání, rozvaha, výsledovka, strategický plán apod.), účel, na který je úvěr požadován, výše úvěru a jeho měna, návrh na čerpání a splácení úvěru představa žadatele, prognóza vývoje v oblasti finanční a důchodové situace klienta, možnosti zajištění úvěru, jsou-li u klienta nebo jeho představa o tom, jak bude bance nebo jinému subjektu garantovat splácení.

9 V případě bankovních nebo družstevních úvěrů je lepší nejdříve osobní kontakt klienta z bankou. Podle toho, o jaký úvěr se jedná, je pak klientovi předán formulář žádosti nebo je s ním osobně žádost vyhotovena. V případě spotřebitelských úvěrů (tj. také úvěr poskytnutý z kreditní karty), může být vyhotovena jednoduchá žádost poměrně rychle.

10 Pokud je žádost v rámci tzv. předselekce vyhodnocena jako seriózní (zaručuje bance splnění základního principu, kterým je princip návratnosti), může být zahájena práce na sepsání tzv. úvěrové smlouvy. Jedná se o tzv. absolutní obchod, neboť je upraven podle obč. zákoníkem bez ohledu na to, jaká je povaha účastníků. Příjemce úvěru se nazývá úvěrovaný a banka pak úvěrující. Podstatou (obsahem smluvního vztahu) je závazek banky, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité výše částky a na straně dlužníka pak závazek vrátit poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit úrok jako odměnu věřiteli.

11 Základní náležitosti smlouvy o úvěru jsou: jeho písemná forma (zákon to ale nevyžaduje), označení smluvních stran, výše úvěru a měna, lhůta, ve které může dlužník čerpat (jednorázově nebo v postupně, příp. revolving apod.), účel úvěru doba splatnosti a způsob splácení, výše a způsob stanovení úrokové sazby, způsob zajištění úvěru.

12 Zánik smlouvy o úvěru: splněním smlouvy tehdy, splatí-li dlužník poslední splátku vč. úroku, dohodou mezi úvěrujícím a úvěrovaným, avšak po splacení dlužné částky vč. příslušenství nebo vzájemném započtení pohledávek a závazků mezi věřitelem a dlužníkem, odstoupením od smlouvy např. pokud bylo skutečné užití úvěru v rozporu s účelem úvěru nebo účel úvěru není splnitelný nebo je dlužník v prodlení s vrácením alespoň dvou splátek. výpovědí podle smluvního ujednání nebo dlužník okamžitě a věřitel k poslednímu dni následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k výpovědi. Dluh vč. příslušenství však musí být splacen.

13 Splácení úvěru Jedná se o jednu ze základních podmínek smlouvy o poskytnutí úvěru. Základních způsobů splácení může být několik. Jednorázové v době splatnosti: Úvěr se poskytne na předem pevně sjednanou dobu splatnosti a po ní je najednou splacena celková částka úvěru. Úroky jsou však spláceny většinou v měsíčních intervalech, a to vždy z celé částky úvěru až do doby jednorázové splátky celého úvěru.

14 Po uplynutí výpovědní lhůty: Úvěr je poskytován na předem neurčenou dobu. Je však dohodnuta výpovědní lhůta pro jeho vypovězení. Zpravidla je dohodnuta také určitá minimální lhůta splatnosti, tj. doba, po kterou nesmí být úvěr vypovězen. Úvěr je pak splatný opět najednou, ve celé částce, po uplynutí této výpovědní lhůty od vypovězení úvěru. Opět i zde se úroky zpravidla platí měsíčně až do okamžiku splacení úvěru z celé částky.

15 Průběžné splácení: Za průběžné splácení lze označit takový způsob splatnosti úvěru, kdy klient úvěr splácí průběžně, ale nepravidelně ze svých příjmů. Tento způsob splácení bývá např. aplikován u tzv. kontokorentních úvěrů spojených s běžným nebo platebním účtem. Splatnost úvěru v pravidelných splátkách: Takový úvěr se splácí pravidelně v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách (někdy pololetních nebo i ročních). Přitom je sjednána pevná částka splátky (absolutně daná) jako výše ročního úmoru. K této částce se vždy přičítá za dané období úrok, který je však klesající. Tudíž součet úmoru a úroku se stále snižuje.

16 V pravidelných anuitách: Komerční bankovnictví 4 Úvěr takto splácený se splácí v pravidelných splátkách v tzv. anuitách. Výši roční anuity můžeme vyjádřit jako následující vztah: a p.a. = U x i p.a (1 + i p.a ) n / (1 + i p.a ) n 1 kde a p.a je roční výše anuity, U je výše úvěru i p.a je roční úroková sazba jako desetinné číslo n je doba splatnosti v letech

17 Pokud bychom počítali měsíční výši anuity, musíme vztah podělit počtem měsíců v roce. Pak dostaneme: a p.a. = U x i p.a (1 + i p.a ) n (1 + i p.a ) n

18 Po matematické úpravě pak dostaneme: a p.a. = U x i p.m (1 + i p.m ) n x 12 (1 + i p.m ) n x 12 1 kde a p.m je měsíční výše anuity, U je výše úvěru i p.m je měsíční úroková sazba jako desetinné číslo n x 12 je doba splatnosti v měsících

19 ad 3) Úvěrové produkty peněžní úvěry Jedná se všechny ty úvěry, při kterých banka bezprostředně poskytuje likvidní peněžní prostředky. Kontokorentní úvěr Jedná se o nečastější krátkodobý bankovní úvěr. Jeho podstata spočívá v tom, že zůstatek běžného nebo platebního účtu může přecházet do debetu (tj. do záporného zůstatku). Maximální limit je stanoven ve smlouvě. Tento debetní limit je nepřekročitelný. Právní úpravu bychom hledali v Obch.Z.

20 KTK úvěr je v podstatě úvěr revolvingový. Co to znamená? Z podstaty produktu totiž vyplývá, že tento úvěr by měl být splacen do určité lhůty, a to do plné výše (nejpozději do roka od jeho čerpání). Následně je pak možno úvěr čerpat opět maximálně do daného limitu. Některé banky umožňují klientům i takto stanovený maximální rámec překročit, ale jen krátkodobě a za vyšší úrok. Zajištění úvěru nebývá obvyklé. Jistotou pro banku je znalost klienta a jeho dobrá platební morálka.

21 Cena KTK s skládá jednak ze samotného úroku za čerpané peněžní prostředky, ale také z úroku za tzv. rezervaci peněžních prostředků. Bývá stanovena jako nižší procento z nečerpané částky úvěrového limitu nebo i fixní částka (např. u KTK pro občany). Tato cena vyjadřuje riziko banky za to, že klientovi jsou rezervovány peněžní prostředky k dispozici kdykoliv a banka v případě nečerpání na těchto penězích nevydělává. Je to cena za příležitost klienta mít peněžní prostředky kdykoliv k dispozici.

22 Celkové náklady na KTK mohou být následující: úrok ze skutečně čerpaného úvěru, úvěrová provize náklady na udržování úvěrového rámce (viz. výše), provize za překročení úvěrového rámce, obratová provize kryje náklady za vedení úvěrového účtu. Často se používá jen jedna,tzv. netto sazba, která pokrývá všechny výše uvedené nákladové položky nebo jejich většinu (vyjmuta bývá úvěrová provize).

23 Výhody a nevýhody: Pro klienta je výhodou rychlý přístup k peněžním prostředkům v případě operativní potřeby, pro banku zase možnost relativně vysokého zhodnocení dočasně volných krátkých peněz. Nevýhoda riziko likvidity vyšší nároky na její řízení. Eskontní úvěr Jedná se opět o krátkodobý úvěr, který poskytuje banka na odkup (eskont) směnky před její splatností, přičemž se sráží úrok diskont za dobu od eskontu do dne její splatnosti. Banka si může tyto eskontované směnky ponechat až do doby splatnosti nebo je může na podobném principu opět dále reeskontovat.

24 Eskontuje-li banka směnku, stává se jejím majitelem se všemi právy, ale i povinnostmi. Tomu, kdo bance poskytl směnku, tak mu banka může poskytnout tento eskontní úvěr. Výše úvěru je dána výši směnečné částky a doba splatnosti úvěru pak dobou dospělosti (splatnosti) směnky. Úvěr je splacen v den splatnosti směnky směnečníkem. Splátku úvěru tedy neprovádí příjemce úvěru (dlužník), ale směnečník, který je třetí osobou, ale závaznou ze směnky.

25 Odkup směnky probíhá většinou tak, že banka stanoví úvěrový rámec, do kterého je ochotna směnky odkoupit a přikrýt eskontním úvěrem. Je to maximální objem směnečných pohledávek, které na banku daný klient může eskontovat. Rámec má obvykle revolvingový charakter. Banky si však často ponechávají možnost kdykoliv odmítnout odkup směnky od klienta, a to bez nároku na zdůvodnění. Důvodem ale často bývá kvalita dané směnky, tzn. kdo tu směnku vystavil.

26 Riziko z poskytnutého eskontního úvěru: Jednoznačně souvisí s kvalitou směnečného dlužníka (tzn. toho, kdo je ze směnky zavázán). Na druhé straně směnečné právo (dané zákonem č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový) dává však majiteli směnky celkem dobrý právní základ k vymahatelnosti práva plnění ze směnky. Proto se banky jiným způsobem již nezajišťují.

27 Komerční bankovnictví A - 4 Úročení eskontního úvěru: Jedná se o smluvně dohodnuté podmínky mezi klientem a bankou. Do celkových nákladů vstupují: diskontní sazba dané banky, eskontní provize a další související poplatky a provize (výlohy). Diskontní sazba obchodní banky je odvozena od výše tržních úrokových sazeb a úvěrového rizika spojeného s dlužníky na směnce. Eskontní provize pak je náhradou za výlohy spojené s poskytnutím eskontního úvěru.

28 Výše diskontu lze stanovit: diskont = směnečná částka x zbytková doba splatnosti ve dnech x diskontní sazba v procentech 100 x počet dnů v roce

29 Výše eskontního úvěru pak určíme: Es.úvěr = směnečná x částka zbytková doba splatnosti ve dnech x diskontní sazba v procentech 100 x počet dnů v roce

30 Hypotéční úvěr Je to jeden z klasických produktů současných bank, ale je nutné pro jeho realizaci mít zvláštní povolení od ČNB. Na území ČR se začal poskytovat až od roku Právní úpravu lze nalézt v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Vazba i na NOZ. Základ hypotéčního bankovnictví vychází nikoliv z popisu hypotéčního úvěru, ale z možnosti vydávat hypotéční zástavní listy. Proto je v teorii i praxi nutno rozlišovat, jakými zdroji jsou vlastně hypotéční úvěry kryty zda je to výnosem z emise hypotéčních zástavních listů nebo jinými zdroji.

31 Za hypotéční úvěr lze považovat takový, jehož splacení vč. příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, která se musí nacházet na území ČR nebo státu EHP. Úvěr se považuje za hypotéční dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Současná právní úprava není u hypotéčního úvěru omezena na účel bydlení či jiných bytových potřeb. Je podtržena důležitost zástavy nemovitostí. Výše HÚ je závislá na minimálně dvou podmínkách: výše disponibilních zdrojů klienta ceny zastavené nemovitosti.

32 Způsob čerpání HÚ HÚ může být čerpán různě: jednorázové čerpání tam, kde je k HÚ použit na financování hotové nemovitosti nebo je zastavena jiná, již dříve hotová nemovitost (např. pro tzv. americkou hypotéku) postupné čerpání tehdy, pokud je z výnosu z HÚ budovaná nemovitost financována. V tomto případě dochází k přísné kontrole účelovosti použitých prostředků, zda jsou skutečně na tuto nemovitost použity.

33 Výše poskytnutých hypotéčních úvěrů nesmí převýšit 70 procent ceny zastavených nemovitostí. To se však vztahuje na součet všech HÚ a zastavených nemovitostí u jedné banky. Proto může u vybraného klienta činit výše úvěru i 100 procent ceny nemovitosti. Doba splatnosti je odvislá od schopnosti dlužníka tento úvěr splácet. Základní zásada délka splatnosti by neměla být delší než životnost daného objektu. HÚ se splácí většinou anuitním způsobem (viz výše i dále). Obsahuje v sobě tedy částku úmoru HÚ a úrok z úvěru. Nejdelší splatnost bývá dána kolem 25 až 30 lety od jeho poskytnutí. Je nutné si však uvědomit, že čím delší je splatnost, tím více dlužník zaplatí bance na úrocích.

34 HÚ může být splácen: jednorázová splatnost klient platí po dobu splatnosti pouze úroky z HÚ, přičemž samotné splacení celého HÚ je dohodnuto na určitý pevně stanovený termín. Souvisí to např. s ukončením stavebního spoření apod. Úroky z HÚ mohou být užity (prozatím) jako položka snižující daňový základ FO u dani z příjmu. Lze užít i v případě úmrtí klienta nebo zničení pojištěné nemovitosti. průběžné splácení anuitní splácení nejčastější forma splátek u HÚ. Obecně není vyloučena ani progresivní či degresivní forma splácení HÚ, ale v praxi se používá jen výjimečně.

35 Úroková sazba z HÚ Vzhledem k nižšímu riziku banky a dlouhodobým levnějším zdrojům na jejich krytí bývá úroková sazba nižší. Dále jsou příp. snižovány poskytovanými státními podporami, pokud trvají. Úroková sazba bývá pevná a je fixována na určitou dobu dohodnutou mezi klientem a bankou ve smlouvě o poskytnutí HÚ. HÚ je poměrně výhodný zdroj peněžních prostředků na krytí nemovitostí pro občany,neboť je podporován státem. Jde např. o: možnost odpočtu výše úroků z daně z příjmu až do výše 300 tis. Kč, osvobození úroků z HZL od dně z příjmu, příp. příspěvek k úrokům od státu byl zrušen..

36 Spotřebitelský úvěr Spotřebitelské úvěry jsou poměrně výrazným produktem těch bank a ostatních poskytovatelů úvěrů, kteří se zaměřují na fyzické osoby nepodnikatele, tedy na občany. Tyto úvěry, na rozdíl od podnikatelských, vykazují určité rozdíly: úvěrovaný objekt přímo neprodukuje finanční zdroje ke splácení úvěru, podkladové informace jsou méně kvalitní než u úvěru podnikatelských, objektivně nižší schopnost FO občana posoudit svoji schopnost splácet úvěr, tendence k předlužení, nižší částky úvěru než úvěry podnikatelské, přitom práce s nimi na straně banky je téměř shodná (podle vnitřních postupů to však může být rozdílné).

37 Právní úprava: Komerční bankovnictví 4 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Právní úprava vymezuje spotřebitelský úvěr negativně. Z toho lze posoudit, že za spotřebitelský úvěr není možné považovat následující (jen příklady ): poskytnutou pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti, sjednanou v podobě nájmu věci nebo leasingu, u nichž není sjednáno právo nebo povinnosi koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby, poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty,

38 sjednanou v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek, s celkovou výší nižší než Kč nebo vyšší než Kč, v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu, v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu a některé další skutečnosti.

39 Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat jasným, výstižným a zřetelným způsobem formou reprezentativního příkladu informace. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr se rovná současné hodnotě všech nákladů spotřebitele sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a počítá se na roční bázi podle vzorce stanoveného zákonem. Obsahuje nejen úrok, ale další náklady spojené s čerpáním a splácením spotřebitelského úvěru.

40 Spotřebitelský úvěr se poskytuje na základě uzavřené písemné smlouvy, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem (viz dále). Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Oznámení odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě.

41 Před uzavřením spotřebitelské smlouvy o spotřebitelském úvěru věřitel poskytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat zákonem předpokládané informace. Informace musí být v souladu s náležitostmi smlouvy. Smlouva o spotřebitelském úvěru vždy obsahuje: druh spotřebitelského úvěru, kontaktní informace o věřiteli a spotřebiteli, doba trvání, celková výše úvěru a podmínky pro jeho čerpání,

42 určení zboží či služby a jeho cenu za předpokladu, že by nebyl využit spotřebitelský úvěr, výpůjční úrokovou sazbu (výpůjční úrokovou sazbou úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru), výši, počet a četnost plateb, které má spotřebitel učinit, informaci o možnosti získat kdykoliv bezplatně výpis z účtu, úrok v případě opožděných plateb a náklady notáře, je-li to potřeba, požadavek ne případné zajištění nebo pojištění, informace o právu na odstoupení od smlouvy, informace o právu na předčasné splacení úvěru.

43 označení orgánu dozoru (u bank a spořitelních a úvěrních družstev je to ČNB), informaci o možnosti mimosoudního řešení sporů (u finančního arbitra ČR). Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru.

44 Spotřebitelské úvěry lze dělit na: přímé jsou poskytovány přímo bankou nebo jinou finanční institucí nepřímé jsou poskytovány prostřednictvím společností prodávajících zboží nebo poskytujících služby na spotřebitelský úvěr. Z hlediska způsobu lze tyto úvěry dělit na: jednorázové spotřebitelské úvěry, jsou čerpány najednou ve sjednané výši, revolvingové spotřebitelské úvěry (KTK nebo úvěrové karty) umožňují čerpat postupně, postupně splácet a znovu a znovu čerpat.

45 Z hlediska účelu je možné je dělit na: účelové úvěry, jsou poskytovány na konkrétní účel (např. pořízení auta, televize apod.), neúčelové úvěry, tzv. hotovostní, i když jejich výnos je bezhotovostně převáděn na účet spotřebitele (RPSN zde bývá vyšší než u účelových úvěrů), Z hlediska zajištění pak na: zajištěné bývají zajištěny, např. ručením třetí osoby nebo srážkami ze mzdy či platu, nezajištěné bez jakékoliv formy jištění.

Komerční bankovnictví A 2-4

Komerční bankovnictví A 2-4 Komerční bankovnictví A 2-4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 6

Bankovnictví a pojišťovnictví 6 Bankovnictví a pojišťovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Bankovnictví a pojšťovnictví 6

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH

INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. Způsob řešení stížností a možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra jsou uvedeny v Reklamačním řádu Expobank CZ a.s (dále jen Banka )., který je uveřejněn

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Roční procentní sazba nákladů

Roční procentní sazba nákladů Příloha č. 1 k zákonu č. 257/2016 Sb. Roční procentní sazba nákladů ČÁST 1 Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle tohoto vzorce: m m C k (1 + X)-t

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více