5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny ročníky 2.stupně základní školy. Jejím cílem je, aby se žáci naučili efektivně vyhledávat, zpracovávat a systematicky používat informace ve všech oblastech lidské činnosti. Oblast zahrnuje vyučovací předměty Informační výchova. Multimediální výchova (volitelný předmět) Ve vzdělávací oblasti jsou integrována tato průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Mediální výchova Klíčové kompetence Zásadní výchovné a vzdělávací postupy, ve vyučovacím předmětu Informační výchova směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci, vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků seznámit se s obecně používanými znaky, termíny a symboly informační a komunikační technologie a dávat je do vzájemných souvislostí Kompetence k řešení problémů ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich ověřování a srovnávání, vést žáky k metodám ověřování správnosti řešení problému, vyhledávat a třídit informace podle zadaných kritérií Kompetence komunikativní rozvíjet u žáků dovednost logicky formulovat své myšlenky seznámit žáky s různými zdroji informací využívat získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů, 71

2 vést žáky k osvojení si různých postupů při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučit se je tvořivě využívat jako nástroje poznání, vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků. Kompetence sociální a personální vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i zpracovávání výstupů v nejrůznějších výstupech společenského i přírodovědného charakteru, předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování, seznámit žáky s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu, chápat význam týmové práce a postavení samostatné práce, Kompetence občanské nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů, Kompetence pracovní seznámit žáky s vlastnostmi různých informačních zdrojů, nacházet způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj, poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci s počítači a komunikační technikou a vést žáky k jejich eliminaci, naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit jim hledat vlastní postup 72

3 Informatika - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu učivo Pravidla při práci s PC Monitor, klávesnice, tiskárna, myš, scanner, modem Soubor Malování - kopírování, vyjmutí, vložení, mazání Klávesnice, písmo Textové editory - WordPad, MS Word - kopírování, vyjmutí, vložení, mazání Základní typografická pravidla Výukové programy Internet, vyhledáváče Základy práce s počítačem II. období Očekávané výstupy žák se naučí žák aplikuje žák vymyslí Správně vypne a zapne počítač. Pracuje s myší, klávesnicí, se sluchátky a s monitorem tak, aby neohrozil své zdraví. Vytvoří soubor. Nalézá, otevírá, ukládá a tiskne soubory v PC. Práce s programy II. období Vytvoří jednoduché Používá klávesové obrázky v programu zkratky. malování. Při práci na PC pravidelně ukládá tvořené dokumenty. Orientuje se na klávesnici. Napíše jednoduché věty. Umí napsat všechna písmena. Při práci na PC pravidelně ukládá tvořené dokumenty. využitím základních typografických pravidel. Nalezne, otevře, zavře a užívá výukové programy. Procvičuje učivo výukovými programy. Používá klávesové zkratky. Řeší jednotlivé úkoly ve výukových programech. Orientuje se v možnostech vyhledávače. Vytvoří ovou adresu. používá ovou adresu ke komunikaci. Dokáže v mailu poslat přílohu. Napíše jednoduché vyprávění dopis, pohádku. Porovnává svoji úspěšnost. K řešení problému vyhledává informace na internetu. Průřezová témata OSV rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů OSV OSV rozvoj schopností poznávání - cvičení dovedností zapamatování OSV seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly 73

4 CTRL+ ALT+ DEL, restart Poradí si s drobnými závadami PC. Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací - III. období učivo Očekávané výstupy Průřezová žák se naučí žák aplikuje žák vymyslí témata Vyjmenuje informační Ve své práci aplikuje zdroje a informační informační etiku. instituce. Vysvětlí Na příkladech doloží, zobrazení informací jak se vyvíjí počítačové v počítači. technologie. Poznání úlohy informací a informačních činností. Využívání moderních informačních a komunikační ch technologií Porozumění toku informací od jejich vzniku, uložení na médium, přenos, zpracování, vyhledávání a praktické využití Schopnost formulovat požadavek Využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení Porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahovat větší věrohodnosti vyhledaných informací Využívat výpočetní techniku, aplikační i výukový softwaru ke zvýšení efektivnosti učení Zná a rozlišuje různé druhy počítačů. Vysvětlí proces vzniku, přenosu, ukládání a distribuce informací ve společnosti. Rozumí používání telefonní sítě ve výpočetní technologii. Dokáže vysvětlit úlohu programu v počítači Ví, kde jsou uloženy zdroje informací v klasické i digitální podobě a jak se dají obstarat Používat počítač a správu souborů. Charakterizuje funkci základních součástí počítače a jeho přídavných zařízení Umí charakterizovat uživatelské rozdíly Aplikuje novou informační nebo komunikační technologii ve svém projektu Respektuje při psaní textů základní typografická pravidla Aplikuje zásady algoritmizace při řešení konkrétních příkladů z denního života Umí komprimovat a dekomprimovat soubory Upraví základní uživatelské nastavení počítače (zvuk, grafika,..) Správným způsobem používá počítač a vybraná přídavná zařízení Umí komprimovat a dekomprimovat Využívá systém helpů Používá základní příkazy společné všem programovacím jazykům Ví, jak postupovat v případě závady počítače Zvolí nejvhodnější prostředek pro zpracování zadané úlohy, projektu MV - interpretace vztahu sdělení a reality - různé typy sdělení MV - stavba sdělení - příklady stavby a uspořádání zpráv 74

5 Pochopit funkci výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů. Racionálně organizuje svou školní práci Počítačové sítě a internet mezi operačními systémy Zná pojem operační systém a základy práce s ním Zná grafické možnosti kreslících programů a jejich použití Ví, jaké jsou možnosti využívání počítače doma, ve škole. Uvědomuje si využití počítače v supermarketech, lékařství, knihovnách.ví o různém využití čipových karet (smart card). Rozumí pojmu informační společnost a informační dálnice. Rozumí koncepci elektronického obchodování. Ví, co je to videokonference, netmetting Dovede pracovat se základními vyhledávacími nástroji v rámci Webových prohlížečů a programů soubory Umí vytvořit adresářovou strukturu Dovede pracovat s textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem Dokáže s pomocí učitele spolupracovat s tuzemskými i zahraničními školami formou projektů V grafickém editoru vytvoří a upraví obrázek Internet - III. období Vytvoří poštovní zprávu a odešle ji. Vytvoří vlastní www stránky Vytváří a zpracovává informace pomocí počítačových aplikací (Word, Excel, Power Point) Prezentuje výsledky své práce ve zvolené (dané) oblasti s pomocí prezentačního programu a dalších technických prostředků (dataprojektor) Použije počítač pro zpracování laboratorní práce ve fyzice, chemii nebo přírodopisu. Zpracuje některé úkoly z matematiky v počítačové formě. Připojuje dokumenty nebo soubory ke zprávě, organizuje a spravuje složky nebo adresáře zpráv v rámci SW elektronické pošty Navrhne si design www stránek VMEGS - Objevujeme Evropu a svět mezinárodní spolupráce 75

6 Zaujímat odpovědný a etický přístup k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích Šetrně pracovat s výpočetní technikou Etické požadavky při práci s počítači III. období Ví, že informační média mohou obsahovat i eticky závadné informace. Má povědomí o hlavních bezpečnostních a právních aspektech spojených s kopírováním, sdílením a půjčováním disket, CD romů a dalších médií. Ví, co může způsobit přenos souborů přes síť. Popíše některé možnosti využití osobních dat. Dovede sdílet informace v síti. Zná zásady právní ochrany informací Ví, na koho se obrátit v případě závady počítače. Ví, jaké prvky a praktická opatření mohou vytvořit dobré pracovní prostředí (správná poloha monitoru, židle, klávesnice, přiměřené osvětlení a větrání). Kopíruje programy, rozlišuje, co je dovoleno a co je zakázáno. Používá pouze programy s licencí. Zná možnosti a umí ukládat data na jiná než běžná média Aplikuje bezpečnostní opatření před zneužitím jeho počítače. Respektuje zásady autorského práva Dodržuje zdravotní a bezpečnostní předpisy v učebně informační výchovy Nepoužívá eticky závadné informace Získává z internetu freeware a shareware. Pracuje s programy public domain MV - interpretace vztahu sdělení a reality - různé typy sdělení 76

7 Multimediální výchova - vzdělávací obsah vyučovacího předmětu tématický celek učivo Internet explorer, Power Point, M. Malování, M. Word, M. Internet Explorer, M.Power Point, M. Malování, M. Word, M. Front Page, html Tisk, zpráva, oznámení, základy žurnalistiky, informační literární útvary III. období Očekávané výstupy žák se naučí žák aplikuje žák vymyslí Vyjádří své názory Vytvoří jednoduché v internetovém fóru webové stránky Využívá všechny možnosti internetové pošty Vytvoří jednoduché Použije dostupné prezentační formy způsoby mediální v prostředí www a komunikace v programu Power Point Základní postupy práce s PC a internetem v oblasti aplikací Pokročilé postupy práce s PC a internetem v oblasti aplikací Naučí se základy slovního doprovodu a komentáře mediální prezentace Postupy při vzniku slovních a obrazových komuniké podle jejich formy a cíle Posoudí kvalitu a úroveň prezentací a webových stránek Použije dostupné způsoby mediální komunikace v adekvátním jazyce a příslušné formě Klasifikuje a hodnotí mediální interakci z hlediska její funkce Vytvoří mediální prezentace Vypracuje multimediální formu referátů do libovolného předmětu Napíše zprávu (sdělení) v adekvátní formě a prezentuje ji Průřezová témata MV - interpretace vztahu sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce 77

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více