Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI"

Transkript

1 Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5103 / 2015 Zadání: Předmět ocenění: Objednatel: Vlastník: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění - pozemek parc.č. St. 28/2- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Lančov č. p. 36, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 28/2 vše zapsáno na listu vlastnictví č. 770, pro k.ú. Lančov, obec Lančov, okres Znojmo Dražbyprost, s.r.o. Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2/5, PSČ , IČ: SJM Ivan Pospíšil a Stanislava Pospíšilová, Lančov 36, Lančov Účel ocenění: Způsob ocenění: Znalec: Ocenění se provádí za účelem stanovení odhadu obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu dražby, dle zákona č. 26/2000 Sb. 13 Ocenění je provedeno metodou analýzy věcné, výnosové a porovnávací hodnoty. MONTEKALA, spol. s r.o. Znalecký ústav IČ: Sídlo: Hálova 34, Praha 9 Datum vypracování: Počet vyhotovení: 2 1

2 OBSAH OCENĚNÍ 1. SITUACE PROHLÍDKA PŘEDMĚTU OCENĚNÍ: PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ POSUDKU: ÚČEL OCENĚNÍ: OMEZENÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ: NÁLEZ VLASTNICKÉ A EVIDENČNÍ ÚDAJE VYHODNOCENÍ SOULADU PRÁVNÍHO STAVU SE SKUTEČNOSTÍ: DOKUMENTACE A SKUTEČNOST: POPIS PŘEDMĚTU OCENĚNÍ: VYUŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI: POSUDEK VĚCNÁ HODNOTA: VÝNOSOVÁ HODNOTA: POROVNÁVACÍ HODNOTA: ZÁVĚR ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZÁVĚR ZNALECKÁ DOLOŽKA PŘÍLOHY FOTODOKUMENTACE MAPY, POŘÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU SEZNAM NEMOVITOSTÍ NA LV SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY: Počet listů celkem: 15 - z toho posudek: 9 - přílohy: 6-2 -

3 1. SITUACE 1.1. Prohlídka předmětu ocenění: Místní šetření proběhlo dne za účasti paní Pospíšilové Podklady pro vypracování posudku: 1. Objednávka č.j. 59/015 na vyhotovení znaleckého posudku - provedení odhadu předmětu dražby ze dne Informace o stavbě a pozemcích, vedených na listu vlastnictví č. 770 pro k.ú. Lančov, obec Lančov, okres Znojmo, získaný náhledem do KN prostřednictvím internetu 3. Fotodokumentace pořízená při místním šetření 4. Kopie katastrální mapy pro k.ú. Lančov, obec Lančov, okres Znojmo, získaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu 5. Mapa lokality, získaná prostřednictvím internetu Účel ocenění: Ocenění se provádí za účelem stanovení odhadu obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu dražby, dle zákona č. 26/2000 Sb. 13. Ocenění nelze použít pro jiné účely Omezení vlastnických vztahů: Zástavní práva Na listu vlastnictví je k oceňovaným nemovitostem uvedeno: zástavní právo exekutorské Věcná břemena Na listu vlastnictví není k oceňovaným nemovitostem uvedeno žádné věcné břemeno Ostatní omezení Na předloženém listu vlastnictví je k oceňovaným nemovitostem uvedeno: exekuční příkaz k prodeji nemovitosti nařízení exekuce Pospíšil Ivan nařízení exekuce Pospíšilová Stanislava zahájení exekuce Pospíšilová Stanislava Žádná jiná zástavní práva, věcná břemena či jiná omezení nebyla zjištěna. Předpokládá se, že na nemovitosti neváznou žádné jiné závazky nebo omezení, zejména pak břemeno vznikající přímo ze zákonů (vodního, plynárenského, telekomunikačního, elektrizačního a pod.), popřípadě závazky vyplývající ze smluvních ujednání, o jejichž existenci se nelze přesvědčit ze zápisu z katastru nemovitostí Ekologické zátěže Nepředpokládá se, že by na nemovitostech vázly ekologické zátěže

4 2. NÁLEZ 2.1. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník: SJM Pospíšil Ivan a Pospíšilová Stanislava, č.p. 36, Lančov Pozemky: dle LV č. : 770 Parc.č.: Výměra [m²] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany St. 28/2 910 zast.plocha a nádvoří Celkem 910 Budovy: dle LV č. : 770 čp./č.ev. na parc.č. způsob využití parcela na LV č. č.p. 36 St. 28/2 objekt bydlení 2.2. Vyhodnocení souladu právního stavu se skutečností: Z dostupných podkladů nebyly zjištěny zásadní nesrovnalosti Dokumentace a skutečnost: Nebyla k dispozici projektová dokumentace objektu, stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí. Předpokládá se, že užívání objektu je správné bez zásadních rozdílů oproti skutečnosti Popis předmětu ocenění: Obecná situace Obec/město: Lančov (cca 240 obyvatel) Lokalita: Obec Lančov je malou obcí lokálního významu, nacházející se západně od okresního města Znojmo. Významné vzdálenosti: Znojmo cca 26 km, Moravské Budějovice cca 27 km. Lokalita k.ú. je kopcovitá, v nejbližším okolí zemědělsky obdělávaná, v širším okolí zalesněná. Ve vzdálenosti cca 2 km se nachází Vranovská přehrada. Oceňovaný dům je osazen v mírně sklonitém terénu, svažitém ze zahrady směrem k domu. Lokalita je z hlediska rizika záplav či zatopení situovaná v zóně 1 (se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně či záplavy). Komunikační vztahy: Oceňovaný rodinný dům se nachází poblíž centra obce, při místní vedlejší komunikaci. Situování Oceňovaný rodinný dům je do uliční zástavby začleněn jako řadový vnitřní. Objekt je nemovitostí: zděný, jednopodlažní s částečným podsklepením, se sedlovou střechou, půdorysně je ve tvaru nepravidelném s hlavním uličním traktem, levým dvorním traktem a pravým traktem. K nemovitosti náleží vedlejší stavby, tvořící oba boční dvorní trakty Občanská Obec Lančov má vybavenost a infrastrukturu základní, kompletní možnosti jsou vybavenost: v krajském městě Znojmě. Doprava: Obec je napojena na hromadnou dopravu autobusovou. Okolní zástavba: V nejbližším okolí nemovitosti se nacházejí objekty bydlení - rodinné domy. Životní prostředí: Běžná zástavba rodinných domů bez negativního dopadu na životní prostředí. Přístup Přístup k nemovitosti je z pozemku parc.č. 3074/1. Parcela není zapsána na LV, je k nemovitosti: Inženýrské sítě: vedena jako ostatní plochy-ostatní komunikace. Přístupová komunikace je zpevněná. V obci jsou rozvedeny inženýrské sítě v rozsahu elektro, voda. Veřejná kanalizace a plyn v obci nejsou, oceňovaný rodinný dům je napojen na elektřinu, voda je před domem, ale dům je napojen na vlastní studnu

5 Popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost je tvořena rodinným domem s vedlejšími hospodářskými stavbami a pozemkem. K nemovitosti náleží venkovní úpravy v rozsahu oplocení, zpevněné plochy vše v minimálním rozsahu a bez vlivu na obvyklou cenu. Žádné další stavby či trvalé porosty se zde nenacházejí Rodinný dům, vedlejší stavby Evidence dle KN: Objekt je veden na LV 770 jako objekt bydlení s číslem popisným 36 jako součást pozemku parc.č. st. 28/2, (zastavěná plocha a nádvoří). Situování: Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je přízemní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na mírně sklonitém pozemku. Dispoziční řešení: RD má charakter 3+1 a 2+KK. Vstup do domu je z ulice do středového průjezdu. Po levé straně je vstup do chodby, z ní jsou přístupny dva pokoje a kuchyně. Jeden z pokojů je průchozí do dalšího pokoje. Z kuchyně jsou přístupny WC, koupelna a technická místnost s bojlerem. Vpravo se z průjezdu vchází do chodby, z níž jsou přístupny dva pokoje (jeden s kuchyňským koutem), dále je zde koupelna s WC. Na RD vlevo navazuje dvorní křídlo s komorami, dílnou, hospodářskými prostorami a sklady pro hospodářské nářadí, náčiní a produkty. V levém dvorním křídle je garáž. Konstrukční řešení: RD: Nosné konstrukce jsou zděné z pálených i nepálených cihel v tl. min 45 cm, stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sklonitá sedlová nebo pultová s krytinou taškovou bobrovkou nebo z vlnovkových dílců a klempířskými prvky z pozinkovaného plechu, okna dřevěná dvojitá, dveře náplňové. Podlahy jsou v obytných místnostech plovoucí laminové, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Fasáda je vápenocementové, vnitřní omítky vápenné, koupelna je s vanou a umyvadlem, WC je samostatné. Vytápění je v části pomocí kotle na tuhá paliva, v části lokální na tuhá paliva, ohřev TUV v elektrickém bojleru. Elektroinstalace je 220/380V. Kanalizace je napojena na veřejný řád. Vedlejší stavby jsou přízemní, nepodsklepené, zděné se sklonitými pultovými střechami různého spádu. Stropy jsou dřevěné nebo cihelné klenuté, podlahy hliněné, cihlové nebo hrubé betonové. Okna jednoduchá, dveře náplňové. Stáří: Objekt byl údajně postaven kolem roku Technický stav: Technický stav RD je úměrný stáří a velice zanedbané základní údržbě. V domě se vyskytuje vlhkost, podlahy a obklady v koupelně jsou nedokončené či částečně rozbité. Krytina je na pokraji své životnosti, klempířské prvky zkorodované. Vybavení je na úrovni značného podstandardu. Technický stav vedlejších staveb je rovněž velice špatný, některé jsou silně zchátralé. Opotřebení: Stanoveno odborným odhadem ve výši 85%, a to jako pro RD, tak pro vedlejší stavby. Zastavěná plocha: RD: 235 m² Vedlejší stavby 190 m² Podlahová plocha: Obytná podlahová plocha RD: 135 m² Podlahová plocha ostatní a vedlejších staveb 140 m² Obestavěný prostor: RD: m³ Vedlejší stavby 670 m³ Venkovní úpravy K nemovitosti nenáleží venkovní úpravy ani trvalé porosty, jež by ovlivnily hodnotu nemovitosti Ostatní Nebylo zjištěno. Pozemky Parc.č.: Výměra [m²] Druh pozemku Způsob využití, poznámka St. 28/ zast.plocha a nádvoří Pozemek převážně zastavěn stavbami, dvůr je neudržovaný Celkem Využívání nemovitosti: Nemovitost je určena k využívání jako rodinný dům, alternativní využívání by mohlo být jako rekreační dům (chalupa). Objekt je neudržovaný ve velmi špatném technickém stavu

6 3. POSUDEK 3.1. Věcná hodnota: Stavby RD Vedlejší stavby Venkovní úpravy Zastavěná plocha m2 233,00 190,00 Obestavěný prostor celkem m ,00 670,00 Výchozí jednotková cena dle ÚRS Kč/m , ,00 Koeficient úpravy x 0,60 0,75 Jednotková cena upravená Kč/m , ,25 Reprodukční cena dokončené stavby Kč , , ,00 Opotřebení % 85,00% 85,00% 85,00% Odpočet za opotřebení Kč , , ,00 Věcná hodnota dokončené stavby Kč , , ,00 Rozpracovanost % 100,00% 100,00% 100,00% Odpočet za nedokončené konstrukce Kč 0,00 0,00 0,00 Věcná hodnota objektu ke dni ocenění Kč , , , Pozemky Výměry pozemků: m² 910,00 - z toho výměra hlavních pozemků m² 910,00 - z toho výměra ostatních pozemků m² 0,00 Jednotková cena hlavních pozemků Kč 140,00 Jednotková cena ostatních pozemků Kč 0,00 Hodnota pozemků celkem Kč , Rekapitulace věcné hodnoty Reprodukční cena staveb dokončených Kč ,00 Věcná hodnota staveb ke dni ocenění Kč ,00 Hodnota pozemků Kč ,00 Věcná hodnota staveb a pozemků celkem Kč , Výnosová hodnota: Obecně lze uvažovat s výnosem z případného pronájmu oceňované nemovitosti. Pronájem rodinných domů však neposkytuje dostatečný výnos, aby výnosová hodnota korespondovala na obvyklou cenu Porovnávací hodnota: Porovnatelné rodinné domy v obdobném technickém stavu se v obdobných lokalitách nabízejí k prodeji v cenových relacích ,- Kč až ,- Kč v závislosti na velikosti, výměře pozemků, technickém stavu. Vzhledem k lokalitě, dispozici, technickému stavu objektu a jeho vybavenosti a s ohledem na další cenotvorné vlivy preferujeme porovnávací hodnotu při dolní hranici, kdy jednotková cena se pohybuje kolem 4.200,- Kč/m 2 podlahové plochy. Při porovnání je uvažováno jisté riziko ve stanovení ceny, které je zahrnuto v koeficientu odborné úvahy. V nabídkách realitních kanceláří byly vyhledány porovnatelné rodinné domy, jejich cena byla upravena do podmínek oceňované nemovitosti

7 č. Lokalita Výměra podlahové plochy [m2] Celková cena požadovaná, resp. zaplacená [Kč] K0-koeficient redukce na pramen ceny K1-koeficient lokality K2- koeficient výměry pozemků K3-koeficient technického stavu K4-koeficient vybavenosti K5-koeficient příslušenství K6-koeficient celkového stavu K7-koeficient využitelnosti K8-koeficient odborné úvahy KC-výsledný koeficient Jednotková cena po redukci [Kč] 1. RD 3+KK Chvalatice RD řadový krajní, nepodsklepený, jednopodlažní, se sedlovou střechou. IS v rozsahu voda+elektro. Plyn před domem. Kanalizace-odpad do septiku Vytápění+TUV lokální elektro, dveře náplňové, okna zdvojená. Krytina nová. Stropy dřevěné trámové s viditelnými trámy. Podlahy prkenné nebo betonová dlažba. Hospodářská budova+garáž. Zastavěná plocha cca 775 m2, podlahová obytná plocha je cca 90 m², celková plocha pozemku m². Objekt je doporučený k rekonstrukci. Požadovaná cena: ,- Vyhodnocení: Porovnávaný dům se nachází ve srovnatelné lokalitě, situování v obci je srovnatelné, je v poněkud lepším technickém stavu, vybavenost je srovnatelná, příslušenství RD je v menším rozsahu a poněkud lepší, podlahová plocha k bydlení je podstatně menší, dispozice však lepší. Výměra pozemku je dosti větší. Prodejnost je poněkud lepší Na základě celkového posouzení cenotvorných vlivů lze konstatovat, že ve výsledku jsou cenotvorné aspekty u srovnávaného RD podstatně lepší. 2. RD 4+1 a 3+1 Chvalatice RD řadový vnitřní, jednopodlažní se sedlovou střechou. UT v jednom bytě ústřední na plyn nebo lokální na tuhá paliva ve druhém bytě plynová lokální topidla WAF+krbová kamna. TUV el. bojler. IS: plyn, voda, elektro. Kanalizace do septiku. Zastavěná plocha cca 390 m2, podlahová obytná plocha je cca 230 m², celková plocha pozemku 1500 m². Částečná rekonstrukce interiéru. Všechny IS napojeny s výjimkou kanalizace-odpad do septiku. Požadovaná cena: ,- Vyhodnocení: Porovnávaný RD se nachází ve srovnatelné lokalitě, situování v obci je srovnatelné, je v poněkud lepším technickém stavu, vybavenost je rovněž poněkud lepší, příslušenství RD je v menším rozsahu a poněkud lepší, podlahová plocha k bydlení je dosti větší, dispozice poněkud lepší. Výměra pozemku je dosti větší. Prodejnost je poněkud lepší. Na základě celkového posouzení cenotvorných vlivů lze konstatovat, že ve výsledku jsou cenotvorné aspekty u srovnávaného RD podstatně lepší. 3. RD 2+1 Chvalatice RD řadový krajní, nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou, zděný ze smíšeného zdiva. Dosti špatný technický stav RD určený k celkové rekonstrukci. Podlahová obytná plocha je cca 80 m², celková plocha pozemku m². IS: vodovod+elektro, plyn před domem. Kanalizace do septiku. Za domem dvě stodoly. Topení lokální na tuhá paliva. Požadovaná cena: ,- Vyhodnocení: Porovnávaný dům se nachází ve srovnatelné lokalitě, situování v obci je srovnatelné, je v horším technickém stavu, vybavenost je rovněž horší, příslušenství RD je srovnatelné, ve stávajícím technickém stavu je dům neobyvatelný. Podlahová plocha k bydlení je podstatně menší, dispozice poněkud lepší. Výměra pozemku je dosti větší. Prodejnost je poněkud horší Na základě celkového posouzení cenotvorných vlivů lze konstatovat, že ve výsledku jsou cenotvorné aspekty u srovnávaného RD dosti horší. Výpočet: 1 3+KK Chvalatice ,90 1,00 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 1,00 0,80 0, a 3+1 Chvalatice ,90 1,00 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 0,70 0, Chvalatice ,90 1,00 0,95 1,10 1,10 1,00 1,05 0,90 0,85 0, Celkem průměr Minimum Maximum Vypočtená porovnávací hodnota Jednotková porovnávací hodnota - zaokrouhleně Kč Výměra podlahové plochy oceňovaného RD m Celková porovnávací hodnota za celou výměru - zaokrouhleně Kč

8 4. ZÁVĚR 4.1. Analýza výsledků Rekapitulace hodnot: Reprodukční cena stavby bez pozemků Cena pozemků Věcná hodnota Výnosová hodnota Porovnávací hodnota ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Neuvažuje se ,00 Kč Závěrečný komentář: Silné stránky: Velice lukrativní lokalita pro rekreační bydlení Možnost přebudovat RD na rekreační objekt (chalupa) Slabé stránky: Méně žádaná lokalita z hlediska trvalého bydlení Velmi špatný stav v podstatě bez jakékoliv pravidelné základní údržby Dispoziční řešení je dosti nesystémové Znehodnocující vliv vedlejších staveb Závady a rizika: Zástavní práva a exekuční tituly, vztahující se k nemovitosti (viz odst. 1.4.) Žádné další závady či skutečnosti, které by mohly mít vliv na cenu obvyklou, nebyly zjištěny. Vyhodnocení závad a rizik: Výše uvedené skutečnosti by mohly podstatně ovlivnit obvyklou cenu nemovitosti při standardním prodeji mezi dvěma subjekty stávajícím vlastníkem coby prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, kdy cena by byla ovlivněna tísní prodávajícího. V případě prodeje v tísni by se nejednalo o standardní prodej, ale o prodej ovlivněný mnoha nestandardními okolnostmi a vlivy a obvyklá cena by mohla i výrazně klesnout. V případě dražby však obdobný tlak neexistuje, není třeba posuzovat prodej v tísni ve smyslu 2 Zákona o oceňování a z uvedeného důvodu snižovat obvyklou cenu nemovitosti Stanovení obvyklé ceny: Věcná hodnota poskytuje reálný obraz o nákladech na výstavbu včetně opotřebení. Výnosová hodnota se v daném případě neuvažuje. Porovnávací hodnota poskytuje nejvěrohodnotnější obraz o skutečné obvyklé ceně. Obvyklá cena nemovitostí vychází v daném případě z porovnávací hodnoty se zohledněním všech použitých metod. Pro daný účel ocenění, tj. je stanovení obvyklé ceny pro dražební účely, je výsledná obvyklá cena uvažovávána v úrovni cca 85% ceny porovnávací a je úměrná pro standardní prodej nemovitostí v daném místě a čase. Obvyklá cena ,00 Kč - 8 -

9 4.2. Závěr Cílem předložené expertizy bylo provést návrh obvyklé ceny nemovitosti, kterou je: - pozemek parc.č. St. 28/2- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Lančov č. p. 36, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 28/2 vše zapsáno na listu vlastnictví č. 770, pro k.ú. Lančov, obec Lančov, okres Znojmo Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod ocenění pro návrh obvyklé ceny k uvedenému datu je obvyklá cena stanovena z výše zjištěných hodnot. Obvyklá cena nemovitostí vedených na LV č. 770: ,- Kč Slovy: Pětsettisíc korun českých Obvyklá cena nemovitostí, stanovená dle 13, zákona č. 26/2000 Sb. je v souladu s definicí obvyklé ceny dle 2, zákona č. 151/1997 Sb. Určeno pouze pro účely zákona č. 26/2000 Sb., nelze použít pro daňové účely a zástavní právo. Závady, vztahující se k nemovitosti, a jejich vyhodnocení, jsou uvedeny v oddíle 4.1. Zástavní práva, uvedená na listu vlastnictví, nejsou v obvyklé ceně zohledněna, je třeba je odečíst v aktuální hodnotě. 5. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek byl vypracován společností MONTEKALA, znalecký ústav, zapsaným do seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení ß21 odst.3, zákona číslo 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků a ostatního majetku. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem 5103/2015 znaleckého deníku. V Brně dne: Vypracoval: Znalecký ústav: MONTEKALA, spol. s r.o. znalecký ústav IČ: Se sídlem: Hálova 34, Praha 9 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Karásek - 9 -

10 6. Přílohy 6.1. Fotodokumentace Pohled z ulice Pohled na RD ze dvora Levé dvorní křídlo (horní část) Levé dvorní křídlo (dolní část) Pravá strana domu ze dvora (pravý trakt ) Pravá strana domu ze dvora (pravý trakt - garáž) Chlévy na pravé straně Pohled na pozemek za domem, vč., znehodnocujících hospodářských staveb)

11 Dílna v levém traktu (dříve chlévy) Pokoj Kuchyně Koupelna Pokoj Technická místnost Pokoj Pokoj WC Koupelna

12 6.2. Mapy, pořízené prostřednictvím internetu Mapa lokality Mapa obce

13 Mapa širších komunikačně dopravních vztahů Letecký snímek

14 6.3. Seznam nemovitostí na LV 770, informace o pozemcích a stavbě, pořízené náhledem do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu Seznam nemovitostí na LV 770 Katastrální území: Lančov [678899] Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Podíl SJM Pospíšil Ivan a Pospíšilová Stanislava, č.p. 36, Lančov Pozemky Parcelní číslo st. 28/2; součástí pozemku je stavba Informace o pozemku st. 28/2 Obec: Lančov [594326] Katastrální území: Lančov [678899] Číslo LV: 770 Výměra [m 2 ]: 910 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba Budova s číslem popisným: Lančov [78891]; č.p. 36; objekt k bydlení Stavba stojí na pozemku: p.č. st. 28/2 Stavební objekt: č.p. 36 Adresní místa: č.p. 36 Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Podíl SJM Pospíšil Ivan a Pospíšilová Stanislava, č.p. 36, Lančov Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva Typ Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Nařízení exekuce - Pospíšil Ivan Nařízení exekuce - Pospíšilová Stanislava Zahájení exekuce - Pospíšilová Stanislava Zástavní právo exekutorské Zástavní právo smluvní Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

15 6.4. Snímek z katastrální mapy, pořízený náhledem do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu: Přístup: Pozemek parc.č. 3074/1: Parcela není zapsána na LV, je vedena jako ostatní plochy-ostatní komunikace Parc. 134/1: Vlastník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5018 / 2015 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: - pozemek parc.č.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5764. o obvyklé hodnotě: domu čp. 36 s pozemky p.č. st. 12/2 a 23/4 k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5764. o obvyklé hodnotě: domu čp. 36 s pozemky p.č. st. 12/2 a 23/4 k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ZNALECKÝ POSUDEK č. 5764 o obvyklé hodnotě: Počet stran: 13 Počet příloh: 8 Počet vyhotovení: 1 domu čp. 36 s pozemky p.č. st. 12/2 a 23/4 k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov Vypracoval:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Znalecký posudek 2196-087 / 2012

Znalecký posudek 2196-087 / 2012 Znalecký posudek 2196-087 / 2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel insolvečního řízení PŘEDMĚT OCENĚNÍ : RODINNÝ DŮM č.p.23 na pozemku p.č.st. 174 a pozemky vlastníka p.č.st. 174

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 13/03/69 O ceně nemovitosti - objektu č.p. 29 - zem. used, příslušející k části obce Rozseč, na pozemku p.č. St. 13, včetně pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

strana 1 Popis č. 3771/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3771/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3771/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 324 na pozemku parc.č. 935 a pozemky parc.č. 935, 936 a 1842/146 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 22.1.2013 zapsány

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU

DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU DODATEK č. 1 KE ZNALECKÉMU POSUDKU číslo 1688-27/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 558, jehož součástí je rodinný dům č.p. 25, pozemek parc.č. 559 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek č. 606-08/2013

Znalecký posudek č. 606-08/2013 výtisk číslo : 3 Znalecký posudek č. 606-08/2013 o obvyklé ceně nemovitosti č.p. 16 bytového domu včetně pozemku parc.st. 10/9 a st. 14 a příslušenství, k.ú. Filipov u Čáslavi, obec Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 7-3/2016 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: St. parcela č. 27/1 o výměře 652 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Obecnice, č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5937-80/ 2015 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5937-80/ 2015 o ceně nemovité věci- Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: rodinného domu č. p. 239, s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek číslo 2167/132/2010

Znalecký posudek číslo 2167/132/2010 Znalecký posudek číslo 2167/132/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 93 nacházejícím se na pozemku parc.č.st. 170 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1281-365/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 93 a příslušenství na pozemku p.č. st. 69/5 a pozemku p. č. st. 69/5 a, v k.ú. Vřesovice u prostějova, obci Vřesovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 03321/07-080 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10918-6/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/4 rodinného domu č.p. 97 postaveného na pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou licence znaleckého ústavu A-Consult plus číslo 0536 Znalecký posudek č. 263-2693/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1883/158/2015 6 NEMOVITOST: Rodinný dům, RD č.p. 151 Adresa nemovitosti: Alšova 151, Benešov nad Ploučnicí Katastrální údaje: Kraj Ústecký, okres

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1306-390/2013 o odhadu ceny obvyklé objektu bydlení č.p. 190 na pozemku parc.č. st. 219, včetně pozemků parc. č. st. 219, p.č. 86/1 a 86/15 a příslušenství, v k.ú. a obci Opatovice

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2372/8 O obvyklé ceně ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemků parc.č. 118, 347/2 a 347/7 s příslušenstvím a rod. domu čp. 95 v kat. území Kublov, obec Kublov, o.

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

Znalecký posudek číslo 2503-31/10

Znalecký posudek číslo 2503-31/10 Znalecký posudek číslo 2503-31/10 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí spoluvlastnického podílu ideální ½ na rodinném domě č.p. 55 nacházejícím se na pozemku parc.č. 320, vše se všemi součástmi,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1343-34/2012 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2090-47/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 1390 jehož součástí je rodinný dům č.p. 411 a pozemků parc.č.1391 a parc.č. 1392 a příslušenství, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 149 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2491-448/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2491-448/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2491-448/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 135 jehož součástí je rodinný dům č.p. 223, pozemků parc.č. 136 a parc.č. 137, součástí a příslušenství, vše

Více

Znalecký posudek číslo 1050-146/10

Znalecký posudek číslo 1050-146/10 Znalecký posudek číslo 1050-146/10 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 110 na pozemku parc.č. St. 127, stodoly bez čp/če na pozemku parc.č. St. 126 a pozemků parc.č. St. 126,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1437-23/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1437-23/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1437-23/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 133 na pozemku parc.č. 324, pozemků p.č. 324 a 325 a příslušenství, v k.ú. Vrbice nad Odrou, obci Bohumín, okresu Karviná

Více